Fra bondegård til baggård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra bondegård til baggård"

Transkript

1 Danmark i 1930erne Som alle andre årtier rummede 1930'erne modsatrettede tendenser. Årtiet var præget af mellemkrigstidens moderniseringsproces, hvor nye tanker, urbanisering, industrialisering og mekanisering tog til og skabte et skred i hidtidige værdier og levevilkår. Samtidig fandt en omfattende diskussion og organisering af samfundet sted. Parallelt med den stigende urbanisering dyrkedes naturen som aldrig før. 1930'ernes bybørn blev en generation af naturdyrkere. Gennem nye bevægelser og foreninger som Spejderbevægelsen, idrætsforeninger og Dansk Vandrelaug lærte de at elske naturen. Det var ude i det fri på afstand af den indeklemte by, at lønarbejderen dyrkede den nye fritid og idealet om den trænede, solbrændte krop. I slutningen af 1930'erne tilbragte hver 10. familie sommeren i kolonihaverne - små pletter natur i byernes udkant. Trods år med økonomisk krise steg levestandarden samlet set gennem hele årtiet. Nye sociale grupper som funktionærer, husmænd og faglærte arbejdere oplevede generelt, at deres livsvilkår blev forbedret. En ny middelklasse var ved at konstituere sig. Nogle fik råd til at starte et lille husmandssted eller til at udskifte baggårdslejligheden med et lille murermesterhus eller en moderne lejlighed. Andre måtte sende hus eller gård på tvangsauktion. Nye S-togsbaner, broer og øget bilisme knyttede landet sammen på nye måder, og kulturelle tilbud som radio, nye tidsskrifter samt høj- og aftenskoler forbandt Danmark internt og eksternt. Men der var stadig store forskelle. Dels på land og by, dels på rig og fattig. Mens intellektuelle og kulturradikale hyldede det moderne urbaniserede og sekulariserede byliv og lod sig inspirere af internationale strømninger inden for musik, mode, kunst og arkitektur, florerede konservative bevægelser, hvis visioner for det moderne samfund byggede på traditionelle værdier som nation, kristen tro og et fast defineret kønsrollemønster. Flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, men der var udbredt enighed om, at en kvindes naturlige plads var i hjemmet. Et familieliv med en udearbejdende kvinde var ikke noget, de fleste tilstræbte. Det var derimod en økonomisk nødvendighed for mange ufaglærte arbejderfamilier. 1930'erne var årtiet, hvor lange perioder med højkonjunktur for alvor blev brudt af økonomisk krise. Den tro på økonomisk vækst, der havde domineret 1920'erne, blev i 30'erne suppleret af angsten for økonomisk stagnation og nedgang. Dette gjaldt ikke blot på samfundsplan. For den enkelte truede arbejdsløsheden som en social katastrofe. Den liberale forestilling om, at mennesket var sin egen lykkes smed blev udfordret af en forestilling om, at mennesket var et produkt af samfundet. Samfundet havde derfor pligt til at gribe ind og støtte den, der kom i vanskeligheder. 1

2 Økonomisk krise Fra bondegård til baggård I oktober 1929 brød det amerikanske aktiemarked sammen. Kurserne raslede ned, og snart fik den økonomiske krise i USA konsekvenser for hele Europa. Dels stoppede USA sine lån til Europa, dels blev Europas eksportmarkeder begrænset med nedgang i produktion og beskæftigelse til følge. Prisfald på smør og flæsk ramte de danske landmænd hårdt, og mange gårde måtte på tvangsauktion. Også byerhverv mærkede efterhånden den faldende efterspørgsel, og butikker og fabrikker måtte indstille produktionen eller lukke. Bybørn oplevede deres forældre blive arbejdsløse og stille op i arbejdsløshedskøen, og mange landbørn oplevede, at gården gik på tvangsauktion, hvilket ofte tvang familien til at begynde et helt nyt liv som lønarbejdere. Måske lykkedes det dem at starte et lille husmandssted med støtte fra staten. Arbejdsløshed Arbejdsløsheden blev 1930'ernes største sociale problem. De forladte gårde, hyppige demonstrationer og lange køer af arbejdssøgende gjorde arbejdsløsheden til et synligt, socialt problem, i byen så vel som på landet. I 1933 nåede arbejdsløsheden op på 43,5 %. Krisen satte arbejdere og bønder i en på mange måder ens situation. Begge grupper krævede statslige reguleringer af markedet og sociale reformer, og dermed var legitimiteten for 1930'ernes statslige indgriben skabt. Ligeledes var der skabt grundlag for politiske forlig mellem Venstre og Socialdemokratiet. Valuta og handel blev reguleret fra Valutacentralen, der blev oprettet i 1932, og statslige støtteordninger til landbrug og erhverv etableredes. I 1933 fik arbejdsløse ret til at modtage understøttelse i 6 måneder inden for et år mod tidligere fire måneder, og der blev givet økonomisk støtte til brændsel, tøj og husleje. Der blev uddelt kød til arbejdsløse familier og igangsat offentlige arbejder som brobyggerier for at skabe arbejdspladser. De sociale reformer afspejlede en opfattelse af samfundets ansvarlighed for den enkeltes ve og vel, men også, at der stadig var tale om hjælp til selvhjælp. Den arbejdsløse skulle vise, at han var villig til at tage arbejde, og arbejdslysten skulle så vidt mulig stimuleres. I tråd med denne tanke blev det i 1938 bestemt ved lov, at arbejdsløse unge skulle deltage i tvungne arbejdslejre, for at få udbetalt understøttelsen. På lejrene skulle de unge hjælpe med høst- og anlægsarbejde og modtage skoleundervisning. Lejrene skulle bl.a. forhindre, at unge strejfede om på gader og stræder og undgå, at jorden blev gødet for kommunistisk og nazistisk propaganda. Statslige initiativer på arbejdsløshedsområdet blev suppleret af private initiativer som Kofoeds Skole. Også her var det målet at styrke den arbejdsløses moral, arbejdslyst og hygiejne. 2

3 Mod en universalistisk velfærdsstat De nye, sociale tiltag for arbejdsløse var en del af en større socialreform, der blev til i Den rummede 4 love: lov om folkeforsikring (aldersrente, sygekasse, og invaliderente) lov om ulykkesforsikring lov om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning, samt lov om offentlig forsorg. Socialreformen signalerede et vigtigt brud med tidligere tiders socialreformer: Gamle, syge og arbejdsløse fik nu ret til offentlig hjælp, og støttens beløb blev fastsat. Tidligere var det den enkelte kommune, som skønnede, hvem der var værdigt trængende til at modtage offentlig støtte. Ligeledes var der ikke tidligere fastsat minimumsbeløb. De sidste rester af fortidige reformers påbud om, at folk, der modtog hjælp fra det offentlige, mistede stemmeretten, faldt ligeledes bort. Med forskydningen fra skøn til ret forsvandt nogle af de stigmatiserende følgevirkninger ved at modtage offentlig hjælp. Reformen var et skridt på vejen mod udviklingen af efterkrigstidens universalistiske velfærdssystem, hvis grundlag netop er, at alle i princippet er lige borgere i et socialt ansvarligt samfund. Krisen klingede af gennem 1930'erne, men opfattelsen af, at en statslig regulering af markedet og det sociale liv var en nødvendighed, havde bidt sig fast. En opfattelse som stimulerede en omfattende planlægning og opkomsten af sociale og økonomiske eksperter. Sundhedsplejersker, forebyggende helbredsundersøgelser, Mødrehjælp og alskens råd og nævn blev en del af et velfungerende samfund. Samfundet havde ikke blot pligt til at afhjælpe problemer, men også til at forebygge dem og til at tilrettelægge de bedste rammer om "det gode liv". De børn, der voksede op i 1930'erne og oplevede forældrenes arbejdsløshed og fattigdom på tætteste hold, var samtidig børn i en periode, hvor forudsætningerne for efterkrigstidens velfærdsstat blev skabt. 3

4 By og land Økonomisk, politisk og kulturelt adskilte landboerne sig fra byboerne. By- og landbørn levede vidt forskellige liv. Dette afspejlede sig ikke blot i skoleforholdene, men også i livsformen. Hvor bybørn typisk oplevede en udearbejdende far med en fast afgrænset arbejdstid og en hjemmegående mor, oplevede landbarnet, at hele familien deltog i produktionen, som i øvrigt var præget af sæsonernes skiften. På husmandsstedet klarede familien oftest den daglige drift selv, mens familier på de større gårde benyttede løst- og fastansatte landbrugsmedarbejdere. 1930'ernes økonomiske krise ramte landbruget hårdest, hvi1ket stimulerede vandringen fra land til by. Hvor størsteparten af befolkningen i begyndelsen af 1930'erne havde været ansat inden for fiskeri, land- og skovbrug, var hovedparten af befolkningen ansat inden for håndværk og industri ved udgangen af 1930'erne. Krisen var dog ikke den eneste årsag til den begyndende affolkning af landet. Bylivet lokkede med sine bedre arbejdsforhold. 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile var blevet indført for byarbejderen i 1920, mens arbejdstiden for en landarbejder i slutningen af 1930'erne gennemsnitligt var 10 timer om sommeren og 8,3 timer om vinteren. Hertil kom, at en landarbejder i slutningen af 1930'erne typisk tjente kr. om året, mens en ufaglært byarbejders årlige indtægt oftest lå et sted mellem og kr. Endnu en årsag til vandringen fra land til by var landbrugets stigende mekanisering. Traktorer, malkemaskiner, såmaskiner, selvbindere, roeoptagere og tærskeværker vandt så småt frem, og byen havde langt fra patent på mellemkrigstidens modernisering. Både by- og landbørn oplevede nye produktionsformer og ændrede måder at leve på. 4

5 Den politiske scene I 1929 dannede Socialdemokratiet og Det radikale Venstre regering. En regering der blev siddende frem til 1940 med socialdemokraten Thorvald Stauning som statsminister. Hvor regeringsmagten forblev stabil gennem hele perioden, var det politiske liv præget af ustabilitet. Socialdemokratiet, der var landets største parti, udviklede sig fra at være et arbejderparti til at være et bredt folkeparti, der slog på velfærd for hele folket. Også de øvrige partier var tvunget til at nytænke deres politiske profil i forsøget på at appellere til nye grupper i det danske samfund og tilpasse sig ændrede livsvilkår. De fire gamle partier: Det radikale Venstre, De konservative, Venstre og Socialdemokratiet var presset af protestbevægelser som LS (Landboernes Sammenslutning) og revolutionære grupper i baglandet. Ligeledes udgjorde nye partier et alternativ til de gamle. Dansk Kommunistisk Parti havde stor fremgang gennem 1930'erne. Retsforbundet vandt tilslutning blandt et stigende antal husmænd, Dansk National Socialistisk Parti blev repræsenteret i Folketinget i 1939, og Det frie Folkeparti, som var en ud1øber af Venstre, havde stor opbakning blandt LS' medlemmer. På 1930'ernes politiske dagsorden stod emner som økonomisk krise, statslig regulering, race, nationalitet, moral, ungdom, indvandring, folkesundhed og ikke mindst demokrati. Demokratiet var endnu skrøbeligt, og de fleste politiske partier rummede bevægelser, der anskuede totalitære samfundssystemer som tillokkende. Fascismen i Italien, nazismen i Tyskland og kommunismen i Sovjet bragte demokratiet til diskussion. Trods radikale bevægelser i de politiske partiers bagland og diskussionen af demokratiet som styreform var den politiske virkelighed 1930'erne igennem præget af brede forlig mellem de fire gamle partier. Herudover var et stort antal organisationer, brancheforeninger og sammenslutninger involveret i den politiske beslutningsproces. Flygtninge To slags flygtninge prægede Danmark i 1930'erne. Dels fattigdomsflygtninge, der især var kommet til Danmark fra Sverige og Polen, dels politiske flygtninge, fortrinsvis fra Tyskland, Tjekkoslovakiet og Østrig. Med Hitlers overtagelse af magten i Tyskland i 1933 var intellektuelle, medlemmer af de opløste politiske partier samt jøder tvunget til at flygte. I alt flygtede jøder til Danmark, der dog stillede en række betingelser for at tage imod flygtningene. En flygtning måtte ikke drive politisk virksomhed, skulle generelt kunne klare sig uden offentlige ydelser og måtte ikke tage arbejde fra en dansker. Mange søgte forgæves om asyl. I 1939, da Sovjet angreb Finland, oprettedes Finlandshjælpen, der bl.a. betød, at et stort antal finske børn kom i pleje i danske hjem. 5

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt LEKSIKON Arbejdstid I 1904 var arbejdstiden for en dansk arbejder typisk 12 timer med i alt 1 ½ times pause i løbet af dagen. Man arbejdede 6 dage om ugen og havde fri om søndagen. Mange arbejdere boede

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE 33 MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE - Arbejderbevægelsen syn på forholdet mellem familie- og arbejdsliv ca. 1945-1980 Af Anette Eklund Hansen og Klaus Petersen Hvordan kan man balancere mellem et aktivt arbejdsliv

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Betragtninger Omkring Det socialdemokratiske Principprogram Vejen frem

Betragtninger Omkring Det socialdemokratiske Principprogram Vejen frem Betragtninger Omkring Det socialdemokratiske Principprogram Vejen frem 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Problemformulering Problemformulering... s3 Kapitel 2: Baggrunden for programmet 2,01 Indledning...

Læs mere

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 Tema: Arbejdende fattige Indholdsfortegnelse Arbejdende fattige Tema: Arbejdende fattige Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand:

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

Arbejderklassen i 1938

Arbejderklassen i 1938 Mit navn er... Jeg blev uddannet murer, fordi... Jeg er aktiv i fagbevægelsen, og er... Jeg tror af hele mit hjerte på... s børn skal ikke... Når jeg har fri fra arbejde... Da børnene var små, var børneopdragelse...

Læs mere

Nr. 4 December 2012 Årgang 6

Nr. 4 December 2012 Årgang 6 Nr. 4 December 2012 Årgang 6 HUSK GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2013 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg tlf.

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Tekst: Cecilie Bønnelycke

Tekst: Cecilie Bønnelycke Teenager hvad er det? 2 Ung omkring år 1900 2 Skole og læreplads 3 Efterkrigstiden og ungdommen 3 Vild Ungdom 4 Rock Around the Clock 5 Med strutskørt og anderumpe 6 En anden ungdom 6 Ungdommen nu til

Læs mere