JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A HÅNDVÆRKERVEJ JÆGERSPRIS CVR-NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR."

Transkript

1 JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A HÅNDVÆRKERVEJ JÆGERSPRIS CVR-NR Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt på den ordinære generalforsamling den 24/ Dirigent

2 -2- INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse... 9 Balancen: Aktiver Balancen: Passiver Noter Bilag, personaleomkostninger, autodrift og lokaleomkostninger 23 Bilag, årets afskrivninger Budget 2008/ Investeringsplan Grønt regnskab... 28

3 -3- SELSKABSOPLYSNINGER: Selskabet: Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. Håndværkervej Jægerspris Tlf.: Telefax: Hjemmeside: CVR. NR.: Stiftet: 31. januar 1994 Hjemsted: Jægerspris Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse: Ove Hansen, formand Joel Hermansen, næstformand Leif Kløve Bent Juhl Jensen Torben Petterson Kurt Hansen Jørgen Cramer Revision: OK Revision Registrerede revisorer ApS Jernbanegade Frederikssund Bank: Nordea Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes 24. september 2008, kl i Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

4 -4- LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2007/08 for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. Ledelsen erklærer: - At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. -At årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jægerspris, den 10. september 2008 Bestyrelse: Ove Hansen Joel Hermansen Leif Kløve Bent Juhl Jensen Torben Petterson Kurt Hansen Jørgen Cramer

5 -5- REVISIONSPÅTEGNING: Til andelshaverne i Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. Vi har revideret årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli juni 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Energistyrelsens instruks af 16. januar 2008 samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Frederikssund, den 10. september 2008 OK Revision Registrerede revisorer ApS Ole Kallesøe Registreret revisor FRR AA\bj 1061\8\r

6 -6- LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter er produktion og salg af el og varme. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabet for viser varmesalget til 1215 andelshavere, på i alt mwh. Varmesalget ligger ca. 5% under det budgetterede. Der er tilsluttet 44 nye brugere. Tilslutningerne af nye brugere fordeler sig bl.a. med 21 på Snogekær, 1 på Esrohaven, 10 på Langager, 4 på Parkvej, 2 på Hovedgaden samt 1 på følgende gader, Birkeallé, Askevej, Urtehaven, Tuevej, Sportsvej og Thyrasvænget. Der er konverteret 3 fra oliefyr og 1 fra el-varme. Bestyrelsen har igen i år fastholdt den lave stikledningspris ved konvertering fra eksisterende fyringsanlæg eller elvarme. På grund af voldsomme stigninger i naturgasprisen, blev varmeprisen hævet pr. 1. januar Prisen blev hævet fra 67,5 øre/kwh til 87,5 øre/kwh. Dette gav efter graddage beregning en gennemsnitlig variabel pris over året på 79,25 øre/kwh inkl. moms. Årets resultat efter skat, udviser et underskud på kr Dette beløb foreslås overført til næste års budget. En del af gaskøbet har i juli måned været omfattet af en fastprisaftale tegnet med DONG. En del af el salget har i perioden januar og februar samt perioden april til juni været omfattet af en fastprisaftale tegnet med Nordjysk Elhandel. Grønt regnskab er bilagt og viser udledning af NOx og CO² ved såvel el- som varmeproduktion. Regnskabet viser yderligere vandforbrug samt kemikalieforbrug. Hændelser efter regnskabets afslutning Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold. Forventet udvikling Selskabet forventer i regnskabsåret 2008/09 at opnå et 0 resultat. Boligforeningen Esromarken konverteres fra olie til fjernvarme efter påbud fra kommunen. Der skal eventuelt etableres fjernvarmeforsyning til udstykningen på Esrogårdsvej og Karolinehøj samt en ny udstykning på Snogekær, i forbindelse med opførsel af række- og gårdhavehuse. Der forventes tilsluttet ca. 20 nye forbrugere, fortrinsvis ved udstykningen ved Snogekær samt udstykningen på Langager. Vi er i samarbejde med Pon Power fortsat ved at vurdere tilstanden af vores generatorer, der er i budgettet afsat penge til disse undersøgelser. Begge motorer skal have timers overhaling, omkostningerne til denne overhaling er indeholdt i servicekontrakten. Mulighederne for etablering af flisfyr og/eller solvarme undersøges i samarbejde med COWI og Rambøll. I budgettet er der budgetteret med salg og konvertering af CO² kvoter.

7 -7- ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for 2007/08 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Regnskabsopstillingen er tilpasset virksomhedens specielle karakter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning: Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms. Produktionsomkostninger: Produktionsomkostninger m.v. omfatter omkostning der er direkte forbundet med fremstilling af el og varme samt drift af værket. Distributionsomkostninger: Distributionsomkostninger omfatter omkostning der er direkte forbundet med distribution af varme. Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger omfatter omkostning til administration af værksted. Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt indexering af lån. Skat af årets resultat: Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN: Materielle anlægsaktiver: Bygninger, produktionsanlæg, ledningsnet, units, huskonvertering og driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

8 -8- Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider: De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger: Bygninger Produktionsanlæg Ledningsnet Units/huskonvertering m.v. Driftsmateriel 30 år 30 år 20 år 20 år 5 år Mindre aktiver anskaffet for kr eller derunder udgiftsføres i anskaffelsesåret. Indeksering af lånene til KommuneKredit Indeksering afskrives over lånets restløbetid. Varebeholdninger: Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Skyldig skat og udskudt skat: Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a contoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst, som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Gældsforpligtelser: Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Budget: Budget for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 er udarbejdet af ledelsen og er indsat som bilag i regnskabet.

9 -9- RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN Note (1) Indtægter ved varmesalg (2) Indtægter ved el-salg INDTÆGTER I ALT (3) Produktionsomkostninger (4) Distributionsomkostninger (5) Administrationsomkostninger PRIMÆRE UDGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER (6) Finansielle indtægter (7) Finansielle omkostninger FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER RESULTAT FØR SKAT (8) Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Resultatanvendelse: Årets resultat Overført overskud 1. juli Til disposition i alt Der foreslås anvendt således: Overført resultat

10 -10- BALANCE PR AKTIVER Note (09) Grunde og bygninger (10) Produktionsanlæg (11) Ledningsnet (12) Units/huskonvertering m.v (13) Driftsmateriel (14) Indeksering MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Værdipapirer DFF FINANSIELLE ALÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Varebeholdning VAREBEHOLDNINGER (15) Tilgodehavender (16) Tilgodehavende moms (17) Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER (18) Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

11 -11- BALANCE PR PASSIVER Note (19) Andelsindskud Overført overskud Overført overskud til anvendelse i efterfølgende regnskabsår EGENKAPITAL Hensættelser til udskudt skat (20) HENSATTE FORPLIGTELSER (21) Prioritetsgæld LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristet gæld forfalden indenfor 1 år Leverandører af varer Modtaget tilskud Barmarkspuljen, rest (22) Anden gæld (23) Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

12 -12- NOTER (1) Salg af varme Indtægt fra forbrugere El-salg Antenneforening Gebyrer m.v Diverse salg Inkasso indtægter u/moms Administration Fyrrevænget (2) Salg af el El-salg Produktionsuafhængigt pristillæg Tilskud fra staten

13 -13- NOTER (3) Produktionsomkostninger Naturgas Smørolie Netabonnement G1 + G Gebyr, adm CO Kedel Vedligeholdelse generator Vedligeholdelse generator Vedligeholdelse motor 1 (66) Vedligeholdelse motor 2 (67) Miljømålinger Vedligeholdelse veksler Vedligeholdelse veksler Miljøtilsyn u/moms Brandtilsyn Bortskaffelse af miljøaffald Overført personaleudgifter Overført lokaleudgifter Forsikring Forsikringsrådgivning Afskrivning produktionsanlæg Afskrivning indeksering Småanskaffelser og værktøj Service, motor og generator Service, motor og generator Periodisering service motorer primo Periodisering service motorer ultimo SRO-anlæg Vandbehandling Vandprøver fjernvarme Spædevand Køb af el til eget forbrug Net og El abonnement eget forbrug

14 -14- NOTER (4) Distributionsomkostninger Teknisk bistand Vedligeholdelse ledningsnet Fejlfindere Nesa Fragt Overført personaleudgifter Overført lokaleudgifter Afskrivning ledningsnet Afskrivning indeksering ledningsnet Afskrivning unit/huskonvertering Afskrivning indeksering unit/huskonvertering Rørarbejde Jordarbejde Køb af målere Radioaflæsning Vedligeholdelse målere Stikprøvekontrol IT-udgifter aflæsning Vekslere Vedligeholdelse units Diverse varekøb/fremmed arbejde Lagerbeholdning primo Lagerbeholdning ultimo (5) Administrationsomkostninger Bestyrelsen Bestyrelsen diverse m/moms Generalforsamling m/moms Repræsentation Annoncer/reklamer Hjemmeside Overført personaleudgifter Overført kørselsudgifter Overført lokaleudgifter Kursusudgifter m/moms Møder, rejser Transport

15 -15- NOTER (5) Administrationsomkostninger (fortsat) Transport Kontorartikler og tryksager Telefon Porto, gebyrer Boksleje Inkasso omkostninger Tab på fordringer Tab på renter og gebyr PBS EDB-udgifter Dataomkostninger Vedligeholdelse kopimaskine Regnskabsassistance Revisionshonorar Juridisk assistance Kontingenter Myndighedsbehandling Småanskaffelser Afskrivning driftsmateriel PSO/Energibesparelser PSO/Personaleudgifter Tryksager Konsulenthonorar PSO/forbrugerinformation (6) Finansielle indtægter Forbrugere Øvrige renteindtægter Pengeinstitutter

16 -16- NOTER (7) Finansielle omkostninger Pengeinstitutter KommuneKredit nr KommuneKredit nr KommuneKredit nr KommuneKredit nr KommuneKredit nr Øvrige renteudgifter (8) Skat af årets resultat Regulering skat tidligere år Regulering udskudt skat (9) Grund og bygninger Anskaffelsessum primo Samlet anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Ejendomsvurdering 1. oktober 2007 kr

17 -17- NOTER (10) Produktionsanlæg Anskaffelsessum primo Tilgang Samlet anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo (11) Ledningsnet Anskaffelsessum primo Årets tilgang Samlet anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo

18 -18- NOTER (12) Units/huskonvertering m.v. Anskaffelsessum primo Samlet anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo (13) Driftsmateriel Anskaffelsessum primo Årets tilgang Samlet anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo

19 -19- NOTER (14) Indeksering Indeksering 95/ Indeksering 96/ Indeksering 97/ Indeksering 97/98 El-huse Indeksering 98/ Indeksering 98/99 El-huse Indeksering 99/ Indeksering 99/00 El-huse Indeksering 00/ Indeksering 00/01 El-huse Indeksering 01/ Indeksering 01/02 El-huse Indeksering 02/ Indeksering 02/03 El-huse Indeksering 03/ Indeksering 03/04 El-huse Indeksering 04/ Indeksering 04/05 El-huse Indeksering 05/ Indeksering 05/06 El-huse Indeksering 06/ Indeksering 07/ Samlet anskaffelsessum ultimo Afskrivninger: Årets afskr Indeksering 95/ Indeksering 96/ Indeksering 97/ Indeksering 97/98 El-huse Indeksering 98/ Indeksering 98/99 El-huse Indeksering 99/ Indeksering 99/00 El-huse Indeksering 00/ Indeksering 00/01 El-Huse Indeksering 01/ Indeksering 01/02 El-huse Indeksering 02/ Indeksering 02/03 El-huse Indeksering 03/ Indeksering 03/04 El-huse Indeksering 04/ Indeksering 04/05 El-huse Indeksering 05/ Indeksering 05/06 El-huse Indeksering 06/ Indeksering 07/ Samlede afskrivninger ========== Bogført værdi ultimo

20 -20- NOTER (15) Tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgode investeringsbidrag (16) Momsmellemværende Moms primo Udgående moms Indgående moms El-afgift Naturgasafgift CO² afgift Momsafregning (17) Periodeafgrænsningsposter Periodisering Periodisering Nesa

21 -21- NOTER (18) Likvide beholdninger Kasse Nordea nr Nordea nr (19) Andelsindskud Saldo primo Årets indskud Indskud ultimo 1215 a kr. 400 = (20) Hensatte forpligtelser Negativ udskudt skat kr omfatter anlægsaktiver og skattemæssigt underskud. Beløbet er ikke indregnet i balancen.

22 -22- NOTER (21) Prioritetsgæld KommuneKredit nr KommuneKredit nr KommuneKredit nr KommuneKredit nr KommuneKredit nr Overført til kortfristet gæld Af den langfristede gæld forfalder kr senere end 5 år efter balancedagen. (22) Anden gæld Mellemværende forbruger Skyldig A-skat Skyldig AM bidrag Skyldig ATP Skyldig ATP-FIB bidrag Skyldig barselsbidrag Skyldig feriegiro Afsat til revisor Depositum Forbruger Depositum vedr. motorreparation (23) Periodeafgrænsningsposter Feriepengeforpligtelser Forudbetalt vedr.stikledninger Forudbetalt andelsindskud Periodisering DONG/HNG Periodisering el eget forbrug Periodisering service motorer Periodisering stikledning Periodisering DFF/EDB Periodisering Tjæreborg

23 -23- BILAG Personaleomkostninger A-indkomst A-indkomst Feriepengeforpligtelser primo Feriepengeforpligtelser ultimo ATP ATP-FIB ATP-Barselsbidrag Pensioner Personaleomkostninger Arbejdstøj Arbejdsskadeforsikring Arbejdsgivers elevrefusion Kørselsgodtgørelse Overført til produktionsomkostninger Overført til distributionsomkostninger Overført til administrationsomkostninger Autodrift Brændstof bil Vedligeholdelse bil Bilforsikring og vægtafgift Overført til administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Ejendomsskatter Reparation og vedligeholdelse Snerydning Inventar Rengøring Afskrivning bygninger Afskrivning indeksering Overført til produktionsomkostninger Overført til distributionsomkostninger Overført til administrationsomkostninger

24 -24- BILAG Årets afskrivninger Bygninger Produktionsanlæg Ledningsnet Unit/huskonvertering Driftsmateriel Indeksering Anvendt således: Lokaleomkostninger/bygninger Distributionsomkostninger/ledningsnet Distributionsomkostninger/unit/huskonvertering Produktionsomkostninger/produktionsanlæg Indeksering i alt Lokaleomkostninger/bygninger Produktionsomkostninger/produktionsanlæg Distributionsomkostninger/ledningsnet Distributionsomkostninger/unit/huskonvertering Administrationsomkostninger/driftsmateriel

25 -25- BUDGET 1. JULI JUNI Budget Faktiske tal Budget 2008/ / /2008 i t. kr. i t. kr. i t. kr Indtægter Salg af varme Salg af el Konvertering af CO² kvoter Indtægter i alt Produktions- og distributionsomkostninger Brændselsomkostninger inkl. rabatter Forsikring Reparation af generator El-forbrug i produktion Servicekontrakt Øvrige produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Variable omkostninger i alt Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Autodrift Administrationsomkostninger Ejendommens drift Faste omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renter Renteindtægter Renteudgifter til finanslån Renter i alt RESULTAT FØR SKAT

26 -26- BUDGET 1. JULI JUNI Budget Faktiske tal Budget 2008/ / /2008 i t. kr. i t. kr. i t. kr Skatter Årets resultat efter skat Overført overskud ÅRETS RESULTAT = =========== Likviditet Årets resultat Årets resultat overført Årets afskrivninger Afdrag på finanslån Anlægsinvesteringer Likviditetsresultat == ==========

27 -27- INVESTERINGER REGNSKABSÅRET Vejrkompenseringsanlæg Udskiftning PLC 3 stk Ændring af SRO i forbindelse med balancekraft/reservekraft Udskiftning af membramer osmoseanlæg Hovedrenovering generator Undersøgelser i forbindelse med Flis- og Solvarme Køb af grund Anlægsomkostninger: Snogekær Rådgivning nye udstykninger Uforudsete nye stik I alt ==========

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere