Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tildeling af handyrtillæg"

Transkript

1 Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for handyr... 3 II. Beregning af handyrtillægget (HD-tillægget)... 3 III. Ansøgning om HD-tillæg... 3 IV. Tildeling of fordeling af HD-tillæg i V. Udnyttelse af særlige HD-betalingsrettigheder tildelt på grundlag af HD-tillæg... 5 VI. Overførsel af HD-tillæg... 6 VII. Udbetaing af HD-tillæg... 8 VIII. Afklaring af udestående spørgsmål

4 VEJLEDNING OM TILDELING AF HANDYRTILLÆG (HD-TILLÆG) Faktaboks Hvem kan få HD-tillæg? Landbrugere som har søgt om præmier for tyre og stude i Hvordan søges om HD-tillæg? HD-tillægget søges ved at udfylde og indsende Fællesskema 2012, som skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april FødevareErhverv udsender brev/skema i marts 2012 med oplysning om antallet af støtteberettigede handyr, som landbrugerne har søgt om præmie for i 2009, 2010 og Hvis landbrugeren har ændringer til de fortrykte oplysninger, skal skemaet returneres og være modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april Hvordan beregnes HD-tillægget? HD-tillægget beregnes på grundlag af de præmieberettigede handyr, der er søgt om støtte for i det enkelte år i perioden og en præmiesats for tyre på 157,5 euro (ca kr.) og for stude på 112,5 euro (ca. 838 kr.) pr. præmie. Hvis det således beregnede beløb, benævnt referencebeløbet, for 2011 er mindre end gennemsnittet for alle årene i hele perioden anvendes resultatet for 2011, ellers anvendes gennemsnittet for hele perioden. Størrelsen af den enkelte landbrugers HD-tillæg fastlægges som en andel af det samlede budget på 20,01 mio. euro (ca. 150 mio. kr.), idet referencebeløbet anvendes som fordelingsnøgle. Hvordan tildeles og udbetales HD-tillægget? HD-tillægget kan kun tildeles og udbetales til aktive landbrugere som søger om Enkeltbetaling i 2012 Der skal indsendes Fællesskema 2012 senest 24. april 2012 med ansøgning om tildeling af HD-tillægget. HD-tillæg udbetales første gang i 2012 som del af Enkeltbetalingen på grundlag af de ejede betalingsrettigheders forhøjede værdi eller evt. nye betalingsrettigheder. 2

5 JULI 2011 I. Afkobling af støtten for handyr Handyrpræmierne afkobles fra Det sidste år, hvor ordningen for handyrpræmier eksisterer i sin nuværende form, er således i Fra 2012 vil ca. 60 % af den hidtidige beløbsramme fra ordningen blive anvendt til forhøjelse af producenternes ejede betalingsrettigheder eller tildeling af nye betalingsrettigheder. Den samlede beløbsramme til rådighed for tildeling af HD-tillæg udgør 20,01 mio. euro (ca. 150 mio. kr.). Samtidig etableres en ny forenklet præmieordning for handyr under artikel 68 i RFO 73/2009. II. Beregning af handyrtillægget (HD-tillægget) Landbrugere, som har søgt om handyrpræmier for tyre og stude i 2011, er berettiget til et HDtillæg. En landbruger, der alene har ansøgt om handyrpræmier i 2009 og 2010, er således ikke berettiget til et HD-tillæg, men jfr. nedenstående mulighed for at indgå privatretlige aftaler. Tillægget beregnes på grundlag af de præmieberettigede handyr, der er søgt om støtte for i 2009, 2010 og 2011 og en præmiesats for tyre på 157,5 euro (ca kr.) og for stude på 112,5 euro (ca. 838 kr.) pr. præmie (højst 2 præmier pr. stud). Hvis det beregnede beløb for 2011, benævnt referencebeløbet, er mindre end gennemsnittet for 2009, 2010 og 2011 anvendes resultatet for 2011, ellers anvendes gennemsnittet for hele perioden. Størrelsen af den enkelte landbrugers HD-tillæg fastlægges som en andel af det samlede budget på 20,01 mio. euro (ca. 150 mio. kr.), idet referencebeløbet anvendes som fordelingsnøgle. Landbrugere, der i 2009 eller 2010 har erhvervet en bedrift med produktion af handyr, har mulighed for at medregne støtteberettigede handyr, som overdrager har ansøgt om støtte for i den del af referenceperioden, der ligger forud for overdragelsen. Det er en betingelse for anvendelse af denne mulighed, at der foreligger en privatretlig aftale herom mellem overdrager og erhverver (se afsnit III). III. Ansøgning om HD-tillæg Ansøgning om HD-tillæg sker ved at udfylde og indsende Fællesskema 2012, således at det er modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april Som grundlag for ansøgningen udsender FødevareErhverv i marts måned 2012 brev til alle landbrugere, der har søgt om præmier for handyr i perioden fra 2009 til Brevet indeholder oplysning om antallet af støtteberettigede handyr, som landbrugerne har søgt om præmie for i 2009, 2010 og Hvis landbrugeren har ændringer til de fortrykte oplysninger, skal skemaet returneres og være modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april Er der tale om en ændring, der skyldes ønske om at medregne en anden landbrugers ansøgte støtteberettigede handyr i en del af referenceperioden i forbindelse med erhvervelse af en bedrift med handyrproduktion i referenceperioden, skal der sammen med brevet indsendes en privatretlig aftale herom mellem overdrager og erhverver. 3

6 VEJLEDNING OM TILDELING AF HANDYRTILLÆG (HD-TILLÆG) Brevet med ændring samt eventuel anden dokumentation skal være FødevareErhverv i hænde senest den 24. april IV. Tildeling of fordeling af HD-tillæg i 2012 Det er en forudsætning for tildeling af HD-tillæg, at ansøger er aktiv landbruger på datoen for udløbet af ansøgningsfristen den 24. april i 2012 samt udfylder og indsender Fællesskema 2012, som ovenfor nævnt. Kravet om at være aktiv landbruger anses for opfyldt, når ansøger udfører en landbrugsaktivitet inden for landbrugs- og gartneriproduktion, fx: produktion eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, opdræt eller hold af husdyr til landbrugsformål, fx til malkning, bevare jorden i god landbrugsmæssig stand (GLM) og produktion af juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord. Værdien af HD-tillægget vil først være endeligt fastlagt i efteråret Ansøgerne vil herefter få oplyst størrelsen af det beregnede tillæg. Fordelingen af ansøgeres HD-tillæg sker efter nedenstående regler. Fordelingen afhænger af, om ansøger ejer betalingsrettigheder pr. 24. april 2012 eller ej. 1. Ansøger ejer betalingsrettigheder - forhøjelse af betalingsrettigheder Tillægget fordeles på alle de betalingsrettigheder, som ansøgeren ejer den 24. april 2012 og som ikke inddrages som følge af manglende udnyttelse i både 2011 og Dette gælder også betalingsrettigheder, som er midlertidigt overdraget (udlejet). Dette sker, uanset om betalings-rettighederne udnyttes eller ej i ansøgningsåret Værdien af de forhøjede betalingsrettigheder kan max, udgøre euro. Et evt. overskydende beløb vil blive tildelt som særlige HD-betalingsrettigheder. (se under pkt.3). 2. Ansøger ejer ikke betalingsrettigheder - tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder a) Hvis ansøger ikke ejer betalingsrettigheder og ikke anmelder lejede betalingsrettigheder i 2012, får han tildelt et antal almindelige betalingsrettigheder. Antallet svarer til det anmeldte antal støtteberettigede hektar. Værdien af de nye betalingsrettigheder beregnes ved at dividere det beregnede tillæg med antallet af tildelte betalingsrettigheder. Værdien af de tildelte betalingsrettigheder kan max. udgøre euro. Et evt. overskydende beløb vil blive tildelt som særlige HD-betalingsrettigheder. (se under pkt.3). b) Hvis ansøger ikke ejer betalingsrettigheder, men anmelder et antal forpagtede (lejede) betalingsrettigheder i 2012, (færre end svarende til det anmeldte areal) får han tildelt et antal almindelige betalingsrettigheder. Antallet svarer til forskellen mellem det anmeldte antal støtteberettigede ha og de anmeldte forpagtede betalingsrettigheder. 4

7 JULI 2011 Værdien af de nye betalingsrettigheder beregnes ved at dividere det beregnede tillæg med det antal betalingsrettigheder, han får tildelt. Bemærk, at hver af disse betalingsrettigheder maksimalt kan have værdien euro. Et evt. overskydende beløb vil blive tildelt som særlige HD-betalingsrettigheder. 3. Tildeling af særlige betalingsrettigheder Tildelingen vil ske efter nedenstående regler: Hvis ansøger ikke råder over landbrugsjord. Ansøger vil få tildelt særlige betalingsrettigheder med forpligtelse til opretholdelse af en given husdyrproduktion, som betingelse for at modtage støtte, jfr. afsnit V. Hvis der ved tildeling af nye almindelige betalingsrettigheder eller tildeling af HDtillæg på ejede betalingsrettigheder på grund af beløbsgrænsen på euro (som beskrevet i ovenstående afsnit 2. b) opstår et overskydende tillægsbeløb, tildeles der særlige betalingsrettigheder. Værdien af disse særlige betalingsrettigheder kan hver maksimalt være euro. Hvis det overskydende tillægsbeløb er større end euro tildeles der flere rettigheder á euro pr. stk. samt en særlig betalingsrettighed på et eventuelt restbeløb mindre end euro. V. Udnyttelse af særlige HD-betalingsrettigheder tildelt på grundlag af HD-tillæg Hvis ansøger ikke råder over landbrugsjord, vil han få tildelt særlige betalingsrettigheder med forpligtelse til opretholdelse af en given husdyrproduktion, som betingelse for modtagelse af støtte. Aktivitetskrav Særlige betalingsrettigheder giver ret til en årlig støtte uden anmeldelse af dertil hørende arealer, forudsat ansøger opretholder mindst 50 % af den landbrugsaktivitet, som udgør et gennemsnit af det antal handyr, hvortil der er ydet præmier omregnet til storkreaturer (SK) i årene Hvis en ansøger tildeles særlige betalingsrettigheder i 2012 og ligeledes fik tildelt særlige betalingsrettigheder ved indførelsen af ordningen for enkeltbetaling i 2005 og med et aktivitetskrav målt i SK som fortsat udnyttes, skal han dog opretholde et aktivitetskrav målt i storkreaturer på mindst 50 % af det højeste af aktivitetsniveauerne. Ændring af de særlige HD-betalingsrettigheder til almindelige betalingsrettigheder. a) Hvis der i et senere år anmeldes et større antal hektar jord end antal almindelige betalingsrettigheder, vil de særlige HD-betalingsrettigheder ændre status til almindelige betalingsrettigheder. Der kan dog kun ændres status på det antal særlige HD-betalingsrettigheder, som svarer til antal overskydende hektar. 1 Spørgsmålet om fastlæggelse af referenceperioden for beregningen af aktivitetskravet er forelagt Kommissionen og afventer endelig afklaring. 5

8 VEJLEDNING OM TILDELING AF HANDYRTILLÆG (HD-TILLÆG) Betalingsrettighederne mister derved status som særlige betalingsrettigheder og skal derefter fremover anmeldes sammen med et støtteberettiget areal. b) Hvis de særlige HD-betalingsrettigheder overdrages til en anden landbruger, ændrer de status til almindelige betalingsrettigheder. Dette sker i alle tilfælde, bortset fra de tilfælde, hvor overdragelsen sker ved arv, forskud på arv eller ved ændring af retlig status. Bemærk, at værdien af den særlige betalingsrettighed ikke ændres, selv om den ændrer status til almindelig betalingsrettighed. VI. Overførsel af HD-tillæg Køb og salg af bedrift eller dele af en bedrift Hvis en producent, der har optjent et HD-tillæg, i en aftale om salg af hele eller en del af sin bedrift i perioden fra den 1. januar 2011 til ansøgningsfristen den 24. april i 2012, har aftalt, at overdragelsen skal omfatte HD-tillægget, betragtes aftalen som en overdragelse af betalingsrettigheder med jord. Ved evt. overførsel af HD-tillæg sker dette helt eller delvist i forhold til andelen af det solgte areal. Det betyder, at parterne ikke frit kan aftale fordelingen af et HD-tillæg i forbindelse med salg. Hvis sælger og køber har indgået en aftale om overdragelse af HD-tillæg skal parterne foretage sig følgende: Sælger ansøger om tildeling af HD-tillæg svarende til det solgte areal og vedlægger sin ansøgning et eksemplar af salgsaftalen med angivelse af det antal hektar, det drejer sig om. Køber kan efter aftalen med sælger på dennes vegne ansøge om HD-tillæg. Det er i så tilfælde et krav, at sælger er aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet. Køber ansøger om enkeltbetaling ved indsendelse af Fællesskema og vedlægger et eksemplar af salgsaftalen. Hvis både sælger og køber ansøger om enkeltbetaling er det et krav, at sælgers ansøgning indeholder en henvisning til købers. Aftale om forpagtning Hvis der i en aftale om forpagtning med virkning efter den 1. januar 2011, hvor bortforpagter har optjent et HD-tillæg overdrages et antal betalingsrettigheder på højst det forpagtede antal hektar, betragtes dette som forpagtning af betalingsrettigheder med jord i følgende tilfælde: - bortforpagtningen af hele eller en del af bedriften sker senest på dagen for ansøgningsfristen i forpagtningskontrakten udløber efter dagen for ansøgningsfristen i 2012 og - forpagtningen skal omfatte betalingsrettigheder. 6

9 JULI 2011 Ved evt. overførsel af HD-tillæg sker dette helt eller delvist i forhold til andelen af det bortforpagtede areal. Det betyder, at parterne ikke frit kan aftale fordelingen af et HD-tillæg i forbindelse med bortforpagtning. Parterne skal foretage sig følgende: Bortforpagter ansøger om tildeling af HD-tillæg og vedlægger et eksemplar af forpagtningskontrakten med oplysning om det antal hektar, som han vil bortforpagte betalingsrettighederne for. Forpagteren ansøger om enkeltbetaling og vedlægger et eksemplar af forpagtningskontrakten. Det er et krav, at bortforpagters ansøgning indeholder en henvisning til forpagterens ansøgning om enkeltbetaling. I salgstilfældet er det et krav, at sælger er aktiv landbruger på overdragelsestidspunktet, mens det i tilfælde af bortforpagtning, som reglerne er formuleret nu, er et krav, at bortforpagter er aktiv landbruger på dagen for ansøgningsfristen. Sammenlægning og opdeling af bedrifter Hvis en virksomhed har optjent et HD-tillæg, men ændres fra eksempelvis et I/S, A/S eller ApS til en personlig ejet virksomhed eller omvendt, får det betydning for beregningen af HDtillægget. Hvis et I/S er opløst inden den 24. april 2012 og HD-tillægget derfor skal deles mellem flere producenter, skal der vedlægges dokumentation med angivelse af, hvilken andel hver af landbrugerne skal have. Dokumentationen skal være underskrevet af samtlige deltagere eller deres repræsentanter. Ved sammenlægning eller opdeling af bedrifter kan HD-tillæg kun overføres, hvis sammenlægningen eller opdelingen omfatter hele bedriften. Ved ændring af retlig status forstås kun følgende tilfælde ændring af et selskabs navn, formål, branche og lign. i vedtægterne med deraf følgende ændring af selskabets registrering i CVR-registeret omdannelse af selskabsform fx fra ApS til A/S eller fra andelsselskab til A/S, og hvis en personligt ejet virksomhed indskydes i et A/S eller ApS. I ovennævnte situationer kan optjente HD-tillæg overføres til den nye bedrift. Som det fremgår af ovenstående, gælder denne undtagelse ikke for etablering eller ændring af et I/S. Arv af bedrift og forskud på arv 7

10 VEJLEDNING OM TILDELING AF HANDYRTILLÆG (HD-TILLÆG) Landbrugere der har arvet eller overtaget en bedrift som følge af arv, kan kontakte Fødevare- Erhverv for at modtage en opgørelse over HD-tillægget. Usædvanlige omstændigheder (Force majeure) Hvis helt usædvanlige omstændigheder eller ekstraordinære forhold i referenceperioden har ramt en bedrift eller en landbruger, således at det har fået negativt indvirkning på produktion af handyr i referenceperioden, er der efter vurdering af den konkrete situation mulighed for ved beregningen af HD-tillægget at udelade det eller de referenceår, der har påvirket handyrproduktionen negativt. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod. Hvis en landbruger ønsker at påberåbe sig force majeure, skal en skriftlig meddelelse være modtaget i FødevareErhverv senest den 24. april Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentation. Følgende kan eventuelt anerkendes som force majeure: - dødsfald eller langvarig uarbejdsdygtighed pga. af sygdom - ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke (f.eks. brand) - besætningen bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom omfattet af liste 1, jf. bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme i henhold til lov om hold af dyr. VII. Udbetaling af HD-tillæg HD-tillæg udbetales første gang i 2012 som en del af Enkeltbetalingen på grundlag af de forhøjede betalingsrettigheder og /eller nye betalingsrettigheder, herunder særlige betalingsrettigheder. Det er dog en forudsætning, at ansøgningen i Fællesskema 2012 danner grundlag for udbetaling af direkte støtte til mindst 2,00 ha eller ansøger får udbetalt mindst 300 euro for særlige betalingsrettigheder, der udbetales på grundlag af en husdyrproduktion. Det forventes endvidere, at særlig støtte efter artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009 for handyr vil kunne medregnes. Desuden skal der i fælleskemaet oplyses om rådighed over landbrugsarealer den 24. april Efter tildeling af HD-tillægget udgør dette en del af værdien af de almindelige betalingsrettigheder, som tillægget er fordelt på, eller værdien af de særlige HD-betalingsrettigheder. Ved beregningen af støtten og den efterfølgende udbetaling indgår således den del af de udnyttede betalingsrettigheder, der stammer fra HD-tillægget. 8

11 JULI 2011 VIII. Afklaring af udestående spørgsmål Vejledningen vil blive opdateret, når der foreligger endelig afklaring af det udestående spørgsmål om aktivitetskravet. 9

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - kvæg- og mælketillæg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om ansøgning til den nationale

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Agenda EU s landbrugspolitik efter 2013 Hvad er de

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER KOMMISSIONENS

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej.

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Beskrivelse og Udbudsvilkår For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat om sundhedstjekket. Med venlig hilsen. Marie Louise Flach de Neergaard

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat om sundhedstjekket. Med venlig hilsen. Marie Louise Flach de Neergaard Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 345 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 25. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Dansk landbrugs holdning til sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik.

Dansk landbrugs holdning til sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0722 Bilag 4 Offentligt 20. maj 2008 Dansk landbrugs holdning til sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik. I. INDLEDNING. Som opfølgning på Kommissionens meddelelse fra

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Forum for får og geder Produktion af lammekød Afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold EU-reformens centrale elementer Eksempel på beregning af den afkoblede

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere