SKT. PEDERS KIRKE. UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKT. PEDERS KIRKE. UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport"

Transkript

1 SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport NIELS-HOLGER LARSEN DECEMBER 2015

2 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år var der opstået nedbrydninger og afskalninger af især tårnets og våbenhusets kamtakker. Der faldt efterhånden så stor flager ned, at det var farligt for personer på kirkegårdens område. Blæst, regn og frost løsnede lagene. Nationalmuseet blev i 2010 kontaktet om problemet, og i 2011 blev der gennemført en prøve på afrensning og genopbygning af den kalkede overflade på nordsiden på skibets nordvestre hjørne. Prøven blev godkendt som udgangspunkt som en fremtidig behandling af kirkes facader. Af økonomiske grunde blev en behandling udsat, men de seneste års tiltagende skader på især tårnets kamtakker nødvendiggjorde en meget snarlig istandsættelse. Det havde vist sig, at tårnets øvre partier havde fået en tyk overstrygning med et kunstigt plastprodukt, som fremmede nedbrydningen, og faldt ned i flager. Der er udarbejdet særlige notater om problemerne, og Nationalmuseet har i oktober 2014 besigtiget tilstanden og bekræftet de uheldige materialevalg for år tilbage. Orientering om sagen Der blev besluttet at etapeopdele istandsættelsen, af både praktiske og økonomiske grunde, således at tårn og våbenhus, der var mest medtaget, blev behandlet som 1. etape, - 2. etape vil omfatte skibets sydside, kor, apsis og skibets nordside. 1. etape er gennemført i etape er planlagt at blive gennemført i Kirkeværge Kaj Jørgensen og graver Birger Bentsen har repræsenteret menighedsrådet ved byggemøder og tilsyn. Bornholms Byggerådgivning ApS, Rønne, har været rådgiver på opgaven og forestået byggesagsadministration og byggestyring. Arkitekt MAA Niels Holger Larsen, Rønne, har forestået de faglige beskrivelser og fagligt tilsyn. En liste over tilknyttede håndværksfirmaer er oplistet sidst i denne rapport. Bornholms Provsti er løbende blevet orienteret. 2

3 Istandsættelsens 1. etape - sommer og efterår Arbejderne blev igangsat på baggrund af tidligere rapporter og en faglig beskrivelse. Beskrivelsen omhandlede alene det kalkede murværk, på baggrund af bestigelser nedefra. Det viste sig imidlertid da stilladset var opsat - at opgaven kom til at omfatte en ikke uvæsentlig række merarbejder: Tage med defekte blyinddækninger og defekter på selve tagstensbelægningen Udbedring af lemme samt maling af alt træværk. Udskiftning af et nedløbsrør på Våbenhus. Denne rapport omhandler alene de faglige forhold, som knytter sig til fagbeskrivelser og tilsyn. Arbejderne er blevet fotodokumenteret før, under og efter arbejderne. Der er ikke konstateret væsentlige ukendte bygningshistoriske forhold. Nærværende rapport har til formål at beskrive arbejderne omfang, hvad der er udført, på hvilken måde og med hvilke materialer til orientering for fremtidige istandsættelsesarbejder, og til orientering for de medvirkende, samt via internettet til menigheden og andre interesserede. Sidst i denne rapport er oplistet en række bilag, som alle er overgivet til menighedsrådets arkiv, - det hele er samlet digitalt på en DVD til menighedsrådet. 3

4 Murværket alder, materiale Nordsiden. Det tidligt middelalderlige kirkebygning, med det buede apsis, koret og skibet og det senmiddelalderlige tårn. Der er fire forskellige former fra murværk eller overflader at arbejde med tallets kalksten limensgadekalk på skibets vestgavl 1500-tallets blandede murværk af genbrugt kalksten, granit og sandsten på tårnet tallets murstensmurværk med kamtakker Våbenhusets murstensmurværk fra Tårnets pudsede vestside sent i 1900-tallet. Hver af disse former for murværk skal behandles på forskellig måde tallets kirkebygning, apsis, kor og skib er bygget af kalksten, formentlig brudt ved Limensgade. Byggeblokkene og mørtlen er samme materiale. Stenene er tilhuggede kalkstensblokke i tykkelser fra ca. 10 til 25 cm i tykkelsen. De er lagdelte, regulært plan- og retkantet tilhugne, opmuret i skiftegange, som regel i skifter med ens tykkelse blokke. Stenene fremstår gerne grå, men i sår er de næsten sorte, og kan i poleret form være helt sorte. Brokker af samme stentype blev ovnbrændt ved ca. 950 gr. - og pulveriseret/eller læsket, blandet med sand og vand, blev der fremstillet en stærkt mørtel til opmuring og fugning. Mørtlen har en varm grå farvetone. Samme kalksten kan - knust - være anvendt som tilslag (grus/sand). Læs mere om denne kalksten her: 4

5 Afrenset. Færdig behandlet. Ovenstående billeder er fra 2011, (nordvestre hjørne mellem skib og tårn), hvor der blev foretaget en prøveafrensning og behandling på skibets kalkstensmurværk (til venstre på billederne) og tårnets uregelmæssige blandede murværk. Tårnet er opmuret i kampesten, hovedsagelig i utilhuggede marksten af granit, iblandet limensgadekalksten, som genbrug fra skibets oprindelige vestgavl (tårnet er en senere tilføjelse i sidste halvdel af 1500-tallet), og sandsten, både nexøsandsten og balkasandsten. Den oprindelige mørtel til opmuring og fugning er bornholmsk cement (brændt limensgadekalksten), men mange senere reparationer er er udført i almindelig kalkmørtel, kraftig 1800-tals rødlig bornholmsk cement, og senere de grå portlandcementmørtler. Hele vestgavlens naturstensmurværk er ret sent blevet pudset med en størk cementholdig mørtel, der går omkring hjørnerne og ca. 1 meter ind på de to sider. Overfladebehandling Kirken har altid været hvidkalket, men kalken har ikke altid været klar hvid som i dag en del gamle lag har været mere gullige og de har være mere grumsede, tykke og stribede mange lag på lag, på lag. Så mange at der i en del år har været problemer med vedhæftningen de drysser af med regn og blæst. Normalt vil man ved en kalkning blot skrabe det løse af og kalke ovenpå. Det har man måske også gjort her, men nu er lagene blevet så mange og tykke, at de nogle steder falder af helt inde på den oprindelige kalkstensoverflade. Mange års reparationer er gennem årene udført med stærke cementmørtler, der er en dårlig bund for kalkning. 5

6 Blottet murværk at kalksten. Overfladen er som den så ud lige efter opførelsen, og den middelalderlige mørtel dukker frem. De inderste lag kan være den bornholmske cement, der er kalket med. Den ældre kalkning fremstår ofte mere gul, og kalkningen har være meget mere fyldig og tyk, end man senere har kalket. Der er rester af grønalger, og små sorte tordenfluer er almindelig at finde mellem lagene. Denne karakter med mange lag kalk havde stort set hele kirken, bortset fra vestgavlen og kamtakkerne. På de murede kamtakker, både på våbenhus og tårnet har man for en del år siden brugt plastmaling, og øverst på tårnets kamtakker en tyk fyldig plastholdig maling eller tyndpuds. Plastmaling sad sine steder godt fast på de bare mursten, medens de tykkere lag ofte løsnede sig og faldt ned. Kamtakkerne var mest medtagne med afskalninger og sprængte og løsnede mursten. Kamtakkeren har været svært tilgængelige, og derfor forsøgt at behandle med plastmaling. På kamtakkerne var der et tykt ubestemmeligt lag, som var bøjeligt, men nogle steder med en god vedhæftning, der trak den oprindelige rødlige mørtel af. 6

7 Afrensning I anvisningerne fra Nationalmuseets Kalkningstjeneste (2010) ønsker man en nænsom afrensning, og Nationalmuseet ser gerne at man ikke renser alt af helt til bar sten. Desuden anbefales det at man skåner / ikke afrenser gamle tykke lag, hvor de sidder mere fast og beskyttede f.eks. under tagudhæng. Afrensning af de meget forskelligartede overflader og overfladebehandlinger gav udfordringer med brug af værktøj. Sandblæsning og mekanisk værktøj ved slibning eller fræsning er generelt udelukket på gamle kirker. Det er for voldsomt, destruktivt på overfladen og efterlader slibespor. Opgaven er lige fra med en spartel nemt at skrælle den løse kalk af, til med hammer og mejsel at fjeren stenhårdcementmørtel. Plastikmaling på et underliggende kalklag er relativt nemt at skrabe væk, men når plastikmalingen er smurt lige på de bare mursten, så er der i sjældne tilfælde kun slibning tilbage. Kemisk afrensning er ikke godt. En stiv kost og evt. en støvsuger tager det sidste inden videre behandling. Det gængse værktøj: Rensehammer med spids og pen til de hårde mørtelpartier, måske suppleret med hammer og mejsel. En stiv skarp spartel til den løse kalk. En malingsskraber med udskifteligt hårdtmetal skær til at rense flader, hvor spartel ikke kan. Afdækningshammer /kalkmalerihammer en specielt fremstillet hammer med skarpe hærdede skær, vinkelret stillet i de to ender/penne. En hammer, som konservatorer fortrinsvis anvender til afrensning af kalkmalerier. 7

8 Afdækningshammeren løsner lagene. Skraberen renser og jævner. Eksempel på nænsom afrensning med skraber, der udjævner overgangen fra de urørte yderste kalklag, t.h. og til underliggende fastsiddende kalklag. Det samme sted efter behandling med en finkortet sandkalk, der udjævner/slører de skarpere overgange og 5-6 gange kalk. 8

9 Nordsiden af tårnet inden afrensning, men meget forvitret. Det store muranker har en skrå forbindelse til et muranker i østgavlen. Der er et tilsvarende på sydsiden. Disse ankre må være indmurede samtidig med opførelsen. Betagende smedearbejder, godt 400 år gamle, og kun let rustne. Det gamle kulstofholdige smedejern er lagt mere holdbart en nyere jern De blev børstet rene og igen kalkede. De kunne måske være malede sorte, hvad de næppe tidligere har været, nu sidder de pænt og diskret på murfladen. Måske kommer der en rustplet eller to, men det dækket ved næste gang kalk. I de fire store huller til luger er der sålbænke af nexøsandsten to på vestgavlen og en på hver af siderne på ovestående foto ses der en på norsiden. Hele vestgavlens cementholdige glatte puds blev skrabet og fejet ren. 9

10 Især norsiden af tårnet var vanskelig at afrense. Der var meget løstsiddende kalk, mørtelreparationer, som, når man bruger hammer og mejsel, ofte giver store huller ind til den rodede murværk af forskellige stentyper. Nordsiden efter første afskrabning med spartel og skraber. Mange, mange års kalklag og lapninger. Flere steder et tværsnit g gennem flere hundrede år. 10

11 Nordsiden. Flere tynde cementpudslag udenpå, der ofte hæfter godt på underlaget. Med forsigtighed skrælles det tynde lag cement af. Østgavlen. Store tykke lag af cementmørtel. Murankeret, der hører til den gamle del af tårnet, har forbindelse til nordsiden store muranker. Her gav man op lod cementpartiet sidde for meget ville blive ødelagt ved udhugning. Murankeret hører til ommuringen med mursten i 1850-erne, hvor kamtakkerne kommer til. 11

12 Kamtakkerne Det er gavlenes aftrappede afslutning, som findes på tårnet og på våbenhuset. Det er en meget almindelig arkitektonisk form på kirkegavle - også de bornholmske. Det er en meget udsat bygningsdel, hvor regnvand kan trænge ned i murværket, der så kan frostsprænges. Det var sine steder afværget ved at påmure et lille skråt tag med tagsten. Kamtakkerne på Skt. Peders kirke er fra , muret med middelgode mursten i en rødlig bornholmsk cement. Afdækninger en meget enkel et lag, skifte af mursten afdækket med det relativt tyndt lag bornholmsk cement. Det holder ikke i længden, og er blevet repareret med en stærk portlandcementmørtel. Det holder heller ikke kun enkelte steder. Kun få afdækninger i cement holder. Når pudsen revner trænger vans in, og der kommer frostsprængninger, ofte også i murstenene. Østgavl. De øverste skifter er delvis afrensede. Noget godt blive siddende for ikke at ødelægge mere. Våbenhusets tykke cementpudsafdækninger vor i god stand en enkelt revnet og løsnet De intakte cementafdækninger blev bevaret og revner repareret. 12

13 Afrensningen af flere kamtakker var vanskelig, fordi en plastikmaling sat direkte på murstensoverfladen den måtte slibes af. De tykkere plastikholdige lag var nemmere at få af til bar sten. Løse fuger blev udkradset. Plastmaling på bar sten sad fast. Plastikholdig strygepuds - løsnede nemt. De færdigt afdækkede og kalkede kamtakker. Der er lidt ryg på afdækningen, så vandet løber af. Kamtakkerens indersider fik 2-3 gang kalk mere op til 8 gange i alt. Kamtakkeren blev grundigt repareret, fuget og filtset, og afdækket med en hydraulisk specialmørtel. Den nylagte hydrauliske mørtel blev holdt fugtig nogle dage med plastfolieafdækning, for at opnå rigtig afhærdning. 13

14 1864 Vi vidste godt, at våbenhuset var opført 1864, men vidste ikke at årstallet var indhugget i gavlen. Det kom frem under de første afrenseprøver. Øverst sidder en lille felt. Dækket af kalk og plastmaling. Afrenset forsigtigt det er en nexøsandsten, let forvitret, men årstallet 1846 anes. Med tynde lag kalk bliver det tydeligere, og bedre bevaret - end under plastmaling. 14

15 Reparationer ny overflade Som omtalt var der flere forskellige materialer kalksten, granit og sandsten opmuret i middelalderens bornholmske cement, og fra midten af 1800-tallet mursten opmuret med den mere røde bornholmske cement med et indehold af alunskifer, som var karakteristik i 1800-talls sidste halvdel. Mursten med mørtel fra Fra sålbænk i vestgavl. Brændt kalksten med alunskifer, der giver den rødlige kulør. Den mørkere røde kan være en reparation, men også to forskellige leveringer. Den mørkere er næsten hård som en almindelig cementmørtel. Der var dybe huller, ommuringer af murstensafdækninger på kamtakker, mere eller mindre dybe fuger, og helt svage kanter i kalklag. Endelig var der afdækninger af kamtakkernes murede overflader og en enkelt nedbrudt sandstenssålbænk i en af lugehullerne på vestgavlen. På naturstensoverfladerne vil man gerne opnå en blød overflade uden egentlige pudslag. Efter flere års kalkning får overfladerne igen den smukke ujævne glatte overflade. På murstensoverfladerne må der ikke komme et egentligt pudslag, men blot en udjævning og en godt modtagelig overflade for en kalkning. Materialer Den gængse materialevalg er rene fede kulekalkmørtel, men med natursten og oprindelige mørtler af hydraulisk kalk (bornholmsk cement), blev valget lidt anderledes efter rådgivning fra firmaet Nordisk NHL, som skulle levere nogle af mørtlerne. Til større huller, til ommuringer og til dybere fuger på kamtakker blev anvendt en middelstærk hydraulisk kalk NHL3,5 fortrinsvis med kornstørrelse 0-4 mm. Til mindre huller og ujævnheder anvendtes en ren kulekalkmørtel 1:3, med kornstørrelser fra 0-4mm til 0-1 mm. Til udjævning af overgange, grovere mørteloveflader og kanter blev anvendt en finkornet kulekalkmørtel 1:1, 0-0,3 mm. Denne mørtel blev også anvendt på vestgavlens cementpuds og på alle murstenoverflade i et meget tyndt lag som tynd filtsning - kunne kaldes en sandkalk, der filtses på. 15

16 Repareret murværk sydside med ujævn overflade. De grå flader er kulekalkmørtel. Repareret og filtset, kalket en gang. 16

17 Kalkning Hvidtekalken blev tilberedet af en mindst 2 år lagret vådlæsket brændt stykkalk fra Faxe. Fremstillet/læsket på mørtelværk i Rutsker, hvor kulekalken har ligget 2-6 år i kalkkuler. Hvidtekalken kalkmælk oprøres af 1 del kulekalk til 4 dele postevand mindst to dage før anvendelse. Der dannes kalkvand, som forhøjer hvidtekalkens hærdning og styrke. Efter nogle dages henstand bundfælder den hvide kalk, og det klare kalkvandet står øverst. Kalkvandet kan afskummes, hvorved blandingsforholdet ændres kalken bliver tykkere. Det afskummede kalkvand tilsættes igen om nødvendigt, for at få en passende konsistens, så der kan kalkene vådt i vådt bundens sugeevne er meget afgørende for kalkens konistens. Den oprørte kalk kan have små urenheder i sig. Derfor er det hensigtsmæssigt at si disse fra. Det er vigtigt at kalken ikke tørrer for hurtigt den skal have tid til hærdning og gerne lidt fugtigtop derfor aldrig med i solskin på væggen, og heller ikke for kraftig blæst. Det undgås ved at have stilladset afdækket med presenninger. Kalken stryges bedst på med kalkkoste med rene naturhårsbørster svinebørster det giver en jævn påføring uden striber, og kosten bærer desuden bedre kalken end gule nylonkoste. Afhængig af dækningen, der først kan vurderes dagen efter, kalkes der i relativt tynde lag. Der er kalket fra 5-8 gange. Mere udsatte steder som f.eks. øverst på kamtakkerne er der kalket to gange mere. Det var ikke nødvendigt at afslutte med kalkvand, idet overfladen ikke smittede. 17

18 Nordsiden færdig kalket. Øverst, beskyttet af tagudhænget sidder den gamle kalkning bevaret med sin bløde jævne og smukke overflade. Med årene vil hele overfladen få lidt af samme karakter. Der bør fremover ikke kalkes med så tyk kalk som tidligere, og ved kommende kalkninger skal den løse kalk børstes af inden ny kalkning påføres. Afhængig af hvor udsatte overfladerne er for vind og vejr, kan der gå flere år mellem kalkningerne. 18

19 Forskellige ekstra arbejder Som nævnt var afrensning, reparation og kalkning relativt godt forudset i omfang, men dog var det først ved nærsyn og afprøvning fra det rejste stillads, at det helt kunne gennemskues. Det er omtalt i det ovenstående. I det følgende nævnes mere eller mindre forudsete arbejder. Våbenhuset På våbenhuset var det forudset, at skorstenen skulle istandsættes, men der fulgte andre arbejder med: nogle jernankre, revnede blyinddækning, defekter på tegltaget og et opslidt nedløbsrør. Murankre Under afrensningen af våbenhusets gavl dukkede der fire jernankre op. De havde forbindelse til gavlspæret og bjælke. Ankrene til spærets hanebånd havde ingen forbindelse til dette, der er af nyere dato. Ankrene var årsag til rustsprængende revner i gavlen, To af jernene kunne fjernes, de andre blev renset, rustbehandlet og fuget til. De er ikke synlige, men ligger tæt på overfladen. Fra jernankrene stråler revner ud i murværket, som følge af rust-udvidelser. De udtagne ankre. To andre kunne ikke udtages, uden større udhugninger de blev siddende. Gamle ekspansionsbolte fra en tidligere lampe blev desuden fjernet. 19

20 Skorstenen Skorstenen var meget medtaget, bla. med en plastholdig overfladebehandling og defekte fuger. Betonafdækningen var knækket, og zink/blyinddækningen til taget var defekt. Det viste sig at den nederste del af skorstenene var ældre, formentlig original fra omkring 1900 det øverste halvdel af piben var ommuret, formentlig i 1970-erne. Der tilsluttet oliefyr til skorstenen, der er forsynet med et stålrør, afslutte med en stålkrage på betonafdækningen. Efter afrensning blev betonafdækningen udskiftet, nu med en lille udkragning, fugerne udbedret, og inddækning til taget blev fjernet, idet den viste sig at den kunne erstattes af en muret løsning, der er mere passende, æstetisk og byggeteknisk. Afslutningsvis blev skorstenen kalket flere gange. Før istandsættelse. Det færdige resultat. 20

21 Taget Våbenhusets tegltag er omlagt med undertag formentlig - i 1970erne. Gavlspæret var blevet udskiftet. Undertaget er en kraftig asfaltdug, der synes at være i forholdsvis god stand, men mangler fodblik til afvanding i tagrenden. Langs kanterne er der tætnet med blyinddækninger. Tagstenene lå ikke helt optimalt tæt og godt rygningen var defekt, og blyinddækninger revnede og nedslidt. Der syntes ikke at have være utætheder med vand indtrængen. Tagstenene blev rettet til, rygningen repareret og blyinddækningerne udskiftet. Et nedslidt zinknedløbsrør mod øst blev udskiftet. Undertaget mangler fodblik, og asfaltbaneren år ikke helt ned i tagrenden. Der er samlet meget skidt og nogle steder er der fuglereder. Revnet blyvinge og defekt lodning. Fugningen i den fræsede rille er repareret med fugemasse burde være mørtel. 21

22 De nye blyvinger ind mod skibet var skruet fast med en zinkkant, som var dækket af en mørtel. Dette blev gentaget, og som mørtel blev brugt en speciel hydraulisk mørtel Lithomex, som ikke revner, og er mere modstandsdygtig mod fugtoptagelse. Mod gavlens bagside er den nye blyvinge lagt i en udfræset fuge med ombuk og efterfølgende fuget til med mørtel NHL 3,5. 22

23 Døren Før behandling Efter behandling Den nyere dør er udført i stavlimet egetræ. Den var meget udtørret og revnet. Den blev slebet og behandlet med et specielt linolieprodukt med hærdende olie og harpiks, der gør det med modstandsdygtigt. Døren fik to gange. Den bør jævnligt evt. en gang om året behandles med et tilsvarende linolie produkt ikke lak. 23

24 Tårnet Med stilladset rejst kunne tårnet bedre efterses, og der viste sig da flere skader på tag, blyinddækninger, luger og sålbænke som blev udbedret. Luger og Sålbænke Lugerne er nyere, men der var opstået flere rådskader, som måtte repareres. De to øverste luger mod øst blev fornyet (ikke karmene), En vinduesramme i den vestre gavl blev fornyet, og en karm repareret. Hvor der var mindre rådangreb blev der imprægneret med Boracol 20. Kuløren blev ændret fra en brunlig til en dæmpet rød kulør engelskrød. De murede sålbænke var revnede og løse de blev ommuret og repareret. En af de store sandstensålbænke mod vest var tidligere repareret med et lag cementmørtel. Det blev afrenset og genopbygget med en hydraulisk specialmørtel Lithomex. Alle Sålbænke blev kalket. Rådangreb, der medførte udskiftning. Flere vandbrædder blev udskiftet Løsnet cementreparation på en sandstenssålbænk blev afrenset. Samme sandstenssålbænk afrenset. Nederst blev karmen forebyggende imprægneret. 24

25 Nedbrudt vinduesramme og indfatning. Samme - fornyet og nymalet. Døren til tårnet blev eftergået for løsnede søm, skrabet, kittet og malet i den nye røde kulør. 25

26 Taget Tårnets tag er omlagt sidst i 1960erne med genbrugstegl fra et hus i Nexø. Det er ældre håndstrøgne tagsten. Taget er understrøget med mørtel. Ved nærmere gennemgang, blev det klart at rygningen måtte omlægges, revne og nedslidte blyinddækninger udskiftes, og nederste række tagsten, som er skuet fast oppefra i nederste lægte, skulle eftergås med nye skruer. Generelt blev knækkede tagsten udskiftet, og understrygningen eftergået. Rygningen havde løs mørtel og flere revnede sten. Rygningen blev omlagt med nye rygningssten i en cementmørtel. Revner og løse lodninger. Blyet var lagt i en fræset rille i murværket. Den nye blyinddækning blev igen lagt i fræsede riller og fuget med mørtel. 26

27 Maling tårn og våbenhus Alt træværk på tårnet blev nymalet med en dæmpet rød engelskrød til afløsning for den tidligere blegbrune kulør. De eksisterende overflader var behandlet med en moderne træbeskyttelsesmaling. Derfor blev der valg en moderne maling Nordsjö træbekyttelse alkyd-acryl dør- og vinduesmaling. De nye luger fik samme behandling. De gamle flader blev skrabet, slebet og kittet inden maling. På våbenhuset blev vinduet mod øst, samt nedgangspartiet malet hvide med en linoliemaling. De fire små vindskeder blev udskiftet og malet røde Skalke og underslagsbrædder blev skrabet og malet røde. 27

28 Afslutning Arbejdet med istandsættelsen af tårnet viste tydeligt, hvordan nyere materialer som portlandcement og plastikmaling er problematiske og uhensigtsmæssige materialer. Man har i god mening brugt disse materialer, fordi de skønnedes at være stærke og med længere holdbarhed end kalkbaserede mørtler og kalkning. Det går måske godt nogle år, men så viser skaderne sig, når de moderne materialer ikke arbejder sammen med de traditionelle. Desuden vil de skille sig ud i kulør og karakter. De moderne materialer viser sig ofte at medføre fugt- og frostskader, som kan udvikle sig alvorligt. Det er også derfor Nationalmuseet foretrækker og forlanger kirkerne vedligeholdt med traditionelle kalkbaserede materialer. De middelalderlige kirker, som har stået i mange hundrede år, skal kunne stå i yderligere flere hundrede år, hvor kalkbaserede materialer fortsat vil være tilgængelige. Det er både besværligt og dyrt at komme tilbage til de traditionelle materialer. Men der er ingen vej udenom ved at lappe videre forøges kun skaderne. Denne rapport har blandt andet til formål at dokumentere disse forhold, men er samtidig en dokumentation, man fremover vil kunne bruge ved fremtidige arbejder. Vedligeholdelses intervallerne vil fremover være lidt forskellige alt efter vejrligets påvirkning. Ved en så gennemgribende istandsættelse vil der kunne komme uventede småskader, men de skulle være nemmere at rette op end tidligere. En kalkning har en karakter, der tåler lidt slidt, uden at være skæmmende. Såfremt man ikke ønsker, at en kirke skal se nykalket ud altid eller hvert år, så kan en god kalkning holde 2-5 år. Og man kan godt kalke en side eller to afhængigt af slid uden at skulle kalke hele kirken hver gang. Tårn og våbenhus har været første etape. Anden etape skib, kor og apsis - er planlagt at skulle istandsættes i Her er tilsyneladende ikke anvendt plastmalinger, men nok cementmørtler. Der er ligesom på tårnet meget tykke og mange lag kalk, der kræver afrensning, fordi de mange lag er løsnet, og kræver en afrensning. Kirkens facader vil skifte karakter. Man vil mere kunne fornemme den originale murværkstruktur, og måske vil ældre døre og vinduer - som er tilmurede - dukke op, og efterfølgende svagt kunne anes i overfladen, og på den måde være fortællende om kirkens ændring gennem tiden. Niels-Holger Larsen, december

29 Medvirkende Bygherre. Aakirkeby- Pedersker menighedsråd ved: Kirkeværge Kaj Jørgensen og graver Birger Bentsen, - repræsenteret ved byggemøder og tilsyn. Rådgivere Bornholms Byggerådgivning ApS, Rønne, har været rådgiver på opgaven og forestået byggesagsadministration og byggestyring. Arkitekt MAA Niels Holger Larsen, Rønne, har forestået de faglige beskrivelser og fagligt tilsyn. Håndværkere: Murerarbejde Hovedentreprenør ved murerarbejde og stillads: Jørn Ole Klausens Murerforretning, Rønne, ved murermester Michael Hjorth Nielsen. Blikkenslagerarbejde Flemming Svendsen VVS, Rønne. Snedkerarbejde Henning Johansens Bagerforretning, Rønne Malerarbejde Brian Kofoed, Aakirkeby. Bilag Til menighedsrådet arkiv er foruden denne rapport afleveret: Forudgående notater Beskrivelser Byggemøde referater og tilsynsnotater Fotodokumentation før under og efter istandsættelsen Alt samlet digitalt på en DVD. 29

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016. TILSYN NOTAT 6 17.febr.2016 Hvad har vi gjort og hvor. Afrensning af plastmaling på kalkede og pudsede vægge 1. Afrensningen var afprøvet og planlagt at

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis Søllested Kirke J.nr. NMII 517/2007 Lollands Sdr. Hrd. Maribo Amt Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis Ved Henriette Rensbro 26.

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige?

Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige? Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige? Fremlagt på Nordisk Forum for Bygningskalks medlemsmøde i Raadvad d. 15. februar 2012 Torben Seir SEIR-materialeanalyse A/S H.P. Christensensvej

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

MELSTEDGÅRD STRÅTAGE

MELSTEDGÅRD STRÅTAGE MELSTEDGÅRD STRÅTAGE Vestre længe, februar 2016 mod vej og mod gård. Status Februar 2016 Fremtidige arbejder 2016-2017 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE KOMMUNALE EJENDOMME NIELS-HOLGER LARSEN FEBRUAR 2016 INDLEDNING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16 SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug Skalcem S2000/CF2000 Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Reparation af glasfiberkajakker

Reparation af glasfiberkajakker Reparation af glasfiberkajakker Denne beskrivelse er fremstillet som en opsummering af et kursus i reparation af glasfiberkajakker af Leif Romsø i Kerteminde Kajakklub Oktober 2008. Glasfiberkajakker er

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 2. SOFbyg skin2

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 2. SOFbyg skin2 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 2. SOFbyg skin2 Hvis dokumentet SOFbyg skin1 er fulgt, har vi nu en kajak beklædt med stof og imprægneret med epoxy, slebet og klar til forstærkningen med

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING Muren omkring Marienlyst Slot Forundersøgelse af murværk i prøvefelter Baggrund I tilknytning til årsmødet for Nordisk Forum for Bygningskalk udføres en demonstration og afprøvning af forskellige mørteltyper

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7282 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Flere sålbænke har revner 2. Manglende fodblik ca. 300 mm ved tagnedløb mod nord/vest. Manglende korrekt afslutning af undertag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Hørby sogn, Tuse hrd., Holbæk amt., Stednr. 03.07.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro maj 2011 J.nr. 760/2011 Indhold: 1.

Læs mere

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede.

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede. RUTS KIRKE KALKMALERIERNE Smukke og sjældne, - men plettede og truede. Projekt for restaurering RUTS KIRKES MENIGHEDSRÅD RUTSKER BORNHOLM 2003 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 INTRODUKTION KALKMALERIERNE

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Pkt.nr. 29 Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget 1. at tage orientering vedrørende

Læs mere

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve ISERIT A/S Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen vægge - lofter - gulve 1 Vejledning til vedligeholdelse Normalistandsættelse af boligen Der er placeret mange forskellige materialer, installationer

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 BYGGEPLADSEN Byggepladsens indretning og funktion er uændret i forhold til seneste opdatering, pånær én væsentlig ting: Den sidste af de gamle bygninger

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Når skellettet er klar til beklædning, dvs. skelettet er høvlet så der ikke er nogle skarpe kanterskelettet er lakeret med fortyndet lak

Læs mere

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ Michael Paraskevas (MP), RIOS Afbud

Læs mere

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning 10 gode altanråd Ståldele Aluminiumsdele Fiberbetongulve Glas Hårdttræsgulve Håndliste i hårdttræ Underbeklædning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 12028 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 31 maj 2012 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde lørdag den 21. Juni 2014 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 12

Referat Bestyrelsesmøde lørdag den 21. Juni 2014 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 12 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir Dagsorden: KL 12.00

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Kirkeby Sogns Menighedsråd

Kirkeby Sogns Menighedsråd Kirkeby Sogns Menighedsråd Kirkeby kirke Forslag til indvendig istandsættelse 14.12.2010 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Sag nr. 05189 Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse Side Almindelig

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

Renovering af Handy Campingvogn

Renovering af Handy Campingvogn Renovering af Handy Campingvogn 20141001 Af Simon Marsbøll, bragt i NORMINOR nr 5, 2014 i reduceret udgave Vi har altid haft et godt øje til den sammenklappelige, dansk producerede campingvogn, der bærer

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve

OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Murede sokler, d.v.s. sokler, opmuret

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. Udskiftning af taget og etablering af mekanisk udsugning mv. igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N DEN BORGERLIGE VELGØRENHEDS STIFTELSE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 24 Pileparken 7 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere