Skatteministeriet J. nr Udkast 15. februar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt indsættelse af hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb i det efterfølgende indkomstår for visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder) 1 I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved 6 i lov nr af 21. december 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 1, nr. 2, tilføjes som 2. punktum: Fritagelsen omfatter dog ikke ydelser, der er visiteret, jf. 71 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og en kommune.. 2. I 65, stk. 1, nr. 2, sidste pkt., erstattes: 58, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, med Opkrævningslovens 4 og 6 8,. 3. I 65, stk. 2, sidste pkt., erstattes: 59, stk. 3, med Opkrævningslovens 14 og 18, stk. 4,. 4. I 65, stk. 3, sidste pkt., erstattes: 59, stk. 3, med Opkrævningslovens 14 og 18, stk. 4,. 5. Efter 69, stk. 4, litra 5) indsættes som nyt litra: 6) Fotografier taget af kunstneren, aftryk af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.. 2 I lov om lønsumsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september 2002, som ændret ved lov nr. 325 af 18. maj 2005 og lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: Efter 4, stk. 5, indsættes som nyt stykke: Stk. 6. Virksomheder som opgør afgiftsgrundlaget efter reglerne i 4, stk. 1, kan benytte negative afgiftsbeløb til modregning i et positivt beregnet afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår..

2 - 2-3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget indeholder følgende forslag til ændring af momsloven: 1. Forslag om at gøre visse ydelser på fritvalgsområdet momspligtige. 2. Forslag om udvidelse af momslovens kunstdefinition. 3. Forslag om korrektion af forkert henvisning. Herudover indeholder det følgende forslag til ændring af lønsumsafgiftsloven: 4. Forslag om lovhjemmel til modregning for negative afgiftsbeløb for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter 4, stk. 1, ( metode 4). 1. Forslag om at gøre visse ydelser på fritvalgsområdet momspligtige. På baggrund af EU-domme gennemførtes pr. 1. maj 2004 en ændring i praksis, så alle ydelser anvist i henhold til 71 i lov om social service og reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen blev fritaget for moms, idet de blev anset for at falde ind under momsfritagelsen for social forsorg og bistand i momslovens 13, stk. 1, nr. 2. Momsfritagelsen betød, at der ikke mere skulle lægges moms på ydelserne, og at virksomhederne ikke mere kunne få fradrag for moms på deres indkøbsmoms. Kommunale leverandører kunne dog få deres moms af indkøb refunderet gennem den mellemkommunale momsudligningsordning. For at sikre momsmæssig lighed mellem kommunale og private leverandører blev kommunale momsudgifter vedrørende disse ydelser undtaget fra refusion i den mellemkommunale momsudligningsordning. Praksisændringen og den efterfølgende ændring af momsudligningen blev dog kritiseret, idet erhvervsorganisationerne og enkeltvirksomheder blandt andet pegede på, at den manglende momsfradragsret har betydning for konkurrenceforholdene på markedet, da reglerne alt andet lige skaber et økonomisk incitament til at organisere produktionen in-house frem for ved brug af underleverandører. På baggrund af kritikken blev der i maj 2005 nedsat en arbejdsgruppe om konkurrence, moms og frit valg. I gruppen var der repræsentanter fra såvel ministerier og erhvervsorganisationer. Arbejdsgruppen fandt, at der i dag findes en række redskaber, der kan sikre, at der på momsfritagne områder er konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunal og privat produktion. Den momsmæssige ligestilling sker normalt enten via optagelse af et momsfrit

3 - 3 - område på den mellemkommunale momsudligningens positivliste eller ved at undtage området muligheden for momsrefusion. For at understøtte den praktiske administration og øge gennemsigtigheden i fritvalgsordningerne, foreslår arbejdsgruppen, at man i fremtidige vejledninger på området fra sektorministerierne indarbejder afsnit om henholdsvis moms og momsudligning. Arbejdsgruppen fandt dog, at momsreglerne kan give anledning til konkurrencemæssige problemstillinger på de momsfritagne områder i forhold til anvendelse af underleverandører, og at reglerne alt andet lige kan give incitament til in-house produktion. For at skabe fuld ligestille mellem alle leverandører af ydelser omfattet af 71 i lov om social service og regler om frit valg, foreslås det på baggrund af arbejdsgruppens rapport og forslag, at der indføres momspligt for andre end kommuner, der leverer ydelser disse ydelse, således at de opnår fradrag for deres indgående momsudgifter. Kommunerne skal afregne disse ydelser til en pris inklusiv moms. Som konsekvens af lovforslaget vil Indenrigs- og Sundhedsministeriets momsbekendtgørelse skulle ændres, således at kommunerne igen vil kunne få momsudgifter til hhv. egenproduktion og køb af hjemmehjælpsydelser godtgjort gennem den mellemkommunale momsudligningsordning. Det forudsættes, at den øgede belastning af momspuljen vil indgå i økonomiforhandlingerne for 2007, idet staten i den forbindelse forbeholder sig ret til at foretage en midtvejsregulering af momspuljen for 2006, således som det også skete ved økonomiaftalen i 2005, da kommunernes momsudgifter til hjemmehjælp blev undtaget muligheden for momsrefusion. Som svar på en uformel forespørgsel af EU-Kommissionen skønner Kommissionen, at forslaget vil være i overensstemmelse med 6. momsdirektiv. 2. Forslag om udvidelse af momslovens kunstdefinition Forslaget ligestiller fotokunst med traditionel kunst. Fotografier har indtil nu ikke været omfattet af momslovens definition af kunstgenstande, hvorfor man ved salg af fotokunst har skulle pålægge 25 pct. moms. Ved førstegangssalg af kunstgenstande skal der alene betales 20 pct. af afgiftsgrundlaget i moms. Lovforslaget er affødt af henvendelser fra private og debat i pressen. Det har her navnlig været påpeget, at fotokunst ikke ligestilles med traditionel kunst i momslovens forstand. Ifølge 6. momsdirektiv kan medlemslandene vælge at medtage fotografier taget af kunstneren under definitionen af kunstgenstande i momsloven. Mange EU-lande har også valgt at karakterisere fotokunst som kunst i deres respektive momslovgivning. Med dette forslag udnytter Danmark nu muligheden for at medtage fotografier under definitionen af kunstgenstande. Til brug for told- og skatteforvaltningens sagsbehandling udarbejdes en vejledning. Skulle der desuagtet opstå tvivl hos told- og skatteforvaltningen vil den kunne bede Akademiraadet afklare, om der er tale om fotokunst eller ej. Således vil Akademiraadet i tvivlstilfælde kunne afgive en sagkyndig erklæring om spørgsmålet. Forslaget skønnes, at medfører et provenutab på ca. 2 mio. kr. Det umiddelbare provenutab fremkommer ved det salg af fotografier, som sker fra en momsregistreret fotograf til private

4 - 4 - og ikke-momsregistrerede virksomheder. Dertil kommer effekterne af, at der vil blive mere fordelagtigt for en fotograf at lade sig momsregistrere, idet han dermed opnår fradrag for sine momsudgifter. 3. Forslag om korrektion af forkert henvisning. Momslovens 65 henviser i dag tre steder til 58 og 59. Disse to bestemmelser blev imidlertid ophævet i forbindelse med vedtagelsen af opkrævningsloven i 2000, idet man samlede bestemmelser om afregning af skatter og afgifter m.v. i opkrævningsloven. Ved en fejl har man glemt at erstatte henvisningerne til 58 og 59 med de tilsvarende bestemmelser i opkrævningsloven. Forslaget erstatter de forkerte henvisninger med de korrekte. 4. Forslag om lovhjemmel til modregning for negative afgiftsbeløb for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter 4, stk. 1, ( metode 4). Det har ifølge praksis været tilladt, at et negativt afgiftsbeløb, som følge af virksomhedens underskud opgjort efter reglerne i lønsumsafgiftsloven 4, stk. 1, er større end lønsummen, kan overføres til næste årsangivelse. Der har hidtil ikke været sikker lovhjemmel til denne praksis. Med forslaget skabes lovhjemmel til fremførsel af negative afgiftsbeløb. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 1. Forslag om at gøre visse ydelser på fritvalgsområdet momspligtige. Virksomhederne vil efter forslaget skulle lægge moms på deres regninger til kommunerne. Denne moms skønnes at udgøre ca. 153 mio. kr. årligt. Virksomhederne vil samtidig have en økonomisk gevinst i form af fradragsret for deres indkøbsmoms skønnet til ca. 40 mio. kr. Som konsekvens af lovforslaget vil Indenrigs- og Sundhedsministeriets momsbekendtgørelse skulle ændres, således at kommunerne igen vil kunne få momsudgifter til hhv. egenproduktion og køb af hjemmehjælpsydelser godtgjort gennem den mellemkommunale momsudligningsordning. Der vil i forhold til i dag derfor blive et skønnet øget årligt træk på momsudligningsordningen på ca. 153 mio. kr. til køb af hjemmehjælpsydelser hos private samt på ca. 300 mio. kr. til refusion af momsudgifter ved kommunernes egenproduktion af hjemmehjælpsydelser, dvs. i alt ca. 453 mio. kr. Efter de gældende regler er kommunerne under ét, der finansierer momsudligningsordningen. Dog indgår momspuljen i balanceregnestykket ved de årlige økonomiforhandlinger med kommunerne. Det forudsættes således, at den øgede belastning af momspuljen vil indgå i økonomiforhandlingerne for 2007, idet staten i den forbindelse forbeholder sig ret til at foretage en midtvejsregulering af momspuljen for 2006, således som det også skete ved økonomiaftalen i 2005, da kommunernes momsudgifter til hjemmehjælp blev undtaget muligheden for momsrefusion. Samlet set skønnes forslaget at medføre et årligt provenutab for staten på ca. 40 mio. kr. årligt. 2. Forslaget vedrørende kunstdefinitionen Forslaget skønnes, at give staten et provenutab på ca. 2 mio. kr.

5 Forslaget vedrørende korrektion af forkert henvisning Forslaget har ikke konsekvenser for statens provenu. 4. Forslag om hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter 4, stk. 1 (metode 4) Forslaget har ingen konsekvenser for statens provenu. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 1. Forslag om at gøre visse ydelser på frtivalgsområdet momspligtige. Forslaget skønnes at give de virksomheder, der leverer fritvalgsydelser efter 71 i lov om social service en økonomisk gevinst på ca. 40 mio. kr. årligt. Samtidig skaber forslaget en konkurrencemæssig ligestilling mellem alle udbydere af fritvalgsydelser i hjemmeplejen. 2. Forslaget vedrørende kunstbegrebet Forslaget medfører, at førstegangssalg af fotokunst vil blive pålagt mindre salgsmoms. Kunstnerne skønnes at kunne få en økonomiske gevinst på ca. 2 mio. kr. 3. Forslaget vedrørende korrektion af forkert henvisning Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 4. Forslaget om hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter 4, stk. 1( metode 4) Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 1. Forslag om at gøre visse ydelser på fritvalgsområdet momspligtige. Det skønnes, at mange virksomheder, der leverer fritvalgsydelser, også leverer andre ydelser. Disse virksomheder har i dag kun delvis ret til momsfradrag, hvilket i henhold til en måling af virksomhedernes administrative byrder efter momsloven (AMVAB-måling) lavet i 2005 koster virksomhederne ca. 240 kr. pr. momsindberetning. Forslaget skønnes derfor at medføre årlige administrative lettelser for disse virksomheder på 480 kr., 960 kr. eller 2880 kr. alt efter, om de skal foretage momsafregning halvårligt, kvartalsvis eller månedligt. For virksomheder, der efter gældende momsregler kun har momsfritagne aktiviteter og derfor ikke er momsregistrerede vil forslaget betyde, at de får en engangsudgift på ca. 110 kr. til momsregistrering og en årlig merudgift til momsangivelser på 300kr., 600 kr. eller 2760 kr. alt efter, om de skal foretage momsafregning halvårligt, kvartalsvis eller årligt. 2. Forslaget vedrørende momslovens kunstdefinition

6 - 6 - Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 3. Forslaget vedrørende korrektion af forkert henvisning Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 4. Forslaget om hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter 4, stk. 1( metode 4) Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. Miljømæssige konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have konsekvenser for miljøet. Regionale konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have regionale konsekvenser. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. Forholdet til EU-retten 1. Forslag om at gøre visse ydelser på fritvalgsområdet momspligtige. EU-Kommissionen har oplyst, at forslaget skønnes at være i overensstemmelse med reglerne i 6. momsdirektivs artikel 13 A, stk. 2, litra a. 2. Forslaget vedrørende momslovens kunstdefinition Forslaget er i overensstemmelse med EU-retten. Det bestemmes i 6.momsdirektiv artikel 26a, at de kunstgenstande som er nævnt i bilag I, litra a) kan betragtes som kunstgenstande. Medlemslandene har dog mulighed for at undlade at betragte goderne i de sidste tre led i bilag I, litra a), som kunstgenstande. Bilag I, litra a), sidste led, fastslår at ved kunstgenstande forstås fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag. 3. Forslaget vedrørende korrektion af forkert henvisning Forslaget berører ikke EU-retten. 4. Forslaget om hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter 4, stk. 1( metode 4) Forslaget berører ikke EU-retten. Kommunikationsplan Målgrupperne for lovforslaget er virksomheder, der leverer ydelser efter 71 i lov om social service og reglerne om frit leverandørvalg, fotokunstnere samt for forslaget vedrørende lønsumsafgiften virksomheder, der opgør afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens 4, stk. 1, (metode 4).

7 - 7 - Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos relevante parter og blev samtidig gjort offentlig tilgængeligt på Skatteministeriets hjemmeside hvor høringssvarene også er blevet offentliggjort. Når lovforslaget er endeligt vedtaget, vil loven være tilgængelig på Skatteministeriets hjemmeside SKAT vil efter vedtagelsen af lovforslaget informere om de nye regler på sin hjemmeside De nye regler vil endvidere komme til at fremgå af SKATs Momsvejledning og Lønsumsafgiftsvejledning, som findes på SKATs hjemmeside

8 - 8 - Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, amter og kommuner Positive konsekvenser Negative konsekvenser Forslaget vedr. fritvalgsydelser Forslaget vedr. fritvalgsydelser Forslaget skønnes at medføre et årligt provenutab for staten på ca. 40 mio. kr. Forslaget vedr. kunstdefinition Forslaget vedr. kunstdefinition Forslaget skønnes at medføre et provenutab for staten på ca. 2 mio. kr. årligt. Resten af forslaget Resten af forslaget Administrative konsekvenser ] for stat, amter og kommuner Administrative konsekvenser Forslaget vedr. fritvalgsydelser Forslaget vedr. fritvalgsydelser for erhvervslivet Nogle virksomheder vil medvirksomheder, der efter forslaget undgå at have delvis gældende momsregler kun har fradragsret og dette medføre enmomsfritaget virksomhed og årlig besparelse pr. virksomhedderfor ikke er på mellem 460 og 2880 kr. momsregistrerede, vil får en engangsudgift på ca. 110 kr. til momsregistrering og en årlig merudgift til momsangivelser på 300kr., 600 kr. eller 2760 kr. alt efter, om de skal foretage momsafregning halvårligt, kvartalsvis eller årligt. Resten af forslaget

9 - 9 - Økonomiske konsekvenser for Forslaget vedr. fritvalgsydelser Forslaget vedr. fritvalgsydelser erhvervslivet Forslaget skønnes at give virksomheder, der leverer fritvalgsydelser, en årlig økonomisk gevinst på ca. 40 mio. kr. Forslaget vedr. kunstdefinition Forslaget vedr. kunstdefinition Erhvervslivet skønnes at få en økonomisk gevinst på ca. 2 mio. kr. Resten af forslaget Resten af forslaget Miljømæssige konsekvenser Regionale konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget skønne at være i overensstemmelse med EU-reglerne, særlig 6. momsdirektiv (77/388/EØF) Høring Lovforslaget er sendt i høring hos Advokatrådet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk Landbrug, Den Danske Skatteborgerforening, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Frederiksberg Kommune, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (Horesta), Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Landbrugsraadet, Skattechefforeningen og Skatterevisorforeningen. Til nr. 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at der indføres momspligt for andre end kommuner, der leverer ydelser efter 71 i lov om social service og reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen, således at de opnår fradrag for deres indgående momsudgifter. Samtidig hermed skal kommunerne afregne disse ydelser til en pris inklusiv moms. Endvidere ændres den mellemkommunale

10 momsudligningsordning således, at kommunerne igen vil kunne få refusion af momsudgifter til egenproduktion og køb af fritvalgsydelser efter servicelovens 71. Det foreslås det, at momspligten kun gælder i situationer, hvor afregningen for ydelserne sker direkte mellem virksomhed og kommune, idet det herved kan sikres, at borgerne, der modtager ydelserne, ikke vil blive belastet af moms på ydelserne. At pålægge moms på ydelser, hvor borgerne betaler regningen selv, vil ikke være i overensstemmelse med skattestoppet. Forslaget sikrer ens konkurrencevilkår for private virksomheder og kommunale leverandører af disse fritvalgsydelser uanset, hvor mange eller få varer og ydelser disse indkøber fra underleverandører. Til nr. 2 Det foreslås at erstatte henvisningen i 65, stk. 1, nr. 2, sidste pkt., til 58, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 med de tilsvarende bestemmelser i opkrævningsloven. Begrundelsen herfor er, at de nuværende henvisninger er forkerte, idet de pågældende bestemmelser er ophævet. Henvisningen skal rettelig være til opkrævningslovens 4 og 6 8. Til nr. 3 Det foreslås at erstatte henvisningen i 65, stk. 2, sidste pkt., til 59, stk. 3, med de tilsvarende bestemmelser i opkrævningsloven. Begrundelsen herfor er, at de nuværende henvisninger er forkerte, idet de pågældende bestemmelser er ophævet. Henvisningen skal rettelig være til opkrævningslovens 14 og 18, stk. 4. Til nr. 4 Det foreslås at erstatte henvisningen i 65, stk. 3, sidste pkt., til 59, stk. 3, med de tilsvarende bestemmelser i opkrævningsloven. Begrundelsen herfor er, at de nuværende henvisninger er forkerte, idet de pågældende bestemmelser er ophævet. Henvisningen skal rettelig være til opkrævningslovens 14 og 18, stk. 4. Til nr. 5 Det foreslås at ligestille fotokunst med traditionel kunst. Ifølge de hidtil gældende regler har fotografier ikke været omfattet af momslovens definition af kunstgenstande, hvorfor man ved salg af fotokunst har skulle pålægge 25 pct. moms. Ved førstegangssalg af kunstgenstande omfattet af momsloven skal der alene betales 20 pct. af afgiftsgrundlaget i moms. Med forslaget udnytter Danmark muligheden i Rådets 6. direktiv om omsætningsafgifter, 77/388/EF, for at medtage fotografier under definitionen af kunstgenstande i momsloven.

11 Der udarbejdes en vejledning til brug for told- og skatteforvaltningens sagsbehandling. Skulle der desuagtet opstå tvivl hos told- og skatteforvaltningen vil den kunne bede Akademiraadet, der virker som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur, billedkunst og tilgrænsende områder afklare, om der er tale om fotokunst eller ej. Således vil Akademiraadet i tvivlstilfælde kunne afgive en sagkyndig erklæring om spørgsmålet. Til 2 Det har ifølge praksis været tilladt, at et negativt afgiftsbeløb som følge af virksomhedens underskud opgjort efter reglerne i lønsumsafgiftslovens 4, stk. 1, er større end lønsummen, kan overføres til næste årsangivelse. Lovhjemlen til denne praksis synes ikke sikker, hvorfor der med dette forslag skabes sikker lovhjemmel for underskudsfremførsel. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli 2006.

12 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende regler Lovforslag 1 I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved 6 i lov nr af 21. december 2005l, foretages følgende ændringer: 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: 1).. [2) Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.] 3) 1. 13, nr. 2, tilføjes som 2. punktum: Fritagelsen omfatter dog ikke ydelser, der er visiteret, jf. 71 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og en kommune Afgiftspligtige aftagere, der ikke er registreret, men som er betalingspligtige for køb af ydelser i udlandet efter 46, stk. 1, nr. 3, 2.pkt., skal 1) 2) senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af afgiftsperioden, når der er foretaget betalingspligtige køb i perioden, til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af det afgiftsbeløb, der skal betales for afgiftsperioden. 58, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Afgiften efter stk. 1 for en afgiftsperiode forfalder til betaling 1 måned efter afgiftsperiodens udløb og skal indbetales senest 10 dage derefter. Er den samlede afgift for perioden under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades. 59, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Privatpersoner og andre, der ikke er registreret, skal anmelde og betale afgift til told- og skatteforvaltningen af erhvervelse af nye transportmidler fra 2 I 65, stk. 1, nr. 2, sidste pkt., erstattes: 58, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, med Opkrævningslovens 4 og 6 8,. 3 I 65, stk. 2, sidste pkt., erstattes: 59, stk. 3, med Opkrævningslovens 14 og 18, stk. 4,.

13 et andet EU-land. Anmeldelsen, ledsaget af faktura, skal foretages senest 14 dage efter transportmidlets ankomst her til landet. Afgiften skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra told- og skatteforvaltningen. 59, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. 4 I 65, stk. 3, sidste pkt., erstattes: 59, stk. 3, med Opkrævningslovens 14 og 18, stk. 4,. 69. Stk. 4. Ved kunstgenstande forstås: 1) Varer henhørende under KN-kode ) Skulpturer henhørende under KN-kode udført af kunstneren, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger. Antallet på otte afstøbninger kan dog overskrides, såfremt afstøbningen er foretaget før den 1. januar 1989 og skulpturen ikke har karakter af en handelsvare. 3) Tapisserier og vægtekstiler henhørende under KNkode og udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver. 4) Keramiske unika udført af kunstneren og signeret af denne. 5) Emaljearbejder på kobber udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af kunstnerens atelier, bortset fra bijouterivarer og guldog sølvsmedearbejder. 5 Efter 69, stk. 4, litra 5), indsættes som nyt litra: 6) Fotografier taget af kunstneren, aftryk af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.. 2 I lov om lønsumsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september 2002, som ændret ved lov nr. 325 af 18. maj 2005 og lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 4. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i pkt., jf. dog stk. 2 og 5. Virksomhedens overskud eller underskud opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens 22 b. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. pkt. tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud eller underskud. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. og 3. pkt. medregnes ikke overskud eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet. Stk. 2...

14 Stk. 5. Efter 4, stk. 5, indsættes som nyt stykke: Stk. 6. Virksomheder som opgør afgiftsgrundlaget efter reglerne i 4, stk. 1, kan benytte negative afgiftsbeløb til modregning i et positivt beregnet afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår..

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016

Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016 Enhed Udgifter Sagsbehandler NPA Koordineret med Sagsnr. 2015-8216 Doknr. 296451 Dato 07-12-2015 Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016 Baggrund Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 9.

Læs mere

2011/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-211-0020 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 7. oktober 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskemaer samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Momspligt for freelance journalister, fotografer m.fl.

Momspligt for freelance journalister, fotografer m.fl. Momspligt for freelance journalister, fotografer m.fl. Dokumentets dato Dato for udgivelse SKM-nummer Myndighed 09 mar 2004 09 mar 2004 15:41 SKM2004.111.TSS Told- og Skattestyrelsen Sagsnummer 99/02-301-00799

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 75 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 75 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 75 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-448452 Udkast 15. januar 2015 Forslag til Lov om ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere