Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres."

Transkript

1 da ULTRA HDL 3K33 B3K3W6 G3-3245/R02 ULTRA HDL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan Ultra HDL-analysen køres på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i september 2012 Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på Symbolforklaring Repræsentant i EU Identificerer produkter, der kan anvendes sammen. Globalt varenummer Oplysningerne gælder kun for USA. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Lotnummer Produceret i Japan Reagens 1 Bestillingsnummer Serienummer Advarsel: Kan forårsage allergisk reaktion. Se brugsanvisningen. Fabrikant Tilstrækkelig til Temperaturbegrænsning Udløbsdato Reagens 2 1

2 BETEGNELSE ULTRA HDL ANVENDELSE Ultra HDL-analysen (UHDL) anvendes til kvantitering af højdensitetslipoproteinet (HDL) kolesterol i humant serum og plasma. RESUME OG ANALYSEFORKLARING Plasmalipoproteiner er sfæriske partikler, der indeholder varierende mængder kolesterol, triglycerider, fosfolipider og proteiner. Overfladen af lipoproteinpartiklen udgøres af fosfolipider, frit kolesterol og proteiner, mens kernen hovedsageligt indeholder esterificeret kolesterol og triglycerid. Disse partikler opløser og transporterer kolesterol og triglycerid rundt i blodbanen. Det relative forhold mellem protein og lipid er afgørende for densiteten af disse lipoproteiner og er basis for klassificeringen af dem. 1 Klasserne er: chylomicron, lipoprotein med meget lav densitet (VLDL), lavdensitetslipoprotein (LDL) og højdensitetsprotein (HDL). Adskillige kliniske studier har vist, at de forskellige lipoproteinklasser har varierende og udpræget indflydelse på risikoen for hjerte-kar-sygdomme. 2 HDL-kolesterols primære rolle i lipidmetabolismen er optagelse og transport af kolesterol fra perifert væv til leveren via en proces, der kaldes revers kolesteroltransport (en formodet beskyttelsesmekanisme for hjertet). 3 Lavt HDL-kolesterol er stærkt associeret med øget risiko for hjerte-karsygdomme. 4-7 Derfor er bestemmelse af HDL-kolesterol i serum et nyttigt værktøj til at identificere patienter i højrisikogruppen. Adult Treatment Panel i National Cholesterol Education Program (NCEP) anbefaler, at alle voksne fra 20 år og derover får målt en lipoproteinprofil fastende (total kolesterol, LDLkolesterol, HDL-kolesterol og triglycerid) 1 gang hvert 5. år som screening for hjerte-kar-sygdomme. 8 ANALYSEPRINCIP Ultra HDL-analysen er en homogen metode til direkte måling af HDL-kolesterolkoncentrationer i serum og plasma, uden at prøven skal forbehandles uden for systemet eller centrifugeres. Metoden bygger på et dobbeltreagensformat og er afhængig af et unikt detergent. Metoden er baseret på accelerering af reaktionen mellem kolesteroloxidase (CO) og non-hdl, uesterificeret kolesterol og selektiv opløsning af HDL-kolesterol med et specifikt detergent. I det første reagens undergår non-hdl, uesterificeret kolesterol en enzymatisk reaktion under dannelse af peroxid, som ved en peroxidasereaktion med DSBmT omdannes til et farveløst produkt. Det andet reagens består af et detergent (som kan opløse HDL-kolesterol), kolesterolesterase (CE) og et kromogen, som kan udvikle en farve til kvantitativ bestemmelse af HDL-kolesterol. Metode: selektiv acceleratordetergens REAGENSER Reagenssæt 3K33-21 Ultra HDL består af 2 reagenser, som leveres i væskeform og er klar til brug. 4 x 84 ml 4 x 32 ml Estimeret antal test pr. sæt: Beregningen er baseret på den mindste reagensmængde pr. sæt. Reaktive indholdsstoffer Kolesteroloxidase (E. coli) Peroxidase (peberrod) N, N-bis (4-sulfobutyl)-m-toluidin-dinatrium (DSBmT) Accelerator Ascorbinoxidase (Curcubita sp.) Kolesterolesterase (Pseudomonas sp.) Koncentration < U/l < ppg U/l < 1,0 mmol/l < 1,0 mmol/l < U/l < U/l 4-aminoantipyrin < 0,1% Detergent < 2,0% I henhold til det CDC-certificerede CRMLN-netværk (CDC-Certified Cholesterol Reference Method Laboratory Network) er Ultra HDL-reagenset certificeret som værende sporbart til den sammenligningsmetode for HDLkolesterol, som dækker punkterne for det medicinske beslutningsniveau fra NCEP. 2 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF REAGENSER Håndtering af reagenser Fjern eventuelle bobler i reagenskassetten med en ny rørepind. Alternativt kan reagenserne henstå ved en passende temperatur, indtil boblerne er forsvundet. Anvend ikke dråbepipette til at fjerne bobler, så reagensspild minimeres. VIGTIGT: Bobler i reagenserne kan medføre utilstrækkelig reagensaspiration på grund af forkert føling af reagensniveauet, hvilket kan påvirke resultaterne. Opbevaring af reagenser Uåbnet er reagenserne holdbare indtil udløbsdatoen, der er angivet på etiketten, når de opbevares ved 2-8 C. MÅ IKKE NEDFRYSES. Beskyt reagenserne fra direkte sollys. Reagenserne er holdbare i 28 dage, når de opbevares åbnet i systemet. Indikation af henfald Ustabilitet eller henfald bør forventes, hvis der er udfældninger, synlige tegn på udsivning, ekstrem turbiditet eller mikrobiel vækst, hvis kalibreringen ikke overholder kriterierne i den pågældende brugsanvisning og/eller ARCHITECT-brugermanualen, eller hvis kontrollerne ikke overholder de relevante kriterier. VIGTIGE FORHOLDSREGLER Forholdsregler ved anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Anvend ikke komponenter efter udløbsdatoen. Bland ikke indhold fra forskellige lotnumre. VIGTIGT: Dette produkt kræver håndtering af humane prøver. Det anbefales, at alt materiale af human oprindelse betragtes som potentielt smittefarligt og håndteres i overensstemmelse med det ameri-kanske arbejdsmiljøinstitut OSHA s standard Bloodborne Pathogens. 8 Biosafety Level 2 9 eller andre gældende sikkerhedsforanstaltninger for biologisk materiale 10,11 bør anvendes ved håndtering af materiale, der indeholder eller mistænkes for at indeholde smittefarlige stoffer. ADVARSEL: og indeholder methylisothiazoloner. Fare H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forebyggelse P261 Undgå indånding af tåge/damp/spray. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra P280 Reaktion P302+P352 arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Disse materialer og deres beholdere skal bortskaffes på en sikker måde. Sikkerhedsdatablade er til rådighed på eller kan fås ved henvendelse til kundeservice. PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING Egnet prøvemateriale Serum og plasma er egnet prøvemateriale. National Cholesterol Education Program (NCEP) anbefaler, at prøver udtages fra fastende patienter til en lipoproteinprofil. Hvis prøverne ikke udtages fra fastende patienter, kan kun værdierne for total kolesterol og HDL-kolesterol anvendes. 12 Serum: Anvend serum udtaget ved standardvenepunktur i glas- eller plastikrør med eller uden gel. Sørg for, at prøven er fuldstændig koaguleret inden centrifugering. Centrifugér i henhold til prøverørsfabrikantens anvisninger for at sikre korrekt separation af serum fra blodlegemerne. Nogle prøvers koagulationstid er forlænget, især hvis de er udtaget fra patienter i antikoagulant eller trombolytisk behandling. Der kan dannes koagler i sådanne serumprøver, hvilket kan medføre fejlagtige resultater.

3 PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING (fortsat) Plasma: Anvend plasma udtaget ved standardvenepunktur i glaseller plastikrør. Natriumheparin, litiumheparin (med eller uden gel) og sprøjtetørret EDTA* er egnede antikoagulanser. Sørg for tilstrækkelig centrifugering for at fjerne trombocytter. Centrifugér i henhold til prøverørs fabrikantens anvisninger for at sikre korrekt separation af plasma fra blodlegemerne. *BEMÆRK: Lavere HDL-kolesterolresultater fra EDTA-plasma kan skyldes en osmotisk fortyndingseffekt. NCEP anbefaler at gange resultater fra EDTA-plasma med faktor 1,03 for at korrigere resultaterne, så de bliver ækvivalente med resultater fra serum. 13 Se afsnittet ANALYSEPARAMETRE i denne brugsanvisning og kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om samlede prøvemængdekrav. Prøveopbevaring Serum og plasma Temperatur Maks. opbevaring Bibliografi C 2 dage C 7 dage 14, C 3 måneder 14 Guder et al. 14 anbefaler, at frosne prøver ikke opbevares ved -20 C i længere tid end angivet ovenfor. I praksis har det dog vist sig, at begrænsninger i laboratoriets udstyr gør det nødvendigt at fastlægge et område omkring -20 C for prøveopbevaring. Dette temperatur område kan fast lægges enten ud fra fryser fabrikantens specifikationer eller laboratoriets SOP (forskrifter) for prøve opbevaring. BEMÆRK: Opbevarede prøver skal kontrolleres for udfældninger. Hvis der er udfældninger i prøven, skal den blandes og centrifugeres før analysering for at fjerne udfældningerne. PROCEDURE Medfølgende produkter 3K33 Ultra HDL Reagent Kit Nødvendigt tilbehør og udstyr 1E68 HDL Calibrator Kontrolmateriale Saltvand (0,85-0,90% natriumklorid) til prøvefortynding Analyseprocedure Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om kørsel af en analyse. Prøvefortyndingsprocedurer ARCHITECT csystem har en automatisk fortyndingsfunktion. Se kapitel 2 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger. Serum og plasma: Prøver med HDL-kolesterolværdier over 180 mg/dl (4,66 mmol/l) markeres med flag og kan fortyndes enten automatisk eller manuelt. Automatiseret fortynding Hvis den automatiske fortyndingsfunktion anvendes, fortynder systemet prøven og korrigerer automatisk prøvens koncentration ved at gange med den korrekte fortyndingsfaktor. Se kapitel 2 i ARCHITECTbrugermanualen for yderligere oplysninger om konfigurering af den automatisk fortyndingsfunktion. Manuel fortynding Manuel fortynding skal foretages, som beskrevet nedenfor: Brug saltvand (0,85-0,90% NaCl) til at fortynde prøven. Brugeren skal indtaste fortyndingsfaktoren på patient- eller kontrolskærmbilledet. Systemet anvender fortyndingsfaktoren til at korrigere koncentrationen ved at gange resultatet med den indtastede faktor. Hvis brugeren ikke indtaster fortyndingsfaktoren, skal resultatet ganges med den korrekte fortyndingsfaktor før frigivelse af resultatet. BEMÆRK: Hvis en fortyndet prøve er flagmarkeret, betyder det, at den ligger under den lineære nedre grænseværdi, og resultatet må ikke frigives. Gentag analysen med en passende fortynding. For yderligere oplysninger om bestilling af fortyndinger henvises til kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen. KALIBRERING Kalibreringen er holdbar i ca. 28 dage (672 timer), og kalibrering er påkrævet, når et nyt reagenslotnummer tages i brug. Kontrollér kalibreringen med mindst 2 kontrolniveauer i henhold til laboratoriets krav til kvalitetskontrol. Hvis kontrolresultaterne ligger uden for acceptområderne, kan det være nødvendigt at rekalibrere. Se kapitel 6 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om kalibrering af en analyse. Se brugsanvisningen til HDL-kalibratoren for yderligere oplysninger om standardisering af kalibratorer. KVALITETSKONTROL Abbott Laboratories anbefaler følgende kvalitetskontrol. For yderligere krav til kvalitetskontrol og eventuelle korrigerende handlinger henvises til laboratoriets SOP (forskrifter) og/eller kvalitetssikringsbestemmelser. Der skal køres 2 kontrolniveauer (normalt og unormalt) mindst 1 gang i døgnet. Hvis laboratoriets procedurer for kvalitetskontrol kræver hyppigere kontrolovervågning, bør disse følges. Hvis resultaterne af kvalitetskontrollen ikke opfylder de af laboratoriet fastlagte acceptkriterier, kan patientresultaterne være upålidelige. Følg laboratoriets procedurer for kvalitetskontrol. Rekalibrering kan være nødvendig. Gennemgå resultaterne af kvalitetskontrollen og acceptkriterierne ved overgang til et nyt reagens- eller kalibratorlotnummer. RESULTATER Se appendiks C i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om resultatberegning. Der er vist repræsentative data for ydeevnen i afsnittene FORVENTEDE VÆRDIER og YDEEVNE i denne brugsanvisning. Resultaterne på det enkelte laboratorium kan afvige fra disse værdier. PROCEDUREBEGRÆNSNINGER Camps, et al. rapporterer, at HDL-resultatet kan være kunstigt lavt hos patienter med levercirrose. 16 Der findes ikke publicerede studier, der definerer, hvor alvorlige leversygdomme skal være for at påvirke lipoproteinet og HDL-metabolismen, eller som etablerer andre mulige mønstre i HDL-resultatinterferens. Hvis et HDL-resultat er diagnostisk kritisk med en ledsagende klinisk relevant leversygdom, skal der benyttes anerkendte udfældnings- eller ultracentrifugations-hdl-referencemetoder til konfirmering. Der er rapporteret om kunstigt reducerede eller øgede HDL-værdier ved dyslipidæmi. 17,18 Se afsnittene PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING samt YDEEVNE i denne brugsanvisning. FORVENTEDE VÆRDIER Referenceområde Serum/plasma 12 Område (mg/dl) Område (mmol/l) Stor risiko for hjertesygdomme < 40 < 1,04 Ingen risiko for hjertesygdomme 60 1,55 Resultater i mg/dl skal ganges med 0,0259 for at omregne resultaterne til mmol/l. I rapporten fra National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III anbefales ovennævnte klassificering. Laboratoriet bør følge anbefalingerne for lipidområder, som er gældende for lokalområdet, hvis de adskiller sig fra NCEP s anbefalinger. 3

4 YDEEVNE Lineært måleområde Ultra HDL er lineær op til 180 mg/dl (4,66 mmol/l) med en genfindelse, der ligger inden for 10% af den forventede værdi med 95% konfidens. Lineariteten er verificeret ved brug af Clinical and Laboratory Standards Institutes (CLSI) protokol NCCLS EP6-A. 19 Et internt verifikationsstudie gav lineære resultater op til 221 mg/dl (5,72 mmol/l). Detektions- og kvantiteringsgrænse Kvantiteringsgrænsen (LOQ) for Ultra HDL er 5,0 mg/dl (0,13 mmol/l), og detektionsgrænsen (LOD) er 2,5 mg/dl (0,06 mmol/l). Oplægget til testning af detektionsgrænsen for Ultra HDL blev baseret på et studie fra CLSI s protokol NCCLS EP17-A. 20 Et internt verifikationstudie gav en detektionsgrænse for Ultra HDL på 0,3 mg/dl (0,01 mmol/l). Andelen af falsk positive (α) og falsk negative (β) var mindre end 5%, og blindværdigrænsen (LOB) var 0,2 mg/dl (0,01 mmol/l). Kvantiteringsgrænsen er den koncentration af analysekomponentent, hvor CV = 20%. Et internt verifikationsstudie gav en CV på 9,1% ved en HDLkolesterolkoncentration på 4,4 mg/dl (0,11 mmol/l). Interferens Der blev udført interferensstudier med acceptkriterier på 5% af den fastsatte værdien. Interferenseffekten blev vurderet ved Dose Respons-metoden for analysekomponentens medicinske beslutningsniveau. Nedre beslutningsniveau Interfererende stof Koncentration af interfererende stof N Fastsat (mg/dl) Målt (%-del af fastsat Ascorbinsyre 2,9 mg/dl (165 µmol/l) ,9 mg/dl (221 µmol/l) Konjugeret 32,6 mg/dl (557 µmol/l) ,3 mg/dl (1.082 µmol/l) Ukonjugeret 32,4 mg/dl (554 µmol/l) ,5 mg/dl (1.120 µmol/l) Hæmoglobin mg/dl (10 g/l) mg/dl (20 g/l) Intralipid mg/dl (10 g/l) mg/dl (20 g/l) Interfererende stof Øvre beslutningsniveau Koncentration af interfererende stof N Fastsat (mg/dl) Målt (%-del af fastsat Ascorbinsyre 2,9 mg/dl (165 µmol/l) ,9 mg/dl (221 µmol/l) Konjugeret 32,0 mg/dl (547 µmol/l) ,5 mg/dl (1.086 µmol/l) Ukonjugeret 33,9 mg/dl (580 µmol/l) ,1 mg/dl (1.147 µmol/l) Hæmoglobin mg/dl (10 g/l) mg/dl (20 g/l) Intralipid mg/dl (10 g/l) mg/dl (20 g/l) Ascorbinsyreopløsninger ved ovenstående koncentrationer blev frem-stillet ved tilsætning af L-ascorbinsyre i humane serumpuljer. Konjugerede opløsninger ved ovenstående koncentrationer blev fremstillet ved tilsætning af en ditaurostamopløsning i humane serumpuljer. Opløsninger af ukonjugeret ved ovennævnte koncentrationer blev fremstillet ved tilsætning af en NIST SRM 916a stamopløsning i humane serumpuljer. Hæmoglobinopløsninger ved ovennævnte koncentrationer blev fremstillet ved tilsætning af hæmolysat i humane serumpuljer. Intralipid-opløsninger ved ovennævnte koncentration blev fremstillet ved tilsætning af Intralipid i humane serumpuljer. Interferens fra medikamenter eller endogene stoffer kan påvirke resultaterne. 21 Præcision Ultra HDL-analysens impræcision er total SD på 1,7 mg/dl eller total CV på 4%, alt efter hvilken der er størst. Der blev udført interne verifikationsstudier ud fra CLSIs protokol NCCLS EP5 A. 22 Repræsentative data fremgår af nedenstående tabel. Kontrol Niveau 1 Niveau 2 N Middel (mg/dl) 20,9 78,9 Intraseriel SD 0,36 0,76 %CV 1,7 1,0 Interseriel SD 0,23 0,36 %CV 1,1 0,5 Dag til dag SD 1,07 0,73 %CV 5,1 0,9 Total SD 1,15 1,11 %CV 5,5 1,4 Nøjagtighed Data for Ultra HDL-analysens nøjagtighed blev indsamlet ud fra HDL Cholesterol Certification Protocol for Manufacturers. 23 Dataene er analyseret ud fra CLSIs protokol NCCLS EP21-A. 24 Serumresultater fra Ultra HDL-analysen på et ARCHITECT csystem og et AEROSET-system blev sammenlignet med den fastlagte sammenligningsmetode (DCM) for HDL-kolesterol. ARCHITECT AEROSET Middelbias i % -1,6-1,8 Samlet fejlprocent 10,9 10,2 Metodesammenligning Der blev udført korrelationsstudier ud fra CLSIs protokol NCCLS EP9-A2. 25 Serumresultaterne fra Ultra HDL-analysen på et AEROSET-system blev sammenlignet med en kommercielt tilgængelig selektiv acceleratordetergentmetode. Serumresultaterne fra Ultra HDL-analysen på et ARCHITECT c System blev sammenlignet med resultater fra Ultra HDL-analysen på AEROSETsystemet. AEROSET vs. sammenlignende metode ARCHITECT vs. AEROSET N Y - skæring 0,46 0,61 Korrelationskoefficient 0,999 0,999 Hældning 0,97 1,00 Bias i % ved 35 mg/dl -2 1 Bias i % ved 60 mg/dl -2 1 Område (mg/dl) 12 til til 179 4

5 BIBLIOGRAFI 1. Gotto AM. Lipoprotein metabolism and the etiology of hyperlipidemia. Hosp Pract 1988;23(Suppl 1): Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report. National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. NIH Publication No September 2002; I-1 II Badimon JJ, Badimon L, Fuster V. Regression of atherosclerotic lesions by high density lipoprotein plasma fraction in the cholesterol fed rabbit. J Clin Invest 1990;85(4): Castelli WP, Doyle JT, Gordon T, et al. HDL Cholesterol and other lipids in coronary heart disease. The cooperative lipoprotein phenotyping study. Circulation 1977;55(5): Gordon T, Castelli WP, Hjortland MC, et al. High density lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease. Am J Med 1977;62(5): Williams P, Robinson D, Bailey A. High density lipoprotein and coronary risk factors in normal men. Lancet 1979;1(8107): Kannel WB, Castelli WP, Gordon T. Cholesterol in the prediction of atherosclerotic disease; New perspectives based on the Framingham study. Ann Intern Med 1979;90(1): US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR Part Bloodborne Pathogens. 9. US Department of Health and Human Services. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office, December World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual, 3rd ed. Geneva: World Health Organization, Sewell DL, Bove KE, Callihan DR, et al. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition (M29-A3). Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285(19): National Cholesterol Education Program. Recommendations on Lipoprotein Measurement, from the Working Group on Lipoprotein Measurement. National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. NIH Publication No September Guder WG, da Fonseca-Wollheim F, Heil W, et al. The Quality of Diagnostic Samples. Darmstadt, Germany: GIT Verlag; 2001: US Pharmacopeial Convention, Inc. General notices. In: US Pharmacopeia National Formulary, 1995 ed (USP 23/NF 18). Rockville, MD: The US Pharmacopeial Convention, Inc; 1994: Camps J, Simó JM, Guaita S, et al. Altered Composition of Lipoproteins in Liver Cirrhosis Compromises Three Homogenous Methods for HDL-Cholesterol. Clin Chem 1999;45(5): Roberts WL, Leary ET, Lambert TL, et al. Falsely low direct HDL cholesterol results in a patient with dysbetalipoproteinemia. Clin Chem 2000;46: Lackner KJ, Schmitz G. Beta-VLDL of patients with type III hyperlipoproteinemia interferes with homogenous determination of HDL-cholesterol based on polyethylene glycol-modified enzymes. Clin Chem 1998;44: Tholen DW, Kroll M, Astles JR, et al. Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline (EP6-A). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, Tholen DW, Linnet K, Kondratovich M, et al. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline (EP17-A). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, Young DS, Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, 5th ed. Washington, DC: AACC Press, 2000: Kennedy JW, Carey RN, Coolen RB, et al. Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline (EP5-A). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, Cholesterol Reference Method Laboratory Network. HDL Cholesterol Certification Protocol for Manufacturers. November Accessed July 11, 2005 from: MFRHDLNov2002final.pdf. 24. Krouwer JS, Astles JR, Cooper WG, et al. Estimation of Total Analytical Error for Clinical Laboratory Methods; Approved Guideline (EP21-A). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, Krouwer JS, Tholen DW, Garber CC, et al. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline Second Edition (EP9-A2). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, VAREMÆRKER ARCHITECT c System-familien består af c 4000-, c og c analyseinstrumenter. AEROSET, ARCHITECT, c 4000, c 8000, c 16000, c System og SmartWash er varemærker tilhørende Abbott Laboratories i visse jurisdiktioner. Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Licenseret under PCT/JP00/03860 og PCT/JP97/ Abbott Laboratories Abbott Park, IL USA September , 2012 Abbott Laboratories ABBOTT Max-Planck-Ring Wiesbaden Germany

6 ANALYSEPARAMETRE TIL ARCHITECT c SYSTEMS Ultra HDL i serum/plasma Masseenheder og SI-enheder Configure assay parameters General General о Calibration о SmartWash о Results о Interpretation Type: Photometric Version: Number: 1093 Run controls for onboard reagents by:* Lot Reaction definition о Reagent / Sample о Validity checks Reaction mode: End up Primary Secondary Read times Wavelength: 604 / 700 Main: Last required read: 33 Absorbance range: Color correction: Sample blank type: Self Blank: о Reaction definition Reagent / Sample о Validity checks R1 R2 Reagent: UHDL0 Reagent volume: Diluent: Saline Water volume: Diluent dispense mode: Type 0 Dispense mode: Type 0 Type 0 Diluted Default Dilution name Sample sample Diluent Water Dilution factor dilution STANDARD : 2.0 = 1:1.00 : = о : = о о Reaction definition о Reagent / Sample Validity checks Reaction check: None Maximum absorbance variation: Configure assay parameters c 8000 SmartWash о General о Calibration SmartWash о Results о Interpretation COMPONENT REAGENT / ASSAY WASH Volume Replicates R1 TRIG0 10% Detergent B Cuvette Trig*** 10% Detergent B 345 ***Ikke påkrævet til ARCHITECT-softwareversion 7.00 og nyere. Configure assay parameters c 4000, c SmartWash о General о Calibration SmartWash о Results о Interpretation COMPONENT REAGENT / ASSAY WASH Volume Replicates R1 ALBG0 Detergent A R1 ALBP0 Water R1 TRIG0 10% Detergent B Cuvette Trig*** 10% Detergent B 345 ***Ikke påkrævet til ARCHITECT-softwareversion 7.00 og nyere. Ultra HDL i serum/plasma Masseenheder Configure assay parameters Results о General о Calibration о SmartWash Results о Interpretation Assay number: 1093 Dilution default range: Result units: mg/dl Low-Linearity: 5 High-Linearity: 180 Gender and age specific ranges:** GENDER AGE (UNITS) NORMAL EXTREME Either (Y) Configure assay parameters Calibration о General Calibration о SmartWash о Results о Interpretation Calibration method: Linear Calibrators о Volumes о Intervals о Validity checks Calibrator set: Calibrator level: Concentration: UHDL Blank: Water 0 Cal 1: UHDL1 Replicates: 3 [Range 1 3] о Calibrators Volumes о Intervals о Validity checks Calibrator: UHDL Diluted Calibrator level Sample sample Diluent Water Blank: Water 2.0 Cal 1: UHDL1 2.0 о Calibrators о Volumes Intervals о Validity checks Calibration intervals: Full interval: 672 (hours) Calibration type: Adjust type: None о Calibrators о Volumes о Intervals Validity checks Blank absorbance range: Span: Blank Blank Span absorbance range: Expected cal factor: 0.00 Expected cal factor tolerance %: 0 Configure result units Version: Result units: mg/dl Decimal places: 0 [Range 0 4] Correlation factor: Intercept: Ultra HDL i serum/plasma SI-enheder Configure assay parameters Results о General о Calibration о SmartWash Results о Interpretation Assay number: 1093 Dilution default range: Result units: mmol/l Low-Linearity: 0.13 High-Linearity: 4.66 Gender and age specific ranges:** GENDER AGE (UNITS) NORMAL EXTREME Either (Y) Configure result units Version: Result units: mmol/l Decimal places: 2 [Range 0 4] Correlation factor: Intercept: Versionsnumrene kan variere på grund af forskelle i instrumentsystemer og enhedskonfigurationer. * Parameteret er tilgængeligt i ARCHITECT-softwareversion 7.00 og nyere. Viser det antal decimalpladser, der er defineret i parameterfeltet for decimalpladser. Se den koncentration, der er angivet på kalibratoretiketten. I ARCHITECT-softwareversion 5.00 og nyere er disse værdier defineret på skærmbilledet Configure calibration set ** Brugerdefineret. 6

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet. da TOTAL BILIRUBIN 6L45-21 og 6L45-41 B6L4U6 48-9972/R1 TOTAL BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet. BEMÆRK:

Læs mere

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02 BILE ACIDS BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE da GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE 7D65 B7DTF6 G2-8840/R02 GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Gamma-Glutamyl Transferase-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

B6K /R1A CRP VARIO. CRP VARIO 6K26-30 og 6K26-41

B6K /R1A CRP VARIO. CRP VARIO 6K26-30 og 6K26-41 CRP VARIO BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses omhyggeligt, inden produktet tages i brug. Læs denne brugsanvisning nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Triglyceride-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Triglyceride-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D74 B7D7E6 G2-8915/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Triglyceride-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret i juli 2012. Det anbefales at læse og

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urea Nitrogen-analysen på ARCHITECT c System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urea Nitrogen-analysen på ARCHITECT c System. da UREA NITROGEN 7D75 B7DSF6 G3-3261/R02 UREA NITROGEN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urea Nitrogen-analysen på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

LACTATE DEHYDROGENASE

LACTATE DEHYDROGENASE da LACTATE DEHYDROGENASE 2P56-21 B2P566 49-4972/R01 LACTATE DEHYDROGENASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Lactate Dehydrogenase-analysen på c System. BEMÆRK: Denne brugsanvisning

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Calcium-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Calcium-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CALCIUM 3L79-21 og 3L79-31 B3L7J6 48-9828/R1 CALCIUM Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Calcium-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urine/CSF Protein-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urine/CSF Protein-analysen på ARCHITECT c Systems. da URINE/CSF PROTEIN 7D79 B7D7J6 G3-7738/R02 URINE/CSF PROTEIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urine/CSF Protein-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN G. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin G-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN G. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin G-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN G 9D99-21 B9D9J6 G2-5229/R02 IMMUNOGLOBULIN G Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin G-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2015/09/09 A93A00142LDA A11A01634 90 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kolesterol i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59 system da Ferritin 7K59 B7K596 49-4808/R04 Ferritin Ændringer er markeret Maj 2010 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com.

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

B12. system. Symbolforklaring

B12. system. Symbolforklaring system da B12 7K61 B7K616 G3-3350/R08 B12 Læs markerede ændringer Revideret i februar 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

Lipoprint LDL Subfractions Kit

Lipoprint LDL Subfractions Kit 6 Lipoprint LDL Subfractions Kit 48-7002 { MDSS Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany 2 C 8 C Quantimetrix Corporation 2005 Manhattan Beach Blvd. Redondo Beach, CA 90278 +1.310.536.0006 Dansk TILSIGTET

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

3-Reagent Homocysteine Assay for SYNCHRON and UniCel

3-Reagent Homocysteine Assay for SYNCHRON and UniCel 3-Reagent Homocysteine Assay for SYNCHRON and UniCel REF B08175 (Forhandlet af BECKMAN COULTER, kun til professionel brug, på BECKMAN COULTER SYNCHRON og UniCel Systemer) Axis-Shield Diagnostics Ltd. The

Læs mere

ICT (Na +, K +, Cl ) Sample Diluent

ICT (Na +, K +, Cl ) Sample Diluent ICT (Na +, K +, Cl ) Sample Diluent da ICT (Na +, K +, CI - ) Sample Diluent 2P32-11 og 2P32-50 B2P3X6 48-9891/R1 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af ICT Sodium-, Potassium- og Chloride-analyserne

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA GRILL D9 Pr.nr.: 1441829 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd?

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Niels L. Nielsen Fødevarestyrelsen Kontoret for kontrolstyring Kontoret for kontrolstyring 1 Emner: Prøveudtagning hvorfor? Hvor sikre er beslutninger

Læs mere

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN 6801767 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere