Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad skal man lægge vægt på? Hvad indebær det automatiske debitorskifte? Kollektive overenskomster. Opsigelse og ændring af ansættelsesvilkår i forbindelse med outsourcing.

3 3 Outsourcing og medarbejdere Ved outsourcing af aktiviteter fra virksomheder eller fra en kommune til en ekstern leverandør, eller når en større opgave overgår til en ny leverandør, er udgangspunktet ifølge virksomhedsoverdragelsesloven, at de berørte medarbejdere følger med på uændrede vilkår. Er dette et korrekt udsagn?

4 4 Lovgivning Konsoliderede direktiv af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (2001/23/EF). Det konsoliderede direktiv er en sammenskrivning af Rådets direktiv 77/187/EØF og Rådets direktiv 98/50/EF Lovbekendtgørelse nr. 710 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse af 20. august 2002 (Virksomhedsoverdragelsesloven)

5 5 Hvornår er en overdragelse eller et udbud omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og hvad skal man lægge vægt på? Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 Overdragelse af en virksomhed eller en del heraf Overdrages der kun en del af den offentlige virksomhed, finder loven anvendelse i forhold til de medarbejdere, der er tilknyttet den del af virksomheden, der overdrages. Ved offentlige virksomheders outsourcing skal der foretages en afgrænsning af: hvilke medarbejdere, der er tilknyttet til den overdragende del og hvilke medarbejdere, der er tilknyttet den tilbageblevne del

6 6 Selvstændig økonomisk enhed Offentlige virksomheder er en økonomisk enhed på sammen måde som private virksomheder. Overførsler omfattet af direktiv 2001/23/EF, defineres i artikel 1, nr. 1, litra b, som overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af økonomisk aktivitet, uanset om den er væsentlig eller accessorisk. Overdragelse af myndighedsopgaver er ikke økonomisk aktivitet og er derfor ikke omfattet af loven. Jf. præmis 17 i C-298/94, Anette Henke mod Gemeinde Schierke : I det i hovedsagen omhandlede tilfælde synes overførslen af opgaver mellem kommunen og forvaltningsfællesskabet kun at have drejet sig om opgaver i forbindelse med udøvelse af offentlig myndighed. Selv om det måtte lægges til grund, at der også har været tale om opgaver i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan disse kun have haft sekundær betydning.

7 7 Selvstændig økonomisk enhed Det følger af EU-Domstolens retspraksis, at begrebet "enhed" omfatter "en organiseret helhed af personer og aktiver, der gør det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål", jf. eksempelvis de forenede sager C-173/96 og C-247/96, Hidalgo, Saml side I-8237 Enheden skal have en struktur og selvstændighed, der gør det muligt at identificere denne fra den øvrige del af virksomheden, men der stilles ikke større krav

8 8 Bevarelse af identitet (1) Formålet med virksomhedsoverdragelsesdirektivet er at sikre en fortsættelse af bestående ansættelsesforhold indenfor en økonomisk enhed, selvom denne skifter indehaver. Ifølge Domstolen følger det heraf, at det afgørende ved vurderingen af, om der foreligger overførsel i direktivets forstand er, om pågældende økonomiske enhed har bevaret sin identitet EU-Domstolen har i den forbindelse opstillet en række kriterier, der hver for sig kan indgå i vurderingen af, om enheden har bevaret sin identitet. Kriterierne blev første gang anvendt i sag - 24/85, Spijkers, pr , Saml

9 9 Bevarelse af identitet (2) Afgørende for om der er tale om overdragelse er således: Om virksomheden rent faktisk fortsættes eller genoptages umiddelbart i form af samme eller tilsvarende aktiviteter, Omstændighederne omkring afhændelsen, herunder hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om, Om der er sket en overtagelse af de fysiske aktiver (fx bygninger og løsøre), Værdien af de immaterielle aktiver på tidspunktet for overdragelsen, Om den nye indehaver overtager størstedelen af arbejdsstyrken, Om kundekredsen overtages og I hvor høj grad de økonomiske aktiviteter før og efter overdragelsen er de samme

10 10 Bevarelse af identitet (3) En væsentlig del af arbejdsstyrken Ved vurderingen af, om virksomheden har bevaret sin identitet, lægges der blandt andet vægt på, om erhververen har overtaget en væsentlig del af arbejdsstyrken eller ej Har erhververen overtaget den væsentligste del af medarbejderne, vil dette alt andet lige indebære, at erhververen fortsætter eller genoptager den virksomhed, som overdrageren drev I sag C-13/95, Süzen, Saml I-1259, betonede Domstolen, at i visse brancher - hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed Denne enhed kan opretholde sin identitet efter overførslen, når den nye indehaver viderefører den hidtidige aktivitet og overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig andel af den arbejdsstyrke, der udførte en tilsvarende opgave hos den tidligere indehaver Overførsel af en gruppe arbejdstagere kan derfor i sig selv udgøre en overførsel af en økonomisk enhed i brancher, hvor immaterielle eller materielle aktiver ikke er nødvendigt for at drive virksomhed.

11 11 Aktivitet karakteriseret af materielle aktiver Domstolens afgørelse i sag C-172/99, Liikenne, Saml s. I I en branche som regulær offentlig bustransport, hvor de fysiske elementer udgør et væsentligt element i virksomhedsdriften, kan den manglende overførsel fra den gamle kontraktspart til den nye af en væsentlig del af disse elementer, der er uundværlige for en tilfredsstillende drift af enheden, føre til, at enheden ikke kan anses for at have bevaret sin identitet (præmis 42) Dette medfører således i en situation som den i hovedsagen omhandlede, at direktiv 77/187 ikke finder anvendelse, såfremt der ikke er overført væsentlige fysiske elementer mellem den gamle kontraktpart og den nye (præmis 43)

12 12 Brug af ordregivers materiel EU-Domstolens afgørelse i sag C-340/01, Sodexho, 2003 I direktivet finder anvendelse i en situation, hvor en ordregiver, som ved aftale havde overdraget den fulde drift af et hospitalsstorkøkken til en erhvervsdrivende, opsiger aftalen og indgår en ny aftale med en anden erhvervsdrivende, som skal levere den samme ydelse, når det forholder sig således, at den anden erhvervsdrivende anvender væsentlige materielle aktiver, som tidligere blev anvendt af den første erhvervsdrivende, og som ordregiveren har stillet til deres rådighed i umiddelbar forlængelse af hinanden, selvom den anden erhvervsdrivende havde tilkendegivet ikke at ville overtage den første erhvervsdrivendes ansatte (præmis 43) Østre Landsret dom af 10. marts 2014: 15 ansatte var opsagt i forbindelse med en konkurs. Ni og senere yderligere tre af de opsagte medarbejdere blev efterfølgende ansat i en virksomhed, som havde købt og overtaget driftsmateriel af den konkursramte virksomhed. De ansatte, hvis opsigelsesperiode ikke var udløbet, havde ikke grund til at antage, at deres ansættelsesforhold i virksomheden var endeligt ophørt, derfor var de omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

13 13 Hovedprincipperne i virksomhedsoverdragelsesloven det automatiske debitorskifte Virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1 2, stk. 1: Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til: 1) kollektiv overenskomst og aftale 2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed 3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold

14 14 2, stk. 1 lovbestemt debitorskifte Hvad hæfter erhverver for? Lovbestemt debitorskifte: Erhverver indtræder automatisk i alle rettigheder og forpligtelser vedrørende lønmodtagerne for både tiden før og efter overdragelsen Erhverver hæfter for både forfaldne og uforfaldne krav Erhverver hæfter fra det faktiske overtagelsestidspunkt Brud med almindelig obligationsretlige grundsætninger, hvorefter debitorskifte kræver kreditors samtykke

15 15 Forholdet mellem overdrager og erhverver Virksomhedsoverdragelsesloven regulerer lønmodtagernes retsstilling, men ikke retsforholdet mellem overdrager og erhverver Det er ikke en nødvendig betingelse, at der er en aftale mellem den første og den anden arbejdsgiver for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Forholdet mellem overdrager og erhverver afhænger af parternes aftale og i mangel heraf eller ved uklarheder af obligationsretlige principper som fastlagt i retspraksis Parterne bør tilstræbe en klar aftale om håndtering af medarbejderne, herunder refusion af feriepenge, bonus mv.

16 16 Kollektive overenskomster? Virksomhedsoverdragelsesloven 2 stk. 1 indtræder i kollektive overenskomster Hovedaftale Overenskomst Lokaloverenskomst Tiltrædelsesoverenskomst Fast praksis Kutymer

17 17 Virksomhedsoverdragelseslovens 4 a - kollektive forhold Erhverver har fem uger fra det tidspunkt hvor denne burde kende til en overenskomsten til, at underrette fagforbundet, hvis denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten Hvis erhververen ikke tiltræder overenskomsten; Så skal spørgsmål om overtrædelse af de berørte lønmodtageres rettigheder og pligter i henhold til overenskomsten afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten. I dette tilfælde er erhververen stillet, som om denne havde tiltrådt den kollektive overenskomst hvis denne i forvejen er omfattet af en overenskomst med et andet fagforbund om det pågældende arbejde, har de berørte lønmodtagere ret til gennem deres forbund at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og ansættelsesvilkår.

18 18 Konsekvenser af erhververs frasigelse af overdragerens overenskomst (1) Den kollektive overenskomsts individuelle rettigheder bevares på individuelt niveau Hvad er individuelle rettigheder Løn, pension, arbejdstid, feriebestemmelser, barselsregler, meddelelse til den faglige organisation om opsigelser (U Ø Dansk Rengøringskompagni) Kollektive rettigheder Bod, mægling I U Ø, fandt retten, at erhververen havde pligt til udover at sende en medarbejders opsigelse til medarbejderen, samtidig at give medarbejderens faglige organisation skriftlig meddelelse om opsigelsen, da denne pligt måtte anses dels at yde medarbejderen betryggelse mod at blive udsat for vilkårlig, urimelig afskedigelse, dels at yde medarbejderen bistand til at opnå den materielt rigtige retsstilling efter overenskomsten

19 19 Konsekvenser af erhververs frasigelse af overdragerens overenskomst (2) Ændringer i de individuelle rettigheder, der følger af den kollektive overenskomst kan varsles til overenskomstens udløb overfor den enkelte medarbejder med den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel. Ændringerne får virkning ved overenskomstens udløb. Hvis overenskomsten udløber tidligere end det individuelle opsigelsesvarsel så først ændringer ved opsigelsesvarslets udløb (AR-dom LO mod DA for Forende Rengøring A/S ændring i opsigelsesvarsel). Kan en erhverver meddele de ansatte, at de fremadrettet selv skal betale for deres frokostpause, hvis de tidligere har haft 30 minutters betalt frokostpause?

20 20 Erhververen frasiger sig ikke overdragerens overenskomst Erhververen bliver både bundet af kollektive og individuelle rettigheder Bundet af fremtidige overenskomstfornyelser? Anses for at have tiltrådt overenskomsten Svarer til en tiltrædelsesoverenskomst

21 21 Opsigelse og ændringer af ansættelsesvilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (1) Virksomhedsoverdragelseslovens 3: Afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf anses ikke for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer

22 22 Opsigelse og ændringer af ansættelsesvilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (2) Økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer, hvad er det? Lukning af afdelinger Nye produktionsmetoder Erhverver har andet personale

23 Spørgsmål? 23

24 24 Kontakt Mads Krarup Partner Aarhus Arbejdsret T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere