Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8"

Transkript

1 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med dokumentet Dokumentets opbygning Afgrænsning i forhold til andre dokumenter Instruks til tilbudsgiver Vederlagsmodellen Aktivitetsforudsætninger Overtagelsesvederlag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.3 Basisvederlag Driftsvederlag Ad hoc-ydelser /7

3 1. Indledning 1.1 Formål med dokumentet Bilaget indeholder ordregivers instrukser for, hvordan tilbudsgiver skal opgøre sit vederlag i forbindelse med tilbudsgivningen. 1.2 Dokumentets opbygning Dokumentet indeholder i afsnit 2 vederlagsmodellen og i de følgende underafsnit en uddybende beskrivelse af, hvordan de i vederlagsmodellen nævnte ydelser defineres. I kontraktbilag 8a findes et regneark, som tilbudsgiveren skal benytte i forbindelse med tilbudsgivningen. 1.3 Afgrænsning i forhold til andre dokumenter Dokumentet skal ses i sammenhæng med følgende dokumenter: Kontrakten Kontraktbilag 2 Kravspecifikation Kontraktbilag 9 Ændringshåndtering Kontraktbilag 10 Ydelser ved ophør 1.4 Instruks til tilbudsgiver Instrukser til tilbudsgiver fremgår af bilaget og er anført i kasser med tekst i kursiv: Eksempel på instruks i bilaget I forbindelse med tilbudsafgivningen skal der afgives tilbud på baggrund af vederlagsmodellen. 3 /7

4 2. Vederlagsmodellen Det i tilbuddet angivne vederlag skal dække ydelserne beskrevet i kontraktbilag 2 med de angivne aktivitetsforudsætninger. Da der er tale om gebyrfinansierede ordninger, skal alle udgifter imidlertid kunne tilbageføres til hver enkelt ordning, idet der skelnes mellem følgende tre ordninger: energimærkninger med af enfamiliehuse (BBR-koder 110, 120 og 130) energimærkninger uden af enfamiliehuse (BBR-kode 110, 120 og 130) energimærkning af flerfamiliehuse, institutioner mv. Vederlaget for opgaveløsningen skal derfor af tilbudsgiver fordeles på de enkelte ordninger i forhold til relativt omfang af omkostningerne forbundet med driften af de enkelte ordninger. Alle omkostninger forbundet med afholdelse af prøver, kurser, erfa-aktiviteter mv. med undtagelse af leverandørens egen ydelse indgår ikke vederlaget, idet disse omkostninger skal forudsættes afholdt ved gebyrindtægter fra kurserne. Det fremgår af nærværende kontraktbilag 8, hvordan tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud skal opgøre sit vederlag pr. ordning fordelt på basis-, drifts- og ad hoc-ydelser. Dette betegnes Vederlagsmodellen. I forbindelse med tilbudsafgivningen skal der afgives tilbud på baggrund af Vederlagsmodellen. Det forudsættes, at de angivne vederlag er faste, og der vil således ikke være adgang til prisindeksregulering af disse. De angivne priser skal være eksklusiv moms. Gebyrindtægterne ved ordningerne skal dække de samlede udgifter ved hver enkelt ordnings drift uden nogen krydssubsidiering mellem disse. Vederlagsmodellen indeholder tre primære vederlagsselementer: 1. Basisvederlag 2. Driftsvederlag1 og driftsvederlag 2 3. Ad hoc-ydelser (timepris) Driftsvederlaget er således opdelt i to dele, hvor driftsvederlag 1 anvendes i forhold til indberettede energimærkninger op til en given grænse per år. Hvis antallet af energimærkninger i et kalenderår overstiger denne grænse, anvendes driftsvederlag 2 for alle energimærkninger herover i resten af året. 4 /7

5 Vederlagsmodellen kan simplificeret illustreres således: Energimærkning af enfamiliehuse med Energimærkning af enfamiliehuse uden Energimærkning af flerfamiliehuse, institutioner mv. Aktivitetsbestemt Basisvederlag vederlag år år D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D1 og D2 angiver henholdsvis driftsvederlag 1 og 2 Hvert element i vederlagsmodellen beskrives særskilt nedenfor. Tilbudsgiver skal angive basisvederlag for hver af kontraktårene, driftsvederlag1 og 2 pr. enhed i kontraktårene og timepriser ved ad hoc-ydelser i overensstemmelse med de opstillede strukturer, således at tilbudssammenligningen kan ske på et ensartet grundlag. Grænsen for hvornår driftsvederlag 2 træder i kraft fremgår af tabellen nedenfor. Basis- og driftsvederlagene skal tilsammen dække samtlige krav i kravspecifikationen, hvor det ikke er eksplicit anført, at der sker særskilt betaling (ad hoc ydelser). Omkostninger forbundet med afholdelse af prøver, kurser, erfa-aktiviteter mv. indgår ikke i vederlaget, idet disse omkostninger forudsættes afholdt ved gebyrindtægter fra kurserne 2.1 Aktivitetsforudsætninger Tilbudsgiver skal basere den samlede pris for hver ordning på følgende indikative aktivitetsomfang for de betalingsudløsende faktorer ift. driftsvederlaget og ad hoc-ydelser: Ordning En-familiehuse med En-familiehuse uden Flerfamiliehuse mv. Driftsvederlag Energimærkninger /5-31/12 1/1-30/4 D D D D D D /7

6 Det variable bidrag til honoreringen af sekretariatets ydelser beregnes ud fra driftsvederlag D1 for indberettede energimærkninger op til det antal, der fremgår af ovennævnte skema (se rækkerne benævnt D1 ). Alle energimærker, der indberettes derudover, honoreres med satsen D2. Hvis der f.eks. indberettes energimærkninger for enfamiliehuse i 2014, så vil det variable honorar herfor for hele året udgøre: *D *D2. Det antal indberettede mærkninger, som fremgår af skemaet, udgør det aktivitetsomfang, som skal benyttes ved afgivelsen af tilbud. Det betyder f.eks. at det forudsættes, at der i 2014 bliver indberettet i alt = energimærkninger for enfamiliehuse med. Heraf honoreres efter D1 og efter D2. Ved afgivelse af tilbud bør tilbudsgiverne fastsætte driftsvederlagene ud fra den forudsætning, at driftsvederlaget fra D2 kun dækker de marginale omkostninger, når antallet af energimærkninger overstiger de nævnte antal. Herved opnås, at sekretariaterne omkostninger er dækket selv om antallet af mærkninger ikke overstiger antallet af energimærkninger svarende til D1. Energistyrelsen forventer derfor, at D2 er lavere end D1. Hvad angår årligt køb ad hoc-ydelser lægges følgende antal timer per år til grund: Akademiske medarbejdere eller medarbejder med tilsvarende kompetence: Administrative medarbejdere/øvrige sekretariatsmedarbejdere: I alt: timer 100 timer timer De her oplyste aktivitetsforudsætninger vil blive anvendt ved sammenligningen af tilbud, men indebærer ingen aftageforpligtelser for Energistyrelsen. 2.2 Basisvederlag Basisvederlaget er et løbende, fast ikke aktivitetsafhængigt vederlag. Basisvederlaget forventes at ligge på et stabilt niveau over kontraktens løbetid, men med en løbende effektiviseringsgevinst som følge af leverandørens stadigt bedre kendskab til og mere effektive - drift af ordningerne. Det er Energistyrelsens forventning, at basisvederlaget udgør en mindre del af det samlede vederlag. Basisvederlaget må pr. ordning maksimalt udgøre 15% af summen af basisvederlag og driftsvederlag ved opgørelsen af det samlede honorar for den 4-årige kontraktperiode ved de angivne forudsætninger om aktivitetsomfang i afsnit 2.1. Afregning af basisvederlaget sker pr. måned med 1/12 pr. måned. Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsgivningen i kontraktbilag 8a angive det samlede årlige basisvederlag i år 1-4 på baggrund af det i udbudsmaterialet beskrevne sekretariat. 2.3 Driftsvederlag Driftsvederlaget er et løbende vederlag, som er direkte bestemt af aktivitetsomfanget i ordningerne. Driftsvederlaget omfatter ikke ydelser, der rekvireres på ad hoc-basis (ad hocydelser er behandlet nedenfor i punkt 2.5). 6 /7

7 De betalingsudløsende faktorer er indberettede mærkninger opgjort i perioden (kalendermåned), jf. kontraktbilag 2, Kravspecifikation. Afregning af driftsvederlaget sker pr. måned på baggrund af det faktiske antal for hver betalingsudløsende faktor. I kontraktbilag 8a skal tilbudsgiver pr. ordning angive en pris pr. enhed pr. betalingsudløsende faktor, som skal anvendes til fastsættelse af driftsvederlaget. Enhedsprisen reguleres som anført ikke i kontraktperioden. 2.4 Ad hoc-ydelser Der kan igennem kontraktens løbetid være behov for tilkøb af en række ydelser, hvis omfang ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Sådanne mulige ad hoc-ydelser er beskrevet i kontraktbilag 2, afsnit 4. Ad hoc-ydelser afregnes på timebasis ud fra de i kontraktbilag 8a angivne timepriser. Udsendelser af informationsmateriale udarbejdet af Energistyrelsen eller 3. mand, som ikke omfattes af opgaverne og aktiviteter beskrevet i bilag 2 afregnes særskilt efter regning. Tilbudsgiver skal prissætte ad hoc-ydelserne i overensstemmelse med de i kontraktbilag 8a angivne strukturer. Der angives én timepris for akademiske medarbejdere og én timepris for administrativt personale til brug for prisfastsættelse af ad hoc-ydelser. Leverandøren og Energistyrelsen skal benytte bestillingsblanketten i kontraktbilag 11 i forbindelse med bestilling af ad hoc-ydelser. Overskridelser af prisestimatet i forbindelse med bestillinger af ad hoc-ydelser kan kun accepteres efter forudgående accept af Energistyrelsen. 7 /7

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere