DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG"

Transkript

1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1

2 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært væretminfascinationafdeniscenesattesfortællingstotaleafhængighedafdet iscenesatterumsevnetilatskærpe,motivereogmanipulere.derliggerenmasse superspændendematerialeiatudforskevimenneskersværenoggørenirummeden bestemttænktagenda. Medminbaggrundfraarkitektverdenensynesdetderforoplagtatlaveetlærings inspirerendematerialeoplægmednetopdettesomhovedemne. TANKERjeghargjortmig.. Gårduindietklasselokaleogenkirkepåsammemåde?Næppe. Duharnokhellerikkedensammefølelsenårdugårrundtpåetposthussomnårdugår rundtpåetmuseum.noglerumharnemligenandenvirkningpåosendandrerum.det hængersammenmedrummetsudformningdererskabtforatgøreindtrykpåos.det Rummetbliverkædetsammenmedbestemtehandlinger,derskaludførespåen bestemtmåde ritualer ogrummetbliveretritueltrum. RITUALER handlingermedsymbolskindhold Derum,mantypiskforbindermedrituellehandlinger,erreligiøserum.Menritualerer ikkekunknyttettildetreligiøse.imangeandresammenhængestøderviogsåpåritualer ogrituellehandlinger.deterbareikkealtid,vierbevidsteomdet.overordnetkanet ritualbeskrivessomenhandlingellerenrækkeafhandlinger,derudføresiforbindelse medenbestemtsituation.ritualerneharensymbolskbetydningogfølgerenfastform. Fxritualerneomkringindgåelseafægteskab,hvormandenogkvindenforenesved hjælpafsymbolskehandlinger.mendetkanogsåværeritualer,derfxforegårtilen landskampellertilenstorkoncert.nårmanudføreretritual,gørmannoget,derharen meningudoverdenkonkretehandling.fxerdet,atpræsteniforbindelsemedenvielse læggersinehænderpådetknælendeparshoveder,ikkebareetspørgsmålom,athan harsinehænderliggendeder,menom,athanforenerdemiægteskabetmedguds velsignelse.ognårtilskuerneforudforenlandskampsyngerhverderesholdsnational sang,erdetikkebareforatsynge,menforatudføreetritual,enbestemthandling,som forenerdemomkringderesholdoggiverdemenfællestropåsejren. Hvertidsitrituellerum. Etrumbliverrituelt,nårbegivenheder,derbetydernogetsærligtforos,foregårher,og nårdeforegårpåsammemådeigenogigen.gennemtidenhardetændretsig,hvadvi gørtilrituellerum.tidligerevarkirkerummenesamfundetsrituellerum.hersamledes manomtroensritualer,somgavhåbomfrelse,ogsomføjedehverdagenindienstørre mening nemliggudsorden.idagharkirkenogdensritualerikkelængeredensamme 2

3 betydning.menandrerituellerumhartagetformsamtidigmed,atkirkensbetydninger blevetmindreogmindregennemdesidsteparhundredeår.museer,teatreog domhuseovertogi1800 talletendelafkirkerummetsstatussomritueltrum.herfandt datidensmenneskerrumtilatdyrkederesopfattelseaf,atdetdannede,retfærdige menneskevaretideal.dissebygningstyperharendnuidagenatmosfæreafdetrituelle. Museetmanertilstilhedogeftertænksomhed,ogdomhusetindgyderrespektogtiltro tilautoriteterne.deropstårløbendenyeformerforrituellerumudfradeidealerogde handlinger,derharsærligbetydningforos.måskeershoppingcentre,stadionerog fitnesscentreblandtvortidsrituellerum? Detrituellerumsformer Rituellerumkanhavemangeformer.Dererdognogleformtræk,dergårigenmellem forskelligerituellerum.fordetførsteerdetofteetstortrummedhøjttilloftet.de rum,vikommeritildaglig,harsjældentrethøjttilloftet.derforhardetenover vældendevirkningpåos,nårvikommerindietrummedmegethøjafstandtilloftet. Detservifxikirker,teatreogsportsstadioner.Viblivermødtafenoverdådighedaf rum,ogloftshøjdenbidragerdesudenmedensærligklangogetsærligtlysirummet.en fabrikshalharogsåhøjttilloftet,mendetterumharikkedensammevirkning.deter ikkebyggettilatimponere ogdeterknapnokbyggettilatblivebrugtafmennesker, menafmaskiner.desudenerdetrituellerumudformettilatfåostilatfølgebestemte handlemønstreellerforatfåostilatreagerepåenbestemtmåde.nårmantræderindi rummet,mærkerman måskeheltubevidst atdererbestemtenormerfor,hvadman gøridetterum.etkirkerumerfxindrettet,såmanautomatiskkiggeropmod prædikestolen,etstadionermedsinovaleformindrettet,såderskabessamhørighed mellemallepersonerirummetomkringdet,derforegårpåbanen,ogetshoppingcenter erudformet,såmanledesibestemtesporgennemcentret.derituellebygningerer merevigtigeforosendandre,ogderforgørvimereudafdem.fxharviendnuidag kirker,dererbyggetimiddelalderen,mensvistortsetikkeharbevaretandre bygningsværkerfradenneperiode. Rumforfællesskabet Hvorforharvibrugforrituellerum, forrummedensærligbetydning?kunneviikke bareværetilfredsemedvoresstuer,kontorerosv.?åbenbartikke,nårmanserpå, hvordannyerituellerumafløserdegamle. Nårviharbehovforritualerneogderum,deforegåri,hængerdetsammenmed,atde skaberfællesskabmellemmennesker.ritualergivermeningitilværelsenmedderes betoningaffællesværdier.detrækkerosudafhverdagenogskaberenhelhedgennem deressymbolskeform.viharbrugforrumtilatdyrkedet,vierfællesomatopfatte somsærligtbetydningsfuldt.nårmanudførerderituellehandlingersammen,bekræfter manhinandeni,atnetopdennemådeerdenheltrigtigemådeatgøretingenepå.og nårmantræderindietritueltrum,gårmanindienrammemedbestemtenormerfor, hvadmanskalgøre. 3

4 SYNOPSIS DEN ISCENESATTE FORTÆLLING - AT BRINGE UNGES FANTASI I SPIL MÅLGRUPPE Denprimæremålgruppeidetteoplægerdegymnasialeungdomsuddannelser. Materialetvilkunnebenyttesifagetbilledkunst,menerogsåsærdelesvelegnettil tværfagligtsamarbejdemedhistorie,danskogsamfundsfag PROBLEMFORMULERING Hvordanpåvirkerarkitekturenogdensrum,menneskersværenoggøren? Mitoverordnedeformåleratgiveeleverneenoplevelseafogetindblikiarkitekturen omkringdem Atelevernefåretnuanceretbilledeaf,hvadarkitekturer,oghvordanarkitekturvirker påmenneskersværenoggøren. Reflektereroverderesforholdtildebygninger,defærdesi,ihverdagen. Atelevernefårindsigti,hvordanarkitekturenharværetbrugtgennemhistorien,dens rolleisamfundetogidenglobaliseredeverden. Atelevernefårredskabertilatvurderearkitektoniskeudtryksformer. Atstyrkeelevernesevnetilprojektarbejdeogtværfagligtarbejde. Atskabeetundervisningsmateriale,somkanbrugesafalleungdomsuddannelser,i mangefag,itværfagligeemner,tilalmenstudieforberedelseogsområstoftilproject arbejde. UDFØRELSE Dennetænkesopdeltifleretrinsåman,altafhængigaftidsrum,kansammensættesit forløb.jeg(ogandrelærere)kanentenselvdefinereetundersøgelsesfeltudfraden ellerdetekster,dervælgesatarbejdemed,ellerjegkanladedetværeoptileleverne selvatkommemedforslagtilopgaverogproblemformuleringer.altefterhvorlangtid vihartilrådighed,kanviarbejdemedetudvalgafopgaverne,ellervikanarbejdemed alleopgaverne.læringenvilværeenvekslenmellemteoriogpraksis.lærerog elevstyredeprocesser.individueltoggruppearbejde. Jegharenambitionomatintegreredenæstetiskelæringsproces(BethJunker)som styrendeforforløbene.determinpersonligeerfaringatdetteerenrigtiggodtilgangtil forståelsenafarkitekturdadenoplevesoptimaltgennemhelesanseapparatet. Minegenrollevilprimærtværedenderstillersigtilrådighedsomvidensformideraf godeenklebrugbareteorierogmetodersomelevernekanbenyttesomanalyseredskab tilvalgteemner.jegviltilstræbeatværemegetbevidstomminegenautoritet, atmøde eleverneiøjenhøjdepådetvidensniveauhvordeer.yderligerehardeøvelser,tanker ogdenfilosofiderliggerbagsteenhaakonsupubliserede(keithjohnstone Improvisationogteatersport )tilgangtilkreativearbejdsprocesserværettilstor inspirationforminrolle,dadenstårgodtoverensmedminfaconatværeformidler,da 4

5 jegtrorpåværdienafatkvalificerenuetogminemedspillereogafatkunnetage positivtogåbensindetimodandrestankerogideer. Derudoverskulleminstorebegejstringforarkiteturgernesmitteafvedatåbneøjne, vækkenysgerrighedoggiveordforrådtilatsætteordpåelevenssansemæssige oplevelser. LÆRINGSPROCES 1RUMoplevelsegennemtekst Herfinderjegskønlitteræretekster,beretninger,interviews,foto/billederm.m. Fællesforteksterneskalvære,atdekræver,atmanforholdersiganalyserendeog fortolkendetildem.teksternekanfxværeudgangspunktforsamtalermellemeleverne, derskærpertankerneogdermedbringerdereserfaringerogholdningertiltemaet frem. Eksemplerpådettekunneværeudplukfrafølgendetekster: VictorHugo:KlokkerenfraNotre Dame,1831 BennQ.Holm:MagasindunordafHafniapunk,1998 BennQ.Holm:Europacupforpokalvindere PerHøjholt:GittesmonologomStrøget,1984 5

6 2.Baggrund Herfinderjegenrækkefaktuelleteksteromtemaet. Teksterneskalbidragetilatgiveeleverneenbaggrundsvidenomområderaftemaet,før dekastersigudidetviderearbejde. Derfindesethavaffaglitteraturomarkitekturensrum.Detkanværedecideret arkitekturhistorisketeksterellerdetkanfeksværenutidigeteksteromsportens,by rummets,indkøbcentrets,museetsogteateretsrumsomidennesammenhængkunne væreinteressanteoginspirerendeatsenærmerepå. 3.Teori Herforelæggerjegforelevernemundligtogskriftligtenintroduktiontilfireforskellige teorier,derharhaftstorindflydelsepåarkitekturdebattenoginspireretmange arkitekter:fænomenologi,strukturalisme,dekonstruktionogsocialhistorie. Teorierneerhentetfrafilosofiogsprogvidenskab. Kortfortalt:Inspirationenfrafænomenologienførtetilenfornyetinteressefor arkitekturensforholdtilsanserne,tilomgivelserneogstedet.strukturalismensideer foranledigedeensøgenefterdefundamentalestruktureriarkitekturen.tilskyndetaf teorierneomdekonstruktionsøgteflerearkitekteratforstyrredetraditionelle forventningertilarkitektur,ogdetsocialeaspektfikenafgørenderollei1920'erneog 1970'ernesbyggeri. 4.Metoder Jegtænkeratde5.oplevelsesparametreVibekeWredeupubliseretharintroduceretfor ospådettemodulgrundigtkanbelysesgennem3forskelligeanalytisketilgangetil arkitekturen.valgafmetodevilhængeuløseligtsammenmedvalgafopgaver,dennes hensigtogproblemformulering. Denformanalystiskemetodevilideflestetilfældeværedenderumiddelbartkan benyttesudenelevenellershardenstorebaggrundsvidenforarkitektur.detvilderfor væredennejeguddybernærmerenedenfor. Denlæggersomnavnetantydervægtpåarkitekturensformer.Arkitekturenbetragtes herløsrevetfradensociale,religiøseellerkulturellekontekstoguafhængigafindhold ogsymboler.symbolerneerderimodicentrumidenbetydningsanalytiskemetode.her læggesvægtpådeelementeriarkitekturen,derisærliggradkantilskrivesenhistorie, ogudsmykninger,lysogfarverstuderesderformedsærliginteresse.densocial historiskemetodelæggerisærliggradvægtpåarkitekturenspolitiske,økonomiskeog samfundsmæssigeforhold.arkitekturensættesindienstørresammenhængogforståsi relationtildenhistoriskekontekst. Denformanalytiskemetode Ienklassiskformanalysevilmantageudgangspunktietstudieafarkitekturens 6

7 grundelementerogstillespørgsmålsom: Hvordanspillerarkitekturensammenmedsineomgivelser?Hvilkenfunktionhar arkitekturen?hvordanarbejdesdermedlysetogmedlydogfarver?hvilkematerialer eranvendt,oghvilkekonstruktionsteknikkerharmanbenyttetsigaf?hvilkenstilog periodetilhørerarkitekturen? Omgivelser Nårmanskalstuderearkitekturensforholdtilstedet,kanmanundersøge: Hvordanergrunden,terrænet,lysetogvindforholdene?Hvilkelinjerogfarverhar omgivelserne?liggerbygningenaleneilandskabet,ellerspillerdensammenmed andre?hvisbygningenerplaceretietbyrum,måmanstuderearkitekturensforholdtil deandrehusesformer,farver,materialerogproportioner.spillerarkitekturenog omgivelsernesammen,ellerstårdeikontrasttilhinanden?fremhæverdehinandens kvaliteter,elleroverskyggerdehinanden? Funktion Arkitekturerikkeblotkunst,derskalnydes,denskalogsåbruges.Arkitektenerderfor nødttilattagehensyntilbygningensfunktion.iantikkenskrevdenromerskearkitekt Vitruvius(ca.80 70f.kr.),atarkitekturensværdiskulleafhængeafbygningenshold barhed,brugbarhedogskønhed.dissetrenormergælderogsåidag.bygningensform ogfunktionskalspillesammenhvaderdetforentypebygning fxbolig,rådhus,kirke? Hvadskalbygningenbrugestil?Hvilkekravstillerbygningensfunktiontilarkitekturen? Erbygningenvelfungerende?Erbygningensplanøkonomisk,såderikkeerunødvendige rumellergangarealer?hvordaneradgangsforholdenetilbygningen?enboligskalogså opfyldeforskelligefunktioneraltefter,hvoriverdenmanbor.skalbygningenværne modkulde,vindogregnellerskærmemodsologvarme? Form rumellerlegeme? Arkitektenharofteudformetsinbygningefterenoverordnetide.Iarkitekturentaler manomkropogrum.bygningenskropermurmassen.rummeterdettomrum,murene omkranser.hararkitektentagetudgangspunktibygningenskropellerrum?er bygningensrumbestemtafdenydreform?ellererdetrummenesform,derhar bestemtbygningenskrop? Grundplan Dynamiskellerrolig? Ergrundplanentegnetudfrageometriskeformer(cirkel,kvadrat,sekskant,ottekant) ellermedenmerefristreg?ergrundplanenevt.baseretpådetgræskeellerlatinske kors?ergrundplanendynamiskellerrolig? Rumforløb forbundetellerforskudt? Størrelsenpåetrumharstorbetydningforensoplevelseafbygningen.Storbetydning harogsårummenesplaceringiforholdtilhinanden.hvordanerrummeneforbundet medhinanden?erdeforskudteellerforbundetviaenlangmidterakse?arbejdesder medmenneskeligemålestoksforholdellermonumentalmål?errummenehensigts mæssigtplaceret?hvordanerrummeneindrettet?hvordanerrummenesganglinjer? 7

8 Facade Facadenerdendelafenbygning,somvenderudmodgaden.Bygningensfacadespejler oftebygningensfunktion. Hvordanserfacadenud?Erfacadenåbenogindbydende?Hvordantiltrækkerfacaden sigfolksopmærksomhed?hvormangeetagererder?(horisontalelinjer)typiskviletfag gåfravinduetilvindue(vertikalelinjer)hvormangefagerder?erværketbyggetop omkringenmidterakse?hvordanfremståretagerne?erdeforskelligeellerensideres udtryk?erudtrykketlystellermørkt?dynamiskellerroligt?symmetriskeller asymmetrisk?erfacadendekoreret?kanmanfindegeometriskeformersomtrekant, firkant,kvadratogcirkelifacadensopbygning?erderfremhævetentyngdeeller lethed?erderlagtvægtpåligelinjerogrettevinklerelleretspilml.konkaveformer (sombuerindad)ogkonvekseformer(sombuerudad)?hvordanforholderfacadensig tilgaderummet?dannerdenhulrum,ellerlaverdenfremspring?hvordanerfacadens hjørner?skarpeellerafrundede?hvordanvirkertagetiforholdtilfacaden?hvordan hængerdeforskelligedeleaffacadensammen? Rytme Hvilkenrytmeharfacaden?Ordetrytmeerhentetframusikken,derharettidsmæssigt forløb.arkitekturenharingentidsdimension.mankanfåenrytmiskoplevelse,nårman tilegnersigarkitekturen.nårmanfølgerenbygningslinjermedøjnene,brugermantid. Hvisbygningenslinjerbugtersigietfastmønsterkanmanfåfornemmelseafatopleve enrytmiskstruktur. Dekoration Erbygningendekoreretogudsmykket?Hvilkeudsmykningereranvendt? Fortællerdekorationerneenhistorie,ellererdederaleneforskønhedensskyld? Materialer Materialerneskalpassetilbygningensidéogkonstruktion.Materialernetalerdirektetil sanserneogerihøjgradmedtilatgivebygningenkarakter.materialernesholdbarhed, brugbarhedogskønhedharstorbetydning.materialernesoverfladeskalunderstrege bygningenskarakter.passermaterialerneindiomgivelserne?harmanbrugtde forhåndenværendematerialer?erdersammenhængmellemmaterialetogbygningens formogudtryk?ønskermanatfåbygningentilatfremståtungellerlet?hvordaner materialernesoverflade ru,glat,blank,mat,grovellerfin?hvilketudtrykhar materialerne blødt,naturligt,skrøbeligt,solidt,hårdtellerkoldt?hvilkenbetydning harvalgetafmaterialerfordenmåde,lysetfalderpåbygningen?hvordanerbygningens overgangmellemforskelligematerialer?fremhævesmaterialernesstrukturogmønster, ellerskjulesdeeksempelvismedenpudsetfacade?hvordanældesmaterialerne? Påvirkesdeafvejrogvind? Konstruktionogteknik Valgetafkonstruktionsmådeharkonsekvenserforhusetsoverflader,forakustikkenog indeklimaet.hvilkenteknikerbrugt?erbygningenfxmuretopmedmursten,samletaf færdigebetonelementerellertømretopitræ?erkonstruktionensynliggjortellerskjult? 8

9 Lys Lyseteretvigtigtvirkemiddeliarkitekturenbådepågrundafæstetikogfunktionalitet. Lyseterafgørendeforvoresopfattelseafrum.Determedtilatforklareogforme rummet.lysetgiverosenfornemmelseafrummenesformogstof.vedatændrelyseti etrumkanmanskabemegetforskelligeoplevelser.hvorerlyskilderne?passerlysettil defunktioner,rummetskalbrugestil?bliverdagslysetudnyttet?hvorledeser bygningenorienteretiforholdtilsolen?ihvilkerumvilmanhavemorgensologihvilke aftensol?erdertilføjetkunstigtlys? Farver Farverpåbygningerkanunderstregearkitekturenskarakter,fremhæveformenoggive etrumstemning:hvilkenvirkningharfarvernepårummetellerbygningen?fårfarverne bygningentilatvirkeletellertung,køligellervarm,storellerlille? Lyd Akustikkenharogsåstorindflydelsepåensoplevelseafrum.Dentilbagekastedelyd giverosindtrykafvoresomgivelser.denkanfortælleomrummetsformogstørrelseog hvilkematerialer,dereranvendt.etrummedblødeoverfladerdæmperlyden,etrum medhårdeoverfladerkasterlydentilbage.detervigtigt,atdeakustiskeforholdpasser tilrummenesfunktion.akustikkenersærligbetydningsfuld,nårmanbyggerteatre, koncertsaleogkirker.erlydenhårdellerblød?erdergenlydellerabsorberesden? 9

10 5Opgavea:Registreringaffysiskrum Mangeandrerumenddereligiøseharrituelbetydning.Giveksemplerpåspirituelle rum,somdubefinderdigiidinhverdag,ogbeskriv,hvilkeforskelligebetydningerdisse rumhar.duskalherefterudvælgeétafdisserumogundersøge,hvaddeterved rummetsarkitekturogudformning,dergiverdetrituelbetydning.idinanalyseskaldu brugeenafdebetydningsanalytiskemetoder,somduerblevetundervistitidligere. Tagbillederafrummetogdetsdetajler,oglavenfotocollage. Beskrivderefterhvilkenormer,dererforbundetmedatopholdesigidetrum,duhar valgt.hvilkensammenhængerdermellemrummetsudformningogdenormereller regler,manforventer,atbesøgendeirummetoverholder? 10

11 6Opgaveb:Historiefotælling.. Gårdutilsport,ellererdutilskuer?Duskalnuudvælgeensportsgren,somdukender til. Beskriv,hvordandetsted,hvordennesportsgrenbliverudført,kanværeetritueltrum hvilkeritualererforbundetmedsportsgrenen,ogerdertingiindretningen/ udformningenafbygningen,derunderstøtterdette?form,farve,lys,indretning,osv. Skrivherefterenfiktionstekst,derhandleromsport.Detkanværeensportsgren,du selvgårtil,ellerenheltandensportsgren. Itekstenskaldubeskrivederitualer,dererforbundetmeddennesportsgren,ogduskal inddragebeskrivelserafdebygninger/områder,hvorsportsgrenenudføres. Disseopgavea,bogcharhverisærtilformålatelevenmedudgangspunktisigselv blivefortroligmedanalysemetoderne,fåråbnetøjneneogdeøvrigesansergennem iagttagelse,kommerdervedtilnogleegneerkendelser,fårskærpetopmærsomhedenpå menneskersværenoggøren,brugerderesfantasiogviaforskelligekommunikations formerudtrykkerderesoplevelserogsanseindtryk. 11

12 7.Opgavec:Illustration/Modelarbejde Fremtidensrituellerum:Gennemtidenharderituellerumhaftforskelligpopularitetog betydning.tidligstvardehelligerum,senerefikmuseerne,sportensrumogshopping centrenesærligbetydning. Hvilkerumforestillerdudigfårsærligbetydningifremtiden?Givforslagtilétaf fremtidensrituellerumoglavenskitseafdetterum/bygningsudformningog indretning.dukanvælgeattegneenskitsepåpapirellerietcomputerbaseret tegneprogram,ellerdukanbyggeenfysiskmodel.udfradinmodel/skitseskaldu forklaresammenhængenmellemrummetsarkitekturogindretningogdetsrituelle betydning. Skalviladebarnetogdenungeudfoldesigpraktiskogæstetisk,somdetharlystog sometmålisigselv?...ellerskalviomvendtanvendedepraktiskeogæstetiske aktivitetersommidlertilatgørebørneneogdeungemerebevidste,mererustedetil atklaresigidetøvrigeliv? KirstenDrotner 12

13 KONKLUSION Engennemførelseafdetteoplægvilefterminoverbevisningtilgodesedehensigterjeg hariforholdtilproblemformuleringen,dadensindholdogfleksibilitetdanner læringsrumsomertilstrækkeligtkomplekstsåledesatelevernesforskelligesanserog kompetencerbliverudfordretogsatispilpåflereforskelligemåder. Processerneiopgaverneerdeabsolutprimære,derfindesikkehverkenrigtigeeller forkerteløsningerpådeforskelligeopgaverdadetoverordnedemåleratstyrkeog skærpedenenkeltesselvbevidsthedoverforsinegenværenoggøren,iogomkring arkitekturenogværeistandtilatudtrykkesin rummelige forståelsepåforskellig måde,gennemdettalteogskriftligesprog,oggennemskitser/fotoogmodeller. Ladarbejdeogleg,fornuftogfølelse,livogkunst,sjæloglegeme,arkitekturog landskab,latterogalvorsmeltesammenogikkeståoverforhinanden. VirginiaWulff 13

14 14 LITTERATURLISTE VictorHugo:KlokkerenfraNotre Dame,1831 BennQ.Holm:MagasindunordafHafniapunk,1998 BennQ.Holm:Europacupforpokalvindere PerHøjholt:GittesmonologomStrøget,1984 BethJunkers,:Omprocessen,2006,tiderneskifter KeithJohnstone:Impovisationogteatersport,1997,Drama ClausBuhl:Kreativitet,BørsensForlag MihalyCzickzentmihaly:Flow Optimaloplevelsenspsykologi DanielaCecchin:Denmedskabendefortælling,Fraformidlingtil borntilfortællingmedborn. JorunnSpordBorgen:Formidlingensrum,omatskabedeoptimale rammeromkringkunstogkulturformidling 2sidstnævntefraantologien:Slipfortællingenløs,Børnekulturens netværk,2006. MetteHanibal:Billedkommunikation meddetfotografiskebilledsom eksempel,fradansk,kulturogkommunikation,akademiskforlag2009 FeiwelKupferberg:Kreativetider,HansReitzelsforlag,2007 KirstenSandager:Æstetiskelæreprocesserogflerdimensionellæring. Breddeogdybdeiundervisningen.Æstetiskelæreprocesser.CVUVestPress KlausÆMogensen:Creativeman,Fremtidsorientering,tema:designogæstetik nr.3,2004. LINKS Fænomenologi:http://da.wikipedia.org/wiki/Fænomenologi Strukturalismen:http://da.wikipedia.org/wiki/Strukturalisme Dekonstruktion:http://da.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktion KUNSTOGKULTURFORMIDLING TILBØRNOGUNGE 04DECEMBER2009

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Menneskets forhold til naturen

Menneskets forhold til naturen Menneskets forhold til naturen Overordnede problemstillinger Naturen er en del af din hverdag. Havregryn, kaffe og smør er alle bearbejdede produkter hentet fra naturen. Meget af det tøj, du har på, er

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Synopsis - Christina Skovgaard Iversen TOTEM nr. 32 efterår Side 1 af 10 TOTEM

Synopsis - Christina Skovgaard Iversen TOTEM nr. 32 efterår Side 1 af 10 TOTEM Synopsis - Christina Skovgaard Iversen TOTEM nr. 32 efterår 2013 - Side 1 af 10 TOTEM Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, Aarhus Universitet Nummer 32, efterår 2013

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN FORSIDEIFORBINDELSEMED AFLEVERINGAF BACHELOR OPGAVEN Nedenståendeoplysningerskalfremgåafopgavensforside. Skemaetkanevt.indkopieresogskaludfyldesindenaflevering! Navn: TinaRaetzel Studienr.: A080410 Stamhold:

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Planlægning af tid - Gannt

Planlægning af tid - Gannt Planlægning af tid - Gannt Hurup Glarmesterforretning Aflevere problemformulering Opstart af eksamen Research Virksomhedsbesøg Materiale research Mindmap/moodboard Metode og teori Interview hos Birthe

Læs mere

Kompetencelogbog trin for trin

Kompetencelogbog trin for trin Kompetencelogbog trin for trin I. Sæt ord på kompetencerne: Hvilken viden og værktøjer fik du? Hvad kan du med din viden? Hvilken indsigt fik du i forhold til dine værdier, dvs. hvad giver mening og er

Læs mere

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!!

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!! I#AM#YOUR#VOICE # Enbegrebsorienteretkritikafpopulistiskretorik medafsætidonaldtrumpsvalgkampagne Af#Gry#Inger#Reiter# VejledtafMetteBengtsson 80normalsider Januar2017 AfdelingforRetorik,InstitutforMedier,Erkendelseogformidling

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

Skriftlige opgaver i matematik Teksttyper og stilladsering. Ved Morten Overgård Nielsen, KVUC

Skriftlige opgaver i matematik Teksttyper og stilladsering. Ved Morten Overgård Nielsen, KVUC Skriftlige opgaver i matematik Teksttyper og stilladsering Ved Morten Overgård Nielsen, KVUC Link til resultaterne fra udviklingsarbejde i matematik http://uvmat.dk/skrift/materialer.htm Alt materiale

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Trening/kamptider kunstgress 2014

Trening/kamptider kunstgress 2014 36 1. september 2. september 3. september 4. september 5. september 6. september 7. september A-lag G16 G15 37 8. september 9. september 10. september 11. september 12. september 13. september 14. september

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08 Bachelorjan.2012 DetTværkulturelleForældresamarbejde LærkeSchouI08 1Indledning Alforståelseberorpåforforståelse.Deterenfordomattro,atmaningenfordommehar 1 Integrationeretbegrebsomdeflestedanskereerbekendtmedidag.Ordetoptræder

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Kognitionsforskning Findes Gud i hjernen?

Kognitionsforskning Findes Gud i hjernen? Kognitionsforskning Findes Gud i hjernen? Introduktion til emnet; motivation To fagområder forsøger at bruge hinandens metoder og arbejdsfelter for at vinde nyt terræn. For at undersøge dette nye forskningsområde,

Læs mere

Finanskrisens ansigter

Finanskrisens ansigter Finanskrisens ansigter enrapportudarbejdettilvalgfaget ProduktionstilrettelæggelseI Udarbejdetaf: KirstinStefánsdóttirEgekvist 35.992anslag/15normalsider AalborgUniversitet,marts2011 8.semester,InteraktiveDigitaleMedier

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Den automatiske sanseforventningsproces

Den automatiske sanseforventningsproces Den automatiske sanseforventningsproces Af forsknings- og institutleder Flemming Jensen Det kunne ikke gøres enklere. Jeg ved, at for nogle ser meget teoretisk ud, mens det for andre måske endda er for

Læs mere

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16 Tips og Tricks Program til eksamen Nanna Berglund d. 19.05.16 Præsentation Inden eksamen Struktur Læsning Mundtlig eksamen Under eksamen Dit oplæg Rollefordeling Skriftlig eksamen Nervøs? Efter eksamen

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Kampen for det gode liv Emne: Kampen for mening i tilværelsen i et samfund uden Gud Fag: Samfundsfag A-niveau og Religion C-niveau Navn: Mikkel Pedersen Indledning Tager man i Folkekirken en vilkårlig

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010

erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 PROJEKTOPGAVE I IDRÆT erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010 af Pia Paustian, University College Syddanmark og Det nationale videncenter KOSMOS Sådan laver du projektopgave i

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

speciale workshop SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER, EMDRUP

speciale workshop SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER, EMDRUP SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. speciale workshop VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel og kollektiv vejledning

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Prøven i KS Prøvematerialer Synopsis Eksamination Bedømmelse Supplerende materiale Mindst 4 fællesfaglige forløb. Strukturen i et forløb:

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Fortæl en historie ud af munden! Nyborg Strand, 12/11-2014, lenebrok@gmail.com, www.lene-brok.dk - www.lenebrok.dk

Fortæl en historie ud af munden! Nyborg Strand, 12/11-2014, lenebrok@gmail.com, www.lene-brok.dk - www.lenebrok.dk Fortæl en historie ud af munden! 1 En fortællekommune Herlev Bibliotek Fortællere Daginstitutioner Projekt Læselyst og Fortælleglæde 2004-2013 Kulturel Forvaltning Billedskole, Musikskole, Museer lenebrok@gmail.com,

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Argumentationskompetence Introduktion til argumentationsbegreber og praktisk argumentation

Argumentationskompetence Introduktion til argumentationsbegreber og praktisk argumentation Semester Forslag til konkrete tiltag/opgaver Kompetence Teamets noter 1. semester Introduktion til skriveprocessens enkelte faser Tilegnelse af basale skrivefærdigheder som fx afsnitsinddeling og praktiske

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

1g AT1 AT2 AT3. antal timer blokdage 0 1 dag 3 dage. 2g AT4 AT5 AT6. antal timer blokdage 2 dage 2 dage 4 dage.

1g AT1 AT2 AT3. antal timer blokdage 0 1 dag 3 dage. 2g AT4 AT5 AT6. antal timer blokdage 2 dage 2 dage 4 dage. AT-oversigt 1g AT1 AT2 AT3 antal timer 25 26 28 blokdage 0 1 dag 3 dage 2g AT4 AT5 AT6 antal timer 24 24 40 blokdage 2 dage 2 dage 4 dage 3g AT7 AT8 AT9 antal timer 3 40 7 blokdage ½ dag 5 dage ½dag AT

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium 2011 AT 2.4 i 2g Nærum Gymnasium 2 AT 2.4 i 2.g en vejledning NAG 2011 Introduktion Efter 3g skal du til eksamen i AT (almen studieforberedelse). Eksamen er individuel og tredelt. Den består af: 1. Et

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

Nyborg Gymnasium 1. hf-projekt Anvendt teori

Nyborg Gymnasium 1. hf-projekt Anvendt teori I 1. hf-projektet er det den grundlæggende anvendelsesorienterede tanke, at den teori, der læres i fagene, skal bruges i praksis uden for skolen. Kursisten skal med udgangspunkt i en problemstilling koble

Læs mere

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u Kapitel 1 AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u 1.1 Indgående fag I forløbet indgår fagene naturgeografi v. Mikkel Røjle Bruun (BR), samfundsfag v. Ann Britt Wolsing (AW) og matematik v. Flemming Pedersen (FP).

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere