OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS"

Transkript

1 Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

2 Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler outsourcingen af danske industrijob. Præsentationen viser: Der er forsvundet industrijob i Danmark fra 2000 til Det er et tab på industrijob om året i gennemsnit. Vi vurderer, at yderligere mindst industrijob i Danmark kan forsvinde mellem 2010 og Outsourcing spiller en væsentlig rolle i nedgangen, idet der outsources ca industrijob om året. De fleste danske industrivirksomheder outsourcer til de øvrige EU-lande. 23% outsourcer til de gamle EU-lande og 34% til de nye. Kina og Asien er i dag mindre vigtige. Der tabes nu langt flere job, end der skabes via outsourcing. Flere virksomheder outsourcer, og flere jobfunktioner er i spil. Personer, der mister deres job pga. outsourcing til udlandet, er arbejdsløse længere end andre, og når de kommer i job igen, bliver de dårligere lønnet end før det rammer især lavtuddannede, som oplever 21% lavere indkomst. Danske industrivirksomheder outsourcer til udlandet, fordi de kan forøge deres indtjening markant EBITDA kan ofte fordobles ved at outsource. Potentialet for outsourcing til nabolande som Tyskland og Sverige kan opbremses vha. den igangværende genopretning af lønkonkurrenceevnen. Men der vil fortsat være et outsourcingpres fra andre lande. Selv med de forventede lønstigninger i Kina og Østeuropa og med dansk løntilbageholdenhed vil potentialet for outsourcing til Kina og Østeuropa fortsat være til stede i årene frem mod Derfor kan nedgangen i industrijob kun for alvor bremses vha. omstilling af dansk produktion til en med højere værdiskabelse (f.eks. mindre serier og mere automatisering) og vha. den igangværende genopretning af lønkonkurrenceevnen. Her spiller et bedre investeringsklima i Danmark for alvor ind. 2

3 Udviklingen i danske industrijob Fra 2000 til 2010: ca færre industrijob Udviklingen i danske industrijob Antal beskæftigede i dansk fremstillingserhverv (tusinde) Fortsætter trenden: færre industrijob i 2020? : job : job : job ? Note: Data fra Danmarks Statistik, Nationalregnskabet (kvartalsvist, sæsonkorrigeret). Kilde: Copenhagen Economics i rapporten Danmark som produktionsland udarbejdet for Danmarks Vækstråd, juni

4 Danske industrivirksomheders outsourcing Hvor forsvinder de job hen, der bliver nedlagt? 28% af danske fremstillingsvirksomheder har flyttet job til udlandet (mod 23% i perioden ). Der udflyttes et større antal job end før, og flere typer af funktioner er i spil. Udflytning er steget med 40% sammenlignet med perioden Der udflyttes omkring job om året inden for fremstilling. Mere end halvdelen outsourcer til andre EU-lande (23% gamle, 34% nye). 4

5 Danske industrivirksomheders outsourcing Skabte og tabte job, når der outsources til udlandet Danmarks Statistiks 2007-undersøgelse om outsourcing viste: For hver gang der blev outsourcet 100 job, blev der skabt 60 nye i Danmark. En sammenlignelig outsourcingundersøgelse fra 2011 viste et noget andet billede: For hver gang der blev outsourcet 100 job, blev der skabt 10 nye i Danmark : Skabte 60 job, hver gang der blev outsourcet 100 job : Skabte 10 job, hver gang der blev outsourcet 100 job Skabte Skabte Tabte Tabte Kilder: Danmarks Statistik (2007) om danske virksomheders outsourcing undersøgelsen er gennemført af Copenhagen Economics i samarbejde med Danmarks Statistik. 5

6 Introduktion Vi ønsker at belyse nettojobskabelsen i industrien I gennemsnit i perioden nedlagde danske industrivirksomheder flere job om året, end de oprettede. Job oprettes, når der kan tjenes penge på det: o Hvis der kan opnås betydelige lønsomhedsforbedringer (EBITDA) ved at udflytte produktionen, så fortsætter det. Danmark behøver ikke være billigst, men omkostningen skal stå mål med indtjeningen. Hvad skal der til for, at der skabes mindst lige så mange nye job, som der nedlægges hvert år? Højere værdi og lavere omkostninger Danmark ikke attraktiv 250 Indtjening per ansat Omkostning per ansat Danmark Udlandet 250 Indtjening per ansat Omkostning per ansat Danmark Udlandet Note: Illustrative tal Danmark attraktiv 6

7 Udgangspunktet Mange virksomheder ville ikke vælge Danmark DI: Hver anden virksomhed i industrien ville ikke vælge Danmark 7

8 Hvorfor flyttes virksomheder fra Danmark? Lavere produktionsomkostninger er det primære 8

9 En typisk outsourcing-case Indvirkning på lønsomhed af at udflytte job Kumuleret virkning på profitten (mio. kr.) Tilbagebetaling på ca. tre år NPV 18,3 mio. kr. IRR = 30% Note: Baseret på anonym case. Kilde: Copenhagen Economics-beregninger på baggrund af virksomhedsdata. 9

10 Hvordan påvirker outsourcing danske lønninger? Hummels, Jørgensen, Munch og Xiang (2011, NBER WP 17496) undersøger effekten af offshoring (outsourcing til udlandet) på lønningerne blandt medarbejdere i danske virksomheder i perioden De gør dette ved brug af detaljerede data, der indeholder en række informationer om alle danske virksomheder (bl.a. import af udenlandsk producerede input) og deres medarbejdere (bl.a. uddannelse og beskæftigelsesstatus). I undersøgelsen fokuseres udelukkende på industrivirksomheder, og kun virksomheder med mindst 50 ansatte indgår. 10

11 Hvordan påvirker outsourcing danske lønninger? Resultaterne af undersøgelsen peger bl.a. på følgende: For de medarbejdere, der forbliver ansat i en given virksomhed: o En stigning i graden af outsourcing har en negativ effekt på lønnen blandt lavtuddannede medarbejdere (lønelasticitet = -1,6%) men en positiv effekt på lønnen blandt højtuddannede medarbejdere (lønelasticitet = 3,6%). o Blandt højtuddannede medarbejdere er lønelasticiteten højest for medarbejdere med en uddannelse inden for kommunikation og sprog (4,4%) og lavest for medarbejdere med en naturvidenskabelig uddannelse (ca. 0%). For de medarbejdere, der opsiges: o Både lavt- og højtuddannede medarbejdere, der opsiges som følge af outsourcing, oplever et større og vedvarende fald i deres indkomst end medarbejdere med samme uddannelsesniveau, der opsiges af andre grunde. o Dette skyldes delvist et løntab, men hovedsageligt en højere arbejdsløshed blandt denne gruppe af medarbejdere. 11

12 Omstillingen gør ondt 21% af indkomsten mistes For lavtuddannede medarbejdere, der opsiges: For gruppen af medarbejdere, der opsiges pga. offshoring, er der et gennemsnitligt løntab på 8% sammenlignet med 5% for gruppen af medarbejdere, der opsiges af andre grunde. Det gennemsnitlige tab i indkomst er også størst for gruppen, der opsiges pga. offshoring (et år efter opsigelse udviser denne gruppe et indkomststab på kr. sammenlignet med kr. for gruppen af medarbejdere, der opsiges af andre grunde). Omregnes dette tab til procent, svarer dette til, at medarbejdere, der opsiges af andre grunde end offshoring, i gennemsnit mister 15% af deres indkomst fra før, de blev opsagt, hvorimod medarbejdere, der opsiges pga. offshoring, mister 21%. 5 år efter opsigelse udviser gruppen af medarbejdere opsagt pga. offshoring stadig et større løn- og indkomsttab end gruppen af medarbejdere opsagt af andre grunde. 12

13 Den ønskede udvikling: igen attraktivt for job Hvad kan bidrage til, at Danmark igen bliver attraktiv? Produkter: o Nicheprodukter o Små serier o Højt videnindhold Produktionsprocessen o Fleksible, komplekse processer o Samspil mellem produktion og udvikling o Automatisering 13

14 Introduktion Spørgsmål/problemstilling Hvad er fremtidsudsigterne for industrijob i Danmark? o På baggrund af udviklingen i arbejdsomkostningerne i Danmark ift. udlandet hvordan ser omkostningsforskellene så ud i 2020? o Hvordan vil det påvirke antallet af job i industrien i Danmark, hvis udviklingen fortsætter? o Er der udsigt til, at Danmark kan blive omkostningsattraktiv ift. nye industrijob inden 2020? o Hvad skal der til for at vende den nuværende trend, hvor danske virksomheder i stor grad placerer deres industriproduktion i udlandet? 14

15 BCG-undersøgelse Hvornår bliver USA igen attraktiv ift. Kina? Made in America, Again Why Manufacturing Will Return to the U.S. August 25, 2011 by Harold L. Sirkin, Michael Zinser, and Douglas Hohner Konklusion: BCG vurderer, at det omkring år 2015 i visse industrier vil være lige så økonomisk at producere i USA som i Kina. 15

16 Historisk lønudvikling Udviklingen i danske arbejdsomkostninger pr. time Arbejdsomkostningen per time i den danske fremstillingssektor er steget med knap 50% siden 2000 Stigningen i Danmark har i de sidste 10 år været markant større end i Tyskland, men på niveau med Sverige. Lønnen i Tjekkiet stiger kraftigere (er øget ca. 70% siden 2000) Lønnen i Kina stiger kraftigt (15-20% om året). Sammenligninger foretaget af DI viser at lønnen i eurolandene er steget mindre end i Danmark (eurolande ca. 30% siden 2000). Udvikling i fremstillingserhverv Arbejdsomkostninger/time, (Indeks 2000=100) År Tjekkiet Danmark Sverige Tyskland Note: Opgjort i nationale valutaer. Arbejdsomkostninger omfatter direkte løn, socialsikring og arbejdskraftsrelaterede skatter. Data for Danmark er justeret pba. data fra Dansk Arbejdsgiverforening. Se nærmere dokumentation på: Kilde: Copenhagen Economics pba. data fra U.S. Bureau of Labor 16 Statistics, December 2011

17 Historisk udvikling Danmark har haft høje lønstigninger ift. eurolande 17

18 Axcelfuture-analyse Hvornår bliver Danmark attraktiv igen? Med stigende lønninger i Kina og Østeuropa kan omkostningsfordelen ift. Danmark på et tidspunkt i fremtiden falde til et sådant niveau, at transportomkostninger og toldafgifter vil udligne omkostningsfordelen ved at producere i Kina eller Østeuropa. -> Men vores analyser viser, at dette tidspunkt ligger meget langt ude i fremtiden. Hvorfor kan USA bliver attraktivt og ikke Danmark? o Forskellen i størrelsen på det amerikanske og danske hjemmemarked samt initiale lønforskelle er afgørende for resultatet af en lignende analyse mellem Danmark og Kina. I gennemsnit eksporterer danske fremstillingsvirksomheder 50% af deres omsætning. Mange virksomheder oplever derfor muligvis direkte besparelser i transportomkostninger ved at outsource deres produktion. o BCG antager produktivitetsforskelle mellem USA og Kina. Denne antagelse er sandsynligvis ikke valid, når virksomhederne medbringer deres egne produktionsprocesser, management, etc. 18

19 Sådan har vi gjort Beregninger af omkostninger for modelvirksomhed Sammenligning af arbejdsomkostningerne i en modelvirksomhed ved produktion i: Danmark i forhold til Tyskland Danmark i forhold til Sverige Danmark i forhold til Tjekkiet Danmark i forhold til Kina 19

20 Data og metode Datakilder Arbejdsomkostninger pr. time i fremstillingsindustrien er fra U.S Bureau of Labour Statistics (BLS) for Sverige, Tyskland og Tjekkiet (frem til 2010). Dette inkluderer følgende komponenter: o Timeløn inklusive tillæg for overarbejde samt akkord og bonusudbetalinger. o Indirekte lønomkostninger såsom feriepenge og medarbejdergoder. o Andre omkostninger inklusive offentlige udgifter, pensionsbidrag, forsikringer, sygeløn og fratrædelsesløn (BLS, 2012). Danske arbejdsomkostninger er på baggrund af anbefaling fra DA taget fra DA s lønstatistik, da de danske omkostninger i BLS ved en fejl ikke indeholder lønmodtagernes eget bidrag til pension (DA, 2012). Arbejdsomkostninger for Kina er taget fra BCG (2011) for år 2000 og fra BLS for Alle arbejdsomkostninger er omregnet til danske kr. ved brug af den gennemsnitlige årlige valutakurs fra Danmarks Nationalbank. 20

21 Data Arbejdsomkostninger pr. time er målt som gennemsnitsværdien i industrien og inkluderer alm. lønmodtagere, ledere samt elever og unge under 18 år. Da gennemsnittet er udregnet på baggrund af en række forskellige arbejdsfunktioner, inklusive ledelsesfunktioner, er det vigtigt at understrege, at de gennemsnitlige arbejdsomkostninger sandsynligvis er højere end omkostningerne for de funktioner, der oftest outsources. Dog er gennemsnittet i udlandet udregnet ud fra samme metode og vil derfor også være højere end omkostningerne for de tilsvarende funktioner. Da Danmark er blandt de lande i verden med den største lighed i lønningerne, medfører det, at vi undervurderer omkostningsforskellene for de lavtlønnede job i Danmark og udlandet ved at sammenligne gennemsnitsværdierne. 21

22 Data De gennemsnitlige medarbejderomkostninger pr. time inden for industrien i Danmark i 2010 var 284 kr. Denne værdi er gennemsnittet af medarbejderomkostningerne for alle arbejdsfunktioner vægtet ud fra antal præsterede timer. Derfor kan forskelle i gennemsnitsomkostningerne mellem lande skyldes både faktiske forskelle i medarbejderomkostningerne for den samme arbejdsfunktion og forskelle i andelen af hver funktion. Eftersom andelen af de lavestlønnede funktioner kan formodes at være større i andre lande, vil dette trække i retning af en overvurdering af lønforskellene. Timeomkostning for udvalgte funktioner i industrien i Danmark i 2010 Arbejdsfunktioner Gnsn. omkost./ time Alle 284 Ledelsesarbejde på højt niveau 502 Højt kvalifikationsniveau 373 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 301 Kontorarbejde 243 Salgs- og servicearbejde 263 Arbejde i landbrug, gartneri mv. 243 Håndværkspræget arbejde 253 Proces- og maskinoperatørarbejde mv. 242 Andet arbejde 225 Note: Omkostningerne er udregnet pr. præsteret time. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. 22

23 Metode Antagelser omkring modelvirksomheden Hver enhed, der produceres, kræver 8 minutters arbejdskraft i gennemsnit. Produktivitetsniveauet er det samme i alle lande, da vi går ud fra, at produktionsprocessen og ledelsen er ens (DI, 2012). Arbejdsomkostninger udgør 25% af den samlede totalomkostning på niveau med, hvad DI (2012) estimerer for fremstillingsindustrien. 23

24 Centrale antagelser Stigningen i arbejdsomkostninger frem til 2020 Arbejdsomkostningerne i Danmark stiger med 1,5% om året indtil 2020 (iflg. DA steg disse i fremstillingsindustrien i DK med 1,7% fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012). Arbejdsomkostningerne i Tjekkiet stiger med 3% om året indtil 2020 (gennemsnitlig årlig lønstigning fra 2005 til 2010 var 5%). Arbejdsomkostningerne i Kina stiger med: 19% om året fra 2008 til 2010 (kilde: BCG, 2011). 17% om året fra 2010 til 2015 (kilde: BCG, 2011). 13% om året fra 2015 til 2020 (baseret på en lignende lønudvikling i Korea). Det er antaget, at lønudgifterne pr. produceret enhed vil være udlignet mellem Danmark, Tyskland og Sverige i Ud fra denne antagelse er den årlige lønstigning fra 2010 til 2020 beregnet for Tyskland og Sverige til at være ca. 3%. 24

25 Resultater Besparelse på løn ift. Danmark For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark er det beregnet, at tyske og svenske arbejdsomkostninger skal stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet en dansk stigning på 1,5% årligt i samme periode. Besparelserne på arbejdsomkostninger i Tjekkiet og Kina vil stadig i 2020 være markante ift. Danmark. Lønbesparelse ift. Danmark Danmark 0% 0% 0% 0% Sverige 1% 13% 7% 0% Tyskland -8% 14% 7% 0% Tjekkiet 86% 77% 76% 74% Kina 97% 92% 86% 77% Note: Viser den procentvise besparelse for et tilsvarende produkt i et andet land. Se i øvrigt appendiks. Kilder: Copenhagen Economics-analyse pba. BLS, DA, Danmarks Nationalbank og BCG (2011).

26 Resultater Besparelse på totalomkostning ift. Danmark For virksomheder, hvor arbejdsomkostningerne udgør 25% af de totale omkostninger, vil den samlede besparelse, der kan opnås ved at outsource til enten Kina eller Tjekkiet, være knap 20% i Totalbesparelse ift. Danmark Danmark 0% 0% 0% 0% Sverige 0% 3% 2% 0% Tyskland -2% 3% 2% 0% Tjekkiet 21% 19% 19% 18% Kina 24% 23% 22% 19% Note: Viser den procentvise besparelse for et tilsvarende produkt i et andet land. Se i øvrigt appendiks. Det er beregnet ud fra en antagelse om, at lønomkostninger udgør 25% af de samlede omkostninger. Kilder: Copenhagen Economics-analyse pba. BLS, DA, Danmarks Nationalbank og BCG (2011).

27 Konklusion Ingen udsigt til, at Danmark vinder af sig selv I modsætning til BCG s tilsvarende analyse med fokus på USA og Kina tyder disse resultater på, at det stadig i 2020 vil kunne betale sig at producere arbejdsintensive produkter i både Kina og Østeuropa ift. Danmark også hvis det antages, at det færdige produkt skal sælges på det danske/europæiske hjemmemarked. 27

28 Andre omkostninger end løn Energiomkostninger udgør en stigende andel Energis andel af de samlede omkostninger i danske industrivirksomheder 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% C. Industri i alt - Markedspriser C. Industri i alt - Basispriser Note: Energiudgifter ift. udgifter i produktionen. Kilde: Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistiks Nationalregnskab. 28

29 Energiomkostninger Danmark i den dyre ende forstærker udflytning 29

30 Resultater Besparelse på energiafgifter Deloitte har for DI beregnet energiafgifter i tre konkrete virksomheder 1) En plastvirksomhed let proces 2) En maltproducent tung proces 3) Et teglværk mineralogisk proces mv. Besparelse ift. Danmark Danmark Sverige Tyskland Polen Let proces Tung proces Mineralogisk Note: Deloitte har beregnet energiudgifter på baggrund af konkrete forbrugsmønstre. Kilde: Deloitte-analyse for DI.

31 DI-beregninger bekræfter billedet Høje omkostninger reducerer overskud 31

32 DI s metode 32

33 Konklusion Selv med meget lave lønstigninger i Danmark frem til 2020 vil virksomheder stadig kunne spare ca. 20% i samlede omkostninger ved at flytte visse typer af produktion til Kina eller Tjekkiet. Hvis forskellen i arbejdsomkostninger imellem Danmark og både Tyskland og Sverige skal udlignes i 2020, kræver det, at lønningerne i Danmark stiger mindre end i både Tyskland og Sverige. 33

34 Appendiks 34

35 Beregninger: Danmark vs. Sverige År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger pr. enhed (DKK/enhed) Sverige Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger pr. enhed (DKK) Besparelse på løn ift. dansk produktion (%) 1% 13% 7% 0% Besparelse på samlede omkostninger (%) 0% 3% 2% 0% Note: For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark skal svenske lønninger stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet at danske lønninger stiger 1,5% årligt i samme periode. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, Copenhagen Economics' egne beregninger. 35

36 Beregninger: Danmark vs. Tyskland År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Tyskland Timeløn (DKK/time) Produktivitet (%) Lønomkostninger per enhed (DKK) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) -7.9% 13.6% 7.0% 0 Besparelse på samlede omkostninger (%) -2.0% 3.4% 1.8% 0 Note: For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark skal tyske lønninger stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet at danske lønninger stiger 1,5% årligt i samme periode. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, Copenhagen Economics' egne beregninger. 36

37 Beregninger: Danmark vs. Tjekkiet År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Tjekkiet Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) 85.6% 77.2% 75.5% 73.7% Besparelse på samlede omkostninger (%) 21.4% 19.3% 18.9% 18% Note: Dette er baseret på en årlig stigning i lønomkostninger på 3% i Tjekkiet og 1,5% i Danmark. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank og Copenhagen Economics' egne beregninger. 37

38 Beregninger: Danmark vs. Kina År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Kina Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) 97% 93% 86% 77% Besparelse på samlede omkostninger (%) 24% 23% 22% 19% Note: Dette er baseret på en årlig stigning i lønomkostninger i Kina på 19% i perioden , 17% i perioden og 13% i perioden Danske lønninger er antaget at stige med 1,5% i perioden Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, BGC (2011). 38

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16 Andre veje til produktivitet Anders Søndergaard Larsen Andre veje... 02. nov. 16 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 2 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 3 Industriproduktion

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Trim virksomhedens aftaler

Trim virksomhedens aftaler Trim virksomhedens aftaler - Contract governance Danske arbejdsomkostninger i top Arbejdsomkostninger ved produktionsarbejde 1995 og 2008 US-dollar pr. time Norge Danmark Belgien Østrig Sverige Finland

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger,

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger, LØNFORHANDLINGER MIDT I EN FREMGANG De danske industrivirksomheder har haft en markant fremgang i produktivitet og eksport i de seneste år samtidig med, at omkostningerne er bremset op. Og de seneste tal

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26

Markant flere på invalidepension i Danmark 21. Sociale ydelser bestemmer mindstelønnen 24. Dyre medarbejdere i Sverige og Danmark 26 Sammenfatning Danmark dårlig til jobskabelse 9 Flere offentligt forsørgede i Danmark end i andre lande 12 Stadig mest generøs arbejdsløshedsforsikring i Danmark 15 Meget attraktiv socialhjælp i Danmark

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights:

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights: Økonomisk analyse 14. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud Highlights:

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET. Stor forskel på lønnens betydning

Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET. Stor forskel på lønnens betydning Organisation for erhvervslivet 10. november 2008 Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET AF CHEFKONSULENT JAN STORM THOMSEN, JST@DI.DK Lønnen udgør reelt op til øre, hver

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Lønforhandling for funktionærer. 15. apr. 13. Informationsmøde. Oversigt. 1 Konjunkturer. 2 Konkurrenceevne. 3 Lønudvikling

Lønforhandling for funktionærer. 15. apr. 13. Informationsmøde. Oversigt. 1 Konjunkturer. 2 Konkurrenceevne. 3 Lønudvikling Lokale lønforhandlinger for Lokale lønforhandlinger for Underdirektør Sanne Claudius Stadil, scs@di.dk Underdirektør Steen Nielsen, snn@di.dk Aktuelle konjunkturer og lønudvikling 3 Oversigt 1 Konjunkturer

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere