OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS"

Transkript

1 Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

2 Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler outsourcingen af danske industrijob. Præsentationen viser: Der er forsvundet industrijob i Danmark fra 2000 til Det er et tab på industrijob om året i gennemsnit. Vi vurderer, at yderligere mindst industrijob i Danmark kan forsvinde mellem 2010 og Outsourcing spiller en væsentlig rolle i nedgangen, idet der outsources ca industrijob om året. De fleste danske industrivirksomheder outsourcer til de øvrige EU-lande. 23% outsourcer til de gamle EU-lande og 34% til de nye. Kina og Asien er i dag mindre vigtige. Der tabes nu langt flere job, end der skabes via outsourcing. Flere virksomheder outsourcer, og flere jobfunktioner er i spil. Personer, der mister deres job pga. outsourcing til udlandet, er arbejdsløse længere end andre, og når de kommer i job igen, bliver de dårligere lønnet end før det rammer især lavtuddannede, som oplever 21% lavere indkomst. Danske industrivirksomheder outsourcer til udlandet, fordi de kan forøge deres indtjening markant EBITDA kan ofte fordobles ved at outsource. Potentialet for outsourcing til nabolande som Tyskland og Sverige kan opbremses vha. den igangværende genopretning af lønkonkurrenceevnen. Men der vil fortsat være et outsourcingpres fra andre lande. Selv med de forventede lønstigninger i Kina og Østeuropa og med dansk løntilbageholdenhed vil potentialet for outsourcing til Kina og Østeuropa fortsat være til stede i årene frem mod Derfor kan nedgangen i industrijob kun for alvor bremses vha. omstilling af dansk produktion til en med højere værdiskabelse (f.eks. mindre serier og mere automatisering) og vha. den igangværende genopretning af lønkonkurrenceevnen. Her spiller et bedre investeringsklima i Danmark for alvor ind. 2

3 Udviklingen i danske industrijob Fra 2000 til 2010: ca færre industrijob Udviklingen i danske industrijob Antal beskæftigede i dansk fremstillingserhverv (tusinde) Fortsætter trenden: færre industrijob i 2020? : job : job : job ? Note: Data fra Danmarks Statistik, Nationalregnskabet (kvartalsvist, sæsonkorrigeret). Kilde: Copenhagen Economics i rapporten Danmark som produktionsland udarbejdet for Danmarks Vækstråd, juni

4 Danske industrivirksomheders outsourcing Hvor forsvinder de job hen, der bliver nedlagt? 28% af danske fremstillingsvirksomheder har flyttet job til udlandet (mod 23% i perioden ). Der udflyttes et større antal job end før, og flere typer af funktioner er i spil. Udflytning er steget med 40% sammenlignet med perioden Der udflyttes omkring job om året inden for fremstilling. Mere end halvdelen outsourcer til andre EU-lande (23% gamle, 34% nye). 4

5 Danske industrivirksomheders outsourcing Skabte og tabte job, når der outsources til udlandet Danmarks Statistiks 2007-undersøgelse om outsourcing viste: For hver gang der blev outsourcet 100 job, blev der skabt 60 nye i Danmark. En sammenlignelig outsourcingundersøgelse fra 2011 viste et noget andet billede: For hver gang der blev outsourcet 100 job, blev der skabt 10 nye i Danmark : Skabte 60 job, hver gang der blev outsourcet 100 job : Skabte 10 job, hver gang der blev outsourcet 100 job Skabte Skabte Tabte Tabte Kilder: Danmarks Statistik (2007) om danske virksomheders outsourcing undersøgelsen er gennemført af Copenhagen Economics i samarbejde med Danmarks Statistik. 5

6 Introduktion Vi ønsker at belyse nettojobskabelsen i industrien I gennemsnit i perioden nedlagde danske industrivirksomheder flere job om året, end de oprettede. Job oprettes, når der kan tjenes penge på det: o Hvis der kan opnås betydelige lønsomhedsforbedringer (EBITDA) ved at udflytte produktionen, så fortsætter det. Danmark behøver ikke være billigst, men omkostningen skal stå mål med indtjeningen. Hvad skal der til for, at der skabes mindst lige så mange nye job, som der nedlægges hvert år? Højere værdi og lavere omkostninger Danmark ikke attraktiv 250 Indtjening per ansat Omkostning per ansat Danmark Udlandet 250 Indtjening per ansat Omkostning per ansat Danmark Udlandet Note: Illustrative tal Danmark attraktiv 6

7 Udgangspunktet Mange virksomheder ville ikke vælge Danmark DI: Hver anden virksomhed i industrien ville ikke vælge Danmark 7

8 Hvorfor flyttes virksomheder fra Danmark? Lavere produktionsomkostninger er det primære 8

9 En typisk outsourcing-case Indvirkning på lønsomhed af at udflytte job Kumuleret virkning på profitten (mio. kr.) Tilbagebetaling på ca. tre år NPV 18,3 mio. kr. IRR = 30% Note: Baseret på anonym case. Kilde: Copenhagen Economics-beregninger på baggrund af virksomhedsdata. 9

10 Hvordan påvirker outsourcing danske lønninger? Hummels, Jørgensen, Munch og Xiang (2011, NBER WP 17496) undersøger effekten af offshoring (outsourcing til udlandet) på lønningerne blandt medarbejdere i danske virksomheder i perioden De gør dette ved brug af detaljerede data, der indeholder en række informationer om alle danske virksomheder (bl.a. import af udenlandsk producerede input) og deres medarbejdere (bl.a. uddannelse og beskæftigelsesstatus). I undersøgelsen fokuseres udelukkende på industrivirksomheder, og kun virksomheder med mindst 50 ansatte indgår. 10

11 Hvordan påvirker outsourcing danske lønninger? Resultaterne af undersøgelsen peger bl.a. på følgende: For de medarbejdere, der forbliver ansat i en given virksomhed: o En stigning i graden af outsourcing har en negativ effekt på lønnen blandt lavtuddannede medarbejdere (lønelasticitet = -1,6%) men en positiv effekt på lønnen blandt højtuddannede medarbejdere (lønelasticitet = 3,6%). o Blandt højtuddannede medarbejdere er lønelasticiteten højest for medarbejdere med en uddannelse inden for kommunikation og sprog (4,4%) og lavest for medarbejdere med en naturvidenskabelig uddannelse (ca. 0%). For de medarbejdere, der opsiges: o Både lavt- og højtuddannede medarbejdere, der opsiges som følge af outsourcing, oplever et større og vedvarende fald i deres indkomst end medarbejdere med samme uddannelsesniveau, der opsiges af andre grunde. o Dette skyldes delvist et løntab, men hovedsageligt en højere arbejdsløshed blandt denne gruppe af medarbejdere. 11

12 Omstillingen gør ondt 21% af indkomsten mistes For lavtuddannede medarbejdere, der opsiges: For gruppen af medarbejdere, der opsiges pga. offshoring, er der et gennemsnitligt løntab på 8% sammenlignet med 5% for gruppen af medarbejdere, der opsiges af andre grunde. Det gennemsnitlige tab i indkomst er også størst for gruppen, der opsiges pga. offshoring (et år efter opsigelse udviser denne gruppe et indkomststab på kr. sammenlignet med kr. for gruppen af medarbejdere, der opsiges af andre grunde). Omregnes dette tab til procent, svarer dette til, at medarbejdere, der opsiges af andre grunde end offshoring, i gennemsnit mister 15% af deres indkomst fra før, de blev opsagt, hvorimod medarbejdere, der opsiges pga. offshoring, mister 21%. 5 år efter opsigelse udviser gruppen af medarbejdere opsagt pga. offshoring stadig et større løn- og indkomsttab end gruppen af medarbejdere opsagt af andre grunde. 12

13 Den ønskede udvikling: igen attraktivt for job Hvad kan bidrage til, at Danmark igen bliver attraktiv? Produkter: o Nicheprodukter o Små serier o Højt videnindhold Produktionsprocessen o Fleksible, komplekse processer o Samspil mellem produktion og udvikling o Automatisering 13

14 Introduktion Spørgsmål/problemstilling Hvad er fremtidsudsigterne for industrijob i Danmark? o På baggrund af udviklingen i arbejdsomkostningerne i Danmark ift. udlandet hvordan ser omkostningsforskellene så ud i 2020? o Hvordan vil det påvirke antallet af job i industrien i Danmark, hvis udviklingen fortsætter? o Er der udsigt til, at Danmark kan blive omkostningsattraktiv ift. nye industrijob inden 2020? o Hvad skal der til for at vende den nuværende trend, hvor danske virksomheder i stor grad placerer deres industriproduktion i udlandet? 14

15 BCG-undersøgelse Hvornår bliver USA igen attraktiv ift. Kina? Made in America, Again Why Manufacturing Will Return to the U.S. August 25, 2011 by Harold L. Sirkin, Michael Zinser, and Douglas Hohner Konklusion: BCG vurderer, at det omkring år 2015 i visse industrier vil være lige så økonomisk at producere i USA som i Kina. 15

16 Historisk lønudvikling Udviklingen i danske arbejdsomkostninger pr. time Arbejdsomkostningen per time i den danske fremstillingssektor er steget med knap 50% siden 2000 Stigningen i Danmark har i de sidste 10 år været markant større end i Tyskland, men på niveau med Sverige. Lønnen i Tjekkiet stiger kraftigere (er øget ca. 70% siden 2000) Lønnen i Kina stiger kraftigt (15-20% om året). Sammenligninger foretaget af DI viser at lønnen i eurolandene er steget mindre end i Danmark (eurolande ca. 30% siden 2000). Udvikling i fremstillingserhverv Arbejdsomkostninger/time, (Indeks 2000=100) År Tjekkiet Danmark Sverige Tyskland Note: Opgjort i nationale valutaer. Arbejdsomkostninger omfatter direkte løn, socialsikring og arbejdskraftsrelaterede skatter. Data for Danmark er justeret pba. data fra Dansk Arbejdsgiverforening. Se nærmere dokumentation på: Kilde: Copenhagen Economics pba. data fra U.S. Bureau of Labor 16 Statistics, December 2011

17 Historisk udvikling Danmark har haft høje lønstigninger ift. eurolande 17

18 Axcelfuture-analyse Hvornår bliver Danmark attraktiv igen? Med stigende lønninger i Kina og Østeuropa kan omkostningsfordelen ift. Danmark på et tidspunkt i fremtiden falde til et sådant niveau, at transportomkostninger og toldafgifter vil udligne omkostningsfordelen ved at producere i Kina eller Østeuropa. -> Men vores analyser viser, at dette tidspunkt ligger meget langt ude i fremtiden. Hvorfor kan USA bliver attraktivt og ikke Danmark? o Forskellen i størrelsen på det amerikanske og danske hjemmemarked samt initiale lønforskelle er afgørende for resultatet af en lignende analyse mellem Danmark og Kina. I gennemsnit eksporterer danske fremstillingsvirksomheder 50% af deres omsætning. Mange virksomheder oplever derfor muligvis direkte besparelser i transportomkostninger ved at outsource deres produktion. o BCG antager produktivitetsforskelle mellem USA og Kina. Denne antagelse er sandsynligvis ikke valid, når virksomhederne medbringer deres egne produktionsprocesser, management, etc. 18

19 Sådan har vi gjort Beregninger af omkostninger for modelvirksomhed Sammenligning af arbejdsomkostningerne i en modelvirksomhed ved produktion i: Danmark i forhold til Tyskland Danmark i forhold til Sverige Danmark i forhold til Tjekkiet Danmark i forhold til Kina 19

20 Data og metode Datakilder Arbejdsomkostninger pr. time i fremstillingsindustrien er fra U.S Bureau of Labour Statistics (BLS) for Sverige, Tyskland og Tjekkiet (frem til 2010). Dette inkluderer følgende komponenter: o Timeløn inklusive tillæg for overarbejde samt akkord og bonusudbetalinger. o Indirekte lønomkostninger såsom feriepenge og medarbejdergoder. o Andre omkostninger inklusive offentlige udgifter, pensionsbidrag, forsikringer, sygeløn og fratrædelsesløn (BLS, 2012). Danske arbejdsomkostninger er på baggrund af anbefaling fra DA taget fra DA s lønstatistik, da de danske omkostninger i BLS ved en fejl ikke indeholder lønmodtagernes eget bidrag til pension (DA, 2012). Arbejdsomkostninger for Kina er taget fra BCG (2011) for år 2000 og fra BLS for Alle arbejdsomkostninger er omregnet til danske kr. ved brug af den gennemsnitlige årlige valutakurs fra Danmarks Nationalbank. 20

21 Data Arbejdsomkostninger pr. time er målt som gennemsnitsværdien i industrien og inkluderer alm. lønmodtagere, ledere samt elever og unge under 18 år. Da gennemsnittet er udregnet på baggrund af en række forskellige arbejdsfunktioner, inklusive ledelsesfunktioner, er det vigtigt at understrege, at de gennemsnitlige arbejdsomkostninger sandsynligvis er højere end omkostningerne for de funktioner, der oftest outsources. Dog er gennemsnittet i udlandet udregnet ud fra samme metode og vil derfor også være højere end omkostningerne for de tilsvarende funktioner. Da Danmark er blandt de lande i verden med den største lighed i lønningerne, medfører det, at vi undervurderer omkostningsforskellene for de lavtlønnede job i Danmark og udlandet ved at sammenligne gennemsnitsværdierne. 21

22 Data De gennemsnitlige medarbejderomkostninger pr. time inden for industrien i Danmark i 2010 var 284 kr. Denne værdi er gennemsnittet af medarbejderomkostningerne for alle arbejdsfunktioner vægtet ud fra antal præsterede timer. Derfor kan forskelle i gennemsnitsomkostningerne mellem lande skyldes både faktiske forskelle i medarbejderomkostningerne for den samme arbejdsfunktion og forskelle i andelen af hver funktion. Eftersom andelen af de lavestlønnede funktioner kan formodes at være større i andre lande, vil dette trække i retning af en overvurdering af lønforskellene. Timeomkostning for udvalgte funktioner i industrien i Danmark i 2010 Arbejdsfunktioner Gnsn. omkost./ time Alle 284 Ledelsesarbejde på højt niveau 502 Højt kvalifikationsniveau 373 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 301 Kontorarbejde 243 Salgs- og servicearbejde 263 Arbejde i landbrug, gartneri mv. 243 Håndværkspræget arbejde 253 Proces- og maskinoperatørarbejde mv. 242 Andet arbejde 225 Note: Omkostningerne er udregnet pr. præsteret time. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. 22

23 Metode Antagelser omkring modelvirksomheden Hver enhed, der produceres, kræver 8 minutters arbejdskraft i gennemsnit. Produktivitetsniveauet er det samme i alle lande, da vi går ud fra, at produktionsprocessen og ledelsen er ens (DI, 2012). Arbejdsomkostninger udgør 25% af den samlede totalomkostning på niveau med, hvad DI (2012) estimerer for fremstillingsindustrien. 23

24 Centrale antagelser Stigningen i arbejdsomkostninger frem til 2020 Arbejdsomkostningerne i Danmark stiger med 1,5% om året indtil 2020 (iflg. DA steg disse i fremstillingsindustrien i DK med 1,7% fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012). Arbejdsomkostningerne i Tjekkiet stiger med 3% om året indtil 2020 (gennemsnitlig årlig lønstigning fra 2005 til 2010 var 5%). Arbejdsomkostningerne i Kina stiger med: 19% om året fra 2008 til 2010 (kilde: BCG, 2011). 17% om året fra 2010 til 2015 (kilde: BCG, 2011). 13% om året fra 2015 til 2020 (baseret på en lignende lønudvikling i Korea). Det er antaget, at lønudgifterne pr. produceret enhed vil være udlignet mellem Danmark, Tyskland og Sverige i Ud fra denne antagelse er den årlige lønstigning fra 2010 til 2020 beregnet for Tyskland og Sverige til at være ca. 3%. 24

25 Resultater Besparelse på løn ift. Danmark For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark er det beregnet, at tyske og svenske arbejdsomkostninger skal stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet en dansk stigning på 1,5% årligt i samme periode. Besparelserne på arbejdsomkostninger i Tjekkiet og Kina vil stadig i 2020 være markante ift. Danmark. Lønbesparelse ift. Danmark Danmark 0% 0% 0% 0% Sverige 1% 13% 7% 0% Tyskland -8% 14% 7% 0% Tjekkiet 86% 77% 76% 74% Kina 97% 92% 86% 77% Note: Viser den procentvise besparelse for et tilsvarende produkt i et andet land. Se i øvrigt appendiks. Kilder: Copenhagen Economics-analyse pba. BLS, DA, Danmarks Nationalbank og BCG (2011).

26 Resultater Besparelse på totalomkostning ift. Danmark For virksomheder, hvor arbejdsomkostningerne udgør 25% af de totale omkostninger, vil den samlede besparelse, der kan opnås ved at outsource til enten Kina eller Tjekkiet, være knap 20% i Totalbesparelse ift. Danmark Danmark 0% 0% 0% 0% Sverige 0% 3% 2% 0% Tyskland -2% 3% 2% 0% Tjekkiet 21% 19% 19% 18% Kina 24% 23% 22% 19% Note: Viser den procentvise besparelse for et tilsvarende produkt i et andet land. Se i øvrigt appendiks. Det er beregnet ud fra en antagelse om, at lønomkostninger udgør 25% af de samlede omkostninger. Kilder: Copenhagen Economics-analyse pba. BLS, DA, Danmarks Nationalbank og BCG (2011).

27 Konklusion Ingen udsigt til, at Danmark vinder af sig selv I modsætning til BCG s tilsvarende analyse med fokus på USA og Kina tyder disse resultater på, at det stadig i 2020 vil kunne betale sig at producere arbejdsintensive produkter i både Kina og Østeuropa ift. Danmark også hvis det antages, at det færdige produkt skal sælges på det danske/europæiske hjemmemarked. 27

28 Andre omkostninger end løn Energiomkostninger udgør en stigende andel Energis andel af de samlede omkostninger i danske industrivirksomheder 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% C. Industri i alt - Markedspriser C. Industri i alt - Basispriser Note: Energiudgifter ift. udgifter i produktionen. Kilde: Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistiks Nationalregnskab. 28

29 Energiomkostninger Danmark i den dyre ende forstærker udflytning 29

30 Resultater Besparelse på energiafgifter Deloitte har for DI beregnet energiafgifter i tre konkrete virksomheder 1) En plastvirksomhed let proces 2) En maltproducent tung proces 3) Et teglværk mineralogisk proces mv. Besparelse ift. Danmark Danmark Sverige Tyskland Polen Let proces Tung proces Mineralogisk Note: Deloitte har beregnet energiudgifter på baggrund af konkrete forbrugsmønstre. Kilde: Deloitte-analyse for DI.

31 DI-beregninger bekræfter billedet Høje omkostninger reducerer overskud 31

32 DI s metode 32

33 Konklusion Selv med meget lave lønstigninger i Danmark frem til 2020 vil virksomheder stadig kunne spare ca. 20% i samlede omkostninger ved at flytte visse typer af produktion til Kina eller Tjekkiet. Hvis forskellen i arbejdsomkostninger imellem Danmark og både Tyskland og Sverige skal udlignes i 2020, kræver det, at lønningerne i Danmark stiger mindre end i både Tyskland og Sverige. 33

34 Appendiks 34

35 Beregninger: Danmark vs. Sverige År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger pr. enhed (DKK/enhed) Sverige Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger pr. enhed (DKK) Besparelse på løn ift. dansk produktion (%) 1% 13% 7% 0% Besparelse på samlede omkostninger (%) 0% 3% 2% 0% Note: For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark skal svenske lønninger stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet at danske lønninger stiger 1,5% årligt i samme periode. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, Copenhagen Economics' egne beregninger. 35

36 Beregninger: Danmark vs. Tyskland År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Tyskland Timeløn (DKK/time) Produktivitet (%) Lønomkostninger per enhed (DKK) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) -7.9% 13.6% 7.0% 0 Besparelse på samlede omkostninger (%) -2.0% 3.4% 1.8% 0 Note: For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark skal tyske lønninger stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet at danske lønninger stiger 1,5% årligt i samme periode. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, Copenhagen Economics' egne beregninger. 36

37 Beregninger: Danmark vs. Tjekkiet År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Tjekkiet Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) 85.6% 77.2% 75.5% 73.7% Besparelse på samlede omkostninger (%) 21.4% 19.3% 18.9% 18% Note: Dette er baseret på en årlig stigning i lønomkostninger på 3% i Tjekkiet og 1,5% i Danmark. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank og Copenhagen Economics' egne beregninger. 37

38 Beregninger: Danmark vs. Kina År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Kina Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) 97% 93% 86% 77% Besparelse på samlede omkostninger (%) 24% 23% 22% 19% Note: Dette er baseret på en årlig stigning i lønomkostninger i Kina på 19% i perioden , 17% i perioden og 13% i perioden Danske lønninger er antaget at stige med 1,5% i perioden Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, BGC (2011). 38

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Det hævdes ofte, at den danske konkurrenceevne er forringet markant siden år 2000. Der tales om et tab af konkurrenceevne på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

> 5.00. Omkostninger og skat. Mexico er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for omkostninger og skat

> 5.00. Omkostninger og skat. Mexico er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for omkostninger og skat Side 56 Omkostninger og skat Sådan ligger landet > 5.00 30(29) Danmark Omkostninger og skat Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for omkostninger og skat er det land, som klarer sig bedst,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. august 2014 Danmarks

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere