OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS"

Transkript

1 Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

2 Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler outsourcingen af danske industrijob. Præsentationen viser: Der er forsvundet industrijob i Danmark fra 2000 til Det er et tab på industrijob om året i gennemsnit. Vi vurderer, at yderligere mindst industrijob i Danmark kan forsvinde mellem 2010 og Outsourcing spiller en væsentlig rolle i nedgangen, idet der outsources ca industrijob om året. De fleste danske industrivirksomheder outsourcer til de øvrige EU-lande. 23% outsourcer til de gamle EU-lande og 34% til de nye. Kina og Asien er i dag mindre vigtige. Der tabes nu langt flere job, end der skabes via outsourcing. Flere virksomheder outsourcer, og flere jobfunktioner er i spil. Personer, der mister deres job pga. outsourcing til udlandet, er arbejdsløse længere end andre, og når de kommer i job igen, bliver de dårligere lønnet end før det rammer især lavtuddannede, som oplever 21% lavere indkomst. Danske industrivirksomheder outsourcer til udlandet, fordi de kan forøge deres indtjening markant EBITDA kan ofte fordobles ved at outsource. Potentialet for outsourcing til nabolande som Tyskland og Sverige kan opbremses vha. den igangværende genopretning af lønkonkurrenceevnen. Men der vil fortsat være et outsourcingpres fra andre lande. Selv med de forventede lønstigninger i Kina og Østeuropa og med dansk løntilbageholdenhed vil potentialet for outsourcing til Kina og Østeuropa fortsat være til stede i årene frem mod Derfor kan nedgangen i industrijob kun for alvor bremses vha. omstilling af dansk produktion til en med højere værdiskabelse (f.eks. mindre serier og mere automatisering) og vha. den igangværende genopretning af lønkonkurrenceevnen. Her spiller et bedre investeringsklima i Danmark for alvor ind. 2

3 Udviklingen i danske industrijob Fra 2000 til 2010: ca færre industrijob Udviklingen i danske industrijob Antal beskæftigede i dansk fremstillingserhverv (tusinde) Fortsætter trenden: færre industrijob i 2020? : job : job : job ? Note: Data fra Danmarks Statistik, Nationalregnskabet (kvartalsvist, sæsonkorrigeret). Kilde: Copenhagen Economics i rapporten Danmark som produktionsland udarbejdet for Danmarks Vækstråd, juni

4 Danske industrivirksomheders outsourcing Hvor forsvinder de job hen, der bliver nedlagt? 28% af danske fremstillingsvirksomheder har flyttet job til udlandet (mod 23% i perioden ). Der udflyttes et større antal job end før, og flere typer af funktioner er i spil. Udflytning er steget med 40% sammenlignet med perioden Der udflyttes omkring job om året inden for fremstilling. Mere end halvdelen outsourcer til andre EU-lande (23% gamle, 34% nye). 4

5 Danske industrivirksomheders outsourcing Skabte og tabte job, når der outsources til udlandet Danmarks Statistiks 2007-undersøgelse om outsourcing viste: For hver gang der blev outsourcet 100 job, blev der skabt 60 nye i Danmark. En sammenlignelig outsourcingundersøgelse fra 2011 viste et noget andet billede: For hver gang der blev outsourcet 100 job, blev der skabt 10 nye i Danmark : Skabte 60 job, hver gang der blev outsourcet 100 job : Skabte 10 job, hver gang der blev outsourcet 100 job Skabte Skabte Tabte Tabte Kilder: Danmarks Statistik (2007) om danske virksomheders outsourcing undersøgelsen er gennemført af Copenhagen Economics i samarbejde med Danmarks Statistik. 5

6 Introduktion Vi ønsker at belyse nettojobskabelsen i industrien I gennemsnit i perioden nedlagde danske industrivirksomheder flere job om året, end de oprettede. Job oprettes, når der kan tjenes penge på det: o Hvis der kan opnås betydelige lønsomhedsforbedringer (EBITDA) ved at udflytte produktionen, så fortsætter det. Danmark behøver ikke være billigst, men omkostningen skal stå mål med indtjeningen. Hvad skal der til for, at der skabes mindst lige så mange nye job, som der nedlægges hvert år? Højere værdi og lavere omkostninger Danmark ikke attraktiv 250 Indtjening per ansat Omkostning per ansat Danmark Udlandet 250 Indtjening per ansat Omkostning per ansat Danmark Udlandet Note: Illustrative tal Danmark attraktiv 6

7 Udgangspunktet Mange virksomheder ville ikke vælge Danmark DI: Hver anden virksomhed i industrien ville ikke vælge Danmark 7

8 Hvorfor flyttes virksomheder fra Danmark? Lavere produktionsomkostninger er det primære 8

9 En typisk outsourcing-case Indvirkning på lønsomhed af at udflytte job Kumuleret virkning på profitten (mio. kr.) Tilbagebetaling på ca. tre år NPV 18,3 mio. kr. IRR = 30% Note: Baseret på anonym case. Kilde: Copenhagen Economics-beregninger på baggrund af virksomhedsdata. 9

10 Hvordan påvirker outsourcing danske lønninger? Hummels, Jørgensen, Munch og Xiang (2011, NBER WP 17496) undersøger effekten af offshoring (outsourcing til udlandet) på lønningerne blandt medarbejdere i danske virksomheder i perioden De gør dette ved brug af detaljerede data, der indeholder en række informationer om alle danske virksomheder (bl.a. import af udenlandsk producerede input) og deres medarbejdere (bl.a. uddannelse og beskæftigelsesstatus). I undersøgelsen fokuseres udelukkende på industrivirksomheder, og kun virksomheder med mindst 50 ansatte indgår. 10

11 Hvordan påvirker outsourcing danske lønninger? Resultaterne af undersøgelsen peger bl.a. på følgende: For de medarbejdere, der forbliver ansat i en given virksomhed: o En stigning i graden af outsourcing har en negativ effekt på lønnen blandt lavtuddannede medarbejdere (lønelasticitet = -1,6%) men en positiv effekt på lønnen blandt højtuddannede medarbejdere (lønelasticitet = 3,6%). o Blandt højtuddannede medarbejdere er lønelasticiteten højest for medarbejdere med en uddannelse inden for kommunikation og sprog (4,4%) og lavest for medarbejdere med en naturvidenskabelig uddannelse (ca. 0%). For de medarbejdere, der opsiges: o Både lavt- og højtuddannede medarbejdere, der opsiges som følge af outsourcing, oplever et større og vedvarende fald i deres indkomst end medarbejdere med samme uddannelsesniveau, der opsiges af andre grunde. o Dette skyldes delvist et løntab, men hovedsageligt en højere arbejdsløshed blandt denne gruppe af medarbejdere. 11

12 Omstillingen gør ondt 21% af indkomsten mistes For lavtuddannede medarbejdere, der opsiges: For gruppen af medarbejdere, der opsiges pga. offshoring, er der et gennemsnitligt løntab på 8% sammenlignet med 5% for gruppen af medarbejdere, der opsiges af andre grunde. Det gennemsnitlige tab i indkomst er også størst for gruppen, der opsiges pga. offshoring (et år efter opsigelse udviser denne gruppe et indkomststab på kr. sammenlignet med kr. for gruppen af medarbejdere, der opsiges af andre grunde). Omregnes dette tab til procent, svarer dette til, at medarbejdere, der opsiges af andre grunde end offshoring, i gennemsnit mister 15% af deres indkomst fra før, de blev opsagt, hvorimod medarbejdere, der opsiges pga. offshoring, mister 21%. 5 år efter opsigelse udviser gruppen af medarbejdere opsagt pga. offshoring stadig et større løn- og indkomsttab end gruppen af medarbejdere opsagt af andre grunde. 12

13 Den ønskede udvikling: igen attraktivt for job Hvad kan bidrage til, at Danmark igen bliver attraktiv? Produkter: o Nicheprodukter o Små serier o Højt videnindhold Produktionsprocessen o Fleksible, komplekse processer o Samspil mellem produktion og udvikling o Automatisering 13

14 Introduktion Spørgsmål/problemstilling Hvad er fremtidsudsigterne for industrijob i Danmark? o På baggrund af udviklingen i arbejdsomkostningerne i Danmark ift. udlandet hvordan ser omkostningsforskellene så ud i 2020? o Hvordan vil det påvirke antallet af job i industrien i Danmark, hvis udviklingen fortsætter? o Er der udsigt til, at Danmark kan blive omkostningsattraktiv ift. nye industrijob inden 2020? o Hvad skal der til for at vende den nuværende trend, hvor danske virksomheder i stor grad placerer deres industriproduktion i udlandet? 14

15 BCG-undersøgelse Hvornår bliver USA igen attraktiv ift. Kina? Made in America, Again Why Manufacturing Will Return to the U.S. August 25, 2011 by Harold L. Sirkin, Michael Zinser, and Douglas Hohner Konklusion: BCG vurderer, at det omkring år 2015 i visse industrier vil være lige så økonomisk at producere i USA som i Kina. 15

16 Historisk lønudvikling Udviklingen i danske arbejdsomkostninger pr. time Arbejdsomkostningen per time i den danske fremstillingssektor er steget med knap 50% siden 2000 Stigningen i Danmark har i de sidste 10 år været markant større end i Tyskland, men på niveau med Sverige. Lønnen i Tjekkiet stiger kraftigere (er øget ca. 70% siden 2000) Lønnen i Kina stiger kraftigt (15-20% om året). Sammenligninger foretaget af DI viser at lønnen i eurolandene er steget mindre end i Danmark (eurolande ca. 30% siden 2000). Udvikling i fremstillingserhverv Arbejdsomkostninger/time, (Indeks 2000=100) År Tjekkiet Danmark Sverige Tyskland Note: Opgjort i nationale valutaer. Arbejdsomkostninger omfatter direkte løn, socialsikring og arbejdskraftsrelaterede skatter. Data for Danmark er justeret pba. data fra Dansk Arbejdsgiverforening. Se nærmere dokumentation på: Kilde: Copenhagen Economics pba. data fra U.S. Bureau of Labor 16 Statistics, December 2011

17 Historisk udvikling Danmark har haft høje lønstigninger ift. eurolande 17

18 Axcelfuture-analyse Hvornår bliver Danmark attraktiv igen? Med stigende lønninger i Kina og Østeuropa kan omkostningsfordelen ift. Danmark på et tidspunkt i fremtiden falde til et sådant niveau, at transportomkostninger og toldafgifter vil udligne omkostningsfordelen ved at producere i Kina eller Østeuropa. -> Men vores analyser viser, at dette tidspunkt ligger meget langt ude i fremtiden. Hvorfor kan USA bliver attraktivt og ikke Danmark? o Forskellen i størrelsen på det amerikanske og danske hjemmemarked samt initiale lønforskelle er afgørende for resultatet af en lignende analyse mellem Danmark og Kina. I gennemsnit eksporterer danske fremstillingsvirksomheder 50% af deres omsætning. Mange virksomheder oplever derfor muligvis direkte besparelser i transportomkostninger ved at outsource deres produktion. o BCG antager produktivitetsforskelle mellem USA og Kina. Denne antagelse er sandsynligvis ikke valid, når virksomhederne medbringer deres egne produktionsprocesser, management, etc. 18

19 Sådan har vi gjort Beregninger af omkostninger for modelvirksomhed Sammenligning af arbejdsomkostningerne i en modelvirksomhed ved produktion i: Danmark i forhold til Tyskland Danmark i forhold til Sverige Danmark i forhold til Tjekkiet Danmark i forhold til Kina 19

20 Data og metode Datakilder Arbejdsomkostninger pr. time i fremstillingsindustrien er fra U.S Bureau of Labour Statistics (BLS) for Sverige, Tyskland og Tjekkiet (frem til 2010). Dette inkluderer følgende komponenter: o Timeløn inklusive tillæg for overarbejde samt akkord og bonusudbetalinger. o Indirekte lønomkostninger såsom feriepenge og medarbejdergoder. o Andre omkostninger inklusive offentlige udgifter, pensionsbidrag, forsikringer, sygeløn og fratrædelsesløn (BLS, 2012). Danske arbejdsomkostninger er på baggrund af anbefaling fra DA taget fra DA s lønstatistik, da de danske omkostninger i BLS ved en fejl ikke indeholder lønmodtagernes eget bidrag til pension (DA, 2012). Arbejdsomkostninger for Kina er taget fra BCG (2011) for år 2000 og fra BLS for Alle arbejdsomkostninger er omregnet til danske kr. ved brug af den gennemsnitlige årlige valutakurs fra Danmarks Nationalbank. 20

21 Data Arbejdsomkostninger pr. time er målt som gennemsnitsværdien i industrien og inkluderer alm. lønmodtagere, ledere samt elever og unge under 18 år. Da gennemsnittet er udregnet på baggrund af en række forskellige arbejdsfunktioner, inklusive ledelsesfunktioner, er det vigtigt at understrege, at de gennemsnitlige arbejdsomkostninger sandsynligvis er højere end omkostningerne for de funktioner, der oftest outsources. Dog er gennemsnittet i udlandet udregnet ud fra samme metode og vil derfor også være højere end omkostningerne for de tilsvarende funktioner. Da Danmark er blandt de lande i verden med den største lighed i lønningerne, medfører det, at vi undervurderer omkostningsforskellene for de lavtlønnede job i Danmark og udlandet ved at sammenligne gennemsnitsværdierne. 21

22 Data De gennemsnitlige medarbejderomkostninger pr. time inden for industrien i Danmark i 2010 var 284 kr. Denne værdi er gennemsnittet af medarbejderomkostningerne for alle arbejdsfunktioner vægtet ud fra antal præsterede timer. Derfor kan forskelle i gennemsnitsomkostningerne mellem lande skyldes både faktiske forskelle i medarbejderomkostningerne for den samme arbejdsfunktion og forskelle i andelen af hver funktion. Eftersom andelen af de lavestlønnede funktioner kan formodes at være større i andre lande, vil dette trække i retning af en overvurdering af lønforskellene. Timeomkostning for udvalgte funktioner i industrien i Danmark i 2010 Arbejdsfunktioner Gnsn. omkost./ time Alle 284 Ledelsesarbejde på højt niveau 502 Højt kvalifikationsniveau 373 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 301 Kontorarbejde 243 Salgs- og servicearbejde 263 Arbejde i landbrug, gartneri mv. 243 Håndværkspræget arbejde 253 Proces- og maskinoperatørarbejde mv. 242 Andet arbejde 225 Note: Omkostningerne er udregnet pr. præsteret time. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. 22

23 Metode Antagelser omkring modelvirksomheden Hver enhed, der produceres, kræver 8 minutters arbejdskraft i gennemsnit. Produktivitetsniveauet er det samme i alle lande, da vi går ud fra, at produktionsprocessen og ledelsen er ens (DI, 2012). Arbejdsomkostninger udgør 25% af den samlede totalomkostning på niveau med, hvad DI (2012) estimerer for fremstillingsindustrien. 23

24 Centrale antagelser Stigningen i arbejdsomkostninger frem til 2020 Arbejdsomkostningerne i Danmark stiger med 1,5% om året indtil 2020 (iflg. DA steg disse i fremstillingsindustrien i DK med 1,7% fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012). Arbejdsomkostningerne i Tjekkiet stiger med 3% om året indtil 2020 (gennemsnitlig årlig lønstigning fra 2005 til 2010 var 5%). Arbejdsomkostningerne i Kina stiger med: 19% om året fra 2008 til 2010 (kilde: BCG, 2011). 17% om året fra 2010 til 2015 (kilde: BCG, 2011). 13% om året fra 2015 til 2020 (baseret på en lignende lønudvikling i Korea). Det er antaget, at lønudgifterne pr. produceret enhed vil være udlignet mellem Danmark, Tyskland og Sverige i Ud fra denne antagelse er den årlige lønstigning fra 2010 til 2020 beregnet for Tyskland og Sverige til at være ca. 3%. 24

25 Resultater Besparelse på løn ift. Danmark For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark er det beregnet, at tyske og svenske arbejdsomkostninger skal stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet en dansk stigning på 1,5% årligt i samme periode. Besparelserne på arbejdsomkostninger i Tjekkiet og Kina vil stadig i 2020 være markante ift. Danmark. Lønbesparelse ift. Danmark Danmark 0% 0% 0% 0% Sverige 1% 13% 7% 0% Tyskland -8% 14% 7% 0% Tjekkiet 86% 77% 76% 74% Kina 97% 92% 86% 77% Note: Viser den procentvise besparelse for et tilsvarende produkt i et andet land. Se i øvrigt appendiks. Kilder: Copenhagen Economics-analyse pba. BLS, DA, Danmarks Nationalbank og BCG (2011).

26 Resultater Besparelse på totalomkostning ift. Danmark For virksomheder, hvor arbejdsomkostningerne udgør 25% af de totale omkostninger, vil den samlede besparelse, der kan opnås ved at outsource til enten Kina eller Tjekkiet, være knap 20% i Totalbesparelse ift. Danmark Danmark 0% 0% 0% 0% Sverige 0% 3% 2% 0% Tyskland -2% 3% 2% 0% Tjekkiet 21% 19% 19% 18% Kina 24% 23% 22% 19% Note: Viser den procentvise besparelse for et tilsvarende produkt i et andet land. Se i øvrigt appendiks. Det er beregnet ud fra en antagelse om, at lønomkostninger udgør 25% af de samlede omkostninger. Kilder: Copenhagen Economics-analyse pba. BLS, DA, Danmarks Nationalbank og BCG (2011).

27 Konklusion Ingen udsigt til, at Danmark vinder af sig selv I modsætning til BCG s tilsvarende analyse med fokus på USA og Kina tyder disse resultater på, at det stadig i 2020 vil kunne betale sig at producere arbejdsintensive produkter i både Kina og Østeuropa ift. Danmark også hvis det antages, at det færdige produkt skal sælges på det danske/europæiske hjemmemarked. 27

28 Andre omkostninger end løn Energiomkostninger udgør en stigende andel Energis andel af de samlede omkostninger i danske industrivirksomheder 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% C. Industri i alt - Markedspriser C. Industri i alt - Basispriser Note: Energiudgifter ift. udgifter i produktionen. Kilde: Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistiks Nationalregnskab. 28

29 Energiomkostninger Danmark i den dyre ende forstærker udflytning 29

30 Resultater Besparelse på energiafgifter Deloitte har for DI beregnet energiafgifter i tre konkrete virksomheder 1) En plastvirksomhed let proces 2) En maltproducent tung proces 3) Et teglværk mineralogisk proces mv. Besparelse ift. Danmark Danmark Sverige Tyskland Polen Let proces Tung proces Mineralogisk Note: Deloitte har beregnet energiudgifter på baggrund af konkrete forbrugsmønstre. Kilde: Deloitte-analyse for DI.

31 DI-beregninger bekræfter billedet Høje omkostninger reducerer overskud 31

32 DI s metode 32

33 Konklusion Selv med meget lave lønstigninger i Danmark frem til 2020 vil virksomheder stadig kunne spare ca. 20% i samlede omkostninger ved at flytte visse typer af produktion til Kina eller Tjekkiet. Hvis forskellen i arbejdsomkostninger imellem Danmark og både Tyskland og Sverige skal udlignes i 2020, kræver det, at lønningerne i Danmark stiger mindre end i både Tyskland og Sverige. 33

34 Appendiks 34

35 Beregninger: Danmark vs. Sverige År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger pr. enhed (DKK/enhed) Sverige Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger pr. enhed (DKK) Besparelse på løn ift. dansk produktion (%) 1% 13% 7% 0% Besparelse på samlede omkostninger (%) 0% 3% 2% 0% Note: For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark skal svenske lønninger stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet at danske lønninger stiger 1,5% årligt i samme periode. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, Copenhagen Economics' egne beregninger. 35

36 Beregninger: Danmark vs. Tyskland År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Tyskland Timeløn (DKK/time) Produktivitet (%) Lønomkostninger per enhed (DKK) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) -7.9% 13.6% 7.0% 0 Besparelse på samlede omkostninger (%) -2.0% 3.4% 1.8% 0 Note: For at opnå en besparelse på 0% ift. Danmark skal tyske lønninger stige med 3% årligt fra 2010 til 2020, givet at danske lønninger stiger 1,5% årligt i samme periode. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, Copenhagen Economics' egne beregninger. 36

37 Beregninger: Danmark vs. Tjekkiet År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Tjekkiet Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) 85.6% 77.2% 75.5% 73.7% Besparelse på samlede omkostninger (%) 21.4% 19.3% 18.9% 18% Note: Dette er baseret på en årlig stigning i lønomkostninger på 3% i Tjekkiet og 1,5% i Danmark. Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank og Copenhagen Economics' egne beregninger. 37

38 Beregninger: Danmark vs. Kina År Danmark Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Kina Timeløn (DKK/time) Produktivitet (% af dansk niveau) Lønomkostninger per enhed (DKK/enhed) Besparelse på løn ift dansk produktion (%) 97% 93% 86% 77% Besparelse på samlede omkostninger (%) 24% 23% 22% 19% Note: Dette er baseret på en årlig stigning i lønomkostninger i Kina på 19% i perioden , 17% i perioden og 13% i perioden Danske lønninger er antaget at stige med 1,5% i perioden Kilder: BLS, DA, Danmarks Nationalbank, BGC (2011). 38

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere