Ansvarlig leverandørstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlig leverandørstyring"

Transkript

1 Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, og seniorkonsulent Annemette Nielsen, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet øget fokus på virksomhedernes ansvar, bl.a. for produktionsforholdene i leverandørkæden. En udvikling drevet af kunders, medarbejderes, investorers og øvrige interessenters forventning og krav om, at produkter og serviceydelser frembringes på etisk forsvarlig vis fra råvareproducent til slutproducent. Hvordan er arbejdsforholdene hos leverandørerne? Bliver internationale konventioner og rettigheder overholdt? Er arbejdsmiljøet acceptabelt? Bliver der taget hensyn til miljøet under fremstillingen af produkterne? Den øgede opmærksomhed på forhold i leverandørkæden betyder nye risici for virksomhederne, da uetisk adfærd kan skade forretningen, omdømmet og samarbejdspartnerne. 1. Ansvarlig leverandørstyring hvorfor er det vigtigt? I det følgende gennemgås en række årsager til det øgede behov for, at virksomheder inddrager sociale, miljømæssige og etiske hensyn i leverandørkæden. 46% outsourcer til lavtlønslande Ifølge Dansk Industris analyse 1 af danske virksomheders outsourcing er det ikke længere et spørgsmål, om virksomhederne skal udflytte arbejdsopgaver, men snarere om hvor meget og hvordan. 68% af de adspurgte virksomheder har outsourcet inden for de seneste tre år, heraf har 46% outsourcet til lavtlønslande, især Kina og de nye EU lande en 1) Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing. ITEK & Dansk Industri. Juni Marts 2005 Underleverandører 1

2 Ansvarlig leverandørstyring tendens, der gør sig gældende på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. Øget kompleksitet Outsourcing øger de etiske risici Outsourcing indebærer for mange virksomheder, at de indgår i et samarbejde med virksomheder i lande, hvor der råder en helt anden forretningskultur, ligesom de faktiske arbejds- og miljøforhold adskiller sig ofte meget markant fra såvel lovkrævede som ikke mindst danske forhold. Det er f.eks. almindeligt i mange udviklingslande, herunder Kina og Indien, at man i vid udstrækning benytter immigranter som arbejdskraft. Det ses, at disse arbejdstagere ofte ingen ansættelseskontrakt har, ikke modtager lovpligtige pensioner eller sundhedsforsikringer, arbejder massivt over ofte under dårlige sikkerhedsforhold ligesom de ofte bor under tvivlsomme forhold i interimistiske skurlejre oprettet af arbejdsgiveren. Danske virksomheder, der sourcer produkter i landbrugssektoren, vil ligeledes stå over for en kompliceret forsyningskæde, der ofte vil involvere hundredevis eller tusindvis af ofte familiedrevne jordbrugere, der i stor udstrækning anvender løsarbejdere under forhold, der i bedste fald kan betegnes som dårlige. Dertil kommer, at outsourcing kan medføre, at man som dansk virksomhed samtidig svækker intensiteten af samarbejdet med underleverandører, der kontraherer med den udvalgte outsourcingpartner. Selvom produktionen således flytter uden for virksomheden, forbliver det etiske ansvar ifølge virksomhedens kunder og øvrige interessenter inden for virksomheden, og det er der mange, der ikke er opmærksomme på. Samlet set indebærer outsourcing således øgede etiske risici for den danske virksomhed, de mange andre fordele ved outsourcing ufortalt. B2B kunder stiller CSR krav En undersøgelse fortaget af Oxford Research og Dansk Industri i viser, at flere og flere danske virksomheder mødes med krav fra deres erhvervskunder om etiske, sociale og miljømæssige (CSR) krav. Det er især inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet, der stilles krav. Godt 30% oplever, at miljøkrav fra deres B2B kunder har stor til afgørende betydning, og ca. 25% at arbejdsmiljøkrav har stor til afgørende betydning. Krav om etiske, sociale samt medarbejderforhold og menneskerettigheder er lidt mindre udbredt, men vurderes at få større betydning i fremtiden. De danske underleverandører bliver mødt af dokumentations- 2) Global engagement lokal handling. Udgivet af Dansk Industri Underleverandører Marts 2005

3 Ansvarlig leverandørstyring krav, der spænder vidt, herunder at virksomhederne har værdier/politikker på området, kan levere oplysninger, er kontraktligt forpligtet, rapporterer løbende, selv kontrollerer eller kontrolleres af tredje part samt krav om certificering. Kravene spreder sig Omdømmet er på spil Forbrugere straffer uetisk adfærd Kravene om dokumentation stilles oftest kun til den danske virksomhed, der ved sin underskrift forpligter sig til at føre kravene videre til sine leverandører. Undersøgelsen viser, at virksomheder, der modtager krav, også er mere tilbøjelige til at stille krav til egne leverandører. Knap ¾ af de virksomheder, der stilles over for krav om dokumentation af deres CSR forhold, stiller selv dokumentationskrav til egne leverandører. En nyere undersøgelse fortaget af Dansk Indkøb & Logistik Forum (DILF) og PricewaterhouseCoopers (PwC) i bekræfter, at danske virksomheder i stigende grad supplerer traditionelle indkøbskrav så som levering, pris og kvalitet med CSR krav. Omkring 40% af de adspurgte virksomheder stiller således krav om miljø, arbejdsmiljø og menneskerettigheder til deres leverandører, og op til 20% overvejer at gøre det. Af DILF og PwC undersøgelsen fremgår det, at godt 40% af de 175 adspurgte indkøbere mener, at CSR forholdene hos deres leverandører vil få stor eller afgørende betydning for virksomhedens omdømme i fremtiden. Hele 65% af indkøberne fra de store virksomheder mener, at omdømmet er på spil. En holdning, der i endnu højere grad slår igennem på direktionsgangen. I PwC s globale CEO Survey 2003 angav næsten 80% af de adspurgte administrerende direktører, mod knap 70% året før, at CSR er vital for en hvilken som helst virksomheds indtjening. Samme andel slog fast, at hensynet til virksomhedens omdømme og varemærke spiller en meget væsentlig rolle for deres indsats for bæredygtighed. En række andre undersøgelser bekræfter, at virksomhedens omdømme og varemærket er nært forbundet med virksomhedernes adfærd. En undersøgelse fra viser, at 56% af de adspurgte forbrugere inden for de seneste tre år er ophørt med at købe et eller flere produkter, fordi virksomheden bag 3) Corporate Social Responsibility i forsyningskæden. Survey af danske indkøberes holdninger og forventninger til Corporate Social Responsibility I forsyningskæden. DILF & PricewatershouseCoopers. Sept Marts 2005 Underleverandører 3

4 Ansvarlig leverandørstyring produktet udviste uetisk adfærd, mens 17% har talt dårligt om virksomheden eller produktet. Øvrige interessenters krav Red ikke verden, kun forretningen Ikke kun forbrugerne stiller krav om etik. Også medierne og NGO ere bidrager til at sætte fokus på virksomhedernes forretningsdispositioner. I Danmark har vi bl.a. set, hvordan der er blevet sat spørgsmålstegn ved at investere i Burma, under henvisning til menneskerettighedssituationen i landet, ligesom brug af børnearbejde hos udenlandske underleverandører gentagne gange har været i fokus. I en ren dansk kontekst oplever vi, at myndighederne retter blikket mod eksempelvis sociale klausuler i forbindelse med udlicitering af offentlige opgaver. Endelig spiller Social Responsible Investment (SRI) en rolle. Institutionelle investorer foretager i stigende omfang såkaldt negativ eller positiv screening af deres investeringer for henholdsvis at undgå at investere i virksomheder, der har at gøre med våben, tobak, spil etc., eller for at støtte miljøvenlige eller socialt ansvarlige virksomheder. Der er fortsat mange virksomheder, der, hvis de bliver udsat for kritik omkring deres adfærd, henviser til, at det ikke er vort ansvar eller vi ikke kan redde hele verden. Det afgørende er imidlertid ikke, om det formelt er virksomhedens ansvar, men derimod om dens væsentlige interessenter, der kan påvirke deres forretning, mener, at det er det. Et sådant synspunkt underbygges af den danske grundholdning om, at man ikke er bedre end dem, man vælger at samarbejde med. Virksomhedens egen holdning er naturligvis vigtig, men det er endnu vigtigere, hvad de væsentligste interessenter mener, herunder kunder, medarbejdere og ejere. Dette gælder, uanset om man taler om traditionel produktkvalitet eller arbejdsforhold hos leverandører. Gode arbejdsforhold er god kvalitet. Ansvaret vokser Det afgørende er heller ikke, om man kan redde hele verden eller ej. Det er der ingen, der forventer. Virksomheders interessenter kræver ikke, at virksomheden skal være en udviklingsorganisation eller agere offentlig myndighed, men derimod at virksomheder forholder sig til, hvordan deres forsyningskæde ser ud også med etiske briller. Og den kan som nævnt se problematisk ud, hvis man ser ordentligt efter. 4) Responsible Value Chain: What are you accountable for? Value chain accountability. By James Allen, Bain & Company, Governors of the World Economic Forum For Food, Beverage, Retail and Consumer, Davos, 22 January Underleverandører Marts 2005

5 Ansvarlig leverandørstyring Virksomheder har således ikke kun et økonomisk og juridisk ansvar i forhold til at skabe profit, betale skatter, etablere arbejdspladser og efterleve gældende lovgivning. Der pålægges i stigende grad virksomhederne et bredere socialt, miljømæssigt og etisk ansvar. De virksomheder, der umiddelbart kan have størst fordel af at inddrage hensyn til etiske forhold i forsyningskæden, er primært virksomheder, der: har arbejdskraftintensiv produktion, især hvis produktionen er koncentreret i udviklingslande, enten på egne fabrikker eller hos leverandører. har samarbejdspartnere, typisk B2B kunder, der forlanger dokumentation for overholdelse af en række sociale og miljømæssige standarder i forsyningskæden. ønsker at værne om deres mærkevare/omdømme eller opbygge konkurrencefordel. har oplevet eller befinder sig i en branche, der har oplevet at blive udsat for stor opmærksomhed fra aktivister, forbrugere, aktionærer eller pressen. Virksomheder, der formår at håndtere de etiske risici i deres forsyningskæde, kan høste følgende fordele: Reduktion af risikoen for at få skadet deres omdømme og dermed værdien af varemærket. Hurtigere og bedre reaktion på kritik fra f.eks. NGO ere og presse. Forventning om øget produktivitet, når arbejdsforholdene forbedres. Vinde konkurrencemæssige fordele ved at markere sig som også værende socialt og miljømæssigt ansvarsbevidste. Opbygge en kultur og et image, hvor der lægges vægt på en bæredygtig udvikling, og fokusering på at balancere hårde som bløde værdier. 2. Ansvarlig leverandørstyring hvad er det? Etisk risikostyring Etiske risici er risici for, at personer eller virksomheder agerer på en måde, der kan anses for at være angribelige af virksomheden selv eller dens væsentligste interessenter, eksempelvis investorer, medarbejdere eller kunder. Etisk risikostyring i leverandørkæden handler derfor om, at den enkelte virksomhed må fastlægge sin risikotærskel og tage konsekvenserne heraf. Hvilken sandsynlighed for og hvilken virkning af en etisk krænkelse kan og vil virksomheden leve med? Hvilken grad af sikkerhed ønsker virksomheden at opnå og til hvilken pris? Ansvarlig leverandørstyring som risikostyring betyder samtidig, at den enkelte virksomhed Marts 2005 Underleverandører 5

6 Ansvarlig leverandørstyring må vælge en implementeringsstrategi, der både matcher de risici, den står over for, og hvor megen sikkerhed den ønsker i styringen af dem. Der er ikke en one size fits all -løsning. Model I det følgende ser vi nærmere på nogle af de forhold, som virksomheden må tage stilling til for at afdække, om og i givet fald hvordan man kan udvikle en strategi for ansvarlig leverandørstyring. Jf. figur 1 nedenfor kan processen inddeles i fire faser; under hver fase er der i det følgende eksempler på nogle af de spørgsmål, som må afklares. Figur 1. Model for udvikling og implementering af ansvarlig leverandørstyring. 3. Afklaring af strategien Skal vi arbejde med ansvarlighed? Enhver virksomhed bør være optaget af at sikre, at delstrategier, systemer, processer og aktiviteter understøtter den overordnede strategi og fører virksomheden tættere på at realisere sine mål. De samme krav må naturligvis stilles til den ansvarlige leverandørstyringsstrategi. Det første spørgsmål, som skal besvares, må naturligt være, hvorfor virksomheden skal arbejde med ansvarlighed. Ledelsen må gøre det klart, på hvilken måde etiske forhold kan påvirke de overordnede mål og strategien i positiv såvel som negativ retning. Strategien for ansvarlig leverandørstyring skal være en integreret del af den overordnede strategi. Nogle af de delspørgsmål, som skal afklares, er: Har vore vigtige eksterne interessenter krav, forventninger eller ønsker i relation til virksomhedens etiske præstation? Er der eksempelvis nogle af vore kunder, som stiller krav om, at vi har styr på miljø- og arbejdsforholdene i vor leverandørkæde? Vil et dårligt omdømme hos kunder resultere i lavere omsætning? Lægger vore medarbejdere eller ejere vægt på, at vi som virksomhed har en ansvarlig profil? Hvordan ville de reagere, hvis virksomheden blev indblandet i eksempelvis korruption, eller der er produkter, som er produceret 6 Underleverandører Marts 2005

7 Ansvarlig leverandørstyring ved børnearbejde. Hvordan vil deres reaktion påvirke mulighederne for rekruttering af nye medarbejdere? Kan virksomhedens omdømme lide skade af dårlig omtale på grund af uetiske forhold i værdikæden? Kan det skade virksomheden på anden vis? Kan det styrke virksomhedens overordnede strategi, hvis der arbejdes mere med ansvarlighed? Eksempelvis adgang til nye kunder, nye investorer, billigere kapital, styrke varemærket og/eller mere motiverede medarbejdere? Betyder det noget for os selv at blive forbundet med etisk tvivlsomme forhold i enten vor egen virksomhed eller hos nære samarbejdspartnere? Hænger det sammen med virksomhedens egne værdier og det, der afspejles i markedsføringen og anden kommunikation? Negative svar Positive svar Det er oplagt, at såfremt svarene på ovenstående spørgsmål er negative, er der formentlig få grunde til at arbejde videre med ansvarlig leverandørstyring. Selvom det eksempelvis altid er ubehageligt at komme på forsiden af en formiddagsavis med en historie om dårlige arbejdsforhold i ens forsyningskæde, må det vurderes, om denne ubehagelighed reelt set får flere og mere vidtrækkende konsekvenser for virksomheden, dens strategi og værdiskabelse. Omvendt vil positive svar på ovenstående spørgsmål betyde, at ansvarlig leverandørstyring kan spille en rolle med henblik på at realisere virksomhedens strategi. Det næste skridt vil derfor være at foretage en samlet risikoanalyse, der mere præcist fastlægger de risici, som virksomheden står over for, og som kan omhandle forhold i hele værdikæden; i denne artikel ser vi dog alene på styring af etiske risici i leverandørkæden. 4. Risikoanalyse Virksomhedens risikotærskel og leverandørkædens risikoprofil er de to afgørende faktorer i fastlæggelse af virksomhedens risikoprofil. Virksomhedens risikotærskel Virksomhedens risikotærskel handler dybest set om, hvor stor skade uetiske forhold i leverandørkæden kan påføre virksomheden; dvs. hvad er virkningen af dårlige arbejds- og miljøforhold i leverandørkæden? Vil eksempelvis medarbejderne, kunderne og/eller investorerne miste tillid til virk- Marts 2005 Underleverandører 7

8 Ansvarlig leverandørstyring somheden og hvor megen tillid mistes med hvilke forventelige konsekvenser på kort og langt sigt? Leverandørkædens risikoprofil Leverandørkædens risikoprofil er dybest set et spørgsmål om sandsynligheden for, at der sker krænkelser af virksomhedens eller dens vigtigste interessenters værdier og opfattelser og den forventede effekt heraf. Selvom sandsynligheden for uetiske forhold er stor, betyder dette ikke nødvendigvis, at den samlede risikoprofil er høj, hvis det vurderes, at sådanne risici har begrænset virkning på virksomheden. Det er således samspillet mellem sandsynlighed og virkning, der er afgørende for virksomhedens vurdering. Figur 2. Risikoanalysemodellen viser, hvilke indikatorer der har indflydelse på risikoen for, at leverandører krænker virksomhedens værdier og opfattelser. Figur 2. Risikoanalysemodel. Kortlægning af etiske risici Figur 2 viser, hvordan henholdsvis virkning og sandsynlighed på systematisk vis kan bestemmes for hver leverandør ved hjælp af en række forskellige indikatorer. Det er oplagt, at virkning i høj grad er uafhængig af den enkelte leverandør og mere knyttet til virksomhedens profil og strategi, men virksomhedens sårbarhed kan også være påvirket af typen af krænkelser og de konkrete produktområder. Den indiske tæppe leverandør Benytter en virksomhed eksempelvis leverandører af vævede tæpper (produktrisiko) i visse provinser i Indien (landerisiko), er der en øget risiko for, at der sker en overtrædelse af ILO-konvention nr. 138 om børnearbejde. Er der ydermere tale om leverandører (leverandørrisiko), der anvender en lang række underleverandører f.eks. i form af 8 Underleverandører Marts 2005

9 Ansvarlig leverandørstyring hjemmearbejdere stiger den samlede sandsynlighed for, at der kan ske en krænkelse. Virkningen af en krænkelse for virksomhedens omdømme er større, jo lettere en leverandør kan sættes i forbindelse med virksomheden (brand-identificering). Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis virksomhedens logo er vævet i tæpperne. Dertil kommer, at børnearbejde i dag ses som en alvorlig krænkelse (type af krænkelse), og da graden af NGO-kampagner (stakeholderbevågenhed) mod børnearbejde i Indien er forholdsvis stor, er der risiko for, at krænkelsen vil blive eksponeret. Den samlede virkning af en krænkelse af virksomhedens omdømme er således stor. Risikoanalysens anvendelsesmuligheder Håndtering af risiciene Risikoanalyse kan anvendes på forskellig vis, idet det afgørende er, at virksomheden er opmærksom på samspillet mellem virkning og sandsynlighed. Risikoanalysen giver virksomheden et nuanceret billede af risiciene, hvilket samtidig giver mulighed for at udvikle en strategi, der er tilpasset de faktiske risici i forskellige dele af virksomhedens leverandørkæde. Eksempelvis kan virksomheden fastlægge forskellige typer af forebyggende, opdagende eller korrigerende mekanismer, der svarer til risikosituationen i enkelte lande, industrier eller leverandører. Analysen vil også udgøre et element i processen med udvælgelse af nye leverandører og/eller i forbindelse med indsnævring af leverandørbasen. I forlængelse af risikoanalysen er det naturligt at se på mulighederne for rent faktisk at styre risiciene. Risikostyringsmulighederne vil især være påvirket af følgende forhold: Hvilken forhandlingsposition har virksomheden i forhold til sine leverandører? Er virksomheden en stor kunde eller blot én blandt mange andre? Hvem er drivkraften i værdikæden producent- eller forbrugerdrevet? I hvor stor udstrækning anvendes underleverandører, og hvor stor en rolle spiller de i fremstillingen af produkter; eksempelvis i situationer, hvor leverandøren er grossist, kan det være nødvendigt at identificere de egentlige producenter? Hvor mange finansielle og menneskelige ressourcer er nødvendige for at arbejde med ansvarlig leverandørstyring og hvor mange er til rådighed? Hvor langt tilbage i kæden vil det være nødvendigt at styre risiciene? Marts 2005 Underleverandører 9

10 Ansvarlig leverandørstyring Mange virksomheder vælger at fokusere alene på leverandører i første led, ligesom indsatsen ofte vil blive koncentreret om leverandører, hvor virksomheden har en vis forhandlingskraft, samt leverandører, som har strategisk betydning for virksomheden. 5. Code of Conduct Krav til leverandører Strategien for ansvarlig leverandørstyring tager udgangspunkt i de krav, som virksomheden ønsker dens leverandører skal leve op til. Hvor højt/lavt skal barren sættes, og hvad skal være omfattet? Er udgangspunktet efterlevelse af lokal lovgivning eller er det højere; eksempelvis FN-standarder? Skal der alene stilles krav til børne- og tvangsarbejde, eller skal øvrige arbejds- og miljøforhold samt andre etiske forhold også indgå? Code of Conduct typiske krav Arbejdstagerrettigheder Tvangsarbejde Børnearbejde Arbejdsløn og -vilkår Arbejdstid Organisationsfrihed Ret til kollektive forhandlinger Sundhed og sikkerhed Øvrige menneskerettigheder Diskrimination Chikane, misbrug etc. Miljø Udledninger til jord, vand og luft Affaldshåndtering Opbevaring af farlige stoffer. Valget af krav er ikke kun et spørgsmål om, hvad der synes fornuftigt. Når de etiske krav vælges, er det også vigtigt at gøre sig klart, at jo flere krav, der stilles, jo flere ressourcer skal der anvendes til implementeringen, herunder til at undersøge om de efterleves. Og jo skrappere krav der stilles, jo større risiko er der for, at de overtrædes. Omvendt må virksomheden vurdere, hvad den selv og dens vigtigste interessenter anser for at være et acceptabelt niveau. Det vil således være uhensigtsmæssigt, dersom virksomheden vælger en strategi baseret på krav, der ases for helt utilstrækkelige af virksomhedens væsentligste interessenter. 10 Underleverandører Marts 2005

11 Ansvarlig leverandørstyring ILO s kernekonventioner Branche-codes Objektive, målbare og forståelige krav Det må anbefales, at der vedtages en Code of Conduct, der på arbejdstagerområdet tager udgangspunkt i ILO s otte kernekonventioner suppleret med relevant lokal lovgivning og relevant praksis på andre områder. ILO-konventionerne nyder generelt international opbakning fra såvel regeringsside som arbejdstager- og arbejdsgiverside, da ILO er en trepartsorganisation. Det er også muligt at arbejde med fasemodeller, hvor efterlevelse af ILO-konventioner er målsætningen, men hvor samarbejdet starter med udgangspunkt i efterlevelse af lokal lovgivning (som i mange tilfælde vil være tæt på ILO-konventionerne). Endelig kan det vælges at anvende en Code of Conduct udviklet af en brancheorganisation eller af flere forskellige interessenter. Eksempelvis har mange britiske virksomheder valgt en Code of Conduct udviklet i samarbejde mellem fagforeninger, NGO er og virksomheder den såkaldte ETIbase code. Branche-codes findes også i legetøjsindustrien, den britiske teindustri, den tyske detailhandel og flere andre. Uanset de krav man som virksomhed måtte vælge at stille, er det vigtigt, at virksomhedens Code of Conduct er objektiv, målbar og forståelig, således at begge parter har et klart billede af de krav, der skal honoreres. Ingen af parterne har glæde af upræcise krav. Derfor vil det også være naturligt, at kravene baseres på lokal lovgivning og/eller internationalt vedtagne konventioner eller erklæringer. Virksomhedens Code of Conduct er på mange måder hjertet i strategien for ansvarlig leverandørstyring. Coden er den benchmarkstandard, som alle virksomhedens leverandører skal leve op til, og den kommer på mange måder til at repræsentere virksomhedens værdigrundlag i praksis. Derfor er det vigtigt, at der vælges standarder, som virksomheden står inde for, herunder selv efterlever, og som den er indstillet på at søge håndhævet. 6. Valg af implementeringsmodel Virksomheders Code of Conduct kan implementeres på meget forskellig vis. Det er en naturlig konsekvens af, at implementeringsstrategien nøje må afpasses virksomhedens samlede risikoprofil og de målsætninger, der driver virksomheden. Marts 2005 Underleverandører 11

12 Ansvarlig leverandørstyring Forskellige modeller Den faktiske praksis spænder bredt. På den ene side kræver virksomheden blot af sine leverandører, at de skriver under på at leve op til kravene i virksomhedens Code of Conduct; virksomheden udviser ingen bestræbelser på at undersøge, sikre eller bidrage til, at kravene rent faktisk bliver respekteret. På den anden side er der et meget tæt samarbejde mellem virksomheden og leverandøren om efterlevelse af de sociale og miljømæssige krav. Det kan eksempelvis udmønte sig i, at virksomheden hjælper leverandøren med at implementere coden, herunder uddanner personale, rådgiver om styring af arbejdsmiljø, og hjælper med at opbygge systemer og procedurer. Som nævnt må valg af implementeringsmodel tage udgangspunkt i virksomhedens risikoanalyse og målsætninger for indsatsen. Det afgørende spørgsmål, som må besvares, er, hvor stor sikkerhed virksomheden ønsker for, at leverandørerne lever op til kravene. Forebyggende, opdagende og korrigerende procedurer I de fleste effektive modeller indgår der elementer af forebyggelse, monitorering og korrektion. Det handler i første omgang om at indføre systemer, der kan forebygge krænkelser af de etiske retningslinjer. Dernæst om at have systemer, der opdager og advarer om krænkelser samt procedurer, der kan sikre, at der bliver rettet op på forhold, der bliver krænket. Det er en væsentlig pointe, at ansvarlig leverandørstyring handler om at præge og via tilskyndelse og skub at ændre adfærden hos samarbejdspartnere. Dermed er det sjældent hensigtsmæssigt at fokusere på ensidig og streng kontrol. Implementeringen af en Code of Conduct er i sidste instans båret af leverandørens engagement og vilje og udsigten til at fastholde kunderelationen. Eksempler på forebyggende, opdagende og korrigerende procedurer: 12 Underleverandører Marts 2005

13 Ansvarlig leverandørstyring Tabel 1. Forebygge Opdage Korrigere Etiske krav indbygget i kontrakter med henblik på at binde leverandøren juridisk. Etisk screening af potentielle leverandører, før samarbejde indgås. Leverandører og medarbejdere hos leverandører får krav forklaret, så de kender og reelt forstår dem. Incitamentssystemer tilpasses, så indkøbere ikke straffes for at tage hensyn til de etiske krav, når de vælger leverandører. Leverandøren foretager en selv-evaluering om efterlevelse af Code of Conduct, på basis af spørgeskema. Inspektionsbesøg, hvor der anvendes eksterne og/eller interne auditører, der via checklister og specificerede undersøgelsesmetoder kontrollerer, om leverandørerne lever op til de etiske krav. Handlingsplaner, der angiver, hvilke forbedringer der skal foretages og hvornår, som leverandør og virksomhed udarbejder i fællesskab. Løbende dialog om forbedringer. Opfølgningsbesøg. Virksomhed giver økonomisk støtte til investering i effektivitetseller sikkerhedsforbedringer hos leverandører med henblik på at forbedre forhold, som forebygger, at der sker krænkelser i fremtiden. Virksomhed træner/uddanner leverandører og dennes medarbejdere i f.eks. miljø, sundhed og sikkerhed. Balancere procedurerne Yderligere forhold Som virksomhed må der findes en passende balance mellem disse tre grundlæggende former for implementering. Balancen kan tilpasses de faktiske risikoforhold i forskellige dele af leverandørkæden. Eksempelvis kan der være mindre behov for monitorering af svenske leverandører, hvorimod leverandører i Kina må inspiceres årligt eller oftere. Det kan også være relevant at tilbyde assistance/rådgivning til vigtige leverandører, som ikke har tilstrækkelig ledelseskapacitet til at håndtere de etiske krav. I tillæg til ovenstående forhold bør virksomheden overveje følgende forhold i forbindelse med implementeringen af strategien: Sikre sig, at strategien stemmer overens med den overordnede strategi for ansvarlig leverandørstyring. Sikre sig, at virksomhedens egne medarbejdere forstår kravene. Sikre sig, at leverandørerne (og deres medarbejdere) forstår kravene. Opbygge fornødne systemer til registrering af leverandørernes resultater, profil etc. Dertil skal virksomheden udpege, hvilken funktion i virksomheden, der skal varetage opgaven med ansvarlig leve- Marts 2005 Underleverandører 13

14 Ansvarlig leverandørstyring randørstyring, og der skal tages beslutning om den eksterne og interne kommunikation af arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. Placering af ansvaret for leverandørstyring Kommunikationsplan Strukturen af funktionen, der skal varetage opgaven med at definere og implementere de etiske retningslinjer over for leverandørerne vil afhænge af virksomhedens størrelse samt omfanget og kompleksiteten af leverancestrukturen. I nogle virksomheder refererer den ansvarlige leder direkte til den administrerende ledelse, mens funktionen i andre virksomheder er placeret som en del af indkøbsfunktionen. Uanset hvorledes funktionen er organiseret, er det vigtigt, at implementeringsprocessen af de etiske retningslinjer er forankret i topledelsen, og at ansvarsområder og ressourcekrav er klart defineret. Kommunikationen skal målrettes internt til egne medarbejdere etc. og eksternt til virksomhedens leverandører, disses medarbejdere og eventuelt øvrige interessenter. Eksempelvis skal det specificeres, hvorledes virksomhedens sæt af etiske retningslinjer vil blive kommunikeret ud i hele leverandørkæden, herunder hvilke tiltag der skal sættes i værk for at sikre, at samtlige medarbejdere, som på den ene eller anden måde er involveret i produktionen af virksomhedens produkter, har kendskab til de etiske retningslinjer. Som minimum skal retningslinjerne oversættes til de sprog, disse mennesker taler/læser. I forhold til den eksterne kommunikation er det vigtigt at gøre sig klart, hvor meget og hvornår man vil offentliggøre virksomhedens arbejde med ansvarlig leverandørstyring. Nogle virksomheder har lavet hjemmesider, der udelukkende handler om deres arbejde med ansvarlig leverandørstyring. NIKE s hjemmeside 5 er et eksempel herpå. Andre virksomheder offentliggør alene de etiske retningslinjer, mens andre vælger helt at undgå offentliggørelse af deres aktiviteter inden for området. Uanset hvilken strategi man foretrækker, er det tilrådeligt at udskyde en offentliggørelse, indtil der er foretaget et omfattende og seriøst arbejde med at undersøge og forbedre arbejdsforholdene hos leverandørerne. En offentliggørelse forpligter og arbejder man ikke seriøst med ansvarlig leverandørstyring, kan det nemt give bagslag. 5) 14 Underleverandører Marts 2005

15 Ansvarlig leverandørstyring 7. Inspektionsbesøg Monitorering skal tilpasses risikoprofilen Monitoreringsværktøjer Hvem udfører besøgene? Interne monitører Monitorering kan udføres på mange måder, men også her vil det være vigtigt at tilpasse omfanget og karakteren til risikoprofilen; eksempelvis jævnlige specialistbesøg hos højrisikoleverandører, hvorimod det vil være tilstrækkeligt med stikprøvebesøg hos lavrisikoleverandører. Virksomheden kan også overveje at samarbejde med andre købere om at udføre besøgene, således at omkostningerne deles. Dette forudsætter dog, at der er enighed om standarderne og målsætningen med arbejdet. I mange brancher er der en tendens til udføre kollektive besøg med henblik på at begrænse omkostningerne for de enkelte købere og besværet for de enkelte leverandører. Det kan også vælges, at leverandørerne afholder omkostningerne til monitoreringsbesøg som et element i at kvalificere sig til leverandør. Inspektionsbesøg er mest effektive, når der benyttes standardiserede monitoreringsværktøjer, herunder rapporteringsprogram og spørgeskemaer for at sikre, at virksomhedens formål med at foretage besøget imødekommes, samt at de kontroller, der foretages hos leverandørerne, er konsistente og så vidt muligt uafhængige af, hvem der udfører kontrolbesøgene. Virksomheder kan udføre interne kontrolbesøg ved at videreuddanne nuværende interne auditører eller oplære kvalitets-, miljø- og/eller produktionspersonale i at udføre kontrolbesøgene. Alternativt kan virksomheden udlicitere hele eller dele af sine kontrolbesøgsaktiviteter til eksterne monitører, der har specialiseret sig inden for området og har uddannet personale verden rundt til at udføre dette arbejde. Ved at benytte interne monitører opnår virksomheden mulighed for at etablere et tæt og kontinuerligt samarbejde mellem de interne monitører og leverandøren. Herved øges muligheden for, at en eventuel påkrævet holdningspåvirkning fra virksomhed til leverandør kan finde sted. Denne praksis kan alt afhængig af virksomhed og branche dog medføre sproglige konflikter samt kulturelle kløfter, som skal overvejes. Eksterne monitører Eksterne monitører, der udfører kontrolbesøg, inkluderer blandt andet inspektions-/testfirmaer, interesseorganisationer (NGO ere), internationale revisions- og rådgivningsfirmaer og mindre kontrolfirmaer. De eksterne monitører er ofte meget erfarne, fordi de foretager kontrolbesøg hos en Marts 2005 Underleverandører 15

16 Ansvarlig leverandørstyring lang række forskellige virksomheder. Derudover har de ofte den fordel, at eksterne moniteringsfirmaer kan tilbyde, at deres medarbejdere har samme nationalitet, som medarbejderne i de virksomheder, som de foretager kontrolbesøg i. Udførelse af inspektionsbesøg Risiko for snyd Monitoreringsværktøjerne bør indeholde observationer, forespørgsler, selvstændige tests, analytiske procedurer, proces- og kontrolvurderinger, interviews og dokumentationsgennemgang. Monitørerne bør også udstyres med en test-guideline, der specificerer, hvilke tests og hvor mange der skal foretages, idet leverandører kan variere fra at være små familieejede virksomheder til meget store firmaer med flere tusinde ansatte. Test-guidelines sikrer, at de konklusioner, der drages, er foretaget på basis af kontrol af en passende mængde stikprøver af dokumenter, og at et passende antal medarbejdere interviewes. Monitørerne udvælger interviewpersoner blandt medarbejderne både ud fra observation nogle medarbejdere ser måske meget unge ud eller har for eksempel synlige skader, der kan være tegn på arbejdsskader og ud fra test af dokumentation; nogle medarbejdere har ikke modtaget den rette løn eller er under den lovpligtige arbejdsalder. Atter andre udvælges tilfældigt. Interviewene udføres i enerum, hvor ledelsen ikke har mulighed for at overhøre samtalen, og de informationer, de interviewede medarbejdere giver, forbliver fortrolige over for ledelsen. Der er altid en risiko for, at ledelsen eller medarbejderne viser monitørerne forfalskede dokumenter for at skjule, at ledelsen for eksempel ikke betaler overarbejdsbetaling, eller at nogle medarbejdere er under den lovpligtige arbejdsalder. Det er en risiko, som altid vil være til stede, og som søges opdaget gennem besøg, men kun reelt kan mindskes ved at opbygge et tillidsforhold til fabriksledelsen og medarbejderne, så de forstår, at fabriksbesøgene er til gavn for dem selv. Desuden reduceres risikoen også betydeligt ved, at monitørerne sammenholder alle dokumenter og interviews og undersøger, om virksomheden f.eks. har etableret nogle procedurer for ansættelser. Hvis compliance, hvorfor compliance? Det er vigtigt at undersøge, om sådanne procedurer eksisterer hos leverandøren, fordi det giver et indtryk af, om de konstaterede forhold skyldes tilfældigheder eller bevidste handlinger, og det giver dermed også et billede af situationen, når der ikke er besøg af monitører. Hvorfor er der eksempelvis børnearbejdere på den pågældende fabrik? Er det tilfældigt? Har ledelsen ikke forsøgt at dokumentere de 16 Underleverandører Marts 2005

17 Ansvarlig leverandørstyring ansattes alder? Eller er det bevidst, at ledelsen primært ansætter børn, da de er billigere i løn, og ledelsen mener, at de arbejder hurtigere? Det samme spørgsmål kunne man stille med modsat fortegn: Hvorfor er der ingen børnearbejdere på den pågældende fabrik? Begge spørgsmål er faktisk lige relevante, fordi det siger meget om, hvad fabrikken gør eller ikke gør for at leve op til de etiske retningslinjer, og således hvordan man kan hjælpe virksomheden med at opbygge de nødvendige procedurer og retningslinjer. De fire testformer Observationer Ledelsesfeedback Medarbejderinterview Test af dokumentation. Resultatet af disse fire testformer sammenholdes efterfølgende for at kunne konkludere, hvorvidt leverandøren efterlever de etiske retningslinjer. Eksempel på test vedrørende børnearbejde. Børnearbejde Spørg fabriksledelsen om den lovpligtige minimumsalder for fuldtidsarbejde. Observer medarbejdere, der ser ud til at være under den lovpligtige minimumsalder. Gennemgå en stikprøve af dokumenter for alle medarbejdere samt dokumenter fra alle de medarbejdere, der ser unge ud, for at kontrollere deres alder, samt foretag kontrol af, hvorvidt ledelsen arkiverer de rette aldersidentifikationsdokumenter, herunder identitetskort, ansættelseskontrakter etc. Gennemgå fabrikkens procedurer med henblik på at verificere rigtigheden af aldersdokumentationen, og kontrollér, hvorvidt disse procedurer overholdes. Gennemgå medarbejderregisteret med henblik på at vurdere, hvorvidt medarbejderne alle er over den lovpligtige minimumsalder, og sammenlign med den information, der er opnået ved at gennemgå medarbejdernes identifikationsdokumenter. Interview fabriksledelsen med henblik på at vurdere ansættelsesprocedurer. Stikprøveinterview af medarbejderne med henblik på at vurdere, om der har arbejdet eller arbejder børn, der er under den lovpligtige minimumsalder. Stikprøveinterview af de medarbejdere, for hvem der er gennemgået aldersdokumentation med henblik på at få at vide, hvornår de er født, samt hvor gamle de var, da de blev ansat på fabrikken, og sammenhold denne information med de gennemgåede dokumenter. Marts 2005 Underleverandører 17

18 Ansvarlig leverandørstyring 8. Løbende justeringer frem for ophør af samarbejde Håndhævelse af de etiske standarder Ulemper ved afbrudt samarbejde Fordele ved løbende justeringer Der vil uvilkårligt opstå situationer, hvor det eksempelvis ved inspektionsbesøg opdages, at leverandører ikke til fulde efterlever de etiske krav. Metoder til at håndhæve, at de etiske standarder reelt efterleves, strækker sig fra at udarbejde korrigerende handlingsplaner, hvor virksomheden opstiller en række specifikke krav til forbedringer, som leverandøren forpligter sig til at foretage inden for en given tidsfrist til at trække specifikke ordrer tilbage, stille samarbejdet i bero, indtil forholdene er forbedret eller i yderste konsekvens helt afbryde samarbejdet med leverandører, der ikke opfylder de etiske standarder. Mens afbrydelse af samarbejdet med en eksisterende leverandør sender de mest synlige signaler om, at virksomheden ikke accepterer overtrædelser af de etiske retningslinjer, vil nul-tolerance for både ledelsen og medarbejdere hos leverandøren måske medføre, at de mister deres arbejde (og dermed risikerer at blive tvunget ud i andet og mere umenneskeligt og risikabelt arbejde). For virksomheden kan en afbrydelse af samarbejdet i sidste ende således have den direkte modsatte effekt, idet de af f.eks. NGO ere risikerer at blive stillet til ansvar for, at de faktisk bidrager til at forringe forholdene i de områder, som de får forsyninger fra. Derfor er det ikke tilrådeligt at praktisere en for konsekvent håndhævelsesstrategi. Derimod vil etablering af samarbejde med leverandører i bestræbelserne på at forbedre forholdene på fabrikkerne eller plantagerne over en periode være at foretrække. Et samarbejde, hvor virksomheden kan involvere sig i større eller mindre grad. Kendetegnet for en effektiv løbende justering af forholdene er, at det kan bidrage til at forebygge, at der sker nye krænkelser i fremtiden. I yderste konsekvens kan virksomheder dog være nødsaget til at afbryde samarbejdet med leverandører, der ikke viser vilje til at forsøge at efterleve kravene. Ansvarlig leverandørstyring er en proces 9. To skridt frem og et tilbage Ligegyldigt hvor og med hvilken omhu leverandører udvælges, eller hvor specifikke krav de stilles over for, eller hvor mange inspektionsbesøg der foretages, kan det ikke garantere, at der hos nogle leverandører aldrig forekommer 18 Underleverandører Marts 2005

19 Ansvarlig leverandørstyring forhold, virksomheden ikke ønsker at blive identificeret med. Det er vigtigt at erkende, at ansvarlig leverandørstyring er en proces. Første skridt i den rigtige retning er at få et kvalificeret kendskab til sin leverandørbase og de iboende etiske risici, der er forbundet med samarbejdet. Kun med et sådant fundament kan der indføres et effektivt system, der fokuserer på at forebygge overtrædelser af virksomhedens etiske krav og sikre, at disse bliver opdaget. Imidlertid er det vigtigt at erkende, at én korrigerende handling hos en leverandør ikke nødvendigvis betyder, at alle forhold vil være på plads hos leverandøren dagen efter. Derfor kan nogle virksomheder føle, at de tager to skridt frem og et tilbage på en vej, der til tider kan føles lang og endeløs. Tag selv det første skridt og vis vejen Etik og indtjening er i dag ikke længere to adskilte størrelser. Virksomhederne presses af deres kunder, investorer og interessenter i øvrigt til at forholde sig til de etiske sider af deres forretning. Det er en udfordring, som de fleste danske virksomheder vil kunne tage op. Den enkelte virksomhed må dog gøre op med sig selv, om den vil tage første skridt, eller om den vil overlade det til andre at diktere tempoet og retningen. Marts 2005 Underleverandører 19

20 Ansvarlig leverandørstyring 20 Underleverandører Marts 2005

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere