Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Brovst administrationsbygning, lokale 1 Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 78. Budget udmøntning af rammebesparelser Dialog om brugen af eksterne aktører Tillæg til beskæftigelsesplan Status vedrørende projekter, herunder rotationsprojekt Voksenlærlingkampagnen Statustal for beskæftigelsesområdet Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra forvaltningen 14 Punkter på lukket møde: 86. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet Afbud: Lars Jørgen Holt (V)

3 Beskæftigelsesudvalget Budget udmøntning af rammebesparelser / Jesper Brogaard Beslutningstema Budget 2011 Udmøntning af vedtagne rammebesparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet Sagsbeskrivelse Kontanthjælp: Der forventes at ske et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 23 borgere. Faldet forventes fordelt på 15 arbejdsmarkedsparate og 8 ikkearbejdsmarkedsparate borgere. I forhold til beskæftigelsesplan 2011 forventes derfor et fald fra gennemsnitligt (maksimalt) 480 kontanthjælpsmodtagere, til at være et gennemsnitligt (maksimalt) 457 kontanthjælpsmodtagere. Forventning om faldet, er begrundet i opstarten af 2 nye projekter for kontanthjælpsmodtagere som startes op ultimo Faldet på 23 kontanthjælpsmodtagere svarer til en mindreudgift på 1.4 mio. kr. i 2011 Serviceudgifter: Som tidligere udmeldt forventes et fald i udgifterne til lægeerklæringer på kr i Faldet skal ses i sammenhæng med det faldende antal borgere som modtager sygedagpenge. Integration: Reduktion på kr for integrationsområdet begrundet i et reduceret timetal for analfabeter i forhold til danskundervisning. Konsekvens på STU området I forbindelse med budgetvedtagelsen udgjorde det tekniske budget kr I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet reduceret med kr så den samlede ramme er på kr Forbruget i 2011 forventes på nuværende tidspunkt at udgøre kr svarende til et forventet merforbrug på kr Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Samlet set en rammebesparelse på kr kr i reduktion vedrørende STU Høring/borger- og brugerinvolvering

4 Beskæftigelsesudvalget 4 Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen anmoder om en politisk stillingtagen til dagsordenpunktet Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Beskæftigelsesudvalget ønsker at mulighederne for besparelser på integrationsområdet uddybes. Der ønskes en nærmere beskrivelse af konsekvenser og muligheder på STU området - herunder et oplæg mhp. at sikre rammen overholdes og der udarbejdes kvalitetsstandarder på området. Der gives tilslutning til udmøntning af øvrige besparelser. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Beskæftigelsesudvalget Dialog om brugen af eksterne aktører / Jesper Brogaard Beslutningstema Dialog om samarbejde med eksterne aktører. Sagsbeskrivelse Samarbejdet med eksterne aktører skal ses i sammenhæng med organisering af aktør- og analyseenheden som en selvstændig juridisk enhed. Dette betyder, at kontrakter som indgås med eksterne aktører ikke skal i udbud uanset kontraktsummens størrelse. Konsekvensen er desuden, at kommunen selv kan fungere som aktør i indsatsen. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er politisk besluttet, at minimum 20% aktiveres hos andre aktører, samt beslutningen om, at samtlige kommunale projekter blev nedlagt med virkning fra 1. januar Aktørerne: Der er indgået 2 kontrakter med eksterne aktører. Der henvises henholdsvis arbejdsmarkedsparate forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, samt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere til de 2 aktører. De 2 kontrakter der er indgået med andre aktører omhandler henholdsvis unge med uddannelse og de 30 til 60 årige, samt de ikkearbejdsmarkedsparate ledige. Udslusning: På projektet for arbejdsmarkedsparate borgere har der i 2010 været en udslusningsprocent på 57% til selvforsørgelse (resultatkrav 50%) På projektet for ikke-arbejdsmarkedsparate er der i % som er visiteret til anden aktivitet herunder projekter hos SidJob (resultatkrav 40%), 20% er passive (resultatkrav 20%), 35% er sygemeldte og 20% har fået frataget kontanthjælpen på grund af manglende medvirken. Tilsyn: I forbindelse med samarbejdet med andre aktører omkring Jobcentrets opgaveløsning føres der et regelmæssigt tilsyn, med det formål at tilse at aktøren opfylder de kontraktmæssige aftaler, som er indgået med Jobcentret. Der er typisk indgået aftaler om en procentvis udslusning i forhold til selvforsørgelse, udfærdigelse af forslag til jobplaner, gennemførelse af jobsamtaler m.v. alt afhængig af hvilken målgruppe, der er henvist til den enkelte aktør.

6 Beskæftigelsesudvalget 6 Fælles for indsatsen hos aktørerne er, at tilbuddene er tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Det vil sige, at der arbejdes med personlig udvikling. Det sker gennem samtaler, oplæg, virksomhedspraktikker, fysisk træning m.m. Et resultat af denne indsats kan være afklaring af et kommende forsørgelsesgrundlag eller en positiv ændring af matchkategoriseringen. Alle bestræbelser sigter som udgangspunkt mod job og selvforsørgelse. Gennemførelse af tilsyn. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om tilsyn med andre aktører. Denne vejledning har dannet udgangspunkt for det tilsyn, der gennemføres. Der gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn. Det første tilsyn er anmeldt. Her bliver bl.a. de fysiske rammer, adgang til diverse IT redskaber gennemgået og besigtiget. Det skal bemærkes, at de fysiske rammer, IT adgang o.l. hos aktørerne er af en god kvalitet. Med hensyn til indholdet af tilbuddene drøftes afviklingen med aktørerne. Disse drøftelser sker på baggrund af kontraktindholdet, med afsæt i de ugeplaner, som aktørerne tilrettelægger deres indsats efter. Nogle af de elementer, der arbejdes med er: Jobsøgningsteknikker Adfærd og kommunikation Kompetenceafklaring Konflikthåndtering Lav jeres egen virksomhed Praktiksøgning Omkring deltagernes udbytte og tilfredshed med deltagelse i projekterne gennemføres samtaler med tilfældigt udvalgte deltagere. Det generelle billede er at brugerne er tilfredse med forløbet hos aktøren, men det skal også nævnes at tilfredsheden også er afhængig af hvilken målgruppe, der er henvist til aktøren. Deltagere med en kort ledighed er typisk mere tilfredse og motiverede end deltagere med en længerevarende forsørgelseshistorik. Med hensyn til nye ideer og forslag til forbedring har deltagerne ikke bemærkninger til de tiltag, som aktører har præsenteret gennem forløbet. Udover den evaluering som aktørerne selv gennemfører, anvender Jobcentret også defgo.net, som er et internetbaseret baseret evalueringssystem, hvor jobcenteret fortløbende kan følge de indkomne besvarelser. Det skal bemærkes, at brugen af defgo.net endnu ikke er tilstrækkeligt indarbejdet, men kan som redskab give et fingerpeg om, hvordan brugeren oplever forløbet hos aktøren. De spørgsmål, vi stiller, kan f.eks. være: Hvordan har du været tilfreds med forløbet hos aktøren? Hvordan har du været tilfreds med den faglige vejledning (målsætning,

7 Beskæftigelsesudvalget 7 jobmuligheder, uddannelsesmuligheder mv.)? Spørgsmålene er tilrettet den enkelte aktør, og den målgruppe som er henvist til aktøren. Administrativt tilsyn. Andre elementer i tilsyn er den rent administrative kontrol på rettidighed og indhold i jobsamtalerne m.v. Der gennemføres stikprøvekontrol på baggrund af deltagerlister. Her kontrolleres overholdelse af rettidighed på jobsamtaler og aktivering, indhold i samtalerne m.v. Det skal bemærkes af jobcenterets sagsbehandlere er væsentlige partnere i samarbejdet omkring rettidighed. Aftaler med SidJob: Med udgangspunkt i støtte fra det Lokale Beskæftigelsesråd er der indgået 3 delkontrakter med SidJob Hop i Job, SMS og LogoFys. Der bliver senere udarbejdet en samlet afrapportering for disse 3 projekter til det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Økonomi og finansiering Økonomi fremgår af kontrakterne som er sendt pr. post til udvalgets medlemmer. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenpunktet Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Punktet blev drøftet Fraværende: Tilbage til toppen

8 Beskæftigelsesudvalget Tillæg til beskæftigelsesplan / Jesper Brogaard Beslutningstema Tillæg til beskæftigelsesplan 2011 Sagsbeskrivelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har, på baggrund af den politiske aftale Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed afsat en pulje hvorfra landets jobcentre bliver tildelt midler til at ansætte virksomhedskonsulenter. Midlerne er gældende for år 2010 til 2013 og bliver fordelt på baggrund af antallet af langtidsledige i hver enkelt kommune, defineret som ledige med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed. I 2010 skal kommunen udarbejde en plan med mål for indsatsen og resultatkrav for den 4-årige bevillingsperiode. Bevillingen skal sikre at flere personer får et virksomhedsrettet tilbud, og kommunen skal opstille følgende: Kvantitative mål for udvidelsen af antallet af personer i virksomhedsrettede forløb for den 4-årige periode En strategi for indsatsen i kommunen i bevillingsperioden Resultatkrav for indsatsen med henblik på at sikre, at målene nås i løbet af de 4 år. Bevillingen er til løn i jobcenteret og afholdelse af udgifter til andre aktører. Det er derfor muligt at anvende tilskuddet til afholdelse af udgifter til andre aktører, der varetager indsatsen overfor de langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed. Såfremt der er behov for justeringer af beskæftigelsesplanen, skal kommunen årligt revidere mål for indsatsen og resultatkrav i et tillæg til beskæftigelsesplanen for 2011, 2012 og Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering 2010 kr , 2011 kr , 2012 kr , 2013 kr Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

9 Beskæftigelsesudvalget 9 Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler tillæg 3 godkendt, og oversender det til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Endvidere indstilles, at bevillingen for 2010 på kr overføres til Bilag: Tillæg 3 plan 2011 Beskæftigelsesudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende projekter, herunder rotationsprojekt / Jesper Brogaard Beslutningstema Status på projekter, herunder rotationsprojekter. Sagsbeskrivelse Rotationsprojekter: Grib fremtiden 1 rotationsprojekt indenfor SOSU området. Projektet startede d. 1. januar 2010 med deltagelse af 26 ansatte i ældreplejen og 26 ledige borgere som afløsere. De 26 ansatte færdiggør SOSU uddannelsen ultimo marts 2011 Pr. 1. januar 2011 starter de 16 af afløserne i ordinær uddannelse. De sidste 10 starter i ordinær uddannelse d. 1. april I perioden fra 1. januar til ultimo marts er de 10 deltagere ansat på ordinære vilkår. Der har ikke været frafald af deltagere i projektet. Grib fremtiden 2 Projektet er en videreførelse af ovenstående. Den 25. oktober starter 17 ledige (heraf 5 kontanthjælpsmodtagere hvoraf 3 er fra integrationsafdelingen) på et for-forløb som består af 5 ugers teori og 3 ugers praktik. Forløbet afsluttes den 17. december, og deltagerne er herefter ansat som afløsere pr. 1. januar. De ansatte som afløses, deltager fra 1. januar 2011 i 14 måneders ordinært uddannelsesforløb. Rotationsprojekt for serviceassistenter Inden for rengøringsområdet opstartes et opkvalificeringsforløb hvor ansatte tilbydes at blive uddannet til faglært Serviceassistent. Projektet foregår over en 2-årig periode og opstartes d. 3. november med informationsmøde for 17 ansatte. Ugen efter afholdes informationsmøde med de ledige. I perioden opkvalificeres et antal ledige, og i løbet af første praktikperiode bliver de ledige ansat som afløsere på ordinære vilkår, og deltager desuden i uddannelsen til serviceassistent. Der startes med opkvalificering i 6 uger, hvorefter der veksles mellem praktik og udannelse i blokke af 5 eller 6 ugers varighed. Økonomi og ressourcestyring. Akademiuddannelse i samarbejde med EUC Nordvest En uddannelse for faglærte ledige, eller ledige med en gymnasial uddannelse. Deltagerne skal desuden have minimum 2 års erhvervserfaring.

11 Beskæftigelsesudvalget 11 Udannelsen er sammensat af 6 moduler (erhvervsøkonomi, økonomistyring, organisation, projektstyring, specialeforløb og afgangsprojekt) som alle afsluttes med en mundtlig eller skriftlig eksamen. Når uddannelsen er gennemført kan deltagerne få adgang til HD 2 og specialer på handelshøjskolerne. Dog skal uddannelsen suppleres med global økonomi, erhvervsret og statistik. Der er oprettet et hold med 17 deltagere fra Jammerbugt Kommune og 1 deltager fra Aalborg Kommune. Start er 25. oktober 2010 og uddannelsen afsluttes d. 27. april 2011 Af hensyn til, at kursisterne ikke skal pendle til Thisted, er der til formålet lejet et lokale i Mediecenteret i Aabybro som bliver base for forløbet. Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Indgår i aktivitetsmidlerne Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Beskæftigelsesudvalget Voksenlærlingkampagnen / Jesper Brogaard Beslutningstema Fremtiden er faglært - voksenlærlingekampagne Sagsbeskrivels Den 4. oktober 2010 startede kampagnen Fremtiden er faglært i Nord- og Midtjylland. I fremtiden bliver der færre ufaglærte job, mens virksomheder i Nordjylland i stigende grad efterspørger medarbejdere med en kompetencegivende uddannelse. Derfor skal ikke bare unge, men også voksne uddanne sig. Fremtiden er faglært tager udgangspunkt i voksenlærlingeordningen, hvor en person over 25 år, kan gennemføre et lærlingeforløb med skiftevis skoleperioder og praktikperioder. Uddannelsen tager som regel mellem to og fire år, med mindre lærlingen har så meget relevant baggrundserfaring, at uddannelsesforløbet kan forkortes. En voksenlærlingeaftale er en aftale mellem lærlingen og dennes praktiksted. I aftalen står, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag, i samarbejde med det uddannelsessted, hvor lærlingen går i skole. Virksomheden skal godkendes som praktikplads af uddannelsesstedet. Fordele ved at have en voksenlærling: Virksomheden får en lærling med erfaring og modenhed Virksomheden kan opkvalificere og fastholde gode medarbejdere Virksomheden får et tilskud på 30 kr. i timen i op til to år efter uddannelsesaftalens start Virksomheden forebygger mangel på faglært arbejdskraft Kombinationsaftaler gør det meget fleksibelt at have en voksenlærling Fordele ved at være voksenlærling: Mindsteløn for ikke-faglærte under uddannelsen Relevant erhvervserfaring nedsætter uddannelsestiden Man får papir på sine kvalifikationer og kommer til at stå stærkere på arbejdsmarkedet Status Virksomhedskonsulenterne i jobcenter Jammerbugt har pt. lavet aftaler med 65 virksomheder i perioden frem til medio november måned. Der er allerede positive tilkendegivelser fra flere virksomheder som er interesserede i voksenlærlinge fra marts/april En sidegevinst er naturligvis også, at

13 Beskæftigelsesudvalget 13 konsulenterne i forbindelse med besøg på virksomhederne, informerer om, hvilke andre fordele virksomhederne har af et samarbejde med jobcenteret. Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning. Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning - der er etableret 20 i 2009 og indtil videre 18 i 2010 Fraværende: Tilbage til toppen

14 Beskæftigelsesudvalget Statustal for beskæftigelsesområdet / Jesper Brogaard Beslutningstema Statustal for beskæftigelsesområdet Det skal bemærkes, at graferne vedrørende førtidspension er udeladt idet der er igangsat en undersøgelse af den korrekte udvikling på området kun omhandlende Jammerbugt Kommune. Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning Bilag: Statustal 26. oktober 2010 v1 Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Det aftales, at den interne evaluering af samarbejde mellem administration og udvalg skal gennemføres på næste møde - relevant materiale medsendes Fraværende: Tilbage til toppen

16 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra forvaltningen / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra forvaltningen Jobcenter Jammerbugt er involveret i processen med at hjælpe de ansatte i Mad og Måltidsservice, i deres opsigelsesperiode. Jobcenter Jammerbugt endvidere involveret i, at udvikle målemetoder til effektmåling af aktiveringsindsatsen, i samarbejde med beskæftigelsesregionen og Aalborg Universitet. Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Orientering fra indledende møde vedr. projektet om ungeindsatsen, der godkendt i SSU, BES og BFU EU-projekt i samarbejde med Thisted vedr årige Fraværende: Tilbage til toppen

17 Beskæftigelsesudvalget 17 Underskrifter Erik Ingerslev (F) Eva Rytter Andersen (A) Jens Jungersen (V) Peter Jensen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Søren Dybdal Møller (A)

18 1 Tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplanen 2011 Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettede tilbud. Arbejdsmarkedsstyrelsen har, på baggrund af den politiske aftale Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed afsat en pulje hvorfra landets jobcentre bliver tildelt midler til at ansætte virksomhedskonsulenter. Midlerne er gældende for år 2010 til 2013 og bliver fordelt på baggrund af antallet af langtidsledige i hver enkelt kommune, defineret som ledige med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed. Bevillingen gives som tilskud til dækning af de lønudgifter der følger af ekstra virksomhedskonsulenter i jobcenteret. Det er desuden muligt at anvende tilskuddet til afholdelse af udgifter til andre aktører, der varetager den beskrevne indsats overfor de langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed. Det er den enkelte kommune som fastlægger de fysiske rammer i forbindelse med indsatsen 1. Som tidligere beskrevet, i afsnit , har Jobcenter Jammerbugt opstartet et tilbud hos anden aktør, målrettet langtidsledige borgere på over 50 år (mere end 123 ugers ledighed). I 2011 vil dette forløb blive udvidet på to fronter. For det første vil borgere under 50 år også blive omfattet af forløbet, og for det andet vil kravet for deltagelse blive nedsat til, at deltagerne har været ledige i over 52 uger. Primo oktober 2010 deltager 36 langtidsledige borgere i forløbet. Dette antal vil altså blive forøget i løbet af 2011 når målgruppen bliver udvidet. Pt. (juli 2010) har Jobcenter Jammerbugt 224 borgere som har mere end 52 ugers ledighed, fordelt på 70 som modtager dagpenge og 154 som har kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag (kilde: jobindsats.dk) Måltal: 50% af de langtidsledige som deltager i forløb hos den eksterne aktør, skal kontinuerligt være i virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller voksenelev). Jobcenter Jammerbugt vil løbende foretage justeringer mv. i de kommende års beskæftigelsesplaner i henhold til ovenstående mål. 1 Skrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 3. september 2010 Pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering, s. 3

19 Statustal 26. oktober Forsikrede ledige

20 Kontanthjælp total, løbende gennemsnit Faktiske antal, kontanthjælpsmodtagere i alt Løbende gennemsnit i alt Måltal = 480 Uge Kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate Faktiske tal, arbejdsmarkedsparate Faktisk tal, ikke-arbejdsmarkedsparate ikke-arbejdsmarkedsparate, inkl. forrevalidenter Uge

21 Revalidering Antal Løbende gennemsnit Måltal, mindst Sygedagpengesager, over 52 uger Faktisk antal, over 52 uger Måltal, over 52 uger Løbende gns, over 52 uger

22 Sygedagpengesager, mellem uger Faktisk antal, 26 til 52 uger Løbende gns, mellem 26 og 52 uger Måltal, mellem uger Sygedagpengesager, under 52 uger Faktisk antal, under 52 uger Måltal, under 52 uger Løbende gns, under 52 uger

23 Førtidspension - total Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total Fleksjob og total Total (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) januar 2010 februar 2010 marts 2010 april 2010 maj 2010 juni 2010 juli 2010 august 2010 september 2010 Total Måltal, total pr. 31/ oktober 2010 november 2010 december 2010

24

25 Antal på henholdsvis ledighedsydelse og i fleksjob januar 2010 februar 2010 marts 2010 april 2010 maj 2010 juni 2010 juli 2010 august 2010 september oktober 2010 november 2010 december I fleksjob Måltal, fleksjob På ledighedsydelse Måltal, ledighedsydelse i gns

26

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 11. november 2010 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 11. november 2010 1. Fællesmøde

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune... 1 18. Status for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 49. Budgetopfølgning 2 31.07.2009... 1 50. Analyse af ungeledighed 2009...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Løntilskud for forsikrede ledige for kommuner.

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 10.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst administrationsbygning Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 10.08.2011 Punkter på åbent møde: 24. Tema - beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på åbent møde: 72. Budgetopfølgning 3 2012 1 73. Indsatsen overfor

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 9. Budgettjek 2008 - behandling i fagudvalg 1 10. Ny chance for alle -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 12.04.2012 kl. 15.45 Metal Aalborg, Søndergade 14, Aalborg 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 12. april 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budget 2013-16 -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 28.08.2012 kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.08.2012 Punkter på åbent møde: 45. Budgetopfølgning 2 2012 1 46. Genoptagelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

at der pr. 1. november normeres 2 stillinger til kursusledere for aktivering af sprogkursister, med lønudgift kr. 105.000 i 1999.

at der pr. 1. november normeres 2 stillinger til kursusledere for aktivering af sprogkursister, med lønudgift kr. 105.000 i 1999. Pkt.nr: 37 Aktivering af indvandrere/flygtninge som modtager kontanthjælp 238924 Indstilling: Det anbefales overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at der indledes aktivering for sprogkursister

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde. Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde. Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris Ove

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30 Bemærk, at mødet afholdes på Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, lokale 25, 9220 Aalborg Øst Tema: Skolepraktik,

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere