DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER"

Transkript

1 DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER Dansk Kegle Forbund er arrangør af 1. og 2. divisionsturneringer samt landspokalturnering. 1. DIVISIONSTURNERING Afviklingsperioden er efterår - forår. 1. division, der er landsdækkende, 2. division, der er opdelt i en øst- og en vestkreds. Det tilstræbes at have 8 hold i hver division. Antal og sammensætning kan reguleres af sportsudvalget for sektion Bohle. Østkredsen omfatter K.K.U./S.K.U. og vestkredsen F.K.U./J.K.U. Det er tilladt fore en klub at deltage med ét hold i 1. division og flere hold i 2. division. Holdene kan bestå af både dame- og herrespillere fra samme klub. Det er tilladt at stille et hold sammensat af spillere fra flere klubber fra samme union til turneringskampe til og med 2. division. Det skal fremgår af tilmeldingen, hvilke klubber der stiller hold sammen. Hjemmebanen skal være de baner, hvor den klub, der tilmelder holdet, spiller. Hver klub kan max stille med et hold, der er mixed mellem 2 eller flere klubber og det skal altid være klubbens laveste rangerende hold, der er mixed. Såfremt en klub ønsker at trække et hold efter tilmelding til turneringen, skal det være det lavest rangerende hold, der trækkes. 2. DELTAGELSE I TURNERING Hold, der deltager i D.Ke.F.s turneringer, består af 4 spillere + evt. 1 udskiftningsspiller. Spiller et hold med mindre end 4 spillere skal holdet idømmes en bod på 300,- kr., som betales til arrangøren. 3. LICENS Licens og klublicens udstedes af D.Ke.F. og kun D.Ke.F. kan udstede licens for medlemsskab. Licensen giver ret til deltagelse i D.Ke.F.s arrangementer, unionernes turneringer, stævner og udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under WNBA/FIQ, og som ikke strider imod D.Ke.F.s love og spilleregler. Licensen er gældende fra 1. januar til 31. december. Udmeldelse af medlemmer skal ske på indrapporteringsskemaer og være kontoret i D.Ke.F. i hænde senest den 31. december. Ved kontingentrestance for medlemmer der udmeldes, skal dette meddeles på indrapporteringsskemaet. Ved klubskifte skal klubskifteformularen udfyldes. Licensgebyret betales forud og forfalder 15. januar. Såfremt gebyret ikke er rettidigt indbetalt og ikke efter påkrav er betalt senest den 1. februar, kan klubben slettes af D.Ke.F. Afgørelsen træffes af Hovedbestyrelsen på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. Klubber/medlemmer, der indmeldes efter den 30. juni, betaler kun for ½ år. Licensgebyret fastsættes hvert år af D.Ke.F.s Hovedbestyrelse. Ungdomsspillere betaler ½ licensgebyr. Hvis et medlem overtræder forbundets love eller spilleregler, inddrages licensen for en af Hovedbestyrelsen nærmere fastsat periode. Udelukkede spilleres licens inddrages af unionen, og spilleren kan ikke deltage i nogen form for keglesports D.Ke.F. - Spilleregler. 1

2 turneringer under D.Ke.F. En spiller skal kun løse èn licens. Licensen giver ret til at deltage i både en Bohle-,Classic- og Schereklub inden for D.Ke.F. Ved medlemskab i flere klubber skal Bohlelicens være stamlicens. Licensen skal ved klubskifte ændres af ny klub ved D.Ke.F. Ungdomsspillere har dog mulighed for at løse 1 ungdomslicens og 1 dame/herrelicens. Ved klubskifte får en spiller 3 måneders karantæne, som regnes fra udmeldelsesdatoen på klubskifteformularen. Karantænen gælder turnerings- og pokalkampe. Såfremt en spiller skifter klub på grund af (dokumenteret) flytning af folkeregisteradresse i indeværende sæson fra én by til en anden i samme union eller på grund af (dokumenteret) flytning af folkeregisteradresse i indeværende sæson fra én union til en anden, kan der gives dispensation. Klubskifte i perioden mellem 1.6. og er tilladt uden karantæne. Medlemsregistrering indrapporteres klubvis til D.I.F. senest den 31. januar. Undlades dette, ikendes klubben en bøde på 300 kr. og evt. tilskud til rejseudgifter fra D.Ke.F. annulleres. 4. ALDERSGRÆNSER Ved turnering: 8-18 år: Ungdom/piger-drenge 18 - år: damer-herrer Vedrørende dispensation: se spilleregler for ungdom. 5. SPILLEDRAGT Spilledragt - bestående af overdel og underdel i samme farve - skal være ens for spillerne på et hold. Spilledragt er obligatorisk i alle arrangementer under D.Ke.F. Dispensation vil normalt ikke blive givet. Der er ingen begrænsninger med hensyn til reklamer på spilledragter. 6. FORTRÆNING Det er forbudt for begge hold at benytte kampbanerne forud for kampen på spilledagen. Det er tilladt for alle spillerne at fortræne på andre end de til kampen beregnede baner. Hvis der spilles kampe på andre baner, må der kun være én spiller + hjælper på hver træningsbane. 7. SPILLEMÅDE Alle hold møder hinanden i en dobbeltturnering med hjemme- og udekampe. Holdene spiller på 2 forudbestemte baner hvert spillested med 120 slag pr. spiller. 60 slag på hver bane. Der spilles først 30 slag i venstre og derefter 30 slag i højre side. Hjemmeholdet starter på venstre bane. Spillernes navne og spillerækkefølge, samt navn på eventuel reserve, opgives før hver kamps begyndelse. Denne rækkefølge kan ikke fraviges. Spillerne på begge hold har 5 prøveslag på startbanen. Udskiftningsspilleren har ligeledes 5 prøveslag, hvor denne starter. Der må ikke spilles ekstra slag under afventning af modspillerens sidste slag. Spilletid for 60 slag er max. 24 min. Overskrides denne tid, noteres resterende slag (op til de 60) som nulslag. Spilleren er selv ansvarlig for at foretage korrekt sideskift i løbet af kampen. Afskriverens bedømmelse af korrekt bane- og sideskift er gældende. 8. AFSKRIVER Afskriveren ved turneringskampe skal være i besiddelse af gyldig licens eller være godkendt af begge holdledere. Afskriveren skal orienteres om evt. uregelmæssigheder. Opstår yderligere uregelmæssigheder, tilkaldes hjemmeholdets holdleder. Der må ikke ryges ved afskrivningspultene. D.Ke.F. - Spilleregler. 2

3 9. HOLDLEDER Hjemmeholdets holdleder er øverste myndighed ved turneringskampe. Er hjemmeholdets holdleder nødt til at forlade kampen eller spiller selv, skal hvervet overdrages til et andet klubmedlem, og navnet på denne skal meddeles modstanderens holdleder. Der må aldrig under en kamp herske tvivl om, hvem der er den øverste myndighed. Kun denne kan påtale uregelmæssigheder og give advarsler til spillerne. Holdlederen skal sikre sig, at de gældende spilleregler er tilgængelige på baneanlægget. 10. HJÆLPER PÅ BANEN Det er tilladt en spiller at tage en hjælper med ind på banen fra start eller ved baneskift. Hjælperen skal være iført sportstøj og opholde sig der, til spilleren skifter bane og uden at genere de øvrige spillere. 11. UDSKIFTNING Det er på et hvilket som helst tidspunkt under en turneringskamp tilladt at udskifte en spiller med udskiftningsspilleren. Der må kun udskiftes én gang, og udskiftningen skal foretages af holdlederen. Den udskiftede spiller må ikke på noget tidspunkt genindsættes i kampen. 12. SLAGBEDØMMELSE Ved automatisk keglerejsning følges værdien på den elektriske lystavle. Er en defekt ikke til at udbedre, blive de faktisk faldne kegler bedømt. Kegler, der bliver kastet omkuld af en kugle fra afløbsrenden, tæller ikke som faldne. Hvis en kegle hopper til et andet hul, og dette ikke markeres med lys på tavlen, skrives det på lystavlen viste antal væltede kegler på slagsedlen. Kugler, som spilleren taber efter indtagelse af grundstillingen, og som forlader spilleområdet, tæller som gyldigt slag. Hvis én eller flere kegler er væltet før kugleindslaget, og det vises på lystavlen, er slaget ugyldigt og må gentages. Dette gælder også, hvis kuglen forinden har forladt løbefladen. 13. FEJLSLAG En kugle, der løber ud fra løbefladen, gælder som fejlslag. Fejlslag markeres med et (nul med kryds i). 14. NULSLAG Som nulslag gælder de efter en advarsel ureglementerede udførte slag. Nulslag markeres med et X. Et slag afgivet i den forkerte side - inden en advarsel - skal tælle med. 15. ADVARSLER Advarsler er personbestemte og skal straks bekendtgøres for spilleren. Efter én advarsel - uanset forseelse - bliver den/de næste forseelser noteret som nulslag. Forseelser, som skal føre til advarsler: Overtrædelse af spilleområdet, enten fortil eller til siden, er efter indtagelse af grundstilling til kuglens indslag i keglestanden forbudt og har en advarsel til følge. (Spilleområdet er tilløbsbane inkl. den belægning, som ligger på hver side af tilløbsbanen). D.Ke.F. - Spilleregler. 3

4 Ved usportslig opførsel mellem 2 slag. (Usportslig opførsel foreligger, når f.eks. spilleren ikke anerkender afskriverens eller hjemmeholdets holdleders afgørelser). Hvis spilleren forstyrrer eller hæmmer modstanderen ved udøvelsen af dennes sportslige virke. Hvis spilleren taler højt med sin hjælper eller tilskuer eller på anden måde forholder sig utilbørligt. At afgive en kugle i den forkerte side. Slaget tæller. At berøre gulvet med hænder eller knæ eller lægge kuglen fra sig på gulvet. At støtte sig til kugletilbageløbet eller til væggen. At benytte stoffer som talkum, pimpsten, harpiks, spray, spyt el. lign. materiale til hænder, sko eller løbefladen. Kugler, der går ind i keglestanden før den elektriske automatik er parat, er spillet for tidligt, og dette slag må gentages. Fremtidige for tidligt afgivne kugler bliver noteret som nulslag. Åbenbare fejl i den elektriske markering berøres ikke af denne regel (afskriverens bedømmelse). Forbud Det er ikke tilladt at vente på en speciel tilbagekommende kugle. Egne kugler er ikke tilladt. Det er forbudt at anbringe markeringer af enhver art i spilleområdet. 16. SCORINGSLISTER D.Ke.F.s scoringslister skal benyttes. Disse udskrives fra kegleprogrammet / hjemmesiden. Holdenes holdleder er ansvarlig for at gemme scoringslisterne i indeværende sæson, D.Ke.F. kan forlange at få dem indsendt. Hjemmeholdets holdleder taster kampresultaterne ind på kegleportalen umiddelbart efter kampen. Er resultaterne ikke tastet ind senest kl , kan hjemmeholdet blive idømt en bøde på 100,- kr., som betales til arrangøren. Udfyldelse af scoringslister: Der udskrives 2 scoringslister som begge udfyldes. Tydelige spillernavne (holdopstilling) skal påføres med korrekt licensnummer på hver spiller. Scoringslisten skal udfyldes af hjemmeholdets holdleder og underskrives af denne samt af modstanderens holdleder. Disse underskrifter er bindende for de individuelle resultater, som derefter ikke kan ændres. Hver holdleder får en underskrevet scoringsliste. 17. POINTGIVNING I hver kamp spilles der om 10 point. Der tildeles 2 point for at vinde over sin modstander. Spilles der uafgjort deles de 2 point. Der tildeles 2 point til det hold, der totalt opnår flest kegler. Spilles der uafgjort deles de 2 point. Slutter 2 eller flere hold lige, er det point i indbyrdes kampe, der er afgørende. Står holdene herefter stadig lige, er det antallet af plus/minus kegler i indbyrdes kampe, der er gældende for placeringen (se bilag 1) Står holdene derefter stadig lige, spilles en omkamp på neutral bane. Her må der ikke fortrænes på kampbanerne, der i øvrigt ikke må benyttes af spillerne forud for kampen på spilledagen. D.Ke.F. - Spilleregler. 4

5 18. PROTEST Hjemmeholdets holdleders afgørelser skal ubetinget respekteres. Skriftlig protest kan dog indsendes til D.Ke.F.s turneringsudvalgsformand efter kampens afholdelse, selvom scoringslisten er underskrevet. Protesten skal være D.Ke.F.s sportsleder i hænde senest 72 timer efter kampens afslutning. Sportsudvalget skal træffe en afgørelse senest 14 dage efter. Denne afgørelse kan indankes til Amatør- og Ordensudvalget inden 8 dage. Anken skal sendes via egen union. Se lovenes 13. Protest fra et seriehold skal først behandles i egen union. Herefter følges ovenstående fremgangsmåde. 19. AFBRYDELSE AF KAMP Går en keglebane i stykker under en kamp, og man ikke indenfor 30 min. kan få den i gang igen, kan kampen udsættes, medmindre der forefindes en anden ledig bane, hvor kampen så skal færdigspilles. Hvis kampen har været afbrudt i 5 min., tildeles spilleren 5 ekstra slag som opvarmning. Hvis en kamp må udsættes, skal arrangørens turneringsudvalg underrettes snarest, og turneringsudvalget vil fastsætte en ny kampdato. 20. FLYTNING AF KAMP Hvis det er nødvendigt for et hold at flytte en kamp, skal holdet aftale ny spilledag og -tidspunkt med modpartens hold. De to implicerede hold skal hver især indsende skemaet vedrørende flytning af kamp, så det er D.Ke.F.s Sportsudvalg (se i turneringsplanen til hvem) i hænde senest kl. 19,00 dagen før den ordinære kampdag. Hvis ikke idømmes holdet en bod på 100 kr. Kampen skal så vidt muligt være afviklet inden næste spillerunde. Tidspunktet for sidste kamp i turneringen kan ikke flyttes. 21. UDEBLIVELSE Udebliver et hold uden gyldig grund, idømmes holdet en bøde på 800,- kr., som betales til arrangøren. (Gælder også i landspokalturneringen). Melder en klub afbud fra en kamp, gives der 0 point + evt. bod på 400,- kr, fastsat af Hovedbestyrelsen samt tilbagebetaling af evt. rejsetilskud. Modstanderen vinder uden kamp og tildeles 10 point. Når turneringen er færdigspillet, tildeles holdet deres gennemsnitlige keglefald på hhv. ude- eller hjemmebane. 22. INDIVIDUEL OP- OG NEDRYKNING. Gældende for individuel op- og nedrykning mellem 1. og 2. division: En spiller kan til enhver tid rykke op på et højere rangerende hold, hvorimod det ikke er tilladt at rykke ned på klubbens lavere rangerende hold, før det tidligere hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spiller en kamp, hvor den pågældende ikke har spillet. Dog kan en spiller ikke spille på mere end ét hold samme dag. Til et holds første kamp i turneringen skal dette bestå af nye spillere. D.v.s. man må ikke bruge en spiller, der har spillet på et andet hold. Har en spiller spillet uberettiget på et hold, annulleres dennes resultat i den pågældende kamp, og spillerens klub idømmes en bøde på 300,- kr., som betales til arrangøren. D.Ke.F. - Spilleregler. 5

6 Ved flyttede turneringskampe, er det den nye kampdag, der gælder for så vidt angår op- og nedrykning af spillere. Gældende for individuel op- og nedrykning i divisionerne: En spiller kan kun rykke mellem klubbens egne hold indenfor samme division, såfremt det tidligere hold i mellemtiden har spillet 2 kampe, hvoraf den ene klamp kan være afviklet samme dag, hvor den pågældende ikke har spillet. 23. OP- OG NEDRYKNING FOR HOLD. Det højest placerede seriehold i Jylland og på Fyn rykker op i 2. Division vest. Det højest placerede seriehold i København og på Sjælland rykker op i 2. Division øst. Der rykker 1 hold fra hver af 2. divisionsrækkerne til 1. division. Hvis et hold rykker ned, kan et hold fra samme klub ikke rykke op i samme række. Fra 1. division rykker 2 hold ned i 2. division til den kreds, de er tilknyttet. I tilfælde af, at der rykker 2 hold ned fra 1. division til den samme 2. division, vil der blive tale om ekstraordinær nedrykning til serie 1. Fra hver af 2. divisionerne vil der være 2 hold, der rykker ned i serierne. 24. PRÆMIER VED TURNERING Vinderne af 1. division er Danmarksmestre. De modtager D.I.F.s og D.Ke.F.s guldmedaljer og D.Ke.F.s vandrepokal. Nr. 2 og 3 modtager hhv. D.Ke.F.s sølv- og bronzemedaljer. De 2 vindende hold i 2. Division øst/vest modtager D.Ke.F.s guldmedaljer. Nr. 2 og 3 modtager hhv. D.Ke.F.s sølv- og bronzemedaljer. 25. REJSEUDGIFTER D.Ke.F. betaler - efter regler fastsat af Hovedbestyrelsen - et beløb til hvert deltagende hold i divisionerne som tilskud til rejseudgifter. 26. ALKOHOL/DOPING Hvis en spiller er synligt beruset i en sådan grad, at vedkommende er til gene for sin modspiller eller ikke er i stand til at spille på behørig måde eller i øvrigt er til gene under kampens afvikling, har hjemmeholdets holdleder ret til at udelukke vedkommende fra kampen. D.Ke.F. følger i øvrigt D.I.F.s og WADA.s dopingregler. *** Det er tilladt at tage en plasticflaske med alkoholfri drikkevarer med ind på banen. 27. LANDSPOKALTURNERING Hver union spiller efter deres egne regler frem til 2 hold. Kampene skal være afviklet inden 1.3. De 8 hold spiller nu under D.Ke.F.s Sportsudvalg, som foretager lodtrækning mellem dem. Alle disse kampe spilles på neutrale baneanlæg. D.Ke.F.s turneringsudvalg fastsætter dato og tid for kampene i samråd med unionernes spilleudvalg. Når D.Ke.F. overtager landspokalturneringen, som består af 2 klubhold fra hver union, er spillerne ikke mere låst. 15 min. før kampens begyndelse afleverer hvert hold en lukket kuvert med holdopstillingen til den jourhavende fra D.Ke.F. eller unionen. Rækkefølgen på holdopstillingen skal følges. D.Ke.F. - Spilleregler. 6

7 Hver spiller har 5 prøveslag på startbanen. Udskiftningsspilleren har ligeledes 5 prøveslag, hvor denne starter. Det er forbudt for spillerne på disse hold at benytte kampbanerne forud for kampen på spilledagen. Der må fortrænes på andre end de til kampen beregnede baner. Hvert hold består af 4 spillere + evt. 1 udskiftningsspiller. Udskiftningsspilleren skal skrives på startlisten. Er udskiftningsspilleren benyttet, er holdet låst og kan ikke indsætte nye udskiftningsspiller. Kvartfinale og finalekamp afvikles på neutralt baneanlæg. De 4 hold skal spille samtidigt over 4 baner med 15 slag i hver side på hver bane. Der trækkes lod om banestart for hver af de 4 klubber. Klubbens spiller nr. 2 starter på den bane, hvor spiller nr. 1 sluttede og så fremdeles. Der spilles om point for hver side, d.v.s. når alle spillere har spillet hver deres side, gives der 4 point til den, der har væltet flest kegler på de 15 slag, 3 point til nr. 2, 2 point til nr. 3 og 1 point til nr. 4. Hvis 2 spillere opnår det samme antal væltede kegler i en side, gives der til begge spillere det højeste antal point, hvorved næste pointtal udgår. Hvis to eller flere hold står lige om en placering, er det antal væltede kegler, der er gældende. Hvis der også her er lighed, får hver spiller på et hold et slag i hver side på hver bane, i alt 8 slag pr. spiller (32 slag pr. hold). Der fortsættes på samme måde, til en vinder er fundet. Der spilles om en vandrepokal, og vinderne modtager D.Ke.Fs guldmedaljer. Nr. 2 og 3 modtager hhv. sølv- og bronzemedaljer. ***** Såfremt der indtræffer situationer/tilfælde, der ikke er omhandlet i ovenstående regler, må Sportsudvalgets afgørelse betragtes som gældende. D.Ke.F./Spilleregler DANSK KEGLE FORBUND D.Ke.F. - Spilleregler. 7

8 D.Ke.F. - SPILLEREGLER BILAG 1 VEDR. POINTLIGHED EKSEMPEL Ved pointlighed mellem 3 klubber: 1. A 18 kampe 100 point 2. B 18 kampe 100 point 3. C 18 kampe 100 point Resultater af indbyrdes kampe: A - B = A 6 point/ 4 pluskegler - B 4 point / 4 minuskegler B - A = B 6 point/ 19 pluskegler - A 4 point/ 19 minuskegler A - C = A 6 point/ 9 pluskegler - C 4 point /9 minuskegler C - A = C 10 point/41 pluskegler - A 0 point /41 minuskegler B - C = B 8 point/ 19 pluskegler - C 2 point /19 minuskegler C - B = C 6 point/ 5 pluskegler - B 4 point /5 minuskegler pluskegler: minuskegler: 1. B = = 9 = 22 point 29 pluskegler 3. C = = 28 = 22 point 18 pluskegler 2. A = = 60 = 16 point 47 minuskegler. D.Ke.F. - Spilleregler. 8

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER Dansk Kegle Forbund er arrangør af 1. og 2. divisionsturneringer samt landspokalturnering. 1. DIVISIONSTURNERING Afviklingsperioden er efterår - forår. 1. division, der

Læs mere

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER Dansk Kegle Forbund er arrangør af 1. 2. og 3. divisionsturneringer samt landspokalturnering. 1. DIVISIONSTURNERING Afviklingsperioden er efterår - forår. 1. division,

Læs mere

SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 & 2 M/K

SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 & 2 M/K SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 & 2 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side

Læs mere

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic Turneringsplan & Aktivitetskalender Classic Sæson 2015-2016 Kontaktpersoner Til klubber 1. Division K.C.K. 1 Finn Hyldmar Tlf. 26 25 28 23 K.C.K. 2 John Frederiksen Tlf. 31 20 85 37 H.C.K. 1 Peter W. Sørensen

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag 1: Alle mesterskaber og stævner spilles efter internationale regler. Alle turneringskampe spilles på 2 baner, lige mange højre og venstre slag.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde I Sjællands Kegle Union Mandag d. 26. februar 2018 Kl

Repræsentantskabsmøde I Sjællands Kegle Union Mandag d. 26. februar 2018 Kl Repræsentantskabsmøde I Sjællands Kegle Union Mandag d. 26. februar 2018 Kl. 19.00 Køge Kegle Center Gymnasievej 10 Køge 1. Mandaternes prøvelse 2. Formandens beretning 3. Spilleudvalgets beretning 4.

Læs mere

DANSK KEGLE FORBUND Stiftet tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE

DANSK KEGLE FORBUND Stiftet tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE DANSK KEGLE FORBUND Stiftet 13.12.1942 tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kegle Forbund (D.Ke.F.). Forbundets hjemsted er D.I.F.s adresse. 2 TILSLUTNING Danmarks

Læs mere

1.3.3 Unionsmesterskaberne afvikles som et individuelt stævne. Der kåres klasse- par- og unionsmestre.

1.3.3 Unionsmesterskaberne afvikles som et individuelt stævne. Der kåres klasse- par- og unionsmestre. Spilleregler 1. Generelt 1.1 Formål. Unionens formål er at samle firma- og privatklubber, der dyrker bowling. 1.2 Gyldighedsområde. Reglerne er gældende for DFBUs bowlingturneringer. Startberettigede er

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering.

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. 1 Pokalturneringen og dens ledelse Pokalturneringen er en holdturnering arrangeret af Fyns Skak Union. Pokalturneringen spilles efter cup-systemet, dvs. at

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 04/2019 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfattes jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

REGLEMENT FOR 9. HOVEDKREDS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2018/19)

REGLEMENT FOR 9. HOVEDKREDS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2018/19) REGLEMENT FOR 9. HOVEDKREDS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2018/19) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringer Generelt 1 Huller Hos DKU er det lovligt at have huller der ikke nødvendigvis er runde, og hullerne må være så store som man lyster. Turnering 2 Holdturneringer Hovedturneringen, Dagligaen

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere.

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere. Bowling - Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 08/2018 Præambel Alle mesterskaber, stævner og turneringer der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet) er til enhver tid underlagt forbundets spilleregler.

Læs mere

DANSK KEGLE FORBUND Stiftet tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE

DANSK KEGLE FORBUND Stiftet tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE DANSK KEGLE FORBUND Stiftet 13.12.1942 tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kegle Forbund (D.Ke.F.). Forbundets hjemsted er D.I.F.s adresse. 2 TILSLUTNING Danmarks

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Turneringer under DBwF ØST

Turneringer under DBwF ØST Turneringer under DBwF ØST DBwF ØST udbyder følgende turneringer: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2. division, 3. division osv. 4-mands-holdturnering for damehold (Øst

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Turneringsplan 6-mandshold en vej til oplevelser

Turneringsplan 6-mandshold en vej til oplevelser Turneringsplan 6-mandshold 2015 en vej til oplevelser DGI Storstrømmen Pétanque Byder hermed velkommen til sæson 2015 Såfremt du skulle finde fejl i denne turneringsplan, eller der er ting, som kan misforstås,

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Præambel Alle mesterskaber, stævner og turneringer der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet) er til enhver tid underlagt forbundets spilleregler.

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, rangliste og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, rangliste og klubskifte Lovregulativ III - Licens, rangliste og klubskifte 05/2019 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1 1 Reglement for motionsholdturnering 2019/2020 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Bøderegulativ- og gebyrliste

Bøderegulativ- og gebyrliste Bøderegulativ- og gebyrliste Opdateret d. 26. maj 2018 Bødestørrelsen er udtryk for normalstrafferamme. Bødestørrelsen kan i konkrete tilfælde fraviges i både op- og nedadgående retning. BØDER OG SANKTIONER

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Turneringer under DBwF ØST

Turneringer under DBwF ØST Turneringer under DBwF ØST DBwF ØST udbyder følgende turneringer: turneringer 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2. division, 3. division osv. 4-mands-holdturnering holdturnering

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement 1 Turneringsledelse A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

KKU`S LOVE. Unionens formål er at samle alle kegleklubber i København og nærmeste omegn

KKU`S LOVE. Unionens formål er at samle alle kegleklubber i København og nærmeste omegn KKU`S LOVE Navn og formål. 1 Unionens navn er Københavns Kegle Union. Unionens formål er at samle alle kegleklubber i København og nærmeste omegn ( jvf. bestemmelserne i D.Ke.F's love om områdebegrænsning,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3 5 Turneringsafviklingen...

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2018-2019 Til Klubber i Vest Sæson 2018/19 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første kampe. I løbet af en sæson

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

Marita bød velkommen til rep. mødet, og derefter gik hun videre til punkt 1. Marita fortalte at der var kommet ny præsident og sportsdirektør i NBC.

Marita bød velkommen til rep. mødet, og derefter gik hun videre til punkt 1. Marita fortalte at der var kommet ny præsident og sportsdirektør i NBC. Referat fra Dansk Kegle Forbunds repræsentantskabsmøde Søndag den 28. maj 2017 3 F i Nyborg ************************************************************* Tilstede: Forretningsudvalget: Marita Geinitz,

Læs mere

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Indledning Dommerhåndbogen er en vejledning primært til brug for dommere. Håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af de spilleregler der

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

ALBANI CUP. Generelle spilleregler

ALBANI CUP. Generelle spilleregler Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 ALBANI CUP Knockoutturnering Spillere Vinder af kampen Scoretavler Præmier Dommere Generelle spilleregler Vigtige datoer

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Turneringer under DBwF Vest

Turneringer under DBwF Vest Turneringer under DBwF Vest Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands holdturnering for damehold og Open række, som Ude-/Hjemmekampe 3-mands holdturnering

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Halturneringen-2, / 1

Halturneringen-2, / 1 Halturneringen-2, 2019-2020 / 1 Nørresundby den 21. februar 2019 Tilmelding til Halturneringen for 2-mandshold 2019-2020 I dette materiale finder du tilmeldingsformular og regler for Løvvang Bowling Centers

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Turneringsplan 4-mandshold en vej til oplevelser

Turneringsplan 4-mandshold en vej til oplevelser Turneringsplan 4-mandshold 2015 en vej til oplevelser DGI Storstrømmen Pétanque Byder hermed velkommen til sæson 2015. Såfremt Du skulle finde fejl i denne turneringsplan, eller der er ting, som kan misforstås,

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere