Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)"

Transkript

1 Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer

2 Implementeringen af FAIF-reglerne 1. marts 2013 FAIF-loven fremsat 22. juli 2013 FAIF-lovens ikrafttræden 22. juli 2014 Frist for indsendelse af ansøgning om registrering hhv. tilladelse iht. FAIFloven EU-direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde blev implementeret 22. juli Implementeringen er direktivnær EU-kommissionen har udstedt en række forordninger, hvor der fastsættes uddybende regler til bestemmelserne i direktivet Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om uddybning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (Level-2 forordningen) 2

3 Hvor er vi i dag? Anvender reglerne i praksis på de virksomheder, som bliver omfattet af loven Løbende dialog med branchen for at få afklaret tvivlsspørgsmål. 3 tilladelser til forvaltere af alternative investeringsfonde 2 dobbelttilladelser til Investeringsforvaltningsselskaber 1 EuVECA tilladelse 10 registrerede forvaltere Tilladelse til 3 depositarer i medfør af 46, stk maj nye regler for markedsføring Fremadrettet må markedsføring ske uden forudgående tilladelse til: Investorer, der forpligter sig til at investere min euro og erklærer, at de er bekendt med de forbundne risici Medarbejdere, som har med forvaltningen at gøre Tema-hjemmeside om loven Vejledning Spørgsmål & Svar Fortolkninger Standardiserede ansøgninger og Lovstof inkl. Level 2 3

4 To slags forvaltere af alternative investeringsfonde En forvalter af alternative investeringsfonde, der skal registreres En forvalter af alternative investeringsfonde, der skal søge om tilladelse En FAIF skal søge om en tilladelse, såfremt aktiverne i de alternative investeringsfonde, virksomheden forvalter, sammenlagt overstiger en værdi svarende til 100 mio. euro eller 500 mio. euro, såfremt virksomheden udelukkende forvalter alternative investeringsfonde, der ikke har gearet sine investeringer, og ingen investorer i fonden har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene. 4

5 Hvad forstås ved gearing? Gearing: En metode til at øge eksponeringen i en alternativ investeringsfond f.eks. ved hjælp af lån af kontante midler eller værdipapirer eller gearing indeholdt i derivatpositioner eller ved andre midler. Garantier eller hæftelse for engagementer via tredjemand medregnes også i eksponeringen. Hvornår er der tale om gearing? når en enheds samlede eksponering er større end nettoaktivværdien Hvorfor er dette af betydning? det har bl.a. betydning for hvilken tærskelværdi forvalteren er underlagt samt øgede krav til indrapportering. 5

6 Rettigheder og pligter for forvaltere En registreret forvalter Må udelukkende markedsføre alternative investeringsfonde overfor professionelle investorer i Danmark og i tredjeland Skal indberette til Finanstilsynet 1 gang årligt. En forvalter med tilladelse Kan få tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde overfor detailinvestorer Har et markedsføringspas og kan markedsføre sig direkte i et andet EU-land, så snart Finanstilsynet har meddelt forvalteren, at Finanstilsynet har notificeret de udenlandske myndigheder herom Skal indberette afhængigt af størrelsen af aktiver under forvaltning (1 gang årligt, 2 gange årligt eller kvartalsvis) 6

7 Forvaltere med tilladelse En tilladelse som forvalter indebærer: Skærpede krav til bestyrelse og direktion (fit & proper) Organisatoriske krav Risikostyringsfunktion Compliancefunktion Intern revisionsfunktion Krav til ledelse og styring Krav til oplysninger til investorer Krav om udpegning af en depositar for hver enkelt alternativ investeringsfond under forvaltning Regler om aflønning Osv. 7

8 Tilsyn Finanstilsynet fører tilsyn med forvaltere med fuld tilladelse Inspektioner Skrivebordsundersøgelser Herudover påser Finanstilsynet overholdelsen af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 8

9 Hvilke virksomheder er omfattet af loven? Alle kollektive investeringsordninger, som rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer og Hvor investorerne ikke har nogen daglige beføjelser eller kontrol, og ikke er en UCITS. 9

10 Undtagelser Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser er som udgangspunkt undtaget af FAIF-loven, jf. 2, stk. 3 i FAIF-loven. Dette gælder dog ikke deres investeringsaktiviteter, hvis de opfylder betingelserne for at være en AIF. En AIF er ikke omfattet, hvis: AIF ens formål er at følge en forretningsmæssig strategi, der hovedsageligt kan karakteriseres ved en kommerciel aktivitet, der omfatter erhvervelse, salg eller udveksling af varer eller råvarer eller levering af ikke-finansielle serviceydelser, eller en industriel aktivitet, der omfatter produktionen af varer eller bygninger. 10

11 Eksempler på selskaber med ejendomseksponering Virksomheder der typisk vil falde udenfor FAIF, da de følger en forretningsmæssig strategi. Kommerciel aktivitet: Almindelig ejendomsadministration Industriel aktivitet: byggevirksomheder og ejendomsudviklere I vurderingen ser Finanstilsynet på den konkrete virksomhed. Det afgørende er virksomhedens: strategi aktiviteter organisatoriske indretning 11

12 Property management Drift og administration Asset management Forvaltning af aktiverne, optimering og forbedringer af ejendommene udlejning etc. Fund management Forvaltning af inv. fonde Udformning af inv. strategi Styring af risiko Eksekvering af køb og salg Lav kompleksitet Høj kompleksitet Uden for FAIF 12 Omfattet af FAIF

13 Vurderingskriterier Hvilke faktorer kan hjælpe med at afgøre, om en enhed er omfattet af FAIF-loven? Er det primære fokus på drift af enhedens aktiver frem for på enhedens investeringsaktiviteter? Hvad er enhedens kernekompetence? Er enhedens organisation opbygget til at varetage driften af aktiverne og/eller service af enhedens kunder? Hvor sker værdiskabelsen i enheden? Hvilke aktiviteter er ledelsens samt relevante risikotageres ressourcer primært dedikeret til? Har enhedens ledelse samt relevante risikotagere ansættelsesforhold i andre enheder? I hvilket omfang er enhedens primære funktioner og aktiviteter outsourcet til en anden enhed? Er enheden administreret af en anden enhed? 13

14 Depositar Hvem kan vælges som depositar? Et kreditinstitut Et fondsmæglerselskab Depositarer efter 46, stk. 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Dog kun muligt for visse typer af AIF er, der opfylder særlige krav, herunder enten at fonden investerer i aktiver, som ikke kan opbevares i depot. Eksempelvis fast ejendom Nærmere beskrivelse af denne type depositarer findes i Finanstilsynets vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde Findes på Finanstilsynets hjemmeside 14

15 Depositar - opgaver Hvilke opgaver skal depositaren udføre? Overvågning af den alternative investeringsfonds cash-flow Opbevaring af fondens aktiver Tilsynsfunktion 15

16 Depositar Cash-flow Overvågning af cash-flowet i den alternative investeringsfond Ønske om at sikre en høj grad af investorbeskyttelse Ikke sker dispositioner, der strider mod investorernes interesser En depositar skal jf. 50, stk. 1, i FAIF-loven overvåge alle cash flowbevægelser i den alternative fond. Skal en depositar overvåge følgende? Udgifter til håndværkere? (udskiftning af elpærer?) Indbetaling og tilbagebetaling af depositum? Det er Finanstilsynets opfattelse, at der bør anlægges en proportionalitetsbetragtning i forhold til overvågning af cash-flowet. Overskridelse af en på forhånd fastsat ramme for udgifter i forbindelse med administration af ejendomme Overvåge, at der ikke sker utilsigtede fald i eksempelvis huslejeindtægter 16

17 Depositar Opbevaring af fondens aktiver / Tilsyn Opbevaring af fondens aktiver Opbevaring og sikring af dokumenter, der verificerer ejerforholdet af den alternative investeringsfonds aktiver Føre et register over de aktiver, som depositaren har verificeret den alternative investeringsfonds ejerskab Tilsynsfunktion Foretage efterfølgende kontrol af den alternative investeringsfonds eller forvalters procedure og processer Skal oprette en procedure, der sikrer at der tages hånd om konstaterede uregelmæssigheder Oplysninger herom skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder. Lov nr. 403 af 28. april 2014 (træder i kraft 15/5 2014) om ændring af bl.a. FAIF-loven indeholder en hjemmel til Finanstilsynet, om mulighed for at gå på tilsyn hos depositarerne 17

18 Depositar Mulighed for delegation Mulighed for delegation af visse opgaver og ansvar for eventuelle tab Udgangspunktet er, at depositaren ikke må delegere opgaver til tredjemand jf. 54, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Dog kan opbevaringsopgaven delegeres til tredjemand, såfremt betingelserne i 54, stk. 2, er opfyldt 18

19 Ansøgningsproces Hvad skal der afspejles i ansøgningen? Materialet i ansøgningen skal være tilpasset virksomhedens forhold Forståelse af virksomhedens aktiviteter og dens strategi Mulighed for at vurdere risici og håndtering heraf Tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde 19

20 Hvad har Finanstilsynet fokus på Interesse konflikter Organisatorisk setup, herunder effektive former for virksomhedsstyring Funktionsadskillelse Varetagelse af investorernes interesse Kvalificeret ejerandele Rapportering og forretningsgange Selskabets forretningsgange herunder bestyrelsens forretningsorden og løbende rapportering og involvering Rapportering fra direktionen til bestyrelsen Risikostyring og compliance Kapitalforhold, herunder minimumskrav til kapitalgrundlaget, indberetning Forøgelse af kapitalgrundlag som følge af risiko for erstatningsansvar Løbende vurdering af risici Skønsmæssig porteføljepleje Kompetencer og funktionsadskillelse Rammer for procedure for indgåelse Påtagelse af risiko 20

21 Hvordan ansøger man? Det relevante ansøgningsskema downloades fra Finanstilsynets hjemmeside Ansøgningen indsendes i to eksemplarer til Finanstilsynet Forvaltere som drev virksomhed inden den 22. juli 2013, kan efter indsendt ansøgning eller registrering fortsætte deres virksomhed til Finanstilsynet har truffet afgørelse Behandling af ansøgninger om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde forventes at vil tage 3 måneder og i særlige tilfælde op til 6 måneder Registrering af FAIF er foregår typisk indenfor 1 måned. 21

22 Spørgsmål 22

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 UNDERVISERE Partner, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen Advokat Anders Rubinstein Advokatfuldmægtig Michael

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

OPLYSNINGER TIL INVESTORER

OPLYSNINGER TIL INVESTORER 1 OPLYSNINGER TIL INVESTORER INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S Sidst DETTE opdateret [INDSÆT DOKUMENT DATO] UDGØR ET SEPARAT OPLYSNINGSDOKUMENT OG SKAL EJ FORVEKSLES MED ET PROSPEKT ELLER ET TILLÆG TIL ET

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere