INTERORGANISATORISKE RELATIONER SOM GRUNDLAG FOR TRANSPORTGENERERING I EN DANSK REGION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERORGANISATORISKE RELATIONER SOM GRUNDLAG FOR TRANSPORTGENERERING I EN DANSK REGION"

Transkript

1 INTERORGANISATORISKE RELATIONER SOM GRUNDLAG FOR TRANSPORTGENERERING I EN DANSK REGION v/poul Erik Christiansen, Wolfgang Framke og Tage Skjøtt-Larsen Institut for Logistik og Transport Handelshøjskolen i København Indledning I dette paper vil vi kort præsentere nogle teorier og referencerammer, som kan anvendes til analyse af interorganisatoriske relationer. Herefter vil vi diskutere nogle nøglebegreber, som er vigtige for forståelse af, hvorledes interorganisatoriske relationer udvikler sig i tid og rum. Med udgangspunkt i disse nøglebegreber vil vi analysere 19 kvalitative interviews af produktions-, transport- og turistvirksomheder i trekantsområdet for at få en forståelse af, hvilket indhold de udvalgte virksomheder lægger i disse begreber, og hvilken betydning begreberne har for udvikling af relationer mellem virksomhederne. Formålet med analysen er dels at få afprøvet en metode til analyse af kvalitative data ved hjælp af et tekstbase-program, dels at give en empirisk fortolkning af nogle centrale teoretiske begreber. Det skal understreges, at der er tale om en foreløbig analyse, som mere har til formål at demonstrere fremgangsmåden i analysen, end at præsentere færdige resultater fra Proteus forprojekt. Til illustration har vi udvalgt tre nøglebegreber, nemlig tillid, outsourcing og exit/voice, til en nærmere analyse. Andre relevante begreber som f.eks. kompetence, uddannelse, internationalisering og teknologi er udeladt. Disse nøglebegreber vil blive inddraget i forbindelse med afrapportering af Proteus forprojekt. Teoretiske perspektiver på interorganisatoriske relationer Vi vil tage udgangspunkt i 2 forskellige teoriretninger: 1) Den neo-institutionelle teori repræsenteret ved Williamsons transaktionsomkostningsanalyse (TOA). 2) Den sociologiske teori repræsenteret ved Uppsala-skolens netværksteori. Disse teorier repræsenterer to yderpunkter i den teoretiske behandling af interorganisatoriske relationer, men supplerer samtidig hinanden på nogle væsentlige punkter. TOA er således overvejende statisk i sin analyse af den mest efficiente reguleringsstruktur, mens netværksteorien understreger det dynamiske element i samspillet mellem aktørerne. Transaktionsomkostningsteorien har transaktionerne mellem parterne som analyseenhed, mens netværksteorien har relationerne mellem parterne som analyseenhed. Begge teorier er baseret på begrænset rationalitet hos aktørerne, men har henholdsvis opportunisme og tillid som forudsætning for aktørernes adfærd.

2 Transaktionsomkostningsanalyse (TOA) Det centrale budskab i TOA er, at egenskaber ved transaktionen bestemmer, hvilken organisationsform (reguleringsstruktur), der er den mest hensigtsmæssige (Williamson, 1975, 1985). Når en transaktion gennemføres, opstår der en række omkostninger som følge af "friktion" i det økonomiske system. Williamson skelner mellem to hovedtyper af omkostninger: produktionsomkostninger og transaktionsomkostninger. Produktionsomkostninger er omkostninger til produktionsudstyr, arbejdsløn og materialer. Transaktionsomkostningerne er de omkostninger, der er forbundet med "...planning, adapting, and monitoring task completion under alternative governance structures" (Williamson 1985, s. 2). Williamson opdeler transaktionsomkostningerne i følgende hovedgrupper: 1) Kontaktomkostninger (information costs), dvs omkostninger ved at søge information om potentielle samarbejdspartnere. 2) Kontraktomkostninger (bargaining costs), dvs omkostninger forbundet med at forhandle og udforme kontrakter, der tager højde for tænkelige situationer om fremtidige transaktioner. 3) Kontrolomkostninger (enforcement costs), dvs omkostninger til konfliktløsning, genforhandling m.v. TOA hviler på to grundlæggende adfærdsforudsætninger hos aktørerne: 1) Begrænset rationalitet 2) Opportunisme Begrænset rationalitet kan f.eks. skyldes ufuldkommen information eller begrænset kapacitet til informationsbehandling. Aktørerne forsøger at handle rationelt, men begrænses af deres intellekt eller af deres manglende evne til at kommunikere viden og synspunkter videre til andre. Begrebet begrænset rationalitet har kun betydning, når omgivelserne er præget af usikkerhed og/eller kompleksitet. Konsekvensen af begrænset rationalitet er bl.a., at det i kontaktfasen ikke er muligt at afdække alle potentielle muligheder, at der ved kontrakters indgåelse ikke kan tages højde for alle fremtidige situationer, og at der i kontrolfasen er begrænset kapacitet til at kontrollere resultaterne. Derved opstår der mulighed for opportunistisk adfærd fra aktørernes side. Opportunisme defineres af Williamson som "self-interest seeking with guile" (Williamson 1975,s.26) og antages at have stor betydning for valget mellem alternative organisationsformer. Det er ikke en forudsætning, at alle aktører altid handler opportunistisk. Det afgørende er, at nogle aktører sommetider opfører sig opportunistisk, og at det er svært at "skille fårene fra bukkene". Transaktioner kan ifølge Williamson (1985,s.52) karakteriseres ved 3 kritiske dimensioner: 1) Frekvens 2) Usikkerhed 3) Aktivspecificitet

3 Transaktionernes usikkerhed, frekvens og aktiv-specifikke karakter er ifølge Williamson bestemmende for, hvilken reguleringsstruktur, der er den mest effektive. Ved ikke-specifikke aktiver vil markedet ifølge Williamson være den mest effektive reguleringsform. Prisen fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel, og de varer og tjenester, som produceres, kræver ingen specifik viden eller færdigheder. Opportunistisk adfærd vil ikke optræde, da forsøg herpå hurtigt vil blive opdaget, og de opportunistiske aktører vil miste deres kunder. Store dele af transportmarkedet er karakteriseret ved ikke-specifikke aktiver. Det gælder specielt inden for vejtransport, hvor der findes et stort antal udbydere af "transport fra A til B". Prisen er den vigtigste tilpasningsmekanisme på dette marked. I situationer med transaktions-specifikke aktiver og stor usikkerhed argumenterer Williamson for hierarkiet (vertikal integration) som den mest effektive organisationsform. Fordelen ved at internalisere transaktionen er, at man derved bedre kan sikre sig mod opportunistisk adfærd. Som eksempel kan nævnes en cementfabrik, der anvender specialiserede beton-kanoner til transport af blandet beton til byggepladser. Hvis cementfabrikken ikke selv investerer i betonkanonerne, kan den risikere, at udlejeren af betonkanonerne sætter prisen op i knaphedssituationer. Ved transaktioner med høj frekvens og investering i middelspecifikke aktiver anbefaler Williamson en "hybrid" reguleringsform (relational contracting), dvs en reguleringsform, som ligger mellem marked og hierarki. De samme aktiver kan anvendes i flere forskellige kontraktforhold og dermed give visse stordriftsfordele. TOA er blevet kritiseret fra forskellig side. Zajac & Olsen (1993) har således kritiseret teorien for at være statisk og ikke tage hensyn til procesuelle ændringer i relationerne mellem parterne. De opponerer endvidere imod, at TOA minimerer transaktionsomkostningerne ud fra en bestemt aktørs synsvinkel, og ikke tager hensyn til den fælles værdi, som skabes af parterne i interorganisatoriske relationer. Efter deres opfattelse er de senere års knopskydning af en bred vifte af formelle interorganisatoriske samarbejdsformer snarere en funktion af forventet værditilvækst end et resultat af forventet tab som følge af samarbejdspartnerens opportunistiske adfærd (Zajac & Olsen, 1993, s. 132). De foreslår, at man istedet for transaktionsomkostninger indfører begrebet transaktionsværdi (transactional value) som udtryk for den samlede værdi den pågældende transaktion har for begge de involverede parter. Selvom transaktionsværdi-analysen repræsenterer en alternativ referenceramme til analyse af interorganisatoriske strategier, er den på mange måder konsistent med intentionerne i TOA. Transaktionsværdi-analysen betragter således transaktionsomkostningerne som en delmængde af de samlede omkostninger, der skal sammenlignes med de samlede fordele/gevinster i en helhedsvurdering af værdien af en interorganisatorisk strategi. Anvendelse af transaktionsværdi-analysen kan imidlertid føre frem til en reguleringsstruktur, som ud fra en ren transaktionsomkostnings-betragtning er inefficient. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis realiseringen af en fælles værdiforøgelse gennem et interorganisatorisk samarbejde nødvendiggør højere transaktionsomkostninger samtidig med, at den fælles værdiforøgelse er større end forøgelsen i transaktionsomkostningerne. Menneskesynet i TOA er ofte blevet kritiseret for udelukkende at være styret af økonomiske overvejelser og ikke at inddrage betydningen af personlige og sociale relationer. Dette argument er især fremført af Uppsala-skolens netværksteoretikere.

4 NETVÆRKS-PERSPEKTIVET En grundlæggende forudsætning i netværks-perspektivet er, at den enkelte virksomhed er afhængig af ressourcer, som kontrolleres af andre virksomheder. Virksomheden får adgang til disse ressourcer gennem interaktion med andre virksomheder. Industrielle netværk udvikles over tid. Aktørerne - hvad enten det er individer eller organisationer - foretager investeringer i relationer med andre aktører og udvikler derved kendskab til deres partnere i netværket. Der er en indbygget tendens i netværket til at gøre relationerne stærkere og mere stabile over tid. Relationerne mellem virksomheder i et netværk udvikles gennem to adskilte, men nært forbundne typer af interaktion (Johanson & Mattsson, 1987): 1) udvekslingsprocesser 2) tilpasningsprocesser Udvekslingsprocesser omfatter f.eks. udveksling af information, varer og tjenester samt sociale processer. De sociale processer omfatter ikke kun personlige relationer, men indeholder også f.eks. tekniske, juridiske, logistiske og administrative elementer. Gennem de sociale udvekslingsprocesser opbygger parterne gradvis tillid til hinanden. Tilpasningsprocesser omfatter indbyrdes modificeringer af f.eks. produkter, administrative systemer og produktionsprocesser for at opnå en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i netværket. Tilpasningsprocesser er vigtige af flere grunde. For det første styrker det båndene mellem parterne. Hvis en leverandør har tilpasset sin produktionsproces eller produkter til en bestemt kundens behov, indebærer det en større afhængighed af denne kunde og vice versa. For det andet signalerer parterne gennem deres villighed til at tilpasse sig hinandens behov, at de opfatter deres indbyrdes relationer som stabile og vedvarende, og ikke underlagt kortsigtede gevinstmuligheder. Det svarer i Williamsons terminologi til "credible commitments". Gennem interaktion udvikler parterne i et netværk indbyrdes bånd af forskellig art. Håkansson og Johanson (i Ford,1990, s.462) sondrer mellem tekniske bånd, som knytter sig til de teknologier, der anvendes af virksomhederne, sociale bånd i form af personlig tillid, administrative bånd som følge af tilpasning af administrative rutiner og systemer og juridiske bånd i form af kontrakter mellem virksomhederne. Disse bånd har en tendens til at skabe vedvarende relationer mellem virksomhederne i et netværk. Netværk er stabile og dynamiske på samme tid. Nye relationer bliver etableret, og gamle relationer ophører af forskellige årsager. Men også eksisterende relationer vil ændre indhold over tid. Et netværk er således en dynamisk størrelse, som ikke søger mod en optimal ligevægtssituation, men konstant er i bevægelse og forandring. I ethvert netværk er der en magtstruktur, hvor de forskellige aktører har forskellig magt til at handle og til at øve indflydelse på andre aktørers handlinger. Denne magtstruktur kombineret med aktørernes modstridende og fælles interesser påvirker netværkets udvikling. Magtstrukturen bestemmer også den enkelte virksomheds rolle og position i forhold til andre virksomheder i netværket. Opfattelsen af virksomhedens rolle og position i netværket er afgørende for virksomhedens strategiske identitet. Den strategiske identitet formes og udvikles gennem interaktion

5 med andre virksomheder. Der er således et indbyrdes samspil mellem en virksomheds strategiske identitet, udvikling af virksomhedens industrielle aktiviteter og dens relationer til andre virksomheder i netværket. Eksistensen af et specifikt netværk er blot ét af et stort antal mulige strukturer. Ved at etablere nye relationer, finde nye samarbejdspartnere, foretage nye investeringer, etc. kan virksomheden udnytte netværket til at skabe sig en konkurrencemæssig fordelagtig position. Et centralt element i en netværksstrategi er at kunne påvirke ikke blot de direkte aktører, men også de indirekte aktører via de direkte. En virksomhed i et vertikalt produktionssystem har således mulighed for at øve indflydelse på sine leverandører og kunder, men også på sine leverandørers underleverandører (f.eks. vognmænd) og sine kunders kunder. Netværket forbinder således aktørerne via forskellige aktivitetskæder (Ford,1990,s.465). En virksomheds præstationer afhænger derfor ikke kun af, hvor effektivt den samarbejder med sine direkte partnere, men også hvor godt disse samarbejder med deres partnere. Håkansson & Johanson (i Ford,1990, s.464) sondrer mellem formelle og uformelle netværk. Denne sondring er interessant af flere grunde. For det første er et formelt samarbejde mellem virksomheder i et netværk mere synligt både for de involverede virksomheder og for eksterne aktører. For det andet er uformelt samarbejde baseret på tillid, der er udviklet gennem sociale udvekslingsprocesser. Det uformelle samarbejde udvikler sig som en konsekvens af parternes gensidige interesse i samarbejdet. I det uformelle samarbejde kommer forretningsudvekslingen først, mens synliggørelsen af samarbejdet kommer senere. I det formelle samarbejde kommer synliggørelsen først, mens det reelle samarbejde først indtræder, hvis der udvikles tillid mellem parterne. For det tredje udvikles et uformelt samarbejde ofte mellem de personer, som er direkte involveret i forretningsudvekslingen, mens det formelle samarbejde ofte etableres på et højere ledelsesniveau. Både formelle og uformelle samarbejder kan skabe "entry barriers" for eksterne aktører, men også exit barriers for de involverede partnere. Ifølge netværks-teorien udgør en virksomheds relationer til andre virksomheder ofte dens mest værdifulde ressourcer. Adgang til komplementære ressourcer i andre virksomheder er et vigtigt aktiv. De usynlige aktiver (tacit knowledge) spiller en central role i en virksomheds vedvarende konkurrenceevne, fordi de er vanskelige at efterligne (Nelson & Winter,1982). De usynlige aktiver er ofte skabt i eksterne relationer, og de kan ikke adskilles fra disse relationer. (se Ford,1990,s.532) Hvis netværket brydes, forsvinder de usynlige aktiver samtidig. Dette er en væsentlig grund til, at netværksrelationer er relativt stabile over tid. Den grundlæggende antagelse i netværks-betragtningen er således, at virksomhedens kontinuerlige interaktion med andre aktører er en vigtig faktor i udviklingen af nye ressourcer og færdigheder. Denne antagelse indebærer et skift i fokus bort fra den måde, virksomheden allokerer og strukturerer sine interne ressourcer og henimod den måde, virksomheden relaterer sine egne aktiviteter og ressourcer til andre aktørers aktiviteter og ressourcer i dens omgivelser. Netværksteorien yder et væsentligt bidrag til forståelse af dynamikken i interorganisatoriske relationer ved at understrege betydningen af personlig kemi mellem parterne, opbygning af tillid gennem positive, langsigtede samarbejdsrelationer og gensidig tilpasning af rutiner og systemer. Netværksteorien er imidlertid hverken særlig præcis eller operationel i sin beskrivelse af de dynamiske processer, som udvikler sig til tillid og længerevarende forretningsmæssige forbindelser.

6 Ring og Van de Ven (1994) har udviklet en model, som beskriver de forskellige faser, som parterne gennemløber i et interorganisatorisk samarbejde. Ifølge Ring og Van de Ven gennemløber parterne en iterativ proces bestående af 3 faser: 1. Forhandling 2. Commitment 3. Implementering Hver fase vurderes med hensyn til effektivitet (efficiency) og ligeværdighed (equity) mellem parterne. Varigheden af den enkelte fase afhænger af, hvor stor usikkerhed der er involveret i det konkrete tilfælde, graden af tillid mellem parterne og rollefordelingen mellem parterne. Ring og Van de Ven s model understreger betydningen af en balance mellem formelle og uformelle relationer mellem parterne. Hvis de uformelle relationer får overvægten, er der en risiko for at forretningsforholdet bliver for afhængigt af enkeltpersoners indbyrdes relationer og kompetence. Hvis en eller flere af disse personer forlader virksomheden, risikerer den forretningsmæssige relation at gå i opløsning. Omvendt kan en fokusering på formelle kontrakter, der forsøger at tage højde for alle tænkelige situationer, medføre en risiko for at samarbejdet ophører på grund af manglende tillidsopbygning i relationerne. Vægtfordelingen mellem formelle og uformelle relationer ændrer sig over tid, idet de formelle relationer vil have størst vægt i starten af et interorganisatorisk samarbejde, men efterhånden som der udvikler sig personlige og sociale relationer mellem parterne, vil de uformelle relationer indgå med stigende vægt. Tillid/opportunisme Et centralt begreb i netværks-perspektivet er tillid. Dette begreb stilles ofte i modsætning til Williamssons adfærdsforudsætning om eksistensen af opportunistisk adfærd. Ifølge Johanson & Mattsson (1987) er tillid noget, som gradvist opbygges og udvikles i sociale relationer. I forretnings-netværk (og i sociale netværk) er tillid således noget, som akkumuleres over tid gennem positive, gensidige erfaringer. Der eksisterer således ikke automatisk tillid mellem parterne i forretningsnetværk. Det kræver tid at opbygge tillid, og den opbyggede tillid kan hurtigt nedbrydes, hvis en af parterne misbruger tilliden. Williamson (1993) har i en diskussion af tillidsbegrebet afvist eksistensen af personlig tillid i forretningsmæssige sammenhænge. Han opererer istedet med begreberne kalkuleret tillid og institutionel tillid. Kalkuleret tillid (calculative trust) opfatter han selv som en selvmodsigelse, og foreslår istedet, at man behandler begrebet som en delmængde af kalkuleret risiko. I en konkret forretningsmæssig sammenhæng vil parterne vurdere risikoen for, at den anden part handler opportunistisk, og gennem kontraktlige safe guards sikre sig imod denne risiko. Den institutionelle tillid refererer til de sociale og organisatoriske omgivelser, som den forretningsmæssige forbindelse indgår i. Betragtningen er her, at behovet for kontraktlige beskyttelsesforanstaltninger afhænger af de institutionelle omgivelser. I nogle situationer er den sociale kontrol og risikoen for social udstødning så stor, at det ikke er nødvendigt med formelle kontrakter ( et ord er et ord ). I sådanne situationer vil parterne afholde sig fra opportunistisk adfærd, selvom lejlighed byder sig, udfra en vurdering af de langsigtede konsekvenser af et brud på de sociale normer. Begrebet institutionel tillid kan betragtes som de institutionelle økonomers pendant til den sociologiske opfattelse af tillidsbegrebet, som kommer til udtryk hos netværksteoretikerne.

7 Outsourcing Outsourcing kan forklares ud fra såvel transaktionsomkostningsanalysen som netværksperspektivet. Ifølge Williamson vil en aktivitet blive eksternaliseret, hvis de samlede produktions- og transaktionsomkostninger ved ekstern produktion er mindre end de tilsvarende interne omkostninger. Om markedet eller hybridformen vælges som reguleringsstruktur afhænger af egenskaberne ved transaktionen (aktivspecificitet, usikkerhed og frekvens). Outsourcing er således ifølge TOA et spørgsmål om at vælge den mest efficiente reguleringsform i en given situation. Ifølge netværksperspektivet er outsourcing en mulighed for at få adgang til andre virksomheders ressourcer og gennem fælles læreprocesser udvikle nye ressourcer. Gennem udvekslings- og tilpasningsprocesser er aftagervirksomheden og dens samarbejdspartnere i stand til at opnå synergi-effekter, som ikke kunne opnås af den enkelte virksomhed. Essensen i netværksperspektivet er, at der opbygges kompetence og skabes nye ressourcer gennem udbygningen af de interorganisatoriske relationer. Hvis det forretningsmæssige samarbejde i netværket ophører, kan denne kompetence forsvinde helt eller delvist, fordi den er baseret på en række sociale, tekniske, logistiske og juridiske relationer mellem parterne. Exit-voice strategi Forholdet mellem en aftagervirksomhed og dens leverandører kan ifølge Helper (1993) karakteriseres udfra en exit-voice analyse af relationerne. En exit-relation er karakteriseret ved en arm s length kunde-leverandør relation, hvor der sker et minimum af informationsudveksling mellem parterne, og hvor leverandøren løber en konstant risiko for at blive skiftet ud med en alternativ leverandør. I modsætning hertil står voice-relationer, hvor der eksisterer et tæt, langsigtet og tillidsfuldt samarbejde mellem kunde og leverandør baseret på gensidig informationsudveksling og fælles produktudvikling. Karakteristisk for en voice-relation er, at parterne er indstillet på at løse opståede problemer i fællesskab, mens parterne i en exit-relation vil søge efter nye samarbejdspartnere, hvis der opstår problemer i samarbejdet. Helper (1993, s ) diskuterer exit-voice relationer i forhold til Williamsons transaktionsomkostninger. Hvor Williamson antager, at transaktionsomkostninger er exogent givne (funktion af usikkerhed/kompleksitet, frekvens og aktivspecificitet), argumenterer Helper for, at valg af reguleringsstruktur kan påvirke transaktionsomkostningerne indirekte ved at påvirke såvel de menneskelige adfærdsforudsætninger (begrænset rationalitet og opportunisme) som omgivelsesbetingelserne (usikkerhed/kompleksitet). Et voice-baseret leverandørsamarbejde er et eksempel på en hybrid reguleringsstruktur, som kan reducere såvel usikkerhed som risikoen for opportunistisk adfærd. Gennem et tæt samarbejde med leverandørerne om kvalitet, produktudvikling, leveringstid m.v. kan kunden reducere omgivelsernes usikkerhed og dermed reducere transaktionsomkostningerne. Et konkret eksempel kunne være, at kunden eliminerede kvalitetskontrollen ved varemodtagelse, fordi leverandøren gennem et tæt samarbejde om kvalitetssikringssystemer var i stand til at leve op til kundens kvalitetsnormer.

8 Imperi I perioden november maj 1996 er der gennemført 30 virksomhedsinterviews i produktions-og transportvirksomheder i trekantområdet. Produktionsvirksomhederne er fra møbel-og fødevareindustrien. Enkelte interviews er foretaget med personer fra offentlige virksomheder (erhvervschefer, logistikchefer i kommuner etc.). Disse interviews er baseret på en spørgeramme, der vedrører en lang række forhold indenfor transport, miljø og logistik. Virksomhederne er udvalgt fra de to nævnte brancher ved hjælp af Danmarks Statistik. Der foreligger således en række informationer om forskellige baggrundvariable som virksomhedens Produkter, størrelse, medarbejdersammensætning, lokalisering etc. Spørgerammen er udviklet af forskere på Institut for Logistik og Transport, som efterfølgende har gennemført samtlige interview ofte i samarbejde med en studerende fra cand.merc.- linien i logistik og innovation. Det enkelte interview har haft en varighed af ca. 1 1/2 time og er indspillet på bånd og senere skrevet ud i tekstbehandlingssystemet Word. En sammenfatning af interviewet er efterfølgende blevet fremsendt til virksomheden til godkendelse. Efter udskrivning af interviewet er teksten blevet organiseret i forhold til en kodificering efter de begreber, der modsvarer de teorier, der indgår i det totale transportforskningsprojekt. De kodede interview er indlæst i et edb-system købt af Århus Universitet benævnt Tekst Base Alfa. Vi vil ikke her redegøre nærmere for dette system, men blot fremhæve at systemet er udviklet til at håndtere tekstanalyser af store datamængder. I dette projekt om interorganisatoriske relationer har vi som nævnt valgt at undersøge begreberne: Tillid, outsourcing og samarbejdstrategier (exit/voice). Vi har gennemført analyser på disse begreber baseret på 19 virksomheder svarende til, at de på nuværende tidspunkt er indlæst i Tekst Base Alfa. De 19 virksomheder omfatter 8 transportvirksomheder, 8 produktionsvirksomheder og 3 turistvirksomheder. Metode Der er således tale om at beskrive, tolke og analysere kvalitative data baseret på forudsætningerne i det kvalitative forskningsinterview. Den beskrivende del af metoden er derfor fænomenologisk d.v.s., at vi har tilstræbt at gennemføre interviewene såvidt muligt på respondenternes betingelser, samt at lade teksterne stå for sig selv indlæst i Tekst Base Alfa uden nogen form for analyse. Dog er der som nævnt sket en flytning af tekster i forhold til de begreber, vi ønsker at analysere på. Deri ligger naturligvis allerede en tolkning, hvilket kan medføre, at forskellige forskere ikke vil flytte disse tekster 100 % ensartet. Tolkningen er gennemført udfra en hermeneutisk videnskabsforståelse, hvor formålet er at komme frem til en gyldig og fælles forståelse af meningen med en tekst. Nedenfor i figur 1 har vi opstillet en skitse over fremgangsmåden i metoden: I første fase søges på de koder, der vedrører projektet om interorganisatoriske relationer, nemlig tillid, outsourcing og samarbejdstrategi (exit/voice). Der foretages en opdeling på virksomhedstyperne: Produktions-, transport-og- turistvirksomheder. Der er således udskrevet 9 sæt lister ialt. For hver liste har vi tolket de tekster, der giver en særlig mening i forhold til de anvendte begreber. De anvendte begreber deler vi op i tre hovedbegreber og et antal underbegreber, der beskriver de tre hovedbegreber. De tre hovedbegreber er: Tillid, outsourcing og samarbejdsstrategi (voice/exit) som blev beskrevet side 6-7. Fra den teoretiske beskrivelse har vi valgt at anvende følgende underbegreber til de tre hovedbegreber: Tillid: Outsourcing: Kendskab, troværdighed, langvarig og tillid/opportunisme Pris, ressourcer, regional struktur og værdi

9 Samarbejdsstrategi: Kvalitetsstyring, administrative bånd, tæt samarbejde, fælles produktudvikling, udskiftning og kontrakt Tekst Base Alfa Tillid Outsourcing Strategi Turist Turist Turist Transport Produktion Transport Produktion Transport Produktion Tolkning & Analyse Figur 1: Projektets fremgangsmåde I første fase har vi mærket (kodet) de tekster/udsagn, der kan henføres til ovennævnte underbegreber. Vi har individuelt mærket /kodet disse udsagn og efterfølgende diskuteret kodningen i fællesskab og er således nået frem til en fælles mening om disse udsagn og det underbegreb, de kan henføres til. I figur 2 er vist et eksempel på, hvorledes de enkelte udsagn er tolket og kodet i forhold til underbegrebet troværdighed. Underbegreb: Troværdighed Udsagn Produktion Transport Turist Sandheden xx Troværdighed xx xx x Pålidelighed x Holde ord xx Ærlig x Åben xx Anstændighed x Tror på x Høflig x

10 Åbne kort Fortrolig information Konfidentielt Have lovet noget x x x x Figur 2: Udsagn om underbegrebet troværdighed I forhold til underbegrebet troværdighed forekommer der således 16 kodninger i relation til produktionsvirksomheder, 8 kodninger i relation til transportvirksomheder og 1 kodning i relation til turistvirksomheder. I Tekst Base Alfa er det muligt at mærke disse udsagn (kaldes frikodning) og derefter bestille en udskrift sorteret i forhold til de enkelte underbegreber. I figur 3 er vist, hvor mange udsagn absolut samt i procent i forhold til det antal virksomheder, der indgår i analysen for hver virksomhedstype. TILLID Produktio Transport Turist n ab % abs % ab % s.. s. Kendskab 8 100, , ,0 Troværdighed , ,0 1 33,3 Langvarig 6 75, ,0 2 66,7 Tillid/opportunisme 7 87, , ,0 Samlet , ,9 9 75,0 OUTSOURCING Produktio Transport Turist n ab % abs % ab % s.. s. Pris 6 75, , ,7 Ressourcer 4 50,0 3 37,5 0 0,0 Regional struktur 4 50, ,0 2 66,7 Værdi 9 122, , ,3 Samlet 23 71, , ,7 SAMARBJDSSTRA Produktio Transport Turist TEGI n (VOICE/EXIT) ab % abs % ab % s.. s. Kvalitetsstyring 5 62,5 3 37, ,3 Administrative bånd 7 87, ,0 1 33,3 Tæt samarbejde , , ,3 Fælles produktionsudvikling , , ,0 Udskiftning 7 87, ,0 2 66,7 Kontrakt 9 112, , ,7 Samlet , , ,7

11 Figur 3: Datamatrice over absolutte og procentvise værdier for 8 produktionsvirksomheder, 8 transportvirksomheder og 3 turistvirksomheder For hovedbegrebet tillid gælder eksempelvis følgende: Underbegrebet kendskab har 8 udsagn fra produktionsvirksomheder svarende til 100% af produktionsvirksomhederne. Der nævnes 10 udsagn fra transportvirksomhederne svarende til 125 % af transportvirksomhederne og ligeledes nævnes 3 udsagn svarende til 100 % af turistvirksomhederne.samlet gælder det for tillid at transportvirksomhederne nævner flere udsagn, der går på tillid end produktions-og turistvirksomhederne. Dette betyder naturligvis ikke, at transportvirksomhederne udtrykker sig positivt i forhold til hovedbegrebet tillid i forbindelse med relationer i samarbejdet med andre virksomheder. Dette kan kun en nærmere analyse af teksterne vise. Produktionsvirksomhederne har langt flere udsagn om troværdighed i forhold til transport-og turistvirksomhederne. Hovedbegrebet tillid er vist i et histogram i figur 4. Tillid % Kendskab Troværdighed Langvarig Tillid/opp. Produktion Transport Turist Figur 4: Antal udsagn fordelt på underbegreber og virksomhedstyper for hovedbegrebet tillid Produktionsvirksomhederne udtrykker som nævnt relativt flere udsagn om troværdighed end transport-og turistvirksomhederne.transportvirksomhederne udtrykker relativt flere udsagn om langvarige relationer end produktions-og turistvirksomheder. Vedrørende kendskab og tillid/opportunisme er der ikke relativt set forskelle i antal udsagn. Tilsvarende er hovedbegrebet samarbejde (exit/voice) vist i figur 5. Transportvirksomhederne udtrykker relativt flere udsagn om juridiske bånd i form af forskellige former for kontrakter og samarbejde om produktudvikling end produktionsvirksomheder. Turistvirksomheder udtrykker relativt flere udsagn om tæt samarbejde, forskellige former for kontrakter, fælles produktudvikling samt kvalitet end produktions-og transportvirksomheder. Endelig skal det fremhæves, at transportvirksomhederne udtrykker relativt flere udsagn om udskiftning end produktions-og turistvirksomhederne.

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 PORTERS VÆRDIKÆDE Læs gerne Organisation s. 20-22 M. Porter, Competitive Advantages Aktiviteter

Læs mere

PRODUKTION, LOGISTIK OG TRANSPORT I EN REGION I DANMARK. Analysetilgang, fokus og perspektiver i et eksplorativt forprojekt.

PRODUKTION, LOGISTIK OG TRANSPORT I EN REGION I DANMARK. Analysetilgang, fokus og perspektiver i et eksplorativt forprojekt. PRODUKTION, LOGISTIK OG TRANSPORT I EN REGION I DANMARK. Analysetilgang, fokus og perspektiver i et eksplorativt forprojekt. Lektor Lise Drewes Nielsen Institut for Logistik og Transport, Handelshøjskolen

Læs mere

Transportvirksomheders relationer

Transportvirksomheders relationer Transportvirksomheders relationer Lise Drewes Nielsen Institut for Logistik og Transport Handelshøjskolen i København Indledning Den danske transportbranche, her forstået som godstransport- og speditionsvirksomheder,

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Ledelse af komplekse organisationer

Ledelse af komplekse organisationer Ledelse af komplekse organisationer Workshop nr. 3 Psykolog Kent J. Nielsen Komplekse organisationer Intern kompleksitet Mange faggrupper Specialfunktioner Mange ledelsesniveauer og afdelinger Forskelligartede

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Karakteristik af købers firma

Karakteristik af købers firma Organisation? Branche? Værdier? Markedsposition? Købers firma Kultur? Særlige kendetegn? Økonomi? Historik? Fig. 3.1 Karakteristik af købers firma 5 Forretningsmæssig risiko Omverdenens feedback Lav Høj

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere