1. Forslag nr.: Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010"

Transkript

1 1. Forslag nr.: Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: Beskrivelse af spareforslaget: Jævnfør Region Midtjyllands udbudsstrategi ønskes en fælles regional konkurrenceudsættelse af den interne transport af varer og personale mellem regionens enheder. Jævnfør regionens udbudsstrategi ønskes også en analyse af forsynings- og logistikområdet blandt andet med henblik på en vurdering af mulighederne for fælles konkurrenceudsættelse. Spareforslaget har til formål at fortsætte det allerede igangsatte arbejde vedrørende transportog logistikområdet med henblik på at udarbejde oplæg til hvilke transport- og logistikopgaver, det kan være økonomisk rentabelt at outsource. I forbindelse med budgetforliget for 2011 er der fastsat et sparemål på 17,0 mio. kr. på transport-, indkøbs- og logistikområdet. Sparemålet øges med 1,2 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i Outputtet fra dette spareforslag skal ses i sammenhæng med arbejdet i gruppe 5. Medicoteknisk afdeling samt Indkøb & Logistik, idet opgaver i Indkøb & Logistik går igen i begge arbejdsgrupper. Indkøb & Logistik-organisationen skal således være i stand til at udføre de udbudsopgaver, som måtte være resultatet af nærværende arbejdsgruppe. 4.1 Udgangspunkt for forslaget Region Midtjylland har i dag 14 lagre og forsyningsenheder (centraldepoter og sterilcentraler), som hver for sig mere eller mindre selvstændigt håndterer sterile og usterile utensiler samt generelle forbrugsvarer på regionens hospitaler. Hospitalernes lagre udgør tilsammen en værdi af cirka 50 mio. kr. (i gennemsnit). Regionen bruger ca. 105 mio. kr. på transportområdet til egne biler, drift af lokale kørselsenheder og til ydelser, der købes hos eksterne transportører. Fire hospitalsenheder har etableret egentlige kørselsenheder med egne lastbiler og chauffører, mens tre hospitalsenheder har udliciteret de tunge transportopgaver. Hvad angår både logistik- og transportområdet har regionsdannelsen skabt mulighed og behov for at udvikle og effektivisere områderne og derved skabe grundlag for betydelige omkostningsreduktioner. Logistik og transport bør ses samlet, men med logistikken som den styrende faktor. Der henvises til vedlagte bilag 1 og bilag 2 vedrørende en yderligere beskrivelse af den nuværende organisering af transport- og logistikområdet i Region Midtjylland. 4.2 Kort beskrivelse af den nye organisering og ændrede opgavevaretagelse (aktivitet) Arbejdsgruppen anbefaler, at der sker en samling af transportydelserne og en samling af logistikydelserne for hele Region Midtjylland. Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at både transport- og logistikydelserne konkurrenceudsættes. Der bør endvidere etableres et samarbejde mellem Indkøb & Logistik og DNU, DNV og Regionshospitalet Viborg (kvalitetsfondsprojekterne) med henblik på koordineringen af en samlet regional forsyningsstruktur Logistikområdet Den primære kilde til besparelser på logistikområdet er en reduktion i antallet af forsyningsenheder og lagre. Herved opnås dels en væsentlig effektivisering af regionens egne aktiviteter samt ikke mindst en prisreduktion på regionens indkøbsaftaler baseret på både logistiske og administrative besparelser hos regionens leverandører.

2 Arbejdsgruppen indstiller, at der etableres én samlet regional logistikstruktur, og at logistikydelsen konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelsen skal medvirke til en yderligere omkostningsreduktion og en hurtigere effektuering af gevinsten. I bilag 1 findes en beskrivelse af tre mulige fremtidsscenarier på logistikområdet og tilhørende økonomi. Heraf er det anbefalede scenarie et af de tre Transportområdet Den væsentligste faktor i forhold til at reducere omkostningerne på transportområdet på både kort og langt sigt er en samlet strategi for regionen samt øget styring og koordinering. Der er således betydelige gevinster at hente ved synergieffekter under forudsætning af centralisering. Arbejdsgruppen indstiller således, at regionen allerede i 2011 reducerer antallet af transportenheder til en. Yderligere indstiller arbejdsgruppen, at transportydelsen konkurrenceudsættes for at opnå synergi med transportbranchen og sikre en hurtig effektuering af det beskrevne potentiale. I bilag 2 findes en uddybning af arbejdsgruppens anbefalinger fremadrettet på transportområdet samt den tilhørende økonomi. 5. Konsekvenser for politisk godkendte servicemål, service for regionsråd, samarbejdspartnere og evt. borgere Udbudsmaterialet skal sikre det ønskede serviceniveau. 6. Forslagets brutto- og nettoøkonomi for 2011, 2012 og varigt Besparelserne i nedenstående skema er nettobesparelser - primært set i forhold til de driftsområder, der i dag har omkostningerne. I forhold til 2011 er det angivne sparekrav på 1,2 mio. kr. ud over de allerede pålagte 17 mio. kr. (jf. budget 2011) ikke realiseret fuldt ud via forslagene på transport- og logistikområdet. Den resterende besparelse skal realiseres via gennemførelse af flere udbud på udvalgte større varegrupper i Med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer til både forandringsprojektet og de nye udbud bør den resultatkontrakt -model, som arbejdsgruppe 5 har beskrevet, lægges til grund. Arbejdsgruppen forventer at kunne realisere 3,0 mio. kr. i besparelse i 2012 svarende til sparemålet. Efterfølgende tages stilling til, hvordan man forholder sig til det yderligere provenue, som er resultatet af implementering af arbejdsgruppens forslag. Besparelserne vil falde på hospitalerne. Den konkrete fordeling af besparelserne på hospitalernes budgetter, vil ske på et senere tidspunkt.

3 Forslagets økonomi ser således ud: mio. kr. (2011-P/L) Varigt Sparepotentiale jf. arb.grp. 11: Estimeret besparelse på logistikdelen: - Lagerreduktion -13,0 - Ændret drift 0,7 - Prisreduktioner 0,0 I alt -12,3 Estimeret besparelse på transportdelen: -3,0 Nettobesparelse, arb.grp 11, i alt -15,3 Gennemførelse af udbud -2,9 Allerede indregnede besparelser i budget ,0 Nettobesparelse Region Midtjylland -1,2-3,0-3,0 Bilag: Bilag 1: Målsætninger Logistik Bilag 2: Transportområdet

4 Regionshuset Århus Bilag 1: Målsætninger Logistik 1. Forslag nr.: Spareforslag overskrift: 3. Dato: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver Indkøb og Logistik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N. Tel Målsætninger - logistik Besparelser 2011/2012 Dato Indledning Regionen har i dag 14 lagre og forsyningsenheder (centraldepoter og sterilcentraler), som hver for sig - mere eller mindre selvstændigt håndterer sterile og usterile utensilier samt generelle forbrugsvarer på regionens hospitaler. Esben Madsen Tel Side 1 For hele logistikområdet vurderes det, at de nuværende rutiner og arbejdsgange tilsvarende det nyligt analyserede transportområde - har matchet de lokale ønsker og behov, men at der med regionsdannelsen er skabt mulighed og behov for at effektivisere og udvikle området og ikke mindst skabe grundlag for betydelige besparelser/omkostningsreduktioner. Arbejdsgruppen vurderer på den baggrund, at en samlet regional logistikstruktur (centralisering, samordning og effektivisering) med outsourcing skaber mulighed for varige netto-besparelser på 48,6 mio. kr. fra Netto- Besparelse 2011 (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) 2013 (mio. kr.) Lagerreduktion Ændret drift -0,7 25,9 29,5 Prisreduktioner 0 19,1 19,1 Total 13 46,0 48,6 Det vurderes der ud over, at logistik og transport bør ses samlet men med logistikken, som den styrende faktor (se notat om transport, arbejdsgruppe 11). Besparelserne vedr. transport er ikke medtaget i ovennævnte tal. Forsyningen af regionens institutioner er ikke indregnet i X:\Koncern\_Begraenset\Besp_adm\11. Transport og Logistik\Grp 11_Bilag 1_Målsætninger-Logistik.doc

5 ovenstående. Men forsyningsstrukturen for institutionerne bør overvejes og i videst mulig omfang koordineres med forsyningen af hospitalerne. Nærværende dokument indeholder: 1) Indstilling vedr. forandringer på kort og lang sigt. 2) Uddybende afsnit med status, forklaringer mv. 3) Bilag med nøgletal samt specifikke scenarier og tilsvarende besparelsespotentialer. Indstilling Arbejdsgruppen indstiller, at der på kort sigt ( ): - Etableres én samlet regional forsyning af sterile og usterile varer og utensilier med virkning fra 2012 (eksklusiv Århus Sygehus pga. nuværende kontrakt) og med fuld effekt i 2013 Side 2 - Sikres at lagerværdien på regionens lagre reduceres med henblik på at opnå en engangsbesparelse i Gennemføres en omfattende outsourcing af den sterile og usterile vareforsyning - Gennemføres en reorganisering i forbindelse med sammenlægningen af enhederne og at en af de eksisterende enheder (f.eks. Århus Sygehus) får ansvaret for samarbejdet med den eksterne logistikpartner - Etableres en ny samlet regional drifts- og udviklingsorganisation for forsyningsområdet med strategisk forankring i regionen - Etableres samarbejde inkluderende DNU, DNV og Viborg (Kvalitetsfondsprojekterne) og Indkøb og Logistik med henblik på etablering af en samlet fremtidig regional forsyningsstruktur - Igangsættes analyser af lagerbeholdninger på afd./afsnitsniveau (udvalgte afdelinger) og med eventuel efterfølgende reduktion af lagerniveau - Igangsættes forsøg med anvendelse af teknologi (f.eks. RFID, Radio Frequency IDentification, som er en fælles-betegnelse for de teknologier, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og objekter) med henblik på efterfølgende implementering Arbejdsgruppen indstiller, at der på lang sigt (2015-): - Etableres én fælles regional vareforsyningsenhed der tilgodeser den fremtidige hospitalsstruktur

6 - Tænkes varer i bredere forstand end i dag i forhold til struktur og organisering, for at der kan opnås væsentlig synergi og omkostningsstyring i en fremtidig regional forsyning Status nøgletal Arbejdsgruppens beregninger og anbefalinger er funderet i erfaringer fra andre virksomheder, herunder andre regioner, kilder i regionens organisation samt de detaljerede data, der er tilgængelige via regionens økonomisystem (ØSIndsigt) henholdsvis indkøbs- og logistikmodul (ILM). Udvalgte nøgletal for den nuværende drift er angivet i bilag 1. Overordnede målsætninger Den regionale logistikstruktur er et kompleks af: Fysiske lagre og fysiske forsyningsflow Administrativt flow Monitært flow Organisering og personaleressourcer (Regionalt, centralt og lokalt samt outsourcet) Teknologi og digitale administrative systemer Leverandører og logistikpartnere Side 3 Disse del-elementer har mere eller mindre direkte eller indirekte effekt på hinanden i den endelige struktur og således også i de eventuelle midlertidige mellem-strukturer, som regionen implementerer for at effektuere de besluttede besparelser. I nærværende fokuseres primært på de fysiske lagre, de fysiske flows samt organisering - og de øvrige elementer beskrives i muligt omfang ud fra den synergi, der kan skabes via forandringerne. Hvad er grundlaget for besparelserne? Der er direkte eller indirekte besparelser at hente for regionen i alle dele af vore forsyningsflows, fra producent/leverandør til slutbruger. I det kliniknære miljø hos slutbrugerne ( de sidste 50 meter ) er der desuden et potentiale i forhold til at frigøre klinisk personale til de patientnære opgaver. Men set i forhold til at skabe store kapitaliserbare regionale besparelser på kort sigt vurderes det ikke muligt, at gennemføre væsentlige ændringer i den interne distribution eller i det meget kliniknære miljø, hvorfor nærværende notat ikke beskæftiger sig specifikt med disse 2 led i vore forsyningsflows. De væsentlige emner for besparelser, er: - færre og større forsyningsenheder

7 - outsourcing af udvalgte (sammenhængende) aktiviteter - forbedrede indkøbspriser (via forbedrede logistiske betingelser for leverandørerne) - medarbejderreduktion - fokus på kun nødvendig differentieret forsyningssikkerhed - lagerniveauer (centralt og lokalt) og lageromsætningshastigheder regional vareforsyning Intern distribution Kunder/brugere Eksterne og interne Forsyningsenheder Hvordan gør vi det samlet set bedst? Muligheder - Sikkerhed - Fleksibilitet - Kapacitet - Teknologi - Service - Økonomi Intern Cross-docking Lokale krav og behov - Serviceniveau - Lagerniveau - Sikkerhedsniveau - Kommunikation Side 4 Figur 1 Modellen visualiserer sættet af muligheder, krav og behov, som udgør de knapper der kan skrues på i forhold til at etablere/opretholde en effektiv forsyning og en styring og reducering af omkostningsniveauet. Færre og større enheder Det vigtigste emne i forhold til besparelserne er reduktion af antal enheder og dermed etablering af færre og større enheder. Effekten kommer på den baggrund via væsentlige effektiviseringer af regionens egne aktiviteter (herunder også den administrative opgaveløsning) samt det formentlig største emne; prisreduktioner på regionens indkøbsaftaler på baggrund af både logistiske og administrative besparelser hos vore leverandører. Lagerniveau og lageromsætningshastighed Lagerniveauerne (mængderne på lagrene) er vigtige parametre i forhold til leveringsevne. Der er imidlertid bundet store værdier i lagerbeholdningerne, ligesom der er en række administrative opgaver forbundet med store lagerbeholdninger. Hospitalernes 14 lagre udgør til sammen en værdi af ca. 50 mio. kr. (gennemsnitsværdi). Den gennemsnitlige lageromsætningshastighed for varer på Regionens lagre er 8,9, hvilket svarer til gennemsnitlig 41 dages liggetid på lagrene inden udlevering til skabe og nærdepoter.

8 Analyser i Hovedstaden viser, at værdien af decentrale nærdepoter kan reduceres med ca. 75 %, ved at reducere lagerbeholdningerne til 10 dages forbrug. Tilsvarende analyser på OUH viser tilsvarende potentiale. Lagerbinding Nuværende situation* Fremtidig situation Vareforbrug på lagervarer, kr Gennemsnitligt lager, kr Omsætningshastighed 8,9 12 Frigjort lagerværdi, kr * 2010-tal beregnet ud fra de første 11 måneder. Målet på en omsætningshastighed på 12 er fastsat ud fra, hvad det forventeligt kan realiseres på kort sigt. Ambitiøst kunne målet sættes ud fra, hvordan de bedste lagre i regionen performer (variationen ligger på ca. 5 ca. 14). Side 5 Der bør sættes øget fokus på: Ordrestørrelser Reducering af dødevare, dvs. vare der ikke bliver omsat (set ud fra f.eks. ½ år uden bevægelse kan værdien regnes i mio. kr.) Bedre udnyttelse af de redskaber, ILM giver i forhold til styring Organisation og personaleressourcer Organiseringen af forsyningsaktiviteterne skal understøtte den nye struktur og skabe mulighed for, at de ansvarlige både kan reagere på uhensigtsmæssigheder, re-planlægge driftsopgaver og udvikle området. Forandringerne bør forankres ledelsesmæssigt i linjeorganisationen. Scenarier Nærværende notat omfatter 3 scenarier med logistiske ændringer herunder outsourcing - for henholdsvis: 1) Vest og Risskov* (bunden opgave jævnfør kommissoriet) 2) Vest, Silkeborg/Hammel/Skanderborg, Risskov* og Horsens/Brædstrup 3) Alle hospitalsenheder * Risskov Det forventes ikke, at en sammenlægning af Risskov med andre enheder vil kunne bidrage med væsentlige besparelser. Risskov inddrages alligevel i oplægget ud fra en vurdering af, dels at Risskov dermed undgår en ressourceøgning i forhold til de nuværende omkostninger, dels at dette fremmer mulighederne i forhold til en effektiv implementering af ILM og dels kan Risskovs indkøb bidrage til den samlede synergi både i forhold til transport, bedre indkøbsaftaler mv. Scenarierne er beskrevet i bilag 2 4.

9 Overordnet tidsplan - for anbefalede scenarie 3. Tidsplan; samlet løsning for hele RM 31/ / / RM forsyningsudbud Implementering og drift Drift ekskl. ÅS Drift af hele RM Forberede RM OPP (inkl. DNV DNU - Viborg) én samlet RM løsning Side 6 Nuværende ÅS/DKI aftale udløber 31/12-12 og skal udbydes igen. 1

10 Bilag 1 Nøgletal Region Midtjylland Emne Status Kommentarer Antal forsyningsenheder med lagre (centraldepoter og sterilcentraler) 14 Inkl. Risskov Regionalt varekøb (se graf), mio. kr. Køb via ILM, mio. kr Jf. Øsindsigt, afgrænset i forhold til relevans for køb via ILM, se lagkage. Side 7 Samlet lagerværdi, mio.kr. 51 På lagre i ILM, dvs. ekskl. Risskov og ekskl. Lagre på afdelinger. Antal fakturaer, t.stk. Ca. 560 Jf. Øsindsigt Lageromsætningshastighed, gennemsnit 8,9 ILM-lagre. Varierer fra enhed til enhed. Gennemsnitlig liggetid, dage 41 Beregnet ud fra lageromsætningshastighed. Antal lager- og skaffevarer i alt i ILM, stk. Ca Kun aktive lagervarer Antal lagervarer i ILM, stk. Ca Kun aktive lagervarer

11 Forbrug pr. hospital 2010 (tal i hele 1000) Stabe Århus Viborg Vest Skejby Silkeborg Januar Februar M a r t s April M a j Juni Ju li August Septem ber Oktober November Randers Horsens Side 8 ILM (blå) vs varekøb i ØS ØS uden ILM =art 2 samlet varekøb excl. 2.3 Brændsel og drivmidler, 2.6 Jord og bygninger, 2.7 Anskaffelser > samt medicin - incl. ekstern kontoplan 31% 69%

12 Bilag 2 Scenarie 1 Vest + Risskov (i regi af Århus Sygehus nuværende løsning) Beskrivelse Dette scenarie beskriver mulighederne og effekterne i at implementere fælles vareforsyning for centraldepoterne Holstebro og Herning samt sterilcentralen i Herning og centraldepotet i Risskov i regi af Århus Sygehus. Århus Sygehus implementerer VEST-enhederne i den nuværende løsning i samarbejde med DKI. Løsningen forventes at kunne udløse en besparelse på 3,9 mio. kr. i 2011 og på 7,9 mio. kr. i Det forventes at kunne realisere dette i 7. måned, så der opnås en effekt i 5 måneder i De 3,9 mio.kr. i 2011 er således et forholdstal. Tallet for 2012 er sat til lavest effekt (pessimistisk) på baggrund af forventningerne til forudsætningerne. Omkostningsreduktion på varepriserne ved fælles logistikløsning (Mio. kr.) Kalkulation Prisreduktion Forventet prisreduktion i % Forventet omkostningsreduktion i mio. kr (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Leveringssituation Omsætning mio. kr. Pessimistisk Optimistisk Pessimistisk Optimistisk Lagervarer 74,3 4% 10% 3,0 7,4 Skaffevarer, større bestillingsmængder 15,8 2% 12% 0,3 1,9 Total årlig besparelse 3,3 9,3 1,4 3,3 Kilde: tabellen tager udgangspunkt i egne tal samt udregninger fra Region Hovedstadens Logistik analyse, Marts 2008 (Logisys Alfakonsulent) Nuværende varetagelse af forsyningsopgaven i RM (kr.) Gns. omk. pr. medarbejder * Antal årsværk depot Antal årsværk adm Løn udgifter i alt (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Side 9 Fremtidig varetagelse af forsyningsopgaven i RM Antal årsværk depot/adm Udgift ekstern logistikpartner Tilkøb af RFID teknologi Udgifter i alt Årlig besparelse ved brug af ekstern logistikpartner Synergieffekt ved samling hos én logistikpartner 0,4 0,4 * * Besparelse på outsourcing på Århus apotek 1,0 1,0 Netto besparelse ,5 4,6

13 * Der regnes på baggrund af medarbejdertypen med en lavere gennemsnitsløn ( kr.) end i besparelsesprojekterne i øvrigt ( kr.) * * Århus Apotek har med virkning ultimo 2010 omlangt sin forsyning af hjemmedialysepatienter fra eget regi til logistikpartner. Der ud over nedlægges eget lager af væsker mv. og opgaven løses af ekstern logistikpartner med virkning primo Øvrige driftsomkostninger Der bliver ved sammenlægning, frigjort ressourcer indenfor områder, som: - inventar, rengøring, lokaleleje, IT, transportmateriel, vand/varme/lys, beklædning m.m. I forbindelse med en ny forsyningsstruktur, vil det være nødvendigt at foretage nye investeringer i 2011, i en opgradering af ILM, således at ILM på visse områder kan integreres med eksterne IT systemer. Det vil ligeledes være naturligt at investere i RFID teknologi, der kan minimere omkostningerne og sikre kvaliteten i varemodtagelses-opgaven. Side 10 Der skal foretages investering i transportmateriel (interne transportvogne/plastpaller eller lign.), der skal anvendes til transport af varer mellem forsyningsenheden og det enkelte hospital. Disse forhold er ikke medregnet i ovenstående i scenarie 1. Tidsplan Mulig implementeringsdato, juni En senere implementering vil kræve en udsættelse til tidligst september pga. sommerferie, ILM-opgradering mv. Projektet fordrer, at VEST/regionen vælger en involvering af VEST i den nuværende ÅS-løsning. Opgaven er udbudspligtig. Men et udbud vil kunne ende i valg af en anden partner end DKI, hvorved implementeringen må forventes længerevarende, ligesom der ingen synergi kan opnås i forhold til øvrige enheder, transport, leverandørpriser mv.

14 Kort visualisering Side 11

15 Bilag 3 Scenarie 2 Vest, Horsens/Brædstrup, Silkeborg/Hammel/Skanderborg, Risskov (i eksisterende Århus Sygehus-løsning). Beskrivelse Dette scenarie beskriver mulighederne og effekterne i at implementere fælles vareforsyning for centraldepoterne i Holstebro og Herning samt sterilcentralen i Herning, centraldepotet i Silkeborg (inkl. forsyning af Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter), centraldepotet i Risskov samt centraldepotet i Horsens og sterilcentralen i Horsens (med forsyning af Brædstrup friklinik) i fælles løsning med Århus Sygehus. Ved implementering af VEST-enhederne i Århus Sygehus i den nuværende løsning i samarbejde med DKI (jævnfør scenarie 1) tages første step, som kan udvides med ovennævnte. Side 12 Løsningen forventes at kunne udløse en besparelse på 5,1 mio. kr. i 2011 og på 10,8 mio. kr. i Det forventes at kunne realisere dette i 7. måned, så der opnås en effekt i 5 måneder i De 5,1 mio.kr. i 2011 er således et forholdstal. Tallet for 2012 er sat til lavest effekt (pessimistisk) på baggrund af forventningerne til forudsætningerne. Omkostningsreduktion på varepriserne ved fælles logistikløsning Kalkulation Prisreduktion Leveringssituation Forventet prisreduktion i % Forventet omkostningsreduktion i mio. kr. Omsætning mio. kr. Pessimistisk Optimistisk Pessimistisk Optimistisk Lagervarer 126 4% 10% 5,0 12, (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Skaffevarer, større bestillingsmængder 21,5 2% 12% 0,4 2,6 Total 5,5 15,2 2,3 5,5 Kilde: tabellen er lavet med udgangspunkt i egne tal og udregninger fra Region Hovedstadens Logistik analyse, Marts 2008 (Logisys Alfakonsulent)

16 Nuværende varetagelse af forsyningsopgaven i RM (kr.) Gns. omk. pr. medarbejder * Antal årsværk depot Antal årsværk adm Løn udgifter i alt (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Fremtidig varetagelse af forsyningsopgaven i RM Antal årsværk depot/adm Udgift ekstern logistikpartner Tilkøb af RFID teknologi Udgifter i alt Årlig besparelse ved brug af ekstern logistikpartner Synergieffekt ved samling hos én logistikpartner 0,2 0,6 Side 13 * * Besparelse på outsourcing på Århus apotek 1,0 1,0 Netto besparelse ,8 5,3 * Der regnes på baggrund af medarbejdertypen med en lavere gennemsnitsløn ( kr.) end i besparelsesprojekterne i øvrigt ( kr.) * * Århus Apotek har med virkning ultimo 2010 omlangt sin forsyning af hjemmedialysepatienter fra eget regi til logistikpartner. Der ud over nedlægges eget lager af væsker mv. og opgaven løses af ekstern logistikpartner med virkning primo Øvrige driftsomkostninger Der bliver ved sammenlægning, frigjort ressourcer indenfor områder, som: - inventar, rengøring, lokaleleje, IT, transportmateriel, vand/varme/lys, beklædning m.m. Disse er ikke medregnet i ovenstående. Kommentarer til beregningerne: I forbindelse med en ny forsyningsstruktur, vil det være nødvendigt at foretage nye investeringer i 2011, i en opgradering af ILM, således at ILM på visse områder kan integreres med eksterne IT systemer. Det vil ligeledes være naturligt at investere i RFID teknologi, der kan minimere omkostningerne og sikre kvaliteten i varemodtagelses-opgaven. Der skal foretages investering i transportmateriel (interne transportvogne/plastpaller eller lign.), der skal anvendes til transport af varer mellem forsyningsenheden og det enkelte hospital.

17 Sammenlægningen af de nuværende lagre til ét samlet lager, vil betyde at der opnås en ikke uvæsentlig synergieffekt. Dette opnås blandt andet ved en reduktion af mængden af kollivarer, der fremadrettet vil blive til pallevarer. Tidsplan Projektet har 2 mulige implementeringstidspunkter. Den ene er en gennemførelse af et udbud for den samlede forsyning på baggrund af, at Århus Sygehus aftale med DKI udløber den 31/ Løsningen kan hermed få virkning pr. 1/ Der er en mulig alternativ fremrykket implementering i juni 2011, svarende til scenarie 1. Dermed får løsningen effekt både i 2011 og Denne løsning vil være udbudspligtig. Men løsningen fordrer, at der ikke gennemføres udbud, da et udbud i så fald ikke vil kunne omfatte Århus Sygehus. Et udbud uden Århus Sygehus vil kunne resultere i, at regionen får flere logistikpartnere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til, at effektuere nødvendig synergi enhederne imellem samt i forhold til transport, leverandørpriser mv. Side 14 Et udbud (ekskl. Århus Sygehus) med aftalepåhør pr. 31/ giver ingen mening. Projektet kan gennemføres som et step 2 i forlængelse af scenarie 1.

18 Kort visualisering (hele den vestlige og sydlige del af regionen, ekskl. Skejby) Side 15

19 Bilag 4 Scenarie 3 Total én samlet vareforsyning Beskrivelse: Dette scenarie beskriver potentialet i forhold til én samlet vareforsyningsløsning for alle regionens hospitalsenheder. En samlet løsning med kun en leveringsadresse for leverandørerne forventes, at kunne udløse en samlet prisreduktion på minimum 46 mio. kr. i Omkostningsreduktion på varepriserne ved fælles logistikløsning Kalkulation Prisreduktion Leveringssituation Forventet prisreduktion i % Forventet omkostningsreduktion i mio. kr. Omsætning mio. kr. Pessimistisk Optimistisk Pessimistisk Optimistisk Lagervarer 450 4% 10% 18,0 45, (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) 2013 (mio. kr.) Side 16 Skaffevarer, større bestillingsmængder 56 2% 12% 1,1 6,7 Total 19,1 51,7 0 19,1 19,1 Kilde: tabellen er lavet med udgangspunkt i egne tal og udregninger fra Region Hovedstadens Logistik analyse, Marts 2008 (Logisys Alfakonsulent) 2011 Nuværende varetagelse af forsyningsopgaven i RM (kr.) (mio. kr.) Gns. omkostning pr. medarbejder * Antal årsværk depot/adm Øvrige driftsomkostninger* Udgifter i alt (mio. kr.) 2013 (mio. kr.) Fremtidig varetagelse af forsyningsopgaven i RM Antal årsværk depot/adm Udgift ekstern logistikpartner ILM opgradering Tilkøb af RFID teknologi Transportmateriel Udgifter i alt Årlig besparelse ved brug af ekstern logistikpartner ,7 23,4 26,9 Synergieffekt ved samling hos én logistikpartner ,0 1,6 1,6 * * Besparelse på outsourcing på Århus apotek 1,0 1,0 1,0 Effekt ved samling af aktiviteter -0,7 25,9 29,5

20 * Der regnes på baggrund af medarbejdertypen med en lavere gennemsnitsløn ( kr.) end i besparelsesprojekterne i øvrigt ( kr.) * * Århus Apotek har med virkning ultimo 2010 omlangt sin forsyning af hjemmedialysepatienter fra eget regi til logistikpartner. Der ud over nedlægges eget lager af væsker mv. og opgaven løses af ekstern logistikpartner med virkning primo Øvrige driftsomkostninger Der bliver ved sammenlægning, frigjort ressourcer indenfor områder, som: - inventar, rengøring, lokaleleje, IT, transportmateriel, vand/varme/lys, beklædning m.m. Disse er ikke medregnet i ovenstående. Kommentarer til beregningerne: I forbindelse med en ny forsyningsstruktur, vil det være nødvendigt at foretage nye investeringer i 2011, i en opgradering af ILM, således at ILM på visse områder kan integreres med eksterne IT systemer. Side 17 Det vil ligeledes være naturligt at investere i RFID teknologi, der kan minimere omkostningerne og sikre kvaliteten i varemodtagelses-opgaven. Der skal foretages investering i transportmateriel (interne transportvogne/plastpaller eller lign.), der skal anvendes til transport af varer mellem forsyningsenheden og det enkelte hospital. Sammenlægningen af de nuværende lagre til ét samlet lager, vil betyde at der opnås en ikke uvæsentlig synergieffekt, svarende til ca. 1,5 mio. kr., dette opnås blandt andet ved en reduktion af mængden af kollivarer, der fremadrettet vil blive til pallevarer. Forskellen mellem besparelsespotientialet i 2012 og 2013 forekommer ved, at den sterile vareforsyning på Århus Sygehus vil indgå i den samlede regionale forsyning i forbindelse med kontraktudløb af aftalen mellem Århus Sygehus og DKI Logistik pr. 31 /

21 Regionshuset Århus Indkøb og Logistik Bilag 2: Transportområdet Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N. Tel Forslag nr.: Spareforslag overskrift: 3. Dato: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver Transportområdet Indstilling Den væsentligste faktor, i forhold til at reducere omkostningerne på transportområdet på både kort og lang sigt, er en samlet strategi samt øget styring og koordinering. Dato Esben Madsen Tel Side 1 Beregninger og erfaringer viser, at der kun kan opnås mindre besparelser ved gennemførelse af små isolerede projekter, mens der på grund af synergi kan opnås betydelige besparelser under forudsætning af en centralisering og øget outsourcing på området. Netto besparelse 2011 (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Transportaktiviteter* 3 14 * gennemsnit af max/min. besparelser jævnfør beregning side 4. Arbejdsgruppen indstiller på den baggrund, at: - Regionen allerede i 2011 reducerer antallet af transportenheder til 1, for at sikre nødvendig koordinering og kapacitetsudnyttelse. - Hovedparten af transportaktiviteterne udbydes for at opnå synergi med transportbranchen i forhold til bl.a. kapacitet og for at sikre en hurtig effektuering af det beskrevne potentiale. - Der gennemføres en koordinering med nuværende og fremtidige logistikpartnere i forhold til disses transporter i regionen med henblik på at reducere aktiviteterne/antal transporter samlet set.

Ny regional logistikstruktur

Ny regional logistikstruktur Ny regional logistikstruktur v/ Esben Madsen, chefkonsulent Indkøb&Medicoteknik Danske Regioners netværksdage den 28.-29. august 2013 www.regionmidtjylland.dk Præsentationens indhold Region Midt s forandringsprojekt

Læs mere

1. Forslag nr.: 5 2. Spareforslag overskrift: Samling af Medicoteknisk afdeling samt Indkøb &

1. Forslag nr.: 5 2. Spareforslag overskrift: Samling af Medicoteknisk afdeling samt Indkøb & 1. Forslag nr.: 5 2. Spareforslag overskrift: Samling af Medicoteknisk afdeling samt Indkøb & logistik 3. Dato: 03-01-2011 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at vurdere, om

Læs mere

Analyse, logistik og vareforsyning

Analyse, logistik og vareforsyning Analyse, logistik og vareforsyning Hospitalsenheden Vest Indkøb og Logistik Regionshuset Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus Nr Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund...3 1.1. Formål...3

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-Aarhus N Tel. +45 7841 4500 Fax: +45 7841 4580 im@rm.dk www.im.rm.dk Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 I

Læs mere

Udbudsstrategi for Region Midtjylland

Udbudsstrategi for Region Midtjylland Udbudsstrategi for Region Midtjylland Strategi for udbud af driftsopgaver i Region Midtjylland Regionsrådet 23. marts 2011 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Driftsområder hvor

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Den 6. september 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Region Midtjyllands strategi for en professionel

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling

Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling Introduktion...2 1. Implementering af Klinisk Logistik...4 2. Udnyttelse af ny fælles platform (NFP)...7 3. Forenklinger på kvalitetsområdet... 10 4. Udnyttelse af operationsgange... 13 5. Reduktion af

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23)

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse Til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Bilag Mangler der ikke at blive uploadet et bilag ang. de personer,

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 8949 8510 Fax: +45 8949 8515 mta@rm.dk www.mta.rm.dk Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016 Analyse af konkurrenceudsættelse Region Sjælland 2016 Grundlag og formål Grundlag med analysen Region Sjællands Regionsråds beslutning Budgetaftale 2015 Behov genfindes i Regionernes fælles strategi for

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Spørgsmål vedrørende etablering af regionslager.

Spørgsmål vedrørende etablering af regionslager. Regionshuset Aarhus Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 Fax: +45 7841 4580 im@rm.dk www.im.rm.dk Spørgsmål vedrørende etablering af regionslager. Forretningsudvalget drøftede den 21.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 50. Indkøbsbesparelser i Faxe kommune Sagsnr: 85.00.00-A00-2-12 Sagsansvarlig: Carsten Erik Christensen Sagsfremstilling Byrådet godkendte d. 20. maj 2010 politik og strategi for indkøb i Faxe

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Supply Chain Forretningsfyrtårnet

Supply Chain Forretningsfyrtårnet Supply Chain Forretningsfyrtårnet v. Claes Brylle Hallqvist & Isabelle Bossen Nielsen Danske Regioners Netværksdage 28.-29. august 2013 Udgangspunktet for Forretningsfyrtårnet Supply Chain Internt Region

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Professionel vareforsyning.

Professionel vareforsyning. Professionel vareforsyning www.regionmidtjylland.dk Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere