1. Forslag nr.: Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010"

Transkript

1 1. Forslag nr.: Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: Beskrivelse af spareforslaget: Jævnfør Region Midtjyllands udbudsstrategi ønskes en fælles regional konkurrenceudsættelse af den interne transport af varer og personale mellem regionens enheder. Jævnfør regionens udbudsstrategi ønskes også en analyse af forsynings- og logistikområdet blandt andet med henblik på en vurdering af mulighederne for fælles konkurrenceudsættelse. Spareforslaget har til formål at fortsætte det allerede igangsatte arbejde vedrørende transportog logistikområdet med henblik på at udarbejde oplæg til hvilke transport- og logistikopgaver, det kan være økonomisk rentabelt at outsource. I forbindelse med budgetforliget for 2011 er der fastsat et sparemål på 17,0 mio. kr. på transport-, indkøbs- og logistikområdet. Sparemålet øges med 1,2 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i Outputtet fra dette spareforslag skal ses i sammenhæng med arbejdet i gruppe 5. Medicoteknisk afdeling samt Indkøb & Logistik, idet opgaver i Indkøb & Logistik går igen i begge arbejdsgrupper. Indkøb & Logistik-organisationen skal således være i stand til at udføre de udbudsopgaver, som måtte være resultatet af nærværende arbejdsgruppe. 4.1 Udgangspunkt for forslaget Region Midtjylland har i dag 14 lagre og forsyningsenheder (centraldepoter og sterilcentraler), som hver for sig mere eller mindre selvstændigt håndterer sterile og usterile utensiler samt generelle forbrugsvarer på regionens hospitaler. Hospitalernes lagre udgør tilsammen en værdi af cirka 50 mio. kr. (i gennemsnit). Regionen bruger ca. 105 mio. kr. på transportområdet til egne biler, drift af lokale kørselsenheder og til ydelser, der købes hos eksterne transportører. Fire hospitalsenheder har etableret egentlige kørselsenheder med egne lastbiler og chauffører, mens tre hospitalsenheder har udliciteret de tunge transportopgaver. Hvad angår både logistik- og transportområdet har regionsdannelsen skabt mulighed og behov for at udvikle og effektivisere områderne og derved skabe grundlag for betydelige omkostningsreduktioner. Logistik og transport bør ses samlet, men med logistikken som den styrende faktor. Der henvises til vedlagte bilag 1 og bilag 2 vedrørende en yderligere beskrivelse af den nuværende organisering af transport- og logistikområdet i Region Midtjylland. 4.2 Kort beskrivelse af den nye organisering og ændrede opgavevaretagelse (aktivitet) Arbejdsgruppen anbefaler, at der sker en samling af transportydelserne og en samling af logistikydelserne for hele Region Midtjylland. Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at både transport- og logistikydelserne konkurrenceudsættes. Der bør endvidere etableres et samarbejde mellem Indkøb & Logistik og DNU, DNV og Regionshospitalet Viborg (kvalitetsfondsprojekterne) med henblik på koordineringen af en samlet regional forsyningsstruktur Logistikområdet Den primære kilde til besparelser på logistikområdet er en reduktion i antallet af forsyningsenheder og lagre. Herved opnås dels en væsentlig effektivisering af regionens egne aktiviteter samt ikke mindst en prisreduktion på regionens indkøbsaftaler baseret på både logistiske og administrative besparelser hos regionens leverandører.

2 Arbejdsgruppen indstiller, at der etableres én samlet regional logistikstruktur, og at logistikydelsen konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelsen skal medvirke til en yderligere omkostningsreduktion og en hurtigere effektuering af gevinsten. I bilag 1 findes en beskrivelse af tre mulige fremtidsscenarier på logistikområdet og tilhørende økonomi. Heraf er det anbefalede scenarie et af de tre Transportområdet Den væsentligste faktor i forhold til at reducere omkostningerne på transportområdet på både kort og langt sigt er en samlet strategi for regionen samt øget styring og koordinering. Der er således betydelige gevinster at hente ved synergieffekter under forudsætning af centralisering. Arbejdsgruppen indstiller således, at regionen allerede i 2011 reducerer antallet af transportenheder til en. Yderligere indstiller arbejdsgruppen, at transportydelsen konkurrenceudsættes for at opnå synergi med transportbranchen og sikre en hurtig effektuering af det beskrevne potentiale. I bilag 2 findes en uddybning af arbejdsgruppens anbefalinger fremadrettet på transportområdet samt den tilhørende økonomi. 5. Konsekvenser for politisk godkendte servicemål, service for regionsråd, samarbejdspartnere og evt. borgere Udbudsmaterialet skal sikre det ønskede serviceniveau. 6. Forslagets brutto- og nettoøkonomi for 2011, 2012 og varigt Besparelserne i nedenstående skema er nettobesparelser - primært set i forhold til de driftsområder, der i dag har omkostningerne. I forhold til 2011 er det angivne sparekrav på 1,2 mio. kr. ud over de allerede pålagte 17 mio. kr. (jf. budget 2011) ikke realiseret fuldt ud via forslagene på transport- og logistikområdet. Den resterende besparelse skal realiseres via gennemførelse af flere udbud på udvalgte større varegrupper i Med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer til både forandringsprojektet og de nye udbud bør den resultatkontrakt -model, som arbejdsgruppe 5 har beskrevet, lægges til grund. Arbejdsgruppen forventer at kunne realisere 3,0 mio. kr. i besparelse i 2012 svarende til sparemålet. Efterfølgende tages stilling til, hvordan man forholder sig til det yderligere provenue, som er resultatet af implementering af arbejdsgruppens forslag. Besparelserne vil falde på hospitalerne. Den konkrete fordeling af besparelserne på hospitalernes budgetter, vil ske på et senere tidspunkt.

3 Forslagets økonomi ser således ud: mio. kr. (2011-P/L) Varigt Sparepotentiale jf. arb.grp. 11: Estimeret besparelse på logistikdelen: - Lagerreduktion -13,0 - Ændret drift 0,7 - Prisreduktioner 0,0 I alt -12,3 Estimeret besparelse på transportdelen: -3,0 Nettobesparelse, arb.grp 11, i alt -15,3 Gennemførelse af udbud -2,9 Allerede indregnede besparelser i budget ,0 Nettobesparelse Region Midtjylland -1,2-3,0-3,0 Bilag: Bilag 1: Målsætninger Logistik Bilag 2: Transportområdet

4 Regionshuset Århus Bilag 1: Målsætninger Logistik 1. Forslag nr.: Spareforslag overskrift: 3. Dato: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver Indkøb og Logistik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N. Tel Målsætninger - logistik Besparelser 2011/2012 Dato Indledning Regionen har i dag 14 lagre og forsyningsenheder (centraldepoter og sterilcentraler), som hver for sig - mere eller mindre selvstændigt håndterer sterile og usterile utensilier samt generelle forbrugsvarer på regionens hospitaler. Esben Madsen Tel Side 1 For hele logistikområdet vurderes det, at de nuværende rutiner og arbejdsgange tilsvarende det nyligt analyserede transportområde - har matchet de lokale ønsker og behov, men at der med regionsdannelsen er skabt mulighed og behov for at effektivisere og udvikle området og ikke mindst skabe grundlag for betydelige besparelser/omkostningsreduktioner. Arbejdsgruppen vurderer på den baggrund, at en samlet regional logistikstruktur (centralisering, samordning og effektivisering) med outsourcing skaber mulighed for varige netto-besparelser på 48,6 mio. kr. fra Netto- Besparelse 2011 (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) 2013 (mio. kr.) Lagerreduktion Ændret drift -0,7 25,9 29,5 Prisreduktioner 0 19,1 19,1 Total 13 46,0 48,6 Det vurderes der ud over, at logistik og transport bør ses samlet men med logistikken, som den styrende faktor (se notat om transport, arbejdsgruppe 11). Besparelserne vedr. transport er ikke medtaget i ovennævnte tal. Forsyningen af regionens institutioner er ikke indregnet i X:\Koncern\_Begraenset\Besp_adm\11. Transport og Logistik\Grp 11_Bilag 1_Målsætninger-Logistik.doc

5 ovenstående. Men forsyningsstrukturen for institutionerne bør overvejes og i videst mulig omfang koordineres med forsyningen af hospitalerne. Nærværende dokument indeholder: 1) Indstilling vedr. forandringer på kort og lang sigt. 2) Uddybende afsnit med status, forklaringer mv. 3) Bilag med nøgletal samt specifikke scenarier og tilsvarende besparelsespotentialer. Indstilling Arbejdsgruppen indstiller, at der på kort sigt ( ): - Etableres én samlet regional forsyning af sterile og usterile varer og utensilier med virkning fra 2012 (eksklusiv Århus Sygehus pga. nuværende kontrakt) og med fuld effekt i 2013 Side 2 - Sikres at lagerværdien på regionens lagre reduceres med henblik på at opnå en engangsbesparelse i Gennemføres en omfattende outsourcing af den sterile og usterile vareforsyning - Gennemføres en reorganisering i forbindelse med sammenlægningen af enhederne og at en af de eksisterende enheder (f.eks. Århus Sygehus) får ansvaret for samarbejdet med den eksterne logistikpartner - Etableres en ny samlet regional drifts- og udviklingsorganisation for forsyningsområdet med strategisk forankring i regionen - Etableres samarbejde inkluderende DNU, DNV og Viborg (Kvalitetsfondsprojekterne) og Indkøb og Logistik med henblik på etablering af en samlet fremtidig regional forsyningsstruktur - Igangsættes analyser af lagerbeholdninger på afd./afsnitsniveau (udvalgte afdelinger) og med eventuel efterfølgende reduktion af lagerniveau - Igangsættes forsøg med anvendelse af teknologi (f.eks. RFID, Radio Frequency IDentification, som er en fælles-betegnelse for de teknologier, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og objekter) med henblik på efterfølgende implementering Arbejdsgruppen indstiller, at der på lang sigt (2015-): - Etableres én fælles regional vareforsyningsenhed der tilgodeser den fremtidige hospitalsstruktur

6 - Tænkes varer i bredere forstand end i dag i forhold til struktur og organisering, for at der kan opnås væsentlig synergi og omkostningsstyring i en fremtidig regional forsyning Status nøgletal Arbejdsgruppens beregninger og anbefalinger er funderet i erfaringer fra andre virksomheder, herunder andre regioner, kilder i regionens organisation samt de detaljerede data, der er tilgængelige via regionens økonomisystem (ØSIndsigt) henholdsvis indkøbs- og logistikmodul (ILM). Udvalgte nøgletal for den nuværende drift er angivet i bilag 1. Overordnede målsætninger Den regionale logistikstruktur er et kompleks af: Fysiske lagre og fysiske forsyningsflow Administrativt flow Monitært flow Organisering og personaleressourcer (Regionalt, centralt og lokalt samt outsourcet) Teknologi og digitale administrative systemer Leverandører og logistikpartnere Side 3 Disse del-elementer har mere eller mindre direkte eller indirekte effekt på hinanden i den endelige struktur og således også i de eventuelle midlertidige mellem-strukturer, som regionen implementerer for at effektuere de besluttede besparelser. I nærværende fokuseres primært på de fysiske lagre, de fysiske flows samt organisering - og de øvrige elementer beskrives i muligt omfang ud fra den synergi, der kan skabes via forandringerne. Hvad er grundlaget for besparelserne? Der er direkte eller indirekte besparelser at hente for regionen i alle dele af vore forsyningsflows, fra producent/leverandør til slutbruger. I det kliniknære miljø hos slutbrugerne ( de sidste 50 meter ) er der desuden et potentiale i forhold til at frigøre klinisk personale til de patientnære opgaver. Men set i forhold til at skabe store kapitaliserbare regionale besparelser på kort sigt vurderes det ikke muligt, at gennemføre væsentlige ændringer i den interne distribution eller i det meget kliniknære miljø, hvorfor nærværende notat ikke beskæftiger sig specifikt med disse 2 led i vore forsyningsflows. De væsentlige emner for besparelser, er: - færre og større forsyningsenheder

7 - outsourcing af udvalgte (sammenhængende) aktiviteter - forbedrede indkøbspriser (via forbedrede logistiske betingelser for leverandørerne) - medarbejderreduktion - fokus på kun nødvendig differentieret forsyningssikkerhed - lagerniveauer (centralt og lokalt) og lageromsætningshastigheder regional vareforsyning Intern distribution Kunder/brugere Eksterne og interne Forsyningsenheder Hvordan gør vi det samlet set bedst? Muligheder - Sikkerhed - Fleksibilitet - Kapacitet - Teknologi - Service - Økonomi Intern Cross-docking Lokale krav og behov - Serviceniveau - Lagerniveau - Sikkerhedsniveau - Kommunikation Side 4 Figur 1 Modellen visualiserer sættet af muligheder, krav og behov, som udgør de knapper der kan skrues på i forhold til at etablere/opretholde en effektiv forsyning og en styring og reducering af omkostningsniveauet. Færre og større enheder Det vigtigste emne i forhold til besparelserne er reduktion af antal enheder og dermed etablering af færre og større enheder. Effekten kommer på den baggrund via væsentlige effektiviseringer af regionens egne aktiviteter (herunder også den administrative opgaveløsning) samt det formentlig største emne; prisreduktioner på regionens indkøbsaftaler på baggrund af både logistiske og administrative besparelser hos vore leverandører. Lagerniveau og lageromsætningshastighed Lagerniveauerne (mængderne på lagrene) er vigtige parametre i forhold til leveringsevne. Der er imidlertid bundet store værdier i lagerbeholdningerne, ligesom der er en række administrative opgaver forbundet med store lagerbeholdninger. Hospitalernes 14 lagre udgør til sammen en værdi af ca. 50 mio. kr. (gennemsnitsværdi). Den gennemsnitlige lageromsætningshastighed for varer på Regionens lagre er 8,9, hvilket svarer til gennemsnitlig 41 dages liggetid på lagrene inden udlevering til skabe og nærdepoter.

8 Analyser i Hovedstaden viser, at værdien af decentrale nærdepoter kan reduceres med ca. 75 %, ved at reducere lagerbeholdningerne til 10 dages forbrug. Tilsvarende analyser på OUH viser tilsvarende potentiale. Lagerbinding Nuværende situation* Fremtidig situation Vareforbrug på lagervarer, kr Gennemsnitligt lager, kr Omsætningshastighed 8,9 12 Frigjort lagerværdi, kr * 2010-tal beregnet ud fra de første 11 måneder. Målet på en omsætningshastighed på 12 er fastsat ud fra, hvad det forventeligt kan realiseres på kort sigt. Ambitiøst kunne målet sættes ud fra, hvordan de bedste lagre i regionen performer (variationen ligger på ca. 5 ca. 14). Side 5 Der bør sættes øget fokus på: Ordrestørrelser Reducering af dødevare, dvs. vare der ikke bliver omsat (set ud fra f.eks. ½ år uden bevægelse kan værdien regnes i mio. kr.) Bedre udnyttelse af de redskaber, ILM giver i forhold til styring Organisation og personaleressourcer Organiseringen af forsyningsaktiviteterne skal understøtte den nye struktur og skabe mulighed for, at de ansvarlige både kan reagere på uhensigtsmæssigheder, re-planlægge driftsopgaver og udvikle området. Forandringerne bør forankres ledelsesmæssigt i linjeorganisationen. Scenarier Nærværende notat omfatter 3 scenarier med logistiske ændringer herunder outsourcing - for henholdsvis: 1) Vest og Risskov* (bunden opgave jævnfør kommissoriet) 2) Vest, Silkeborg/Hammel/Skanderborg, Risskov* og Horsens/Brædstrup 3) Alle hospitalsenheder * Risskov Det forventes ikke, at en sammenlægning af Risskov med andre enheder vil kunne bidrage med væsentlige besparelser. Risskov inddrages alligevel i oplægget ud fra en vurdering af, dels at Risskov dermed undgår en ressourceøgning i forhold til de nuværende omkostninger, dels at dette fremmer mulighederne i forhold til en effektiv implementering af ILM og dels kan Risskovs indkøb bidrage til den samlede synergi både i forhold til transport, bedre indkøbsaftaler mv. Scenarierne er beskrevet i bilag 2 4.

9 Overordnet tidsplan - for anbefalede scenarie 3. Tidsplan; samlet løsning for hele RM 31/ / / RM forsyningsudbud Implementering og drift Drift ekskl. ÅS Drift af hele RM Forberede RM OPP (inkl. DNV DNU - Viborg) én samlet RM løsning Side 6 Nuværende ÅS/DKI aftale udløber 31/12-12 og skal udbydes igen. 1

10 Bilag 1 Nøgletal Region Midtjylland Emne Status Kommentarer Antal forsyningsenheder med lagre (centraldepoter og sterilcentraler) 14 Inkl. Risskov Regionalt varekøb (se graf), mio. kr. Køb via ILM, mio. kr Jf. Øsindsigt, afgrænset i forhold til relevans for køb via ILM, se lagkage. Side 7 Samlet lagerværdi, mio.kr. 51 På lagre i ILM, dvs. ekskl. Risskov og ekskl. Lagre på afdelinger. Antal fakturaer, t.stk. Ca. 560 Jf. Øsindsigt Lageromsætningshastighed, gennemsnit 8,9 ILM-lagre. Varierer fra enhed til enhed. Gennemsnitlig liggetid, dage 41 Beregnet ud fra lageromsætningshastighed. Antal lager- og skaffevarer i alt i ILM, stk. Ca Kun aktive lagervarer Antal lagervarer i ILM, stk. Ca Kun aktive lagervarer

11 Forbrug pr. hospital 2010 (tal i hele 1000) Stabe Århus Viborg Vest Skejby Silkeborg Januar Februar M a r t s April M a j Juni Ju li August Septem ber Oktober November Randers Horsens Side 8 ILM (blå) vs varekøb i ØS ØS uden ILM =art 2 samlet varekøb excl. 2.3 Brændsel og drivmidler, 2.6 Jord og bygninger, 2.7 Anskaffelser > samt medicin - incl. ekstern kontoplan 31% 69%

12 Bilag 2 Scenarie 1 Vest + Risskov (i regi af Århus Sygehus nuværende løsning) Beskrivelse Dette scenarie beskriver mulighederne og effekterne i at implementere fælles vareforsyning for centraldepoterne Holstebro og Herning samt sterilcentralen i Herning og centraldepotet i Risskov i regi af Århus Sygehus. Århus Sygehus implementerer VEST-enhederne i den nuværende løsning i samarbejde med DKI. Løsningen forventes at kunne udløse en besparelse på 3,9 mio. kr. i 2011 og på 7,9 mio. kr. i Det forventes at kunne realisere dette i 7. måned, så der opnås en effekt i 5 måneder i De 3,9 mio.kr. i 2011 er således et forholdstal. Tallet for 2012 er sat til lavest effekt (pessimistisk) på baggrund af forventningerne til forudsætningerne. Omkostningsreduktion på varepriserne ved fælles logistikløsning (Mio. kr.) Kalkulation Prisreduktion Forventet prisreduktion i % Forventet omkostningsreduktion i mio. kr (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Leveringssituation Omsætning mio. kr. Pessimistisk Optimistisk Pessimistisk Optimistisk Lagervarer 74,3 4% 10% 3,0 7,4 Skaffevarer, større bestillingsmængder 15,8 2% 12% 0,3 1,9 Total årlig besparelse 3,3 9,3 1,4 3,3 Kilde: tabellen tager udgangspunkt i egne tal samt udregninger fra Region Hovedstadens Logistik analyse, Marts 2008 (Logisys Alfakonsulent) Nuværende varetagelse af forsyningsopgaven i RM (kr.) Gns. omk. pr. medarbejder * Antal årsværk depot Antal årsværk adm Løn udgifter i alt (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Side 9 Fremtidig varetagelse af forsyningsopgaven i RM Antal årsværk depot/adm Udgift ekstern logistikpartner Tilkøb af RFID teknologi Udgifter i alt Årlig besparelse ved brug af ekstern logistikpartner Synergieffekt ved samling hos én logistikpartner 0,4 0,4 * * Besparelse på outsourcing på Århus apotek 1,0 1,0 Netto besparelse ,5 4,6

13 * Der regnes på baggrund af medarbejdertypen med en lavere gennemsnitsløn ( kr.) end i besparelsesprojekterne i øvrigt ( kr.) * * Århus Apotek har med virkning ultimo 2010 omlangt sin forsyning af hjemmedialysepatienter fra eget regi til logistikpartner. Der ud over nedlægges eget lager af væsker mv. og opgaven løses af ekstern logistikpartner med virkning primo Øvrige driftsomkostninger Der bliver ved sammenlægning, frigjort ressourcer indenfor områder, som: - inventar, rengøring, lokaleleje, IT, transportmateriel, vand/varme/lys, beklædning m.m. I forbindelse med en ny forsyningsstruktur, vil det være nødvendigt at foretage nye investeringer i 2011, i en opgradering af ILM, således at ILM på visse områder kan integreres med eksterne IT systemer. Det vil ligeledes være naturligt at investere i RFID teknologi, der kan minimere omkostningerne og sikre kvaliteten i varemodtagelses-opgaven. Side 10 Der skal foretages investering i transportmateriel (interne transportvogne/plastpaller eller lign.), der skal anvendes til transport af varer mellem forsyningsenheden og det enkelte hospital. Disse forhold er ikke medregnet i ovenstående i scenarie 1. Tidsplan Mulig implementeringsdato, juni En senere implementering vil kræve en udsættelse til tidligst september pga. sommerferie, ILM-opgradering mv. Projektet fordrer, at VEST/regionen vælger en involvering af VEST i den nuværende ÅS-løsning. Opgaven er udbudspligtig. Men et udbud vil kunne ende i valg af en anden partner end DKI, hvorved implementeringen må forventes længerevarende, ligesom der ingen synergi kan opnås i forhold til øvrige enheder, transport, leverandørpriser mv.

14 Kort visualisering Side 11

15 Bilag 3 Scenarie 2 Vest, Horsens/Brædstrup, Silkeborg/Hammel/Skanderborg, Risskov (i eksisterende Århus Sygehus-løsning). Beskrivelse Dette scenarie beskriver mulighederne og effekterne i at implementere fælles vareforsyning for centraldepoterne i Holstebro og Herning samt sterilcentralen i Herning, centraldepotet i Silkeborg (inkl. forsyning af Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter), centraldepotet i Risskov samt centraldepotet i Horsens og sterilcentralen i Horsens (med forsyning af Brædstrup friklinik) i fælles løsning med Århus Sygehus. Ved implementering af VEST-enhederne i Århus Sygehus i den nuværende løsning i samarbejde med DKI (jævnfør scenarie 1) tages første step, som kan udvides med ovennævnte. Side 12 Løsningen forventes at kunne udløse en besparelse på 5,1 mio. kr. i 2011 og på 10,8 mio. kr. i Det forventes at kunne realisere dette i 7. måned, så der opnås en effekt i 5 måneder i De 5,1 mio.kr. i 2011 er således et forholdstal. Tallet for 2012 er sat til lavest effekt (pessimistisk) på baggrund af forventningerne til forudsætningerne. Omkostningsreduktion på varepriserne ved fælles logistikløsning Kalkulation Prisreduktion Leveringssituation Forventet prisreduktion i % Forventet omkostningsreduktion i mio. kr. Omsætning mio. kr. Pessimistisk Optimistisk Pessimistisk Optimistisk Lagervarer 126 4% 10% 5,0 12, (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Skaffevarer, større bestillingsmængder 21,5 2% 12% 0,4 2,6 Total 5,5 15,2 2,3 5,5 Kilde: tabellen er lavet med udgangspunkt i egne tal og udregninger fra Region Hovedstadens Logistik analyse, Marts 2008 (Logisys Alfakonsulent)

16 Nuværende varetagelse af forsyningsopgaven i RM (kr.) Gns. omk. pr. medarbejder * Antal årsværk depot Antal årsværk adm Løn udgifter i alt (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Fremtidig varetagelse af forsyningsopgaven i RM Antal årsværk depot/adm Udgift ekstern logistikpartner Tilkøb af RFID teknologi Udgifter i alt Årlig besparelse ved brug af ekstern logistikpartner Synergieffekt ved samling hos én logistikpartner 0,2 0,6 Side 13 * * Besparelse på outsourcing på Århus apotek 1,0 1,0 Netto besparelse ,8 5,3 * Der regnes på baggrund af medarbejdertypen med en lavere gennemsnitsløn ( kr.) end i besparelsesprojekterne i øvrigt ( kr.) * * Århus Apotek har med virkning ultimo 2010 omlangt sin forsyning af hjemmedialysepatienter fra eget regi til logistikpartner. Der ud over nedlægges eget lager af væsker mv. og opgaven løses af ekstern logistikpartner med virkning primo Øvrige driftsomkostninger Der bliver ved sammenlægning, frigjort ressourcer indenfor områder, som: - inventar, rengøring, lokaleleje, IT, transportmateriel, vand/varme/lys, beklædning m.m. Disse er ikke medregnet i ovenstående. Kommentarer til beregningerne: I forbindelse med en ny forsyningsstruktur, vil det være nødvendigt at foretage nye investeringer i 2011, i en opgradering af ILM, således at ILM på visse områder kan integreres med eksterne IT systemer. Det vil ligeledes være naturligt at investere i RFID teknologi, der kan minimere omkostningerne og sikre kvaliteten i varemodtagelses-opgaven. Der skal foretages investering i transportmateriel (interne transportvogne/plastpaller eller lign.), der skal anvendes til transport af varer mellem forsyningsenheden og det enkelte hospital.

17 Sammenlægningen af de nuværende lagre til ét samlet lager, vil betyde at der opnås en ikke uvæsentlig synergieffekt. Dette opnås blandt andet ved en reduktion af mængden af kollivarer, der fremadrettet vil blive til pallevarer. Tidsplan Projektet har 2 mulige implementeringstidspunkter. Den ene er en gennemførelse af et udbud for den samlede forsyning på baggrund af, at Århus Sygehus aftale med DKI udløber den 31/ Løsningen kan hermed få virkning pr. 1/ Der er en mulig alternativ fremrykket implementering i juni 2011, svarende til scenarie 1. Dermed får løsningen effekt både i 2011 og Denne løsning vil være udbudspligtig. Men løsningen fordrer, at der ikke gennemføres udbud, da et udbud i så fald ikke vil kunne omfatte Århus Sygehus. Et udbud uden Århus Sygehus vil kunne resultere i, at regionen får flere logistikpartnere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til, at effektuere nødvendig synergi enhederne imellem samt i forhold til transport, leverandørpriser mv. Side 14 Et udbud (ekskl. Århus Sygehus) med aftalepåhør pr. 31/ giver ingen mening. Projektet kan gennemføres som et step 2 i forlængelse af scenarie 1.

18 Kort visualisering (hele den vestlige og sydlige del af regionen, ekskl. Skejby) Side 15

19 Bilag 4 Scenarie 3 Total én samlet vareforsyning Beskrivelse: Dette scenarie beskriver potentialet i forhold til én samlet vareforsyningsløsning for alle regionens hospitalsenheder. En samlet løsning med kun en leveringsadresse for leverandørerne forventes, at kunne udløse en samlet prisreduktion på minimum 46 mio. kr. i Omkostningsreduktion på varepriserne ved fælles logistikløsning Kalkulation Prisreduktion Leveringssituation Forventet prisreduktion i % Forventet omkostningsreduktion i mio. kr. Omsætning mio. kr. Pessimistisk Optimistisk Pessimistisk Optimistisk Lagervarer 450 4% 10% 18,0 45, (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) 2013 (mio. kr.) Side 16 Skaffevarer, større bestillingsmængder 56 2% 12% 1,1 6,7 Total 19,1 51,7 0 19,1 19,1 Kilde: tabellen er lavet med udgangspunkt i egne tal og udregninger fra Region Hovedstadens Logistik analyse, Marts 2008 (Logisys Alfakonsulent) 2011 Nuværende varetagelse af forsyningsopgaven i RM (kr.) (mio. kr.) Gns. omkostning pr. medarbejder * Antal årsværk depot/adm Øvrige driftsomkostninger* Udgifter i alt (mio. kr.) 2013 (mio. kr.) Fremtidig varetagelse af forsyningsopgaven i RM Antal årsværk depot/adm Udgift ekstern logistikpartner ILM opgradering Tilkøb af RFID teknologi Transportmateriel Udgifter i alt Årlig besparelse ved brug af ekstern logistikpartner ,7 23,4 26,9 Synergieffekt ved samling hos én logistikpartner ,0 1,6 1,6 * * Besparelse på outsourcing på Århus apotek 1,0 1,0 1,0 Effekt ved samling af aktiviteter -0,7 25,9 29,5

20 * Der regnes på baggrund af medarbejdertypen med en lavere gennemsnitsløn ( kr.) end i besparelsesprojekterne i øvrigt ( kr.) * * Århus Apotek har med virkning ultimo 2010 omlangt sin forsyning af hjemmedialysepatienter fra eget regi til logistikpartner. Der ud over nedlægges eget lager af væsker mv. og opgaven løses af ekstern logistikpartner med virkning primo Øvrige driftsomkostninger Der bliver ved sammenlægning, frigjort ressourcer indenfor områder, som: - inventar, rengøring, lokaleleje, IT, transportmateriel, vand/varme/lys, beklædning m.m. Disse er ikke medregnet i ovenstående. Kommentarer til beregningerne: I forbindelse med en ny forsyningsstruktur, vil det være nødvendigt at foretage nye investeringer i 2011, i en opgradering af ILM, således at ILM på visse områder kan integreres med eksterne IT systemer. Side 17 Det vil ligeledes være naturligt at investere i RFID teknologi, der kan minimere omkostningerne og sikre kvaliteten i varemodtagelses-opgaven. Der skal foretages investering i transportmateriel (interne transportvogne/plastpaller eller lign.), der skal anvendes til transport af varer mellem forsyningsenheden og det enkelte hospital. Sammenlægningen af de nuværende lagre til ét samlet lager, vil betyde at der opnås en ikke uvæsentlig synergieffekt, svarende til ca. 1,5 mio. kr., dette opnås blandt andet ved en reduktion af mængden af kollivarer, der fremadrettet vil blive til pallevarer. Forskellen mellem besparelsespotientialet i 2012 og 2013 forekommer ved, at den sterile vareforsyning på Århus Sygehus vil indgå i den samlede regionale forsyning i forbindelse med kontraktudløb af aftalen mellem Århus Sygehus og DKI Logistik pr. 31 /

21 Regionshuset Århus Indkøb og Logistik Bilag 2: Transportområdet Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N. Tel Forslag nr.: Spareforslag overskrift: 3. Dato: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver Transportområdet Indstilling Den væsentligste faktor, i forhold til at reducere omkostningerne på transportområdet på både kort og lang sigt, er en samlet strategi samt øget styring og koordinering. Dato Esben Madsen Tel Side 1 Beregninger og erfaringer viser, at der kun kan opnås mindre besparelser ved gennemførelse af små isolerede projekter, mens der på grund af synergi kan opnås betydelige besparelser under forudsætning af en centralisering og øget outsourcing på området. Netto besparelse 2011 (mio. kr.) 2012 (mio. kr.) Transportaktiviteter* 3 14 * gennemsnit af max/min. besparelser jævnfør beregning side 4. Arbejdsgruppen indstiller på den baggrund, at: - Regionen allerede i 2011 reducerer antallet af transportenheder til 1, for at sikre nødvendig koordinering og kapacitetsudnyttelse. - Hovedparten af transportaktiviteterne udbydes for at opnå synergi med transportbranchen i forhold til bl.a. kapacitet og for at sikre en hurtig effektuering af det beskrevne potentiale. - Der gennemføres en koordinering med nuværende og fremtidige logistikpartnere i forhold til disses transporter i regionen med henblik på at reducere aktiviteterne/antal transporter samlet set.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Spørgsmål / Svar (43-90) pr. 6. februar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland

Spørgsmål / Svar (43-90) pr. 6. februar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland / Svar (43-90) pr. 6. februar 2012 vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland 43 Svar 43 44 Svar 44 45 Svar 45 46 Svar 46 47 Svar 47 48 Svar 48 49 Svar 49 50 Svar 50 51 Svar 51 Informationsmødet

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014.

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014. BFH El-Bil Den mobile information FM enheden Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Region Hovedstaden statusrapport aug. 2014... 3 Bispebjerg og statusrapport august 2014... 6 El-bil drift... 6 Den mobile information...

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere