Aftale for Social- og Handicapcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale for Social- og Handicapcentret"

Transkript

1 Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3 Økonomi- og aktivitetsstyring version 2.0 Dato: Aftale mellem Charlotte Markussen, Direktør Susanne Strandkjær, Centerchef Underskrift Underskrift Aftaleperiode: 1. januar 2016 til 31. december 2016 Aftalestyring 2016

2 Økonomisk ramme Den samlede økonomiske ramme for enheden udgør i 2016: kr. For nærmere præcisering af budgettet på området henvises til centerets Administrativt budgetdokument, 3. niveau. I aftaleperioden kan der ske justeringer af aftaleenhedens budget. Aftaleenheden vil altid blive orienteret om justeringerne, og de korrigerede beløb vil fremgå af kommunens økonomisystem. Aftalens mål Social- og Handicapcentret (SHC) har i mange år haft et øget udgiftspres. Centrets helt store udfordring er en fortsat aktivitetsstigning, som ikke umiddelbart ser ud til at stoppe. Der er allerede foretaget mange omlægninger og effektiviseringer, som har ført til reducerede udgifter, men der er fortsat behov for at finde nye løsninger på udfordringen. Centret vil de kommende år både arbejde med at finde nye løsninger i form af tidlige og forebyggende indsatser - hvilket blandt andet vil ske inden for rammerne af det tværgående projekt Tidlig indsats og tværgående samarbejde og på at opnå større effekt af de indsatser, der igangsættes for den enkelte borger. Målene i SHC s aftale for 2016 fokuserer især på sidstnævnte: at opnå øget kvalitet og effekt af de indsatser, Centret samarbejder med borgeren omkring. Helt centralt i den forbindelse er det, at Centret får implementeret en rehabiliterende tilgang, og at alle medarbejdere bliver i stand til at opstille mål omkring borgeren og følge op på dem. Ligeledes vil Centret arbejde videre med at sikre en solid økonomi- og aktivitetsstyring, som bygger på gennemsigtighed og løbende opfølgning. Fælles mål 1. Borgeren i centrum via rehabilitering Målsætning Målet er at opnå øget effekt af arbejdet med borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil er den rehabiliterende tilgang. Baggrund SHC hjælper og støtter borgere med vidt forskellige problemstillinger. Grundlæggende for Centrets arbejde er, at udgangspunktet er borgeren og borgerens hele livssituation. Derfor skal borgerens ressourcer i spil, så den hjælp eller støtte der bliver givet, understøtter borgerens livskvalitet og positive udvikling. SHC har derfor, i lighed med blandt andre SUOC, valgt at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, der tager afsæt i et tæt samarbejde med borgeren omkring indsatsen og de mål, der sættes. SHC har allerede gjort sig forskellige erfaringer med at arbejde rehabiliterende. Centret har i 2015 blandt andet afprøvet en systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række konkrete borgerforløb. Dette arbejde fortsætter i 2016, samtidig med at Centret påbegynder implementeringen af en mere systematisk tilgang til rehabilitering i hele Centret. Erfaringer fra SUOC såvel som andre kommuner viser, at en systematisk anvendelse af rehabilitering som faglig tilgang har en positiv effekt på den indsats, der udføres i samarbejde med borgeren og andre aktører. Især den del af rehabilitering, som handler om en tættere koordinering både internt i kommunen og mellem kommune, borger og andre aktører, kan give positive resultater. Samarbejdet skal være baseret på tydelige, og fælles mål, idet det kan give bedre resultater for borgeren og sikre en højere faglig kvalitet i indsatsen. SHC har valgt at målet i aftalen holder sig inden for det, SHC selv er herre over. Samtidig ser SHC en fordel i, at der i øjeblikket i Høje-Taastrup Kommune er stor opmærksomhed omkring nødvendigheden af at arbejde mere på tværs for at opnå bedst mulig effekt af indsatsen. Der er igangsat flere initiativer og indsatser, som arbejder i denne retning, og det er SHC s ambition at

3 bidrage aktivt til, at det tværgående samarbejde både internt i kommunen og i forhold til borgeren og andre aktører udvikles yderligere i 2016 og frem. SHC s mål ligger i forlængelse af Direktionens strategibrev 2016 for så vidt angår det fælles fokusområde Mødet med borgeren. Den rehabiliterende tilgang er således Social- og Handicapcentret konkrete bud på fremtidens borgerkontakt. Målet spiller endvidere tæt sammen med mål 2 omkring mål og opfølgning nedenfor, idet arbejde med mål er en afgørende del af det rehabiliterende arbejde Resultat- og effektmål Effektmål: Det er forudsat i Plan for Socialområdet for voksne , at Centret opnår en økonomisk effekt af den igangværende faglige udvikling. I 2016 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. Der er i perioden opsat konkrete måltal herfor. Den rehabiliterende tilgang er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod kvaliteten i indsatsen, hvilket skyldes, at Centret i første omgang har koncentreret sig om at implementere de nødvendige organisatoriske forandringer. Centret arbejder videre med at få opstillet effektmål for kvaliteten i indsatsen. Aktivitetsmål: Samtidig med at Centret arbejder med at afprøve en ny systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række konkrete borgerforløb, vil der i første halvdel af 2016 blive arbejdet med at kortlægge og analysere, hvad der skal til for at implementere rehabilitering fuldt ud i alle SHC s områder, og hvad der skal til for at komme videre i det tværgående samarbejde internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere. En del af arbejdet vil være at udvikle/tilpasse nye arbejdsformer og værktøjer, men der skal også udarbejdes en langsigtet implementeringsplan. I anden halvdel af 2016 påbegyndes implementering af de nye arbejdsformer og værktøjer. Der er opsat følgende aktivitetsmål for 2016 Der er udarbejdet projektmandat og projektbeskrivelse (herunder milepælsplan), der beskriver indsatsen på tværs af SHC samt specifikt for de forskellige områder og med de forskellige målgrupper Der er nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra områderne, som skal bidrage til at definere, udvikle og implementere den rehabiliterende tilgang Der er påbegyndt en afklaring af, hvilke faglige metoder der allerede anvendes, deres vidensgrundlag samt relevante nye metoder Det er afdækket, hvordan samarbejde og koordinering sker i dag og mellem hvilke parter, samt hvordan samarbejde og koordinering kan styrkes og udvikles internt i SHC, internt i Høje-Taastrup Kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere Det er undersøgt og afklaret, hvordan og hvorvidt, der kan udarbejdes en fælles plan for borgeren 1) Internt i SHC, 2) Internt i Høje-Taastrup Kommune, 3) Eksternt med andre aktører såsom psykiatrien, praktiserende læge m.fl. Der er arbejdet videre med konkrete borgerforløb, og der er evalueret på systematikken omkring borgerforløbene Aktivitetsmålene kan ændre sig i takt med, at projektet skrider frem, og der opnås flere erfaringer. Deadline Projektets analyse- og planlægningsfase løber til og med juni Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase forventes at strække sig over flere år.

4 Indsatser Indsatserne er ikke defineret endnu, men det vil ske i begyndelsen af 2016 se punkt 1) neden for. Indtil videre er planen, at analyse- og planlægningsfasen vil bestå af følgende: 1) Projektet kickstartes med en planlægningsworkshop for projektets arbejdsgruppe, hvor den forandringsteori, som ledelsen har lavet udkast til, skal kvalificeres af medarbejderne Forandringsteorien vil danne grundlag for, at der kan laves en projektplan for analyse- og planlægningsfasen. 2) Konkrete kortlægninger og analyser specificeres og sættes i gang 3) Konkrete arbejdsformer og værktøjer, som siden hen kan implementeres i organisationens lokale enheder, udvikles Analysefasen munder ud i en implementeringsplan, hvor de konkrete implementeringsindsatser vil være beskrevet. Tidspunkter for opfølgning Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Der er nedsat en intern styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere, som mødes ca. 6 gange årligt for at følge op på projektet. Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne Der følges op kvartalsvis på programstyregruppemøder og via afrapportering til Direktionen. Metode til opfølgning på mål For så vidt angår aktivitetsmålene vil projektets styregruppe følge op på, om opgaven er løst. For så vidt angår de langsigtede effektmål, vil der blive fulgt op i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Målsætning Målet er at opnå øget effekt af forløbene omkring borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil er at opstille mål for indsatsen omkring borgeren og følge op på dem. Baggrund SHC har gennem 2015 arbejdet med at skabe forudsætningerne for at alle medarbejdere i Centret bliver i stand til at opstille mål for indsatsen omkring den enkelte borger og følge op herpå. Aktuelt pågår en større kompetenceudviklingsindsats for alle medarbejdere og ledere i god dokumentation og målsætningsarbejde. Målet er i tråd med Direktionens strategibrev 2016, for så vidt angår 1) det fælles mål om bæredygtig kommune, her i betydningen økonomisk, faglig og social bæredygtighed, og 2) temaet en styrket organisation i betydningen effektive arbejdsgange og forbedret udnyttelse af IT. Resultat- og effektmål Effektmål Projektet skal overordnet set bidrage til, at Centret opnår en økonomisk effekt af den igangværende faglige udvikling, jf. Plan for Socialområdet for voksne I 2015 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. Der er i perioden opsat konkrete måltal herfor.

5 Målsætningsarbejde og løbende opfølgning på effekter er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod borgeren, hvilket skyldes, at Centret i første omgang har koncentreret sig om at implementere de nødvendige organisatoriske forandringer. Centret arbejder videre med at få opstillet effektmål for effekten set i et borgerperspektiv. Resultatmål for 2016 Der er opsat nedenstående resultatmål for Disse mål relaterer sig direkte til den kompetenceudviklingsindsats, som Centret gennemfører i 2015 og 2016 vedrørende målsætningsarbejde. 80 % af de medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsindsatsen oplever ved udgangen af 2016, at der er kommet et mere fælles sprog og klarere arbejdsgange i dokumentationsarbejdet Ved udgangen af 2016 fremgår SMART indsatsmål i 80 % af alle nye bestillinger og i prioriterede opfølgningssager fra myndighed. Myndighed er opmærksom på ikke at gøre indsatsmålene for specifikke, idet det er udførers opgave at omsætte indsatsformålene til mere specifikke mål. Ved udgangen af 2016 udarbejder tilbuddene SMART mål og delmål til 80 % af alle indsatsmål i nye bestillinger Ved udgangen af 2016 skrives minimum 50 % af alle dagbogsnotater på delmålsniveau Aktivitetsmål: Styregruppen har besluttet, hvordan der følges op på ovenstående resultatmål, og hvordan resultaterne kommunikeres til medarbejdere, ledere og politikere Den enkelte niveau 3 leder har lagt en plan for, hvordan de følger op med deres områdeledere Alle niveau 4 ledere har lagt en plan for, hvordan de følger op i forhold til deres medarbejdere Styregruppen har besluttet, hvorledes SHC fremadrettet skal arbejde med effektmåling Der er igangsat et kortlægnings- og analysearbejde omkring, hvordan borgeren kan inddrages mere i arbejdet med mål og opfølgning herpå Deadline Projektet befinder sig aktuelt i gennemførelses- og implementeringsfasen for så vidt angår indsatsen omkring målsætningsarbejde. Denne forventes at strække sig ind i 2017, før den er implementeret i bund. I 2016 igangsættes sideløbende en analysefase omkring borgerinddragelse og effektmåling, som forventes at tage det meste af året. Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase er ikke fastlagt for nuværende, men forventes at strække sig over flere år. Indsatser Indsatserne i 2016 er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt, men omfatter blandt andet: De sidste kurser for ledere og medarbejdere i god dokumentation og målsætningsarbejde skal gennemføres Der skal udarbejdes en plan for implementering og opfølgning decentralt i områderne Der skal etableres løbende dataindsamling fra hvert område med henblik på løbende monitorering i forhold til resultatmålene for 2016 Der skal ske en løbende kommunikation af resultater ud i organisationen og til det politiske niveau Der skal gennemføres en kortlægning af forskellige muligheder for effektmåling Der skal påbegyndes en kortlægning af forskellige muligheder for øget borgerinddragelse i arbejdet med mål og opfølgning på mål Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Projektets interne styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere mødes 6 gange årligt for at følge op på projektet.

6 Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne Der følges op kvartalsvis på programstyregruppemøder og via afrapportering til Direktionen. Metode til opfølgning på mål Angående resultatmålene, så vil der blive fulgt op herpå i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne Derudover skal projektets styregruppe ultimo 2015 tage stilling til, hvorledes man decentralt vil følge op på de konkrete resultatmål for For så vidt angår aktivitetsmålene for 2016, vil projektets styregruppe følge op på, om opgaverne er løst. Øvrige mål 3. Økonomi- og aktivitetsstyring version 2.0 Målsætning Målet er en solid økonomi- og aktivitetsstyring i SHC, som bygger på gennemsigtighed og løbende opfølgning. Baggrund SHC er i 2015 lykkedes med at etablere de grundlæggende forudsætninger for en sikker økonomiog aktivitetsstyring. Der er bl.a. udviklet nye kontoplaner til de fleste områder, der er udarbejdet nye budgetter til alle tilbud og for alle paragraffer vedrørende myndigheds køb, der er etableret nye strukturer vedrørende intern afregning og ikke mindst er det nye disponeringssystem Calibra taget i brug. Der er endvidere foretaget en omorganisering af økonomiopgaven i Centret. Det betyder, at de nødvendige forudsætninger for at løfte styringen til et nyt niveau nu er til stede. Målet indgår i Plan for socialområdet for voksne og harmonerer med Direktionens Strategibrev for så vidt angår fokus på implementering i bund og administration der virker. Resultat- og effektmål Aktivitetsmål: Der er lavet en analyse af behovet for ledelsesinformation på alle ledelsesniveauer Enkelte steder er der udviklet ledelsesinformation og denne vedligeholdes løbende Disponeringssystemerne på området er implementeret i bund, og de tilhørende arbejdsgange er rettet til Arbejdsgange omkring regningsbetaling og opkrævning er videreudviklet, så det er muligt at løse økonomiopgaven i team myndighed med en medarbejder mindre fra 2017 Arbejdet med at etablere et grundlæggende styringsfundament i alle Centrets enheder er afsluttet, så det også omfatter Taxhuset og Lagunen, da de ikke var omfattet af arbejdet i 2015 Der er arbejdet videre med Ballerup Benchmark i samarbedje ed de øvrige kommuner i Region Hovedstaden Der er samarbejdet med KL om mulighedn for at tilpasse FLIS så det på sigt kan erstatte Ballerup Benchmark Deadline Indsatserne vedrørende økonomi- og aktivitetsstyring forventes samlet set at vare i 2 år og være afsluttet i 2017.

7 Indsatser Der skal gennemføres interviews med alle ledelsesniveauer, som har med styring i SHC at gøre, hvor det afdækkes hvilke behov for løbende data den enkelte leder har for at kunne styre sit område På den baggrund skal der laves et overblik over ønsker, og disse skal prioriteres i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, og hvor meget tid det vil kræve at udarbejde det løbende Det skal besluttes, hvilken form ledelsesinformationen leveres i, hvem der gør det og hvor ofte Der skal arbejdes videre med at implementere Calibra i bund, og der skal udvikles nye arbejdsgange Der skal laves vejledninger på alle paragraffer for oprettelse af borgere samt for principper for disponering og controlling Arbejdsgangene omkring regningsbetaling og opkrævning skal gennemgås og optimeres, og det skal vurderes om yderligere digitalisering er nødvendig Det skal afklares, om der er mulighed for yderligere digitalisering af arbejdsgange vedrørende blandt andet regningsbetaling og opkrævning via disponeringssystem, og der skal træffes beslutning om evt. indkøb Der skal som det er sket i Centrets øvrige enheder - udarbejdes ny kontoplan, nye gennemsigtige takster, nye budgetter mv. for Taxhuset og Lagunen. Arbejdet forestås af ØDC i samarbejde med SHC Høje-Taastrup Kommune indgår i to tværkommunale arbejdsgrupper vedrørende Ballerup Benchmark og FLIS Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Der afholdes fire møder i 2016 hvor der følges op på fremdriften. På møderne deltager centerchef, myndighedschef og økonomikonsulenter Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne Der følges op kvartalsvis på programstyregruppemøder og via afrapportering til Direktionen. Metode til opfølgning på mål Da der er tale om aktivitetsmål vil der løbende blive fulgt op på, om opgaverne er løst. Opfølgningen vil ske i de ovenstående fora og inden for de angivne intervaller

Aftale for Team Myndighed SHC

Aftale for Team Myndighed SHC Aftale for Team Myndighed SHC Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 1 Proaktiv

Læs mere

Aftale for Socialområdet for voksne

Aftale for Socialområdet for voksne Aftale for Socialområdet for voksne Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3 Sammenlægning

Læs mere

Aftale for Solgården. Overskrifter for aftalens mål. Fælles mål for SHC. 1 Borgeren i centrum via rehabilitering

Aftale for Solgården. Overskrifter for aftalens mål. Fælles mål for SHC. 1 Borgeren i centrum via rehabilitering Aftale for Solgården Overskrifter for aftalens mål Fælles mål for SHC 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Mål for Solgården 3 Udvikling

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål A. I samarbejde med SHC: 1. Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling. 2. Fortsat implementering af den rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Overskrifter for aftalens mål

Overskrifter for aftalens mål Overskrifter for aftalens mål 1 Forsat udvikling af recovery- og rehabiliterende understøttende indsatser, med særligt fokus på opstart af social færdighedstræning i grupper, som er en evidensbaserede

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Rehabilitering med borgeren i centrum. Projektleder: Maja Sylow/Lise Bjerre. Projektejer: Susanne Strandkjær

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Rehabilitering med borgeren i centrum. Projektleder: Maja Sylow/Lise Bjerre. Projektejer: Susanne Strandkjær Projekt Projektmandat Projekttitel: Rehabilitering med borgeren i centrum Projektleder: Maja Sylow/Lise Bjerre Projektejer: Susanne Strandkjær Den brændende platform: Social- og Handicapcentret (SHC) hjælper

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcenteret

Aftale for Social- og Handicapcenteret Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts

Læs mere

Aftale 2018 for Socialområdet for voksne

Aftale 2018 for Socialområdet for voksne Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeaBa 247550-17 17/14522 Social- og Handicapcentret December 2017 Aftale 2018 for Socialområdet for voksne Overskrifter for aftalens mål Her indsættes tre eller flere mål.

Læs mere

Aftale for Park Job og Aktivitetshus

Aftale for Park Job og Aktivitetshus Aftale for Park Job og Aktivitetshus Overskrifter for aftalens mål 1 Udvikling af beskyttet beskæftigelse 2 Udvikling af personalegruppen i det ny dagtilbud Dato: Aftale mellem Susanne Strandkær Centerchef

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -3.000-3.000-3.000-3.000 Indtægter 1.500 1.500 1.500 1.500

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018

Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018 Social- og Sundhedsudvalgets mål for 2018 SSU-01 Delmål 1 Rygning: Bornholms Regionskommune skal understøtte at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning. Der sker et fald i andelen af borgere,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Job- og personprofil. Jobcenterchef i Borger- og Arbejdsmarkedscentret

Job- og personprofil. Jobcenterchef i Borger- og Arbejdsmarkedscentret Job- og personprofil Jobcenterchef i Borger- og Arbejdsmarkedscentret 1. Stillingen og organisationen Høje-Taastrup Kommune søger en jobcenterchef. Jobcentret er en del af Borger- og Arbejdsmarkedscentret.

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Hvordan gør vi i Aabenraa og hvilke problemstillinger og udfordringer har vi mødt undervejs? Bjarne Ipsen Afdelingschef for Visitation

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Aftale for Socialpsykiatrien. Overskrifter for aftalens mål. 1 Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling

Aftale for Socialpsykiatrien. Overskrifter for aftalens mål. 1 Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling Aftale for Socialpsykiatrien Overskrifter for aftalens mål 1 Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling 2 Fortsat implementering af den rehabiliterende tilgang 3 Afprøvning af evidensbaserede

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Styringsaftale 2015-2018. Pleje og Omsorg

Styringsaftale 2015-2018. Pleje og Omsorg Styringsaftale 2015-2018 Pleje og Omsorg Godkendt i Direktionen den 27. november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 3 2. AFTALEPERIODEN 3 3. OMRÅDETS BUDGET OG RESSOURCER 3 3.1 Initiativ og handlefrihed

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Rammeaftale 17.13 Delaftale nr.2 : Forretningsprocesser og effektivisering. Indholdsfortegnelse

Rammeaftale 17.13 Delaftale nr.2 : Forretningsprocesser og effektivisering. Indholdsfortegnelse Bilag 1.a. Kundens opgavebeskrivelse med tidsfrister og eventuelle krav om bodsbelagte milepæle samt betalingsplan Rammeaftale 17.13 Delaftale nr. 2 Forretningsprocesser og effektivisering Indholdsfortegnelse

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere