PGGS V BETJENINGSVEJLEDNING VARMLIMPISTOL TRT-BA-PGGS10-230V-TC-001-DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PGGS V BETJENINGSVEJLEDNING VARMLIMPISTOL TRT-BA-PGGS10-230V-TC-001-DA"

Transkript

1 PGGS V DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMLIMPISTOL TRT-BA-PGGS10-230V-TC-001-DA

2 Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link: Sikkerhed... 1 Oplysninger om enheden... 4 PGGS V Transport og opbevaring... 6 Ibrugtagning... 6 Betjening... 7 Fejl og driftsforstyrrelser Vedligeholdelse Bortskaffelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding. Advarsel Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser. Forsigtig Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser. Bemærk Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer. Sikkerhed Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden! Advarsel Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger. Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og / eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug. Dette værktøj kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed. Børn må ikke leget med værktøjet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn. Begrebet elværktøj, der anvendes i sikkerhedsanvisningerne, henviser til elværktøj, der drives fra strømnettet (med strømkabel) og til elværktøj, der drives med batteri (uden strømkabel). Info Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert. Følg brugervejledningen Anvisninger med dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen skal overholdes. Bær beskyttelsesbriller Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af øjenværn er nødvendig. Bær beskyttelseshandsker Anvisninger med dette symbol henviser til, at der skal bruges beskyttelseshandsker. 1 Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V DA

3 Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af elværktøj på arbejdspladsen Hold altid arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rod eller uoplyste arbejdsområder kan forårsage ulykker. Brug aldrig elværktøjet i eksplosive miljøer, eller hvor der findes brændbare væsker, gas eller støv. Elværktøj skaber gnister, som kan antænde støv eller damp. Hold børn og andre personer på afstand, når du bruger elværktøj. Distraktioner kan medføre, at du mister kontroller over værktøjet. Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af elværktøj elektrisk sikkerhed Stikket på elværktøjet hhv. på netdelen skal passe til stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug aldrig en stikadapter med jordet elværktøj. Uændrede stik og passende stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordede overflader som rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er høj risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet. Elværktøjet må ikke udsættes for regn eller fugtige omgivelser. Indtrængning af vand i et elværktøj øger risikoen for elektrisk stød. Misbrug ikke ledningen til at bære værktøjet, hænge værktøjet op i eller trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter eller dele, som kan bevæge sig. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. Hvis du arbejder udendørs med elværktøj, må du kun bruge forlængerledninger, som også er egnede til udendørs brug. Brugen af en forlængerledning, som er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød. Hvis du er nødt til at bruge elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende end fejlstrømsafbryder. Brugen af fejlstrømsafbryder reducerer risikoen for elektrisk stød. Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj personlig sikkerhed Vær opmærksom og forsigtig med, hvad du gør, og brug altid fornuften, når du arbejder med elværktøj. Brug aldrig elværktøj, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brug af elværktøjet kan medføre alvorlig personskade. Brug personligt beskyttelsesudstyr, og bær altid sikkerhedsbriller. Brugen af personligt sikkerhedsudstyr som beskyttelsesmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm, høreværn eller tætsiddende beskyttelsesdragt afhængigt af arbejdet og brugen af elværktøjet reducerer risikoen for skader. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er slukket, inden du tilslutter strømforsyningen og/eller batteriet, tager fat i elværktøjet eller bærer det. Hvis du holder fingeren på afbryderen eller elværktøjet er tilsluttet strømforsyningen, når du bærer det, kan det føre til ulykker. Undgå at indtage unormale kropsholdninger. Sørg for at have sikkert fodfæste, og hold altid balancen. På denne måde er det nemmere at holde elværktøjet under kontrol i uventede situationer. Bær passende beklædning. Brug aldrig løsthængende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker langt fra dele i bevægelse. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele. Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj brug og håndtering af elværktøjet Overbelast aldrig værktøjet. Brug altid det rigtige elværktøj til dit arbejde. Med det rigtige elværktøj arbejder du bedre og mere sikkert inden for det anførte ydelsesområde. Brug aldrig elværktøj med defekt kontakt. Et elværktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes med kontakten, er farligt og skal repareres. Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, inden du udfører indstillinger på elværktøjet, udskifter tilbehør eller lægger elværktøjet væk. Denne forholdsregel forhindrer, at elværktøjet kan starte utilsigtet. Elværktøjet skal altid holdes uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug. Lad ikke personer bruge elværktøjet, som ikke er fortrolige med dets brug eller ikke har læst disse instruktioner. Elværktøj er farligt, når det bruges af uerfarne personer. Plej omhyggeligt dit elværktøj. Kontroller, at de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke binder, at der ikke findes dele med brud eller skader, som forringer elværktøjets funktion. Lad de beskadigede dele reparere, før du bruger elværktøjet. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj. DA Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V 2

4 Brug elværktøj, tilbehør, bor osv. som anvist i denne betjeningsvejledning. Tag arbejdsbetingelserne og arbejdet, som skal udføres, i betragtning. Brugen af elværktøj til anden brug end den tilsigtede kan føre til farlige situationer. Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af elværktøj - service Lad kun kvalificeret, fagkyndigt personale reparere dit elværktøj med originale reservedele. På den måde sikrer du, at elværktøjets sikkerhed opretholdes. Specifikke sikkerhedsanvisninger for varmlimpistoler Apparatet må kun stilles på ildfaste, ikkevarmeledende og stabile underlag. Apparatet bliver varmt under arbejdet og udgør en brandfare. Der må ikke anvendes brandbare opløsningsmidler til rengøring af limområderne. Der er brandfare! Berør ikke dysen eller limstangen. Dysen og limstangen bliver over 200 C varme. Der må ikke komme varm lim på personer eller dyr. Hvis huden kommer i kontakt med varm lim, skal man straks holde området nogle minutter under koldt rindende vand. Forsøg ikke at fjerne limen fra huden. Træk ikke limstangen ud af dysen. Hvis man rør ved den varme lim, kan man få svære forbrændinger, og elværktøjet kan blive beskadiget. Anvend ikke varmlimpistolen i omgivelser, hvor temperaturen er under 5 C eller over 50 C. Anvend ikke varmlimpistolen i omgivelser med direkte, kold vind. Apparatet bliver mindre effektivt og der spildes energi. Udøv ikke øget tryk på udløseren ved kontinuerlig brug. Varmlimpistolen kan blive ødelagt. Opgaver, som kræver, at kabinettet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk. Hvis limen strømmer tilbage, skal man straks stoppe arbejdet! Inden yderligere anvendelse skal man få fagfolk til at foretage en rengøring. Tilsigtet brug Anvend kun apparatet PGGS V til limning af træ, pap, emballage, læder, keramik, glas, tæpper, pakninger, plast, stof, kork og metal med smeltelim. Overhold de tekniske data. Emnerne, der skal limes, skal være rene, tørre og fedtfri. Vi anbefaler, at elværktøj anvendes sammen med originalt tilbehør fra Trotec. Utilsigtet brug Apparatet PGGS V er ikke egnet til limning af varmefølsomme emner som f.eks. blødt pvc, flamingo og anden skumplast. Personalets kvalifikationer Personer, der anvender dette apparat, skal: Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed. Personværnemidler Brug beskyttelsesbriller. Beskyt øjnene mod splinter, nedfaldende og omkringflyvende dele, som kan forårsage personskader. Brug beskyttelseshandsker. Beskyt hænderne mod forbrændinger, blå mærker og hudafskrabninger. Resterende risici Elektrisk stød på grund af utilstrækkelig isolering. Kontrollér apparatet før hver anvendelse for beskadigelser, og om det fungerer korrekt. Hvis der konstateres beskadigelser, må apparatet ikke længere anvendes. Brug ikke apparatet, hvis det eller dine hænder er fugtige eller våde! Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker! Tag stikket ud af stikkontakten før alt arbejde på enheden! Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Der er fare for kortslutning, hvis væsker trænger ind i huset. Dyp aldrig enheden eller tilbehøret i vand. Vær opmærksom på, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i huset. Advarsel for varm overflade Det opspændte værktøj kan være varmt efter brug. Der er fare for forbrænding ved kontakt med værktøjet. Rør aldrig ved værktøjet med de bare hænder! Brug beskyttelseshandsker! 3 Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V DA

5 Advarsel Bor aldrig i asbestholdigt materiale. Asbet er klassificeret som kræftfremkaldende. Advarsel Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne! Advarsel Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn! Advarsel Fare for kvælning! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Forsigtig Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder. Oplysninger om enheden Beskrivelse af enheden Apparatet PGGS V er en varmlimpistol til reparations- og hobbyarbejde. Apparatet er egent til limning af træ, plast, tekstiler, karton, papir, keramik, læder, kork, glas og metal. Ved en pause i arbejdet kan du stille varmlimpistolen på støttebøjlen eller i apparatets holder med drypbakke. Såvel varmeakkumulatoren som den aftagelige ledning sørger for ledningsfrit arbejde. Opvarmningstiden er 5 minutter. De tre dyser udskiftes på få sekunder uden brug af værktøj. De er egnet til forskellige anvendelsesområder, f.eks. til præcis dosering ved fint arbejde og til nøjagtig dosering på svært tilgængelige steder. Det ergonomisk formede greb og den lave vægt mindsker trætheden ved arbejdet. Bemærk Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet. Forholdsregler i nødstilfælde 1. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen: Hold altid fat omkring stikket, når du tager tilslutningsledningen ud af stikkontakten. DA Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V 4

6 Illustration af enheden Nr. Betegnelse 1 Fremføringskanal 2 Fremføringshåndtag 3 Holder til apparat med strømtilslutning 4 Drypbakke 5 El-ledning 6 Støttebøjle 7 Bredslidsdyse 8 Universaldyse 9 Fin dyse 10 Limstang 11 Tilslutningsstik til ledning 12 Driftslampe til strømtilslutning 13 Dyse Leveringsomfang 1 x enhed PGGS V 1 x holder til apparat med drypbakke 1 x netkabel 1 x universaldyse 1 x fin dyse 1 x bredslidsdyse 6 x limstænger, længde: 150 mm, diameter: 11 mm 1 x transportkuffert 1 x betjeningsvejledning Tekniske data Parametre Værdi Model PGGS V Nettilslutning Effektforbrug Omgivelsestemperatur arbejde 1/N/PE ~ V / 50 Hz 25 W (500 W ved ibrugtagning) 5 C til 50 C Smeltetemperatur 200 C Limstang Opvarmningstid Kabellængde Vægt Diameter 11 mm Længde 150 mm ca. 5 min. 2 m 0,3 kg 5 Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V DA

7 Transport og opbevaring Bemærk Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet. Transport Til transport af apparatet skal du bruge transportkufferten, som følger med leveringen, så apparatet beskyttes mod udefra kommende påvirkninger. Bemærk følgende henvisninger inden hver transport: Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Lad apparatet køle af. Opbevaring Vær opmærksom på følgende henvisninger, før opbevaring: Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Lad apparatet køle af. Rengør apparatet, som beskrevet i kapitlet om vedligeholdelse og rengøring. Til opbevaring af værktøjet skal du bruge transportkufferten, som følger med leveringen, så enheden beskyttes mod udefra kommende påvirkninger. Når du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det: Tørt og beskyttet mod frost og varme Den omgivende temperatur skal være på under 40 C i en transportkuffert på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys. Ibrugtagning Udpakning af værktøjet Tag transportkufferten ud af pakningen. Elektrisk stød på grund af utilstrækkelig isolering. Kontrollér apparatet før hver anvendelse for beskadigelser, og om det fungerer korrekt. Hvis der konstateres beskadigelser, må apparatet ikke længere anvendes. Brug ikke apparatet, hvis det eller dine hænder er fugtige eller våde! Kontrollér, at leveringsomfanget komplet og ubeskadiget. Advarsel Fare for kvælning! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser. Montering af støttebøjle Bær beskyttelsesbriller Støttebøjlen kan springe væk ved montering og evt. beskadige øjnene. Brug egnede beskyttelsesbriller. Inden apparatet tages i brug første gang, skal støttebøjlen monteres på apparatet. 1. Træk enderne af støttebøjlen (6) lidt fra hinanden og skub dem ind i monteringshullerne på venstre og højre side af apparatet Støttebøjlen kan tages af igen ved at tage trække den ud af monteringshullerne. Sådan sættes limstængerne i 1. Skub en limstang ind i fremføringskanalen (1). Tilslutning af netkabel 1. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret. DA Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V 6

8 Betjening Tips og vejledning til håndtering af varmlimpistolen Generelt: Rens fedt af metalliske overflader før limning. Forarbejdningsmaskiner efterlader ofte rester af olie. Limen kan ikke fjernes fuldstændigt fra tekstiler. På grund af limens høje smeltepunkt kan den heller ikke fjernes ved kogevask. Limningerne kan løsne sig igen ved fugt. Anvend om nødvendigt special-limstænger til forskellige materialer. Hvis huden kommer i kontakt med varm lim, skal man straks holde området nogle minutter under koldt rindende vand. Materialerne, der skal limes, og underlaget, som man arbejder på, må ikke være let antændeligt eller brændbart. Ved varmefølsomme materialer skal man inden limningen på et prøveemne kontrollere, om materialet er egnet. Limning: Påfør limen i siksak-linjer på fleksible materialer som f.eks. tekstiler. Opvarm hurtigt afkølende materialer så som stål med f.eks. en varmluftpistol, så limen hæfter bedre. Tryk kort emnerne sammen med hånden, efter de er blevet limet. Der skal ikke anvendes nogen spændeanordning. Du kan bruge værktøjet til punktlimning eller til limsøm. Limningerne kan løsnes igen ved opvarmning. Rester af lim på dysen kan let fjernes efter afkøling. Efter afkøling fjernes rester af lim bedst med en skarp kniv. Limningerne kan lakeres. Gå glatte overflade ru inden limning. Sådan tændes og slukkes apparatet Brug egnede personlige værnemidler, når du arbejder med værktøjet. Du kan arbejde med apparatet både med og uden ledning. Arbejde med ledning (vedvarende drift) 1. Sæt ledningen (5) ind i tilslutningsstikket (11) på varmlimpistolen. ð Driftslampen (12) lyser Klap støttebøjlen (6) ud og stil varmlimpistolen fra dig Lad varmlimpistolen opvarme i ca. 5 minutter. ð Varmlimpistolen er klar til brug. 7 Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V DA

9 Arbejde uden ledning 1. Sæt ledningen (5) i nettilslutningen på holderen til apparatet (3). 2. Sæt varmlimpistolen i holderen (3). ð Driftslampen (12) lyser. 2. Skru dysen (13) på varmebeskyttelseskappen (14) af i pilens retning Lad varmlimpistolen opvarme i ca. 5 minutter. ð Varmlimpistolen er klar til brug. ð Den integrerede varmeakkumulator muliggør ledningsfrit arbejde. 4. Hvis limen kun kommer langsomt og tyktflydende ud, skal man opvarme varmlimpistolen i holderen igen. Udskiftning af dyse Advarsel for varm overflade Dysen kan stadig være varm efter brug. Der er fare for forbrænding ved berøring af dysen. Berør kun dysen ved varmebeskyttelseskappen! Brug beskyttelseshandsker! Info Hold apparatet lodret med dysen opad, så der ikke løber lim ud. Man kan kun udskifte dysen, når apparatet er varmt. 1. Opvarm apparatet i ca. 1 til 2 minutter. 3. Skru den valgt dyse (13) på i pilens retning. 13 DA Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V 8

10 Limning Advarsel for varm overflade Dysen kan stadig være varm efter brug. Lim, der kommer ud af dysen, kan være varm. Der er risiko for forbrændinger. Rør ikke ved dysen med bare hænder! Brug beskyttelseshandsker! Info Når der skubbes ny limstænger ind i apparatet, skal det bruge længere tid til opvarmning end ved den første anvendelse. Limrester, der er blevet hårde, kan blokere fremføringskanalen. Efter afsluttet anvendelse Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Lad værktøjet køle helt af. Rengør instrumentet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse. Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Opbevaring. Info Limområderne skal være rene, tørre og fedtfri. 1. Lad varmlimpistolen varme op. Skub den limstang, der passer til materialet, ind i fremføringskanalen (1) bagfra. Tryk på fremføringshåndtaget (2) for at regulere limstrømmen til det planlagte arbejde Påfør limen punktformet eller som en linje Tryk straks de to emner, der skal limes, sammen i ca. 30 sekunder. ð Efter ca. 5 minutter kan limområdet tåle belastning. 4. Sæt apparatet i holderen eller stil det på støttebøjlen ved pauser i arbejdet. 9 Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V DA

11 Fejl og driftsforstyrrelser Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste. Aktiviteter til afhjælpning af fejl, der kræver åbning af huset, må kun udføres af en elektriker/elektrotekniker eller en Trotecforhandler. Ved første ibrugtagning forekommer let røg eller lugt: Der er ikke tale om en fejl eller en driftsforstyrrelse. Efter kortvarig brug fungerer varmekanonen normalt. Apparatet starter ikke: Kontrollér nettilslutningen Kontrollér strømforsyningskablet og strømstikket for beskadigelser. Kontrollér netsikringen i bygningen. Info Vent mindst 10 minutter, før du tænder enheden igen. Limstangen transporteres ikke: Limstangen er evt. brugt eller for kort. Skub en ny limstang ind. Anvend kun egnet tilbehør/egnede limstænger i henhold til de tekniske data. Limstangens diameter er evt. for stor eller for lille. Anvend kun egnet tilbehør/egnede limstænger i henhold til de tekniske data. Limstangen falder ud af apparatet: Limstangens diameter er for lille. Anvend kun egnet tilbehør/egnede limstænger i henhold til de tekniske data. Der løber flydende lim ud af fremføringskanalen: Limstangens diameter er for lille og/eller limstangens smeltetemperatur er for lav. Anvend kun egnet tilbehør/ egnede limstænger i henhold til de tekniske data. Limen kommer ikke jævnt ud: Apparatet har eventuelt ikke nået smeltetemperaturen. Lad apparatet varme helt op. Tryk langsomt og jævnt på fremføringshåndtaget. Limningen holder kun i den ene side: Limen er eventuelt blevet afkølet, inden du har trykket emnerne sammen. Emner, der skal limes, skal straks trykkes sammen. Opvarm hurtigt afkølende materialer med en varmluftpistol. Påfør om nødvendigt limen punktformet. Limen løsner sig efter afkøling: Overfladerne er evt. fedtede, glatte eller støvede. Rens fedt af fra overfladerne, gør dem ru eller rengør dem. Materialet er evt. ikke egnet til limning med smeltelim. Anvend special-limstænger. Limede fliser i fugtige rum løsner sig: Fugt gennemsyrer limområderne. Anvend speciallimstænger på cementbasis. Limede skosåler løsner sig: Læderet udvider sig ved fugtighed. Anvend speciallimstænger. Der dannes limrester ( tråde ): Du holder fremføringshåndtaget trykket ind, når limningen afsluttes. Slip fremføringshåndtaget i god tid. Stryg dysen af, når den løftes fra emnet. Emnet smelter: Emnet består af varmefølsomt materiale, f.eks. flamingo, og er ikke egnet til limning med smeltelim. Anvend special-limstænger. Du får forbrændinger på fingrene ved limning: Limen går evt. igennem papir eller tekstiler. Bær beskyttelseshandsker ved arbejde med varmlimpistolen. Anvend om nødvendigt et varmebestandigt underlag, f.eks. af silikone. Emnet er metal og kan være blevet opvarmet. Bær beskyttelseshandsker ved arbejde med varmlimpistolen. Bemærk Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Tænd først derefter enheden igen. Fungerer enheden ikke fejlfrit efter udført kontrol? Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec. DA Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V 10

12 Vedligeholdelse Bortskaffelse Aktiviteter før start på vedligeholdelse Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket ikke i ledningen. Lad apparatet køle helt af. Vedligeholdelsesopgaver, som kræver at huset åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller Trotec. Instruktioner for vedligeholdelse Maskinens indvendige del indeholder ingen komponenter, som skal vedligeholdes eller smøres af brugeren. Rengøring Apparatet skal rengøres før og efter hver brug. Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. Du kan også informere dig om de muligheder for tilbagelevering, som faciliteres af Trotec. Klik ind på vores webside: Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre. Du er ansvarlig for at slette eventuelt eksisterende personlige data på de gamle apparater, der skal bortskaffes. Bemærk Elværktøjet må ikke smøres efter rengøring. Der er fare for kortslutning, hvis væsker trænger ind i huset. Dyp aldrig enheden eller tilbehøret i vand. Vær opmærksom på, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i huset. Rengør instrumentet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringsspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden. Tør apparatet med en blød, fnugfri klud. Hold stikbenene på apparatet og holderen rene. 11 Betjeningsvejledning varmlimpistol PGGS V DA

13

14 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

PGGS 10-3,7V BETJENINGSVEJLEDNING BATTERIDREVET VARMLIMPI- STOL TRT-BA-PGGS10-3,7V-TC-001-DA

PGGS 10-3,7V BETJENINGSVEJLEDNING BATTERIDREVET VARMLIMPI- STOL TRT-BA-PGGS10-3,7V-TC-001-DA PGGS 10-3,7V DA BETJENINGSVEJLEDNING BATTERIDREVET VARMLIMPI- STOL TRT-BA-PGGS10-3,7V-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om enheden...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- BETJENINGSVEJLEDNING GULVVENTILATOR Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC DA

TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC DA TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC2017-02-003- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

HYSTREAM 200 BETJENINGSVEJLEDNING VARMLUFTPISTOL TRT-BA-HYSTREAM200-TC-001-DA

HYSTREAM 200 BETJENINGSVEJLEDNING VARMLUFTPISTOL TRT-BA-HYSTREAM200-TC-001-DA HYSTREAM 200 DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMLUFTPISTOL TRT-BA-HYSTREAM200-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 6 Transport

Læs mere

TTV 1500 / TTV 3000 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC DA

TTV 1500 / TTV 3000 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC DA TTV 1500 / TTV 3000 DA BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC2016-26-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TVE 14 / TVE 18 BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA

TVE 14 / TVE 18 BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA TVE 14 / TVE 18 DA BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TDS 10 M / TDS 20 M BETJENINGSVEJLEDNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-DA

TDS 10 M / TDS 20 M BETJENINGSVEJLEDNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-DA TDS 10 M / TDS 20 M DA BETJENINGSVEJLEDNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

BI20 BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA

BI20 BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA BI20 DA BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003- BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

PTNS 10-3,6V BETJENINGSVEJLEDNING BATTERIDREVET HÆFTEPISTOL TRT-BA-PTNS10-3,6V-TC-001-DA

PTNS 10-3,6V BETJENINGSVEJLEDNING BATTERIDREVET HÆFTEPISTOL TRT-BA-PTNS10-3,6V-TC-001-DA PTNS 10-3,6V DA BETJENINGSVEJLEDNING BATTERIDREVET HÆFTEPISTOL TRT-BA-PTNS10-3,6V-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden...

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75-TDS100-TDS120-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS20R-TDS30R-TDS50R-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-TDS20-TDS30-TDS50-TC-005-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

IR 2000 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2000S-TC-004-DA

IR 2000 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2000S-TC-004-DA IR 2000 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2000S-TC-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TDS 75 R / TDS 120 R BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC-002-DA

TDS 75 R / TDS 120 R BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC-002-DA TDS 75 R / DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TFV 10 / TFV 20 / TFV 30

TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10-TFV20-TFV30-TC2016-36-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af

Læs mere

TTP 5 E / TTP 10 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTP5E-TTP10E-TC-002-DA

TTP 5 E / TTP 10 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTP5E-TTP10E-TC-002-DA TTP 5 E / TTP 10 E DA BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTP5E-TTP10E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002-DA

TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002-DA TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TFC 13 E / TFC 14 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC13E/TFC14E-TC-003-DA

TFC 13 E / TFC 14 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC13E/TFC14E-TC-003-DA TFC 13 E / TFC 14 E DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC13E/TFC14E-TC-003-DA DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

IR 2550 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2550S-TC-004-DA

IR 2550 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2550S-TC-004-DA IR 2550 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2550S-TC-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 4 Følg brugervejledningen

Læs mere

IR 2500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2500S-TC-003-DA

IR 2500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2500S-TC-003-DA IR 2500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2500S-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TVE 40 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA

TVE 40 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA TVE 40 T DA BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA BN30 DA BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning ebunker 220 volt.

Brugsanvisning ebunker 220 volt. Brugsanvisning ebunker 220 volt. Sikkerhedsinstrukser Generelle advarselshenvisninger Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S

TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S DA TRT-BA-TIH300S-TIH400S-TIH500S-TIH700S-TIH900S-TIH1100S-TC2015-37-005-DA BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL DA Dette produkt

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S TRT-BA-TTW25000S/TTW35000S-TC2018-47-005- OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING VINDMASKINE Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TERRASSEVARMER 1500 W

TERRASSEVARMER 1500 W TERRASSEVARMER 1500 W ART NR 350141 EAN NR 5709133910518 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Hold børn og husdyr på sikker afstand.! Denne terrassevarmer er beregnet

Læs mere

TDS 10 P / TDS 20 P OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC DA

TDS 10 P / TDS 20 P OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC DA TDS 10 P / TDS 20 P DA OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC2017-26-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

TFC 19 E / TFC 20 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC19E-TFC20E-TC-005-DA

TFC 19 E / TFC 20 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC19E-TFC20E-TC-005-DA TFC 19 E / TFC 20 E DA TRT-BA-TFC19E-TFC20E-TC-005-DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

PRCS OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING BAJONETSAV TRT-BA-PRCS TC-002-DA

PRCS OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING BAJONETSAV TRT-BA-PRCS TC-002-DA PRCS 10-850 DA OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING BAJONETSAV TRT-BA-PRCS10-850-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Im denne betjeningsvejledning... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 7 Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TFC 16 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC16E-TC-002-DA. DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

TFC 16 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC16E-TC-002-DA. DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. TFC 16 E DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC16E-TC-002-DA DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...

Læs mere

BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC DA

BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC DA BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC2012-03-004- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA TDS 30 A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Transport

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

TFC 15 E / TFC 17 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC15E-TFC17E-TC-005-DA

TFC 15 E / TFC 17 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC15E-TFC17E-TC-005-DA TFC 15 E / TFC 17 E DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC15E-TFC17E-TC-005-DA DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Pakkens indhold... 9 Apparatoversigt Før du tager ovn i brug for første gang...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Pakkens indhold... 9 Apparatoversigt Før du tager ovn i brug for første gang... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Om denne vejledning... 4 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 4 Fare for børn og svagelige personer... 5 Opstilling... 5 Sikker drift...

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

TVE 26 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE26S-TC-002-DA

TVE 26 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE26S-TC-002-DA TVE 26 S DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE26S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W ART NR 330350 EAN NR 5709133330316 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger

Læs mere

BE 38 BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA

BE 38 BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA BE 38 DA BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4 Transport

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste da Brugsanvisning Tchibo GmbH -22290 Hamburg 88694AS1XVII 2016-09 335 965 / 342 933 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere