Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker"

Transkript

1 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker af Jens Böhme, direktør for konsulentvirksomheden Acore, 1. Indledning Strategi og forretningsudvikling Alle virksomheder har løbende brug for at arbejde seriøst med strategi og forretningsudvikling, da dette er særdeles afgørende for at en virksomhed udvikler sig. Jævnfør en undersøgelse fra Dansk Industri i 2005 er der en positiv sammenhæng mellem overskudsgraden og omsætningen og antallet af gange en virksomhed gennemgår strategien (Dansk Industri, 2005, den værdiskabende bestyrelse ). Spørgsmålet er imidlertid, hvordan dette arbejde gribes an herunder: Hvor starter man, hvad skal der komme ud af strategiarbejdet og hvem skal involveres? Denne artikel giver inspiration til, hvordan strategiarbejdet kan gribes an, og giver et eksempel på hvordan en strategiproces er gennemført i en mellemstor virksomhed, ligesom der gives indblik i et strategisk analyseværktøj baseret på Balanced Scorecard. Behovet for strategisk analyse i forretningsudviklingen samt de udfordringer strategiarbejdet medfører belyses indledningsvist. Herunder drøftes bl.a. en stillingtagen til virksomhedens strategifokus og virksomhedens væsentligste konkurrenceparametre. Afsnittet giver ligeledes en kort introduktion til Balanced Scorecard, der er et internatonalt anerkendt ledelsessystem. 4/August 2006 Underleverandører 1

2 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Strategiarbejdet kræver strategisk analyse og Balanced Scorecard kan anvendes som model herfor Den resterende del af artiklen er struktureret således, at afsnit 3 giver en introduktion til hvordan konsulenthuset Acore anvender Balanced Scorecard som en integreret struktur i sit strategiske analyseværktøj ValuePerform. ValuePerform indgår som en del af flere analyseværktøjer i ValueMaker-konceptet, der hjælper virksomhedsledere med at træffe bedre strategiske beslutninger. Efterfølgende gennemgås en konkret virksomhedscase, hvor ValueMaker-værktøjerne er blevet anvendt. Således behandles casen Thy-Mors Energi A/S, som har gennemgået en strategisk udviklingsproces. Herunder forklares strategiprocessen og ValueMaker-værktøjerne præsenteres. 2. Behovet for strategisk analyse i forretningsudviklingen Fastlæggelse af strategi En virksomheds udvikling kræver strategisk planlægning, hvor mål og midler fastlægges, ligesom handlingsplaner og initiativer iværksættes for at kunne realisere mål og strategier. Udgangspunktet for at kunne planlægge er at have afklaret virksomhedens strategifokus. Således skal det afklares, hvorvidt virksomheden primært har en vækst- eller en konsolideringsstrategi. Ønskes omsætningsvækst på nye og eksisterende markeder og produkter og/eller hos nuværende og nye kunder, er der behov for at analysere mulighederne for at sikre markedsandele, knytte kunderne tættere til sig, etc.? Hvis det derimod er indtjening og dermed konsolidering der er det primære strategifokus, skal indsatsen rettes mod at finde løsninger, der kan hjælpe med en tilpasning af omkostningsstrukturen og bedre udnyttelse af virksomhedens aktiver. Strategiplanlægningen kræver en viden det strategiske øjebliksbillede Strategiplanlægningen kræver endvidere tilstrækkelig viden om udgangssituationen, dvs. hvor er virksomhedens strategiske styrker, svagheder og ledelsesudfordringer lige nu og her. Det er nødvendigt at vide, hvordan virksomhedens styrkeposition er i forhold til at kunne skabe den ønskede vækst eller konsolidering for at kunne iværksætte indsatser der, hvor man er svag og sårbar samt fastholde og styrke de forhold, hvor virksomheden er stærk og som understøtter udviklingen. Hvis virksomheden fx ønsker at vokse ved at gå ind på et nyt marked eller opkøbe en anden virksomhed, er det vig- 2 Underleverandører 4/August 2006

3 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors tigt at virksomheden kan håndtere denne vækst. Har vi produktionskapacitet til at klare den øgede efterspørgsel? Har vores medarbejdere kompetencerne til at betjene et nyt marked? Er vores medarbejdere klar til at blive en del af en større organisation? Har vores produkter en klar konkurrencefordel? Det er blot nogle af de spørgsmål ledelsen bør stille sig selv for at kunne lægge en realiserbar strategiplan. Imidlertid er det ikke sikkert, at al nødvendig viden om fx kunder, medarbejdere og processer er til stede som håndgribelige data, der kan træffes beslutninger på baggrund af. Her kommer et andet aspekt ind i forretningsudviklingsprocessen: Ved vi egentlig nok om vores kunder, deres behov og deres opfattelse af os som leverandør? Er vi egentlig klar over om vores medarbejdere er meget tilfredse eller blot tilfredse (og måske derfor søger andre jobs)? Viden om vigtige forhold Faren ved at have jævnt tilfredse medarbejdere er, at de ikke skaber de resultater, vi gerne vil have. Viden forsvinder når medarbejderne forsvinder og vi kan ikke gøre noget ved det, hvis vi ikke ved noget om det. Derfor er der mening i at skaffe sig viden om forholdene, så der kan træffes beslutninger, der medvirker til ændret adfærd hos ledelse og medarbejdere, der sikrer at virksomheden når sine ultimative mål. Denne viden skal frem i lyset i forbindelse med strategiarbejdet, da der træffes beslutninger af strategisk og dermed væsentlig karakter. Det kan have fatale konsekvenser for virksomheden, hvis der træffes forkerte beslutninger. Hvis beslutningsgrundlaget er til stede, er beslutningerne lettere at tage, og sandsynligheden for at træffe de rigtige beslutninger bliver også større. Samlet set handler udgangspunktet for strategiarbejdet om at have viden om markedet, kunder og konkurrenter samt egen performance. Herefter kan der træffes beslutning om en succesfuld strategi, der giver øgede konkurrencefordele. Mange analyseværktøjer Analysemetoderne er mangfoldige i forhold til at opsamle viden om såvel interne som eksterne forhold. Der findes markeds- og konkurrentanalyser, SWOT-analyser, etc., men der vil typisk også være tavs viden hos ledelse og medarbejdere, som er anvendelig, men som nødvendigvis skal gøres synlig, så der opnås et mere fuldstændigt beslutningsgrundlag. En af metoderne til dette er Balanced Scorecard. 4/August 2006 Underleverandører 3

4 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Balanced Scorecard er et anvendeligt ledelsessystem, der kan strukturere strategiarbejdet Balanced Scorecard er et strategisk værktøj udviklet af David Norton og Robert Kaplan i 1992, der skal hjælpe ledelsen med at få balance mellem kort- og langsigtede mål og mellem finansielle og ikke-finansielle måltal, således som det er vist i den grundlæggende model i figur 1. Modellen tilstræber endvidere at skabe balance mellem bagud- og fremadrettede indikatorer samt mellem interne og eksterne performanceperspektiver. Metoden er anvendt som ledelsessystem i mange virksomheder verden over og egner sig ligeledes som værktøj til at formulere virksomhedens strategi. Metoden er med til at udpege forretningskritiske indsatser og succesfaktorer, og det er her altafgørende at disse indgår i strategiudviklingen og operationaliseringen af strategien. Det såkaldte strategikort skal danne udgangspunkt for den løbende ledelsesrapportering, der refererer til strategien. Fokus på ikkefinansielle nøgletal Og langsigtede mål I forhold til succesfaktorer, som er kritiske forhold og forudsætninger for at virksomheden kan implementere sin strategi med succes, lægges der i Balanced Scorecard vægt på, at balancere de ikke-finansielle måltal, såsom kundetilfredshed og -loyalitet, medarbejdertilfredshed, etc. med den traditionelle finansielle målstyring. Da Kaplan & Norton s antagelse er, at virksomheder skal skabe værdi på lang sigt, er det vigtigt at der sættes fokus på de succesfaktorer, der kan skabe denne langsigtede værdi. Der skal med andre ord styres efter ikke-finansielle ledelsesrapporteringer, der understøtter den langsigtede værdiskabelse. Figur 1. Balanced Scorecard modellen 4 Underleverandører 4/August 2006

5 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Da Balanced Scorecard siden midt-halvfemserne er blevet implementeret succesfuldt i virksomheder verden over, er modellen et godt helhedsorienteret udgangspunkt for at analysere, udvikle og implementere en strategi. Da der som nævnt er brug for et mere fuldstændigt beslutningsgrundlag i forretningsudviklingen, er Balanced Scorecard et godt værktøj. Konsulentvirksomheden Acore har udviklet et strategisk analyseværktøj, ValuePerform, der netop bygger på Balanced Scorecard. ValuePerform vil blive præsenteret i det følgende, ligesom der gives et eksempel på hvordan analysen har fundet anvendelse i en konkret virksomhed og hvilke resultater processen har givet. 3. ValuePerform som strategisk analyseværktøj ValueMaker ValuePerform udgangspunkt i Balanced Scorecard ValuePerform er et analyseværktøj, som er en del af Value- Maker-konceptet. ValueMaker er en gruppe af ledelsesværktøjer, der hjælper virksomheder med at træffe beslutninger i forhold til forretningsudvikling, og som omfatter strategisk analyse, kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser, m.v. Acore har i samarbejde med professor Per Nikolaj Bukh, Institut for Erhvervsstudier på Aalborg Universitet, udviklet ValuePerform. Analyseværktøjet, der bygger på Balanced Scorecard, måler og sammenligner virksomhedens performance og identificerer dermed vigtige udviklings- og forbedringsområder. Processen i en strategisk analyse med ValuePerform kan illustreres med nedenstående korte eksempel: Kunden er en mindre metalforarbejdende virksomhed, der er ejet af direktøren. Virksomheden er en typisk underleverandør, der har mistet en stor kunde, som har outsourcet dele af produktionen til Kina. Direktøren står nu overfor store udfordringer og har brug for at få afdækket styrker og svagheder, førend de strategiske beslutninger om virksomhedens udvikling træffes. Processen med ValuePerform Opgaven består i at: Afdække virksomhedens strategiske prioriteter Direktøren får ledergruppens vurdering af styrker og svagheder 4/August 2006 Underleverandører 5

6 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Skabe et grundlag for direktøren til at drøfte strategiske problemstillinger med ledergruppen Få ekstern bistand til at vurdere ledelsesmæssige udfordringer Løsning på opgaven består i: Et indledende møde afdækker forventninger og strategiproces ValuePerform-analysen gennemføres af ledergruppen En konsulent drøfter rapporten med virksomhedens ledelse Konsulenten giver sin subjektive vurdering med anbefalinger i den endelige ValuePerform Rapport Direktøren påbegynder den interne strategiproces med ledergruppen, eventuelt med deltagelse af konsulenten. ValuePerform skaber et præcist strategisk øjebliksbillede og ledelsesmæssige udfordringer identificeres Overordnet set søger ValuePerform at skabe et så præcist strategisk øjebliksbillede af virksomheden, så væsentlige forretningskritiske udfordringer og succesfaktorer identificeres. Dette tilvejebringes dels ved at fokusere på samtlige ledelsesområder i virksomheden, hvilket anvendelsen af Balanced Scorecard understøtter, bl.a. ved at inddrage flere vurderinger af den performance, som virksomheden har p.t. Alle ledelsesfelter inddrages således, hvilket er i tråd med Balanced Scorecardets, finans- og kundeperspektiv samt lærings/vækst- og procesperspektiv, som det er illustreret i figur 2. Imidlertid antager Kaplan og Norton s model ikke en vurdering af ledelsesteamets egen performance, hvilket har betydet at vi har inddraget ledelsesperspektivet, der afdækker ledelsens evne til at sætte mål, lægge strategier og implementere disse samt lederteamets egne kompetencer. Netop disse forhold er væsentlige og afgørende succesfaktorer for strategiimplementeringen, og er derfor inddraget i Acore s analyseværktøj. Ledergruppen vurderer styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer Der måles på forskellige dimensioner for at sikre et mere præcist billede af sandheden. I analysen afdækkes både ledelsens selvvurdering, hvilket kan omfatte hele ledergruppen, en række objektive målinger samt en ekstern vurdering (konsulenten). Det er vigtigt, at hele ledelsesteamet tvinges til at vurdere styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer, hvilket giver et nuanceret billede af den strategiske situation og dermed skaber grundlaget for vigtige drøftelser af, hvad der reelt er strategisk vigtigt og dermed skal prioriteres i fremtiden. 6 Underleverandører 4/August 2006

7 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors De objektive målinger kan omfatte alt fra reklamationsprocenter over gennemløbstider til konstateringer af, om der har været ledelseskonflikter indenfor de sidste tolv måneder. Disse faktabaserede data giver sammen med selvvurderingerne i ledergruppen den eksterne konsulent muligheden for at afdække, hvor man generelt har en lav ValueScore (performance), og hvor der er stor variation i besvarelserne. Hvis eksempelvis den salgsansvarlige generelt vurderer sit eget ledelsesfelt mere positivt end den øvrige ledergruppe, er der grundlag for at gå et spadestik dybere, for at få en forståelse for hvordan udviklingen reelt ser ud. Figur 2. Analysedimensioner i ValuePerform. Acore/ValueMaker 2006 Webbaseret spørgeskema Strukturmæssigt er ValuePerform opbygget som et dynamisk, webbaseret spørgeskema, hvor det indledningsvist afklares hvilke forhold, der er forretningskritiske for den analyserede virksomhed. Afklaringen sker gennem kortlægning af en række forhold, hvoraf et par eksempler kort er beskrevet nedenfor. Det strategiske fokus, dvs. balancen mellem vækst og produktivitet afklares og kundeværdien prioriteres (produktførerskab, komplette kundeløsninger, operationel excellence), jf. Balanced Scorecard. Fx vil en produktførerstrategi hænge sammen med de interne processer (F&U, produktudvikling, time-to-market, m.v.) og være udtryk for den strategiske praksis og dermed også udgøre de kritiske forretningsprocesser for virksomheden. Derfor vil en virksomhed med produktførerskab som kundeværditilbud blive analyseret 4/August 2006 Underleverandører 7

8 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors på disse parametre i højere grad end andre virksomheder. En anden dimension, der er betydende i spørgeskemaet er virksomhedstypen (handel, service, produktion), da der er tale om henholdsvis produkter, serviceydelser, produktion og projekter, etc. Ud fra ovenstående prioriteringer og nøgletal tilpasses det webbaserede spørgeskema dynamisk med undersøgelse af de kritiske veje i særdeleshed og de øvrige perspektiver generelt, for at sikre at virksomheden lever op til basiskravene. 4. Case: Thy-Mors Energi A/S Thy-Mors Energi A/S er det fælles driftsselskab for Thy Mors Energi A.M.B.A. og Thy Højspændingsværk A.m.b.A. Det fælles driftsselskab er et fælles ansigt udadtil, og som sådan er det alene Thy-Mors Energi A/S der forestår kundekontakten. Kundernes og dermed ejernes medindflydelse er jf. lovgivningen sikret gennem valgene til repræsentantskaberne i Thy Mors Energi A.M.B.A. og Thy Højspændingsværk A.m.b.A. Selskabet blev stiftet i 2002 og havde i 2005 en nettoomsætning på 122 mio. kr. med en overskudsgrad på ca. 10%. Selskabet beskæftiger i dag ca. 100 medarbejdere. Etablering af forretningsgrundlag I forbindelse med virksomhedens ønske om at etablere et forretningsgrundlag i form af en klar vision, mission, værdigrundlag samt mål og strategier blev der primo januar 2006 indledt et samarbejde med konsulentfirmaet Acore. Thy- Mors Energi A/S primære ledelsesudfordringer, som fra starten havde ledelsens bevågenhed, var en øget markedsorientering, hvor selskabet bevæger sig fra i tidligere regi at have haft monopolstatus til fremover at navigere på et frit og konkurrencepræget el-marked. Nødvendigt med bredere fokus Som leverandør af el til private husstande og erhvervsvirksomheder har der som i andre elselskaber været stor fokus på, at sikre en stabil elforsyning og i mindre grad at afdække markedets behov for andre produkter/ydelser end den primære kerneydelse, elektricitet. Som andre underleverandører oplever Thy-Mors Energi A/S, at man med øget konkurrence ikke alene kan konkurrere på dette ene produkt. Kunderne efterspørger relaterede produkter og ydelser i form af fjernaflæsning, nødstrøm, bredbånd, etc. Markedet præges af regionale aktører, udbydere af bredbånd, installation, etc., 8 Underleverandører 4/August 2006

9 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors som på forskellige segmenter er konkurrenter til selskabet. En anden erkendt ledelsesudfordring var og er behovet for at skabe en fælles kultur i det fusionerede selskab, som kun har fire år på bagen. Den indledende dialog mellem Thy-Mors Energi A/S og Acore mundede ud i en aftale om at gennemføre en strategisk analyse baseret på ValueMaker-konceptet, efterfølgende at gennemføre kundeanalyser og udarbejde forretnings- og handlingsplaner. Det var endvidere et klart udgangspunkt, at ledelsens strategiarbejde skulle eskalere, mens konsulenterne langsomt trak sig ud af arbejdet for derved at skabe et naturligt ejerskab. Endelig skulle alle medarbejdere høres i processen, så strategien kunne komme ind under huden og blive en naturlig del af dagligdagen. ValuePerformanalyse Feedback møder og ledelsesseminar Strategiprocessen tog afsæt i et kick-off møde, hvor krav og forventninger mellem Thy-Mors Energi A/S og Acore blev klarlagt, og hvor planen for strategiarbejdet blev aftalt. Efterfølgende gennemførte den administrerende direktør, den tekniske direktør samt administrationschefen og personalechefen en ValuePerform-analyse. De besvarede hver især et online-spørgeskema og der blev efterfølgende gennemført individuelle feedbackmøder mellem hver af de fire ledere og konsulenten. Selve online-besvarelsen varede ca. 45 min. og feedback-møderne havde en varighed på ca. 1½ time. På disse individuelle møder spurgte konsulenten ind til lederens besvarelser, dels for at få en uddybning og dels for at afdække årsagssammenhænge. Lederen får udleveret et diagram som illustreret i figur 3, dog kun vist med lederens egen selvvurdering og den objektive vurdering. Den grønne graf repræsenterer den objektive måling og de øvrige grafer repræsenterer ledelsesteamets selvvurderinger. Efter de individuelle møder blev der planlagt og gennemført et første fælles ledelsesseminar, hvor bl.a. figur 3 præsenteres og de kritiske indsatsområder og succesfaktorer drøftes. 4/August 2006 Underleverandører 9

10 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Figur 3. ValuePerform analyse for Thy-Mors Energi A/S. Acore/ValueMaker 2006 Ledelsesgruppen er generelt meget enige i, hvorledes virksomheden performer på de forskellige ledelsesfelter. Tendensen i vurderingerne er ens, men der er udsving, hvilket der naturligt vil være i enhver besvarelse, der kræver personlige vurderinger, og som trods alt er med forskellige faglige udgangspunkter. Med problematiske perspektiver i fokus Som det fremgår af figuren er der flere forhold, der kræver særligt fokus, da de har fået en lav score. I relation til ledelsesperspektivet er den generelle opfattelse at mål, strategi og handling er områder, hvor der er behov for at styrke indsatsen, hvilket også var den absolut væsentligste årsag til at initiere strategiprocessen. Variationen på kundeperspektivet skyldes primært et øget behov for viden om kunderne. Markedsorienteringen var den anden store motivationsfaktor for at iværksætte det strategiske udviklingsarbejde, og det blev hurtigt efter ValuePerform-analysen konkluderet, at der var behov for at iværksætte en kundeanalyse, der afdækkede nogle af de forhold, der manglede viden om, herunder kendskabsgrad og imageopfattelse hos kunder. Desuden skulle analysen give svar på, hvordan kunderne skal betjenes og hvilke produkter og ydelser de efterspørger fremadrettet. Set i forhold til kundestyringsprocesser under procesperspektivet hænger dette meget sammen med ovenstående. 10 Underleverandører 4/August 2006

11 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Opsamling og registrering af viden om kunder og kundestyringen foregår ikke tilstrækkeligt systematisk. Kundestyringsprocesserne vil være væsentlige at fokusere på i forhold til at realisere de langsigtede mål og blive mere markedsorienteret. Udvidelse af kundeværditilbuddet I sammenhæng med drøftelserne om kunderne, blev der på ledelsesseminaret skabt enighed om at kundeværditilbuddet i højere grad skulle rette sig mod det at skabe komplette kundeløsninger, da el-selskabet har mulighed for at tilbyde langt flere produkter og ydelser end kerneydelsen el, og da det er uinteressant at konkurrere på prisen alene. På øvrige ledelsesfelter gav målingerne i første omgang ikke anledning til at iværksætte tiltag. Højeste prioritet i strategiarbejdet var herefter gennemførelse af en kundeanalyse og udarbejdelse af mission, vision, værdier, mål og strategier og tilhørende handlingsplaner. Gennem de næste ledelsesseminarer blev der arbejdet ud fra ValueMaker-processen, som er angivet i figuren 4. Figur 4. ValueMaker processen. Acore/ValueMaker 2006 Første del i processen var at gennemføre den strategiske analyse af virksomheden vha. ValuePerform-spørgeskemaerne, feedback-møderne og det fælles strategiseminar, hvor der blev skabt en fælles forståelse og enighed om styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer. Herunder hører en væsentlig drøftelse af, hvordan virksomhedens 4/August 2006 Underleverandører 11

12 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors kundeværditilbud ser ud i dag. Dvs. i hvilken grad leverer vi komplette kundeløsninger (KK), er vi produktfører (PF) eller går vi efter at kunne levere vores produkter/ydelser til den lavest mulige totalomkostning (LT) for kunden. Fokus på mission, vision, værdier og mål Næste skridt i processen er at fokusere på hvor virksomheden skal hen og svare på hvad der er det fremtidige strategiske idealbillede. Her arbejdes med mission, vision, værdier og mål. I Thy-Mors Energi A/S blev mission, vision og overordnede mål fastlagt i den interne strategiproces i topledelsen, mens der for værdigrundlaget blev gennemført en proces, der involverede hele organisationen. Denne proces pågår p.t. og omfatter strategidage på mellemleder- og tillidsmandsniveau samt værdimålinger i hele organisationen, hvorefter hele værdigrundlaget skal falde på plads ved at være inde under huden på alle medarbejdere. Gennem ValuePerform-analyserne er udfordringerne og de underliggende succeskriterier (midterste søjle i figuren 4), for at komme fra den nuværende situation til den ønskværdige fremtidige situation, blevet klarlagt. Det videre arbejde med forretningsplanen (ValuePlan) tager afsæt i den fremtidige situation (mission, vision, mål og værdier) og den nuværende situation (ValuePerform-analysen), og strategiarbejdet retter sig herefter mod besvarelsen af, hvordan vi kommer fra A-B, hvorved strategien nedfældes. For at kunne arbejde videre med forretningsplanen i Thy- Mors Energi A/S, er der behov for viden om kunderne og deres præferencer. Denne viden om kundeperspektivet er som i Balanced Scorecard afgørende for at kunne udvikle strategier for de andre ledelsesperspektiver. Hvis kunderne efterspørger en høj grad af personlig service og kundespecifik problemløsning, så skal virksomheden have en høj grad af komplette kundeløsninger som kundeværditilbud. Det giver behov for tilpasning af fx kundeservicen (procesperspektivet) og den interne registrering og deling af viden om kunder og projekter (læring/vækst-perspektivet). 5. Konklusion ValueMaker-konceptet, der bygger på Balanced Scorecard, har med den ovenfor beskrevne strategiproces i Thy-Mors Energi A/S bidraget til effektivt og systematisk at kortlægge styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer. Således har værktøjerne bidraget til, at ledelsen har kunnet 12 Underleverandører 4/August 2006

13 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors bruge tiden på at se fremad ud fra et veldokumenteret beslutningsgrundlag. ValueMaker kan med fordel anvendes til ovenstående formål, men tjener også som et udgangspunkt for at komme i gang med implementering af Balanced Scorecard. Værktøjerne kan give en burning platform herfor på en hurtig og præcis måde. Strategiarbejdet, der omfatter strategisk analyse, kreativ forretningsudvikling og beslutningsprocessen, hvor vision, mission, mål, strategier og handlinger fastlægges, er en vigtig ledelsesopgave i alle virksomheder. Imidlertid er opgaven meget tidskrævende og strækker sig typisk over flere måneder. Det er udbredt blandt virksomhedsledere, typisk i mindre og mellemstore virksomheder, at lade driften overskygge strategien, fordi der er travlt og umiddelbart ikke tid til at tage fat på strategiarbejdet i hverdagen. Strategi som en del af dagligdagen Det er netop det forhold, der er problematisk, hvis knopskydninger bliver til vildskud og vi plejer bliver til løsninger, der ikke længere er effektive nok eller i tilstrækkelig grad tilfredsstiller markedets behov fremadrettet. Det er vigtigt og nødvendigt, at antage et helikopterperspektiv og systematisk arbejde med strategien, således at det er strategien der bliver en naturlig del af dagligdagen og ikke omvendt. Derfor kan vi kun opfordre til at tage fat på processen i tide, og vi håber, at denne artikel kan give inspiration til at få kick-startet strategiarbejdet. 6. Om forfatteren Jens Böhme er cand.merc. i international virksomhedsøkonomi og stifter og direktør for konsulentfirmaet Acore. Jens har arbejdet med forretningsudvikling og finansiering gennem de sidste ti år, heraf syv år i Belgien. Acore er et konsulent- og udviklingshus med tre forretningsområder: Business Consulting, Project Consulting og ValueMaker. Kunderne tæller bl.a. Microsoft, HP, Fonden Realdania, BDO ScanRevision samt en lang række små og mellemstore virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. 4/August 2006 Underleverandører 13

14 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Mere information om ValueMaker kan hentes på: Eller ved at kontakte Jens Böhme på: Eller telefonisk på: Mere information om Balanced Scorecard, hvor der også er henvisninger til litteratur om emnet, kan hentes på: 14 Underleverandører 4/August 2006

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet

Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet balanced scorecard af René Ravn Nielsen, salgsdirektør, rene.nielsen@sdk.sas.com og Henrik Lundum, account manager, henrik.lundum@sdk.sas.com, Finacial

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Strategikort og strategiimplementering

Strategikort og strategiimplementering Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling Cand.Merc.Dat Forfatter: Søren Nielsen Vejleder: Charles Møller Strategikort og strategiimplementering en sammenligning af en dansk virksomheds erfaringer

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Synlig ledelse Forretningsområder

Synlig ledelse Forretningsområder Forretningsområder Jens Jørgensen, Virksomhedskonsulent Ledelsesudfordringer Bestyrelse Forretningsplaner Organisation Administrative rutiner og økonomi Medarbejderrekruttering Salgsstrategi og Branding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Bestyrelsens strategiske fodaftryk

Bestyrelsens strategiske fodaftryk 10 anbefalinger om Bestyrelsens rolle vedr strategiarbejdet Danske bestyrelsesadvokater 8. Maj 2015 Hotel Hesselet, Nyborg Waldemar Schmidt International businessman with extensive CEO and Chairman experience

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Balanced Scorecard: design og implementering

Balanced Scorecard: design og implementering Balanced Scorecard: design og implementering Balanced Scorecard: design og implementering af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, konsulent Heine Kaasgaard Bang, bang@conmoto.dk,

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fokus på lønsom vækst i praksis

Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S, partner Lene Bisgaard, lb@sjp.dk,

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER Tomas Lykke Nielsen AGENDA Hvad kan vi lære af de bedste? DNA'et i den gode kundeoplevelse De 4 grundelementer (Customer Experience Framework) Forslag til

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden

VIRKSOMHEDSTJEK. Få styr på de juridiske forhold i virksomheden VIRKSOMHEDSTJEK Få styr på de juridiske forhold i virksomheden 73% ERKENDER AT DERES JURIDISKE FORRETNINGS- GRUNDLAG ER MANGELFULDT OG DERMED SÅRBART TAG SKRIDTET NU Som virksomhedsejer/direktør sætter

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere