Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker"

Transkript

1 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker af Jens Böhme, direktør for konsulentvirksomheden Acore, 1. Indledning Strategi og forretningsudvikling Alle virksomheder har løbende brug for at arbejde seriøst med strategi og forretningsudvikling, da dette er særdeles afgørende for at en virksomhed udvikler sig. Jævnfør en undersøgelse fra Dansk Industri i 2005 er der en positiv sammenhæng mellem overskudsgraden og omsætningen og antallet af gange en virksomhed gennemgår strategien (Dansk Industri, 2005, den værdiskabende bestyrelse ). Spørgsmålet er imidlertid, hvordan dette arbejde gribes an herunder: Hvor starter man, hvad skal der komme ud af strategiarbejdet og hvem skal involveres? Denne artikel giver inspiration til, hvordan strategiarbejdet kan gribes an, og giver et eksempel på hvordan en strategiproces er gennemført i en mellemstor virksomhed, ligesom der gives indblik i et strategisk analyseværktøj baseret på Balanced Scorecard. Behovet for strategisk analyse i forretningsudviklingen samt de udfordringer strategiarbejdet medfører belyses indledningsvist. Herunder drøftes bl.a. en stillingtagen til virksomhedens strategifokus og virksomhedens væsentligste konkurrenceparametre. Afsnittet giver ligeledes en kort introduktion til Balanced Scorecard, der er et internatonalt anerkendt ledelsessystem. 4/August 2006 Underleverandører 1

2 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Strategiarbejdet kræver strategisk analyse og Balanced Scorecard kan anvendes som model herfor Den resterende del af artiklen er struktureret således, at afsnit 3 giver en introduktion til hvordan konsulenthuset Acore anvender Balanced Scorecard som en integreret struktur i sit strategiske analyseværktøj ValuePerform. ValuePerform indgår som en del af flere analyseværktøjer i ValueMaker-konceptet, der hjælper virksomhedsledere med at træffe bedre strategiske beslutninger. Efterfølgende gennemgås en konkret virksomhedscase, hvor ValueMaker-værktøjerne er blevet anvendt. Således behandles casen Thy-Mors Energi A/S, som har gennemgået en strategisk udviklingsproces. Herunder forklares strategiprocessen og ValueMaker-værktøjerne præsenteres. 2. Behovet for strategisk analyse i forretningsudviklingen Fastlæggelse af strategi En virksomheds udvikling kræver strategisk planlægning, hvor mål og midler fastlægges, ligesom handlingsplaner og initiativer iværksættes for at kunne realisere mål og strategier. Udgangspunktet for at kunne planlægge er at have afklaret virksomhedens strategifokus. Således skal det afklares, hvorvidt virksomheden primært har en vækst- eller en konsolideringsstrategi. Ønskes omsætningsvækst på nye og eksisterende markeder og produkter og/eller hos nuværende og nye kunder, er der behov for at analysere mulighederne for at sikre markedsandele, knytte kunderne tættere til sig, etc.? Hvis det derimod er indtjening og dermed konsolidering der er det primære strategifokus, skal indsatsen rettes mod at finde løsninger, der kan hjælpe med en tilpasning af omkostningsstrukturen og bedre udnyttelse af virksomhedens aktiver. Strategiplanlægningen kræver en viden det strategiske øjebliksbillede Strategiplanlægningen kræver endvidere tilstrækkelig viden om udgangssituationen, dvs. hvor er virksomhedens strategiske styrker, svagheder og ledelsesudfordringer lige nu og her. Det er nødvendigt at vide, hvordan virksomhedens styrkeposition er i forhold til at kunne skabe den ønskede vækst eller konsolidering for at kunne iværksætte indsatser der, hvor man er svag og sårbar samt fastholde og styrke de forhold, hvor virksomheden er stærk og som understøtter udviklingen. Hvis virksomheden fx ønsker at vokse ved at gå ind på et nyt marked eller opkøbe en anden virksomhed, er det vig- 2 Underleverandører 4/August 2006

3 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors tigt at virksomheden kan håndtere denne vækst. Har vi produktionskapacitet til at klare den øgede efterspørgsel? Har vores medarbejdere kompetencerne til at betjene et nyt marked? Er vores medarbejdere klar til at blive en del af en større organisation? Har vores produkter en klar konkurrencefordel? Det er blot nogle af de spørgsmål ledelsen bør stille sig selv for at kunne lægge en realiserbar strategiplan. Imidlertid er det ikke sikkert, at al nødvendig viden om fx kunder, medarbejdere og processer er til stede som håndgribelige data, der kan træffes beslutninger på baggrund af. Her kommer et andet aspekt ind i forretningsudviklingsprocessen: Ved vi egentlig nok om vores kunder, deres behov og deres opfattelse af os som leverandør? Er vi egentlig klar over om vores medarbejdere er meget tilfredse eller blot tilfredse (og måske derfor søger andre jobs)? Viden om vigtige forhold Faren ved at have jævnt tilfredse medarbejdere er, at de ikke skaber de resultater, vi gerne vil have. Viden forsvinder når medarbejderne forsvinder og vi kan ikke gøre noget ved det, hvis vi ikke ved noget om det. Derfor er der mening i at skaffe sig viden om forholdene, så der kan træffes beslutninger, der medvirker til ændret adfærd hos ledelse og medarbejdere, der sikrer at virksomheden når sine ultimative mål. Denne viden skal frem i lyset i forbindelse med strategiarbejdet, da der træffes beslutninger af strategisk og dermed væsentlig karakter. Det kan have fatale konsekvenser for virksomheden, hvis der træffes forkerte beslutninger. Hvis beslutningsgrundlaget er til stede, er beslutningerne lettere at tage, og sandsynligheden for at træffe de rigtige beslutninger bliver også større. Samlet set handler udgangspunktet for strategiarbejdet om at have viden om markedet, kunder og konkurrenter samt egen performance. Herefter kan der træffes beslutning om en succesfuld strategi, der giver øgede konkurrencefordele. Mange analyseværktøjer Analysemetoderne er mangfoldige i forhold til at opsamle viden om såvel interne som eksterne forhold. Der findes markeds- og konkurrentanalyser, SWOT-analyser, etc., men der vil typisk også være tavs viden hos ledelse og medarbejdere, som er anvendelig, men som nødvendigvis skal gøres synlig, så der opnås et mere fuldstændigt beslutningsgrundlag. En af metoderne til dette er Balanced Scorecard. 4/August 2006 Underleverandører 3

4 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Balanced Scorecard er et anvendeligt ledelsessystem, der kan strukturere strategiarbejdet Balanced Scorecard er et strategisk værktøj udviklet af David Norton og Robert Kaplan i 1992, der skal hjælpe ledelsen med at få balance mellem kort- og langsigtede mål og mellem finansielle og ikke-finansielle måltal, således som det er vist i den grundlæggende model i figur 1. Modellen tilstræber endvidere at skabe balance mellem bagud- og fremadrettede indikatorer samt mellem interne og eksterne performanceperspektiver. Metoden er anvendt som ledelsessystem i mange virksomheder verden over og egner sig ligeledes som værktøj til at formulere virksomhedens strategi. Metoden er med til at udpege forretningskritiske indsatser og succesfaktorer, og det er her altafgørende at disse indgår i strategiudviklingen og operationaliseringen af strategien. Det såkaldte strategikort skal danne udgangspunkt for den løbende ledelsesrapportering, der refererer til strategien. Fokus på ikkefinansielle nøgletal Og langsigtede mål I forhold til succesfaktorer, som er kritiske forhold og forudsætninger for at virksomheden kan implementere sin strategi med succes, lægges der i Balanced Scorecard vægt på, at balancere de ikke-finansielle måltal, såsom kundetilfredshed og -loyalitet, medarbejdertilfredshed, etc. med den traditionelle finansielle målstyring. Da Kaplan & Norton s antagelse er, at virksomheder skal skabe værdi på lang sigt, er det vigtigt at der sættes fokus på de succesfaktorer, der kan skabe denne langsigtede værdi. Der skal med andre ord styres efter ikke-finansielle ledelsesrapporteringer, der understøtter den langsigtede værdiskabelse. Figur 1. Balanced Scorecard modellen 4 Underleverandører 4/August 2006

5 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Da Balanced Scorecard siden midt-halvfemserne er blevet implementeret succesfuldt i virksomheder verden over, er modellen et godt helhedsorienteret udgangspunkt for at analysere, udvikle og implementere en strategi. Da der som nævnt er brug for et mere fuldstændigt beslutningsgrundlag i forretningsudviklingen, er Balanced Scorecard et godt værktøj. Konsulentvirksomheden Acore har udviklet et strategisk analyseværktøj, ValuePerform, der netop bygger på Balanced Scorecard. ValuePerform vil blive præsenteret i det følgende, ligesom der gives et eksempel på hvordan analysen har fundet anvendelse i en konkret virksomhed og hvilke resultater processen har givet. 3. ValuePerform som strategisk analyseværktøj ValueMaker ValuePerform udgangspunkt i Balanced Scorecard ValuePerform er et analyseværktøj, som er en del af Value- Maker-konceptet. ValueMaker er en gruppe af ledelsesværktøjer, der hjælper virksomheder med at træffe beslutninger i forhold til forretningsudvikling, og som omfatter strategisk analyse, kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser, m.v. Acore har i samarbejde med professor Per Nikolaj Bukh, Institut for Erhvervsstudier på Aalborg Universitet, udviklet ValuePerform. Analyseværktøjet, der bygger på Balanced Scorecard, måler og sammenligner virksomhedens performance og identificerer dermed vigtige udviklings- og forbedringsområder. Processen i en strategisk analyse med ValuePerform kan illustreres med nedenstående korte eksempel: Kunden er en mindre metalforarbejdende virksomhed, der er ejet af direktøren. Virksomheden er en typisk underleverandør, der har mistet en stor kunde, som har outsourcet dele af produktionen til Kina. Direktøren står nu overfor store udfordringer og har brug for at få afdækket styrker og svagheder, førend de strategiske beslutninger om virksomhedens udvikling træffes. Processen med ValuePerform Opgaven består i at: Afdække virksomhedens strategiske prioriteter Direktøren får ledergruppens vurdering af styrker og svagheder 4/August 2006 Underleverandører 5

6 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Skabe et grundlag for direktøren til at drøfte strategiske problemstillinger med ledergruppen Få ekstern bistand til at vurdere ledelsesmæssige udfordringer Løsning på opgaven består i: Et indledende møde afdækker forventninger og strategiproces ValuePerform-analysen gennemføres af ledergruppen En konsulent drøfter rapporten med virksomhedens ledelse Konsulenten giver sin subjektive vurdering med anbefalinger i den endelige ValuePerform Rapport Direktøren påbegynder den interne strategiproces med ledergruppen, eventuelt med deltagelse af konsulenten. ValuePerform skaber et præcist strategisk øjebliksbillede og ledelsesmæssige udfordringer identificeres Overordnet set søger ValuePerform at skabe et så præcist strategisk øjebliksbillede af virksomheden, så væsentlige forretningskritiske udfordringer og succesfaktorer identificeres. Dette tilvejebringes dels ved at fokusere på samtlige ledelsesområder i virksomheden, hvilket anvendelsen af Balanced Scorecard understøtter, bl.a. ved at inddrage flere vurderinger af den performance, som virksomheden har p.t. Alle ledelsesfelter inddrages således, hvilket er i tråd med Balanced Scorecardets, finans- og kundeperspektiv samt lærings/vækst- og procesperspektiv, som det er illustreret i figur 2. Imidlertid antager Kaplan og Norton s model ikke en vurdering af ledelsesteamets egen performance, hvilket har betydet at vi har inddraget ledelsesperspektivet, der afdækker ledelsens evne til at sætte mål, lægge strategier og implementere disse samt lederteamets egne kompetencer. Netop disse forhold er væsentlige og afgørende succesfaktorer for strategiimplementeringen, og er derfor inddraget i Acore s analyseværktøj. Ledergruppen vurderer styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer Der måles på forskellige dimensioner for at sikre et mere præcist billede af sandheden. I analysen afdækkes både ledelsens selvvurdering, hvilket kan omfatte hele ledergruppen, en række objektive målinger samt en ekstern vurdering (konsulenten). Det er vigtigt, at hele ledelsesteamet tvinges til at vurdere styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer, hvilket giver et nuanceret billede af den strategiske situation og dermed skaber grundlaget for vigtige drøftelser af, hvad der reelt er strategisk vigtigt og dermed skal prioriteres i fremtiden. 6 Underleverandører 4/August 2006

7 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors De objektive målinger kan omfatte alt fra reklamationsprocenter over gennemløbstider til konstateringer af, om der har været ledelseskonflikter indenfor de sidste tolv måneder. Disse faktabaserede data giver sammen med selvvurderingerne i ledergruppen den eksterne konsulent muligheden for at afdække, hvor man generelt har en lav ValueScore (performance), og hvor der er stor variation i besvarelserne. Hvis eksempelvis den salgsansvarlige generelt vurderer sit eget ledelsesfelt mere positivt end den øvrige ledergruppe, er der grundlag for at gå et spadestik dybere, for at få en forståelse for hvordan udviklingen reelt ser ud. Figur 2. Analysedimensioner i ValuePerform. Acore/ValueMaker 2006 Webbaseret spørgeskema Strukturmæssigt er ValuePerform opbygget som et dynamisk, webbaseret spørgeskema, hvor det indledningsvist afklares hvilke forhold, der er forretningskritiske for den analyserede virksomhed. Afklaringen sker gennem kortlægning af en række forhold, hvoraf et par eksempler kort er beskrevet nedenfor. Det strategiske fokus, dvs. balancen mellem vækst og produktivitet afklares og kundeværdien prioriteres (produktførerskab, komplette kundeløsninger, operationel excellence), jf. Balanced Scorecard. Fx vil en produktførerstrategi hænge sammen med de interne processer (F&U, produktudvikling, time-to-market, m.v.) og være udtryk for den strategiske praksis og dermed også udgøre de kritiske forretningsprocesser for virksomheden. Derfor vil en virksomhed med produktførerskab som kundeværditilbud blive analyseret 4/August 2006 Underleverandører 7

8 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors på disse parametre i højere grad end andre virksomheder. En anden dimension, der er betydende i spørgeskemaet er virksomhedstypen (handel, service, produktion), da der er tale om henholdsvis produkter, serviceydelser, produktion og projekter, etc. Ud fra ovenstående prioriteringer og nøgletal tilpasses det webbaserede spørgeskema dynamisk med undersøgelse af de kritiske veje i særdeleshed og de øvrige perspektiver generelt, for at sikre at virksomheden lever op til basiskravene. 4. Case: Thy-Mors Energi A/S Thy-Mors Energi A/S er det fælles driftsselskab for Thy Mors Energi A.M.B.A. og Thy Højspændingsværk A.m.b.A. Det fælles driftsselskab er et fælles ansigt udadtil, og som sådan er det alene Thy-Mors Energi A/S der forestår kundekontakten. Kundernes og dermed ejernes medindflydelse er jf. lovgivningen sikret gennem valgene til repræsentantskaberne i Thy Mors Energi A.M.B.A. og Thy Højspændingsværk A.m.b.A. Selskabet blev stiftet i 2002 og havde i 2005 en nettoomsætning på 122 mio. kr. med en overskudsgrad på ca. 10%. Selskabet beskæftiger i dag ca. 100 medarbejdere. Etablering af forretningsgrundlag I forbindelse med virksomhedens ønske om at etablere et forretningsgrundlag i form af en klar vision, mission, værdigrundlag samt mål og strategier blev der primo januar 2006 indledt et samarbejde med konsulentfirmaet Acore. Thy- Mors Energi A/S primære ledelsesudfordringer, som fra starten havde ledelsens bevågenhed, var en øget markedsorientering, hvor selskabet bevæger sig fra i tidligere regi at have haft monopolstatus til fremover at navigere på et frit og konkurrencepræget el-marked. Nødvendigt med bredere fokus Som leverandør af el til private husstande og erhvervsvirksomheder har der som i andre elselskaber været stor fokus på, at sikre en stabil elforsyning og i mindre grad at afdække markedets behov for andre produkter/ydelser end den primære kerneydelse, elektricitet. Som andre underleverandører oplever Thy-Mors Energi A/S, at man med øget konkurrence ikke alene kan konkurrere på dette ene produkt. Kunderne efterspørger relaterede produkter og ydelser i form af fjernaflæsning, nødstrøm, bredbånd, etc. Markedet præges af regionale aktører, udbydere af bredbånd, installation, etc., 8 Underleverandører 4/August 2006

9 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors som på forskellige segmenter er konkurrenter til selskabet. En anden erkendt ledelsesudfordring var og er behovet for at skabe en fælles kultur i det fusionerede selskab, som kun har fire år på bagen. Den indledende dialog mellem Thy-Mors Energi A/S og Acore mundede ud i en aftale om at gennemføre en strategisk analyse baseret på ValueMaker-konceptet, efterfølgende at gennemføre kundeanalyser og udarbejde forretnings- og handlingsplaner. Det var endvidere et klart udgangspunkt, at ledelsens strategiarbejde skulle eskalere, mens konsulenterne langsomt trak sig ud af arbejdet for derved at skabe et naturligt ejerskab. Endelig skulle alle medarbejdere høres i processen, så strategien kunne komme ind under huden og blive en naturlig del af dagligdagen. ValuePerformanalyse Feedback møder og ledelsesseminar Strategiprocessen tog afsæt i et kick-off møde, hvor krav og forventninger mellem Thy-Mors Energi A/S og Acore blev klarlagt, og hvor planen for strategiarbejdet blev aftalt. Efterfølgende gennemførte den administrerende direktør, den tekniske direktør samt administrationschefen og personalechefen en ValuePerform-analyse. De besvarede hver især et online-spørgeskema og der blev efterfølgende gennemført individuelle feedbackmøder mellem hver af de fire ledere og konsulenten. Selve online-besvarelsen varede ca. 45 min. og feedback-møderne havde en varighed på ca. 1½ time. På disse individuelle møder spurgte konsulenten ind til lederens besvarelser, dels for at få en uddybning og dels for at afdække årsagssammenhænge. Lederen får udleveret et diagram som illustreret i figur 3, dog kun vist med lederens egen selvvurdering og den objektive vurdering. Den grønne graf repræsenterer den objektive måling og de øvrige grafer repræsenterer ledelsesteamets selvvurderinger. Efter de individuelle møder blev der planlagt og gennemført et første fælles ledelsesseminar, hvor bl.a. figur 3 præsenteres og de kritiske indsatsområder og succesfaktorer drøftes. 4/August 2006 Underleverandører 9

10 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Figur 3. ValuePerform analyse for Thy-Mors Energi A/S. Acore/ValueMaker 2006 Ledelsesgruppen er generelt meget enige i, hvorledes virksomheden performer på de forskellige ledelsesfelter. Tendensen i vurderingerne er ens, men der er udsving, hvilket der naturligt vil være i enhver besvarelse, der kræver personlige vurderinger, og som trods alt er med forskellige faglige udgangspunkter. Med problematiske perspektiver i fokus Som det fremgår af figuren er der flere forhold, der kræver særligt fokus, da de har fået en lav score. I relation til ledelsesperspektivet er den generelle opfattelse at mål, strategi og handling er områder, hvor der er behov for at styrke indsatsen, hvilket også var den absolut væsentligste årsag til at initiere strategiprocessen. Variationen på kundeperspektivet skyldes primært et øget behov for viden om kunderne. Markedsorienteringen var den anden store motivationsfaktor for at iværksætte det strategiske udviklingsarbejde, og det blev hurtigt efter ValuePerform-analysen konkluderet, at der var behov for at iværksætte en kundeanalyse, der afdækkede nogle af de forhold, der manglede viden om, herunder kendskabsgrad og imageopfattelse hos kunder. Desuden skulle analysen give svar på, hvordan kunderne skal betjenes og hvilke produkter og ydelser de efterspørger fremadrettet. Set i forhold til kundestyringsprocesser under procesperspektivet hænger dette meget sammen med ovenstående. 10 Underleverandører 4/August 2006

11 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Opsamling og registrering af viden om kunder og kundestyringen foregår ikke tilstrækkeligt systematisk. Kundestyringsprocesserne vil være væsentlige at fokusere på i forhold til at realisere de langsigtede mål og blive mere markedsorienteret. Udvidelse af kundeværditilbuddet I sammenhæng med drøftelserne om kunderne, blev der på ledelsesseminaret skabt enighed om at kundeværditilbuddet i højere grad skulle rette sig mod det at skabe komplette kundeløsninger, da el-selskabet har mulighed for at tilbyde langt flere produkter og ydelser end kerneydelsen el, og da det er uinteressant at konkurrere på prisen alene. På øvrige ledelsesfelter gav målingerne i første omgang ikke anledning til at iværksætte tiltag. Højeste prioritet i strategiarbejdet var herefter gennemførelse af en kundeanalyse og udarbejdelse af mission, vision, værdier, mål og strategier og tilhørende handlingsplaner. Gennem de næste ledelsesseminarer blev der arbejdet ud fra ValueMaker-processen, som er angivet i figuren 4. Figur 4. ValueMaker processen. Acore/ValueMaker 2006 Første del i processen var at gennemføre den strategiske analyse af virksomheden vha. ValuePerform-spørgeskemaerne, feedback-møderne og det fælles strategiseminar, hvor der blev skabt en fælles forståelse og enighed om styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer. Herunder hører en væsentlig drøftelse af, hvordan virksomhedens 4/August 2006 Underleverandører 11

12 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors kundeværditilbud ser ud i dag. Dvs. i hvilken grad leverer vi komplette kundeløsninger (KK), er vi produktfører (PF) eller går vi efter at kunne levere vores produkter/ydelser til den lavest mulige totalomkostning (LT) for kunden. Fokus på mission, vision, værdier og mål Næste skridt i processen er at fokusere på hvor virksomheden skal hen og svare på hvad der er det fremtidige strategiske idealbillede. Her arbejdes med mission, vision, værdier og mål. I Thy-Mors Energi A/S blev mission, vision og overordnede mål fastlagt i den interne strategiproces i topledelsen, mens der for værdigrundlaget blev gennemført en proces, der involverede hele organisationen. Denne proces pågår p.t. og omfatter strategidage på mellemleder- og tillidsmandsniveau samt værdimålinger i hele organisationen, hvorefter hele værdigrundlaget skal falde på plads ved at være inde under huden på alle medarbejdere. Gennem ValuePerform-analyserne er udfordringerne og de underliggende succeskriterier (midterste søjle i figuren 4), for at komme fra den nuværende situation til den ønskværdige fremtidige situation, blevet klarlagt. Det videre arbejde med forretningsplanen (ValuePlan) tager afsæt i den fremtidige situation (mission, vision, mål og værdier) og den nuværende situation (ValuePerform-analysen), og strategiarbejdet retter sig herefter mod besvarelsen af, hvordan vi kommer fra A-B, hvorved strategien nedfældes. For at kunne arbejde videre med forretningsplanen i Thy- Mors Energi A/S, er der behov for viden om kunderne og deres præferencer. Denne viden om kundeperspektivet er som i Balanced Scorecard afgørende for at kunne udvikle strategier for de andre ledelsesperspektiver. Hvis kunderne efterspørger en høj grad af personlig service og kundespecifik problemløsning, så skal virksomheden have en høj grad af komplette kundeløsninger som kundeværditilbud. Det giver behov for tilpasning af fx kundeservicen (procesperspektivet) og den interne registrering og deling af viden om kunder og projekter (læring/vækst-perspektivet). 5. Konklusion ValueMaker-konceptet, der bygger på Balanced Scorecard, har med den ovenfor beskrevne strategiproces i Thy-Mors Energi A/S bidraget til effektivt og systematisk at kortlægge styrker, svagheder og ledelsesmæssige udfordringer. Således har værktøjerne bidraget til, at ledelsen har kunnet 12 Underleverandører 4/August 2006

13 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors bruge tiden på at se fremad ud fra et veldokumenteret beslutningsgrundlag. ValueMaker kan med fordel anvendes til ovenstående formål, men tjener også som et udgangspunkt for at komme i gang med implementering af Balanced Scorecard. Værktøjerne kan give en burning platform herfor på en hurtig og præcis måde. Strategiarbejdet, der omfatter strategisk analyse, kreativ forretningsudvikling og beslutningsprocessen, hvor vision, mission, mål, strategier og handlinger fastlægges, er en vigtig ledelsesopgave i alle virksomheder. Imidlertid er opgaven meget tidskrævende og strækker sig typisk over flere måneder. Det er udbredt blandt virksomhedsledere, typisk i mindre og mellemstore virksomheder, at lade driften overskygge strategien, fordi der er travlt og umiddelbart ikke tid til at tage fat på strategiarbejdet i hverdagen. Strategi som en del af dagligdagen Det er netop det forhold, der er problematisk, hvis knopskydninger bliver til vildskud og vi plejer bliver til løsninger, der ikke længere er effektive nok eller i tilstrækkelig grad tilfredsstiller markedets behov fremadrettet. Det er vigtigt og nødvendigt, at antage et helikopterperspektiv og systematisk arbejde med strategien, således at det er strategien der bliver en naturlig del af dagligdagen og ikke omvendt. Derfor kan vi kun opfordre til at tage fat på processen i tide, og vi håber, at denne artikel kan give inspiration til at få kick-startet strategiarbejdet. 6. Om forfatteren Jens Böhme er cand.merc. i international virksomhedsøkonomi og stifter og direktør for konsulentfirmaet Acore. Jens har arbejdet med forretningsudvikling og finansiering gennem de sidste ti år, heraf syv år i Belgien. Acore er et konsulent- og udviklingshus med tre forretningsområder: Business Consulting, Project Consulting og ValueMaker. Kunderne tæller bl.a. Microsoft, HP, Fonden Realdania, BDO ScanRevision samt en lang række små og mellemstore virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. 4/August 2006 Underleverandører 13

14 Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Mere information om ValueMaker kan hentes på: Eller ved at kontakte Jens Böhme på: Eller telefonisk på: Mere information om Balanced Scorecard, hvor der også er henvisninger til litteratur om emnet, kan hentes på: 14 Underleverandører 4/August 2006

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere