Cybersikkerhed i Danmark for ringe = De tre abers princip

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cybersikkerhed i Danmark for ringe = De tre abers princip"

Transkript

1 Cybersikkerhed i Danmark for ringe = De tre abers princip Af John Michael Foley Dagligt berettes om alvorlige angreb i cyberspace verden over. Danmark er ikke blevet skånet og er blot et af de talrige lande, der rammes i en globaliseret og digitaliseret verden uden grænser. Men koordinerede reaktioner og handlinger herpå er få og i det store hele udeblevet i Danmark. De tre abers princip (se no evil, hear no evil, talk no evil) forekommer udbredt. Bevares, nogle tiltag er gennemført på operativ-drift niveau (eller ved at blive gennemført), men det er min påstand, at de er for få, for små, for stedmoderagtigt behandlet og ikke koordinerede. Jeg vil senere vende tilbage hertil, men forinden gå lidt mere i dybden med truslerne og cyberangrebene. Trusler, angreb og sårbarheder Den digitaliserde verden giver mange fordele, men medaljen har også en bagside. Alt og alle bliver mere sårbart, jo mere vi benytter internettet og anden informations- og kommunikationsteknologi. Sådan er virkeligheden og tiden kan ikke skrues tilbage. I EU s Cybersikkerhedsstrategi fra 2013 står der bl.a.: Angrebene kan være tilsigtede eller utilsigtede, og de vokser med alarmerende hast og vil kunne afbryde forsyningen af væsentlige tjenester, som vi tager for givet, f.eks. vand, sundhed, elektricitet eller mobiltjenester. Truslerne kan have forskellig oprindelse der kan bl.a. være tale om kriminelle angreb, politisk motiverede angreb, terrorangreb eller statsstøttede angreb samt naturkatastrofer og utilsigtede fejl. I Sårbarhedsudredningen fra 2004 identificeres fire forhold som afgørende har ændret risikoscenariet: Globalisering, Teknologisk udvikling (informations- og kommunikationsteknologi (IKT))

2 Terror Bortfaldet af en direkte militærtrussel med den kolde krigs ophør. Især de to første udviklingstendenser er blevet markant forstærket siden I dag baserer store dele af vores samfundsvigtige funktioner sig helt eller delvis på Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) uden for national kontrol. Outsourcing og privatisering Den stærkt accelererende outsourcing og privatisering af Danmarks samfundsvigtige og kritiske infrastruktur har i stort omfang forbedret angrebsmulighederne og tilsvarende forøget samfundets sårbarhed. Den 19. september meddelte TDC s direktør f.eks. at den kinesiske mobilproducent Huawei skal levere udstyr til at drive TDC s mobilnetværk i Danmark. Huawei, der af nødvendighed og i et ukendt omfang er knyttet til det kinesiske regime, får dermed direkte adgang til en vigtig del af den samfundsvigtige og kritiske IKT - infrastruktur. Set i sammenhæng med de daglige meddelelser, der løbende tilgår om andre landes overvågning via sociale medier, synes det ekstra påkrævet og aktuelt, at der er nogen der bekymrer sig om og på et strategisk/overordnet/strukturelt niveau tager hånd om Danmarks sikkerhed i cyberspace i en koordineret og gennemtænkt indsats. Behov for en national strategi Problemerne, angrebene og udfordringerne eskaleres dag for dag, og burde ses i et større forsvars- og sikkerhedspolitisk perspektiv og kontekst. Forsvaret har jf. forsvarsaftalen af 30. november 2012 en rolle at spille, men opgaverne kan kun løses i et samspil mellem mange andre aktører såvel civile som militære. Et godt sted at begynde ville, i lighed med mange andre lande, være formulering af en national strategi vedrørende cybersikkerhed og kritisk IKT-infrastruktur. Dette er desværre ikke sket endnu til trods for de øgede trusler og de mange alarmerende angreb. I NATO, EU, USA og mange andre lande vi normalt sammenligner os med, er der for længst formuleret tværsektorielle nationale strategier på området. EU har endvidere gentagne gange formelt henstillet til de lande, der endnu ikke har formuleret en national strategi, at man trækker i arbejdstøjet. Danmark tøver og er igen kommet sent fra start Alligevel tøver Danmark, hvilket har medført en ukoordineret og ustruktureret tilgang til løsning af de ovenfor nævnte problemer og udfordringer. Det skyldes primært, at de få igangsatte initiativer gennemføres på operativt-driftsniveau i forskellige etater i stedet for strategisk og tværsektorielt i et tæt samarbejde på højt niveau med civile aktører. Der er mange instanser, både statslige myndigheder og private virksomheder, beskæftiget med cybersikkerhed og beskyttelse af samfundsvigtig kritisk infrastruktur, men det sker i isolerede siloer med stort set vandtætte skotter imellem. For yderligere at understrege behovet for en koordineret national indsats henvises til, at Danmark, i modsætning til de fleste andre EU lande, ikke deltager i European Cyber Security Month (ECSM), hvor der fokuseres på borgernes internetsikkerhed (eller mangel på samme). Set i lyset af statens tvangsdigitalisering forkommer det særligt graverende og ildevarslende at befolkningen ikke involveres i

3 vigtige oplysningskampagner, hvor de får muligheder for at blive orienteret og forberedt på de faldgruber og trusler, der findes på internettet og i cyberspace. For yderligere information om ECSM se linket: Sektoransvarsprincippet som snublesten I Danmark gælder det hellige sektoransvarsprincip, hvilket betyder, at det enkelte ministerområde har ansvaret for tiltag indenfor eget ressort. Det er langt hen ad vejen er et godt princip, bare ikke i relation til cyberspace og IKT kritisk infrastruktur, der går på tværs af alle sektorer og grænser, og er en forudsætning for (ligesom elektricitet) at sektorerne kan virke internt og interagere eksternt med andre samfundsvigtige funktioner. I en rapport udarbejdet for Energistyrelsen af Security Lab som er et velrenomeret IT sikkerheds- og rådgivningsfirma står der bla., at man ved infiltration på såkaldte SCADA systemer (Supervisory Control and Data Acqusition), der bl.a. bruges i forbindelse med trafikstyring, energiforsyning, industrielle processor med farlige stoffer m.v kan rette alvorlige angreb imod bl.a el-, vand og varmeforsyningen i Danmark. Hacking af det iranske atomprojekt skete formodentligt via et SCADA system ved brug af et inficeret USB-stik. Risikoen I Beredskabsstyrelsens Nationale Risiko Billede anføres cyberangreb endvidere, som værende et blandt de ti centrale risikoscenarier for Danmark På side 50 står der f.eks., at cyberangreb ikke noget nyt fænomen, men cyberangreb kan i dag have større konsekvenser, dels fordi det moderne samfund bliver stadig mere afhængigt af IKT, dels fordi ITK-anvendelsen i stigende grad finder sted i indbyrdes forbundne netværk med enten direkte eller indirekte internetopkobling. Højere grad af integration betyder større kompleksitet og dermed også flere potentielle sårbarheder over for cyberangreb. Envidere står der, at Cyberangreb har, i de former der er konstateret hidtil, ikke direkte kostet menneskeliv. Cyberangreb kan imidlertid potentielt true en række kritiske samfundsfunktioner, og dermed få afledte konsekvenser for liv, helbred og velfærd. Cyberangreb vurderes således at kunne frembringe ulykker eller andre situationer, der ud over materielle skader også bringer menneskeliv i fare enten forsætligt eller som utilsigtet sideeffekt. Det kunne fx ske, hvis cyberangreb rammer kritiske IKT-systemer hos politi, redningsberedskab og sundhedsberedskab, eller hvis de rammer visse SCADA systemer, som bruges i forbindelse med trafikstyring, energiforsyning, industrielle processer med farlige stoffer mv. I diverse medier omtaltes for nylig et omfattende angreb imod borgernes CPR-numre og persondata afsløret. Angrebet blev ikke opdaget i Danmark, men i Sverige, der venligt fortalte det videre til dansk politi. Først mange måneder senere blev angrebet offentliggjort til den undrende danske befolkning. Politisk sagsbehandling Justitsministeren havde svært ved at forklare sig (og henviste til ressourceproblemer og manglende tid) og sendte sagen videre (til hjørnespark) til behandling i en til formålet oprettet gruppe mhp. at komme med en rapport og redegørelse på et senere tidspunkt.

4 For at demonstrere politisk handlekraft kunne Justitsministeren, få dage efter et indkaldt samråd om CPR-sagen oplyse, at der nu ville blive oprettet en Cybersikkerhedssektion i regi af Politiets Efterretningstjeneste. Et tiltag, der forekommer uigennemtænkt, ukoordineret med øvrige tiltag, ikke ressourcesat, og derfor forventeligt uden større virkning. Sådan klarer man den i politiske kredse. Det sidste nye er, at man i efteråret 2013 i Folkeketingets Retsudvalg forbereder en eksperthøring bag nedrullede gardiner og hermetisk lukkede døre, for at afklare, hvad CPR-sagen har medført af skade på den danske befolkning. Når rapporten fra Retsudvalgets ekspertgruppe (forhåbentlig) på et eller andet tidspunkt offentliggøres, vil det ikke undre, hvis den fritager involverede myndigheder og politikere for et ansvar (håndvaskeprincippet). Dele af den vil sandsynligvis også blive klassificeret, så vigtige passager og oplysninger ikke kommer til offentlighedens kendskab (idet rapporten udarbejdes af Politiets- og Forsvarets Efterretningstjeneste). Offentlig Privat samarbejde nødvendigt Koordinationen imellem de forskellige civile og militære aktører, der aktivt og 24/7/365 arbejder med bekæmpelse af cyberangreb m.m., skal styrkes ved en koordineret indsats, herunder anvendelse af de eksisterende kapaciteter og instanser under udvikling. Uhensigtsmæssige knobskydninger, der koster rigtig mange penge, har der været for mange af. Løsningen bør være en national sikkerheds- og forsvarspolitisk tilgang, hvor der til at begynde med udarbejdes en samordnet national tværsektoriel strategi for området samt en konkret og struktureret handlingsplan. Umiddelbart forekommer Statsministeriet som værende den rette instans til af lede og koordinere dette arbejde i et tæt samarbejde mellem relevante ministerier og relevante private virksomheder. For god ordens skyld skal nævnes, at offentlige myndigheder allerede tilbydes opstilling af diverse udstyr, der skal muliggøre tekniske aflæsninger af evt. uhensigtsmæssig trafik centralt. Men det er en driftsmæssig foranstaltning, der langt fra tilgodeser behovet for en national strategisk tilgang og løsning. Computer Network Operations I forsvarsaftalen fra 2012 er der afsat betydelige midler (150 mill. årligt) til etablering af såkaldte Computer Network Operations (CNO) kapaciteter. I Forsvarsministeriet har man længe arbejdet med CNO, men er mig bekendt endnu ikke færdig med konkrete bud eller løsninger på, hvordan projektet skal udmøntes i praksis. Også CNO projektet bør ses i en større sikkerhedspolitisk kontekst, og ikke kun snævert i forsvarets regi, og kan ikke træde i steder for en national strategi på tværs af sektorerne. Der findes som nævnt oven for allerede nogen cyberkapacitet ved bl.a. politiet og forsvaret og der er planlagt yderligere tiltag, f.eks førnævnte cybersektion ved PET og de nævnte kommende CNO kapaciteter i forsvaret. Og der er også stor viden, kapaciteter og ressourcer i mange andre sektorer (f.eks. finanssektoren) og ved private virksomheder og teleoperatører, der ejer det meste af Danmarks kritiske IKT infrastruktur, jf. outsourcing og privatsering nævnt tidligere. Endvidere er der i EU for ganske nylig oprettet et European Center for Cybercrime (EC3), der har en dansk chef. Hvorfor ikke benytte en god anledning til at få alle initiativer og kapaciteter samt private

5 virksomheder til at trække på samme hammel? Se bort fra brødnid, siloer og vandtætte skotter, og træk i arbejdstøjet. Cybersikkerheden i Danmark er (desværre) for ringe Cybersikkerheden i Danmark er desværre for ringe, og i særlig grad fordi der savnes en overordnet sikkerheds- og forsvarspolitisk tilgang og løsning på de mange udfordringer, som en globaliserede og digitaliserede verden har medført. Specielt er jeg forundret over den fraværende offentlige debat og politikernes ligegyldighed, idet mange anser Cyberwarfare og CNO, som værende en ny dimension i sikkerhedspolitik og krigsførelse. Nogle, f.eks. Richard A. Clarke og Robert K. Knake, har i bogen Cyberwar (fra 2010) endog det synspunkt at cyberkrigen allerede er i gang og foregår 24/7/365. På side 41 I bogen Cyberwar står der f.eks., at Cyberspace is a contested domain, and the fight is on today. John Michael Foley/ Center for Offentlig-Privat IKT-Sikkerhedssamvirke (Resilience & Cyber Security) samt Danmarks repræsentant i EU s Network and Information Security Platform (NIS) med reference til EU s vicepresident Nellie Kroes.

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere