UDVID DIT MARKED. Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVID DIT MARKED. Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder"

Transkript

1 UDVID DIT MARKED Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder

2 INDHOLD Udvid dit marked Tekst Sussi Heimburger og Jannie Rosenberg Bendsen, DAC Design og layout Fie Sahl Kreutzfeldt, DAC Foto Helga Theilgaard, Udgivet som led i projektet Globale markeder finansieret af Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsen, DANSKE ARK og FRI Dansk Arkitektur Center Hvorfor internationalisere? Flere veje til succes Kend din virksomhed og dit marked Hvor, hvornår og hvordan? Etableringsformer uden egenkapital Etableringsformer med egenkapital Danske erfaringer Kom godt i gang Om projektet Globale markeder Tak til Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI 2 3

3 Hvorfor internationalisere? Hvorfor internationalisere? Danske arkitekter og ingeniører har et godt konkurrenceparameter i de bæredygtige, grønne løsninger. Men også inden for infrastruktur og offentlige byggerier som skoler og hospitaler er der lige nu nogle gode muligheder. Karen Eva Abrahamsen, Souschef, Eksportrådet Hvorfor internationalisere? Internationalisering, globalisering og arkitektureksport er blevet centrale begreber i ud viklingen af den rådgivende sektor i byggebranchen, om end de ikke er nye fænomener. Mange af de store dan ske arkitekt- og ingeniørvirksomheder har i årevis hentet en stor del af deres omsætning i ud landet. I de seneste år har også små og mel - lemstore (arkitekt- og ingeniør) virksomheder oplevet, at globaliseringen har åbnet op for nye opgaver og dermed nye forretningsmæssige mulig heder. Der er over en periode på 3-4 år sam let set registreret en markant fremgang i uden land - ske opgaver på trods af det seneste års nedgang. Der er dog stadig potentiale for, at en langt større andel af danske arkitekt- og ingeniørvirksom - hed ers omsætning sker i udlandet end til fældet er i dag. Finanskrisen har skabt svære forretningsmæssige vilkår for mange arkitekt- og ingeniørvirksomheder i Danmark, og selvom øko no mien er på vej op igen, er der ikke noget, der tyder på, at byggeriet vil opleve 00 ernes høje aktivi tetsniveau i de kommende år. For mange danske ar - kitekt- og ingeniørvirksomheder vil internationalisering derfor ikke bare være en mulighed, men en nødvendighed for at overleve. Uanset hvad motivet for internationalisering end måtte være, er udfordringen imidlertid den samme: At skabe en strategi for virksomhedens internationale aktiviteter, der på sigt kan sikre de forretningsmæssige mål og ikke mindst en øget indtjening samt gøre virksomheden bedre rustet til at møde international konkurrence på det danske marked. de første skridt Mange små og mellemstore arkitekt- og ingeniørvirksomheder overvejer at prøve kræfter med det internationale marked. Men hvad skal der til for at komme ind på et nyt marked og gøre det til en forretningsmæssig succes? Hvor skal man begynde? Hvornår er det rette tidspunkt? Hvad kræver det af virksomheden? Og hvor kan virksomheden få hjælp? Traditionelt har danske arkitekter og inge - n iører haft en tendens til at vente på, at muligheden melder sig: Arkitektvirksomheden vind er en in ternational konkurrence og tager ingeniørerne med på opgaven. Eller omvendt. Men hvorfor ikke skabe mulighederne selv? Hvorfor vente? Denne publikation giver en introduktion til de forretningsmæssige forberedelser, der skal til for at tage de første skridt mod nye markeder. Publikationen henvender sig især til små og mellemstore virksomheder, der enten har haft en enkelt opgave i udlandet eller tænker på at søge ud over de danske grænser. Udvid dit marked er en del af projektet Globale markeder igangsat af Dansk Arkitektur Center sam men med DANSKE ARK og FRI i efteråret Projektet blev indledt med en undersøgelse blandt danske arkitekt- og ingeniørvirksomheder (Dissing & Weitling architecture, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Sloth Møller A/S, CENERGIA Energy Consultants, Henning Larsen Architects og Gehl Architects), som allerede har etableret sig på det internationale marked. Dette er resulteret i rapporten Perspectives of Globalisation and the Danish Architecture and Engi neering Industry udarbejdet af Center for Strategi og Globalisering, CBS for Dansk Arkitektur Center. I foreliggende publikation præsenteres poin t er, konklusioner og modeller fra rapporten i be arbejdet form. Vi håber, at publikationen vil inspirere ledere i små og mellemstore arkitekt- og ingeniørvirksomheder til det videre arbejde med in ter na - tionalisering. På kan du læse mere om projektet Globale markeder og downloade rapporten. 4 5

4 6 7

5 Flere veje til succes Flere veje til succes At sende en mand ud i verden et halvt år kan koste mindre end at lave en konkurrence det er, det næste skridt, der koster penge. Frants Nielsen, Commercial Director, Henning Larsen Architects flere veje til succes Spørger man virksomhedsforskere og eksperter, hvad der skal til for at få succes med interna - tio nalisering, svarer de strategi, strategi og strategi. Internationaliseringsstrategier kan imidlertid ta - ge mange former, alt afhængig af den enkelte virksomhed. Undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten Perspectives of Globalisation and the Danish Ar chi tecture and Engineering Industry, viser, at de dan - ske arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der allere de har internationale aktiviteter, ikke følger en bestemt strategi for internationalisering. Nogle virksomheder har bevidst valgt at følge en interna tionaliserings strategi, andre har arbejdet mere intuitivt og tilfældigt. Derudover er det ikke usædvanligt, at virksomhederne har flere forskel lige strategier for de res internationale aktiviteter. Ved at bruge forskellige strategier sikrer virksomheden, at de hele tiden har aktiviteter i gang på det in ternationale marked uanset eksempelvis økonomiske udsving. Kigger man mere bredt på små og mellemstore servicevirksomheder (herunder arktekter og in - ge ni ører), viser forskningen nogle tendenser, som også gør sig gældende for dan ske arkitektog ingeniørvirksomheder. Her sy nes især to overordnede måder at gribe internationalisering an på at spille en særlig rolle: den kun defølgende og den markedssøgende internationalisering. Følg kunden Den kundefølgende internationalisering går ud på, at virksomheden følger større eksisterende samarbejdspartnere eller tidligere kunder til udlandet. Dermed kan en mindre virksomhed nyde godt af deres samarbejdspartneres tidligere internationaliseringstiltag og erfaringer eller udnytte deres kundeportefølje. Historisk set har den kundefølgende internationalisering været typisk for det 20. århundrede, men bliver også brugt i dag, dog ofte i et sammenspil med andre former for internationalisering. Opsøg markedet I dag anvender et stigende antal professionelle servicevirksomheder proaktive markeds søgende strategier for at skaffe sig nye kunder i udlandet og det med fordel. For eksempel kan man som virk somhed komme ind på et vækstmarked og etablere sig inden konkurrenterne, virksomheden kan målrette og udvikle sine produkter/ydelser til et bestemt marked eller være den første til at vise nye arkitektoniske retninger eller brug af ny teknologi. Den markedssøgende tilgang til de internationale markeder kan imidlertid også byde på man ge udfordringer, da det kan være meget ressource- og tidskrævende at opsøge nye markeder. Og så er det ikke uden risiko for fiasko. Derfor er det altafgørende at være godt forbe redt: kortlæg virksomhedens kompetencer og ressourcer, undersøg markedets behov og de institutionelle forhold samt opret relationer til centrale samarbejds partnere på de pågældende mar keder. Indadrettet internationalisering Virksomheder kan med fordel bruge en internationaliseringsstrategi til at støtte sine hjemlige aktiviteter. Det kaldes indadrettet internationalisering. I forskningen er det påvist, hvordan ud adrettede aktiviteter kan påvirkes af indadrettede aktiviteter og vice versa. For eksempel kan arbejdet med at udarbejde en internationaliseringsstrategi, gøre virksomheden mere skarp på, hvad dens kernekompetencer er eller i udarbejdelsesprocessen ansætter man personale, der ikke er arkitekt- eller ingeniørfagligt uddannet, men som har fokus på forretningsmæssige aspekter, der gene relt kan styr ke virksomhedens virke. 8 9

6 Kend din virksomhed og dit marked Kend din virksomhed og dit marked Inden man som virksomhed bevæger sig ud på de internationale markeder, er det afgørende, at man udarbejder en internationalise ringsstrategi. Strategien er grundlaget for, hvor dan man som virksomhed skal agere på det internationale marked og opnå succes med sine produkter eller ydel ser i et langsigtet perspektiv. Virksomhedens internationaliseringsstrategi kan ikke betragtes isoleret, men skal fungere som en integreret del af virksomhedens overordnede stra tegiske arbejde. På den anden side er der fle re aspekter, som gør sig særligt gældende, når man bevæger sig over landegrænser. Erfaringer viser, at små og mellemstore virksomheder skal overveje en række faktorer grundigt inden det besluttes, hvor, hvornår og hvordan internatio naliseringen skal finde sted. Overordnet bør virksomheder, der internationaliserer sig, forholde sig til følgende: Virksomhedens kompetencer og ressourcer Markedsforhold, herunder konkurrenter Institutionelle forhold, herunder eksempelvis forhindringer og kulturelle forskelle Virksomhedens kompetencer og ressourcer Alle virksomheder råder over forskellige ressourcer i form af økonomi, faglige og ledelsesmæssige kompetencer, kapacitet, viden og erfaringer. Inden virksomheden påbegynder aktiviteter på nye markeder, er det nødvendigt at få et overblik over virksomhedens samlede kompetencer og res sourcer. Man skal som virksomhed ligeledes vur dere, hvordan de forskellige ressourcer kan al - lokeres og anvendes optimalt. Det er vigtigt at foretage en afvejning af, hvad de forskellige ressourcer giver af muligheder, og hvad de giver af udfordringer. Eksempelvis vil mindre virksomheder ofte mangle de nødvendige økonomiske eller faglige ressourcer til at overkomme et internationalt byggeprojekt alene. En 10 11

7 Kend din virksomhed og dit marked Kend din virksomhed og dit marked Vi kan eksperimentere her i Danmark, hvor vi kender markedet og de forskellige aktører. Men internationalt gør vi de ting, vi er absolut specialiseret i. Lars Søndergaard, CEO, Dissing & Weitling Architecture måde at håndtere sådanne udfordringer på, er ved at finde de rigtige samarbejdspartnere, f.eks. andre danske eller udenlandske arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der er i besiddelse af kompetencer, viden og erfaring, som virksomheden ikke selv er i besiddelse af. Erfaringen viser også, at man som virksomhed skal være opmærksom på, hvordan man bedst anvender sine medarbejdere. F.eks. kan flyt ningen af en medarbejder med nogle særlige kompetencer til et andet marked for en kortere eller længere periode have konsekvenser for virksomheden på hjemmemarkedet. Medarbejderens unikke viden og erfaringer kan være svære at erstatte og undvære, og en bestemt medarbejder kan dermed blive et vigtigt konkurrenceparameter. På den anden side er det vigtigt at vurdere om virk somheden ved at undvære denne viden eller ressource på det hjemlige marked samlet set kan opnå større fordele ved succes på et interna - tio nalt marked. Reducering af omkostninger eller fokus på særlige ydelser Internationaliseringsteorier og erfaringer viser, at virksomheder bør overveje om de enten vil sigte efter at reducere omkostninger (f.eks. ved at out source opgaver) og gøre sig billigere end konkur renterne, eller satse på at udvikle deres kernekompetencer og tilbyde særlige ydelser, produkt er eller processer, der kan tilføre kunden en værdi, som andre ikke kan. For danske arkitekt- og ingeniørvirksomhed ers vedkommende fremhæves det ofte, at deres bedste mulighed er at fokusere på og speciali - se re sig inden for et særligt nichemarked for at und gå konkurrence på pris. Denne specialiserings strategi bliver fremhævet som vigtig for at kunne opretholde konkurrencemæssige for dele i internationalt regi og som særlig interessant ved indtræden i nye vækstøkonomier. Det skal dog nævnes, at flere af de virksomheder, der medvirker i rapporten Perspectives of Globalisation and the Danish Architecture and Engineering Industry understreger, at det også er nødvendigt at forholde sig til, hvordan virksomheden kan reducere sine omkostninger bl.a. ved outsourcing af opgaver. Læs mere om outsourcing i rapporten på dk/udvidditmarked. VRIO modellen Der findes mange forskellige måder at undersøge virksomheder på. En model, der kan fungere som ramme for analysen og vurderingen af en virksomheds ressourcer, er den såkaldte VRIO mo del, som står for Value, Rarity, Imitability og Organization. VRIO kan være en hjælp til at fo re tage en samlet vurdering af virksomhedens konkurrenceevne ved at se på, hvorvidt virksomhedens ydelser/kompetencer er værdifulde, om de er særlige, om de er svære at efterligne og om organisationens struktur og praksisformer er optimale i forhold til den givne situation. Et af de vigtigste parametre for at opnå succes på et internationalt marked er værdiskabelse. For arkitekt- og ingeniørvirksomheder ligger værdiskabelsen primært i den særlige viden og fagkundskab, som hver enkelt virksomhed tilfører kunden, ofte i form af unikke og skræddersyede ydelser eller produkter. For arkitekt- og ingeniørvirksomheder kan værdiskabelse over for kunder således ikke måles i input, omdannelse og output som i produktionsindustrien, men er i stedet baseret på kvalitet, viden og pålidelighed. Det andet vigtige aspekt for arkitekt- og inge niørvirksomheder handler om ydelsernes sjæl denhed, altså hvor mange af konkurrenterne, der er i besiddelse af samme eller lignende kompetence eller kan yde samme service. Det tredje vigtige aspekt handler om, hvor svært det er at efterligne virksomhedens ydelse. Efterligningsaspektet skal altid tages i betragtning, inden man indtræder på et nyt marked, især fordi det for danske arkitekt- og ingeniørvirksomheder er svært at konkurrere på pris. Man er derfor som virksomhed afhængig af, at de ydelser man tilbyder, er af en specialiseret karakter. Det er således nødvendigt, at man som virksomhed finder frem til virksomhedens specialer og kernekompetencer, men ligeså vigtigt er det at undersøge, om der findes konkurrenter på marke det, der tilbyder lignende ydelser af samme vær di. Derudover er det vigtigt at undersøge, om virksomheden med sin organisering og sine ressourcer er i stand til at udnytte de fordele, den måtte have i form af sine særlige ydelser. Det handler både om at ruste virksomhed - en med de nødvendige ledelsesegenskaber og kompetencer samt at strukturere organisationen, så disse ressourcer og kompetencer anvendes opti malt. Virksomheden kan således strukturere sig til konkurrencefordele på de internationale markeder. En måde at sikre sig, at man som virksomhed bevarer sin konkurrencemæssige fordel i kraft af sine specialer og kernekompetencer, er at beskytte virksomhedens intellektuelle rettigheder. Dette er dog et flydende felt. På den ene side kan det være svært at kopiere og imitere rådgivningsydelser. På den anden side kan det være meget svært at tage patent på ideer og formmæssige koncepter. Kendskab til marked og konkurrenter Inden man som virksomhed indtræder på et udvalgt internationalt marked, er det vigtigt at fo retage analyser af de lokale behov, den økonomi ske situation, og af mu lige konkurrenter på mark e - det. Hvis kon kur rerende virksomheder, der har om trent samme størrelse og tilbyder tilsvarende yd elser, opererer inden for det samme marked, kan det blive svært at finde fodfæste på dette marked. Som virksomhed skal man desuden være opmærksom på, at lokale/nationale virksomheder ofte har fordele, fordi bygherrerne kender dem i forvejen, og fordi de har et vist omdømme og er integrerede på markedet. De kender desuden de andre aktører og spillereglerne, og derfor er netværk og samarbejdspartnere på det pågældende marked af stor betydning. Erfaringer viser, at netværk og samarbejdspartnere er utrolig vig tige, især for små og mellemstore virksomheders muligheder for at opnå succes med deres internati o- nale aktiviteter. Gennem forretningsrela tio ner og indgåelse af strategiske partnerskaber kan man som virksomhed således opbygge netværk og indgå samarbejdsaftaler, der overskrider virksomhedens begrænsninger på tværs af markeder, brancher og nationale grænser. DANSKE ARK, FRI og Eksportrådet kan yde hjælp og give vejledning om eksempelvis markedsforhold og den finansielle situation i adskillige lande. Se mere i afsnit Kom godt i gang

8 Kend din virksomhed og dit marked Institutionelle forhold På alle markeder er der både formelle og uformelle rammer, der er bestemmende for virksom - hed er og individers adfærd gennem love og reg ler (for melle) såvel som normer, kultur og etik (uformelle). Begge dele er vigtige at tage højde for, når man som virksomhed ønsker at indtræde på de internationale markeder. Forhindringer Lovgivning og handelshindringer (som f.eks. told) er påvirkede af de enkelte landes rege ringer, og de betragtes ofte som ugunstige stats lige vedtagelser, der hindrer udenlandske virksom hed er i at operere inden for landets grænser. I arkitekt- og ingeniørregi påvirkes internationale aktiviteter i høj grad af, at de enkelte land es bygningsreglementer varierer betragteligt. Da der ikke findes nogle universelle standarder el ler systemer inden for arkitekt- og ingeniørbranchen, bliver man som udenlandsk virksomhed nødt til selv at finde frem til den myndighed, der bevil ger bygge- og anlægstilladelser. Igen kan virksom hed - en med fordel have en lokal samarbejds part ner, ansætte en person fra det pågældende land eller trække på personer i virksomhedens net værk. Økonomiske forandringer Den internationale byggesektor er meget følsom over for økonomiske forandringer, og det påvirker alle parter i et byggeprojekt. Derfor kan valutadeflation eller -inflation inden for et projekts tids - ramme have stor indflydelse på projektets ud fald. Andre valutarisici, f.eks. vekslingsrestriktioner, kan stå i vejen for en virksomheds succes i udland et. Både DANSKE ARK og FRI stiller viden og eksperter til rådighed til medlemsvirksomhed er, der skal til at etablere sig på nye mar keder. Desuden kan der være hjælp at hente hos Eksportrådet se mere under Kom godt i gang. Uformelle institutionelle aspekter er derimod re lativt svært forståelige, men er ikke desto mindre væsentlige faktorer i forbindelse med internationale aktiviteter. Kulturelle forskelle er et af de vigtigste spørgsmål, man som virksomhed bør forholde sig til i forbindelse med aktiviteter i udlandet, især hvad angår arkitekt- og ingeniørydelser, da de ofte vil blive vurderet ud fra de respektive landes kunstneriske og kulturelle værdier. En virksomheds succes på de internationale markeder afhænger derfor i høj grad af evnen til at for stå og tage hensyn til den nationale kultur. Inter nationaliseringsteori opererer med fem kulturelle dimensioner, der er vigtige at tage i betragtning i virksomhedens forståelse af et pågældende land: magtdistance individualisme/kollektivisme maskulinitet/femininitet usikkerhedsundgåelse langsigtet orientering De enkelte lande kan analyseres og rangordnes ud fra disse dimensioner. Se mere om dette på hvor der findes analy - s er af en stor del af verdens lande. Et andet aspekt af uformelle institutionelle overvejelser bygger på normer og værdier, idet de enkelte individer i hvert land har forskellig ad - færd og påvirkes og vejledes af en lang række forskellige aspekter. Dertil kommer sproget, som kan være en altafgørende barriere eller døråbner til et land og dets marked. Disse barrierer kan overvind es ved at være repræsenteret med en eller flere medarbejdere i landet og ved at lære kulturen at kende. En anden udbredt metode er at ansætte en eller flere personer fra det givne land, for at absorbere relevant viden og netværk. Kulturelle forskelle Formelle institutionelle restriktioner som eksempelvis lovgivning er nogenlunde tilgængelige og kan bringes under kontrol, inden man som virksomhed indtræder på det internationale marked

9 Hvor, hvornår og hvordan? Hvor, hvornår og hvordan? Det er vigtigt at være med til at påvirke markedet så man har first mover fordel. Karen Eva Abrahamsen, Souschef, Eksportrådet Hvor, hvornår og hvordan? Efter at have skabt et overblik over virksom hed - ens egne kompetencer og ressourcer, mar kedsfor hold samt institutionelle forhold, er man som virksomhed godt klædt på til at beslutte hvor, hvor når og hvordan man ønsker at interna tio - nalisere. Hvor? Erfaringen viser, at internationalisering ofte starter i lande, der er geografisk eller psykisk tæt på virksomhedens hjemlige marked. I internationaliseringsteorien taler man om den psykiske afstand, som en af de faktorer, der hindrer eller for - styrrer virksomhedens forståelse af de internationale markeder. Forstyrrelser af den ne art forårsages for eksempel af manglende kendskab til miljøet på grund af forskelle i kultur, uddannelsesniveau, sprog og forretningsgange. Mange virk - somheder foretrækker at arbejde i lande, der ligger tæt på det hjemlige marked, så man undgår, at virksomhedens fremmedhed bliver en belast ning. Danske virksomheder inter nationaliserer for ek - s empel i første omgang til nærmarkeder som Sverige eller Norge. Erfaringen viser også, at mange virksom - heder går efter lande med større psykisk afstand, når man har erhvervet sig international erfaring på et nært marked. På den måde kan man som virksomhed bruge tidligere markedser fa ringer ak tivt i sine etab leringsbeslutninger på fjern - mar kederne. For virksomheder med et godt netværk og stærke sam arbejdsrelationer synes den psykiske afstand at have mindre betydning. Så - danne virksomhed er har lettere ved at etablere sig på nye markeder uden hensyntagen til den psykiske distance og ud en en trinvis fremgangs - måde. Netværk er i det hele taget en væsent lig drivkraft for aktiviteter på de internationa le markeder, men etablering af langsigtede netværk og re lationer kræver både tid og tålmo d ig - hed, da netværksaktivitet sjældent giver gevinst på kort tid. Hvornår? Det har stor betydning at vælge det rigtige tidspunkt for, hvornår det er strategisk bedst at udvide sit marked. Internationaliseringsprocessen kan både være motiveret af den økonomiske si tuation på det hjemlige marked, og af virksomhedens konkurrenter på såvel ude- som hjemmemarkedet. I nogle tilfælde beror internatio - na lisering således på ren og skær økonomisk nød vendighed, hvis virksomheden skal overleve. Men i de fleste tilfælde drejer det sig om, at virksomhederne føler sig klar til at prøve kræfter med nye markeder og ønsker at udvide forretning - en. I beg ge tilfælde vil der være behov for at foretage en analyse af markeds- og konkurrenceforholdene, før man igangsætter aktiviteter på et nyt marked. En virksomhed kan være first mover eller late mover, der hver især har fordele og ulemper. Fordelen ved at være first mover er, at virksomheden kan slå sit navn fast på et nyt marked som den første udenlandske aktør. På den måde er der som regel tid og rum til at skabe sig de nødvendige netværk og samarbejdsrelationer, og man kan som virksomhed markere sig med nye og anderledes ideer eller tilgange til opgaverne uden konkurrence fra andre med lignende kompetencer eller fra virksomheder, der er væsentlig billigere. Som late mover rykker man først ind, når terrænet er afsondret, og det er åbenlyst, at der er en efterspørgsel efter ens ydelser og kompe - ten cer. Her er de første svære forhindringer overvun d et af first mover virksomhederne. Ulempen er dog, at first mover virksomhederne også har fået slået deres navn fast i kundernes bevidst - hed. Late mover-fordele kan således ses som de ulemper, first mover virksomheder står overfor og omvendt. Generelt har internationaliseringstempoet en væsentlig indflydelse på, hvilken etableringsform virksomheden benytter sig af (se mere om etableringsformer på de følgende sider)

10 Hvor, hvornår og hvordan? Hvor, hvornår og hvordan? Vi får en masse af vores projekter gennem netværk. Mindre end 10 procent af vores opgaver er vundet gennem konkurrencer eller prækvalifikationer. Helle Søholt, CEO, Gehl Architects Etableringsformer Uden egenkapital Med egenkapital Strategiske alliancer Eksport Kontraktlige aftaler Joint ventures (jv) Fuldt ejede datterselskaber Direkte Projektalliance Minoritet jv Indirekte Licens 50/50 jv Konkurrence Co-marketing Majoritet jv Markedsengagement og kontrol Lav Kilde baseret på O Farrell et al. (1998), Pan & Tse (2000) og Russell (2007) Fussioner og opkøb Greenfield (nyetablerede datterselskaber) Projektkontor Høj Hvordan? Arkitekt- og ingeniørvirksomheder går som regel under betegnelsen servicevirksomheder. For sådanne virksomheder er der en række forskellige muligheder og etableringsformer (entry modes), der kan danne grundlag for virksomhedens internationaliseringsaktiviteter. De mange forskellige etableringsfor mer va - ri erer i forhold til virksomhedens enga ge ment, omkostninger, afkast, risici og kontrol. Over or d - n et er der tale om to kategorier: Etable rings for - mer, der involverer egenkapital og etab le ringsformer, der ikke kræver en direkte in ve ste ring i form af egenkapital (se figuren på side 18). Etable ringsformer, hvor virksomheden ikke investerer egenkapital, er ofte mindre krævende end etab leringsformer, hvor virksomheden investerer en sum penge. Ligeledes kan man sige, at et øget engagement ofte hænger sammen med øget kontrol over aktiviteterne. Typiske etableringsformer uden inddragel - se af egenkapital omfatter eksport og kontraktaftaler (strategiske alliancer uden investeringer), mens former, der bygger på egenkapital (direkte udenlandske investeringer) omfatter såkaldte joint ven tures (strategiske alliancer med tilhø - r en de in ve steringer) samt etablering af datterselskaber. Virksomhedens valg af etableringsform afhænger af en række faktorer: kernekompetencer, lyst til engagement og ikke mindst, hvor mange ressourcer virksomheden vil og kan afsætte til internationale aktiviteter. På de næste sider er der en oversigt over de etableringsformer, der er relevante for arkitektog ingeniørvirksomheder. De er alle kort beskrev et og de vigtigste fordele og udfordringer er lige ledes riset op. For en nærmere beskrivelse af etableringsformerne, se rapporten Perspectives on Globalisation and the Danish Architecture & Engineering Industry på

11 Etableringsformer uden egenkapital Etableringsformer uden egenkapital Det er vigtigt at kunne acceptere, at en virksomhed ikke har alle kompetencer selv og derfor ikke kan forvente at kunne løfte en opgave alene. Hans Jørgen Lorenzen, Forberedelseskonsulent, Eksportrådet Etableringsformer uden egenkapital Eksport og strategiske alliancer er etableringsformer, hvor virksomheden ikke investerer egenkapital. Denne form for internationalisering er ka rakteriseret ved et lavt markedsengagement. For delen er, at de er nemme og hurtige at starte op. Ulempen er, at de kan koste mange ressourcer og være tidskrævende. Eksport Eksport er en af de primære etableringsformer i forbindelse med internationale aktiviteter. Der er forskellige former for eksport, der hver har de - res fordele og udfordringer, og den enkelte virksomhed må vur dere, hvilken form, der passer bedst i den giv ne situation. Ofte gør virksomheder brug af alle tre forskellige former for eksport uden at skelne mellem dem: Direkte eksport Direkte eksport af kernekompetencer, teknologier eller produkter giver virksomheden mulighed for at operere på et internationalt marked hurtigt og uden de store risici. Som virksomhed kan man teste om det pågældende marked er åbent for ens viden, erfaring eller pro dukter inden yderligere engagement, måske i form af investering af egenkapital. Fordelen ved eksport er, at arbejdet foregår i kendte rammer, samt at virksomheden har en relativ høj kontrol over distributionen af dens ydelser. Den store udfordring er, at eksport ofte kræver lokal assi stance, udpræget kendskab til markedet og tillige kan være underlagt strenge lokale handelsregulativer. Indirekte eksport En virksomheds indirekte eksport foregår gennem en mellemmand. Som virksomhed kan man bruge mellemmandens viden om det pågældende marked, og man behøver således ikke selv at forholde sig til komplicerede eksportprocesser selv. Ved at benytte en mellemmand kan man som virksomhed vurdere, om og hvordan man skal etablere en selvstændig eksport til det pågældende marked. Udfordringen er, at man har begrænset kontrol over eksporten Udbud og konkurrencer Udbud og konkurrencer er en af mest udbred te måder for arkitekt- og ingeniørvirksomhed er at få opgaver på og er derfor en af de største udenlandske eksportaktiviteter. Ud over de typiske risici, der er forbundet med at del tage i en national konkurrence, er internationale projekter ofte langt mere komplekse på grund af (ofte) ukendte politiske, økonomiske og kulturelle faktorer. Fordelen ved konkurrencer er, at det er en nem form for eksport, hvis virksomheden altså vind er, samt at det giver et godt omdømme og ofte også omtale. Den store udfordring er, at det er en tidskrævende og ressourcetung form for eks port, især hvis virksomheden ikke vinder. Kontraktlige aftaler (Strategiske alliancer) Strategiske alliancer i arkitekt- og ingeniørbranchen er karakteriseret ved frivillige aftaler mellem to eller flere virksomheder, der indebærer ud veksling og udvikling af ydelser gennem samarbejde over en aftalt periode. En strategisk alliance er ikke bundet i et juridisk selskab, men er derimod et formaliseret samarbejde, der giver beg ge parter nogle fordele. Strategiske alliancer kan tage forskellige form og vil næsten altid være en forudsætning for succes på et udenlandsk marked. Projektalliancer En projektalliance indebærer et samarbejde mel - lem virksomheder inden for et givent projekt f.eks. i forbindelse med opførelsen af en bygning og afsluttes efter projektet er færdigt. Projektalliancer bliver undertiden også kaldt for turnkey-projekter, hvor kunden modtager nøglen efter projektet er afsluttet og markerer, at man som virksomhed er ude af såvel projektet som af samarbejdet. For - de len ved projektalliancer er, at man som virk - som hed kan gøre brug af lokale virksomheders kendskab til markedet, lovgivning, viden, erfaringer og teknologi. Det giver virksomheden en hurtig adgang til et nyt marked og en større grad af fleksibilitet. Men projektalliancer kan også skabe sto - re udfordringer for virksomheden. Et sådant sam - arbejde kræver, at partnerne både skal vænne sig til hinanden og tilpasse sig de respektive virksomheders arbejdsprocesser og -metoder. Der kan des uden være store kulturelle forskelle og misforståelser på grund af sproglige udfordringer. Licens Man kan som virksomhed købe sig til licenser, hvis man har brug for en anden virksomheds viden, produkter eller teknologier. Fordelen ved at købe en licens er, at man som virksomhed ikke behøver at engagere sig i et samarbejde eller indgå i en alliance for at få adgang til viden eller teknologi. For mange virksomheder er købet af licenser et første skridt i retning af flere internationale aktiviteter og en måde at forbedre sit eget omdømme på ved lukrere på en anden virksomheds navn, omdømme eller viden. Udfordringen ved denne form er, at det kan være temmelig dyrt at købe en licens til en teknologi eller et produkt, og det er ikke sikkert, at man som virksomhed kommer til at nyde godt af den indkøbte licens gode omdømme, da markedet kan anse virksomheden og licensen som to forskellige ting. Co-marketing For at øge de internationale markedsaktiviteter kan virksomheder også gøre brug såkaldte comarketing-aktiviteter, der er baseret på et samarbejde med andre virksomheder om fælles markedsføring i forskellige lande eller på bestemte markeder. Dette er en mulighed for at nå flere kunder samtidig med, at omkostningerne for de enkelte virksomheder bliver reduceret. Udfordringen ved at gå sammen med en eller flere partnere i et markedsføringsøjemed er, at man som virksomhed giver samarbejdspartnerne en del af ens gode omdømme uden nødvendigvis at kunne udnytte de andre virksomheders navn

12 Etableringsformer med egenkapital Etableringsformer med egenkapital Etableringsformer, hvor virksomheden inve sterer egenkapital, er karakteriseret ved et højt markedsengagement. Fordelen ved disse former er, at de giver virksomheden mulighed for at kontrollere kvalitet og tilpasse arbejdsprocesser. Ud fordringen for mange virksomheder er, at opstartsfasen er betydeligt længere, end hvis man bruger etableringsformer uden investeringer af egenkapital. Der er desuden større risiko for at miste penge forbundet med etableringsformer, der kræver investeringer i form af egenkapital. Joint Venture En strategisk alliance, hvor der ikke er involveret egenkapital, kan udvikle sig til en joint venture. Det sker, hvis virksomhederne, der er involveret i samarbejdet, beslutter at indskyde egenkapital i projektet. En joint venture er en juridisk uafhængig enhed. Denne form for samarbejde bruges ofte, når en virksomhed ønsker at gennemføre en langsigtet strategi på det pågældende marked eller med en bestemt samarbejdspartner. I en joint venture er beslutningsmagten delt afhængig af den indskudte egenkapital (se figuren på side 18), hvilket kan skabe store udfordringer for begge parter. Overordnet set er udfordringerne de samme som i strategiske alliancer, hvor man som virksomhed ikke skyder egenkapital i samarbejdet. Der er imidlertid også en række fordele forbundet med joint venture-samarbejder, og det skal især fremhæves, at virksomheden og part neren deler risici og usikkerheder ligesom vid en og erfaringer. Datterselskaber (fuldtejede) En virksomhed kan beslutte at oprette et datterselskab. I modsætning i joint venture-samarbejder, hvor beslutningsmagten er delt mellem de to samarbejdende virksomheder, har hovedvirksomheden alene beslutningsmagten i et datterselskab. Virksomheden kan vælge mellem flere forskellige måder at etablere sit datterselskab på, 22 23

13 Etableringsformer med egenkapital der alle har deres fordele og udfordringer. Overordnet gælder det for alle former, at fordelen er, at der kun er en beslutningstager, og at det er nemt at forholde sig til udviklingen, teknologiske for andringer og ressourcer på de markeder, man etablerer sig på. Greenfield (nyetablerede datterselskaber) Greenfield er en virksomheds eget datterselskab, der er blevet etableret i et fremmed land. Datterselskabet anvendes til eksempelvis produktion, markedsføring og distributionsaktiviteter. Denne form for datterselskab indebærer flere fordele: Virksomheden ejer selskabet, og beslutningspro - cesser kan ske uden at skulle tilpasse sig en udenlandsk virksomhed. Virksomheden er sikret adgang til viden og teknologi på markedet og kan desuden yde en bedre service til kunderne i det pågældende land eller til et regionalt område. Ud - fordringerne er de samme som ved et projektkontor (se nedenfor). Projektkontor Et projektkontor er en midlertidig greenfieldvirk somhed, som ofte er nødvendig for både ar kitekt- og ingeniørvirksomheder, når et byggeprojekt er i gang. Et projektkontor er ligeledes ofte nødvendigt, når kunden er statslig eller offent - lig. Et projektkontor er ofte hurtigt at etablere, det kræver ingen tilpasning til en lokal virksomhed, og giver virksomheden adgang til kvalificeret og ofte meget billigere lokal arbejdskraft. Den sto re ud fordring for virksomheden er at finde rundt i de lokale regulativer, og at det oftest kræ ver en relativ høj grad af investeringer i både økonomi og tid. Fusioner og opkøb Fusioner og opkøb af andre virksomheder er en måde at få hurtig adgang til et bestemt marked på eller få adgang til en specifik viden, erfaring eller teknologi. Som virksomhed får man dels adgang til et allerede eksisterende marked, dels viden om både markedet og de kulturelle aspekter, der kan give én konkurrencefordele. Opkøb af en anden virksomhed kan tillige give en større og mere forskelligartet portefølje eller mulighed for at udnytte den opkøbte eller fusionerede virksomheds navn, omdømme, viden og ikke mindst netværk. Der er mange fordele ved opkøb og fusioner, men der er ligeledes en del udfordringer. Mange virksomheder oplever især, at det kan være svært at integrere to kulturer, teknologi, viden og arbejds processer. Desuden kan en virksomhed enten føle sig presset til at opkøbe eller fusionere med en partner, som på sigt viser sig ikke at være den rigtige

14 Danske erfaringer Danske erfaringer Vi vidste ikke rigtig om markedet ville være klart til os og greb det hele lidt opportunistisk an. Vi havde en faglig metode og et start produkt, vi kunne sælge, og vi havde en stærk ideologi og vision om at gøre livet bedre. Dette var udgangspunktet og alt andet er videreudviklet der fra. Helle Søholt, CEO, Gehl Architects danske erfaringer Som nævnt i indledningen bygger rapporten Perspectives of Globalisation and the Danish Architecture and Engineering Industry på interviews med seks arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Disse virksomheder har ikke fulgt én enkelt strategi, men har erfaringer med forskellige etableringsformer og tilgange til de internationale markeder. Fælles for dem er, at de alle har fundet begyndelsesfasen svær, og det første skridt vanskeligt at tage. I de fleste tilfælde har internationaliseringsfasen været igangsat af, at virksomhederne har vundet en international konkurrence, og der har ikke været tale om egentlige strategier fra begyndelsen. Nogle af virksomhederne har bevidst anvendt lang sigtede forretningsstrategier til at star te de res internationale tiltag eller til at støtte deres internationale aktiviteter. Andre virksomheder har fulgt en mere ad hoc præget strategi fra op - gave til opgave. Både forskere, fagfolk og Eksportrådets konsulenter er enige om, at der ikke er én rigtig strategi for internationalisering, men at nogle tilgange er mere hensigtsmæssige end andre, alt afhængig af hvordan den enkelte virksomhed er skruet sammen. Da traditionen for udbud og konkurrencer inden for arkitekt- og ingeniør - virk somheder er stærk, vil denne form for eksport ofte være styrende for internationalise rin - g en. Denne form for internationalisering kan med fordel understøttes af mere langsigtede strategier, der bygger på de overvejelser, der er gennemgået på de forrige sider. Forretningsovervejelser Tiltag, der udelukkende bygger på interesse, er sjældent levedygtige og kan stå i vejen for hele virk somhedens overlevelse i det lange løb. Virksomheder er nødt til at udvikle en strategi, der byg ger på virksomhedens egne erfaringer, ressourcer og kompetencer. Selvom de interviewede virksomheder ikke altid har lagt en bevidst stra tegi, konkluderer un - dersøgelsen, at forret ningsovervejelser og viden om almindelig forret nings skik tilsyneladende har været afgørende for virksomhederne på såvel det internationale ni veau som på det hjemlige marked. For flere af virks omhederne har personale med forretnings baggrund eller tilegnet spe cialviden om forret ningsstra tegier, været af afgø rende betydning for succesen med de internationale aktiviteter. Rap porten fast slår endvidere, at virksomheder, som ikke selv be sidder forretningskompetencer, kan have stor fordel af støtte fra ekstern side, eksempelvis i form af netværk, samarbejdspartnere eller eks terne konsulenter. Ressourcemæssigt overblik Kendskab til virksomhedens finansielle aktiver og kernekompetencer er altafgørende i internationa - liseringsprocessen. De interviewede virksom - he d er, der har fået fodfæste på det internationale mar ked, har alle erkendt vigtigheden af at have et klart billede af deres økonomiske og faglige ressourcer for at kunne satse mere strategisk på et internationalt marked. Flere af virksomhederne har udviklet en portefølje af kernekompetencer, der bliver brugt til internationale aktiviteter, f.eks. fokus på læring, byliv, kommercielle bygninger eller broer. På det danske hjemmemarked spreder de sig derimod over flere typer af byggerier, fordi de her kender de andre spillere, bygningsreglementer og forventninger. At arbejde stra tegisk med ker nekompetencer ser i nogle til fælde ud til at være en forudsætning for, at en virksomhed har kunnet skabe sig et omdømme eller opbygge et netværk internationalt set. Opbygning af netværk og omdømme Omdømme bliver ofte nævnt som en vigtig fak - tor for at opnå international efterspørgsel. Omdømme ser da også ud til at være en effektiv dør - åbner til afgrænsede områder, hovedsageligt på hjemme- eller nærmarkedet. Flere af de danske virksomheder har dog oplevet, at deres omdøm

15 Danske erfaringer Vi har et navn her i Danmark, folk ved, hvad vi står for, men ikke i resten af verden, så der er det vores portefølje, vores bygninger, der har stor betydning. Frants Nielsen, Commercial Director, Henning Larsen Architects me kun har haft en begrænset betydning i forsøget på at opnå international anerkendelse og skabe grundlag for internationale aktiviteter på nye markeder. Omvendt regnes netværksforbind elser for at være meget værdifulde, hvis man vil have succes på internationalt niveau. For nogle virksomheder var disse netværk selve årsagen til deres udenlandske tiltag og en væsentlig faktor i forhold til fremtidige aktiviteter. Etableringsformer Flere af de interviewede virksomheder har valgt at etablere sig på de internationale markeder ud fra ressourcer og kernekompetencer. Men spørgs - målet om risiko har også spillet en stor rolle. Så - ledes har de fleste virksomheder startet deres inter nationale aktiviteter på måder, der har kræ - vet færrest mulige investeringer og som u middelbart synes at være forbundet med den mindste risiko, f.eks. udelukkende via udbudsdeltagelse/ konkurrencer og/eller via netværk. De mest brugte former for indtræden på nye markeder bygger på projektkontorer og/el ler strategiske alliancer med lokale partnere i forbindelse med udbud eller konkurrencer. Gennem et sådant sam arbejde har de fleste virksomheder forsøgt at skaf fe sig adgang til viden om det pågældende marked og overvinde den psy - kiske afstand, der generelt betragtes som en stor barriere inden for branchen. I visse tilfælde led - te samarbejdet med lokale partnere gradvist til en fusion eller til outsourcing af visse opgaver for at kunne fungere mere omkostningseffek tivt. Internationale tiltag baseret på projektkontorer har vist sig gavnlige for stør re projekter, og for flere af virksom hed erne har det udviklet sig til mere permanente kon torer eller alliancer ude i verden. For de fleste virksomheder er internationa - liseringen foregået gradvist. De første opga ver uden for Danmarks grænser har været på nærmarkeder som eksempelvis Tyskland, England el - ler Skandinavien, og med en vis erfaring i bagagen har flere af virksomhederne bevæget sig ud på fjernmarkederne. Som nævnt afhænger valget af etableringsform altid af en række vari ab ler, hvoraf de oftest iagttagede drejer sig om virksomhedsstørrelse og ressourcer, virksomhedernes personalesammensætning, erfaring, omdømme og netværk. Outsourcing Globaliseringen giver ikke alene mulighed for at udvide sin forretning til det internationale marked, det giver ligeledes mulighed for at redu cere virksomhedens omkostninger gennem outsourcing. Skønt en række virksomheder har erkendt vigtigheden af sourcing-aktiviteter såvel internt som eksternt og allerede nyder godt af disse processer, forholder andre virksomheder sig sta dig tøvende. Ikke des to mindre har flertallet af virksomhederne aner kendt det faktum, at sourcingaktiviteter sandsynligvis bliver uundgåelige med tiden på grund af forandringer ind en for såvel bran - chen som kundebasen. Sourcingaspektet behandles mere i rapporten Perspectives of Globa lisation and the Danish Architecture and Engineering Industry

16 Kom godt i gang Kom godt i gang Det handler om at fokusere på oplevelsen, der giver succes, så man har lyst til at gå videre. Hans Jørgen Lorenzen, Forberedelseskonsulent, Eksportrådet kom godt i gang Der er gode muligheder for at få hjælp til at komme i gang med internationalisering. BRUG DANSKE ARK DANSKE ARK arbejder målrettet med at hjælpe deres medlemsvirksomheder i virksomhedernes internationale arbejde. På kan DANSKE ARKs med l emmer finde rapporter om markedsfor hold, praktiske informationer og om den finan siel le situation i 32 lande. Rapporterne er udarbejdet af henholdsvis Eksportrådet under Udenrigsministeriet, Deloitte og DANSKE ARK. På 10 udvalgte markeder (Rumænien, Kina, USA, Rus land, Tyskland, Litauen, Storbritannien, Indien, Brasilien og Canada) find es desuden rapporter med uddybende information om landene og værktøjer til, hvordan man kommer ind på markedet. DANSKE ARK har desuden en direkte hotline til Deloitte, der rådgiver om skatteforhold samt til det engelske advokatfirma Trowers & Hamlins, der rådgiver om juridiske forhold i UK og Mellemøsten med speciale i bygge og anlæg. Hvert år laver DANSKE ARK og FRI en eksportanalyse, der giver et overblik over de danske arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der ekspor - te rer til udlandet, hvor de har aktiviteter, omsætningstal etc. Eksportanalyserne kan downloades på DANSKE ARK og FRIs websites. Netværk og markedsføringsaktiviteter For at markedsføre medlemsvirksomhederne i ud - landet gennemfører DANSKE ARK blandt andet målrettede fremstød i udlandet, målrettede og se lekterede besøg i Danmark samt internatio nale pressebesøg. Besøgene i Danmark gennem føres ofte i tæt samarbejde med Uden rigs ministeriet og sammen med grupper af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder. Målgrup pen for de udenlandske besøg er potentielle byg herrer og udvalgte udenlandske journalister. DANSKE ARK har tilknyttet et interna tio nalt ud - valg på otte medlemmer og en under lig gen de netværksgruppe med 15 medlemsvirksomheder. Ud valget og netværksgruppen udstikker sam men retningen for DANSKE ARKs arbejde på det internationale område, ligesom man udveksler er faringer erfaringer, som DANSKE ARK også bruger ved rådgivning af andre af medlemmerne. Medlemsvirksomheder kan læse meget me - re om DANSKE ARKs internationaliserings aktiviteter på BRUG FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) Medlemmer af FRI, der også er medlem af DI (Dansk Industri), kan få juridisk bistand fra DI om internationale forhold og deltage i DI s Business Networks i udlandet. Derudover arrangeres der fællesarrangementer i DI omkring aktuelle temaer på de internationale markeder. FRI formidler nyheder, viden og informati on om arrangementer og andre internationale til tag fra DI på På kan man også finde ydelsesbeskrivelser udarbejdet af FRI, DANSKE ARK og PLR (Praktiserende Landskabsarkitekters Råd). Ydelsesbeskrivelserne er udarbejdet som en hjælp til at definere roller samt ydelsernes fordeling mellem rådgivere og klient og mellem de enkelte rådgivere. Disse findes både for rådgivning generelt og for byggeri og planlægning (på dansk og engelsk) og kan bruges som tjeklister i forbindelse med opgaver på det internationale marked. Internationale kontrakter fra International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) kan også bestilles på BRUG Eksportrådet Eksportrådet kan bistå virksomhederne med at komme i gang eller komme videre på eksportmarkederne. Eksportrådet har specialiseret sig i at råd give danske arkitekt-, ingeniør- samt bygge- og anlægsvirksomheder om globaliseringsstrategi, in ternational salgsvækst og forbedring af konkurrenceevne. Alle virksomheder kan søge om Eksport - råd ets program Eksportforberedelse, som forbereder virksomheder bedst muligt til at gå i gang med internationalisering. Eksportrådet har også et sær ligt program, Born Creative, der henvender sig til det kreative erhverv, deriblandt virksomheder ind en for arkitektur og bygge og anlæg: Se mere om programmet under menupunktet eksportrådgi v- ning på Brug desuden Eksportrådets globale netværk, når din virksomhed har behov for råd og vejledning på de globale markeder. Via Udenrigsministeriets ambassader, generalkonsulater og han d elskontorer er Eksportrådet til stede på alle væsentlige eksportmarkeder over hele verden. Eksportrådets globale netværk af 250 rådgivere med lokal ekspertise står direkte til rådighed for dansk erhvervsliv. Få mere at vide på eller ring på Eksportrådets hot - line på tlf

17 Om projektet Globale markeder Om projektet Globale markeder Nærværende publikation Udvid dit marked er en del af projektet Globale markeder, der er igangsat af Dansk Arkitektur Center (DAC), DANSKE ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Projektet består af: Rapporten Perspectives of Globalisation and the Da n ish Architecture and Engineering Industry Workshop med medarbejdere fra toneangivende danske arkitekt- og ingeniørvirksomheder med international erfaring Publikationen Udvid dit marked To seminarer i efteråret 2010 Input fra en sparringsgruppe På kan du læse me - re om projektet, finde links og downloade rapporten Perspectives of Globalisation and the Danish Architecture and Engineering Industry udarbejdet af Kristin Brandl, Center for Strategi og Globali sering, CBS for DAC. Projektet er finansieret af Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsen, DANSKE ARK og FRI. Projektet le - d es og gennemføres af DAC i samarbej de med DANSKE ARK og FRI

18 Tak til Sparringsgruppe Bent Pedersen Professor, CBS Hans Jørgen Lorenzen Underviser CBS, Konsulent Eksportrådet, Udenrigsministeriet og Euro Export Consult A/S Karen Eva Abrahamsen Souschef, Eksportrådet, Udenrigsministeriet Lennie Clausen Projektleder, Realdania Michael Sloth Direktør, Bascon Nanna Nyhom Specialkonsulent, Branding Denmark Natalie Mossin Daværende Programchef, DAC Peter Theibel International konsulent, DANSKE ARK Peter Ørberg Jensen Adjunkt, CBS Preben Booch Chefkonsulent, FRI Torben Pedersen Professor, CBS Workshopdeltagere Frants Nielsen Commercial Director, Henning Larsen Architects Gert Schneider Sektionsleder ANL, Sloth Møller A/S Henrik Hvidt Partner og Adm. direktør, Hvidt Arkitekter Kai-Uwe Bergmann Associate Partner, Director Business Development, BIG Lars Ostenfeld Riemann Group Director, Buildings & Design, Rambøll Malin Meyer Partner, Danielsen Architecture Marc Wilson Managing Partner, SITE A/S Interview Frants Nielsen Commercial Director, Henning Larsen Architects Gert Schneider Sektionsleder ANL, Sloth Møller A/S Hans Jørgen Lorenzen Underviser CBS, Konsulent, Eksportrådet, Udenrigsministeriet og Euro Export Consult A/S Helle Søholt CEO, Gehl Architects Jens Peder Jensen Sektorrådgiver, Byggeri og anlæg, Eksportrådet, Udenrigsministeriet Julian Weyer, Partner, Arkitektfirmaet C. F. Møller Karen Eva Abrahamsen Souschef, Eksportrådet, Udenrigsministeriet Lars Søndergaard CEO, Dissing & Weitling architecture Ove Christen Mørck Director, CENERGIA Energy Consultants Poul Ove Jensen Leder af broafdelingen, Dissing & Weitling architecture 34 35

19 Denne publikation giver en introduktion til de forretningsmæssige forberedelser, der skal til for at tage de første skridt mod nye markeder. Publikationen henvender sig især til små og mellemstore virksomheder, der enten har haft en enkelt opgave i udlandet eller tænker på at søge ud over de danske grænser. 36

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren!

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! fødevarerforarbejdning og opbevaring til brug for moderniseringen af den russiske fødevaresektor. Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! Business Trip, hvor russiske

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Internationale studerende i din virksomhed

Internationale studerende i din virksomhed Gør en forskel VIA University College Internationale studerende i din virksomhed indsæt billede Indhold 3 Om denne brochure 4 Din virksomheds muligheder 6 Stor succes med udenlandske studerende 10 Høj

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

fødevareforarbejdning og opbevaring til brug for modernisering af den russiske fødevaresektor.

fødevareforarbejdning og opbevaring til brug for modernisering af den russiske fødevaresektor. Svendborg, d. 22/2-2012 fødevareforarbejdning og opbevaring til brug for modernisering af den russiske fødevaresektor. Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Underoverskrift (MetaUM str. 16) Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Verden Venter.. Oplæg ved Internationaliseringsrådgiver Martin Amdi Pedersen Eksportrådet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops.

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. WORKSHOP 1 I 27. maj 2014 Eksportparathed Vi ser på, hvad det helt konkret er der sker, når virksomheder går på eksportmarkedet, og hvorfor så

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere