Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten"

Transkript

1 Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1, stk. 2, nr. 3. Edb-programmer nyder ophavsretlig beskyttelse, jf. OPHL 1, stk. 3. Særlige kendetegn for digitale produkter: Kopiering medfører ikke kvalitetsforringelse. Kopiering er forbundet med meget lave omkostninger. Gode muligheder for spredning. Dansk ret OPHL Som i dag i bygger på: Programdirektivet (1991). Databasedirektivet (1996). Infosoc-direktivet (2001). Europa-parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. Internationale konventioner, f.eks. Bernerkonventionen (1886 revideret i 1971), og Verdenskonventionen om ophavsret (1952). Retserhvervelsen Formfrihed! Rettighederne Ophavsretlig beskyttelse indtræder i og med frembringelsen af værket. UP: Beskyttelsen tilkommer frembringeren, jf. 1, stk. 1 Den, som frembringer. Økonomiske, jf. 2. Ideele, jf. 3 Eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse. Faderskabsretten og respektretten. Beskyttelsens objekt hvad er et edb-program? OPHL 1, stk. 3: Edb-programmer henregnes til litterære værker. Programbegrebet En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medium, som tilsigter direkte eller indirekte at bringe en datamat til at angive, udføre eller opnå IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 1

2 en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resultat, jf forarbejder. Det er således programmets input der er beskyttet, og ikke programmets output. Hvornår er der tale om et edb-program? Eks. både kildekode og maskinkode, om udtrykt i en bog, avis eller hakket ind på Jellinge-stenen Algoritme/idé er ikke beskyttet (MBA s. 288 ff.) Kun det konkrete udtryk, ikke den abstrakte idé er beskyttet. Eks. En maler får ophavsret til billedet, men ikke motivet. Idégrundsætningen kan udledes af 1, jf. bl.a. udtryk, jf. Hessellund. Desuden 4, stk. 2. Dette betyder at heller ikke metoder er beskyttet, fx programmeringsmetoder, eller alm. principper for opbygning af en database. Forarbejder er endnu ikke programmer (MBA s s ) Disse kan være beskyttet som Alm. litterært værk. OPHL 1, stk. 1. Diagrammer, flowcharts mv. Værker af beskrivende art. Disse kan være omfattet som tegninger af teknisk-beskrivende art jf. OPHL 1, stk. 2. Beskyttelsen er dog beskeden, og andre kan stadig fuldføre planerne i en fra plan-værket adskilt manifestation. Forberedende designmateriale. Disse er beskyttet som Edb-programmer efter OPHL 1, stk. 3. Skal fortolkes indskrænkende idet en meget bred fortolkning vil kun rumme alt, og så vil idéen pludselig være beskyttet. OPHL 1, stk. 3 omfatter som udgangspunkt: Kildekode/sourcekode (MBA s. 362 f.) Helt oplagt ophavsretligt beskyttet som litterært værk. Objektkode/maskinkode. Knap så oplagt under 1, men er oplagt kildekoden i ændret skikkelse / anden teknik / oversættelse, jf. 2, stk. 1. Og man har åbenbart valgt at det skal beskyttes direkte som værk! Beskyttelse af grænseflader ( interfaces ) Brugergrænseflader / skærmbillede Look and feel I dansk ret beskyttes look and feel formentlig som brugskunst. Stort krav til værkshøjde, og man er forsigtig med bskyttelsen, da det er smartest at brugergrænsefladerne ligner hinanden, da brugerne ofte skal investere store ressourcer i at lære programmet at kende. MBA s ff ff. Er ikke beskyttet som programmer. De enkelte dele kan dog være beskyttet. Fx et billede, et foto og lignende. Selve brugergrænsefladen, (hvor der klikkes, hvorledes enkelte taster anvendes) kan formentlig beskyttes som brugskunst. Beskyttelsen vil formentlig være begrænset, da måden at bruge et program på, minder om en bil. Gearstang, rat og pedaler sidder ens i alle biler, og dette er også smartest. Der skal derfor meget til før der er tale om en krænkelse for snyltning efter MFL 1. Tekniske grænseflader Den information som er nødvendig for at kunne skabe et program der kan arbejde sammen med det andet program. Er ikke beskyttet, men er i lukkede systemer ofte beskyttet som erhvervshemmelighed efter MFL, og man skal derfor have tilladelse til den. Kan man ikke få den tilladelse, må man forsøge sig med reverse engineering. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 2

3 Er grænsefladen indeholdt i programkoden, og er en del heraf, kan den på den baggrund være beskyttet som program. Da der imidlertid ofte er tale om teksniske specifikationer kan originalitetskravet ofte ikke anses for opfyldt. (TR s. 40) MBA s. 377 f. Tvivlsspørgsmål Dokumentation fx brugermanual litterært værk jf. OHL 1,1 Man sondrer mellem brugerdokumentation og systemdokumentation, (som primært er til programmøren/systemudvikleren) Hjælp-funktioner, pop-up menuer mv. Makroer Originalitetskravet Edb-direktivet art. 1, stk. 3 Også litterært værk, uanset at teksten ofte optræder sammen med programkoden Programmer i programmet. Ofte så små eller lavet på en måde, så der ofte ikke er originalitet. et edb-program skal nyde beskyttelse, hvis det er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Der gælder ikke andre kriterier for, om et edb-program er berettiget til beskyttelse. Generelt er der tale om et mildt krav. F.eks. U H - Langelinie-bestikket. Idé/algoritme ctr. det konkrete udtryk (MBA s. 289 ff.). Kun menneskeskabte værker (MBA s. 289, 292 f. og 435 ff.). Krav om en intellektuel, personlig skabende indsats Ikke ophavsret til programmer, som er computergenererede. Eksempel: CASE-programmering (Computer Aided Software Engineering) (MBA s. 86 f., 300 f., 363 f. og 435 ff.). kvantitetskrav Her kan programmøren, dog opnå ophavsret som samleværk til selve strukturen. (beskyttes som litterært værk) Den originale programmør kan få ophavsret til de enkelte program komponenter. Det er dog svært at få ophavsret til helt små ting skal være originalt kvalitetskrav Selv et dårligt skrevet program på 1000 linier, som kunne have været skrevet på 10 er stadigvæk beskyttet. MBA s. 288 ff. og 292 ff. Dobbeltfrembringelseslæren Hvor går grænsen? Svært at sige noget præcist. Dobbeltfrembringelseslæren som ledetråd. Kan den samme idé/algoritme udtrykkes på flere måder? Hvor stor er sandsynligheden for, at to (eller flere) personer med den samme idé kommer frem til (præcis) det samme resultat/udtryk? taler imod originalitet. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 3

4 U H tipsdommen (MBA s. 292 og mat.saml. s. 4 ff.) 1. Indebærer markedsføring og salg af Supertips en krænkelse af Datatips ophavsrettigheder? Er Datatips ophavsretligt beskyttet? Har Datatips den fornødne originalitet? Domstolene tager udg.pkt. i dobbeltfrembringelseslæren. SHR + HR: + risiko for dobbeltfrembringelser ikke særligt originalt kunne kun laves på meget få måder ophavsretlig beskyttelse. (mat.saml. s ) 2. Har Supertips (og/eller Datatips) handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. MFL 1? Foreligger der snyltning på Datatips indsats ved plagiering/produktefterligning? SHR + HR: Er der i øvrigt handlet i strid med god markedsføringsskik? Misrekommandering Datatips: + og + erstatningsansvar. pga. et brev til forhandlere som satte Supertips i et dårligt lys. Supertips: og erstatningsansvar. Ophavsrettens subjekt overdragelse af rettighederne Udg.pkt.: Frembringeren, jf. OPHL 1. Ophavsretten kan kun opstå hos en fysisk person. Bemærk OPHL 6 om fællesværker. Her kan flere have ophavsret i fællesskab. Det kræver dog at de enkelte skaberes del af værket ikke kan udskilles som selvstændige værker. MBA s. 347 ff. Modif: Overdragelse ved aftale Generelt Ophavsretten er en formueret og kan som sådan overdrages. Desuden er dette fastslået ved 53. Public domain afkald på rettighederne Programmet har ikke originalitet, dvs. er ikke ophavsretligt beskyttet ( åndeligt fælleseje ). Programmet er ophavsretligt beskyttet, men ophavsmanden har givet (delvist) afkald på sine rettigheder (sml. OPHL 53). Eksempel: Freeware. MBA s. 455 ff. Uden for ansættelses-forhold. + Konsulenter mv. Udg.pkt.: Frembringeren, dvs. hvervtageren, har ophavsretten. Om kunden kan videreoverdrage programmet, eller anvende det på anden måde en først forudsat, beror på en fortolkning af aftalen. Eksempel: K01 pkt. 22 om rettigheder til programmel og dokumentation: Kunden erhverver alene en [tidsubegrænset] brugsret til det leverede programmel og dokumentation... Modif.: Aftale Ophavsretten tilkommer bestilleren /hvervgiveren. Eksempel: K33 pkt. 22 om kundens ret til programmel mv.: Kunden har ejendomsret og enhver anden rettighed til alt sådant programmel, der er udviklet særligt til kunden. Leverandøren har dog ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling af systemet, til brug ved udvikling af systemer for tredjemand Modif.: Ansættelsesforhold Ophavsretten kan overgå til frembringerens arbejdsgiver. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 4

5 Arbejdstageren kan overdrage sin rettigheder ved udtrykkelig aftale. Arbejdsretlige regler Stiltiende aftale/sædvane, dvs. i kraft af ansættelsesforholdet. Varigt og fast ansættelsesforhold. Værket er frembragt som et led i ansættelsesforholdet. Ophavsretten overgår til arbejdsgiveren i det omfang, det er nødvendigt aht. arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Sagen om Herning Folkeblad. OPHL 59 en særlig regel om edb-programmer Ophavsretten overgår til arbejdsgiveren, hvis edb-programmet er frembragt under udførelsen af arbejdet eller efter arbejdsgiverens anvisninger. Også ideele rettighed. Shareware. Open source Shareware Programmet kan erhverves gratis, men brugeren skal betale for fortsat brug ud over en vis prøveperiode. MBA s. 457 f. Open source Åben kildetekst Adgang til at ændre programmets kildekode og lave en ny version af programmet. Adgang til at videregive programmet og/eller en ny version af programmet. Pligt til at navngive tidligere programudviklere. Pligt til at lade sine egne forbedringer mv. benytte af andre. Det følger bl.a. af GPL (Generel Public License), MBA s. 459 ff. + Beskyttelsens indhold OPHL 2: Ophavsmandens økonomiske rettigheder Ophavsmanden har eneret til at råde over værket i oprindelig eller uændret skikkelse ved Eksemplarfremstilling ( 2, stk. 2) og Tilgængeliggørelse for almenheden ( 2, stk. 3 og 4). OPHL 3: Ophavsmandens ideelle rettigheder (droit moral) Faderskabsretten og Respektretten Ophavsmandens ideelle rettigheder (droit moral). OPHL 3 Det tyder på en neddæmpet betydning inden for edb-programmer. Ses i 59, husk dog OpenSource-licenser. OPHL 3, stk. 1: Faderskabsretten. Ret til at blive navngivet OPHL 3, stk. 2: Respektretten. Må ikke krænke rettighedshaverens ære. OPHL 3, stk. 3: Om overgang af ophavsmandens ideelle rettigheder. Udg.pkt.: De ideelle rettigheder er uoverdragelige, jf. også 53, stk. 1. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 5

6 Modif: i begrænset omfang, fx et enkelt værk eller oplag, men ikke generelt overdragelse. MBA s. 288 og 328 ff. Modif: Ansættelsesforhold, jf. 59 forarbejder. Ophavsmandens økonomiske rettigheder. OPHL 2 Eksemplarfremstillings-retten Udg.pkt.: Ophavsmanden har eneret til at fremstille eksemplarer af værket i oprindelig og ændret skikkelse, jf. OPHL 2, stk. 1. Eneretten omfatter både hel og delvis eksemplarfremstilling, jf. 2, stk. 2 Tidligere var der tvivl om hvorvidt midlertidige eksemplarer var omfattet af eneretten. Infosocdirektivet slog det helt fast. MBA s. 306 ff. + mat.saml. s => også kopier i ram er omfattet. Udg.pkt.: Almindelig anvendelse/kørsel af programmet medfører eksemplarfremstilling og er dermed en krænkelse af ophavsmandens eneret! Krænkelseslæren Problemstilling: Hvornår foreligger der et eksemplar af værket (i ændret skikkelse )? Der foretages ækvivalens-vurdering (MBA s. 304 f.) hvor stor er ligheden? Udgangspunkt i kildekode sammenligner struktur og de enkelte programinstruktioner. For så vidt angår skærmbilleder, og grafiske elementer sammenlignes disse også hver for sig. (Ikke edb-programmer men selvstændigt beskyttetede) Spørgsmål: Står program 2 på skuldrene af program 1? Kendte frembringeren af program 2 til program 1? kendte P2 ikke til P1 er der ingen krænkelse Sml. dobbeltfrembringelseslæren og U tipsdommen (MBA s mat.saml. s. 4 ff.) Genskabelse af elementer OPHL 22 om citatret - (MBA s. 344 ff. + s. 357 f. (om partitioneringsproblemet )) Adgang til at citere fra et offentliggjort værk i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Pligt til navne- og kildeangivelse, jf. OPHL 11, stk. 2. Eksempel: U Ø - CeeDee empire (MBA s mat.saml. s. 14 ff.) Lydklip på sek var for langt til at være et citat, jf. 22. Bearbejdelser OPHL 4, stk. 1, om bearbejdning Bearbejderen har ophavsret til det bearbejdede værk, men skal respektere den oprindelige ophavsmands ret iht. 2 og 3. Forudsætninger: Bearbejdningen OG det oprindelige værk har den fornødne originalitet. Bearbejdning af edb-programmer forudsætter en eksemplarfremstilling Bearbejdning uden ophavsmandens samtykke kan kun ske inden for rammerne af OPHL 36 (den legale programlicens). MBA s. 297 ff f. Fri benyttelse er OK, jf. OPHL 4, stk. 2. (MBA s. 297 ff f. ) Fx referat Midlertidige eksemplarer mv. OPHL 2, stk. 2 Udg.pkt.: Almindelig anvendelse/kørsel af programmet medfører eksemplarfremstilling og er dermed IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 6

7 en krænkelse af ophavsmandens eneret! Modif.: Indskrænkninger i ophavsmandens eneret til eksemplarfremstilling. OPHL 12, 36 og 37. OPHL 12 om privatkopiering Udg.pkt.: + adgang til at fremstille enkelte eksemplarer til privat brug, jf. 12, stk. 1. Forudsætning: Lovligt forlæg, jf. OPHL 11, stk. 3. Privat omfatter familie og venner Modif.: privatkopiering af edb-programmer i digitaliseret form, jf. 12, stk. 2, nr. 3. (MBA s. 341 ff.) Bemærk 12, stk. 2, nr. 5 + fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker (end edb-programmer eller databaser) til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand. 12, stk. 3: Privatkopiering må ikke ske på grundlag af et lånt eller lejet eksemplar uden samtykke fra rettighedshaveren. 11, stk. 3: Krav om lovligt forlæg. MBA s. 343 f. Midlertidig eksemplarfremstilling Der er en generelt hjemmel til at foretage midlertidig eksemplarfremstilling til transmission i netværk eller til lovlig brug, jf. 11a Denne hjemmel vedkommer særligt ISP'erne for transmission på internettet. Desuden giver den hjemmel til kopiering af hjemmesider, musik, billeder til midlertidig brug. 11a gælder dog ikke for edb-programmer og databaser, jf. 11a, stk. 2. Man har tidligere diskuteret om der var tale om eksemplarfremstilling ved kopiering af edb-programmer for dennes brug. Der sker kopiering i RAM og eventuelt på harddisken ved installation. Med infosoc-direktivet blev det endeligt fastslået af der var tale om eksemplarfremstilling. Følger nu af 2, stk. 2, jf. enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis Hjemmel for andre værker end edb-programmer og databaser findes herefter i 11a. For edb-programmer og databaser er der indsat hjemmel i Legal licens Kun den, der har ret til at benytte programmet, dvs. den retmæssige bruger, må fremstille eksemplarer. Svarer til 11, stk. 3 kun eksemplarfremstilling på grundlag af lovligt forlæg (lovligt eksemplar). 36, stk. 1, nr. 1, om almindelig brug og fejlretning Herefter ret til at foretage de nødvendige eksemplarer for brugen af programmet og for fejlretning. Problemet med at der sker kopiering til Rammen er hermed løst ved lov. MBA s. 306 ff. og 310 f. + mat. saml. s U V Outsourcing Hvad er nødvendigt? (mat.saml. s. 173 ff.) A havde købt programmet af B, og ville nu flytte programmet over i sit datterselskab, hvor han outsourced nogle funktioner til. Aftalen: Kunden erhverver kun brugsret til programmet. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 7

8 Programmet må kun anvendes hos kunden. Evt. installation hos kundens datterselskab betragtes som levering af et nyt program. Programmet må under ingen omstændigheder mangfoldiggøres eller kopieres. Overdragelse til tredjemand kræver leverandørens skriftlige tilladelse. Outsourcing Udskillelse af en aktivitet fra en virksomhed, således at den pågældende aktivitet udføres hos en anden leverandør eller på et andet sted. (MBA s. 935 ff.) VLR s dom: Restriktiv fortolkning af aftalen aktiviteten udføres i andet retligt regi og på en anden adresse. Outsourcing uden forudgående aftale udgør en misligholdelse af aftalen og en krænkelse af OPHL 2. De eksemplarer, der fremstilles hos tredjemand, er med andre ord ikke nødvendige sml. OPHL 36, stk. 1, nr. 1 (sml. mat.saml. s. 175, 1. sp. Nederst). Erstatning, jf. OPHL 83 Prisen for installation af et nyt program (ca kr.) (Sidebemærkning) Man kan regulere outsourcing ved aftale: K02 pkt. 23.1: Kunden kan overlade drift og vedligeholdelse af leverancen til tredjemand (outsourcing). Tilladt at outsource brugen af programmet. Problemstilling: Giver 36, stk. 1, nr. 1, hjemmel til, at må installere programmet på flere maskiner? Ja, hvis det er nødvendigt! MBA s. 383 f.: Ja ( just like a book ). man må ikke bruge det samtidigt Ikke enighed om resultatet. Ingen domspraksis. Fejlretning, jf. 36, stk. 1, nr. 1 (MBA s. 386 f.) Undtagelse til ophavsmandens eneret til tilgængeliggørelse i ændret skikkelse, jf. OPHL 2, stk. 1. Der skal formentlig foreligge proportionalitet mellem indgrebet og fejlens betydning. Kan fraviges ved aftale, jf. 36, stk. 3 e.c. 36, stk. 1, nr. 2, om sikkerhedskopier Den retmæssige bruger må fremstille et sikkerhedseksemplar af programmet, for så vidt det er nødvendigt for benyttelsen af det. Skal formentlig ikke forstås i ental. Præceptiv, jf. 36, stk. 3. MBA s. 384 f. 36, stk. 1, nr. 3, om reverse analysis / testkørsler / black box analyse Fastslå ideer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer i programmet. Præceptiv, jf. 36, stk. 3. MBA s. 391 ff. Reverse engineering 37 om reverse engineering/dekompilering Hvem? 37, stk. 1, nr. 1: Licenshaveren eller en anden person, der har ret til at benytte et eksemplar af et edb-program, eller på disses vegne af en person, der har tilladelse hertil. Nødvendighedskriteriet 37, stk. 1, nr. 2: Oplysningerne må ikke være let og hurtigt tilgængelige på anden vis. Står det fx i en bog, eller manualen, eller på internettet. MBA s. 393 ff. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 8

9 Omfang/formål 37, stk. 1, nr. 3: Kun de dele af det oprindelige edb-program, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet. Brug af oplysninger, der er fremkommet ved lovlig dekompilering Oplysningerne må kun bruges til at skaffe interoperabilitet med et selvstændigt udviklet program, jf. 37, stk. 2, nr. 1. Oplysningerne må ikke videregives til tredjemand, jf. 37, stk. 2, nr. 2. Oplysningerne må ikke bruges til at plagiere det oprindelige program, jf. 37, stk. 2, nr. 3. Adgangen til at dekompilere iht. 37, stk. 1 og 2, kan ikke fraviges ved aftale, jf. 37, stk. 3. Overtrædelse af et evt. forbud i aftalen mod reverse engineering i aftalen udgør ikke misligholdelse. Det er formentlig tilladt at indsætte en bestemmelse i aftalen om at man skal give meddelelse hvis man vil dekompilere programmet. Så kan de eventuelt selv give de nødvendige oplysninger. Aftalt programlicens Licensbegrebet Definition: Tilladelse til udnyttelse af værket (rettighedsoverdragelse) MBA s. 378 ff. MBA s. 379: I retlig karakteristik er licensen et løfte Ofte en gensidigt bebyrdende aftale Ofte vedvarende kontraktsforhold Se f.eks. K01 pkt. 22 om rettigheder til programmel og dokumentation: Kunden erhverver alene en [tidsubegrænset] brugsret til det leverede programmel og dokumentation... Aftale mellem ophavsmanden og brugeren om brugerens ret til udnyttelse af programmet, herunder eksemplarfremstilling. MBA s. 379 f. Rækkevidden af licensaftalen fastlægges ved fortolkning af aftalen/løftet (sml. OPHL 53) Hvem må udnytte værket/bruge programmet? Enkeltbrugerlicens/flerbrugerlicens. Hvad må de bruge programmet til? Begrænset ctr. fuldstændig rettighedsoverdragelse, platformslicenser, site-licens, Shrink wrap klausuler (MBA s. 907 ff.) Vedtagelse? Burde brugeren forvente at programmer indeholdte de givne vilkår. Hvis vilkårene er almindelig og rimelige betragtes de for de meste som vedtaget. Hvis urimelige er de ikke vedtaget. Forudsætningssynspunkter medfører (formentligt) at brugeren er bundet i den forventede skikkelse. Tekniske beskyttelsesforanstaltninger OPHL kapitel 6a Kopispærringer mv. 75b-75d, dvs. tekniske foranstaltninger, der har til formål at forhindre eller begrænse handlinger [ ] som [rettighedshaveren] ikke har givet tilladelse til. Edb-programmer ( 75b) Andre (digitale) værker ( 75c-75d). IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 9

10 Elektroniske oplysninger om rettigheds-forvaltning (digitale vandmærker mv.). 75e 75b om edb-programmer Det er ikke tilladt at omsætte eller i kommercielt øjemed besidde midler, hvis eneste formål er: at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som er anvendt til at beskytte et edb-program. (formålet med beskyttelsen skal således været at beskytte mod kopiering.) Kun besiddelsen af værktøjet til omgåelse er omfattet. (Og kun kommerciel besiddelse). Selve omgåelsen handlingen er ikke omfattet. Der er tale om lovlig omgåelse af en kopispærring, hvis hensigten er at fremstille en sikkerhedskopi, jf. 36, stk. 1, nr , 1. pkt.: Straf (bøde) ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse. 75c om andre (digitale) værker end edb-programmer 75c, stk. 2: Forbud mod besiddelse mv. af indretninger til omgåelse af beskyttelses-foranstaltninger (svarende til 75b). Videregående beskyttelse 75c omfatter også: Selve omgåelseshandlingen (stk. 1). kun hvis effektiv beskyttelse Problemstilling: hvis hindringen let kan fjernes er den ikke omfattet af bestemmelsen. Indretninger, som kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål end omgåelse af kopispærringer mv. (stk. 2, nr. 2). Tjenesteydelser (stk. 3). 78, 1. pkt.: Straf (bøde) ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse. Omfatter 75c omgåelse af kopispærringer mv. med henblik på lovlig kopiering/brug, jf. navnlig 12, stk. 2, nr. 5 (privatkopiering)? Ordlyd (sml. også 75d) (MBA s. 452) jf. ordlyden er det ulovligt Infosoc-direktivet, betragtning nr. 48 (mat.saml. s. 147 f.) Foranstaltninger bør ikke forhindre det elektroniske udstyr i at fungere normalt eller den teknologiske udvikling heraf. Ok, at fjerne kopispærring hvis det er nødvendigt. (men dette er i strid med ordlyden) Forarbejder (mat.saml. s ) Personlig tilegnelse = Ok efter kulturministeriet opfattelse (sml. OPHL 36, stk. 1, nr. 1 nødvendigt for almindelig brug). Privatkopiering (jf. 12, stk. 2, nr. 5)? Nej det må man ikke jf. fx: Forbudet gælder også selv om omgåelsen har til formål at gøre det muligt for en bruger at drage fordel af en undtagelse i ophavsretslovens 2 Det aftaleretlige/køberetlige problem: Har erhververen misligholdelsesbeføjelser, hvis produktet er forsynet med en kopispærring el.lign.? Vildledende markedsføring, jf. MFL 3 om urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer (Kim Frost, mat.saml. s. 169) det kan være vildledende markedsføring og en mangel. Mangel i køberetlig forstand (MBA s. 449) en teknisk foranstaltning der forhindrer alm. brug er nomalt en mangel. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 10

11 Advarsel i købeaftalen hvis det er udtrykkelig/tydeligt fremhævet at der er kopispærring er der ikke en mangel. 75d om tvangslicens Ophavsretslicensnævnet kan pålægge en rettighedshaver at stille undtagelserne fra ophavsmandens enerettigheder kan udnyttes, jf. navnlig OPHL s regler om tvangslicens. fx, således at programmet kan anvendes af døve og blinde 75e om elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning Oplysninger, der er leveret af rettighedshavere, og som identificerer det beskyttede materiale og/eller rettighedshaveren, f.eks. digitale vandmærker. Også ulovligt at fjerne disse, hvis man kan fjerne kopispærring lovligt. 75e omfatter ikke edb-programmer, jf. stk. 3. Forbud mod at: fjerne eller ændre elektroniske oplysninger eller distribuere/videregive værker, hvor de elektroniske oplysninger er fjernet eller ændret. Straf (bøde) ved forsæt, jf. 78, 2. pkt. Ophavsrettens udstrækning, tidsmæssigt og geografisk Ophavsrettens tidsmæssige udstrækning 70 år efter ophavsmandens død eller offentliggørelsestidspunktet, jf. OPHL 63. MBA s. 327 f. Ophavsrettens geografiske udstrækning Iht. 85 gælder OPHL for: værker, som er frembragt af statsborgere i EØS eller personer, som er bosat indenfor EØS, eller værker, som er udgivet første gang i EØS (eller i EØS og et andet land). Princip om national behandling (territorialprincippet) MBA s. 327 f. Dansk ophavsret skal håndhæves i dansk territorium. OPHL 77 om importforbud Straf, jf. 76, stk. 2, eller STRFL 299b, for indførelse af eksemplarer, hvis: Eksemplarfremstillingen her i DK ville være i strid med OPHL ( 2), OG Indførelsen sker mhp. at gøre eksemplarerne tilgængelige for almenheden. MBA s. 327 f. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 11

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet): Udgivet

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

IT-ret. 9 - Digital aftaleindgåelse... 13 9.1. Forpligtelsens indtræden... 13 9.2. Repræsentationsspørgsmål... 13 9.3. Betydningen af formkrav...

IT-ret. 9 - Digital aftaleindgåelse... 13 9.1. Forpligtelsens indtræden... 13 9.2. Repræsentationsspørgsmål... 13 9.3. Betydningen af formkrav... IT-ret 1 - Introduktion til IT-retten... 3 1.1. Emnet... 3 1.2. Historisk introduktion... 3 1.3. IT-rettens retskilder... 3 1.4. Tekniske standarder... 4 1.5. Selvregulering... 4 1.6. IT-rettens grænseflader...

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.merc.jur Copenhagen Business School 2013

Kandidatafhandling Cand.merc.jur Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling Cand.merc.jur Copenhagen Business School 2013 Brugergrænseflader i edb- programmer Hvordan virksomheder profiterer af brugergrænseflader Graphical User Interfaces in software - How companies

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Kritik af rapporten "Open Source i Danmark"

Kritik af rapporten Open Source i Danmark 2/1 2002 SSLUG: Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" Side 1 Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" SSLUG 2/1 2002 Dette er en 34 sider lang kritik sendt til Økonomi og erhvervsministeren samt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse

Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse Pensum: IT-retten, 2. udg., Elektronisk aftaleret. Indledning Afgrænsning og begreber Her vil behandles elektronisk aftaleindgåelse, herunder: Retsgrundlag Formkrav

Læs mere