Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten"

Transkript

1 Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1, stk. 2, nr. 3. Edb-programmer nyder ophavsretlig beskyttelse, jf. OPHL 1, stk. 3. Særlige kendetegn for digitale produkter: Kopiering medfører ikke kvalitetsforringelse. Kopiering er forbundet med meget lave omkostninger. Gode muligheder for spredning. Dansk ret OPHL Som i dag i bygger på: Programdirektivet (1991). Databasedirektivet (1996). Infosoc-direktivet (2001). Europa-parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. Internationale konventioner, f.eks. Bernerkonventionen (1886 revideret i 1971), og Verdenskonventionen om ophavsret (1952). Retserhvervelsen Formfrihed! Rettighederne Ophavsretlig beskyttelse indtræder i og med frembringelsen af værket. UP: Beskyttelsen tilkommer frembringeren, jf. 1, stk. 1 Den, som frembringer. Økonomiske, jf. 2. Ideele, jf. 3 Eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse. Faderskabsretten og respektretten. Beskyttelsens objekt hvad er et edb-program? OPHL 1, stk. 3: Edb-programmer henregnes til litterære værker. Programbegrebet En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medium, som tilsigter direkte eller indirekte at bringe en datamat til at angive, udføre eller opnå IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 1

2 en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resultat, jf forarbejder. Det er således programmets input der er beskyttet, og ikke programmets output. Hvornår er der tale om et edb-program? Eks. både kildekode og maskinkode, om udtrykt i en bog, avis eller hakket ind på Jellinge-stenen Algoritme/idé er ikke beskyttet (MBA s. 288 ff.) Kun det konkrete udtryk, ikke den abstrakte idé er beskyttet. Eks. En maler får ophavsret til billedet, men ikke motivet. Idégrundsætningen kan udledes af 1, jf. bl.a. udtryk, jf. Hessellund. Desuden 4, stk. 2. Dette betyder at heller ikke metoder er beskyttet, fx programmeringsmetoder, eller alm. principper for opbygning af en database. Forarbejder er endnu ikke programmer (MBA s s ) Disse kan være beskyttet som Alm. litterært værk. OPHL 1, stk. 1. Diagrammer, flowcharts mv. Værker af beskrivende art. Disse kan være omfattet som tegninger af teknisk-beskrivende art jf. OPHL 1, stk. 2. Beskyttelsen er dog beskeden, og andre kan stadig fuldføre planerne i en fra plan-værket adskilt manifestation. Forberedende designmateriale. Disse er beskyttet som Edb-programmer efter OPHL 1, stk. 3. Skal fortolkes indskrænkende idet en meget bred fortolkning vil kun rumme alt, og så vil idéen pludselig være beskyttet. OPHL 1, stk. 3 omfatter som udgangspunkt: Kildekode/sourcekode (MBA s. 362 f.) Helt oplagt ophavsretligt beskyttet som litterært værk. Objektkode/maskinkode. Knap så oplagt under 1, men er oplagt kildekoden i ændret skikkelse / anden teknik / oversættelse, jf. 2, stk. 1. Og man har åbenbart valgt at det skal beskyttes direkte som værk! Beskyttelse af grænseflader ( interfaces ) Brugergrænseflader / skærmbillede Look and feel I dansk ret beskyttes look and feel formentlig som brugskunst. Stort krav til værkshøjde, og man er forsigtig med bskyttelsen, da det er smartest at brugergrænsefladerne ligner hinanden, da brugerne ofte skal investere store ressourcer i at lære programmet at kende. MBA s ff ff. Er ikke beskyttet som programmer. De enkelte dele kan dog være beskyttet. Fx et billede, et foto og lignende. Selve brugergrænsefladen, (hvor der klikkes, hvorledes enkelte taster anvendes) kan formentlig beskyttes som brugskunst. Beskyttelsen vil formentlig være begrænset, da måden at bruge et program på, minder om en bil. Gearstang, rat og pedaler sidder ens i alle biler, og dette er også smartest. Der skal derfor meget til før der er tale om en krænkelse for snyltning efter MFL 1. Tekniske grænseflader Den information som er nødvendig for at kunne skabe et program der kan arbejde sammen med det andet program. Er ikke beskyttet, men er i lukkede systemer ofte beskyttet som erhvervshemmelighed efter MFL, og man skal derfor have tilladelse til den. Kan man ikke få den tilladelse, må man forsøge sig med reverse engineering. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 2

3 Er grænsefladen indeholdt i programkoden, og er en del heraf, kan den på den baggrund være beskyttet som program. Da der imidlertid ofte er tale om teksniske specifikationer kan originalitetskravet ofte ikke anses for opfyldt. (TR s. 40) MBA s. 377 f. Tvivlsspørgsmål Dokumentation fx brugermanual litterært værk jf. OHL 1,1 Man sondrer mellem brugerdokumentation og systemdokumentation, (som primært er til programmøren/systemudvikleren) Hjælp-funktioner, pop-up menuer mv. Makroer Originalitetskravet Edb-direktivet art. 1, stk. 3 Også litterært værk, uanset at teksten ofte optræder sammen med programkoden Programmer i programmet. Ofte så små eller lavet på en måde, så der ofte ikke er originalitet. et edb-program skal nyde beskyttelse, hvis det er originalt i den forstand, at det er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Der gælder ikke andre kriterier for, om et edb-program er berettiget til beskyttelse. Generelt er der tale om et mildt krav. F.eks. U H - Langelinie-bestikket. Idé/algoritme ctr. det konkrete udtryk (MBA s. 289 ff.). Kun menneskeskabte værker (MBA s. 289, 292 f. og 435 ff.). Krav om en intellektuel, personlig skabende indsats Ikke ophavsret til programmer, som er computergenererede. Eksempel: CASE-programmering (Computer Aided Software Engineering) (MBA s. 86 f., 300 f., 363 f. og 435 ff.). kvantitetskrav Her kan programmøren, dog opnå ophavsret som samleværk til selve strukturen. (beskyttes som litterært værk) Den originale programmør kan få ophavsret til de enkelte program komponenter. Det er dog svært at få ophavsret til helt små ting skal være originalt kvalitetskrav Selv et dårligt skrevet program på 1000 linier, som kunne have været skrevet på 10 er stadigvæk beskyttet. MBA s. 288 ff. og 292 ff. Dobbeltfrembringelseslæren Hvor går grænsen? Svært at sige noget præcist. Dobbeltfrembringelseslæren som ledetråd. Kan den samme idé/algoritme udtrykkes på flere måder? Hvor stor er sandsynligheden for, at to (eller flere) personer med den samme idé kommer frem til (præcis) det samme resultat/udtryk? taler imod originalitet. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 3

4 U H tipsdommen (MBA s. 292 og mat.saml. s. 4 ff.) 1. Indebærer markedsføring og salg af Supertips en krænkelse af Datatips ophavsrettigheder? Er Datatips ophavsretligt beskyttet? Har Datatips den fornødne originalitet? Domstolene tager udg.pkt. i dobbeltfrembringelseslæren. SHR + HR: + risiko for dobbeltfrembringelser ikke særligt originalt kunne kun laves på meget få måder ophavsretlig beskyttelse. (mat.saml. s ) 2. Har Supertips (og/eller Datatips) handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. MFL 1? Foreligger der snyltning på Datatips indsats ved plagiering/produktefterligning? SHR + HR: Er der i øvrigt handlet i strid med god markedsføringsskik? Misrekommandering Datatips: + og + erstatningsansvar. pga. et brev til forhandlere som satte Supertips i et dårligt lys. Supertips: og erstatningsansvar. Ophavsrettens subjekt overdragelse af rettighederne Udg.pkt.: Frembringeren, jf. OPHL 1. Ophavsretten kan kun opstå hos en fysisk person. Bemærk OPHL 6 om fællesværker. Her kan flere have ophavsret i fællesskab. Det kræver dog at de enkelte skaberes del af værket ikke kan udskilles som selvstændige værker. MBA s. 347 ff. Modif: Overdragelse ved aftale Generelt Ophavsretten er en formueret og kan som sådan overdrages. Desuden er dette fastslået ved 53. Public domain afkald på rettighederne Programmet har ikke originalitet, dvs. er ikke ophavsretligt beskyttet ( åndeligt fælleseje ). Programmet er ophavsretligt beskyttet, men ophavsmanden har givet (delvist) afkald på sine rettigheder (sml. OPHL 53). Eksempel: Freeware. MBA s. 455 ff. Uden for ansættelses-forhold. + Konsulenter mv. Udg.pkt.: Frembringeren, dvs. hvervtageren, har ophavsretten. Om kunden kan videreoverdrage programmet, eller anvende det på anden måde en først forudsat, beror på en fortolkning af aftalen. Eksempel: K01 pkt. 22 om rettigheder til programmel og dokumentation: Kunden erhverver alene en [tidsubegrænset] brugsret til det leverede programmel og dokumentation... Modif.: Aftale Ophavsretten tilkommer bestilleren /hvervgiveren. Eksempel: K33 pkt. 22 om kundens ret til programmel mv.: Kunden har ejendomsret og enhver anden rettighed til alt sådant programmel, der er udviklet særligt til kunden. Leverandøren har dog ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling af systemet, til brug ved udvikling af systemer for tredjemand Modif.: Ansættelsesforhold Ophavsretten kan overgå til frembringerens arbejdsgiver. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 4

5 Arbejdstageren kan overdrage sin rettigheder ved udtrykkelig aftale. Arbejdsretlige regler Stiltiende aftale/sædvane, dvs. i kraft af ansættelsesforholdet. Varigt og fast ansættelsesforhold. Værket er frembragt som et led i ansættelsesforholdet. Ophavsretten overgår til arbejdsgiveren i det omfang, det er nødvendigt aht. arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Sagen om Herning Folkeblad. OPHL 59 en særlig regel om edb-programmer Ophavsretten overgår til arbejdsgiveren, hvis edb-programmet er frembragt under udførelsen af arbejdet eller efter arbejdsgiverens anvisninger. Også ideele rettighed. Shareware. Open source Shareware Programmet kan erhverves gratis, men brugeren skal betale for fortsat brug ud over en vis prøveperiode. MBA s. 457 f. Open source Åben kildetekst Adgang til at ændre programmets kildekode og lave en ny version af programmet. Adgang til at videregive programmet og/eller en ny version af programmet. Pligt til at navngive tidligere programudviklere. Pligt til at lade sine egne forbedringer mv. benytte af andre. Det følger bl.a. af GPL (Generel Public License), MBA s. 459 ff. + Beskyttelsens indhold OPHL 2: Ophavsmandens økonomiske rettigheder Ophavsmanden har eneret til at råde over værket i oprindelig eller uændret skikkelse ved Eksemplarfremstilling ( 2, stk. 2) og Tilgængeliggørelse for almenheden ( 2, stk. 3 og 4). OPHL 3: Ophavsmandens ideelle rettigheder (droit moral) Faderskabsretten og Respektretten Ophavsmandens ideelle rettigheder (droit moral). OPHL 3 Det tyder på en neddæmpet betydning inden for edb-programmer. Ses i 59, husk dog OpenSource-licenser. OPHL 3, stk. 1: Faderskabsretten. Ret til at blive navngivet OPHL 3, stk. 2: Respektretten. Må ikke krænke rettighedshaverens ære. OPHL 3, stk. 3: Om overgang af ophavsmandens ideelle rettigheder. Udg.pkt.: De ideelle rettigheder er uoverdragelige, jf. også 53, stk. 1. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 5

6 Modif: i begrænset omfang, fx et enkelt værk eller oplag, men ikke generelt overdragelse. MBA s. 288 og 328 ff. Modif: Ansættelsesforhold, jf. 59 forarbejder. Ophavsmandens økonomiske rettigheder. OPHL 2 Eksemplarfremstillings-retten Udg.pkt.: Ophavsmanden har eneret til at fremstille eksemplarer af værket i oprindelig og ændret skikkelse, jf. OPHL 2, stk. 1. Eneretten omfatter både hel og delvis eksemplarfremstilling, jf. 2, stk. 2 Tidligere var der tvivl om hvorvidt midlertidige eksemplarer var omfattet af eneretten. Infosocdirektivet slog det helt fast. MBA s. 306 ff. + mat.saml. s => også kopier i ram er omfattet. Udg.pkt.: Almindelig anvendelse/kørsel af programmet medfører eksemplarfremstilling og er dermed en krænkelse af ophavsmandens eneret! Krænkelseslæren Problemstilling: Hvornår foreligger der et eksemplar af værket (i ændret skikkelse )? Der foretages ækvivalens-vurdering (MBA s. 304 f.) hvor stor er ligheden? Udgangspunkt i kildekode sammenligner struktur og de enkelte programinstruktioner. For så vidt angår skærmbilleder, og grafiske elementer sammenlignes disse også hver for sig. (Ikke edb-programmer men selvstændigt beskyttetede) Spørgsmål: Står program 2 på skuldrene af program 1? Kendte frembringeren af program 2 til program 1? kendte P2 ikke til P1 er der ingen krænkelse Sml. dobbeltfrembringelseslæren og U tipsdommen (MBA s mat.saml. s. 4 ff.) Genskabelse af elementer OPHL 22 om citatret - (MBA s. 344 ff. + s. 357 f. (om partitioneringsproblemet )) Adgang til at citere fra et offentliggjort værk i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Pligt til navne- og kildeangivelse, jf. OPHL 11, stk. 2. Eksempel: U Ø - CeeDee empire (MBA s mat.saml. s. 14 ff.) Lydklip på sek var for langt til at være et citat, jf. 22. Bearbejdelser OPHL 4, stk. 1, om bearbejdning Bearbejderen har ophavsret til det bearbejdede værk, men skal respektere den oprindelige ophavsmands ret iht. 2 og 3. Forudsætninger: Bearbejdningen OG det oprindelige værk har den fornødne originalitet. Bearbejdning af edb-programmer forudsætter en eksemplarfremstilling Bearbejdning uden ophavsmandens samtykke kan kun ske inden for rammerne af OPHL 36 (den legale programlicens). MBA s. 297 ff f. Fri benyttelse er OK, jf. OPHL 4, stk. 2. (MBA s. 297 ff f. ) Fx referat Midlertidige eksemplarer mv. OPHL 2, stk. 2 Udg.pkt.: Almindelig anvendelse/kørsel af programmet medfører eksemplarfremstilling og er dermed IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 6

7 en krænkelse af ophavsmandens eneret! Modif.: Indskrænkninger i ophavsmandens eneret til eksemplarfremstilling. OPHL 12, 36 og 37. OPHL 12 om privatkopiering Udg.pkt.: + adgang til at fremstille enkelte eksemplarer til privat brug, jf. 12, stk. 1. Forudsætning: Lovligt forlæg, jf. OPHL 11, stk. 3. Privat omfatter familie og venner Modif.: privatkopiering af edb-programmer i digitaliseret form, jf. 12, stk. 2, nr. 3. (MBA s. 341 ff.) Bemærk 12, stk. 2, nr. 5 + fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker (end edb-programmer eller databaser) til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand. 12, stk. 3: Privatkopiering må ikke ske på grundlag af et lånt eller lejet eksemplar uden samtykke fra rettighedshaveren. 11, stk. 3: Krav om lovligt forlæg. MBA s. 343 f. Midlertidig eksemplarfremstilling Der er en generelt hjemmel til at foretage midlertidig eksemplarfremstilling til transmission i netværk eller til lovlig brug, jf. 11a Denne hjemmel vedkommer særligt ISP'erne for transmission på internettet. Desuden giver den hjemmel til kopiering af hjemmesider, musik, billeder til midlertidig brug. 11a gælder dog ikke for edb-programmer og databaser, jf. 11a, stk. 2. Man har tidligere diskuteret om der var tale om eksemplarfremstilling ved kopiering af edb-programmer for dennes brug. Der sker kopiering i RAM og eventuelt på harddisken ved installation. Med infosoc-direktivet blev det endeligt fastslået af der var tale om eksemplarfremstilling. Følger nu af 2, stk. 2, jf. enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis Hjemmel for andre værker end edb-programmer og databaser findes herefter i 11a. For edb-programmer og databaser er der indsat hjemmel i Legal licens Kun den, der har ret til at benytte programmet, dvs. den retmæssige bruger, må fremstille eksemplarer. Svarer til 11, stk. 3 kun eksemplarfremstilling på grundlag af lovligt forlæg (lovligt eksemplar). 36, stk. 1, nr. 1, om almindelig brug og fejlretning Herefter ret til at foretage de nødvendige eksemplarer for brugen af programmet og for fejlretning. Problemet med at der sker kopiering til Rammen er hermed løst ved lov. MBA s. 306 ff. og 310 f. + mat. saml. s U V Outsourcing Hvad er nødvendigt? (mat.saml. s. 173 ff.) A havde købt programmet af B, og ville nu flytte programmet over i sit datterselskab, hvor han outsourced nogle funktioner til. Aftalen: Kunden erhverver kun brugsret til programmet. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 7

8 Programmet må kun anvendes hos kunden. Evt. installation hos kundens datterselskab betragtes som levering af et nyt program. Programmet må under ingen omstændigheder mangfoldiggøres eller kopieres. Overdragelse til tredjemand kræver leverandørens skriftlige tilladelse. Outsourcing Udskillelse af en aktivitet fra en virksomhed, således at den pågældende aktivitet udføres hos en anden leverandør eller på et andet sted. (MBA s. 935 ff.) VLR s dom: Restriktiv fortolkning af aftalen aktiviteten udføres i andet retligt regi og på en anden adresse. Outsourcing uden forudgående aftale udgør en misligholdelse af aftalen og en krænkelse af OPHL 2. De eksemplarer, der fremstilles hos tredjemand, er med andre ord ikke nødvendige sml. OPHL 36, stk. 1, nr. 1 (sml. mat.saml. s. 175, 1. sp. Nederst). Erstatning, jf. OPHL 83 Prisen for installation af et nyt program (ca kr.) (Sidebemærkning) Man kan regulere outsourcing ved aftale: K02 pkt. 23.1: Kunden kan overlade drift og vedligeholdelse af leverancen til tredjemand (outsourcing). Tilladt at outsource brugen af programmet. Problemstilling: Giver 36, stk. 1, nr. 1, hjemmel til, at må installere programmet på flere maskiner? Ja, hvis det er nødvendigt! MBA s. 383 f.: Ja ( just like a book ). man må ikke bruge det samtidigt Ikke enighed om resultatet. Ingen domspraksis. Fejlretning, jf. 36, stk. 1, nr. 1 (MBA s. 386 f.) Undtagelse til ophavsmandens eneret til tilgængeliggørelse i ændret skikkelse, jf. OPHL 2, stk. 1. Der skal formentlig foreligge proportionalitet mellem indgrebet og fejlens betydning. Kan fraviges ved aftale, jf. 36, stk. 3 e.c. 36, stk. 1, nr. 2, om sikkerhedskopier Den retmæssige bruger må fremstille et sikkerhedseksemplar af programmet, for så vidt det er nødvendigt for benyttelsen af det. Skal formentlig ikke forstås i ental. Præceptiv, jf. 36, stk. 3. MBA s. 384 f. 36, stk. 1, nr. 3, om reverse analysis / testkørsler / black box analyse Fastslå ideer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer i programmet. Præceptiv, jf. 36, stk. 3. MBA s. 391 ff. Reverse engineering 37 om reverse engineering/dekompilering Hvem? 37, stk. 1, nr. 1: Licenshaveren eller en anden person, der har ret til at benytte et eksemplar af et edb-program, eller på disses vegne af en person, der har tilladelse hertil. Nødvendighedskriteriet 37, stk. 1, nr. 2: Oplysningerne må ikke være let og hurtigt tilgængelige på anden vis. Står det fx i en bog, eller manualen, eller på internettet. MBA s. 393 ff. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 8

9 Omfang/formål 37, stk. 1, nr. 3: Kun de dele af det oprindelige edb-program, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet. Brug af oplysninger, der er fremkommet ved lovlig dekompilering Oplysningerne må kun bruges til at skaffe interoperabilitet med et selvstændigt udviklet program, jf. 37, stk. 2, nr. 1. Oplysningerne må ikke videregives til tredjemand, jf. 37, stk. 2, nr. 2. Oplysningerne må ikke bruges til at plagiere det oprindelige program, jf. 37, stk. 2, nr. 3. Adgangen til at dekompilere iht. 37, stk. 1 og 2, kan ikke fraviges ved aftale, jf. 37, stk. 3. Overtrædelse af et evt. forbud i aftalen mod reverse engineering i aftalen udgør ikke misligholdelse. Det er formentlig tilladt at indsætte en bestemmelse i aftalen om at man skal give meddelelse hvis man vil dekompilere programmet. Så kan de eventuelt selv give de nødvendige oplysninger. Aftalt programlicens Licensbegrebet Definition: Tilladelse til udnyttelse af værket (rettighedsoverdragelse) MBA s. 378 ff. MBA s. 379: I retlig karakteristik er licensen et løfte Ofte en gensidigt bebyrdende aftale Ofte vedvarende kontraktsforhold Se f.eks. K01 pkt. 22 om rettigheder til programmel og dokumentation: Kunden erhverver alene en [tidsubegrænset] brugsret til det leverede programmel og dokumentation... Aftale mellem ophavsmanden og brugeren om brugerens ret til udnyttelse af programmet, herunder eksemplarfremstilling. MBA s. 379 f. Rækkevidden af licensaftalen fastlægges ved fortolkning af aftalen/løftet (sml. OPHL 53) Hvem må udnytte værket/bruge programmet? Enkeltbrugerlicens/flerbrugerlicens. Hvad må de bruge programmet til? Begrænset ctr. fuldstændig rettighedsoverdragelse, platformslicenser, site-licens, Shrink wrap klausuler (MBA s. 907 ff.) Vedtagelse? Burde brugeren forvente at programmer indeholdte de givne vilkår. Hvis vilkårene er almindelig og rimelige betragtes de for de meste som vedtaget. Hvis urimelige er de ikke vedtaget. Forudsætningssynspunkter medfører (formentligt) at brugeren er bundet i den forventede skikkelse. Tekniske beskyttelsesforanstaltninger OPHL kapitel 6a Kopispærringer mv. 75b-75d, dvs. tekniske foranstaltninger, der har til formål at forhindre eller begrænse handlinger [ ] som [rettighedshaveren] ikke har givet tilladelse til. Edb-programmer ( 75b) Andre (digitale) værker ( 75c-75d). IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 9

10 Elektroniske oplysninger om rettigheds-forvaltning (digitale vandmærker mv.). 75e 75b om edb-programmer Det er ikke tilladt at omsætte eller i kommercielt øjemed besidde midler, hvis eneste formål er: at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som er anvendt til at beskytte et edb-program. (formålet med beskyttelsen skal således været at beskytte mod kopiering.) Kun besiddelsen af værktøjet til omgåelse er omfattet. (Og kun kommerciel besiddelse). Selve omgåelsen handlingen er ikke omfattet. Der er tale om lovlig omgåelse af en kopispærring, hvis hensigten er at fremstille en sikkerhedskopi, jf. 36, stk. 1, nr , 1. pkt.: Straf (bøde) ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse. 75c om andre (digitale) værker end edb-programmer 75c, stk. 2: Forbud mod besiddelse mv. af indretninger til omgåelse af beskyttelses-foranstaltninger (svarende til 75b). Videregående beskyttelse 75c omfatter også: Selve omgåelseshandlingen (stk. 1). kun hvis effektiv beskyttelse Problemstilling: hvis hindringen let kan fjernes er den ikke omfattet af bestemmelsen. Indretninger, som kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål end omgåelse af kopispærringer mv. (stk. 2, nr. 2). Tjenesteydelser (stk. 3). 78, 1. pkt.: Straf (bøde) ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse. Omfatter 75c omgåelse af kopispærringer mv. med henblik på lovlig kopiering/brug, jf. navnlig 12, stk. 2, nr. 5 (privatkopiering)? Ordlyd (sml. også 75d) (MBA s. 452) jf. ordlyden er det ulovligt Infosoc-direktivet, betragtning nr. 48 (mat.saml. s. 147 f.) Foranstaltninger bør ikke forhindre det elektroniske udstyr i at fungere normalt eller den teknologiske udvikling heraf. Ok, at fjerne kopispærring hvis det er nødvendigt. (men dette er i strid med ordlyden) Forarbejder (mat.saml. s ) Personlig tilegnelse = Ok efter kulturministeriet opfattelse (sml. OPHL 36, stk. 1, nr. 1 nødvendigt for almindelig brug). Privatkopiering (jf. 12, stk. 2, nr. 5)? Nej det må man ikke jf. fx: Forbudet gælder også selv om omgåelsen har til formål at gøre det muligt for en bruger at drage fordel af en undtagelse i ophavsretslovens 2 Det aftaleretlige/køberetlige problem: Har erhververen misligholdelsesbeføjelser, hvis produktet er forsynet med en kopispærring el.lign.? Vildledende markedsføring, jf. MFL 3 om urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer (Kim Frost, mat.saml. s. 169) det kan være vildledende markedsføring og en mangel. Mangel i køberetlig forstand (MBA s. 449) en teknisk foranstaltning der forhindrer alm. brug er nomalt en mangel. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 10

11 Advarsel i købeaftalen hvis det er udtrykkelig/tydeligt fremhævet at der er kopispærring er der ikke en mangel. 75d om tvangslicens Ophavsretslicensnævnet kan pålægge en rettighedshaver at stille undtagelserne fra ophavsmandens enerettigheder kan udnyttes, jf. navnlig OPHL s regler om tvangslicens. fx, således at programmet kan anvendes af døve og blinde 75e om elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning Oplysninger, der er leveret af rettighedshavere, og som identificerer det beskyttede materiale og/eller rettighedshaveren, f.eks. digitale vandmærker. Også ulovligt at fjerne disse, hvis man kan fjerne kopispærring lovligt. 75e omfatter ikke edb-programmer, jf. stk. 3. Forbud mod at: fjerne eller ændre elektroniske oplysninger eller distribuere/videregive værker, hvor de elektroniske oplysninger er fjernet eller ændret. Straf (bøde) ved forsæt, jf. 78, 2. pkt. Ophavsrettens udstrækning, tidsmæssigt og geografisk Ophavsrettens tidsmæssige udstrækning 70 år efter ophavsmandens død eller offentliggørelsestidspunktet, jf. OPHL 63. MBA s. 327 f. Ophavsrettens geografiske udstrækning Iht. 85 gælder OPHL for: værker, som er frembragt af statsborgere i EØS eller personer, som er bosat indenfor EØS, eller værker, som er udgivet første gang i EØS (eller i EØS og et andet land). Princip om national behandling (territorialprincippet) MBA s. 327 f. Dansk ophavsret skal håndhæves i dansk territorium. OPHL 77 om importforbud Straf, jf. 76, stk. 2, eller STRFL 299b, for indførelse af eksemplarer, hvis: Eksemplarfremstillingen her i DK ville være i strid med OPHL ( 2), OG Indførelsen sker mhp. at gøre eksemplarerne tilgængelige for almenheden. MBA s. 327 f. IT-ret Ophavsret for EDB-program - eksemplarfremstillingsretten 11

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Videreoverdragelse af SW-licenser generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C- 128/11 Dias

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber. BørsenMikro. Den 3. november 2008. Advokat Peter Lind Nielsen

Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber. BørsenMikro. Den 3. november 2008. Advokat Peter Lind Nielsen Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter og faldgruber BørsenMikro Den 3. november 2008 Advokat Peter Lind Nielsen Aftaler er det så svært Aftale Tilbud + Accept = Aftale Men så er der al det ind imellem!

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene

Læs mere

Overdragelser af ophavsret

Overdragelser af ophavsret Kapitel 7 Overdragelser af ophavsret Kapitel 7. Overdragelser af ophavsret A.»Overdragelser«og»licenser«Som nævnt i kapitel 4 opstår ophavsrettigheder altid hos ophavsmanden. Ophavsrettigheder kan imidlertid

Læs mere

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Open source og dansk ret

Open source og dansk ret Open source og dansk ret En gennemgang af de aftaleretlige og ophavsretlige problemstillinger, der knytter sig til open source licenser Open source and Danish law an overview of the issues concerning contractual

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6 Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6. Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden?... A. Forskellige slags undtagelser Ophavsretsloven giver ophavsmanden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000.

Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Krav til system. For at kunne anvende denne cd-rom optimalt kræves operativsystemet Windows 95, 98 eller WindowsNT. Maskiner i MacOS

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

GNU General Public Licenses (GPL) samspil med dansk ophavs- og aftaleret

GNU General Public Licenses (GPL) samspil med dansk ophavs- og aftaleret DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET GNU General Public Licenses (GPL) samspil med dansk ophavs- og aftaleret Mads Matzon & Kristian Gøtrik Nr. 157/2005 Projekt- & Karrierevejledningen

Læs mere

IPR Patenter, ophavsret, brugsmodeller og designrettigheder

IPR Patenter, ophavsret, brugsmodeller og designrettigheder IPR Patenter, ophavsret, brugsmodeller og designrettigheder Indledning Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik Streaming music A legal qualification of streaming music af JAKOB KNUDSEN Specialet indeholder en ophavsretlig kvalifikation af streaming

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Projekter om forretningssystemer (ERP, CRM, etc)

Projekter om forretningssystemer (ERP, CRM, etc) Projekter om forretningssystemer (ERP, CRM, etc) Side 1 IT er kernen i forretning. Investering i it-projekter er investering i konkurrencedygtighed Hvad udarbejdes i projekterne? Parameteropsætning i standardsystem

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Ophavsret (også) på nettet?

Ophavsret (også) på nettet? 19 dec 06 Notat Ophavsret (også) på nettet? Af Anne Louise Schelin, chefjurist i Dansk Journalistforbund Hvad der gælder off-line gælder også on-line! Har du udført en ophavsretsbeskyttet indsats, er det

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet): Udgivet

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1)

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 30. juni 2006, med de ændringer, der følger af lov nr. 231 af 8. april 2008. Kapitel 1 Ophavsrettens

Læs mere

IT-ret. 9 - Digital aftaleindgåelse... 13 9.1. Forpligtelsens indtræden... 13 9.2. Repræsentationsspørgsmål... 13 9.3. Betydningen af formkrav...

IT-ret. 9 - Digital aftaleindgåelse... 13 9.1. Forpligtelsens indtræden... 13 9.2. Repræsentationsspørgsmål... 13 9.3. Betydningen af formkrav... IT-ret 1 - Introduktion til IT-retten... 3 1.1. Emnet... 3 1.2. Historisk introduktion... 3 1.3. IT-rettens retskilder... 3 1.4. Tekniske standarder... 4 1.5. Selvregulering... 4 1.6. IT-rettens grænseflader...

Læs mere

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge ét eller flere kunstneriske produkter,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere