Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen for Kold College

2 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat i skabelonen det eksisterende måltal (jf. handlingsplanen for 2010) og resultatet for er ligeledes indsat i skabelonen Kold College har på baggrund af analysen af udfordringerne og evalueringen af resultaterne for 2009 fastsat de fremtidige måltal for 2010 og 2011, jf. afsnit 2. Tabel 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2010 resultat 2011 måltal 2012 måltal Grundforløb under ét Hovedforløb under ét Skolen søger om finansiering af et ekstra indsatsområde, hvorfor der angives et måltal for nedbringelse af afbrud (uo) inkl. medfinansiering. Tabel 2. Målsætning på baggrund af medfinansiering til ekstra indsatsområde Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Fremtidige mål - hvis medfinansiering fra Undervisningsministeriet Grundforløb under ét Frivillig Hovedforløb under ét 7 6 Frivillig 2

3 Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2010 Kold College havde for 2010 sat det mål, at antallet af elever, der afbrød deres uddannelse uden omvalg 6 mdr. efter start på grundforløbet skulle reduceres til 22%. Derfor er det glædeligt at konstatere, at skolens samlede indsatser har betydet, at vi er nået længere end vores mål, idet antallet af elever, der har afbrudt deres uddannelse uden omvalg kun udgør 21%. Dette svarer til et fald på 6% i forhold til På hovedforløbet er det lykkedes at opfylde målet på 7% for 2010, hvilket også er en stor fremgang set i forhold til resultatet på 12% i 2009, nemlig en fremgang på 5%. At det er lykkedes at nedbringe frafaldet betydeligt på både grundforløb og hovedforløb skyldes vedvarende indsatser på mange forskellige områder, og det er ikke klart, hvilken effekt de enkelte indsatser har. Til gengæld er det klart, at det vedvarende fokus på fastholdelse hos alle skolens personalegrupper har haft stor indflydelse. Som tallene viser, vil det fortsat være grundforløbseleverne, der har størst fokus i forhold til fastholdelse. På hovedforløbet er der stor forskel på frafaldet fra uddannelse til uddannelse. 3 af skolens hovedforløb har et noget lavere frafald end det målsatte, idet frafaldet på både mejerist- og bageruddannelsen udgør 2% og frafaldet på væksthusuddannelsen udgør 4%. Til gengæld vil der fremadrettet være fokus på gastronom- og tjeneruddannelsen, idet frafaldet her udgør hhv. 16% og 14%. En del af forklaringen skyldes konjunkturerne i samfundet, som i høj grad har påvirket hotel- og restaurantområdet. Frafaldet på anlægsgartneruddannelsen er reduceret med 7% i forhold til sidste år, men udgør fortsat 14%. Derfor vil der fortsat være fokus på at sikre en god kvalitet i uddannelsens indhold og studiemiljø. Evaluering af indsatser fra Handlingsplan for øget gennemførelse 2010 Som beskrevet i sidste års handlingsplan er vi overbeviste om, at det er de lange, seje træk, der giver effekt, og vi vil derfor fortsætte arbejdet med indsatsområderne fremadrettet. Nogle vil fortsat være indsatsområder og andre vil indgå i den daglige drift på skolen. Nedenstående evaluering er derfor et udtryk for den aktuelle status på de enkelte indsatsområder fra Indsats 1 - Fortsat øget fokus på studiemiljø Også i 2010 har arbejdet med at udvikle skolens studiemiljø stået højt på dagsordenen. Ud over den fortsatte tilpasning af det fysiske miljø har der været fokus på at udvikle det studiemiljø, eleverne oplever udenfor undervisningstiden. Derfor er der igangsat et projekt med titlen Endnu bedre service på Kold College, der involverer alle medarbejdere i IT, administration, kantine, rengøring mm. Målet er at skabe et studiemiljø, hvor alle skolens medarbejdere tager ansvar for, at eleverne føler sig godt modtaget og behandlet på skolen lige fra de modtager det første brev, når de har brug for praktisk hjælp i hverdagen, og til de får udleveret deres eksamensbevis. Modtagelsen af elever er blevet udviklet i 2010, og der er blevet lyttet til elevernes ønske om hurtigt at komme i dialog med de kammerater og undervisere, de skal være sammen med i deres uddannelsesforløb. Dette har bl.a. betydet, at eleverne straks samles i klasser og der etableres aktiviteter, som gør, at eleverne lærer hinanden og skolen hurtigt at kende. 3

4 Eleverne har været aktivt involveret i dialogen om et bedre studiemiljø og der har været gennemført et døgnseminar med elever, undervisere, vejledere, kantinepersonale og ledere, hvor der blev udviklet ideer til forbedring af studiemiljøet. Ideerne herfra arbejdes der videre med i 2011 og de fremgår derfor af indsatsen Fortsat udvikling af studiemiljøet. Indsats 2 - Fortsætte arbejdet med at skabe tættere dialog med virksomheder Målet for denne indsats er ikke blevet opnået, idet der i 2010 er indgået 435 uddannelsesaftaler, hvilket er 27 færre end det mål, der var opstillet. Det er heller ikke lykkedes at nedbringe antallet af lærekontrakter, der ophæves til 15%. Ophævede lærekontrakter udgør i %. Indsatsen for at få flere elever i praktik og fastholde dem i dette vil derfor fortsat være prioriteret i skolens arbejde. Et led i dette er, at skolen i 2010 ansatte en virksomhedskonsulent, som bl.a. har koordineret det opsøgende arbejde. Som følge heraf har der været gennemført kurser i brug af Praktik+, og der arbejdes i øjeblikket på at effektivisere og systematisere det opsøgende arbejde i virksomhederne. Ligeledes vil der fortsat være fokus på arbejdet med at forberede eleverne til praktikpladsen. Således er fx en del elever på grundforløbet i virksomhedsforlagt undervisning. Trods den manglende opfyldelse af målet er der i 2010 kommet struktur og systematik på arbejdet med at skabe tættere dialog med virksomhederne, og arbejdet vil derfor fortsætte som en del af den daglige drift i skolens undervisningsafdelinger. Indsats 3 - Udvikling af nye grundforløbstilbud med fokus på de stærke elever I 2010 er der udbudt nye grundforløbspakker på begge skolens indgange, Dyr, planter og natur samt Mad til mennesker, målrettet elever, der har overskud til nye og ekstra udfordringer. På Kold College betragter vi grundforløbspakker, som en god mulighed for at opdele eleverne i homogene klasser, og der eksisterer derfor en lang række tilbud af grundforløbspakker til eleverne. Disse tilbud henvender sig både til elever, der har brug for ekstra tid og til elever, der som nævnt ovenfor, har overskud til mere end det obligatoriske. I de nye tilbud fra 2010 fylder både det internationale og det innovative en del. Således har eleverne på levnedsmiddel haft mulighed for at vælge grundforløbet Økologi og sundhed, der både har fokus på alternative tilberedningsformer og interkulturelt samarbejde, mens eleverne på jordbrug har haft mulighed for at tage et praktikophold i en virksomhed i udlandet. Indsatsen har opfyldt målet, idet frafaldet på nævnte grundforløb er lavere end frafaldet på øvrige grundforløb, da frafaldet kun udgør 16% i forhold til det samlede frafald på grundforløbet på 21%. Indsats 4 - Sund skole Arbejdet med at skabe en kultur og et læringsmiljø, hvor sundhed er i højsæde er godt på vej. Målet for skolen har været at arbejde med dette indsatsområde parallelt med et stort sundhedsfremmeprojekt blandt medarbejdere, som skolen har fået midler fra Forebyggelsesfonden til. Af forskellige årsager er det store projekt først blevet igangsat pr. 1. januar 2011 og dette har påvirket indsatsen for at skabe en mere sund skolekultur for eleverne. Det betyder, at etableringen af motionszoner først er igangsat i januar 2011 og derfor ikke endeligt etablerede endnu. Til gengæld har der været andre indsatser med fokus på sundhed i Således har kantinen fx ændret i sit sortiment, og sælger nu ikke slik fra disken. Personale og elever dannede i efteråret en løbe- 4

5 klub, hvor man mødtes til et ugentligt løb efter skoletid, og flere uddannelser har tilbudt eleverne idræt og motion som valgfag. Dette foregår bl.a. på den multibane, som skolen har etableret udendørs. I forbindelse med skolens store sundhedsprojekt er der allerede igangsat forskellige initiativer, som skal lokke eleverne til at deltage i motion. Fx er der planlagt fælles idrætsdag den 10. maj for hele skolen, elever og personale deltager fælles i forskellige motions- og cykelløb og det overvejes pt. hvordan man kan etablere en motionssti rundt om skolen. 5

6 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Grundlæggende ser Kold College samme udfordringer, som vi beskrev i handlingsplanen i 2010: uddannelsernes struktur betyder, at eleverne har mange valg og mange korte forløb på skolen, hvor det er svært at etablere det tillidsforhold mellem skolens undervisere, kontaktlærere og vejledere, som vi kan konstatere en stor del af eleverne har meget brug for, hvis de skal fastholdes i deres uddannelsesforløb. På skolen oplever vi, at mange elever bliver henvist fra kommunen - uden hverken at være uddannelsesparate eller have de fornødne kompetencer for at deltage i en uddannelse. Fornemmelsen er, at kommuner og jobcentre ikke har noget alternativ til erhvervsuddannelserne og for de unge får det økonomisk konsekvens, hvis de ikke er i gang med job eller uddannelse. Det betyder, at mange unge går i gang med en uddannelse, de egentlig ikke ønsker og derfor heller ikke har viljen til at gennemføre. Når den unge bliver stillet overfor valget mellem aktivering eller uddannelse vælger de ofte en uddannelse, der ligger tæt på deres fritidsinteresse, hvilket mærkes tydeligt på jordbrugsog levnedsmiddeluddannelserne, hvor man kan beskæftige sig med dyr og blomster eller lære at tilberede god mad. Således viser tallene også, at frafaldet blandt de ældste elever er højere end frafaldet blandt de yngste elever: Alder: Abr(uo) i %: - 17 år: 18% år: 22% år: 23% 25+ år: 24% I forhold til de unge elever bliver det interessant at følge kommunernes arbejde med Ungepakke 2, for at se hvilke tilbud og indsatser, der konkret vil knytte sig hertil og hvilken betydning det vil få på erhvervsskolerne. Ovenstående problemstilling med mange henviste elever fra kommunen og elever, der har fået uddannelsespåbud fra jobcentrene betyder, at vi betragter det som et positivt resultat, hvis vi kan fastholde procentdelen af elever, der afbryder deres uddannelse uden omvalg på samme niveau, som det ligger på i år. Dette fremgår af tabellen på side 2 i denne handlingsplan. Samarbejdet med kommunen vil også fremadrettet være en væsentlig faktor for fastholdelse af elever. Det er afgørende, at der er en god dialog om elever, der skal i gang med uddannelse og elever, der er på vej til at droppe ud af deres uddannelse. På skolen oplever vi også, at der er stadig flere elever med psykiske, økonomiske og sociale problemstillinger, som har svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse uden den fornødne støtte fra psykolog, socialrådgiver o. lign. Problemerne medfører lavt selvværd hos eleverne og reducerer deres evne til at skabe kontinuitet og opfølgning på langsigtede mål herunder at gennemføre et uddannelsesforløb. 6

7 Aldersfordelingen blandt elever på skolens grundforløb viser en stor men også meget jævn -spredning: 2009: 2010: - 17 år: 35% 33% år: 23% 25% år: 24% 24% 25+ år: 18% 18% Tabel 4. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2008/ / / /12 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét I 2010/11 forventer vi på Kold College en stigning i tilgangen til grundforløbet på 93 elever og en nedgang i tilgangen på hovedforløbet på 38 elever. Begge dele skal ses i lyset af finanskrisen. Ser vi på forventningerne fra sidste års handlingsplan, ses det, at tilgangen til grundforløbet har været større end forventet og tilgangen til hovedforløbet mindre end forventet. Den øgede tilgang til grundforløbet begrundes desuden i den øgede ungdomsarbejdsløshed og den begyndende fokus på de unge, der ikke er uddannelsesparate. Vi forventer, at kommunens fokus på at få alle unge mennesker i gang med uddannelse eller job vil betyde, at tilgangen til grundforløbet også vil øges til næste år. Det sætter som nævnt ovenfor fokus på fastholdelsesarbejdet og frafaldsproblematikken. I forhold til tilgang på hovedforløbet forventer vi, at der fremadrettet indgås flere praktikaftaler, og at tilgangen til hovedforløbet dermed øges. 7

8 3. Særlige indsatsområder i 2011 Indsats 1 - Fortsat udvikling af studiemiljøet Indsatsen fortsættes fra 2009 og 2010 og søges delvist finansieret. Beskrivelse af problemstillingen: Indsatsen er valgt, da alle undersøgelser blandt elever tyder på, at et godt studiemiljø har stor betydning for elevernes trivsel både socialt og fagligt. I januar 2011 gennemførte skolen et døgnseminar, hvor elever i samarbejde med undervisere og skolens øvrige personale kom med bud på, hvad der kan være med til at skabe et bedre studiemiljø på skolen. Altafgørende for eleverne var begreber som tryghed, ansvarlighed og faglighed. Det var også tydeligt, at eleverne både stillede krav til den fysiske indretning og til de medarbejdere, de møder i hverdagen. Således gav seminaret masser af input til konkrete tiltag indenfor indsatsen Fortsat udvikling af studiemiljøet på Kold College. Målgrupper: Målgruppen for denne indsats er alle skolens elever, dog med særligt fokus på grundforløbselever. En sekundær målgruppe for indsatsen er skolens medarbejdere. Initiativer/redskaber: I 2010 havde vi fokus på at kvalificere modtagelsen af elever, der begynder på skolen. Målet var at skabe større tryghed hos eleverne og dette lykkedes langt hen ad vejen. Alligevel satte eleverne fokus på en række praktiske forhold, som skolen med stor fordel kan forbedre. Således vil elever, der begynder på skolen til august 2011 alle kunne finde en digital studiehåndbog på skolens hjemmeside, der giver en række praktiske informationer. Samtidig var eleverne meget fokuseret på, hvordan de blev modtaget i skolens servicefunktioner og hvilke forventninger, de kunne stille til disse funktioner. Input fra eleverne vil indgå i det kompetenceudviklingsforløb, som skolen sidste år igangsatte for alle medarbejdere i servicefunktionerne. Som beskrevet under skolens udfordringer oplever vi, at mange elever ikke er særligt motiverede til at gennemføre deres uddannelsesforløb og derfor er det afgørende, at de oplever skolen generelt som et godt attraktivt uddannelsessted, hvor det er trygt og rart at være. Også de fysiske rammer fyldte meget i elevernes opfattelse af et godt studiemiljø og især havde de fokus på, at der skulle være mulighed for andet end traditionelle undervisningsfaciliteter. Udgangspunktet for deres ønsker var, at ikke alle lærer bedst ved traditionelle, gammeldags studiepladser, men at anderledes møbler kan være motiverende for nogle elever. Derfor ønsker vi at skabe rum, hvor der er plads til afslappet og anderledes samvær for eleverne. I forbindelse med reorganisering af skolens bibliotek og videncenter ønsker vi at opsætte storskærme således vi bl.a. kan have TV2News kørende hele dagen. På denne måde kan eleverne gøres bevidste om, hvad der sker i verden omkring os. Samtidig vil vi gerne etablere anderledes arbejdspladser med fx sofaer, sækkestole mm. Alt sammen skal gøre det endnu mere attraktivt for eleverne at anvende biblioteket og de muligheder for vidensøgning i bøger og på relevante databaser, som der eksisterer her. Der søges om følgende: Opsætning af storskærme med DVD mm. Etablering af højborde-områder kr kr. 8

9 Etablering af bløde-områder I alt ansøges om: kr kr. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning: Målet er fortsat at arbejde på at skabe en bedre trivsel blandt skolens elever og samtidigt fastholde flere elever på grundforløbet. Varighed: Indsatsen fortsættes og har løbet siden Fra 2010 har arbejdet med forbedring af studiemiljøet haft et 3-årigt sigte, hvilket betyder, at der arbejdes videre med indsatsen i 2011 og Effekt: Indsatsen forventes i løbet af det kommende skoleår at nedbringe frafaldet blandt skolens elever med 10%. Effekten måles i antallet af elever, der afbryder deres uddannelse uden omvalg og sammenlignes med tallet fra

10 Indsats 2 Sund skole Indsatsen fortsættes fra Beskrivelse af problemstillingen: Som beskrevet i sidste års handlingsplan, er det dokumenteret at trivsel og læring spiller sammen - og påvirker hinanden gensidigt og at sundhedsfaktorer som fx kost og motion samt socialt fællesskab har stor indflydelse på trivslen. Samtidig oplever skolens undervisere ofte, at elever har svært ved at koncentrere sig om undervisningen, fordi de fx ikke har fået morgenmad eller fordi, de ikke rører sig nok. De ser også, at eleverne fylder sig med usunde sager og at motion ikke er højt prioriteret. Målgrupper: Målgruppen for denne indsats er alle elever på skolen men med særlig fokus på skolens grundforløbselever. Initiativer/redskaber: At skabe en kultur præget at tankesættet om en sund skole kommer ikke af sig selv. Skolen vil derfor afsætte resurser til at lade ildsjæle stå i spidsen for dette og vi vil gennemføre kompetenceudvikling for de medarbejdere, der har lyst til at bidrage til at skabe en sund skole for eleverne. Således vil vi i 2010 uddanne mindst 10 medarbejdere som sundhedsambassadører. Vi ønsker at styrke elevernes tilhørsforhold til skolen bl.a. via tiltag, der styrker elevernes oplevelse af helhed og sammenhæng i uddannelsen. Det mener vi, at udvikling af en sund kultur med fælles bevægelsesaktiviteter og flere traditioner bl.a. for motionsarrangementer kan bidrage til. I 2010 har elever og medarbejdere været involveret i at formulere ønsker til de 10 motions-zoner, som vi ønsker at indrette. Involvering tager tid, men udstyret til zonerne er fastlagt og vil blive opstillet i løbet af marts Vi vil også sætte fokus på elevernes kost og vil derfor tilbyde morgenmad til særlige elevgrupper. Ligeledes vil vi sætte fokus på udbuddet af de sunde produkter i skolens kantine og vil i løbet af 2011 indføre Kantinediplomet. Kantine-diplomet vil vha. en smiley, gøre det tydeligt for eleverne om et produkt er sundt eller ej. Samtidig ønsker vi at udbyde en fælles idrætsdag på hele skolen, hvor elever fra flere uddannelser kan mødes til fx boldspil, løb, gymnastik eller lignende. Ligeledes skal der arrangeres turneringer og idrætsdage på tværs af skolens uddannelser. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning: Målet er at skabe en bedre trivsel blandt alle skolens elever og samtidig skabe en øget oplevelse af fællesskab blandt elever, hvilket vil betyde fastholdelse af flere elever på grundforløbet. Varighed: Indsatsen blev igangsat i 2010 og fortsætter i Effekt: I 2010 skrev vi, at målet var, at indsatsen kunne reducere frafaldet til 18% på grundforløbet. Set i relation til de udfordringer, skolen står overfor med mange henviste elever, er det meget usikkert, om frafaldet kan bringes så langt ned. Et realistisk mål er, at frafaldet fortsat holdes på 21%. 10

11 Indsats 3 Internationalisering Beskrivelse af problemstillingen: Interessen for deltagelse i såvel internationale studieture som projekter har vist sig at være stigende blandt elever, som ved tilmeldingen på skolen er blevet gjort opmærksom på disse muligheder. Ligeledes har eleverne på mejeriuddannelsen vist interesse for Praktik i Udlandet, idet der har været tradition for dette på denne uddannelse. Målgrupper: Målgruppen for denne indsats er alle skolens elever og undervisningsafdelinger. Dog er der særligt fokus på grundforløbet og de elever, der ønsker og har overskud til særlige udfordringer under deres uddannelsesforløb. Initiativer/redskaber: Generelt er international udveksling en mulighed for de elever og undervisere, som ønsker ekstra udfordringer for eksempel i form af et ophold i udlandet. Værdifuld læring og kompetenceudvikling kan endvidere foregå ved, at skolen er vært for udenlandske elever eller undervisere. Kold College er i forvejen involveret i en del internationale aktiviteter, og det er ønsket, at erfaringer fra disse aktiviteter i højere grad skal bruges til at udvikle nye tiltag, som kan involvere elever. Således ønsker vi i 2011 at udbrede kendskabet til muligheder for Praktik i Udlandet blandt skolens elever og undervisere. Dette skal gøres gennem en koordinator, som informerer eleverne og gør mulighederne for udenlandsophold tydelige for eleverne. Samtidig vil vi fremadrettet udbyde flere grundforløbspakker, hvor bl.a. studieture og mulighederne for international praktik indgår som enten obligatoriske eller frivillige tilbud. Endelig er det skolens mål at involvere eleverne i internationale projekter med elevudveksling, som både giver elever herfra mulighed for at komme til udlandet og til at være værter for elever fra andre lande. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning: Alt i alt skal de internationale aktiviteter bidrage til at gøre Kold College endnu mere attraktiv som uddannelsesinstitution. Derfor er målet at: sætte fokus på Praktik i Udlandet udbyde mindst 4 grundforløbspakker til august, hvor studieture og muligheder for international praktik indgår skolen i 2011 involverer sig i 3 nye internationale projekter Varighed: Indsatsen forventes at løbe over 3 år og vil således fortsætte i 2012 og Effekt: Indsatsen forventes i løbet af det kommende skoleår at nedbringe frafaldet blandt skolens elever med 10%. Effekten måles i antallet af elever, der afbryder deres uddannelse uden omvalg og sammenlignes med tallet fra

12 Indsats 4 Udvikling af pædagogiske arbejdsformer: Beskrivelse af problemstillingen: Trods skolens indsats for at danne homogene hold på grundforløbet kræves der dagligt af underviserne, at de tilbyder eleverne meget differentieret undervisning. Underviserne skal i hverdagen være i stand til på en gang at kunne håndtere de problemer, der er omkring stærke elever, der keder sig på grund af for få udfordringer og svage elever, der har svært ved at håndtere selv elementære emner og normer, der knytter sig til det at gennemføre en uddannelse. Målgrupper: Målgruppen for denne indsats er primært alle skolens elever - dog med særligt fokus på elever på grundforløbet. Målgruppen er desuden de undervisere, som gennem denne indsats skal kompetenceudvikles og dermed blive i stand til i endnu højere grad at differentiere undervisningen. Initiativer/redskaber: Der vil i forhold til indsatsen være fokus på kompetenceudvikling af skolens undervisere. Det vil være med særligt henblik på øget og forbedret differentiering af undervisnings- og læringsforløb på en sådan måde, at såvel stærke som mindre stærke elevers indlæring øges derved. Et af midlerne til kompetenceudviklingen er at skabe en kultur, der sikrer, at den viden, der allerede eksisterer i organisationen, udnyttes, samt at den, der har behov for viden, får adgang til denne. Derfor skal der opbygges en struktur, der giver mulighed for dette. Generelt vil der på skolen være fokus på kompetenceudvikling vedrørende læringsstile, Cooperative Learning og IKT i de kommende år: Læringsstile: En del undervisere fra Kold College har allerede gennemført kursusforløb i læringsstile og det er tanken, at den viden, de har opnået og de erfaringer, de har gjort i deres undervisning, skal komme andre kolleger til gode. For at sikre at det gøres på en måde, som er brugbar for alle, etableres en projektgruppe af erfarne læringstils-brugere og undervisere, der ønsker at indføre begrebet læringsstile i deres undervisning. Cooperative learning: Enkelte undervisere fra Kold College har allerede deltaget i kurset om Cooperative Learning, men for at andre undervisere kan få kendskab til undervisningsformen, vil der blive udbudt kurser på tværs af skolen. Endelig ønskes der også i denne sammenhæng etableret en erfa-gruppe, hvor man dels kan udveksle erfaringer og dels sikre at erfaringerne med Cooperative Learning udbredes blandt kolleger. IKT: Formålet med at arbejde med Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er, at der på tværs af skolen kan udvikles modeller for og formidles erfaringer med IKT-kompetenceudvikling. Netop i forhold til differentiering er informations- og kommunikationsteknologien en god mulighed, da formen i sig selv ofte er attraktiv for de unge, da de synes, det er mere spændende og mere varieret at anvende IKT end blot at lytte til lærerens undervisning. Det er endvidere en teknologi, som mange unge har et tættere forhold til end de fleste undervisere har. Målet med indsatsen og indsatsområdets virkning: Målet med indsatsen er, at der er fokus på differentiering i den daglige undervisning, således den enkelte elev får det bedste udbytte af sit undervisningsforløb og i højere grad motiveres for læring. 12

13 Samtidig er det målet at skabe rammer for en højere grad af vidensdeling blandt underviserne. Varighed: Indsatsen forventes at løbe over 2 år og vil således fortsætte i Effekt: Indsatsen forventes efter 2 år at nedbringe frafaldet blandt skolens elever med 15%. Effekten måles i antallet af elever, der afbryder deres uddannelse uden omvalg og sammenlignes med tallet fra

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251 Indledning I 2010 er det tredje gang, at skolen skal indsende en handlingsplan for øget gennemførelse. Skabelonen følger i store træk strukturen fra de to forrige år. Som i 2009 kan skolerne også i 2010

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Virksomhedens kerneydelser.... 3 2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder....

Læs mere

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi OM DEN PÆDAGOGISKE VISION OG STRATEGI Arbejdet med den pædagogiske vision og strategi påbegyndte i vinteren 2012, hvor uddannelsescheferne i dialog med ledere

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED

FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED - Det betyder helt klart noget, at jeg er blevet bedre til at søge information og finde god litteratur. Hvis jeg ikke henviser til kilder og kan dokumentere, hvor jeg har min

Læs mere

Status på folkeskolereformen i Odense

Status på folkeskolereformen i Odense Børn- og Ungeforvaltningen Status på folkeskolereformen i Odense Indledning I regi af reformprogrammet udarbejdes der hvert halve år en status på arbejdet med folkeskolereformen i Odense. Denne status

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv ECALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 i Næstved 4 Eleverne i EUD10 4 Hvorfor har

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Hops på Jobs. Gartneriet Thoruplund. Holluf Pile skole. VVS Firmaet TH. Jensen A/S. 1. Projektbeskrivelse s. 2-4. a. Brev til virksomhederne s.

Hops på Jobs. Gartneriet Thoruplund. Holluf Pile skole. VVS Firmaet TH. Jensen A/S. 1. Projektbeskrivelse s. 2-4. a. Brev til virksomhederne s. Hops på Jobs Gartneriet Thoruplund Social og sundhedsskolen Kold college Dyr og planter Plejecenteret EVG Holluf Pile skole Kompan Syddansk Erhvervsskole VVS- Energiuddannelsen Handelsskolen Tietgen HG

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Handelsskolen Viborg. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 3 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

Uddannelsesplan som uddannelsessted

Uddannelsesplan som uddannelsessted Uddannelsesplan som uddannelsessted Kornmod Realskole, Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg T: 86822677 M: kontor@kornmodrealskole.dk Side 1 Generelt om skolen Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Pkt.nr. 23 Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere