Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen"

Transkript

1 Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

2 Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet ARBEJDSMILJØHUSET Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Vi har forsøgt at fremhæve de områder, hvor der oftest er problemer, der skal løses. Hvis der er behov for at vide præcist, hvad lovgivningen i alle detaljer foreskriver, henviser vi til loven eller til os. 2

3 Forord Håndbogen for bygningsmalere omhandler de regler og retningslinjer som gælder ved håndtering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Bogen er tænkt som en opslagsbog til brug for arbejdsmiljøgruppen og/eller den enkelte medarbejder ved udarbejdelse af APV for byggepladser, sikkerhedsrunderinger eller ved tvivlspørgsmål i dagligdagen. Ved tvivl: kontakt ARBEJDSMILJØHUSET, telefon , eller kig ind på vores hjemmeside: September 2010 Indholdsfortegnelse Arbejdspladsvurderingen - APV 4 Byggepladsen 4 Stilladsarbejde 7 Liftarbejde 9 Stigearbejde 10 Produkter 12 Støv 16 Værktøjer 17 Ergonomi 20 Velfærdsforanstaltninger 21 Psykisk arbejdsmiljø 22 Beredskab 24 Arbejdsmiljøorganisationen 25 Periodisk eftersyn af udstyr 26 3

4 Arbejdspladsvurderingen - APV Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem ledelse og ansatte, og skal være tilgængelig for de ansatte. APV en er virksomhedens redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. Virksomheden skal tage stilling til, hvordan der følges op på handlingsplanen, om denne har haft den ønskede effekt, og eventuelt foretage justeringer. APV en skal revideres mindst hvert 3. år samt ved ændringer i forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet. Byggepladsen Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) På alle byggepladser med mere end én arbejdsgiver skal bygherren sørge for, at arbejdsmiljøarbejdet koordineres under projektering og udførelse af arbejdet. Kravene til arbejdsmiljøkoordinatoren afhænger af byggepladsens størrelse. Hvor to eller flere arbejdsgivere på samme tidspunkt beskæftiger mere end 10 ansatte tilsammen og på særligt farlige byggepladser, skal der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen, og der skal tillige afholdes sikkerhedsmøder. PSS skal bl.a. indeholde følgende elementer: Byggepladsens organisation Byggepladstegning Tidsplan Særlige risici Fælles sikkerhedsforanstaltninger Fælles velfærdsforanstaltninger Angivelser for den enkelte arbejdsgiver, fx brug af stilladser. Adgangsveje Byggepladsen skal have et tilstrækkeligt antal adgangsveje og transportveje, så færdslen kan foregå uden fare. 4

5 Hvis det er muligt, skal adgangs- og transportvejene for kørende og gående trafik holdes adskilt. Hvor dette ikke er muligt, skal der etableres en passende sikkerhedsafstand mellem den kørende og gående trafik. Det skal sikres: at veje er bæredygtige, når de benyttes, uanset vejret at adgangsveje fra offentlig vej og parkeringsplads til omklædningsrum og veje mellem skure kan bruges med eget fodtøj at adgangsveje fra omklædningsrum til arbejdspladser, kan bruges med arbejdsfodtøj Adgangsveje for gående skal have en bredde på mindst 80 cm. Hvor der ikke transporteres materialer, kan bredden nedsættes til 60 cm. Færdselsveje og -arealer skal holdes jævne og fri for materialer og genstande, der kan være til fare for færdslen. Skakter, huller og lignende skal overdækkes eller afspærres. Det skal fremgå af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvem der foretager snerydning og grusning. Bortskaffelse af affald Affald og tom emballage skal anbringes på særligt indrettede pladser eller i containere, som jævnligt tømmes. Bortskaffelse skal ske efter affaldsregulativet for den pågældende kommune. Orden og ryddelighed Der skal på byggepladsen være orden og ryddelighed, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det vil bl.a. sige: at veje, færdselsarealer, tekniske installationer og sikkerhedsforanstaltninger holdes i forsvarlig stand at materialer, redskaber, ledninger m.v. ikke henlægges til fare for arbejdet eller færdslen at veje, færdselsarealer og arbejdssteder holdes fri for spild og lign. samt ryddes og gruses ved sne og frost 5

6 Rengøring skal udføres på en sådan måde, at skadelig forurening ikke spredes, fx støvsugning frem for tørfejning. Det skal fremgå af PSS, hvorledes oprydning og rengøring er organiseret, og hvilket firma, der har det overordnede ansvar for ryddelighed. Gener fra andre håndværkere Arbejdet skal tilrettelægges så gener fra andre håndværkere undgås, det vil sige, at man ikke udsættes for fx støv og støj forårsaget af andre håndværkere. Hvordan det tilrettelægges, skal fremgå af PSS. Førstehjælpskasse Der skal være førstehjælpskasse og øjenskylleflaske til rådighed på byggepladsen. Førstehjælpskassen skal være fyldt op, og udløbsdatoen på øjenskylleflasken må ikke være overskredet. Arbejdsmiljøorganisationen Der gælder særlige regler for arbejdsmiljøorganisationen ved arbejde på midlertidige og skiftende arbejdspladser, herunder bygge og anlæg. Når en arbejdsgiver beskæftiger mindst 5 ansatte på en arbejdsplads i mere end 14 dage, skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Det vil sige, at der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en repræsentant for ledelsen. Arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes, uanset om der i forvejen findes en arbejdsmiljøorganisation i hjemmevirksomheden. Sikkerhedsmøder Bygherren (eller dennes koordinator) skal mindst en gang hver 14. dag afholde sikkerhedsmøder. I disse sikkerhedsmøder deltager bygherren eller koordinatoren samt arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationer på pladsen. Der skal skrives referat fra disse møder. Systematiske gennemgange For at forbedre arbejdsmiljøet er det en god ide, at arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med sikkerhedsmøderne foretager en gennemgang, hvor forholdene i APV en og pladsens plan for sikkerhed og sundhed tjekkes i forhold til relevante arbejdsopgaver. 6

7 Stilladsarbejde Hvis man skal opstille, ændre eller nedtage et stillads, hvor øverste dæk er mere end 3 meter over jorden, skal man have en særlig stilladsuddannelse. Uddannelsen kan tages på AMU-centre og har en varighed på 1 dag for rullestilladser og 3 uger for facadestilladser. Det er vigtigt, at stilladset er indrettet, så det fungerer godt i forhold til de opgaver, der skal udføres. Skal der fx males vinduer, skal konsollerne være placeret, så man kan komme til og fra stilladsdækket, uden at man behøver at stå på tæer for at nå, og uden at man skal krumme sig helt sammen for at klare den nederste ramme. HUSK! Det er ikke tilladt at stå på stiger eller skamler på stilladset. Regler for opstilling og brug af henholdsvis rullestilladser og facadestilladser fremgår af nedenstående: Rullestilladser Opstilling Som tommelfingerregel gælder, at smalle stilladser (60-70 cm) skal forsynes med støtteben, hvis højden er over 2 meter. Brede stilladser ( cm) forsynes med støtteben, hvis højden er over 3,5 meter. Ved opstillingen skal det sikres: at underlaget er jævnt og bæredygtigt, og at stilladset står i lod og ikke kan vippe at stilladsdækket fylder hele rullestilladset i både bredde og længde at rullestilladset, hvis det er over 2 meter højt, eller hvis der er særlig fare for nedstyrtning, er forsynet med: - håndliste i 1 meters højde - knæliste i 0,5 meters højde - fodliste med en højde på mindst 15 cm Der må ikke befinde sig personer på rullestilladset, når det flyttes. 7

8 Brugsanvisning Der skal altid følge en dansk brugsanvisning med stilladset. En kort udgave bør befinde sig på selve stilladset. Brugsanvisningen skal mindst beskrive vægt og mål, opstillingsvejledning der angiver maksimal højde, brug af støtteben og tilladt belastning samt en vedligeholdelsesvejledning. Facadestilladser Opstilling Facadestilladser skal stilles op af specialuddannede folk. Alligevel er det en god ide selv at tjekke stilladset, inden man går i gang med arbejdet. Følgende bør tjekkes: Er stilladset forsvarligt opstillet med hensyn til arbejdets art fx malearbejde? Afstanden mellem stilladsdækket og muren må højst være 30 cm. Er underlaget stabilt? Opklodsning må højst være 20 cm, ellers skal det være indstillelige understøtninger. Er der sat afskærmning for at undgå faldende genstande, og er stilladset sikret mod påkørsel (afspærring)? Er den frie lodrette åbning mellem stilladsdæk og konsoldæk over 0,5 m, skal der monteres håndliste. Anvendelsen af konsoldæk giver mulighed for at placere dækket i en højde, der giver ergonomisk forsvarlige arbejdsstillinger. Er den lodrette afstand mellem hovedstilladsdæk og konsoldæk større end 0,5 meter, skal dette afhjælpes med en særlig adgangsvej, fx en stilladsstige. Hånd-, knæ- og fodliste Når stilladset er højere end 2 meter, skal der være et rækværk bestående af en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste, som skal være mindst 15 cm høj. Afstanden fra belastet dæk til fodliste må max. være 3 cm. 8

9 Der skal også være rækværk, når stilladset er under 2 meter, hvis der er særlig fare, fx ujævnt underlag. Adgangsveje Lemmene ved opgangshuller skal være forsynet med sikring, således at man ikke uforvarende kommer til at åbne dem. Sørg for at lemmene er lukket, når der arbejdes på stilladset. Når der er tale om et stort stillads (det vil sige, at det er højere end 5 meter eller længere end 10 meter), og når flere end 2 personer arbejder på stilladset, skal der være separate opgangsfelter, hvor det er teknisk og praktisk muligt. Hvis der foregår færdsel på stilladset, skal der være en fri gennemgangshøjde på mindst 1,9 meter. Når stilladsdækket bruges som adgangsvej med materialetransport, skal dækbredden være mindst 0,8 meter. Er der ikke materialetransport, er det nok med 0,6 meter. Hvis man arbejder fra knæliggende stilling, skal der være en dækbredde på 1,1 meter på stilladset samt en arbejdsbredde fra mur til rækværk på mindst 1,2 meter. Ved sandblæsning og højtryksrensning gælder det samme, dog skal afstanden fra mur til rækværk være afpasset værktøjet. Brugsanvisning/skiltning Er facadestilladset over 2 meter højt, skal det være forsynet med skilte, der beskriver hvad stilladset må bruges til, samt dato for opstilling og for sidste eftersyn. Liftarbejde Både ved salg og udlejning skal der foreligge en dansk brugsanvisning, som skal opbevares ved liften. Liften skal anmeldes til det lokale Arbejdstilsyn, inden den tages i brug første gang, samt ved væsentlige reparationer og ombygninger. Lifte skal efterses årligt. Journal Der skal være en journal på eller i nærheden af liften. Journalen skal indeholde dato og resultater af det pligtige årlige hovedeftersyn. Det vil sige: 9

10 Dokumentation for liftens stabilitet, belastning og sidste eftersyn. Oplysninger om evt. fejl og mangler, om evt. påbud og om sikkerhedsmæssige reparationer. Hvis der er fejl på liften, må den selvfølgelig ikke bruges, før fejlene er udbedret. Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af sagkyndige. Indretning af kurven I kurven skal der altid være en angivelse af liftens største tilladte belastning. Liftens kurv skal have en indhegning på 1 meters højde og fodliste på 15 cm højde. For at undgå at få hænderne i klemme, skal der være en håndliste 10 cm inden for og 10 cm over indhegningens overkant. Indhegningen kan være forsynet med plade eller net, så hverken personer eller materialer kan falde ned. Kurven skal desuden være forsynet med forankringspunkt til en sikkerhedsline. Låger skal være selvlukkende med automatisk lukketøj, og de må ikke åbne udad. Brug af liften Sørg for at få en grundig instruktion i betjening. Læs og følg brugsanvisningen nøje, inden liften tages i brug. Ved selve opstillingen af liften er det vigtigt at sikre, at underlaget kan bære. Desuden gælder følgende: Personer i kurven skal anvende faldsikringsudstyr bestående af sikkerhedssele og sikkerhedsline. Husk at faldsikringsudstyret også skal efterses årligt. Kurven må ikke forlades i løftet stilling, og transportable lifte må normalt kun flyttes ubemandet i transportstilling. Liften må kun benyttes, når der er en anden person på stedet, som kan tilkaldes, og som kan betjene liften. Stigearbejde Stiger skal efterses årligt for at sikre, at de er forsvarlige at arbejde på. Kombistiger skal være forsynet med opstillingsvejledning. 10

11 Stiger af træ bør ikke overmales, da det så bliver vanskeligt at se brud i træet. Opstilling Stil altid stigen på en vandret og fast flade. Mindre højdeforskelle kan klares ved at lægge et egnet underlag, eller man kan bruge et egnet forlængerben. Ved arbejde på trapper må forlængerben kun bruges til små wienerstiger (max. 6 trin), som er indrettet til det. Forlængerben må højst være 1 meter lange. Enkeltstiger stilles med en hældning på ca. 70 grader. De sikres mod udskridning, fx ved fastgørelse forneden. Bruges en stige, der er over 5 meter lang, skal der være fodmand, hvis stigen ikke er fastgjort. Ved højder over 5 meter anbefales brug af trapper eller trappetårn. Bruges stigen som adgangsvej, skal den fastgøres og rage mindst 1 meter op over adgangsstedet. Stiger må ikke bruges på stillads. Brug af stige Normalt ikke højere end 5 meter, målt fra underlag til det trin man står på. I særlige tilfælde kan let arbejde udføres fra større højde, fx for at udskifte en pære. Arbejd ikke udover en armlængde fra stigevangen. Gå ikke højere op end til tredjeøverste trin. Byrderne skal være lette og nemme at håndtere. Værktøjer skal være lette og kunne bruges med én hånd. En stige er kun for én person, dog to på en wienerstige, én på hver halvdel. Husk at bruge egnet fodtøj, eventuelt sikkerhedssko. Undgå at fritliggende metalforstærkninger fra stigen kommer i kontakt med strømførende dele. Tidsbegrænsning En stige er først og fremmest ment som en adgangsvej. Det er belastende at stå på en stige, så derfor må arbejdet fra stiger ikke over- 11

12 stige 1/3 af arbejdsdagen med vekslende arbejde fra stige til gulv. Den enkelte periode, hvor man står på stigen bør ikke overstige 30 minutter. Produkter Almindeligt produktvalg Et produkt må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et mindre farligt eller mindre generende produkt, med mindre tekniske eller økonomiske forhold gør erstatning meget vanskelig. Arbejdsmiljøorganisationen skal være med til at vurdere, om erstatning kan foretages. Næsten alle arbejdsopgaver ved bygningsmaling kan laves med 00-1 produkter. Dispensation fra Arbejdstilsynet er ikke nødvendig, hvis man overskrider kodenumre i produktvalgsskemaerne, men hvis Arbejdstilsynet kommer ud på arbejdspladsen, skal argumenterne for overskridelsen være til stede. Forbud Der må ikke anvendes produkter med højere tal før stregen i kodenummeret end: Højeste tal før stregen Indvendigt 1- Lofter og vægge: almindelige påvirkninger og funktionskrav. 2- Vægge og lofter: store påvirkninger og funktionskrav. 3- Vægge: specielle påvirkninger og funktionskrav. Udvendigt Maling af træ, facader og tagbeklædning. Grunding af træ. Maling af jern, zink/forzinket jern. Grunding og imprægnering af facader og tagbeklædning. Overskrides kodenumre i forbudsskemaet, skal der foreligge en skriftlig dispensation fra Arbejdstilsynet. Sprøjtetåge Ved sprøjtearbejde skal man beskytte hud og luftveje mod sprøjtetåge. Der skal mindst anvendes maske med kombifilter. Se i arbejdspladsbrugsanvisningen, hvilke værnemidler der skal anvendes. 12

13 Epoxy Nedenstående gælder for alle typer af epoxy og isocyanat produkter. Epoxy kan medføre hudallergi, og polyurethan (også kaldet isocyanater) kan medføre lungelidelser, fx allergisk astma. Når I anvender disse produkter, gælder specielle regler for bl.a.: Lovpligtig uddannelse Oplysning om udhærdningstider for produkterne Sprøjteforbud uden for kabiner, bokse og i lukkede systemer Velfærdsforanstaltninger (omklædning med separat opbevaring af gang- og arbejdstøj, håndvask med ikke-håndbetjent armatur) Advarselsskiltning og affaldsbehandling Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisningen beskriver, hvordan produktet håndteres på den enkelte arbejdsplads, fx hvilken type maske eller handske der skal bruges. Arbejdsgiveren er forpligtet til at forsyne ethvert farligt stof eller materiale med arbejdspladsbrugsanvisning. Ved produkter, der ligner hinanden, kan laves én fælles brugsanvisning. I praksis regnes stoffer og materialer som farlige, hvis de er mærket med orange fareetiket risiko- og/eller sikkerhedssætninger (fx Xn - Sundhedsskadelig og R36 - Irriterer øjnene). Faresymboler skifter i de kommende år farve til hvide symboler med rød kant og sort skrift. På de følgende sider findes en nem måde til arbejdspladsbrugsanvisninger. Arbejdspladsbrugsanvisningen er først gyldig, når den er udfyldt. Skemaet i A4-format og i farver kan downloades fra Udover de to A4 sider skal I kun have sikkerhedsdatablade for produkter med orange faresymbol. 13

14 14

15 15

16 Støv Mange arbejdsprocesser udvikler støv. Hvis det ikke fjernes under arbejdet, hober det sig op i lokalet. Manglende rengøring betyder påvirkning fra det støv, der hvirvles op. Husk derfor tørfej ikke. To gode metoder til at formindske mængden af støv er: 1. Vælg arbejdsmetoder, hvor støvet ikke opstår. Jo bedre du er til at spartle, jo mindre skal du slibe. Du kunne også overveje at filtse i stedet for at slibe. 2. Fjern støvet, hvor det opstår - fx ved brug af girafsliber. Eksempler på beskyttelse mod støv og afbrændingsprodukter: Slibning og skrabning Proces Værnemidler Håndslibning på malet overflade: Ingen særlige Håndslibning i øvrigt: Støvfiltermaske, på loft desuden øjenværn Maskinslibning uden effektiv udsugning: Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshand- Maskinslibning med effektiv udsugning Fjernelse af malinglag/belægninger Proces Varmluftblæser: Flamme - små flader: Flamme - store flader: Blæsning og spuling Proces Højtryksspuling med rent vand: Sandblæsning: Fjernelse af tapet Proces Afdampning med dampanlæg sker Øjenværn, arbejdshandsker Værnemidler Arbejdshandsker, gasfiltermaske. Ved god ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Helmaske med gasfilter, arbejdshandsker Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker Værnemidler Øjenværn, vandtæt dragt, arbejdshandsker. Støvfiltermaske anbefales ved risiko for indånding af sprøjtetåge. Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker, hætte. Vandtæt dragt ved våd blæsning Værnemidler Sørg for rigelig ventilation. Tapetopløser må ikke anvendes i nogen forbindelse med damp eller sprøjtning. 16

17 Sug på værktøjer Flere undersøgelser har vist, at sugeudstyr på slibemaskiner kan fjerne sundhedsfarligt støv. Sugeudstyr kan monteres på mange typer slibemaskiner. Mange typer har sugeudstyret indbygget. Slibemaskinen kobles fx til en støvsuger med mikrofilter, så støvet fjernes direkte ved kilden. Blyholdig maling Om en maling indeholder bly, kan undersøges på flere måder: Spørg personer med kendskab til bygningen. Det kan fx være ejendomsadministratoren eller malermesteren. Undersøg selv om der er bly ved hjælp af Gør det selv - blytest. Hvis der er tvivl: Send en malingskal til analyse på et laboratorium. Følg Arbejdstilsynets regler for arbejde med bly. De indeholder blandt andet regler for: Måling af bly i blodet Tekniske foranstaltninger Personlige værnemidler Arbejdshygiejne Velfærdsforanstaltninger Helbredsundersøgelser Værktøjer Elektrisk værktøj skal efterses 2 gange årligt af en person, der har kompetence til dette. Det er en god ide at mærke værktøjet med fx strips i særlig farvekode, så man kan se, hvornår det sidst er efterset. Alt maskinelt og el-drevet værktøj skal have en betjeningsvejledning på dansk. Brugsanvisninger indeholder beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, fx brug af beskyttelsesskærme, oplysning om støjniveau m.m. 17

18 Støj Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages ved indkøb, så der vælges værktøj med et så lavt støjniveau som muligt. Støjniveauet fremgår af brugsanvisningen. Bliver man udsat for et støjniveau, der ligger over 80 db(a), stiger risikoen for at få høreskader i takt med støjniveauet og den tid, man opholder sig i støjen. NB! Kraftig og pludselig støj, kan skade hørelsen selv ved kortvarige påvirkninger! Følgende gælder: Støjbelastningen skal være så lav som muligt, idet der skal tages hensyn til den tekniske udvikling. En persons støjbelastning må ikke overskride den gældende grænseværdi på 85dB(A), beregnet som den samlede støjbelastning over 8 timer. Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overstiger 80 db(a), eller hvis støjen er generende. Hvis det ikke er muligt at overholde støjgrænsen, skal der anvendes høreværn. Ansatte, der udsættes for en støjbelastning større end eller lig med 80 db(a) eller spidsværdier større end eller lig med 135 db(c), skal have en særlig instruktion om de risici, som følger af støj. Desuden skal de normalt have adgang til en høreundersøgelse. Er støjbelastningen større end eller lig med 85 db(a), eller er der spidsværdier større end eller lig med 137 db(c), skal de ansatte have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. På byggepladserne skal arbejdet tilrettelægges, så støj så vidt muligt undgås. Støjende processer kan fx henlægges til rum, hvor der ikke går andre håndværkere. 18

19 Vibrationer Vibrationer i hånden og armen kan forstyrre blodgennemstrømningen og nerverne til fingrene. De første tegn er snurrende fornemmelser eller følelsesløse fingre. Efter nogen tid kan der komme hvide fingre ved afkøling. Det vil sige, at fingrene bliver døde, kolde og hvide. I brugsanvisningen angives vibrationsværdien i m/s 2. Overstiger værdien 2,5 m/s 2, skal middelværdien være oplyst. Er værdien mindre end eller lig med 2,5 m/s 2, skal dette være anført. Et højt vibrationsniveau kan medføre krav om begrænsning af den daglige brug af vibrerende værktøj. Malere kan især risikere vibrationsskader, når der arbejdes med: Vinkelsliber Rystepudser Excentersliber Gulvsliber Belysning Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt. Belysningen skal have en styrke på mindst 25 lux. Der findes arbejdslamper med forskellige typer pærer (halogen, lysstofrør og andre). Typen af opgave, der skal løses, kan være afgørende for, hvilken type lampe der skal vælges. 19

20 Ergonomi Tunge løft Et løft anses ikke for sundhedsskadeligt, hvis det foregår: Tæt på kroppen og byrden ikke vejer over 11 kg. Inden for underarmsafstand (ca. 30 cm) og byrden ikke vejer over 7 kg. Op til ca. 45 cm fra kroppen og byrden ikke vejer over 3 kg. Under optimale forhold kan vægtgrænserne hæves til max: 50 kg tæt på kroppen 30 kg 30 cm fra kroppen 15 kg 45 cm fra kroppen Dette gælder, hvis løftet foregår midt foran kroppen, i en god højde ( cm målt fra gulvhøjde), hvor det ikke er koldt, ved godt fodfæste og med godt greb. Arbejdstilsynet anbefaler, at der skal være mindst 2 minutter mellem hvert løft, specielt når man er oppe på de mange kilo. Når du fx går med malerspande, er det vigtigt at fordele byrden i begge hænder, så du undgår en skæv belastning på ryggen. Variation Variation er nøgleordet til at mindske belastningsskader. Planlæg arbejdet, så ensidig belastning mindskes så meget som muligt. Sørg for at: Veksle mellem højre og venstre hånd. Man kan lære at bruge begge hænder til opgaverne. Skifte mellem forskellige arbejdsopgaver i løbet af dagen. Variere mellem arbejde over og under skulderhøjde. Skifte mellem fysisk hårde og mindre hårde opgaver i løbet af dagen. At holde minipauser af 2-10 sekunders varighed med jævne mellemrum, så muskler og blodkredsløbet får hvile. 20

21 Rokering Ved planlægning af arbejdet aftales rokering mellem svendene, så I undgår langvarige, ensidige opgaver som fx kun rulning af lofter eller kun spartling af vægge. Arbejdsstillinger Undgå akavede arbejdsstillinger! Sørg for at stå så tæt på opgaven som muligt. Stil dig, så næsen og fødderne peger i samme retning, så du undgår vrid i kroppen. Sørg for, at det du arbejder med, er i en god arbejdshøjde, så du undgår at strække dig eller krumme dig sammen for at nå. Vælg at sidde på en kasse eller andet når du maler fx fodpaneler, og variér, så du undgår at være i samme stilling over lang tid. Stræk kroppen godt igennem ind i mellem. Velfærdsforanstaltninger Den ansatte skal under arbejdet have adgang til: Toilet, der er aflåseligt Spiserum med adgang til drikkevand i nærheden Håndvask med rindende koldt og varmt vand Omklædningsrum Brusebad Ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, og hvor vand- og kloaktilslutning ikke er umiddelbart muligt, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet: Er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende Medfører fare for at komme i berøring med kodenummererede produkter eller andre stoffer, som det er vigtigt at få fjernet fra huden Faciliteterne skal etableres på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen og være til rådighed fra arbejdets begyndelse. 21

22 Faciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder og have gode adgangsforhold. Der må højst være en afstand på 200 meter eller en transporttid på 5 minutter til toilet. Velfærdsforanstaltninger skal rengøres efter behov. Psykisk arbejdsmiljø Planlægning af arbejdet Planlægning af arbejdsopgaven er vigtig, så man kan overskue opgaven og lægge en plan for, i hvilken rækkefølge opgaven skal løses. Er der hindringer i vejen for at opgaven kan løses på en god måde, så se om hindringerne kan fjernes. Samarbejdsforhold Har man et godt forhold til kollegaer og overordnede, føles det hele godt og ukompliceret. Men hvis samarbejdet ikke fungerer, påvirker det både arbejdsglæden og kvaliteten. Sørg for at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø og få løst det, der ikke fungerer. Tidspres/Arbejdsmængde Tidspres og arbejdsmængde skulle gerne stå i et fornuftigt forhold til hinanden. Tidspres vil opstå i mange situationer og kan klares; men står man altid med en følelse af at være presset, vil dette påvirke én. Det er OK at have travlt. Hænger opgaven, og tiden der er afsat til at løse den, ikke sammen, må dette løses ved at sætte flere folk på opgaven, rykke deadline eller arbejde over. Det plejer ikke at være et stort problem for de fleste, blot der gives besked om det i god tid. Indflydelse Som nyansat kan det være rart, at der er nogen, der tilrettelægger opgaverne for én. Men efterhånden som man får styr på det og får erfaring, får man lyst til selv at planlægge og tilrettelægge arbejdsdagen og komme med ideer til, hvordan opgaven kan løses på en anden og bedre måde måske ud fra et ergonomisk synspunkt. 22

23 Information Det at vide, om der også er opgaver til én i næste uge eller måned, eller om der kommer flere ansatte, at nogen holder op, eller der skal indføres nye regler og procedurer, er en information der er god at få i god tid, og med mulighed for at man kan spørge ind til oplysningen. Traumatiske hændelser De ansatte skal vide, hvordan virksomheden tackler ulykker og traumatiske hændelser. Det kan beskrives i en beredskabsplan, som alle bør kende indholdet af. Se eksempel på side 24. Sygefravær Arbejdsgiveren skal afholde en sygefraværssamtale med sygemeldte medarbejdere senest 4 uger efter første sygedag. Hensigten med samtalerne er at understøtte dialogen med den sygemeldte medarbejder om, hvordan han eller hun kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdommen. Arbejdsgiver og den sygemeldte medarbejder udfylder sammen en mulighedserklæring. Attesten giver arbejdsgiver og den sygemeldte mulighed for at få lægens vurdering af, hvorvidt medarbejderen fremover kan varetage relevante arbejdsopgaver, uden at helbredet forringes. 23

24 Beredskab Ved ulykker/brand ring 112 Fortæl: Hvor du ringer fra Dit navn, firma og telefonnummer Hvad er der sket Om der er personskade Hvor mange personer er skadet Send vejviser til indkørsel Giv besked til ansvarlig leder Husk at rigtig melding er bedre end hurtig melding! De ansatte skal gøres bekendt med, hvor det nærmeste brandsluknings- og førstehjælpsudstyr befinder sig. Afhængig af uheldets størrelse vurderes det, om medarbejderen kan hjælpes på stedet, eller om der skal tilkaldes en læge/ambulance. Der ringes altid til firmaet ved uheld. Der skal tages stilling til, om uheldet er af et omfang, så Arbejdstilsynet skal tilkaldes. Virksomhedsejeren underretter pårørende. Dette kan gøres telefonisk ved mindre alvorlige uheld og personligt ved alvorlige uheld. Alle berørte tilbydes krisehjælp, evt. via ARBEJDSMILJØHUSET. Anmeldelse af ulykker En arbejdsulykke, der er årsag til fravær i en dag eller mere, skal anmeldes til Arbejdstilsynet inden ni dage efter ulykken. Anmeldelsen foretages elektronisk via https://easy.ask.dk/easy/ Der laves intern undersøgelse af ulykker. Årsagen beskrives, og det vurderes, om tilsvarende ulykker kan undgås. 24

25 Arbejdsmiljøorganisationen antal opbygning opgaver uddannelse ansatte 1-9 Samarbejde om sikkerhed og sundhed sker ved løbende kontakt/dialog mellem arbejdsgiver /arbejdsleder og arbejdstager. Der er ikke krav om en egentlig arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiveren tilrettelægger årligt sammen med ansatte og arbejdsledere indhold og form af det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiver og arbejdstagere skal hvert år drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden Der dannes en arbejdsmiljøorganisation (AMO) med en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Repræsentant for arbejdsleder er formand. > 35 En eller flere sikkerhedsgrupper, hver bestående af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Grupperne varetager de daglige opgaver vedr. sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøorganisationen skal bestå af mindst lige så mange arbejdstagere som arbejdsledere. Arbejdsmiljøorganisationen tilrettelægger det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der laves en plan for supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmerne af AMO. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af AMO har gennemført den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse inden for tre måneder efter valg/ udpegning. Medlemmerne af AMO skal årligt tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse: 2 dage i det første år og 1½ dag i de efterfølgende år. Medlemmer af AMO, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen mellem 1. april 1991 og 1. oktober 2010 behøver ikke at tage den nye arbejdsmiljøuddannelse. De skal dog stadig tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse, svarende til 1½ dag varighed årligt. 25

26 Periodisk eftersyn af udstyr Eftersyns interval: El-værktøjer: Lifte: Kompressor: Sprøjteudstyr: Stiger: Stilladser: Porte: Brandslukningsudstyr: Faldsikring: Efterses af sagkyndig halvårligt årligt årligt årligt årligt årligt årligt årligt årligt Øvrigt udstyr efterses før hver opgave af værksted. Defekt udstyr udskiftes. Det er en god idé at markere udstyret, så man let kan se, hvornår det er blevet efterset. Skemaer til registrering af eftersyn kan findes på ARBEJDSMILJØHUSET 26

27 Egne noter Ideer, forslag, spørgsmål 27

28 Har du spørgsmål, så kontakt os! Vi er ikke længere væk end telefonen:

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere