Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %"

Transkript

1 MINDFULNESS FOR BØRN Otte ugers mindfulness kursusforløb for elever i skolernes 0. klasser. Forløbet skal give børnene nye kompetencer til at håndtere og forebygge konflikter og øge ro og opmærksomhed i klasserummet. Ved, at børnene lærer sig selv bedre at kende og øger deres indfølingsevne, vil de kunne indgå i mere positive, vækstskabende sociale relationer med hinanden og med de voksne. et med at undervise børn i 0. klasse er at øge børnenes evne til at kunne mærke sig selv, finde ro og forbedre deres evne til at udsætte impulser. Forløbet har til formål at øge deres koncentrationsevne og læringsparathed. Det forventes at styrke børnenes kompetencer til at håndtere og forebygge at konflikter opstår. Med øvelserne bliver de i stand til at være i nuet og finde indre ro og dermed forventes det at deres evne til at sige til og fra i det sociale felt øges. Bedre læring og evnen til at håndtere konfliktløsning betragtes som trivsel blandt børn og dermed skabelse af sundhed. - Børnene opnår færdighederne til at benytte teknikker fra mindfulness til egen konfliktløsning - Børnene bliver dygtigere til at kunne koncentrere sig og være læringsparate - Der skabes et mere fokuseret læringsmiljø for både elever og lærere - Styrke de sociale relationer mellem eleverne - Udbrede kendskabet til begrebet mindfulness på skolerne - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 % - Reducere antal af forstyrrelser i undervisningen i løbet af en lektion med 50 % - 50 % af børnene føler at de som følge at forløbet har ændret adfærd i forhold til deres klassekammerater - Flere klasser indfører et mindfulness forløb og lærere i andre klasser er bekendt med de positive effekter af mindfulness ene og succeskriterier er en objektiv måling, der indbefatter en undersøgelse af hvor mange gange læreren oplever unødvendige forstyrrelser i et undervisningsflow.

2 MESTRING AF HVERDAGEN Indsatsen består af et dialogbaseret gruppeforløb henvendt til kvinder i alderen år, der er i arbejde eller under uddannelse og som oplever at hverdagen er udfordrende og at ressourcerne ikke står mål med aktiviteterne. Forløbet struktureres ud fra undervisningskonceptet Det balancerende menneske 1 og med elementer fra det dobbelte KRAM (kompetencer, relationer, accept og mestring). et med kurset er at forebygge kort- og langtidssygmeldinger og forbedre muligheden for at bevare tilknytningen til en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. Ifølge de nyeste nationale resultater 2, fremgår det at andelen med højt stressniveau er størst blandt kvinder (25 %) sammenlignet med mænd (17,5 %), hvoraf andelen er højest blandt årige kvinder (33 %) og forekomsten er højest blandt personer i Region Syddanmark. Ifølge den regionale sundhedsprofil 3 er andelen af personer, der ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede størst blandt kvinder i alderen år (27,3 %) og år (24,7 %). Andelen er stigende sammenlignet med sundhedsprofilen fra 2010, og i Billund Kommune er andelen af kvinder, der føler sig nervøse eller stressede steget fra 11,7 % i 2010 til 13,9 % i Endvidere er andelen med kortvarigt sygefravær (indenfor de seneste 14 dage) markant højere blandt erhvervsaktive borgere med et højt stressniveau (28,8 %) end blandt erhvervsaktive borgere, der ikke har et højt stressniveau (15 %) i Region Syddanmark. Afholdelse af to kursusforløb (á 10 uger og 12 deltagere) i hhv (ansatte i Billund Kommune) 2016 (borgere i Billund Kommune) Deltagerne angiver efter kurset at de er i stand til at prioritere opgaverne i deres hverdag uden at blive stresset Forbedring af deltagernes objektive vurdering af deres egen situation Reducere antallet af kvinder i alderen år, der oplever stress i hverdagen I 2015 forventes 50 % af ansatte at gennemføre et kursusforløb I 2016 forventes 80 % af borgere at gennemføre et kursusforløb 70 % af deltagere for hvert kursus giver udtryk for at de har lært at sætte sig et realistisk mål Ved 3 og 6 måneders opfølgning angiver hhv. 60 og 40 % at de efterlever principperne fra Det balancerende menneske Færre kvinder i målgruppen (efter 3 og 6 mdr.) angiver at være stressede end de nuværende måltal 1 Sundhedspædagogisk model for patientuddannelse på tværs af diagnoser udarbejdet af Steno Center for Sundhedsfremme 2 Sundhedsstyrelsen (2014) Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013, København: Rosendahls 3 Region Syddanmark (2014) Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013, Vejle: Region Syddanmark

3 SKOLEVEJ I BØRNEHØJDE Indsatsen er rammesættende med henblik på at forbedre mulighederne for at skolebørn får en aktiv transport til og fra skole i Billund Kommune. Ikke kun skolebørn, men også deres forældre skal inddrages for at aktiv transport vælges til og ikke fra. et er at fremme aktiv transport på cykel til og fra skolen. Virkemidlerne skal være at motivere igennem leg, læring og kreativitet ved at etablere nogle spændende effekter på stierne nær skoler. Vejen til skole skal være en sikker og nem, så både forældre og børn bliver motiveret til at vælge aktiv transport. Der foreligger ikke aktuelt tal på, hvor mange elever, der cykler til og fra skole (skolevejsanalyse 4 ), med denne indsats igangsættes en undersøgelse heraf, der muliggør før- og eftermåling. To skoler i Billund Kommune forventes udvalgt. Øge forældrenes opbakning til aktiv transport Forsøg med gå- eller cykelbus Etablering på min. én skole inden udgangen af 2015 Eksisterende anlæg benyttes til afmærkning og effekter Skolevej til min. to skoler i omegnsbyer er afmærket med på skolevejen nye effekter inden udgangen af 2015 Øge antallet af elever, der vælger aktiv transport til og Antallet af elever, der benytter aktiv transport til /fra fra skole skole øges med 30 % sammenlignet med førmålingen 4 Inspiration fra Aalborg Kommune Skabelon%20Aalborg%20KommuneInspirationsskemanov% ashx

4 HVAD BYDER BILLUND KOMMUNE PÅ Synliggørelse og aktivering af bevægelsesmuligheder samt oplevelser på friarealer i Billund Kommune. Indsatsen igangsættes som et pilotprojekt i Grindsted og Filskov i sundhedspolitikkens periode med henblik på at indsatsen danner grundlag for en fuld implementering i Billund Kommune fremadrettet. et er at igangsætte en kortlægning af eksisterende muligheder, der fremmer bevægelse i naturen. Kortlægningen skal fremme synliggørelsen af og sammenhæng i muligheder med fokus på leg, læring og kreativitet. Det videre formål er at styrke nærhed til friarealer ved at skabe bedre tilgængelighed og benyttelse af rekreative arealer, der indbyder til bevægelse for borgere og brugere. Hjemmesiden skal være portal for formidlingen og den øgede synliggørelse, eksempelvis kort, der illustrerer cykel-, gang-, handicapvenlige mv. stier skal kunne downloades, link til Endomondo ruter, hvorfra løbe- og cykelruter skal kunne hentes. Kortlægningen skal være grundlag for at udarbejde oplevelseskort til friarealer ved hjælp af QR koder, apps og pitstop på stederne. gruppe gruppen er borgere såvel som brugere (f.eks. dagtilbud, skoler, plejehjem mv.) i Billund Kommune, gæster, der har ærinde i kommunen og ferie- såvel som forretningsturister. Succeskriteriet for målet Borgerinvolvering før, under og efter pilotprojektet - 50 borgere deltager i workshop per gang - Tilføje Endomondo ruter - Afholdelse af min. to events i hver by med min. 20 deltagere per gang Øge formidlingen af stisystemer og grønne friarealer Øget brug af de grønne friarealer Øget kendskab til muligheder for bevægelse Øget brug af eksisterende installationer i naturen Udvikling af eksempelvis digitale oversigtskort, App, QR koder, pitstop, Endomondo ruter Anvendelsen af de grønne friarealer er 6 måneder efter pilotprojektets afslutning øget med 30 % Kendskabet til bevægelsesmuligheder er 6 måneder efter pilotprojektets afslutning øget med 40 % Anvendelsen af eksisterende installationer er 6 måneder efter pilotprojektets afslutning øget med 30 %

5 GODE MÅLTIDER OG LIVSGLÆDE I BILLUND KOMMUNES BYGNINGER Indsatsen består af to dele en evaluering og en videreudvikling af grundniveauerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Mad og måltider. Indsatsen skal sikre at Billund Kommune har et godt fundament for at arbejde videre med mad og måltider som en forbyggende og sundhedsfremmende indsats, der skaber livskraft og glæde. et med indsatsen er at sikre et fremsynet fokus på arbejde med mad og måltider som en forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Afsæt for indsatsen er, i første omgang at foretage en innovativ evaluering af Forebyggelsespakken mad og måltider fra 2012, herunder at kortlægge indsatsen og udarbejde en status for Billund Kommune. Forebyggelsespakkens anbefalinger er opdelt i grundniveau og udviklingsniveau, indsatsen skal give et kendskab til hvilke anbefalinger Billund Kommune lever op til samt udvikle og inddrage ny evidensbaseret viden i det grundlæggende arbejde. Den innovative evaluering indeholder en mulighed for at få en status på indsatserne samtidig med det giver afsæt til videreudvikling og inddragelse af ny evidensbaseret viden. Opnå kendskab til eksisterende indsatser indenfor mad og måltider, herunder omfang, viden om hvorvidt der foreligger hensigtsbeskrivelser eller konkrete tiltag og udfordringer Vurdering af hvorvidt der er belæg for at gå fra det grundlæggende niveau til udviklingsniveau At skabe et fundament for fremtidige effektmålinger på området hvilke indsatser er evidensbaserede i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme Opnå kendskab til hvordan kostpolitikker reelt har indflydelse på arbejdspladser, skoler mv. Kommende indsatser kan målrettes og justeres Evidensgrundlag, der belyser metoder og effekt Stærkere fokus på det, der virker ift. specifikke målgrupper, lokalområder og generelt i forhold til hele kommunen Skabe ny viden på området

6 MADGUIDER OG STYRKET MEDBORGERSKAB Projekt Madguide er en indsats, hvor borgere matches med en frivillig person, der er uddannet som madguide. Indsatsen er inspireret af et vellykket koncept fra Odense Kommune. Madguiden uddannes til i den sundhedspædagogiske metode Små skridt, Den motiverende samtale samt kostens betydning for overvægt og undervægt. Indsatsen rummer sundhedsfremmende såvel som sociale aspekter. et er at forebygge kronisk sygdom, der er relateret til kost og styrke evnen til at drage omsorg for eget helbred. For borgere med kronisk sygdom er formålet at de ikke udvikler følgesygdomme. gruppen er borgere med kroniske sygdomme relateret til overvægt eller undervægt, borgere i risiko for at få kroniske sygdomme relateret til forkert kost eller pårørende til pågældende borgere. Uddannelse af madguider Etablering af relevant netværk i og udenfor kommunen 20 personer(borgere) er kvalificeret til at være madguider i Billund Kommune medio 2015 Udvikling af modeller for netværkssamarbejde med inddragelse af borgernes ressourcer og kompetencer Udvikling af netværk, der har fokus på medborgerskab Udvikle viden om det gode match til fremme af medborgerskab Match mellem relevante borgere og madguider 40 forløb med madguider og borgere August 2015 ultimo 2017 Før- og eftermåling på sociale relationer i lokalområdet Før- og eftermåling på indkøbs- og madvaner hos deltagerne Før- og eftermåling på livsglæde og robusthed Før- og eftermåling på BMI hos deltagerne i projektet

7 FORÆLDREKURSUS MED FOKUS PÅ KOMMUNIKATION Forældre med småbørn i Billund Kommune tilbydes et kort evidensbaseret kursus tidligt i deres forældreskab. Fokus er på de voksnes kommunikation om deres børn og om den fælles forældreopgave. Kurserne afholdes af personale fra Sundhedsplejen og PPR i makkerpar. et med at tilbyde forældrekurser i kommunikation er at færre børn mistrives som følge af forældres skilsmisse og at færre forældre mistrives som følge af dårlig kommunikation i parforholdet. Ifølge Center for Familieudvikling oplever mere end hvert tredje barn inden de fylder 18 år, at deres forældre går fra hinanden. Det er ofte en stressende og smertelig proces, som skaber bekymringer og udfordringer for både voksne og børn. Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og en evaluering fra Center for Familieudvikling viser at brud kan forebygges i form af læring og støtte, hvilket kan ruste forældre til at samarbejde bedre og forebygge nedbrydende kommunikation i parforholdet. At sundhedsplejersker og psykologer uddannes i det valgte koncept Gennemfører før- og efter spørgeskemaundersøgelse Mulig etablering af samarbejde med frivillige organisationer om f.eks. børnepasning under forældrekurset Reduktion i antallet af skilsmisser blandt deltagerne i kurset Forventet besparelse i kommunale udgifter forbundet med skilsmisser At der udbydes 6 kurser om året med max deltagerantal og ca. ¼ af alle forældrepar i målgruppen gennemfører kurset Par, der gennemfører kurset oplever brugbare redskaber til kommunikationen i parforholdet og samarbejdet om familiens trivsel Behovsafklaring i forbindelse med det første år Skilsmisseraten er reduceret med 17 % ved udgangen af Sygefravær - Udgifter til enlig forsørgelse mv.

8 BEVÆGELSESKONSULENT Bevægelseskonsulent til 0-16-årige med hovedfokus på 0-6-årige børn i Billund Kommune. Bevægelseskonsulenten fungerer som bevægelseshelikopter, dvs. facilitator, igangsætter og sparringspartner i forhold til indsatser, hvor børn og unges bevægelse styrkes herunder grundmotorik, leg, rytmik, dans, friluftsliv mm. Bevægelseskonsulenten bliver vigtig samarbejdspartner til øvrige fagpersoner på børne- og ungeområdet. et er at styrke indsatser omkring børns motorik og bevægelse med fokus på tidlig indsats Det er afgørende at de indsatser, der igangsættes kan føres videre i hverdagens rutiner af personalet efter bevægelseskonsulenten har iværksat et initiativ. Konkret forventes der en reduktion i andelen af børn med motoriske vanskeligheder ved indskoling. I forlængelse heraf er målet at forebygge overvægt blandt børn. Bevægelseskonsulenten har igangsat indsatser, der kan måles på børns motorik Starter op og er drivkraft sparring og gode idéer Udvikling af et screeningværktøj, der på forskellige alderstrin bruges til evaluering af den øgede indsats Flere børn vurderes med en igangværende sund motorisk udvikling ved indskoling Igangsat projekter for følgende målgrupper hhv. 0-årige, 1-3-årige og 4-6-årige At bevægelseskonsulenten af de professionelle opleves som idémager, sparringspartner og igangsætter på bevægelsesindsatser Screeningsværktøjet afdækker behov for tidlig ekstra indsats på følgende alderstrin: 8. måned, 3 år og ved indskoling - Børn ved 8 mdr. er godt i gang med en alderssvarende grundmotorik - Børn ved 3 år har alderssvarende motorik og bevægelyst

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere