Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport pr. 30. september 2010"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Dato: Dato: Vor ref.: Jens Ole Jensen Side: Telefon: Selskabsmeddelelse nr Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 Resultat før skat 101 mio. kr. - forrenter primoegenkapitalen med 12 pct. p.a. Netto renteindtægter forøget med 6 pct. til 266 mio. kr. Indtægter i forbindelse med andre aktiviteter forøget med 6 pct. til 76 mio. kr. Basisindtægterne samlet forøget med 50 mio. kr. til 384 mio. kr. Administrationsomkostninger forøget med 19 mio. kr. til 193 mio. kr. Stigningen skal ses i lyset af tilkøbet af Øster Brønderslev Sparekasse og kerneaktiviteterne i Løkken Sparekasse. Basisindtjening, før nedskrivninger udgør 171 mio. kr. mod 142 mio. kr. året forud. Nedskrivninger og tab på udlån og garantier (excl. Det Private Beredskab) på i alt 67 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 1,1 pct. p.a. Kursregulering af noterede værdipapirer på 7 mio. kr. Resultat før skat 101 mio. kr., mod 75 mio. kr. året forud - forrenter egenkapitalen med 12 pct. p.a. Bankens ledelse anser - de vanskelige eksterne forhold taget i betragtning - resultatet for tilfredsstillende. Solidt kapitalgrundlag og god likviditet Egenkapitalen andrager i alt mio. kr. Solvensprocenten er opgjort til 17,1 - alene baseret på egenkapital. Banken har pr. 30/ et indlånsoverskud - via ordinære indlån - på 325 mio. kr. - og en likviditetsoverdækning på 234 pct. Forventninger til hele 2010 Banken forventer for året som helhed at kunne realisere en basisindtjening, før nedskrivninger på udlån og kursregulering af børsnoterede værdipapirer, i niveauet mio. kr. En mindre opjustering i forhold til tidligere udmeldte forventninger om en basisindtjening på mio. kr. Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af noterede værdipapirer. For hele året forventes en nedskrivningsprocent i niveauet 1,00-1,25. Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax CVR-nr

2 Side: 2 Tilfredsstillende forretningsomfang med kunder Bankens forretningsomfang med kunder udvikler sig fortsat tilfredsstillende, de eksterne forhold taget i betragtning. Den samlede kreditrisiko (udlån og garantier) er - sammenholdt med samme tidspunkt forrige år - forøget med 275 mio. kr. til i alt 7,6 mia. kr. Udlån er i løbet af det seneste år reduceret med 64 mio. kr. til i alt 6,1 mia. kr. Eventualforpligtelser i form af garantier stillet på foranledning af bankens kunder er i samme periode forøget med 339 mio. kr. til i alt 1,5 mia. kr. Indlån, incl. indlån tilknyttet bankens pensionspuljeordninger, er i løbet af det seneste år forøget med 24 mio. kr. til i alt 6,4 mia. kr. Udviklingen skal ses i lyset af, at banken ikke har ønsket at fastholde den store volumen af relativt højtforrentede tidsindskud, hentet uden for bankens markedsområde, som banken overtog i forbindelse med overtagelsen af kerneaktiviteterne i Løkken Sparekasse. Disse tidsindskud er udfaset i takt med at aftalerne udløb. Korrigeres der for denne udvikling i bankens tidsindskud, er der en vækst i det almindelige indlån på 526 mio. kr. - svarende til en stigning på 9,3 procent. Det samlede forretningsomfang med kunder (indlån, udlån og garantier) androg pr. 30. september 2010 i alt 14,0 mia. kr. Hertil kommer, at bankens FinansCenter forvalter formuer for i alt 5,3 mia. kr. Inklusiv formueforvaltning andrager bankens samlede forretningsomfang med kunder således 19,3 mia. kr. - eller ca. 1 mia. kr. mere end for et år siden. Basisindtægterne forøget med 50 mio. kr. Bankens netto renteindtægter for de første 9 måneder af 2010 er i forhold til samme periode sidste år forøget med 15 mio. kr. - eller 6 pct. - til i alt 266 mio. kr. Indtægter i forbindelse med andre aktiviteter, herunder betalingsformidling, kapitalforvaltning og garantistillelse, er i samme periode forøget med 4 mio. kr. - eller 6 pct. - til 76 mio. kr. Andre driftsindtægter, herunder blandt andet afkast af bankens beholdninger af de såkaldte sektoraktier, andrager i alt 42 mio. kr. Stigningen i forhold til forrige år kan især henføres til en kursregulering af bankens beholdning af sektoraktier, i overensstemmelse med bankens principper for fastsættelse af dagsværdien, der er uændret i forhold til de foregående år. De samlede basisindtægter er netto forøget med 15 pct. eller 50 mio. kr. til i alt 384 mio. kr. Ordinær stigning i omkostningerne på 19 mio. kr. De ordinære administrationsomkostninger er forøget med 19 mio. kr. En stigning, som skal ses i lyset af overtagelsen af Øster Brønderslev Sparekasse samt kerneaktiviteterne i Løkken Sparekasse. Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

3 Side: 3 Bankens garantiprovision til Det Private Beredskab i henhold til lov om finansiel stabilitet, som skulle betales i perioden oktober 2008 til september 2010, androg i første 9 måneder af 2010 i alt 20 mio. kr. - mod 18 mio. kr. i samme periode i Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) /1-30/9 9 mdr /1-30/9 9 mdr /1-31/12 12 mdr. Nettorenteindtægter... Gebyrer og provisioner m.v. netto Netto rente- og gebyrindtægter... Andre driftsindtægter m.v Basisindtægter... Administrationsudgifter... Det Private Beredskab, omkostninger... Basisindtjening før nedskrivning... Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender Nedskrivning vedr. Det Private Beredskab m.v Basisindtjening... Kursregulering af noterede værdipapirer m.v... Engangsudgifter ved integration af ny virksomhed Resultat før skat Resultat efter skat Basisindtjeningen på 171 mio. kr. - før nedskrivninger Basisindtjeningen, efter afholdelse af garantiprovision til Det Private Beredskab, men før nedskrivninger på udlån m.v. - udgør 171 mio. kr. mod 142 mio. kr. året forud Nedskrivninger på udlån 1,1 pct. p.a. Banken foretager løbende vurderinger af boniteten i udlån og tilgodehavender med henblik på opgørelse af behovet for nedskrivninger og tilbageførsler heraf. I årets første 9 måneder er der foretaget netto-nedskrivninger på i alt 72 mio. kr. mod 74 mio. kr. i de første 9 måneder af Af nedskrivningerne kan 5 mio. kr. henføres til hensættelser på bankens garanti over for Det Private Beredskab, medens resten 67 mio. kr. kan henføres til bankens almindelige kundeforretninger, svarende til en nedskrivningsprocent på 1,1 pct. p.a. De samlede nedskrivninger på udlån m.v. - excl. hensættelsen til garantien over for det Private Beredskab - udgør 405 mio. kr. - svarende til 5, 1 pct. af lån og garantier. Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

4 Side: 4 Heraf udgør den samlede nedskrivning på landbrugskunder 161 mio. kr., svarende til 10,5 pct. af landbrugskundernes lån og garantier. Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 12 pct. p.a. Årets resultat før skat andrager for årets første 9 måneder i alt 101 mio. kr. - det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 12 % p.a. Årets resultat efter skat andrager i alt 84 mio. kr. - mod 57 mio. kr. for samme periode i Bankens ledelse anser - de vanskelige eksterne forhold taget i betragtning - resultatet for tilfredsstillende. Komfortabel likviditetsmæssig situation Det er bankens overordnede politik at finansiere sine udlån via sædvanlige indlån i banken samt egenkapital - og at det yderligere likviditetsmæssige råderum sikres via langfristede seniorlån. Derimod ønsker banken ikke at finansiere udlån med kortfristede lån på pengemarkedet eller via større tidsindskud hentet uden for bankens sædvanlige kundekreds. Overordnet kan bankens likviditetsmæssige situation opgøres således: Indlån, incl. pulje 6,4 mia. kr. Egenkapital 1,2 mia. kr. Egen likviditet 7,6 mia. kr. Udlån 6,1 mia. kr. Likviditetsoverskud 1,5 mia. kr. Hertil kommer seniorlån på ca. 0,5 mia. kr. (løbende indtil april 2012) samt midlertidige trækningsrettigheder i Nationalbanken på andre 0,3 mia. kr. Pr. 30. september 2010 var bankens likviditetsmæssig råderum således på 2,3 mia. kr. Herudover har banken i juli måned udstedt et variabelt forrentet 3-årigt obligationslån på nominelt 1,0 mia. kr. Obligationsudstedelsen er garanteret af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat, og er en delvis udnyttelse af bankens garantitilsagn på 1,5 mia. kr. i henhold til aftale med Finansiel Stabilitet. Obligationerne er tilgået bankens egenbeholdning med mulighed for et evt. senere salg eller som grundlag for repo-forretning. Lånet - som banken ret beset ikke har brug for - fungerer således i princippet som en trækningsrettighed. Formålet med obligationsudstedelsen har således alene været - set i lyset af den usikkerhed, som de sydeuropæiske landes Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

5 Side: 5 statsgældsproblemer har skabt på pengemarkedet - at sikre bankens i forvejen komfortable likviditetsmæssige råderum med yderligere 1,0 mia. kr. Banken kan til enhver tid førtidsindfri lånet/trækningsmuligheden helt eller delvist, såfremt det - som det forventes - ikke viser sig behov for denne yderligere facilitet. I takt med at udviklingen bekræfter, at den ekstra likviditetsmæssige facilitet er unødvendig, vil faciliteten gradvist bliver udfaset, forventeligt startende op i Banken har således en overordentlig komfortabel likviditetsmæssig situation. På baggrund af en analyse af bankens indlånsbestand er det bankens vurdering, at ca. 85 pct. af det samlede indlån vil være dækket af Indskydergarantifonden, efter at den nye dækningssum på cirka kr. er trådt i kraft i forbindelse med udløbet af Bankpakke I ultimo september Det kan supplerende oplyses, at banken ikke har ydet udlandslån til kunder mod garanti. Lån i fremmed mønt til bankens kunder er finansieret direkte og med egne midler. Banken har ikke forøget det finansielle beredskab ved hjemtagelse af realkreditlån i bankens ejendomme. Usikkerhed ved indregning og måling Periodens resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold - udover dem der allerede er omtalt i ledelsesberetningen. Og der er ikke, efter regnskabsperiodens afslutning, indtruffet hændelser, som har indflydelse på resultatet for de første 9 måneder af 2010, bankens aktiver og passiver samt den finansielle stilling ultimo september Ved opgørelsen af de regnskabsmæssige værdier er der udøvet et skøn. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. De væsentligste skøn vedrører uændret nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor kvantificering af risikoen for manglende fremtidige betalinger er forbundet med et væsentligt skøn, værdifastsættelse af goodwill, med hensyn til kvantificering af de fremtidige indtægter og den anvendte kalkulationsrente, værdifastsættelse af ejendomme, med hensyn til de anvendte kalkulationsrenter, samt værdifastsættelse af unoterede sektoraktier, jf. nedenstående Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter m.v. - de såkaldte sektoraktier, er behæftet med et væsentligt skøn i forbindelse med fastlæggelse af dagsværdi. Ved fastsættelse af dagsværdien tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om aktuelle handler. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

6 Side: 6 dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes senest aflagte og godkendte årsregnskaber. Princippet for bankens fastsættelse af dagsværdien er uændret i forhold til de foregående år. Kapitalforhold og soliditet Ved opgørelse af bankens kapitaldækning (solvens) anvendes standardmetoderne for beregning af kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. Bankens solvensprocent andrager 17,1 pr. 30. september Det individuelle solvensbehov, er pr. ultimo september 2010 opgjort til 9,6 pct. Med en faktisk solvensprocent på 17,1 har banken en solvensmæssig overdækning på 78 pct. - baseret på kapital af bedste kvalitet, nemlig egenkapital. Det understreger bankens solvensmæssige robusthed. For nærmere oplysning om bankens beregnede individuelle solvensbehov henvises til bankens hjemmeside: I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken offentliggøre detaljerede informationer om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. Disse oplysninger fremgår af bankens hjemmeside. Banken er tilsluttet Det Private Beredskab i henhold til lov om finansiel stabilitet. Banken har i perioden frem til udgangen af september 2010 betalt en garantiprovision på i alt ca. 52 mio. kr., samt dækket en forholdsmæssig andel af de tab, der konstateres i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter - indtil videre i alt ca. 23 mio. kr. Banken forventer, at det samlede bidrag til genopretning af den finansielle stabilitet i perioden maksimalt bliver på 83 mio. kr. Finansielle risici Bankens kreditrisiko er spredt på en lang række mindre engagementer. Det illustreres ved at summen af store engagementer andrager beskedne 12,4 pct. af egenkapitalen. Den samlede gearing af udlån er moderat - 5,1 gange bankens egenkapital. Incl. garantier andrager den samlede kreditgearing 6,3 gange egenkapitalen. Banken er kun i beskedent omfang disponeret over for ændringer i renteniveauet og udsving i valutakurserne. Ultimo september 2010 androg bankens renterisiko, det vil sige det tab/den gevinst, banken risikerer at lide/opnå ved en ændring i den effektive rente på 1 procentpoint, t.kr., og valutakursrisikoen (udtrykt ved indikator 2) androg 187 t.kr. Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

7 Side: 7 "Tilsynsdiamantent" Finanstilsynet introducerede kort før sommerferien den såkaldte "Tilsynsdiamant", som består af fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som særlige risikoområder for pengeinstitutvirksomhed. For hver af de fem pejlemærker, har Finanstilsynet opstillet en grænseværdi, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Nordjyske Bank opfylder pr. 30/ fuldt ud de fastlagte grænseværdier: Pejlemærker Sum af store engagementer Udlånsvækst p.a. Ejendomseksponering Stabil funding Likviditetsoverdækning Grænseværdi < 100 pct. af basiskapitalen < 20 pct. < 25 pct. af udlån og garantier Udlån / indlån < 1,25 > 50 pct. Nordjyske Bank pr ,4 pct. - 1,0 pct. 7,2 pct. 0, pct. Koncernredegørelse Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for årets første 9 måneder er indeholdt i bankens resultatopgørelse under resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Aktierne er optaget til knap 13 mio. kr., der er den regnskabsmæssige indre værdi. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets virksomhed, både med hensyn til balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Anvendt regnskabspraksis Denne kvartalsrapport er opstillet i overensstemmelse med Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl". Bestemmelserne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse er forenelige med bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), samt Nasdaq OMXCopenhagen A/S's oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår. Forventninger til hele 2010 Banken forventer for året som helhed at kunne realisere en basisindtjening, før nedskrivninger på udlån og kursregulering af børsnoterede værdipapirer, i niveauet mio. kr. Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

8 Side: 8 En mindre opjustering i forhold til tidligere udmeldte forventninger om en basisindtjening på mio. kr. Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af noterede værdipapirer. For hele året forventes en nedskrivningsprocent i niveauet 1,00-1,25. For yderligere kommentarer henvises til bankens administrerende direktør Jens Ole Jensen på telefon nr Venlig hilsen Hans Jørgen Kaptain formand for bestyrelsen Jens Ole Jensen adm.direktør Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

9 Side: 9 Resultatopgørelse Pr. 30/9 Pr. 30/9 1/1-31/12 note kr kr kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat

10 Side: 10 Balance Aktiver: Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 note kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi heraf egenbeholdning af udstedte obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Aktiver i alt

11 Side: 11 Balance Passiver: Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 note kr kr kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån i alt indlån og anden gæld indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver - lovpligtige reserver Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt

12 Side: 12 Bevægelser på egenkapitalen Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/ kr kr kr. Egenkapital primo Resultat for perioden Indtægter og udgifter, der er indregnet direkte på egenkapitalen: Kursgevinst ved salg af egne aktier, før skat Aktuel skat af solgte egne aktier Regulering af udskudt skat, egne aktier Omvurdering af domicilejendomme Tilbageførsel af opskrivning domicilejendom Samlet indkomst Ændringer i anvendt regnskabspraksis Udbetalt udbytte Kapitaltilførsler og -nedsættelser:... Salg af egne aktier Køb af egne aktier Egenkapital ultimo perioden

13 Side: 13 Noter med 2 års oversigter (beløb i mio. kr.) Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Gebyrer og provisioner m.v. netto Netto rente- og gebyrindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber Andre driftsindtægter mv. **) Basisindtægter Udgifter til personale og administration *) Andre driftsudgifter Administrationsomkostninger Det Private Beredskab, garantiprovision Basisindtjening før nedskrivning på udlån Nedskrivninger på udlån m.v. med kunder Hensættelser vedr. Det Private Beredskab Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening Kursregulering af noterede værdipapirer m.v. **) Engangsudgifter ved integration af ny virksomhed *) Resultat før skat Skat Periodens resultat Udgifter til personale og administration i alt indregnet i de med *) mærkede poster Kursreguleringer i alt, indregnet i de med **) mærkede poster Balance: Aktiver i alt Udlån Garantier Indlån Egenkapital

14 Side: 14 Noter med 2 års oversigter (beløb i mio. kr.) 3. kvartal 3. kvartal Hele Rentabilitet Resultat før skat / gns. egenkapital % p.a... Resultat efter skat / gns. egenkapital % p.a... Omkostninger i % af basisindtægter... Indtjening pr. omkostningskrone... 11,6 9,4 6,9 9,7 7,1 6,2 50,3 52,0 53,5 1,3 1,3 1,2 Kapitaldækning Solvensprocent... Kernekapitalprocent... Vækst i risikovægtede poster... Egenkapital i forhold til samtlige aktiver... 17,1 16,0 16,6 17,1 16,0 16,4-7,5-6,5-9,6 12,5 12,2 12,4 Markedsrisici Renterisiko... Valutaposition... Valutarisiko... Aktierisiko, aktier m.v. i pct. af basiskapital... Aktierisiko, excl. sektoraktier... -0,4 0,4 0,1 3,1 4,2 3,2 0,0 0,0 0,0 18,4 14,8 15,8 3,4 3,7 3,5 Likviditetsrisici Udlån i forhold til indlån... Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,2 101,1 99,3 234,0 157,0 157,2 Kreditrisici Udlån i forhold til egenkapital... Periodens udlånsvækst... Summen af store engagementer... Nedskrivningsprocent p.a.... Akkumuleret nedskrivningsprocent... 5,1 5,6 5,5 0,4 7,7 6,2 12,4 13,8 13,2 1,2 1,3 1,2 5,3 4,2 4,4 Nordjyske Bank-aktien: Resultat pr. aktie p.a ,9 9,5 8,3 Børskurs ,0 119,0 115,0 Indre værdi ,2 143,1 144,7 Børskurs / årets resultat pr. aktie (P/E)... 7,2 12,6 13,9 Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,6 0,8 0,8 Medarbejdere ultimo, omregnet til heltidsansatte

15 Side: 15 Noter Pr. 30/9 Pr. 30/9 1/1-31/ kr kr kr. 3. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker *)... Udlån og andre tilgodehavender *)... Obligationer... Afledte finansielle instrumenter i alt... Øvrige renteindtægter... Renteindtægter i alt *) Heraf renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagekøbsforretninger: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og tilgodehavender Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker *)... Indlån og anden gæld *)... Obligationer... Efterstillede kapitalindskud... Øvrige renteudgifter... Renteudgifter i alt *) Heraf renteudgifter hidrørende fra ægte købs- og tilbagekøbsforretninger: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depot... Betalingsformidling... Lånesagsgebyrer... Garantiprovision... Øvrige gebyrer og provisioner

16 Side: 16 Noter Pr. 30/9 Pr. 30/9 1/1-31/ kr kr kr. 6. Kursreguleringer Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi... Obligationer... Aktier m.v.... Investeringsejendomme... Valuta... Afledte finansielle instrumenter... Aktiver tilknyttet puljeordninger... Indlån i puljeordninger... Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Direktion, reg. af pensionsforpligtelser Bestyrelse Repræsentantskab Personaleudgifter: Lønninger Pension Udgifter til social sikring m.v Øvrige administrationsomkostninger... Udgifter til personale og administration i alt Der er ikke fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af bankens ledelse. Pensionstilsagn til direktionen er regnskabsmæssigt afdækket. Gns. antal heltidsbeskæftigede medarbejdere

17 Side: 17 Noter Pr. 30/9 Pr. 30/9 1/1-31/ kr kr kr. 8. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordringstilgodehavender... Restløbetid til og med 3 måneder over 3 måneder til og med 1 år over 1 år til og med 5 år over 5 år I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker... Tilgodehavender hos kreditinstitutter... I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Nedskrivninger / hensættelser på udlån og garantidebitorer Individuelle nedskrivninger / hensættelser Primo Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet Ultimo Gruppevise nedskrivninger / hensættelser Primo Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Ultimo

18 Side: 18 Noter Pr. 30/9 Pr. 30/9 1/1-31/ kr kr kr. 10. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring... Restløbetid til og med 3 måneder over 3 måneder til og med 1 år over 1 år til og med 5 år over 5 år Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt Indlån og anden gæld Anfordring... Restløbetid til og med 3 måneder over 3 måneder til og med 1 år over 1 år til og med 5 år over 5 år Indlån og anden gæld i alt Fordelt på kategorier - anfordring opsigelse tidsindskud særlige indlån Indlån og anden gæld i alt

19 Side: 19 Noter Pr. 30/9 Pr. 30/9 1/1-31/ kr kr kr. 12. Eventualforpligtelser Finansgarantier... Tabsgarantier for realkreditlån... Tinglysnings- og konverteringsgarantier... Øvrige eventualforpligtelser... I alt Pantsætninger For trækningsret til Danmarks Nationalbank er pansat obligationer... pantsat aktier... I alt pantsat Deponering til sikkerhed for negativ markedsværdi på en igangværende finansiel kontrakt. Kontrakten vedrører afdækning af rente- og valutarisikoen på syndikeret eurolån, der udløb

20 Side: 20 Ledelsespåtegning Vi har dags dato godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar september 2010 for Nordjyske Bank A/S. Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderlilgere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2010 giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Der er ikke foretaget revision eller reveiw af kvartalsrapporten, men de uafhængige revisorer har påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapital er opfyldt. Frederikshavn, den 22. november 2010 Direktionen Jens Ole Jensen adm. direktør /Bjarne Haugaard underdirektør Bestyrelsen Hans Jørgen Kaptain Erik Broholm Andersen Per Lykkegaard Christensen Tina Hansen Bjarne Jensen Hanne Karlshøj Ole Kristensen Henrik Lintner Sten Uggerhøj

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Delårsrapport pr. 31. marts 2008

Delårsrapport pr. 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs, København Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 19.5.28 Dato: Vor ref.: direktionen 19.5.28 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 7.28 Delårsrapport pr. 31. marts 28 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 7.8.27 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 1.27 Halvårsrapport for 27 Resultat før skat vokser med 28 pct. til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.02.2009 10.02.2009 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5000 Selskabsmeddelelse nr. 01.2009 Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 18.05.2010 Dato: Vor ref.: Jens 18.05.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 09.2010 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 18.5.29 Dato: Vor ref.: direktionen 18.5.29 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 6.29 Kvartalsrapport pr. 31. marts 29 Tilfredsstillende

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2010

Halvårsrapport pr. 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.08.2010 Dato: Vor ref.: Jens 10.08.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 12.2010 Halvårsrapport pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2011

Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 09.08.2011 Dato: Vor ref.: Claus 09.08.2011 Andersen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 16.2011 Halvårsrapport pr. 30. juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere