Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Dato: Dato: Vor ref.: Jens Ole Jensen Side: Telefon: Selskabsmeddelelse nr Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Resultat før skat 23 mio. kr. - før bidrag på 14 mio. kr. til Indskydergarantifonden, som følge af Amagerbankens konkurs. Netto rente- og gebyrindtægter 112 mio kr. - ( 1. kvartal mio kr.) Driftsudgifter m.v. 69 mio. kr. ( 1. kvartal mio. kr.) Nedskrivninger på udlån 20 mio. kr. ( 1. kvartal mio kr.) Kurstab på noterede værdipapirer 4 mio. kr. ( 1. kvartal 2010 gevinst 5 mio. kr.) Resultat før skat 9 mio. kr. - ( 1. kvartal mio kr.). Set i lyset af at resultatet er belastet af en udgift på 14 mio. kr. som følge af konkursen i Amagerbanken, anser bankens ledelse resultatet for tilfredsstillende. Solidt kapitalgrundlag og god likviditet Egenkapitalen andrager i alt mio. kr. Solvensprocenten er opgjort til 17,9 - alene baseret på egenkapital. Bankens solvensbehov er pr. 31/ opgjort til 10,0, d.v.s. en solvensmæssig overdækning på 79 pct. God likviditet. Banken har pr. 31/ et indlånsoverskud - via ordinære indlån fra lokalområdet. Forventninger til hele 2011 Banken forventer for året som helhed at kunne realisere en basisindtjening, før nedskrivninger på udlån, betalinger til indskydergarantifonden og kursregulering af børsnoterede værdipapirer, uændret i niveauet mio. kr. Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af noterede værdipapirer. For hele året forventes uændret en nedskrivningsprocent på mellem 1,0 og 1,2. Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax CVR-nr

2 Side: 2 Basisindtægterne forøget med 1 mio. kr. til i alt 116 mio. kr. Bankens netto rente- og gebyrindtægter andrager 112 mio kr. for første kvartal uændret i forhold til samme periode i De samlede basisindtægter er for årets første 3 måneder opgjort til 116 mio. kr. - mod 115 mio. kr. i samme periode i Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) /1-31/3 3 mdr /1-31/3 3 mdr /1-31/12 12 mdr. Netto renteindtægter... Gebyrer og provisioner m.v. netto Afkast af sektoraktier... Andre driftsindtægter m.v Basisindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger... Indskydergarantifonden m.fl. driftsudgifter... Basisindtjening før nedskrivning Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender. Nedskrivning vedr. Det Private Beredskab m.v Basisindtjening Kursregulering af noterede værdipapirer m.v Resultat før skat Driftsudgifter og driftsafskrivninger er forøget med 4 mio. kr. til i alt 69 mio. kr. Helt i overensstemmelse med bankens forventninger. Herudover har banken i årets første kvartal hensat 14 mio. kr. til indbetaling til Indskydergarantifonden, som følge af Amagerbankens konkurs i februar måned. Før nedskrivninger andrager bankens basisindtjening for årets første kvartal i alt 33 mio. kr. - mod 43 mio. kr. i samme periode sidste år. Basisindtjeningen - efter nedskrivninger - andrager 13 mio. kr. - mod 21 mio. kr. i samme periode i Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

3 Side: 3 Forretningsomfang med kunder på mere end 18 mia. kr. Bankens samlede indlån, incl. indlån tilknyttet bankens pensionspuljeordninger, er i løbet af årets første tre måneder reduceret med 169 mio. kr. til i alt mio. kr. I samme periode er bankens udlån reduceret med 260 mio. kr. til i alt mio. kr. Udviklingen i udlån er bl.a. påvirket af en tilstræbt omlægning af kunders prioritetskreditter til realkreditlån. Det samlede forretningsomfang med kunder (indlån, udlån og garantier) androg pr. 31. marts 2011 i alt 13,1 mia. kr. Hertil kommer, at bankens FinansCenter forvalter formuer for i alt 5,2 mia. kr. Inklusiv formueforvaltning andrager bankens samlede forretningsomfang med kunder således 18,3 mia. kr. Nedskrivninger på udlån 1,1 pct. p.a. Banken foretager løbende vurderinger af boniteten i udlån og tilgodehavender med henblik på opgørelse af behovet for nedskrivninger og tilbageførsler heraf. I årets første 3 måneder er der foretaget netto-nedskrivninger på i alt 20 mio. kr. mod 22 mio. kr. i samme periode sidste år. Bankens nedskrivningssaldo andrager ultimo marts måned 2011 i alt 327 mio. kr. Der er endvidere hensættelser til imødegåelse af tab på garantier på 2 mio. kr. Hertil kommer kursnedskrivninger på udlån modtaget i forbindelse med overtagelse af udlån fra Løkken Sparekasse og Øster Brønderslev Sparekasse på i alt 54 mio. kr. Det vil sige en samlet reservation på 382 mio. kr. - svarende til 5,3 pct. af den samlede kreditrisiko. Nordjyske Bank har helt naturligt et forholdsvis stort udlån til landbrugserhvervet, idet det er et stort erhverv i bankens markedsområde. En stor del af bankens landbrugskunder er kendetegnet ved megen erfaring og stor dygtighed, samt robuste kapitalforhold. Ud af den samlede reservation til imødegåelse af tab udgør reservationen på landbrugskunder 165 mio. kr., svarende til 11,4 pct. af landbrugskundernes lån og garantier. Udlån og garantier med objektiv indikation for værdiforringelse er fuldt afdækket med nedskrivninger/hensættelser og forsigtigt ansatte sikkerheder. Ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov er der yderligere taget højde for, at der kan komme tab på engagementer med væsentlige svagheder, uden nedskrivning og hensættelser, ligesom der er reserveret kapital til afdækning af risikoen på engagementer med visse svagheder. Totalt set er der ved opgørelse af det individuelle solvensbehov reserveret yderligere ca. 130 mio. kr. Den samlede reservation andrager cirka 20 pct. af lån og garantier til landbrugskunder. Der er i 2010 sket en klar forbedring af landbrugets indtjeningsforhold, ikke mindst inden for planteavl og mælkeproduktion, men også for svineproduktionen. Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

4 Side: 4 Nordjyske Bank er naturligvis påvirket af de aktuelle økonomiske problemer i landbruget, men landbrugets vanskeligheder kan på ingen måde true banken. Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 3 pct. p.a. Kursregulering af noterede værdipapirer udgør - efter regulering af pensionspuljernes andel - et kurstab på 4 mio. kr. Efter kursregulering andrager resultatet før skat for årets første 3 måneder i alt 9 mio. kr. - det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 3 pct. p.a. Set i lyset af at resultatet er belastet af en udgift på 14 mio. kr. som følge af konkursen i Amagerbanken, anser bankens ledelse resultatet for tilfredsstillende. Komfortabel likviditetsmæssig situation Det er bankens overordnede politik at finansiere sine udlån via sædvanlige indlån i banken samt egenkapital - og at det yderligere likviditetsmæssige råderum sikres via langfristede seniorlån. Derimod ønsker banken ikke at finansiere udlån med kortfristede lån på pengemarkedet eller via større tidsindskud hentet uden for bankens sædvanlige kundekreds. Overordnet kan bankens aktuelle likviditetsmæssige situation opgøres således: Indlån, incl. pulje 6,2 mia. kr. Egenkapital 1,2 mia. kr. Egen likviditet 7,4 mia. kr. Udlån 6,0 mia. kr. Likviditetsoverskud 1,4 mia. kr. Hertil kommer mulighed for belåning af egne obligationer for en samlet værdi på 1,0 mia. kr. samt et seniorlån på ca. 0,5 mia. kr. (løbende indtil april 2012). Ved udgangen af marts måned 2011 var bankens likviditetsmæssige råderum således på 2,9 mia. kr. Banken har således en overordentlig komfortabel likviditetsmæssig situation. Med baggrund heri er obligationslånet på 1,0 mia. kr., som hidrører fra den statsgaranterede funding, og som ikke er udnyttet, med virkning fra den 1. april 2011 nedbragt til 0,5 mia. kr. Det er planen at den sidste del af obligationslånet udfases i løbet af indeværende år. Usikkerhed ved indregning og måling Periodens resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold - udover dem der allerede er omtalt i ledelsesberetningen. Og der er ikke, efter regnskabsperiodens afslutning, indtruffet hændelser, som har indflydelse på resultatet for de første 3 måneder af 2011, bankens aktiver og passiver samt den finansielle stilling ultimo marts Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

5 Side: 5 Ved opgørelsen af de regnskabsmæssige værdier er der udøvet et skøn. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. De væsentligste skøn vedrører uændret nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor kvantificering af risikoen for manglende fremtidige betalinger er forbundet med et væsentligt skøn, værdifastsættelse af goodwill, med hensyn til kvantificering af de fremtidige indtægter og den anvendte kalkulationsrente, værdifastsættelse af ejendomme, med hensyn til de anvendte kalkulationsrenter, samt værdifastsættelse af unoterede sektoraktier, jf. nedenstående Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter m.v. - de såkaldte sektoraktier, er behæftet med et væsentligt skøn i forbindelse med fastlæggelse af dagsværdi. Ved fastsættelse af dagsværdien tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om aktuelle handler. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes senest aflagte og godkendte årsregnskaber. Princippet for bankens fastsættelse af dagsværdien er uændret i forhold til de foregående år. Kapitalforhold og soliditet Ved opgørelse af bankens kapitaldækning (solvens) anvendes standardmetoderne for beregning af kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. Bankens solvensprocent andrager 17,9 pr. 31. marts Det individuelle solvensbehov, er pr. ultimo marts 2011 opgjort til 10,0 pct. Med en faktisk solvensprocent på 17,9 har banken en solvensmæssig overdækning på 79 pct. - baseret på kapital af bedste kvalitet, nemlig egenkapital. Det understreger bankens solvensmæssige robusthed. For nærmere oplysning om bankens beregnede individuelle solvensbehov henvises til bankens hjemmeside: I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken offentliggøre detaljerede informationer om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. Disse oplysninger fremgår af bankens hjemmeside. Finansielle risici Bankens kreditrisiko er spredt på en lang række mindre engagementer. Det illustreres ved at summen af store engagementer andrager beskedne 23,9 pct. af egenkapitalen. Den samlede Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

6 Side: 6 gearing af udlån er moderat - 5,0 gange bankens egenkapital. Incl. garantier andrager den samlede kreditgearing 5,7 gange egenkapitalen. Banken er kun i beskedent omfang disponeret over for ændringer i renteniveauet og udsving i valutakurserne. Ultimo marts 2011 androg bankens renterisiko, det vil sige det tab/den gevinst, banken risikerer at lide/opnå ved en ændring i den effektive rente på 1 procentpoint, t.kr., og valutakursrisikoen (udtrykt ved indikator 2) androg 265 t.kr. "Tilsynsdiamanten" Finanstilsynet introducerede i 2010 den såkaldte "Tilsynsdiamant", som består af fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som særlige risikoområder for pengeinstitutvirksomhed Pejlemærker Sum af store engagementer Udlånsvækst p.a. Ejendomseksponering Stabil funding Likviditetsoverdækning Grænseværdi < 100 pct. af basiskapitalen < 20 pct. < 25 pct. af udlån og garantier Udlån / indlån < 1,25 > 50 pct. Nordjyske Bank pr ,9 pct. - 4,2 pct. 8,5 pct. 0, pct. For hver af de fem pejlemærker, har Finanstilsynet opstillet en grænseværdi, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for, senest ved udgangen af Nordjyske Bank opfyldte fra starten og udfylder fortsat de fastlagte grænseværdier. Koncernredegørelse Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for årets første 3 måneder er indeholdt i bankens resultatopgørelse under resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Aktierne er optaget til godt 13 mio. kr., der er den regnskabsmæssige indre værdi. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets virksomhed, både med hensyn til balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Anvendt regnskabspraksis Denne kvartalsrapport er opstillet i overensstemmelse med Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl". Bestemmelserne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse er forenelige med bestemmelserne om indregning og Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

7 Side: 7 måling i de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), samt Nasdaq OMXCopenhagen A/S's oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår. Forventninger til hele 2011 Banken forventer for året som helhed at kunne realisere en basisindtjening, før nedskrivninger på udlån, betalinger til indskydergarantifonden og kursregulering af børsnoterede værdipapirer, uændret i niveauet mio. kr. Det samlede resultat vil naturligvis være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af noterede værdipapirer. For hele året forventes en nedskrivningsprocent på mellem 1,0 og 1,2. Finanskalender for august 2011 Offentliggørelse af halvårsrapport pr. 30. juni november 2011 Offentliggørelse af kvartalsrapport pr. 30. september For yderligere kommentarer henvises til bankens administrerende direktør Jens Ole Jensen på telefon nr Venlig hilsen Hans Jørgen Kaptain formand for bestyrelsen Jens Ole Jensen adm.direktør Nordjyske Bank, direktionen Jernbanegade 4-8, DK-9900 Frederikshavn Fax

8 Side: 8 Resultatopgørelse Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ note kr kr kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi Tilbageførsler af sådanne stigninger Ændring, netto Stigninger i og tilbageførsler af domicilejendommes omvurderede værdi har ingen skattemæssig effekt.

9 Side: 9 Balance Aktiver: Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ note kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Heraf egenbeholdning af udstedte obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

10 Side: 10 Balance Passiver: Gæld Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ note kr kr kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån i alt Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver - Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt

11 Side: 11 Bevægelser på egenkapitalen Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/12 Beløb i kroner kr kr kr. Aktiekapital Aktiekapital, primo Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Aktiekapital, ultimo Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser, primo Anden totalindkomst Opskrivningshenlæggelser, ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver, primo Årets resultat Lovpligtige reserver, ultimo Overført overskud Overført overskud, primo Årets resultat henført til lovpligtige reserver overført til foreslået udbytte Udbytte egne aktier Indtægter og udgifter ført direkte på egenkapitalen Kursgevinst ved salg af egne aktier, før skat Salg af egne aktier Køb af egne aktier Overført overskud, ultimo Foreslået udbytte Foreslået udbytte, primo Udbetalt udbytte Overført udbytte egne aktier Årets resultat Foreslået udbytte, ultimo Egenkapital ultimo året

12 Side: 12 Noter med 2 års oversigter Finanstilsynets opstilling og nøgletalssystem Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ Hovedtal (beløb i mio. kr.) Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter ,9 112,9 451,8 Kursreguleringer... -1,5 6,4 44,7 Udgifter til personale og administration... 67,0 64,1 255,7 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender... 19,8 22,4 96,7 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder ,6 Årets resultat... 7,1 20,4 92,9 Balance: Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvens Solvensprocent... Kernekapitalprocent... Indtjening Resultat før skat / gns. egenkapital % p.a... Resultat efter skat / gns. egenkapital % p.a... Indtjening pr. omkostningskrone... Markedsrisici Renterisiko... Valutaposition... Valutarisiko... Kreditrisici Udlån i forhold til egenkapital... Periodens udlånsvækst... Summen af store engagementer... Nedskrivningsprocent p.a.... Likviditetsrisici Udlån i forhold til indlån... Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet... Nordjyske Bank-aktien kr. pr. aktie á 10 kr. Resultat pr. aktie p.a.... Indre værdi... Udbytte pr. aktie... Børskurs / årets resultat pr. aktie (P/E)... Børskurs / indre værdi pr. aktie... 17,9 16,0 17,4 17,9 16,0 17,4 3,1 9,2 10,4 2,4 7,2 8,0 1,1 1,3 1,3-0,4 0,1-0,4 1,3 3,8 1,2 0,0 0,0 0,0 5,0 5,5 5,0-0,6 2,8-0,9 23,9 13,0 33,0 1,1 1,1 1,3 100,8 101,8 98,3 174,0 100,2 255,0 3,5 10,1 11,6 157,0 146,9 156,7 0,0 0,0 1,0 28,57 11,49 10,09 0,64 0,78 0,75

13 Side: 13 Noter Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ kr kr kr. 3. Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker... Udlån og andre tilgodehavender... Obligationer... Afledte finansielle instrumenter i alt... Øvrige renteindtægter... Renteindtægter i alt Der er ingen renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger 4. Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker... Indlån og anden gæld... Obligationer... Efterstillede kapitalindskud... Øvrige renteudgifter... Renteudgifter i alt Der er ingen renteudgifter hidrørende fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger 5. Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depot... Betalingsformidling... Lånesagsgebyrer... Garantiprovision... Øvrige gebyrer og provisioner

14 Side: 14 Noter Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ kr kr kr. 6. Kursreguleringer Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi... Obligationer... Aktier m.v.... Investeringsejendomme... Valuta... Afledte finansielle instrumenter... Aktiver tilknyttet puljeordninger... Indlån i puljeordninger... Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Direktion, reg. af pensionsforpligtelser Bestyrelse Repræsentantskab Personaleudgifter: Lønninger Pension Udgifter til social sikring m.v Øvrige administrationsomkostninger... Udgifter til personale og administration i alt Gns. antal heltidsbeskæftigede medarbejdere

15 Side: 15 Noter Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ kr kr kr. 8. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordringstilgodehavender Restløbetid - til og med 3 måneder over 1 år til og med 5 år over 5 år I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker... Tilgodehavender hos kreditinstitutter... I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Nedskrivninger på udlån Individuelle nedskrivninger Primo Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet Ultimo Gruppevise nedskrivninger Primo Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Restløbetid - til og med 3 måneder over 1 år til og med 5 år Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt

16 Side: 16 Noter Pr. 31/3 Pr. 31/3 1/1-31/ kr kr kr. 11. Indlån og anden gæld Anfordring Restløbetid - til og med 3 måneder over 3 måneder til og med 1 år over 1 år til og med 5 år over 5 år Indlån og anden gæld i alt Fordelt på kategorier - anfordring opsigelse tidsindskud særlige indlån Indlån og anden gæld i alt Eventualforpligtelser Finansgarantier... Tabsgarantier for realkreditlån... Tinglysnings- og konverteringsgarantier... Øvrige eventualforpligtelser... I alt Pantsætninger For trækningsret til Danmarks Nationalbank er pansat obligationer... pantsat aktier... I alt pantsat

17 Side: 17 Ledelsespåtegning Vi har dags dato godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar marts 2011 for Nordjyske Bank A/S. Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at perioderegnskabet for perioden 1. januar marts 2011 giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse vedrørende udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Der er ikke foretaget revision eller reveiw af kvartalsrapporten, men de uafhængige revisorer har påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens indtjening i kernekapital er opfyldt. Frederikshavn, den 23. maj 2011 Direktionen Jens Ole Jensen Claus Andersen Mikael Tolbod Jakobsen adm. direktør direktør direktør /Bjarne Haugaard Økonomidirektør Bestyrelsen Hans Jørgen Kaptain Sten Uggerhøj Erik Broholm Andersen Per Lykkegaard Christensen Tina Hansen Bjarne Hansen Hanne Karlshøj Ole Kristensen Henrik Lintner

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Delårsrapport pr. 31. marts 2008

Delårsrapport pr. 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs, København Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 19.5.28 Dato: Vor ref.: direktionen 19.5.28 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 7.28 Delårsrapport pr. 31. marts 28 Resultat

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2011

Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 09.08.2011 Dato: Vor ref.: Claus 09.08.2011 Andersen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 16.2011 Halvårsrapport pr. 30. juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 7.8.27 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 1.27 Halvårsrapport for 27 Resultat før skat vokser med 28 pct. til

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.02.2009 10.02.2009 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5000 Selskabsmeddelelse nr. 01.2009 Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 18.05.2010 Dato: Vor ref.: Jens 18.05.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 09.2010 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 18.5.29 Dato: Vor ref.: direktionen 18.5.29 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 6.29 Kvartalsrapport pr. 31. marts 29 Tilfredsstillende

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2010

Halvårsrapport pr. 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.08.2010 Dato: Vor ref.: Jens 10.08.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 12.2010 Halvårsrapport pr. 30. juni

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015

Udkast pr. 18-11-2015 08:22. 1.-3. kvartal 2015 Udkast pr. 18-11-2015 08:22 1.-3. kvartal 2015 Vestjysk Bank Kvartalsrapport 2015 Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 5 Regnskabsberetning 7 Ledelsens påtegning 13 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere