Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S"

Transkript

1 (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345, stk. 7, nr. 4, i FiL. 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet påbyder Alm. Brand A/S at bringe lønpolitikken i overensstemmelse med 77 a-d, jf. 5, stk. 1, nr. 42, i FiL, og herunder sikre at FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr det ikke længere fremgår af lønpolitikken, at aktieoptioner tildelt direktionsmedlemmer og andre væsentlige risikotagere på de nuværende vilkår for Alm. Brand-koncernens aktieoptionsordning anses som en del af den faste grundløn der ikke indgås nye aftaler med direktionsmedlemmer og andre væsentlige risikotagere om tildeling af aktieoptioner på de nuværende vilkår for Alm. Brand-koncernens aktieoptionsordning efter den 17. december 2014, herunder sker forlængelse af de nugældende aftaler, når disse udløber den 31. marts 2016, medmindre reglerne for variable løndele overholdes den reviderede lønpolitik forelægges virksomhedens generalforsamling til godkendelse på førstkommende generalforsamling ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Finanstilsynet påbyder Alm. Brand A/S at sikre, at virksomhedens årsrapport i overensstemmelse med 77 d, stk. 3, i FiL fremover indeholder oplysninger om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af direktionen og bestyrelsen har optjent fra virksomheden i det pågældende regnskabsår, og som vedkommende i samme regnskabsår har optjent som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed inden for samme koncern. Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse. 2. Sagsfremstilling Alm. Brand-koncernens aktieoptionsordning

2 2 Finanstilsynet har i forbindelse med en aflønningsundersøgelse i henholdsvis Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Bank A/S gennemgået Alm. Brand-koncernens (koncernens) aflønningspolitikker for perioden Aflønningspolitikkerne omfatter Alm. Brand af 1972 f.m.b.a., Alm. Brand A/S, Alm. Brand Forsikring A/S, Alm. Brand Bank A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension A/S. Det fremgår af lønpolitikkerne, at de af koncernens direktionsmedlemmer og væsentlige risikotagere, der er medlemmer af Alm. Brands koncernkoordineringsgruppe (ABKO), deltager i en aktieoptionsordning. Aktieoptionsordningen er baseret på en aktieoptionsaftale, der gælder for en toårig periode. Koncernen oplyser, at de gældende aftaler vedrørende aktieoptionsordningen for perioden fra den 1. april 2014 til den 31. marts 2016 er indgået med de enkelte ABKO-medlemmer den 26. februar Deltagelse i aktieoptionsordningen er obligatorisk for alle ABKO-medlemmer i koncernen. Aktieoptionsaftalen indgås mellem det enkelte ABKO-medlem og Alm. Brand A/S, der er børsnoteret, og tiltrædes af den virksomhed i koncernen, hvori den pågældende er ansat. Aktieoptionsaftalen udgør et tillæg til ansættelseskontrakten mellem det enkelte ABKO-medlem og den virksomhed i koncernen, hvori den pågældende er ansat. De aktieoptioner, som ABKO-medlemmet tildeles i henhold til aftalen, tildeles af Alm. Brand A/S. Ved indgåelse af aktieoptionsaftalen forpligter ABKO-medlemmet sig til at hensætte 13 pct. af det faste månedlige vederlag på en til formålet oprettet fiktiv aktieoptionskonto. Resten af det månedlige vederlag, svarende til 87 pct., erlægges kontant, hvoraf der skal svares skat m.v. I løbet af den toårige periode, hvor aktieoptionsaftalen er gældende, tildeles ABKO-medlemmet aktieoptioner på baggrund af fem tildelingsperioder, hvis datoer på forhånd er fastlagt i aktieoptionsaftalen. Tildeling sker efter tildelingsperiodens udløb på den 8. handelsdag efter Alm. Brand A/S offentliggørelse af henholdsvis års- og halvårsrapport. En handelsdag er defineret som en dag, hvor Nasdaq OMX Københavns Fondsbørs har åbent for handel med aktier. Ved tildeling af aktieoptioner i henhold til aktieoptionsaftalen erlægges værdien af det på aktieoptionskontoen hensatte beløb i aktieoptioner. Antallet af aktieoptioner, som tildeles den enkelte, afhænger af størrelsen af det på aktieoptionskontoen hensatte beløb og værdien af aktieoptionerne. Værdien af aktieoptionerne beregnes på tildelingstidspunktet ud fra Black-Scholes-

3 3 modellen på baggrund af forudsætninger nærmere fastlagt i aktieoptionsaftalens pkt Senest 14 dage efter tildelingen modtager ABKO-medlemmet en skriftlig meddelelse om bl.a. antallet af tildelte aktieoptioner og den udnyttelseskurs og udnyttelsesperiode, der gælder for de pågældende aktieoptioner. Hver aktieoption giver ABKO-medlemmet ret til at købe én aktie a nominelt 10 DKK til en udnyttelseskurs, der svarer til summen af følgende to beløb: A. Gennemsnittet af gennemsnitskurserne for én aktie i Alm. Brand A/S a nominelt 10 DKK på den 5., 6. og 7. handelsdag efter Alm. Brand A/S offentliggørelse af henholdsvis års- eller halvårsrapport for den periode, der helt eller delvis omfatter den periode, som den pågældende tildelingsperiode vedrører. B. 10 pct. af det under A fastsatte beløb. De aktieoptioner, som tildeles ABKO-medlemmer i henhold til aktieoptionsaftalen, kan udnyttes inden for en periode, der begynder og slutter henholdsvis 35 og 50 måneder efter tidspunktet for tildelingen af de pågældende aktieoptioner (udnyttelsesperioden), dog med de begrænsninger der følger af, at udnyttelse kun må ske i overensstemmelse med de tilladte handelsvinduer og værdipapirhandelslovens regler om intern viden. ABKO-medlemmet kan alene udnytte tildelte aktieoptioner, hvis medlemmet på det tidspunkt, hvor vedkommende ønsker at udnytte aktieoptionerne, udnytter enten 50 pct. eller 100 pct. heraf. Såfremt ABKO-medlemmet ikke har udnyttet aktieoptioner inden for den udnyttelsesperiode, som er knyttet til aktieoptionerne, bortfalder aktieoptionerne uden kompensation herfor. Det fremgår af koncernens lønpolitik, at koncernen betragter aktieoptionsordningen som en del af den faste løn, der ikke er omfattet af reglerne i 77 a-d i FiL. Finanstilsynet havde i efteråret 2011 to telefoniske drøftelser med koncernen om aflønningsreglernes anvendelse i forbindelse med, at koncernen ønskede at etablere en aktieoptionsordning. Finanstilsynet traf ikke i den forbindelse en afgørelse. Det fremgår af et internt notat fra (udeladt) til bestyrelserne i bl.a. Alm. Brand A/S af 9. februar 2012, at følgende forhold er lagt til grund for koncernens vurdering af, at aktieoptionerne tildelt som led i aktieoptionsordningen udgør fast løn: at optionerne er en del af det faste vederlag, at optionerne udbetales fast uden betingelser

4 4 (ingen performancemål eller lignende), og at optioner udbetales forholdsmæssigt i forbindelse med til- og fratræden. Offentliggørelse af individuelle lønninger Det fremgår af virksomhedens årsrapport for 2013 (p. 73), at virksomhedens bestyrelse aflønnes med faste årlige vederlag, og at menige bestyrelsesmedlemmer modtager kr., mens formanden modtager kr. og næstformanden kr. Et bestyrelsesmedlem oppebærer derudover et tillægshonorar, hvis vedkommende er medlem af revisionsudvalget eller besidder bestyrelsesposter i andre koncernselskaber. For bestyrelsesmedlemmer i virksomheden, der også er medlem af revisionsudvalget og af bestyrelserne i Alm. Brand Bank A/S, Alm. Brand Forsikring A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, udgør dette tillægshonorar kr. For de af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, der også er medlem af bestyrelserne for Alm. Brand Bank A/S, Alm. Brand Forsikring A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, udgør dette tillægshonorar kr. For de af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, der også er medlem af bestyrelsen for Alm. Brand Bank A/S, er dette tillægshonorar kr. Det fremgår endvidere (p. 73), at direktionen modtog 7,9 mio. kr. i vederlag i 2013, og at værdien af aktieoptioner indgår i dette vederlag. Af note 30 i årsrapporten fremgår det, at vederlaget til direktionen for 2013 udgør kr., og at honorarer til bestyrelsen udgør samlet kr. Årsrapporten for 2013 indeholder herudover ikke andre oplysninger om aflønning af bestyrelsen eller direktionen i virksomheden. Årsrapporten for 2013 angiver således ikke for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen med navns nævnelse det samlede vederlag, som den enkelte har modtaget fra virksomheden som led i hvervet som medlem af bestyrelsen eller direktionen, og som den enkelte har modtaget som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed inden for samme koncern. Det fremgår af virksomhedens årsrapport for 2012 (p. 64), at virksomhedens bestyrelse aflønnes med faste årlige vederlag, og at menige bestyrelsesmedlemmer modtager kr., mens formanden modtager kr. og næstformanden kr. Bestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af revisionsudvalget og af bestyrelserne i Alm. Brand Bank A/S, Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Liv og Pension A/S, oppebærer yderligere kr. Et menigt medlem af virksomhedens bestyrelse modtager et

5 5 tillæg på kr. som medlem af bestyrelserne for Alm. Brand Bank A/S, Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand Liv og Pension A/S. Det fremgår endvidere (p. 65), at direktionen modtog 7,7 mio. kr. i vederlag i 2012, og at værdien af aktieoptioner indgår i dette vederlag. Af note 30 i årsrapporten fremgår det, at vederlaget til direktionen for 2012 udgør kr., og at honorarer til bestyrelsen udgør samlet kr. Årsrapporten for 2012 indeholder herudover ikke andre oplysninger om aflønning af bestyrelsen eller direktionen i virksomheden. Årsrapporten for 2012 angiver således ikke for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen med navns nævnelse det samlede vederlag, som den enkelte har modtaget fra virksomheden som led i hvervet som medlem af bestyrelsen eller direktionen, og som den enkelte har modtaget som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed inden for samme koncern. 3. Det retlige grundlag Definitionen af variabel løn 77 a-d i FiL indeholder en række bestemmelser om tildeling af variabel løn til bestyrelsen, direktionen og andre væsentlige risikotagere i finansielle virksomheder m.v. Variabel løn er i henhold til 5, stk. 1, nr. 42, i FiL defineret som aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter, engangsvederlag og andre lignende ordninger, der ikke er en del af den faste løndel. Ved vurderingen af om en løndel udgør variabel løn, er det efter definitionen i 5, stk. 1, nr. 42, i FiL afgørende, om der er tale om aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd. Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder indeholder et afsnit om optionsordninger (afsnit 3.10). I overensstemmelse med definitionen i 5, stk. 1, nr. 42, anses optioner som udgangspunkt som variabel løn, og vejledningens afsnit om optioner er indsat som en del af afsnit 3 vedrørende begrænsninger for anvendelse af i variabel løn.

6 6 Det fremgår af CEBS retningslinjer om aflønning 1, p. 13, afsnit , pkt. 11, at både fast og variabel løn bl.a. kan omfatte optioner. Det fremgår, at alle typer af vederlag skal opdeles i enten fast vederlag uden hensyntagen til eventuelt performancebaserede kriterier eller variabelt vederlag, som er baseret på, at bestemte kriterier opfyldes. Begge dele af et vederlag, både det faste og variable, kan omfatte kontante betalinger eller fordele i forskellig form, f.eks. aktier og optioner. Det fremgår ikke af CEBS retningslinjer om aflønning, hvornår en option er fast eller variabel løn. Offentliggørelse af individuelle lønninger Efter 77 d, stk. 3, i FiL skal finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder i deres årsrapporter offentliggøre det samlede vederlag, som hvert medlem af direktionen og bestyrelsen har modtaget fra virksomheden i det pågældende regnskabsår, og som vedkommende i samme regnskabsår har modtaget som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed inden for samme koncern. Det følger af pkt. 5.5 i vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder 2, at offentliggørelse skal ske for hvert enkelt direktions- og bestyrelsesmedlem med navns nævnelse. Periodiseringen i 77 d, stk. 3, i FiL blev ændret den 31. marts , men ændringen finder først anvendelse på årsrapporter vedrørende regnskabsår, der begynder den 1. januar 2014 eller senere 4. Den ændrede periodisering indebærer, at offentliggørelseskravet i 77 d, stk. 3, FiL vil omfatte vederlag optjent i regnskabsåret frem for vederlag modtaget i regnskabsåret. Finanstilsynet vurderer på denne baggrund, at virksomhedens årsrapporter for 2012 og 2013 skal indeholde oplysninger om modtagne (udbetalte) individuelle lønninger. 1 The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) Guidelines on Remuneration Policies and Practices af 10. december Både den gældende vejledning nr af 31. marts 2014 og vejledning nr af 7. februar 2012, som var gældende fra den 7. februar 2012 og til og med den 30 marts Jf. 1, nr. 49, i lovforslag nr. L 133, fremsat den 7. februar Jf. 23, stk. 5, i lovforslag nr. L 133, fremsat den 7. februar 2014.

7 7 4. Høring Finanstilsynet sendte den 3. november 2014 udkast til afgørelse i høring hos virksomheden. Finanstilsynet modtog den 18. november 2014 koncernens samlede høringssvar. Høringssvaret forholder sig til forhold, der relaterer sig til Finanstilsynets påbud vedrørende koncernens aktieoptionsordning. Høringssvaret forholder sig ikke til Finanstilsynets påbud om offentliggørelse af individuelle lønninger i årsrapporter. Koncernen har i sit høringssvar anført, at det er koncernens opfattelse, at aktieoptionsordningens karakteristika medfører, at denne skal anses som fast løn. Finanstilsynet finder, at tildeling af aktieoptioner i medfør af koncernens aktieoptionsordning er omfattet af definitionen af variabel løn i FiL og fastholder på den baggrund påbuddet. Koncernen har til støtte for sit synspunkt om, at aktieoptionsordningen skal anses for en fast løndel anført følgende: 1. Aktieoptionsordningens karakteristika indebærer, at ordningen er at betragte som en integreret del af den faste løn. I denne forbindelse skal følgende karakteristika ved ordningen særligt fremhæves: a. Ordningen er struktureret som et fast allokeret månedligt beløb, der i intervaller af 3-6 måneder konverteres til aktieoptioner af værdi svarende til det allokerede lønbeløb. Der er ikke knyttet nogen form for betingelser eller krav om resultatskabelse bag retten til at blive tildelt optionerne, der ydes på fast basis som en del af den månedlige - og på forhånd kendte - vederlæggelse. b. Af det månedlige aktieoptionsbeløb svares pensionsbidrag, ligesom beløbet udredes under sygdom, ved fratræden mv. Beløbet udredes således, hvad enten medarbejderen selv fratræder eller opsiges/bortvises af selskabet, og medarbejderen har ret til alle månedlige tildelinger frem til endelig fratrædelse og kan fortsat udnytte tildelte optioner i overensstemmelse med ordningens almindelige regler. c. Værdien af tildelte aktieoptioner beregnes efter almindelige anerkendte metoder og svarer nøje til de faste månedlige allokerede beløb. d. Koncernens ordning adskiller sig på en række væsentlige punkter fra sædvanlige aktieoptionsordninger og har ingen af de karakteristika, som normalt er udslagsgivende for at anse en aktieoptionsordning som variabel aflønning, herunder typisk at tildelingen hviler på diskretio-

8 8 nært/resultatbaseret grundlag, good/bad leaver bestemmelser etc. 2. Aktieoptionsordningen er derfor i kraft af sine særlige karakteristika ikke at betragte som variabel løn, uanset hvilket retsgrundlag den vurderes ud fra. 3. Finanstilsynets senest fremsendte udkast til afgørelser anerkender med henvisning til CEBS retningslinjer, at fast løn kan erlægges i aktieoptioner. Finanstilsynet anfører dog, at det beror på en konkret vurdering af den enkelte aktieoptionsordning, om den udgør fast eller variabel løn. Finanstilsynet vurderer i forlængelse heraf, at koncernens aktieoptionsordning udgør variabel løn med henvisning til, at den endelige værdi af aktieoptionerne først er kendt på udnyttelsestidspunktet. Den af Finanstilsynet anførte begrundelse udtrykker imidlertid en sammenblanding af en optionsordnings karakteristika og værdiansættelsen. En aktieoption er pr. definition en ret til at erhverve en aktie på et senere tidspunkt til en på forhånd fastsat pris. Det er følgelig et særkende for alle aktieoptioner, at den eventuelle gevinst ved en udnyttelse først kendes på udnyttelsestidspunktet. Finanstilsynet bortser imidlertid her fra det væsentlige faktum, at retserhvervelsen af det faste optionsbeløb er endelig på tildelingstidspunktet. Finanstilsynet har derfor reelt ikke foretaget en konkret vurdering af koncernens aktieoptionsordning og har følgelig ikke konkret taget stilling til, hvorfor koncernens aktieoptionsordning skal anses som variabel løn. 4. Værdien af aktieoptionerne i den foreliggende ordning beregnes endeligt på tildelingstidspunktet ved brug af Black Scholesmetoden, og værdien er således kendt på det tidspunkt, hvor deltagerne opnår endelig ret til aktieoptionerne. At denne beregning ikke skulle udtrykke aktieoptionernes værdi som følge af, at indehaverne kan realisere en gevinst eller et tab ved udnyttelsen, bevirker ikke, at værdien af optionerne er ukendt. 5. Finanstilsynets synspunkt om, at værdien af optionerne ikke kan fastsættes endeligt før udnyttelsestidspunktet, harmonerer i øvrigt ikke med reglen i FIL 77 a, stk. 1, nr. 4, der forudsætter, at instrumenter, der bruges i forbindelse med variabel løn, værdiansættes på tildelingstidspunktet. Samme beregningstidspunkt ligger til grund for overholdelsen af de i FIL øvrige fastsatte lofter vedrørende aflønning.

9 9 6. Koncernen bestrider, at der i retsgrundlaget er grundlag for at kvalificere den i koncernen etablerede og videreførte aktieoptionsordning som variabel løn, hvilket ifølge koncernen hverken har støtte i de relevante bestemmelser i FiL eller CEBS retningslinjer, jf. note 2, som koncernen vurderer fortsat udgør et vigtigt fortolkningsbidrag, herunder i relation til såvel forståelsen af CRD IV, som den danske implementeringslovgivning. 5. Finanstilsynets vurdering Koncernens aktieoptionsordning Det er Finanstilsynets vurdering, at den endelige værdi af de aktieoptioner, der tildeles som led i aktieoptionsordningen, er knyttet til den aktiekurs, som aktien i Alm. Brand A/S måtte have på det tidspunkt, hvor aktieoptionen kan udnyttes, dvs. 35 til 50 måneder fra det tidspunkt, hvor aktieoptionerne tildeles. Det er Finanstilsynets opfattelse, at aktieoptionens endelige værdi udgør den potentielle fortjeneste, som er forbundet med aktieoptionen på det tidspunkt, hvor aktieoptionen kan udnyttes, og fortjenesten kan realiseres. Om aktieoptionen indebærer en fortjeneste for indehaveren afhænger af, om aktiekursen på Alm. Brand A/S-aktien på udnyttelsestidspunktet er større end udnyttelseskursen, og om forskellen på markedsprisen for én Alm. Brand A/S-aktie på udnyttelsestidspunktet og aktieoptionens udnyttelsespris overstiger prisen for aktieoptionen. Den endelige værdi af aktieoptioner tildelt i medfør af ordningen er derfor efter Finanstilsynets opfattelse først kendt på udnyttelsestidspunktet, hvor aktiekursen på Alm. Brand A/S-aktien er kendt, og hvor den potentielle fortjeneste på aktieoptionen kan beregnes og realiseres. At aktieoptionerne værdiansættes på tildelingstidspunktet ved anvendelse af den såkaldte Black-Scholes-model ændrer ikke på Finanstilsynets vurdering, da aktieoptionernes værdi ændrer sig løbende frem til det tidspunkt, hvor ABKO-medlemmet har mulighed for at udnytte optionen og realisere en eventuel gevinst. Ad 1 og 2. Aktieoptionsordningens karakteristika Finanstilsynet anerkender, at koncernens aktieoptionsordning indeholder yderligere karakteristika som beskrevet i høringssvaret. Ved vurderingen af, om en løndel kan betegnes som fast løn, er det imidlertid afgørende, at den endelige aflønning er kendt på forhånd, jf. FiL 5, stk. 1, nr. 42, modsætningsvis.

10 10 Finanstilsynet har vurdereret de anførte karakteristika, men finder ikke, at disse karakteristika medfører, at den endelige aflønning dermed kendes på forhånd. Finanstilsynet finder derfor ikke, at en beskrivelse af disse karakteristika er relevant for vurderingen af, om aktieoptionsordningen opfylder betingelserne for at være en fast løndel. Ad 3-5. Den endelige værdi af aktieoptionerne Finanstilsynet har foretaget en konkret vurdering af, om den endelige aflønning er kendt på forhånd ved aflønning i form af tildeling af aktieoptioner i medfør af koncernens aktieoptionsordning. Efter Finanstilsynets opfattelse er det afgørende for vurderingen, at den endelige værdi først kendes på udnyttelsestidspunktet, hvor aktiekursen på Alm. Brand A/S-aktien er kendt, og hvor den potentielle fortjeneste på aktieoptionen kan beregnes og realiseres. Den værdiansættelse, som foretages på tildelingstidspunktet, anvendes til at beregne antallet af aktieoptioner, som tildeles det enkelte ABKOmedlem, men bestemmer ikke den endelige værdi af aktieoptionerne på det tidspunkt, hvor ABKO-medlemmet har mulighed for at udnytte optionen og realisere en eventuel gevinst. Koncernen har anført, at Finanstilsynets synspunkt om, at den endelige værdi af aktieoptionerne først kendes på udnyttelsestidspunktet, harmonerer dårligt med reglen i FiL 77 a, stk. 1, nr. 4. Hertil bemærker Finanstilsynet, at FiL 77 a, stk. 1, nr. 4, vedrører opgørelsen af instrumentandelen ved tildeling af variabel løn. Bestemmelsen anviser, hvor stor en andel af den variable løn, som på tidspunktet for beregningen af den variable løn i henhold til aftalen mellem virksomheden og modtageren, skal udgøres af aktier eller andre instrumenter. Beregningstidspunktet vil typisk falde sammen med tildelingstidspunktet. Bestemmelsen indeholder ikke regler om opgørelsen af den endelige værdi af instrumentandelen af den variable løndel, som bl.a. vil afhænge af virksomhedens vurdering af kapitalkravet og solvenskravet, jf. 77 a, stk. 1, nr. 6, og af, om kriterierne for beregning af den variable løndel fortsat er til stede på udbetalingstidspunktet, jf. 77 a, stk. 4. Bestemmelsen regulerer efter Finanstilsynets opfattelse et andet forhold og skal ikke inddrages ved vurderingen af, om en aflønning er kendt på forhånd, og dermed om der helt overordnet er tale om faste eller variable løndele. Denne afgørelse skal alene træffes på baggrund af FiL 5, stk. 1, nr. 42, som indgår i kapitel 2 i FiL, der indeholder lovens definitioner. Ad 6. Retsgrundlaget Den relevante bestemmelse ved vurderingen af, om aktieoptionsordningen udgør en fast eller variabel løndel, er 5, stk. 1, nr. 42, i FiL. Bestemmelsen definerer entydigt variable løndele som aflønningsordninger, hvor den ende-

11 11 lige aflønning ikke er kendt på forhånd. De i bestemmelsen anførte aflønningsformer er en ikke udtømmende eksemplificering af variable løndele. Bemærkningerne til 5, stk. 1, nr. 42, i FiL, forholder sig ikke til spørgsmålet, om hvorvidt aktieoptionsordninger skal kategoriseres som fast eller variabel løn. Det fremgår imidlertid implicit af bemærkningerne til 77 a, stk. 2, i FiL 5, som indeholder begrænsninger for anvendelsen af aktieoptioner og lignende instrumenter, at denne type instrumenter udgør variable løndele. Det bemærkes i den forbindelse, at aktieoptionsordningers karakter ikke er beskrevet i aflønningsvejledningen, men at aktieoptioner er omtalt i vejledningens afsnit vedrørende begrænsninger for anvendelsen af variabel løn. Sammenfattende vurderer Finanstilsynet, at den endelige aflønning forbundet med aktieoptioner tildelt i medfør af aktieoptionsordningen ikke er kendt på forhånd, og dermed at de aktieoptioner, der tildeles som led i aktieoptionsordningen, udgør variabel løn, jf. definitionen heraf i 5, stk. 1, nr. 42, i FiL. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens lønpolitik ikke er i overensstemmelse med definitionen af variabel løn i 5, stk. 1, nr. 42, i FiL, idet det af lønpolitikken fremgår, at aktieoptioner tildelt i henhold til aktieoptionsordningen udgør fast løn. Offentliggørelse af individuelle lønninger Finanstilsynet kan konstatere, at virksomhedens årsrapporter for 2012 og 2013 ikke indeholder oplysninger om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen har modtaget fra virksomheden eller en virksomhed inden for samme koncern i det pågældende regnskabsår. Finanstilsynet vurderer på denne baggrund, at virksomhedens årsrapporter for 2012 og 2013 ikke lever op til kravene om offentliggørelse af individuelle lønninger i 77 d, stk. 3, i FiL. 6. Konklusion Finanstilsynet påbyder virksomheden at bringe lønpolitikken i overensstemmelse med 77 a-d, jf. 5, stk. 1, nr. 42, i FiL, og herunder sikre at det ikke længere fremgår af lønpolitikken, at aktieoptioner tildelt direktionsmedlemmer og andre væsentlige risikotagere på de nuværende vilkår for koncernens aktieoptionsordning anses som en del af den faste grundløn 5 Jf. L 49, nr. 24, lovforslag L 49, fremsat den 9. november 2010.

12 12 der ikke indgås nye aftaler med direktionsmedlemmer og andre væsentlige risikotagere om tildeling af aktieoptioner på de nuværende vilkår for koncernens aktieoptionsordning efter den 17. december 2014, herunder sker forlængelse af de nugældende aftaler, når disse udløber den 31. marts 2016, medmindre reglerne for variable løndele overholdes den reviderede lønpolitik forelægges virksomhedens generalforsamling til godkendelse på førstkommende generalforsamling Finanstilsynet påbyder virksomheden at sikre, at virksomhedens årsrapporter i overensstemmelse med 77 d, stk. 3, i FiL fremover indeholder oplysninger om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af direktionen og bestyrelsen har optjent fra virksomheden i det pågældende regnskabsår, og som vedkommende i samme regnskabsår har optjent som medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed inden for samme koncern. 7. Opfølgning Virksomheden skal sikre, at den lønpolitik, som finder anvendelse for virksomheden, opdateres i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud snarest muligt og senest den 5. februar 2015 samt at sikre, at den reviderede lønpolitik forelægges virksomhedens generalforsamling til godkendelse på den førstkommende generalforsamling. Virksomheden skal senest den 5. marts 2015 indsende dokumentation til Finanstilsynet for, at lønpolitikken er revideret, og senest 14 dage efter afholdelse af den førstkommende generalforsamling indsende dokumentation for, at lønpolitikken er godkendt herpå. Når virksomheden har indsendt årsrapport for 2014 til Finanstilsynet, vil tilsynet undersøge, om årsrapporten indeholder oplysninger om individuelle lønninger til medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion i overensstemmelse med 77 d, stk. 3, i FiL. 8. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf , jf. 372, stk. 1, i FiL. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i

13 13 nævnte bekendtgørelse kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. (Udeladt)

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring (Udeladt) 17. december 2014 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Forsikring A/S (herefter

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL Bestyrelsen for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ( Andelskassen ), CVR-nr. 79 39 96 12, indkalder herved

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Anvendelsesområde Indledning

Anvendelsesområde Indledning Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27528406, ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget denne vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken )

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301 Gyldig fra 00 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder A. Oplysninger om indberetningspligt Antal/beløb

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen godkendt på generalforsamling 12. april 2018 Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Herudover har IC Group A/S vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets bestyrelse og direktion, jf. nedenfor.

Herudover har IC Group A/S vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets bestyrelse og direktion, jf. nedenfor. IC GROUP A/S VEDERLAGSPOLITIK 1. Indledning I overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse har IC Group A/S' bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion.

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Vederlagspolitik, inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning April 2018

Vederlagspolitik, inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning April 2018 Vederlagspolitik, inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning April 2018 Index 1. Indledning... 2 Baggrund... 2 Sammenhæng mellem vederlagspolitikken og selskabets langsigtede værdiskabelse.... 2

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Formål med lønpolitikken Formålet med lønpolitikken er - for det første at beskrive den samlede lønstruktur - herunder hvad der giver løn, og hvad der giver

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Bilag til pkt. 5 vedr. godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bilag til pkt. 5 vedr. godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen Bilag til pkt. 5 vedr. godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen Indledning Formål Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Aflønningsrapport 2018

Aflønningsrapport 2018 1 Det er s mål, at bankens aflønning skal fremme den langsigtede værdiskabelse for bankens aktionærer under iagttagelse af principper om sund og effektiv risikostyring, god selskabsledelse, hensyn til

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION [SELSKABETS NAVN]

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION [SELSKABETS NAVN] VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION [SELSKABETS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 BESTYRELSENS VEDERLAG... 3 3.3 Fast vederlag... 3 3.4 Variabelt vederlag... 3 4 DIREKTIONENS

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Politik for. vederlag

Politik for. vederlag Politik for vederlag (Honorering og aflønning af bestyrelse og ledelse) Godkendelsesdato: 13. april 2018, ordinær generalforsamling Gældende for: Det børsnoterede moderselskab North Media A/S og datterselskaber

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Marble Road Group ApS Sendt elektronisk til CVR 32095178 2. april 2019 Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet finder, at Marble

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 7/2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 24. april 2008

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S Klassifikation Side Intern 1/7 Type af regelsæt Politik Dato 19. april 2018 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2018-04-26 Erstatter

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S 1/7 Dato 19. marts 2019 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2019-04-12 Erstatter Norli Pension Livsforsikring A/S lønpolitik af

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Spar Nord Aflønningsrapport 2017

Spar Nord Aflønningsrapport 2017 Spar Nord Aflønningsrapport 217 S PA R N O R D A F LØ N N I N GSRAPPORT 2 1 7 1 Spar Nord Aflønningsrapport 217 2 Spar Nord - Aflønningsrapport 217 Det er Spar Nords mål, at bankens aflønning skal fremme

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2011

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2011 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2011 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Aflønningsrapport for 2017

Aflønningsrapport for 2017 Aflønningsrapport for 2017 Forord Denne rapport beskriver PFA Banks principper for aflønning, og hvordan gældende regler efterleves. Rapporten er udformet med afsæt i regler i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Vederlagsrapport. Vederlagspolitik. Beslutningsprocessen for vederlagspolitikkens fastlæggelse. Alm. Brand A/S Årsrapport Governance

Vederlagsrapport. Vederlagspolitik. Beslutningsprocessen for vederlagspolitikkens fastlæggelse. Alm. Brand A/S Årsrapport Governance Vederlagsrapport Vederlagspolitik Vederlagspolitikkens formål er overordnet at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede ansatte, medlemmer af de respektive selskabers direktioner og bestyrelser.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2

Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 4 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen... 4 3.3 Øvrige medlemmer af daglig

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Bestyrelsens aktieejerskab - Hvorfor skal bestyrelsesmedlemmer være aktionærer 1. Oktober 2013 Christian Frigast Forskelle på en kapitalfondsejet

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere