SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger Beliggenhed og planforhold Støjkilder 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3"

Transkript

1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger Beliggenhed og planforhold Støjkilder 3 3 Støj fra vejtrafik Grænseværdier Datagrundlag Resultater 6 4 Støj fra dagligvarebutik Metode Grænseværdier for industristøj Topografiske forhold og støjkilder Varelevering og ventilation Resultater 8 5 Støj fra trafik på parkeringsplads Metode Resultater 11 6 Vurdering Støj fra vej- og togtrafik samt parkering Støj fra dagligvarebutik Samlet vurdering 14 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET TSOL KONTROLLERET SRS GODKENDT TSOL

2 2/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE BILAG Bilag A Bilag B Støjudbredelseskort for vejtrafik 1,5 meter over terræn Støjudbredelseskort for parkeringsoperationer 1,5 meter over terræn Bilag C Støjudbredelseskort for dagligvarebutik 1,5 meter over terræn Bilag D Støjudbredelseskort for dagligvarebutik 1,5 meter over terræn inkl. støjskærm 1 Indledning Reitan Ejendomsudvikling har medvirket til at udvikle en plan for nye boliger samt en dagligvarebutik på Lyngbygade i Sydbyen i Silkeborg. Silkeborg Kommune har ønsket en redegørelse for de fremtidige støjforhold i området i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for den nye byudvikling, Støjredegørelsen skal omfatte en beregning af støjbidrag ved de omkringliggende boliger hidrørende fra både vejtrafikken på de omkringliggende veje, herunder nyskabt trafik, fra parkeringsplads samt fra den planlagte dagligvarebutik. I det følgende redegøres for områdets støjbelastning i dag - benævnt basisscenarie - og efter udviklingen af området med ny boligbebyggelse og dagligvarebutik, benævnt hoved scenariet. 2 Forudsætninger 2.1 Beliggenhed og planforhold Boligerne og dagligvarebutikken planlægges etableret på Silkeborg Markjorde matr. nr. 120bl, 121æ, 121z, 121a, 122au og 121y beliggende øst for Valdemarsgade og mellem Lyngbygade og jernbanen i Sydbyen i Silkeborg. Det nye udviklingsområde er i dag omfattet af lokalplan nr vedtaget i juni 2003, som udlægger arealet til ny etageboligbebyggelse. Den nye bebyggelse er planlagt som række- og etagehuse i op til fire etager. Planområdet ses på nedenstående Figur 1.

3 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 3/18 Figur 1 Situationsplan som viser placeringen af dagligvarebutikken og boligerne. 2.2 Støjkilder Støjredegørelsen for den planlagte udvikling af området omfatter trafikken på offentlig vej, parkering samt vareleveringer, køleanlæg og ventilation af butikken. Butikken er planlagt åben kl alle ugedage. Den parkeringsplads som etableres i tilknytning til dagligvarebutikken og lejlighederne i samme bygning skal fremover benyttes af både kunder til dagligvarebutikken og beboerne i området. Den vil derfor være offentligt tilgængelig hele døgnet og støjen fra parkering vurderes derfor som vejtrafikstøj. 3 Støj fra vejtrafik Alle beregninger er foretaget ved hjælp af SoundPLAN v. 7.1, update Der er i beregningerne af støj fra vejtrafik med NORD2000 anvendt 4 meteorologi- 1 COWIs beregninger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger og gældende metoder for beregning af ekstern støj. NORD2000 metoden er kun implementeret i software systemet SoundPLAN som COWI derfor har måttet anvende. COWI har anvendt SoundPLAN version 7.0, med opdatering dateret Implementeringen af NORD2000 i SoundPLAN har tidligere vist sig at

4 4/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE ske klasser, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 39 "Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger". Med henblik på at fastlægge støjudbredelseskonturerne er der udført beregninger af støjniveauet i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstande på 10 x 10 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Støjkonturerne er beregnet 1,5 meter over terræn, svarende til den højde, for hvilken de vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer er gældende. 3.1 Grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj, gældende for nye boliger, er angivet nedenfor: Tabel 1 Områdetype Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj. Grænseværdi Boligområde, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Lden = 58 db(a) Desuden gælder bygningsreglementets grænseværdi L den på 33 db(a) for støj indendørs ved lukkede vinduer (men åbne ventiler) ved udendørs trafikstøjniveauer på mere end 58 db(a) ved facaden. Grænseværdien gælder for møblerede rum med lukkede døre og vinduer, men med eventuelle friskluftventiler i åben position. Ved åbne vinduer gælder grænseværdien på L den på 46 db(a) indendørs i sove- og opholdsrum. Åbningsarealet er 0,35 m 2 pr vindue. 3.2 Datagrundlag Der er i SoundPLAN etableret en 3D model omfattende terræn, bygninger og vejlinjer. Modellen er baseret på grundkort over området samt ortofoto og terrænet er etableret på baggrund af digital højdemodel DDH2006. De planlagte nye boliger er indlagt ud fra modtaget prospekt dateret , som viser to og tre etagers huse nærmest den planlagte dagligvarebutik og fire etager længst mod nord. Der er planlagt etablering af altaner. COWI har på baggrund af erfaringstal og trafiktal modtaget af Silkeborg Kommune vurderet trafikken i Sydbyen på følgende veje: Jernbanevej, Valdemarsgade, Lyngsøvej og Lyngbygade. være mangelfuld. COWI har derfor kontrolleret både inddata og de beregnede resultater. Beregningskernen er imidlertid en black box, hvorfor COWI kun kan kontrollere software systemets beregningsresultater ved stikprøver. COWI må derfor tage forbehold for, at senere konstaterede fejl i softwaresystemet kan påvirke de beregnede resultater og vurderinger.

5 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 5/18 Trafikkens fordeling på lette, mellemtunge og tunge køretøjer (kategori 1, kategori 2 og kategori 3) er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner", hvor vejtype E - "Fordelingsvej i boligområde" er anvendt for samtlige veje. Desuden er hastigheden på vejene fastsat til 40 km/t. Kommunens trafikmålinger på Lyngbygade angiver en snithastighed på 35 km/t og 43 km/t som 85% fraktil. Nedenstående tabeller angiver de anvendte trafikdata og kørehastigheder. Tabel 2 Årsdøgntrafik på Lyngbygade. Vejstrækning Årsdøgntrafik Hastighed Trafik lette/tunge Ktj./døgn Km/t Basis scenarie /40 Hoved scenarie /40 Tabel 3 Årsdøgntrafik på Valdemarsgade/Lyngsøvej. Vejstrækning Årsdøgntrafik Hastighed Trafik lette/tunge Ktj./døgn Km/t Basis scenarie /40 Hoved scenarie /40 Tabel 4 Årsdøgntrafik på Jernbanegade. Vejstrækning Årsdøgntrafik Hastighed Trafik lette/tunge Ktj./døgn Km/t Basis scenarie /40 Hoved scenarie /40 Tabel 5 Døgnfordeling af køretøjer på Lyngbygade (nu/fremover). Køretøj Døgnfordeling Dag Aften Nat Kategori / / /322 Kategori 2 155/198 9/12 18/23 Kategori

6 6/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE Tabel 6 Døgnfordeling af køretøjer på Valdemarsgade og Lyngsøvej (nu/fremover) Køretøj Døgnfordeling Dag Aften Nat Kategori 1 760/796 95/100 95/100 Kategori 2 43/45 3/3 5/5 Kategori Tabel 7 Døgnfordeling af køretøjer på Jernbanevej (nu/fremover) Køretøj Døgnfordeling Dag Aften Nat Kategori 1 760/833 95/104 95/104 Kategori 2 43/47 3/3 5/6 Kategori Resultater Støjudbredelseskort, som viser støjniveauet 1,5 meter over terræn, er vist i Bilag A. 4 Støj fra dagligvarebutik 4.1 Metode Støj fra dagligvarebutikker skal vurderes som industristøj, hvor der anvendes forskellige vejledende støjgrænser i forskellige døgnperioder. Det betyder, at støjen skal vurderes efter andre regler og grænseværdier end vejtrafikstøj. Støj fra dagligvarebutikken er beregnet efter den fælles nordiske beregningsmodel beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 " Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Beregningerne er foretaget ved hjælp af edb-programmet Sound- PLAN ver. 7.1 update Der er beregnet støjkort i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstande på 5 x 5 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 m.o.t., svarende til den højde, for hvilken de vejledende grænseværdier er gældende. Derefter er støjbelastningen beregnet på facaderne ved de naboejendomme, hvor støjkortene viser den højeste støjbelastning. Facadestøjen er beregnet uden refleksion fra "egen" facade således, at den kan sammenlignes med grænseværdien (frifeltsværdi). 4.2 Grænseværdier for industristøj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier jf. Vejledning nr. 5/1984, om ekstern støj fra virksomheder, i etageboligområder ses i Tabel 8.

7 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 7/18 Tabel 8 Dag Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for etageboligområder. Periode Referencetidsrum Etageboligområder Hverdage timer 50 db Lørdage timer Lørdage timer 45 db Søn- og helligdage timer Alle dage time Alle dage ½ time 40 db 4.3 Topografiske forhold og støjkilder Der er etableret en 3D model omfattende terræn, bygninger og veje (trafiklinjer). Modellen er udarbejdet på baggrund af fremsendte situationsplan, nyeste digital højdemodel DDH2006 og koter fremsendt af Årstiderne Arkitekter. Der er beregnet to scenarier for støjen fra dagligvarebutikken. En beregning uden støjafskærmende foranstaltninger og en beregning med to støjskærme. Støjskærmene er placeret i henholdsvis nordskel og østskel for dagligvarebutikken og er 3 meter høje. Den præcise placering ses i Bilag D. I støjberegningerne er anvendt de seneste officielle data, som fremgår af "Støjdatabogen" fra Lydteknisk Institut 1989 samt rapporten "Støj fra vareindlevering til butikker" Miljøprojekt 596/2001 fra Miljøstyrelsen, Vi vurderer at dagens bilpark er blevet mindre støjende, hvorfor beregningerne derfor viser støjbidrag, som er ca. 2-3 db højere end, hvad der kan forventes. 4.4 Varelevering og ventilation Varelevering foregår ved at lastbilen kører ind fra Lyngbygade rundt om dagligvarebutikken og til varegården på butikkens østside. Vareaflæsning m.m. foregår med slukket motor i en overdækket varegård med lukkede porte. I støjberegningerne indgår følgende vareleveringer på hverdage: to mellem kl. 7 og 8, en kl. 8-9, en mellem kl. 9 og 10 samt en mellem kl. 12 og 13. På lørdage forventes to vareleveringer: en mellem kl. 7 og 8 og en mellem kl. 8 og 9. På søndage forventes kun en enkelt varelevering mellem kl. 7 og 8. Samlet varighed af en varelevering er sat til 15 min. Støjen fra vareindleveringer omfatter følgende aktiviteter: 1 Indkørsel af lastbil fra Lyngbygade, rundt om bygning til varegård 2 Håndtering af paller og trådbure i lastvogn 3 Håndtering af paller og trådbure på terræn

8 8/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 4 Klargøring, sammenpakning og hævning af læsserampe 5 Udkørsel af lastbil Kildestyrken for en samlet vareaflæsning omfattende punkter 2-4 er vist i nedenstående Tabel 9 Kildestyrken for samlet vareaflæsning. Vareaflæsning pr. 1/1- oktav v/centerfrekvens [Hz] Total Lydeffekt, L WA db Vareaflæsningen foregår inde i varegården og for lukkede porte, hvorfor den er delvis skærmet. På taget af dagligvarebutikken etableres en taghætte for afkast fra ventilationsanlæg. Kildestyrken er baseret på COWIs erfaringer fra andre dagligvarebutikker. Tabel 10 Kildestyrke for udsugning til ventilationsanlæg. Ventilation pr. 1/1-oktav v/centerfrekvens [Hz] Total Lydeffekt, L WA Resultater Støjniveauet beregnet i beregningspunkterne BP 1 til BP 5 er vist i nedenstående tabeller for hhv. hverdage, lørdage og søndage. Beregningspunkt BP 5 er placeret på øverste etage af dagligvarebutikken, idet der er planlagt boliger ovenpå denne. Beregningen inkluderer bidrag fra vareleveringerr samt ventilation. Støjudbredelseskort for hver situation ses i Bilag C. Støjkortene viser samtidig placeringen af beregningspunkterne. Om natten forekommer der udelukkende støj fra ventilationsanlæg, samt fra beboernes parkering. Støjbidraget fra ventilationsanlægget vil for samtlige beregningspunkter være mindre end 30 db. Tabel 11 Beregnet støjniveau i på hverdage. Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm BP 1 Stuen 43,9 31,7 1. Etage 43,7 43,6 2. Etage 43,6 43,5 BP 2 Stuen - -

9 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 9/18 Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm 1. Etage 45,0 43,9 2. Etage 44,6 44,5 BP 3 Stuen 43,3 43,1 1. Etage 43,2 43,1 BP 4 Stuen 41,9 41,6 1. Etage 41,8 41,6 BP 5 Stuen 48,6 48,6 1. Etage 48,1 48,1 2. Etage 47,1 47,1 Tabel 12 Beregnet støjniveau i beregningspunkterne på lørdage. Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm BP 1 Stuen 42,2 29,9 1. Etage 42,0 42,0 2. Etage 41,9 41,9 BP 2 Stuen 43,7 30,4 1. Etage 43,3 42,3 2. Etage 42,9 42,8 BP 3 Stuen 41,7 41,5 1. Etage 42,3 41,4 BP 4 Stuen 40,2 40,0 1. Etage 40,1 40,0 BP 5 Stuen 47,0 47,0 1. Etage 46,4 46,4 2. Etage 45,4 45,4

10 10/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE Tabel 13 Beregnet støjniveau i beregningspunkterne på søndage. Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm BP 1 Stuen 36,8 24,5 1. Etage 36,6 36,5 2. Etage 36,5 36,4 BP 2 Stuen 38,3 25,1 1. Etage 37,9 36,9 2. Etage 37,6 37,4 BP 3 Stuen 36,3 36,1 1. Etage 36,2 36,8 BP 4 Stuen 34,9 34,6 1. Etage 34,8 34,6 BP 5 Stuen 41,6 41,6 1. Etage 41,1 41,1 2. Etage 40,0 40,0 Det vurderes, at der ikke vil forekomme rene toner i støjen. Det ville udløse et administrativt tillæg på 5 db for at afspejle den øgede gene. 5 Støj fra trafik på parkeringsplads 5.1 Metode Der er trafik på parkeringspladsen i forbindelse med parkeringsoperationer. Det er skønnet, at hver parkeringsoperation tager 30 sekunder fra bilen svinger ind fra Lyngbygade og til bilen holder i p-bås, som anbefalet i "Støjdatabogen" fra Lydteknisk Institut, Det daglige antal kunder i bil til dagligvarebutikken er baseret på COWIs nyeste erfaringstal for turrater til en lavprisbutik. Nedenstående tabel viser turrater på timebasis på hverdage, lørdage og søndage til parkeringspladsen. En tur er en indeller udkørsel af en bil. Omfanget af øvrig parkeringstrafik til beboerne er ikke kendt og derfor ikke vurderet støjmæssigt.

11 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 11/18 Tabel 14 Antal turrater pr. time. Dette svarer til 700 bilkunder i hverdage, 560 biler lørdag og 490 biler søndag. Turrater, biler Kl. 8-9 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Hverdag Lørdag Søndag Resultater Tabel 15 angiver støjbidraget fra parkeringsoperationer som L den værdi på hverdage, der er den mest trafikerede situation. Støjudbredelseskort, som viser støjniveauet 1,5 meter over terræn, er vist i Bilag B. Tabel 15 Det beregnede støjbidrag, Lden, fra parkeringsplads på hverdage Punkt Etage L den [db] u. støjskærm L den [db] m. støjskærm BP 1 Stuen 47,7 33,4 1. Etage 46,6 45,2 2. Etage 45,5 45,2 BP 2 Stuen 43,8 31,0 1. Etage 46,6 42,9 2. Etage 43,2 43,1 BP 3 Stuen 45,0 44,9 1. Etage 44,9 44,8 BP 4 Stuen 44,9 44,8 1. Etage 44,8 44,8 BP 5 Stuen 51,9 51,9 1. Etage 49,6 49,6 2. Etage 48,1 48,1 Det er usikkert om støj fra dørsmæk ved parkeringsoperationer vil være tydeligt hørbare ved naboerne. Det vil først kunne vurderes ved en konkret, subjektiv bedømmelse ved naboerne, udført af en personcertificeret støjekspert, idet baggrundsstøjen skal tages i betragtning. Det skønnes, at med en støjskærm tæt på parkeringspladserne, vil dørsmæk fortsat være hørbare, men næppe så tydelige at det vil udløse et impulstillæg. Boligenheder ovenpå butikken skal dog udføres med en facade med en forbedret lydisolation for at sikre et acceptabelt indendørs støjniveau.

12 12/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 6 Vurdering Nedenstående vurderes den øgede støj som området bliver belastet med, når det nye boligområde med tilhørende dagligvarebutik er etableret. Usikkerheden på beregningerne skønnes at være 2-3 db primært relateret til data omkring støjkilder, som er op til år gamle. Vi vurderer, at de beregnede støjbidrag er overestimerede med 2-3 db. 6.1 Støj fra vej- og togtrafik samt parkering Støj fra vejtrafik i området er næsten uændret for bebyggelserne langs Jernbanegade og Valdemarsgade som det ses på støjkortene i Bilag A. På disse veje er der en mindre stigning i årsdøgntrafikken. Støjniveauet langs Lyngbygade vil stige, idet årsdøgntrafikken stiger fra 2700 til ca Dvs. ca. 30 %, hvilket svarer til en forøgelse af støjniveauet på ca. 1 db. En så lille ændring vil ikke være hørbar, idet det kræver en ændring i støjniveauet er på 2-3 db jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Det vurderes, at støjen fra vejtrafik på facaden af etageboligerne i den nordvestlige del af boligområde vil have et niveau omkring 58 db. I den sydvestlige del af området er støjniveauet beregnet til 59 db. Støjbidraget fra parkering vil i intet punkt være højere end den vejledende grænseværdi L den = 58 db for vejtrafikstøj. Umiddelbart nord for udviklingsområdet ligger Silkeborg Station. Støjen fra togtrafik i den nordlige del af boligområdet er i skel beregnet til at være L den = 56 db og er således langt under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for togstøj på 64 db. 6.2 Støj fra dagligvarebutik Støjbidraget fra dagligvarebutikken vil være under de vejledende grænseværdier jf. Tabel 16. Tabel 16 Det beregnede støjbidrag fra dagligvarebutikken (vejl. grænseværdi i parentes) Punkt Hverdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Søndag L Aeq, kl BP 1 - Stuen BP 1-2. Etage BP 2 - Stuen BP 2-2. Etage 44 (50) 42 (50) 37 (45) 44 (50) 42 (50) 37 (45) 45 (50) 44 (50) 38 (45) 45 (50) 43 (50) 38 (45)

13 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 13/18 Punkt Hverdag Lørdag Søndag L Aeq, kl L Aeq, kl L Aeq, kl BP 3 - Stuen BP 3-1. Etage BP 4 - Stuen BP 4-1. Etage BP 5-1. Etage 43 (50) 42 (50) 36 (45) 43 (50) 42 (50) 37 (45) 42 (50) 40 (50) 35 (45) 42 (50) 40 (50) 35 (45) 48 (50) 46 (50) 41 (45) Tabel 17 viser støjen fra dagligvarebutikken (omfattende vareleveringer og ventilation) sammenlagt med støj fra parkering. Tabel 17 Det beregnede støjniveau fra dagligvarebutik sammenlagt med parkering. Punkt Hverdag L Aeq, kl Hverdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Lørsøndag L Aeq, kl Søndag L Aeq, kl BP 1 - Stuen BP 2 - Stuen BP 3 - Stuen BP 4 - Stuen BP 5-1. Etage Ovennævnte sammenlægning af støjbidrag skal vurderes dels som industristøj og dels vejtrafikstøj fra offentlig parkering. Vurderet under ét er de 1-5 db højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for industristøj. Etableres der støjskærme som vist i Bilag D vil det give en sænkning af støjbidraget primært på de nederste etager, jf. Tabel 18.

14 14/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE Tabel 18 Den sammenlagte støj fra dagligvarebutik og parkering med 3 meter høj støjskærme. Punkt Hverdag L Aeq, kl Hverdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Lørdag 18 L Aeq, kl. 14- Lørsøndag L Aeq, kl Søndag L Aeq, kl BP 1 - Stuen BP 1-2. Etage BP 2 - Stuen BP 2-2. Etage BP 3 - Stuen BP 3-1. Etage BP 4 - Stuen BP 4-1. Etage BP 5-1. Etage Samlet vurdering Etableringen af det nye boligbyggeri med tilhørende dagligvarebutik giver kun anledning til en meget beskeden forøgelse af vejtrafikstøjen på 1 db, som næppe vil være hørbar. Støjbidraget fra den planlagte dagligvarebutik kan overholde de vejledende grænseværdier for industristøj i etageboligområder. Parkering i området vil være til rådighed for både kunder til butik og beboere og støjen herfra er derfor vurderet som vejtrafikstøj. Bidraget vil være mindre end grænsen på L den = 58 db. Ønskes støjbidraget fra parkering reduceret, kan dette ske ved 3 meter høje skærme langs butikkens skel mod nord og øst.

15 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse - vejtrafik Støjudbredelse fra: Lyngbygade, ÅDT = 2700 Valdemarsgade/Lyngsøgade, ÅDT = 1000 Jernbanegade, ÅDT = 1000 Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Basis scenarie Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag A-1 : : TGLO

16 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse - vejtrafik Støjudbredelse fra: Lyngbygade, ÅDT = 3451 Valdemarsgade/Lyngsøgade, ÅDT = 1048 Jernbanegade, ÅDT = 1096 Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hoved scenarie - u. ekstra støjskærme Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag A-2 : : TGLO

17 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse - vejtrafik Støjudbredelse fra: Lyngbygade, ÅDT = 3451 Valdemarsgade/Lyngsøgade, ÅDT = 1048 Jernbanegade, ÅDT = 1096 Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hoved scenarie - m. ekstra støjskærme Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag A-3 : : :

18 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse Støjudbredelse fra: Parkerinsplads Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hoved scenarie - u. ekstra støjskærme Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. BP 1 BP 5 BP 2 <=43 43< <=48 48< <=53 53< <=58 58< <=63 63< BP 4 Signaturer BP 3 Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. Area source : A Bilag B : : TGLO

19 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hverdag, dag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-1 : : TGLO

20 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hverdag, aften kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-2 : : TGLO

21 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Lørdag, dag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-3 : : TGLO

22 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Lørdag, eftermiddag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-4 : : TGLO

23 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Lørdag, aften kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-5 : : TGLO

24 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Soendag, dag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-6 : : TGLO

25 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Soendag, aften kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-7 : : TGLO

26 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hverdag, dag kl Inkl. støjskærm BP 1 Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 5 BP 3 BP 2 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag C-1 : : TGLO

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 10-020 for bolig- og centerområde i Sydbyen - Miljøscreening 13/29443 Sagsbehandler CC Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

Lydnotat L01 Version 001

Lydnotat L01 Version 001 Lydnotat 16.096.L01 Version 001 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: NCC Danmark A/S Henrik Johansen Projekt: Falkoner Centeret Ombygning 2016 Emne: Lydforhold

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

Tican Fresh Meat A/S. Miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted.

Tican Fresh Meat A/S. Miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted. Tican Fresh Meat A/S Miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted Juni 2012 Aarhus J.nr. MST-1270-00711 Ref. tasme/amklo Dato 15. juni 2012

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12 Indhold FORORD 4 1 INDLEDNING 5 1.1 NY STØJINDIKATOR 5 1.2 NY STØJBEREGNINGSMETODE, NORD2000 6 1.3 METODEVALG 6 1.4 OM METODESKIFT OG BESKYTTELSESNIVEAU 7 2 KORTLÆGNING 8 2.1 INDSAMLING AF DATA FRA NYE

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj. Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken Perspektiv nr. 12, 27 Tema om miljødata Kortlægning af trafikstøj Jakob Høj Civilingeniør, trafikplanlægger Tetraplan A/S Støj er en miljøfaktor, som påvirker et stort antal mennesker. Mange danskere er

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge Egedalsvænge COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse - bilag Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til kommuneplantillæg VVM-redegørelse

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Hans Bendtsen og Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com 17-03-2014 13 41 OU234 Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Byggeri Teknik og Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Esbjerg, den 10. marts 2014 Sags id. 12/13321 - Stormgade 69, 6700 Esbjerg. Hermed vores

Læs mere