Øje på arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øje på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Øje på arbejdsmiljøet Fremtidens arbejdsmiljø Nye problemer, nye muligheder, nye strategier Øje på arbejdsmiljøet, marts 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks København S Tlf.: Fax: Web: ISBN 10: ISBN 13: LO-varenummer: 4448

2 Forord Et godt arbejdsmiljø står meget højt på lønmodtagernes dagsorden. Når man spørger LO-lønmodtagerne om, hvad der bør være fagforeningernes vigtigste opgave, indtager arbejdsmiljøet en klar førsteplads. 9 ud af 10 lønmodtagere mener, at fagforeningernes vigtigste opgave er at forbedre arbejdsmiljøet. Sådan var det, da man spurgte lønmodtagerne i 1992 og sådan er det, når man spørger lønmodtagerne i dag. Indsatsen for et godt arbejdsmiljø er en opgave, der aldrig slutter og er en opgave som hele tiden undergår forandringer. Arbejdsmarkedet ændrer sig, arbejdslivet ændrer sig, arbejdsmiljøet ændrer sig, og der opstår hele tiden nye udfordringer. Hvor indsatsen for 10 år siden var fokuseret på de klassiske arbejdsmiljøproblemer som røg, støj og møg, er der i dag også fokus på arbejdsmiljøproblemer som stress, psykiske belastninger og udbrændthed. Arbejdslivet i det moderne Danmark, i en stadig mere globaliseret verden, stiller større og større krav til den enkelte, og mange har vanskeligt ved at overkomme de stadigt stigende krav til omstillingsevne, fleksibilitet, ansvarlighed m.v. Når arbejdsmarkedet, arbejdslivet og arbejdsmiljøet konstant er i bevægelse og undergår forandringer, siger det sig selv, at kravene til regulering og arbejdsmiljøpolitisk også hele tiden er under forandring. De løsninger som var gangbare for ti år siden, er nok ikke tilstrækkelige, når der ses på de aktuelle udfordringer, og slet ikke når vi ser fremad mod fremtidens udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Der er hele tiden behov for, at vi i fagbevægelsen gentænker den arbejdsmiljømæssige indsats og den arbejdsmiljøpolitiske strategi, og ikke forfalder til vanetænkning og fastholden i gamle ideer og dogmer. Dermed ikke sagt, at vore gamle krav og strategier ikke fortsat er berettigede, men blot at vi er nødsaget til, til stadighed at vurdere dem i forhold til de aktuelle og kommende krav og udfordringer. Vi føler i LO-fagbevægelsen et ansvar for til stadighed at vurdere, hvordan vi bedst muligt agerer i forhold til at imødekomme lønmodtagernes store og berettigede forventninger til et godt arbejdsliv præget af et godt, sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Her og nu forholder vi os kritisk til den borgerlige regerings førte arbejdsmiljøpolitik, med henblik på at justere og forbedre der hvor det er muligt. Fremadrettet ønsker vi at sætte en ny dagsorden, og på baggrund af forventningerne til de kommende års udfordringer i arbejdslivet, ønsker vi at udvikle nye bud på en slagkraftig arbejdsmiljøstrategi, der formår at sætte ind over for de reelle problemer. Det er ikke den letteste sag i verden at forudse de fremtidige udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Det er altid lettere bagudskuende at konstatere, hvordan arbejdsmiljøproblemerne har udviklet sig, end det er på forhånd at forudsige, hvordan det vil gå. Det er imidlertid en udfordring og opgave, som det er helt

3 nødvendigt at give sig i kast med. En strategi der alene baserer sig på aktuelle problemer og udfordringer vil pr. definition blive forældet næsten før, at blækket er blevet tørt. Med henblik på at formulere en fremtidssikret arbejdsmiljøstrategi og arbejdsmiljøregulering, har LO, i samarbejde med DTU, igangsat et udviklingsprojekt, der har til formål at udpege fremtidige og i dag uerkendte og ubeskrevne arbejdsmiljøproblemer, og i relation hertil udvikle konstruktive bud på fremtidens arbejdsmiljøindsats. Dette nummer af øje på arbejdsmiljøet, præsenterer de første resultater af udviklingsprojektet, hvor forskerne på DTU peger på en række væsentlige arbejdsmiljøpolitiske udfordringer, som stiller nye og anderledes krav til arbejdsmiljøindsatsen. Det er spændende læsning, der giver stof til eftertanke. Èt er imidlertid at identificere aktuelle og kommende udfordringer, noget helt andet er at pege på konkrete løsningsforslag. Det er straks vanskeligere, og kan indebære opgør med myter og indgroede vaner; også hos os selv i LOfagbevægelsen. Jeg synes det er vigtigt, at man giver sig god tid i analyse og refleksion, og ikke per automatpilot i al hast forsøger at identificere de rette svar og handlemuligheder. Arbejdsmiljø og indsatsen får et godt arbejdsmiljø er alt for vigtigt et emne til hurtige og smarte hovsaløsninger. Jeg vil med dette debatoplæg give bolden op til en debat, der først lige er begyndt. Vi vil i LO-fagbevægelsen bruge det næste års tid på grundigt at diskutere de kommende udfordringer på arbejdsmiljøområdet, og herunder hvilke strategier og handlemuligheder, der vil være relevante at bringe i spil. Alle indspil i debatten er velkomne, og jeg vil ønske alle en god læselyst. Tina Møller Kristensen LO-sekretær

4 Fremtidens arbejdsmiljø Nye problemer, nye muligheder, nye strategier Et debatoplæg Institut for Produktion og Ledelse, DTU Marts 2006

5 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Udfordringer En stadig stærkere global konkurrence Usikre ansættelsesvilkår Det traditionelle arbejdsgiverbegreb nedbrydes Nye teknologier fjerner gamle og skaber nye risici Arbejdet bliver flydende i tid og rum Voksende individualisering og forbrugerorientering Arbejdsmiljø er endt i en blindtarm Arbejdsmiljøbegrebet under opløsning Den videre debat

6 Indledning Den samfundsmæssige udvikling rejser i disse år en række nye udfordringer for arbejdsmiljøindsatsen. Det er udfordringer, som nødvendiggør nye strategier for at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, og det er udfordringer som regeringens arbejdsmiljøreform fra 2004 ikke giver svaret på. Tværtimod indeholder reformen skridt tilbage mod industrisamfundets kommando- og kontrolsystem. LO har derfor sat et analysearbejde i gang som retter sig mod fremtidens strategier på arbejdsmiljøområdet. Projektet har fået titlen Fremtidens arbejdsmiljø og udføres i samarbejde mellem LO og en forskergruppe fra Institut for Produktion og Ledelse på DTU samt Peter Plougmann fra New Insight. Dette analysearbejde forsætter de kommende to år med det formål at igangsætte og udvikle en diskussion i fagbevægelsen og i offentligheden om behovet og retningen for nye strategier på arbejdsmiljøområdet. Som led i analysearbejdet blev der i efteråret 2005 afholdt et visionsværksted på Bymose Hegn med en bred kreds af deltagere fra virksomheder, fagbevægelse, forskere, konsulenter og studerende, som diskuterede nye tilgange til alternativ og bred arbejdsmiljøindsats. Målet med dette oplæg er at åbne diskussionen af de udfordringer fagbevægelsen står overfor og at finde frem til de områder, hvor der er behov for særligt at prioritere debatten og indsatsen. Debatoplægget er skrevet af Vibeke Andersen, Peter Hasle, Lauge B. Rasmussen, Sara Grex og Peter Plougmann. 2

7 1. Konklusion Arbejdet ændrer karakter i disse år, og der sker store ændringer på arbejdsmarkedet. Globaliseringen slår igennem på nye måder, den samfundsmæssige organisering af produktionen ændres, og nye generationer af lønmodtagere med forskellig etnisk herkomst træder ind i arbejdslivet med nye behov og ønsker. Disse ændringer får væsentlige konsekvenser for arbejdsmiljøet. I foråret 2004 gennemførte den siddende regering en radikal ændring af arbejdsmiljøreguleringen, som også får betydning for arbejdsmiljøet, men uden reformen forsøger at give et svar på de nye udfordringer som udviklingen i samfundet rejser. Samtidig tales og skrives der om arbejdsmiljø som aldrig før, og især peges der på en øget forekomst af en række psykiske arbejdsmiljøproblemer, herunder stress, længere arbejdstider, fravær, udstødning fra arbejdsmarkedet og psykiske lidelser i det hele taget. Dette sker samtidig med, at international benchmarking peger på, at danskerne er tilfredse på mange måder, og vi har et system med stor social sammenhængskraft. Den karakter som arbejdsmiljøproblemerne har i dag, og de problemer som vi forventer vil vokse og komme til, som følge af den generelle samfundsmæssige udvikling, gør det svært at tro, at traditionel lovgivning og myndighedsudøvelse med bøder kan forebygge fremtidens arbejdsmiljøproblemer. Allerede i dag er det vanskeligt at løse de arbejdsmiljøproblemer, som er kendte og udbredte. Udviklingen i samfundet stiller derfor arbejdsmiljøindsatsen overfor en række udfordringer. De må i høje grad opfattes som vilkår, der ikke i sig selv kan fjernes. Globalisering og individualiseringen i samfundet kan ikke forhindres eller fjernes. I stedet må vi finde nogle svar på de udfordringer, som kan sikre et godt arbejdsmiljø. De væsentligste udfordringer har vi sammenfattet i otte punkter. 1. En stadig stærkere global konkurrence Konkurrencen medfører konstant pres på omkostninger, produktivitet og innovation. Det giver et stadigt krav om stigende intensitet og effektivitet af arbejdet og konstante forandringer af arbejde og organisation. For arbejdsmiljøet betyder det øget arbejdspres, stress og usikkerhed. 2. Usikre ansættelsesvilkår På globalt plan stiger den andel af arbejdskraften, der er ansat i midlertidige stillinger, som vikarer, som såkaldt frie agenter eller på deltid. Det er ofte ansættelser i kanten af det formelle system med få eller ingen lovgivnings- eller overenskomstsikrede rettigheder. Andelen af ansatte under sådanne vilkår stiger også i Danmark om end langsommere end mange andre lande. Undersøgelser viser, at sådanne ansættelsesforhold medfører et ringere både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 3

8 3. Det traditionelle arbejdsgiverbegreb nedbrydes Det traditionelle arbejdsgiverbegreb er ved at forsvinde i netværksproduktionen, hvor ansvaret for det der foregår, deles mellem stadig flere aktører. Det skyldes den stadig voksende udbredelse af outsourcing (udlicitering), franchising, internationale ejerskaber og i det hele taget af komplicerede supply chain arrangementer. Lovgivningens formelle arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøindsatsen hænger derfor i stadig mindre grad sammen med den reelle magt til at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres. 4. Nye teknologier fjerner gamle og skaber nye risici Ny teknologi kan efterhånden fjerne gammelkendte arbejdsmiljøproblemer knyttet til tungt arbejde, EGA og nogle fysisk/kemiske problemer. Samtidig skaber teknologien nye problemer, fx fysisk inaktivitet i forbindelse med arbejde med IKT og automatiserede systemer. Oven i kommer helt nye og endnu ukendte risici fra arbejde med teknologi i nanostørrelse og som resultat af biological engineering. 5. Arbejdet bliver flydende i tid og rum Den nye informations- og kommunikationsteknologi (IKT) medfører sammen med globaliseringen, at arbejdet løsrives fra sin traditionelle fysiske binding og de traditionelle fællesskaber. Man arbejder både på arbejdspladsen og hjemme, eller i transportmidler, kollegerne er spredt på forskellige geografiske placeringer og er ansat i forskellige virksomheder. For de ansatte betyder det en løsrivelse fra sociale fællesskaber, mere elektronisk kontrol af arbejdet og vanskeligheder ved at finde ud af, hvornår en opgave er løst godt nok. 6. Voksende individualisering og forbrugerorientering Samfundet gennemgår en individualisering, hvor den enkelte vil ses og behandles som et individ og ikke som del af en gruppe. Den enkelte får et større ansvar for selv at skabe sin identitet gennem arbejdet og for at vurdere kvaliteten af eget arbejde, hvilket giver et større psykisk pres. De ansatte accepterer i stadig mindre omfang begrænsninger i deres udfoldelsesmuligheder selv om det går ud over eget eller andres helbred, og det gør det sværere at indføre kollektive standarder for arbejdsmiljøet. 7. Arbejdsmiljø er endt i en blindtarm Mens der tales om og skrives mere og mere om arbejdsmiljø, specielt stress og arbejdsliv/familie, er selve arbejdsmiljøindsatsen blevet isoleret i sin egen blindtarm, hvad enten det drejer sig om sikkerhedsorganisationen i virksomhederne, Arbejdstilsynet i den statslige forvaltning eller miljøkonsulenterne i fagbevægelsen. Det er derfor svært for arbejdsmiljøaktørerne at få indflydelse på de centrale beslutninger i virksomhederne, som i dag har betydning for arbejdsmiljøet. 8. Arbejdsmiljøbegrebet er under opløsning Fra arbejdsmiljøloven blev vedtaget har det været en stadig kamp at få inddraget nye arbejdslivsproblemer i arbejdsmiljøbegrebet fra fysisk/kemiske risici over ergonomi til psykisk arbejdsmiljø. Nu diskuteres livsstil og arbejdsliv/familieliv. Samtidig ligger ansættelsesvilkår og ledelsesretten, som måske påvirker arbejdskraften allermest, i udkanten af den traditionelle definition af arbejdsmiljøbegrebet. 4

9 Der findes ikke lette svar på disse udfordringer. Mulighederne for at løse dem gennem traditionelle midler er begrænsede. Arbejdsmiljøreguleringen har fra sin fødsel været baseret på lovgivningsbaserede standarder med arbejdstilsynet som kontrolorgan. Der kan bare ikke fastsættes standarder på samme måde for det psykiske arbejdsmiljø og slet ikke for de beslutninger, der tages i bestyrelseslokalet og som får stadig større betydning for arbejdsmiljøet. Det er nødvendigt at tænke arbejdsmiljø langt mere tværgående og integreret både i virksomhederne i den statslige regulering og i fagbevægelsen. Det er sagt før uden de store resultater, og årsagen skal måske søges i den åbenlyse risiko for, at arbejdsmiljø dermed forsvinder i mængden af andre presserende problemer. Omvendt er det nødvendigt at gøre forsøget, hvis arbejdsmiljøindsatsen skal undgå at sidde fast i blindtarmen og nøjes med at beskæftige sig med en stadig mindre andel af de problemer, som har størst betydning for de ansattes helbred og velbefindende. Allerede i dag kan arbejdsmiljøreguleringen ikke stille meget op med hovedparten af årsagerne til de psykiske arbejdsmiljøproblemer, som fremkalder stress, hjertekarlidelser, depressioner og bevægeapparatssygdomme. Men den bredere tilgang betyder også en risiko for udvanding af arbejdsmiljøbegrebet til at være altomfattende og dermed umuligt at håndtere. Der er derfor behov for nytænkning og kreativitet - og måske behov for at gøre op med både myter og hellige køer. Nogle af de centrale spørgsmål som vi vurderer er vigtige at diskutere er: Hvad er det for et arbejdsmiljøbegreb vi snakker om skal det omfatte det hele arbejdsliv med relationer til familien og livsstilen eller er det fornuftigere at stå fast på et snævrere klart afgrænset begreb, som kan håndteres af lovgivning og myndigheder? Hvordan kan det sikres, at arbejdsmiljø på den ene side flyttes ud af blindtarmen og får større indflydelse på centrale beslutninger, og på den anden side fastholdes som centralt tema i virksomhederne uden at forsvinde på grund af alle mulige andre vigtige punkter på dagsordenen? Det kan være vanskeligt samtidigt at skulle være politibetjent og virksomhedsudvikler, og spørgsmålet bliver derfor om barnet ryger ud med badevandet, hvis den traditionelle myndighedsudøvelse med standarder og kontrol kombineres med en mere fremadrettet indsats for virksomhedsudvikling, hvor arbejdsmiljøet er en integreret del? Hvordan håndterer fagbevægelsen en arbejdsmiljøindsats, som får et stadig mindre element af eksplicitte kollektive rettigheder og standarder, men i stedet præges af forsøg på at øve indflydelse på lokale processer med uklare mål og redskaber? Disse spørgsmål kan ikke afgøres i et snuptag. Der er behov for at analysere og diskutere i flere omgange for at kunne udvikle relevante strategier og der er behov at finde veje til en bredere diskussion i fagbevægelsen og hele samfundet. 5

10 2. Udfordringer 2.1 En stadig stærkere global konkurrence Fra et lidt fjernt akademisk begreb er globalisering de seneste år trængt helt frem i forgrunden af den samfundsmæssige debat i Danmark. Åbne grænser, frie kapitalbevægelser og i stigende grad også fri adgang for handel og et globalt IKTsystem, hvor nyheder, informationer og penge på sekunder er ude over hele kloden, medfører alt sammen en global integration, som får stadig større konsekvenser for vores samfund. Det diskuteres om globaliseringen skal opfattes som en mulighed eller en trussel for det danske samfund, og svaret afhænger meget af perspektivet. Fokuseres der på den stigende internationale handel og faldende priser på en række produkter, ses de store muligheder. Fokuseres der på udflytning af arbejdspladser og trusler mod det danske velfærdssamfund, ses de store trusler. Der er imidlertid enighed om, at globaliseringen udgør en udfordring som man skal forholde sig til, ellers er der en betydelig risiko for, at trusselsbillederne bliver til virkelighed. Andre landes svar på globaliseringen er neoliberalismen og deregulering. Det gælder i særdeleshed de såkaldte angelsaksiske lande (USA, England og Australien). I Danmark er der imidlertid ved at udvikle sig en enighed om, at svaret på globaliseringen ikke er en kopi af den amerikanske neoliberalisme med omfattende deregulering og afmontering af velfærdssamfundet. Også Regering og arbejdsgivere peger efterhånden på særlige styrkepositioner i Danmark som fx social sammenhængskraft og et fleksibelt og samarbejdende arbejdsmarked, som kan sikre at også vores samfund kan håndtere udfordringen fra globaliseringen. Uanset opfattelsen er det dog klart, at globaliseringen har væsentlig betydning for virksomhedernes vilkår. Konkurrencen er blevet global og medfører et stadigt pres på omkostningsniveau, produktivitet og innovation. Det betyder, at virksomhederne konstant søger efter muligheder for at reducere omkostningerne bl.a. gennem outsourcing og pres på underleverandører samtidig med, at den interne produktivitet skal vokse. Danfoss opererer fx i deres strategiplan med 25 % vækst i produktiviteten pr. år. Denne vækst skal både nås gennem ny teknologi og gennem mere traditionelle rationaliseringer. Samtidig er der pres på innovationen. Produktlevetiden bliver stadig kortere, og der skal derfor konstant udvikles nye produkter og igangsættes nye produktioner. Dette konkurrencepres breder sig fra industrien til underleverandører og servicevirksomheder, og derfra ud til resten af samfundet. Det gælder også den offentlige sektor, hvor kravet bliver stadig større effektivitet i forhold til ressourceanvendelsen (en for dyr offentlig sektor kan blive en belastning for den samlede konkurrencekraft), og en stadig større effektivitet i at sikre en højt uddannet arbejdskraft og et smidigt og velfungerende samfundsapparat. 6

11 Der opfindes konstant nye koncepter, metoder og redskaber for effektivisering. Nogle er kortvarige døgnfluer i management universet, mens andre får mere vedvarende betydning. Business Proces Reengineering (BPR) var det store hit for 10 år siden, men er nu forsvundet fra management dagsordenen, mens Lean (mager) har overtaget scenen. Det er en metode til at slanke organisationen gennem nedsættelse af omkostningerne og produktivitetsforbedringer. Det diskuteres om lean også betyder mean (ond), eller om det faktisk kan anvendes til både at forbedre effektivitet og arbejdsmiljø. Under alle omstændigheder rammer presset på de private og offentlige virksomheder også arbejdskraften. Der skal leveres mere på kortere tid, og selvom sloganet er: work smarter not harder, kan det ikke undgås, at den enkelte også skal arbejde mere både i tid og i intensitet. Mikropauserne, som lå i ventetider, forsvinder, arbejdstiden er for første gang i 100 år begyndt at vokse igen, og den enkelte får et større personligt ansvar for at sikre, at arbejdet gennemføres korrekt og effektivt. Organisationsforandringer gennemføres løbende for at effektivisere virksomhederne, og den enkelte må vende sig til en tilstand af konstante forandringer. Globaliseringen har derfor direkte betydning for arbejdsmiljø. Den medfører et øget pres først og fremmest psykisk på den enkelte medarbejder. Og et pres, som forekommer uafvendeligt og umuligt at få styr på. Konsekvensen er stress, usikkerhed og en række følgesygdomme. 2.2 Usikre ansættelsesvilkår Et at svarene på globaliseringen er øget fleksibilitet på alle områder, ikke mindst fleksibilitet i anvendelsen af arbejdskraft. For at kunne svare hurtigt på muligheder og trusler og for at kunne holde omkostningerne nede bliver det vigtigt, at der er arbejdskraft til rådighed, når der er brug for det, mens det er lige så vigtigt, at der ikke skal betales løn til ansatte, som der ikke er fuldt ud brug for her og nu. Dette fleksibilitetskrav er i Danmark imødekommet gennem mere fleksible overenskomster, hvor arbejdstiden kan tilrettelægges lokalt, og hvor udsving kan udjævnes over længere perioder. Dertil kommer den danske fleksicurity model, hvor der er korte opsigelsesvarsler kombineret med en relativt høj understøttelse og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. I udlandet, specielt USA, England, Australien og Holland, har dette fleksibilitetskrav derimod ført til en stadig mere udbredt anvendelse af usikre ansættelsesvilkår. I disse lande er nu % af arbejdskraften ansat som bl.a. vikarer, løsarbejdere, frie agenter samt på midlertidige kontrakter. I Danmark vinder sådanne løsere ansættelsesformer dog også frem, selvom de endnu kun udgør få procent af arbejdsstyrken, og vi må forvente en væsentlig 7

12 højere andel af disse ansættelsesformer i fremtiden. Væksten sker inden for nyere områder som IT-, medie- og kulturvirksomheder, men også på traditionelle industriarbejdspladser. Det bliver stadig mere almindeligt, at virksomheder opererer med en mindre stab af kernearbejdskraft, som er fastansatte, og en kreds at vikarer som kender virksomheden og som kan trækkes ind efter behov. Fx anvender Lego udover en stadig mindre fast kerne af medarbejdere, afløsere i højsæsonen og hel løs arbejdskraft, som hyres gennem et vikarbureau, til kortvarige produktionsudsving. Også i Danmark stiger antallet af de såkaldte frie agenter, (frivilligt eller ufrivilligt) som arbejder som selvstændige, der kun sælger deres arbejdskraft. Det har længe været kendt i konsulentbranchen, men breder sig nu også til nye områder fx bygge og anlæg. Konsekvenserne af sådanne ansættelsesforhold betragtes normalt ikke som en del af arbejdsmiljøet, og ansættelsesforhold er derfor ikke omfattet af arbejdsmiljøloven. Men når man konstant er usikker på sin indtjening, aldrig har faste kolleger, vanskeligt inddrages i en fungerende arbejdsmiljøorganisation, får det ganske store konsekvenser både for den enkeltes arbejdsmiljø og mulighederne for at regulere arbejdsmiljøet. Det er efterhånden veldokumenteret, bl.a. i forskning fra Australien, at løst ansatte har et mere belastende arbejdsmiljø. De løst ansatte har flere arbejdsulykker, fordi de har mindre kendskab til arbejdspladsen, de er udsat for en højere grad af fysisk/kemiske/ergonomiske belastninger, fordi de får det dårlige arbejde og ikke kommer til orde i sikkerhedsorganisationen, og dertil kommer en konstant usikkerhed overfor de fremtidige jobmuligheder. 2.3 Det traditionelle arbejdsgiverbegreb nedbrydes Det bliver stadig mere vanskeligt at definere det præcise arbejdsgiveransvar i forhold til arbejdsmiljøet. Outsourcing (udlicitering), franchising, internationale ejerskaber, ad hoc virksomhedskonstruktioner og forskellige former for supply chain arrangementer er med til at komplicere ansvarsforholdet. Samtidig har det lige siden den tidligste arbejderbeskyttelseslovgivning været det bærende princip, at det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Når det ikke længere er klart, hvem der er arbejdsgiver, er det heller ikke længere klart, hvor ansvaret ligger. En væsentlig tendens er spredning af ejerskabet gennem frit omsættelige aktier. En stor del købes af pensionskasser og andre kollektive ejere, og dette ejerskab forvaltes endda ofte indirekte gennem investeringsforeninger. Samtidig sker en række af aktiekøbene internationalt, hvorved andelen af rent nationaltejede større virksomheder falder. Der er i dette tilfælde stadig en klart defineret arbejdsgiver, som står for arbejdsmiljølovens arbejdsgiveransvar, men det er kun i abstrakt forstand, idet det er næsten umuligt for både myndigheder og fagbevægelse at komme i direkte dialog med ejeren. Det skyldes, at ejeren enten ikke er repræsenteret i landet, eller at ejeren er en anonym kollektiv størrelse. I forhold til en shareholdertilgang kan de anonyme ejerskaber give problemer, idet det er den kortsigtede aktiekurs, som skal prioriteres. Det er derfor meget vanskeligt at 8

13 arbejde med mere langsigtede strategier, hvilket ikke forbedres af de hyppige udskiftninger af topledelsen og et markant pres på hele tiden at sikre et maksimalt afkast. Dette pres skubbes ned gennem organisationen og medfører ofte store belastninger af medarbejderne, samtidig med at det kan give problemer for den langsigtede overlevelse og beskæftigelsen. Dertil kommer en række mere simple selskabsformer, som spreder ejerskabet og ansvaret. Der er fx en del danskejede virksomheder, som organiseres på en sådan måde, at det er et holdingselskab, som ejer bygninger og maskiner, der lejes ud til et selvstændigt produktionsselskab, som står for produktionen og ansættelse af medarbejdere. I forhold til arbejdsmiljøet betyder det, at den juridiske arbejdsgivers (produktionsselskabets) spillerum til at kontrollere arbejdsmiljøet indskrænkes væsentligt, og at medarbejdernes indflydelse gennem SiO begrænses tilsvarende. Når det gælder outsourcing er det stadig mere almindeligt, at såvel private som offentlige virksomheder outsourcer alle de aktiviteter, som ikke er kerneaktiviteter. Konsekvensen af dette er, at en stadig mindre del af en opgave løses af den enkelte selvstændige virksomhed, og afhængigheden af andre producenter stiger betydeligt. Der er ofte forbundet en betydelig priskonkurrence med outsourcing, som vi bl.a. kender det fra rengøring og busdrift. Priskonkurrencen betyder bl.a, at medarbejderne presses i løn og på arbejdstid samtidig med, at arbejdet intensiveres. I udlandet er denne tendens slået langt kraftigere igennem end herhjemme, og de udenlandske erfaringer viser klar, at outsourcing spiller en negativ rolle for arbejdsmiljøet. Der opbygges stadig mere avancerede supply chain systemer, hvor hvert enkelt led skal udføre netop sin opgave på et bestemt tidspunkt, af en fastlagt kvalitet og til en fastsat pris. Denne netværksproduktion har en række konsekvenser for arbejdsmiljøet og medarbejderne. I og med at opgaven defineres af det foregående led i supply chain, bliver der væsentlig mindre spillerum for den traditionelle arbejdsgiver til at tilrettelægge arbejde på en bestemt måde og derigennem sikre et godt arbejdsmiljø. Det er i stadigt større omfang fastlagt af den outsourcende virksomhed. Det gælder specielt for servicevirksomheder, men i betydeligt omfang også for industriel produktion. Inden for serviceområdet er det ofte sådan, at i og med at varen er selve serviceydelsen, vil udbyderen sikre sig, at denne ydelse udføres på en bestemt måde. På den måde fastlægges en række parametre for arbejdsmiljøet udenom den arbejdsmiljøansvarlige arbejdsgiver. Inden for offentlig busdrift er det fx det amtslige trafikselskab, som fastlægger køreplaner, bussens indretning, kravene til chaufførens adfærd overfor passagerne og en række yderligere forhold. Bussentreprenøren, som er den egentlige arbejdsgiver, har derfor ikke et særligt stort spillerum i forhold til at sørge for et godt arbejdsmiljø. Omvendt har trafikselskabet et yderst begrænset ansvar overfor arbejdsmiljøet, selvom det er dem, der i realiteten sætter rammerne for det. 9

14 Inden for industriel produktion ses efterhånden tilsvarende tendenser til, at kunderne blander sig i forholdene hos deres underleverandører. Det gælder fx de store automobilproducenter, som stiller meget omfattende krav til de forhold, som komponenterne produceres under. Disse krav omfatter ofte arbejdsmiljøet, og kan dermed være med til at styrke arbejdsmiljøindsatsen hos underleverandører, som har arbejdsgiveransvaret. Franchising er et fænomen, som især breder sig inden for detailhandelen og forlystelsesindustrien som eksempelvis hotel, restauration m.v. De mest kendte eksempler på franchising er de udenlandsk ejede kæder McDonalds og Seven Eleven. Benzinselskabernes tankstationer kan formodentlig også regnes med i denne sammenhæng, og der er i det hele taget mange forskellige kontraktrelationer. Mange butikker indgår i kædesamarbejder, som har paralleller til franchising. I den mest udbyggede form er det konceptejeren, som bestemmer stort set alting: Butikkens udformning, personalets sammensætning og fremtoning, hele vareudbudet, tilberedningen, personalepolitik m.v., men det er stadig den personlige ejer, som står som arbejdsgiver med det ansvar, der følger. Konceptejeren har således mulighed for at pålægge butiksejeren krav, som har betydning for arbejdsmiljøet uden selv at stå til ansvar herfor, og uden at butiksejeren har mulighed for at sige fra. Virksomhedsstrukturen inden for især forlystelses- og kulturindustrien er præget af, at mange virksomheder er midlertidige. Hver gang der skal laves en produktion som fx en film, et teaterstykke, en festival eller andet registreres det som en ny juridisk virksomhed. Det samme ses i en vis udstrækning inden for især bygge- og anlægsområdet, hvor der nogle gange etableres et særligt selskab bestående af måske flere entreprenører, som alle medvirker i udførelsen af en særlig stor opgave. På grund af den megen fokus på byggesikkerhed er der dog sjældent her den store uklarhed omkring ansvarsforholdene, alligevel opstår der i praksis ofte problemer. Inden for forlystelsesindustrien er problemer anderledes, idet ingen af de involverede i en filmproduktion vil føle sig ansvarlig overfor at skulle etablere en SiO, gennemføre APV eller på anden måde tage sig af arbejdsmiljøet. Efter et halvt til et helt år vil selskabet ofte være opløst, og filmrettighederne overført til moderselskabet. Inden for det offentlige har arbejdsgiverforholdene tidligere været meget klare, men også her ses tendenser til opløsning. Outsourcing er allerede nævnt flere gange, men derudover sker der i stigende grad en udskilning af stadig flere aktiviteter i selvstændige selskaber. Desuden er der ønsker om at etablere publicprivate partnerships, som står for løsningen af offentlige opgaver. Her kan ansvaret for de forhold som medarbejderne udsættes for blive ret uklare. En valgt kommunalbestyrelse fastsætter et budget, opgaver løses af medarbejdere, hvoraf nogle måske er ansat i kommunen, nogen i de private selskaber og nogen i et fælles selskab. Der er imidlertid begrænsede krav til koordinering af arbejdsmiljø- 10

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv Analyse Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web: www.lo.dk LO-varenr. 4422 ISBN-elektronisk: 978-87-7735-313-0

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere