Steen Bonde: Ud af skammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Bonde: Ud af skammen"

Transkript

1 Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige, giver situationen med sygdom og handicap grobund for særlige skyld- og skamfølelser, som kan være problematiske at håndtere og være direkte ødelæggende for ens muligheder for at relatere socialt. Jeg beskrev endvidere i mit kapitel, at de eksistentielle begreber skyld og skam handler om henholdsvis dét, vi gør, og dét, vi er, og at vores identitet hovedsageligt er forankret i disse ting. Skammen er altså i særlig grad med til at præge min væren og mit væsen. Egentlig skyld kan jeg bekende og dermed blive tilgivet. Men det er langt sværere at komme skammen, især den kroniske skam, til livs. Hvad kan jeg gøre med den? I dette kapitel kommer jeg ud fra et eksistentielt og teologisk-kristent perspektiv med nogle bud på, hvad vi kan gøre ved skammen, og hvordan vi om muligt kan komme helt ud af den, for så vidt den er livsnedbrydende. Som præst er jeg sjælesørger, så jeg bruger begreber fra troens verden for kristendommen har efter min overbevisning noget at tilbyde, som kan mildne skammens nedbrydende virkning og bidrage med nyt selvværd til den, der har behov for det. Det er ikke sikkert, du deler min tro, men du kan måske oversætte meningen til dit eget sprog eller lære mit. Gud er for mig en realitet, hvem, hvad og hvordan Gud så end er. Det vigtige er, at Gud kommer os i møde og også er et terapeutisk begreb. I en terapeutisk sammenhæng kan gudsbegrebet være helende og virkningsfuldt. Det kommer jeg tilbage til. Det kan også være nedbrydende og forgifte ens selvbillede og identitet, hvis man har et gudsbillede, der ikke levner plads til fejl, mangler, vrede, synd, skam, skyld og lignende. Hvis den gud, man har et billede af, ikke kan gøre andet med ens menneskelige svagheder end at straffe dem, er det nedbrydende. Min Gud må have nogle muligheder for at gøre noget mere konstruktivt ved mig og mine svagheder. Den teologiske og sjælesørgeriske vej Kronisk skam er psykologisk set noget, der grundlægges i de tidligste barndomsår, fortrinsvis ved omsorgssvigt og manglende spejling i moderens eller andre omsorgspersoners blikke, hvor barnet normalt møder det åbne ansigt, det kærligt modtagende blik og den accepterende holdning. Selve skamfølelsen dukker først op senere, efterhånden som vores relationer til andre mennesker udfoldes og vores identitet udvikles. Eksistentielt-religiøst set er der efter min mening kun én vej at gå, hvis 1

2 vi ønsker at reducere vores skamfølelse og lære at leve godt eller bedre med den. Den vej hedder selvindsigt, åbenhed og accept. De tre forstærker indbyrdes hinanden og fører til en dynamisk proces, der efterhånden helt eller delvist befrier os fra skammen. Det, vi erkender gennem selvindsigten, lægger vi åbent frem i mødet med et andet menneske, vi har tillid til, og det andet menneskes accept af os giver os muligheden for selvaccept, som igen giver os mod til at få større selvindsigt og så fremdeles. Selvindsigten kommer af modet til at se sig selv i spejlet og erkende, hvad det er, vi ser. Af og til får vi fat i et lille hjørne af nogle dybe sammenhænge, som gennem forskellige processer bliver til selvindsigt. Kunsten er, at vi ikke bruger selvindsigten til at dunke os selv i hovedet med og gøre os endnu mindre end før, men bruger den som en anledning til at komme ud af den skam, som indsigten har blotlagt. Det fører os videre til åbenhedens styrke. Åbenheden er helt afgørende. Jeg tror, at den dybeste længsel i ethvert menneske er at blive elsket som den, man er. Dvs. at blive elsket uden at man skal forstille sig, bære maske eller tilsløre sig. At være elsket med de mange facetter, vi har eller rettere har fået indsigt i, betyder nemlig også, at vi må vise ansigt og tale ærligt. Det betyder ikke nødvendigvis at sige alt, men det, vi siger, skal være ærligt. Det er sårbart, for vi ved ikke, hvordan den anden eller de andre vil tage imod det. Det kan misbruges, hvis jeg viser noget, der plejer at være skjult. Tænk blot på de mange mennesker for det meste kendte der i diverse såkaldte biografier er blevet hængt ud i offentligheden af deres tidligere ægtefæller. Vi kan blive udsat for mobning, drillerier, udstødelse osv., hvis vi åbner os, og kan vi endnu ikke klare denne åbenhed, så må vi være tålmodige i vores fremrykning. Derfor kan vi ikke uden videre åbne os og vise ansigt. Vil vi åbne os, kan det være en god ide at gå forsigtigt til værks: tage ét skridt ad gangen, standse op og mærke, om det nu også kan gå an at tage det næste skridt. Det er selvindsigt. Det er som at gå i en mose, hvor man hele tiden må være opmærksom på, hvor man går. For menneskers kærlighed er aldrig helt betingelsesløs. Der er ganske enkelt ikke et eneste menneske, der kan elske betingelsesløst, og der er ikke et eneste menneske, der kan være alt for et andet. Men har vi gennem vores åbenhed mødt et andet menneske, der kan rumme os, er vejen banet for, at vi også kan rumme og acceptere os selv. Det vil dog uvægerligt ske, at vi bliver skuffet over det andet menneske, netop for intet menneske kan være alt for os og ikke kan elske os betingelsesløst, og da gælder det om 2

3 ikke at miste den nyvundne selvaccept, og det gælder om ikke at afvise det gode, vi har fået af det andet menneske. Accepten er ikke nødvendigvis en accept af det, vi måtte have gjort eller oplevet, men accept af selve skammen og af mig selv som det menneske, jeg er. Det er det samme for dem, der står den skamfulde nær. De må acceptere den andens skam og den anden, som han eller hun er og har det. Man skal altså ikke sige, at der ikke er noget at skamme sig over, men tage udgangspunkt i den kendsgerning, at den anden rent faktisk skammer sig. I det følgende vil jeg skitsere en eksistentiel-religiøs måde at arbejde med selvindsigten, åbenheden og accepten på. Det sker gennem tre trin, der kan medføre en større frihed fra skam. Det første trin er at relatere til Gud som den, der elsker og accepterer os betingelsesløst. Relationen til Gud sker i det lukkede og trygge rum. Derfor må man tage det næste trin, nemlig at relatere til andre, så de lukkede rum åbner sig og bliver mere offentlige. Det sidste trin går ud på, at relationen til andre skal modnes og udvikles til et ligeværdigt forhold, før man kan frigøre sig helt fra skammen. Det første trin: at relatere til Gud Her kommer det kristne evangelium ind i billedet. For hos Gud har vi den, der elsker os ubetinget. Gud kan blive vred, men det er en kærlighedens vrede. Hos Gud har vi den eneste, der kan være alt for os. Hos Gud finder vi den eneste, der kan bære hele vores ynkelighed og hele vores styrke. Hos Gud har vi den eneste, der kan tåle at se, hvem vi virkelig er. Det kan vi ikke engang selv. Vi kan bruge et billede fra apostelen Paulus, som i sit Andet Brev til Korintherne i kapitel 3, vers skriver: Et sådant håb [håbet om herlighed] har vi og går derfor åbent til værks og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort Herren er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er. 3

4 Paulus opstiller her forholdet mellem den gamle lov og evangeliet. Den gamle lov siger, hvordan vi skal opføre os. Den er altså som al lov et forsøg på at adfærdsregulere vores handlinger. Den taler om det, vi bør, og det, vi ikke bør. Den forholder sig til vores gøren. Når vi gør noget, vi ikke bør, overtræder vi loven. Vores handlinger skjuler ofte vores væsen, altså det, der har med vores væren og identitet at gøre. Det er det, Jesus så ofte anfægter ved farisæerne og de skriftkloge. De er kalkede grave, siger han, dvs. udenpå ser de fine, hvide og rene ud, men indeni er de fulde af død og forrådnelse det er det, som Paulus her kalder for hjertets forhærdelse. Vores handlinger kan skjule dem, vi er. Det er, som vi så, den ene af de strategier, vi kan anvende, når vi har noget at skjule, som vi ikke vil være ved (se omtalen af skammens kompas i kapitlet Skam ). Når noget skjules, fordi vi ikke vil være ved det, så er det, fordi vi skammer os over det. Der kan selvfølgelig være andre grunde til at skjule noget, f.eks. hensyn til andre, men det er ikke det, der er tale om her. Moses havde mødt Gud ansigt til ansigt ganske vist i mulmet, der indhyllede bjerget. Det gjorde, at hans ansigt lyste som en afglans af den herlighed, han havde set. Men glansen svandt bort, forklarer Paulus, og Moses stod tilbage med ti bud på to tavler. Det, som Paulus her vil sige, er, at buddene ikke kan forvandle noget som helst. De kan kun forandre vores adfærd, hvis de kan få os til at gøre, hvad de byder os: slå ikke ihjel, lyv ikke, begær ikke din næstes ejendom, begær ikke din næstes hustru osv. Vi kan altså tilsløre, hvem vi er, ved at gøre det, som loven byder os at gøre. Der ligger et slør over loven, dvs. den tilslører både, hvordan Gud og vi selv er. Sløret kan ikke fjernes ved loven, skriver Paulus. Men ved omvendelse til Herren tages sløret bort. Omvendelse er et herligt ord, men det opfattes ofte negativt. For mange leder det tanken hen på at tage afstand fra noget, vi har gjort, og på at vende sig fra synden og skylden. Det får os måske til at tænke på at blive bedre mennesker, angre i sæk og aske, offentligt bekende fejltagelser og lignende. Men det er lovens Gud, som tilslører sig og os. Jeg vil gerne tegne et andet billede. Når vi går ud og målrettet forfølger et mål, så går vi gerne den lige vej og snyder os selv for de oplevelser og erfaringer, der ligger i de andre retninger. At omvende sig betyder at fjerne skyklapperne og åbne horisonten, så vi tager bestik af, hvilke andre retninger vi kunne gå i. Alle de tanker og følelser, der præger os i hverdagen, som ofte har noget at gøre med at holde sammen på hverdagen og på os selv, kunne sættes i et andet perspektiv, hvis vi så os lidt omkring til alle sider. Ordet omvendelse betyder at fatte et andet sind. Det har altså noget at gøre med at ændre det sindelag, vi har, at lade andre indtryk og impulser fylde vores sind, så vi måske ser lidt mere klart, hvad livet drejer sig om. Men det har først og fremmest at gøre med at vende sig mod Gud, altså at 4

5 se i Guds retning og efter alt det, der hører Gud til i den horisont, der åbner sig for os, når vi begynder at se os omkring til alle sider. Vi kan også sige, at omvendelse betyder at vende sig fra lovens vej til evangeliets vej, hvor lovens vej har at gøre med vores handlinger og evangeliets vej har at gøre med vores væren. Når vi bliver konfronteret med vores eget liv i mødet med Gud og Guds horisont, åbner der sig helt nye muligheder, og med de nye muligheder sker der også en afsløring af det, der har været. Nye muligheder klinger positivt, mens afsløring er et ord, der måske ikke behager os så meget. En afsløring er jo at blive blottet, og det føles sjældent godt i hvert fald ikke i første gang. Nu er det vigtigt, at det ikke er en blottelse eller afsløring i forhold til hvem som helst; det ville være for sårbart. Nej, det er en afsløring i forhold til Gud. Det kan virke lidt skræmmende, men ved nærmere eftertanke er det måske det, vi allermest længes efter: at finde den frihed, hvor vi kan være afslørede som dem, vi er, med alt, hvad der er og dog elsket. For der er frihed i at kunne være den, man er, lige nu og her og med alt det, man så gerne vil skjule for andre og måske også for sig selv. Der er en frihed i at være den, man er, især hvis man bliver mødt med Guds ubetingede kærlighed og accept. At være elsket på trods af alt det, man søger at skjule og ikke kan lide ved sig selv dét tror jeg er menneskets dybeste længsel. Og det forudsætter, at vi tager sløret af, at vi af-sløres, for ellers kan den, der skal elske mig, jo ikke se, hvem jeg er, og hvem det er, han eller hun skal elske. Sådan er det at se Gud. Først gør det ondt. Bagefter er det langt bedre og meget forløsende. Det, der gør ondt, er, at vi ikke blot kommer til at vise os, som vi er, for Gud, men at Gud eller Guds Ånd er et spejl, som Paulus taler om det. Vi skuer Guds herlighed med utilsløret ansigt i et spejl, nemlig den herlighed, som Guds Ånd har givet vores ansigt. Det er jo os selv, vi ser i spejlet. Det er et billede på, at når Gud kan se og elske os, som vi er, har vi også mulighed for at se os selv i øjnene uden at sænke blikket. Hvis vi vil slippe ud af skammens trykkende åg, skal vi med andre ord kunne se os selv i spejlet. Vi skal endda kunne glæde os over den, vi ser i spejlet, elske os selv med det hele, fordi Gud elsker os med det hele. Vi skal altså ikke gøre det for at slippe af med skammen, skylden eller synden; for så ville vi jo ikke længere være dem, vi er. Det er for at se os selv med hele vores liv, vores gode og dårlige sider, vores smukke og grimme måder at være på, vores fejl og mangler, vores kommen til kort, vores triumfer og nederlag, ja det hele, at vi skal vende om, lade os afsløre, se os selv i spejlet og sige: et elsket menneske! Det er her, at den forvandling, som Paulus taler om, kan ske. 5

6 Den sker ikke efter vores egne ønsker eller idealbilleder. Men den sker i mødet med det moderlige, anerkendende, accepterende, kærlige blik, som Gud ser os med. Vi kan med andre ord sige, at evangeliet set fra denne vinkel handler om at få det blik, vi ikke fik i tilstrækkelig grad som helt små, og gennem dette genvinde noget af den værdighed og stolthed, åbenhed og tillid, som vi kom til verden med. Det er kun det første skridt, som nogen endda må springe over. Man må springe det over, hvis man ikke kan slippe den dømmende Gud, som hele tiden holder øje med ens mindste bevægelser og er klar til at slå ned på ens mindste fejl. Det er lovens Gud. Eller man må springe det over, hvis man overhovedet ikke kan forholde sig til Gud. Endelig er der den mulighed, som måske nok er den mest almindelige, at vi må bevæge os mellem relationen til Gud og relationen til andre mennesker, hvor gode erfaringer fra den ene relation kan overføres til den anden relation, således at det første trin vekselvirker med det næste trin. Det næste trin: at relatere åbent til andre mennesker Evangelisten Lukas fortæller i kapitel 8, vers om en kvinde, der lider af kroniske blødninger: Men der var en kvinde, som i tolv år havde lidt af blødninger, og selv om hun havde brugt alt, hvad hun ejede, på læger, kunne hun ikke helbredes af nogen. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger. Jesus sagde: Hvem var det, der rørte ved mig? Da ingen ville være ved det, sagde Peter: Mester, folk trænges jo om dig, og de skubber. Men Jesus sagde: Der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig. Da kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte i hele folkets påhør, hvorfor hun havde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blevet helbredt. Han sagde til hende: Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred! Denne kvinde har helt naturligt opsøgt enhver, som kunne tænkes at kunne gøre noget ved hendes sygdom. Hun har brugt hele sin formue på det og er nu helt fallit. Hun har sikkert fået mange gode råd af læger og kvaksalvere kostplaner, motionsplaner, præparater til at indtage og andre til at gnide ind i huden, religiøse råd om at gå til præsterne og lade sig rense, bade sig i forskellige floder eller urtebade. Men intet af dette har hjulpet. Hun er uren. Det var man dengang, hvis man blødte, og det var skamfuldt. Hun var endvidere fattig, og det var skamfuldt. Hun kunne ikke helbredes, og det mente man var, fordi hun sikkert havde begået en utilgivelig synd hvilket ligeledes var skamfuldt. 6

7 Kvinden nærmer sig bagfra og vil blot røre ved Jesus. Også det tyder på, at hun er fuld af skam, for hun vil gøre det ubemærket. Men Jesus mærker det og vil vide, hvem der har rørt ved ham. Kvinden vil dog ikke give sig til kende også dét er et tegn på, at hun skammer sig. Hun bruger skamkompasset, som jeg beskrev i mit første kapitel i denne bog, og flygter mod nord, dvs. trækker sig tilbage og isolerer sig. Efter et stykke tid, da Jesus bliver ved med at søge i skaren, giver hun sig alligevel til kende. Det kan være, det er ved at blive for pinligt, at alle er under mistanke. Kvinden er blevet helbredt eller med Jesu ord derfor: frelst. Der er i kristendommen en tydelig sammentænkning af begreberne frelse og helbredelse, som begge har rod i det græske ord sotería og begge peger hen på Guds rige. Udsagnet om kvinden kunne man derfor lige så godt oversætte Din tro har helbredt dig. Vi har ikke alle de samme evner for at helbrede andre mennesker, som Jesus havde. Men vi har alle muligheden for at frelse vores medmennesker. Kvinden var frelst eller helbredt fra sin sygdom, men det lader til, at frelsen handler om mere end det. I forlængelse af den græske dobbelthed omkring ordene frelse/helbredelse er frelse dermed et holistisk begreb; det vil sige, at det omfatter hele mennesket. Ud over sin fysiske sygdom blev hun også helbredt for sin psykiske eller eksistentielle sygdom og fik lov til at blive et helt eller helet menneske. Hvordan? Hun blev set på med accept af et andet menneske, der var helt klar over, at helbredelsen af hendes fysiske sygdom kun var en del af hendes problem. Jesus søgte hendes blik, søgte den kontakt, der opstår, når to mennesker mødes ansigt til ansigt i afgørende øjeblikke. Og hun blev formodentlig også set af hele skaren, der stod omkring hende og Jesus. Hun havde erkendt sin sygdom, men ikke sin skam. Det var sygdommen, hun ville helbredes fra, men der var også noget andet, hun ikke havde erkendt, og som indskrænkede hendes livsudfoldelse. Åbenhed, selvindsigt og accept er den egentlige vej ud af skammen. Det fandt hun i mødet med Jesus og formodentlig også i mødet med de andre, der stod omkring ham. Har man erkendt, at man er ramt af skam, er det af afgørende betydning at blive mødt og set af andre. Det kan man gøre ved, at man finder et eller flere mennesker, man kan åbne sig for og finde accept hos. Det er sårbart, for intet menneske kan elske os helt ubetinget, men det er den eneste vej. Det kan ske ved langsomt at åbne sig og langsomt erfare accept; ved at fortælle andre om ens liv uden at analysere det eller undskylde det. Det kan for så vidt godt være en professionel hjælper, altså en terapeut, psykolog, coach eller præst, men det er bedst, hvis man ikke skal købe sig til hjælpen. Når man åbner sig for en professionel, sker det i et lukket rum, som i første omgang kan 7

8 være trygt og godt, og det kan også være et nødvendigt første skridt. Men som jeg tidligere har pointeret, er skam en socialt betinget følelse, så åbenheden i det lukkede terapeutiske eller sjælesørgeriske rum må følges op af åbenhed i de mere åbne sociale rum. De enkelte trin er de samme, uanset hvem man åbner sig over for, nemlig selvindsigt, åbenhed og accept. Det sidste trin: at slippe sine hjælpere Her kan vi knytte an til ovenstående beretning fra Lukasevangeliet. Gå bort i fred!, siger Jesus. Jesus kaldte mange disciple. På et tidspunkt var der 70. Han kaldte også andre, som måtte gå bedrøvede bort, fordi de ikke ville give slip på det, der bandt dem. Andre blev skuffede over hans budskab og gerninger og forlod ham. Men dem, han hjalp, kaldte han ikke som disciple. De blev sendt bort med fred eller en formaning eller et ord at tænke over. Jeg tror, det var, fordi Jesus vidste, at den, der er blevet hjulpet, må forlade sin hjælper for at finde sin egen vej og for ikke at blive knyttet af taknemmelighed til den, der har hjulpet en. Det skridt kan vi kun tage alene, selv om det også har at gøre med relationer. Det er nemlig at frigøre sig fra den relation eller de relationer, vi er blevet afhængige af, og i stedet finde ind til vores eget selv. Det er et nødvendigt skridt, som svarer til barnets løsrivelse fra forældrene på vejen mod selvstændighed og modenhed. Løsrivelsen afbryder ikke relationen, men ændrer den på en måde, så det nu bliver to ligeværdige mennesker, der relaterer til hinanden. Det indebærer også, at vi selv bliver mere robuste, mindre afhængige af andre og mere ligeværdige. Vi kan herefter modtage kritik og acceptere vores egne og andres grænser og begrænsninger. Og vi kan frem for alt lære at acceptere vores egne fejl, vores utilstrækkelighed og vores mørke sider, selv om det kan gøre ondt. Og så er vi godt på vej ud af skammen. Selvindsigt, åbenhed og accept sådan! Hvis vi vil arbejde på at slippe ud af den usunde, kroniske skams greb, så må vi først og fremmest acceptere den, hvis det er muligt. Dette kapitel har præsenteret nogle teologiske redskaber, der måske kan hjælpe på vejen til at kunne acceptere og tåle at leve med skammen eller komme helt ud af den. Tager vi udgangspunkt i Guds accept, har vi efter min mening det bedste grundlag for at finde ind til en selvaccept, hvis vi altså har et gudsbillede, der kan rumme os, som vi er. Så kan vi lære at acceptere os selv og være dem, vi inderst inde er: med alle fejl og ubrugte evner, med al 8

9 skyld og alle ønsker om at gøre godt igen, med al skam og glæde over os selv, med vores kommen til kort og vores succeser, ligesom vi kan acceptere os selv med al vores angst og vores længsler, med vores egoisme og selvopofrelse, med afmagt og magt, med smerte og det, der er helet, og med vores fald og evne til at rejse os op igen, når vi er blevet blæst omkuld. Og så lige en sidste ting: at acceptere noget er ikke det samme som at det skal forblive som det er i al fremtid. Accepten er blot forudsætningen for og det første skridt på en vej, som fører mod forandring. Jeg vil ønske dig Guds fred på din vej. 9

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere