Ph.d.-dimittendundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015 Københavns Universitet - Forskning & Innovation

2 Indholdsfortegnelse KØBENHAVNS UNIVERSITET OVERORDNEDE TAL... 4 Hvor mange ph.d.-grader har KU udstedt fra ?... 5 Inden for hvilke brancher bliver KU s ph.d.er ansat?... 5 Hvilke jobfunktioner varetager KU s ph.d.er?... 6 Ledigheden blandt KU s ph.d.-dimittender Ansættelsestype for KU s ph.d.-dimittender Hvor meget tjener KU s ph.d.er inden for det første år efter dimissionen?... 9 Ph.d.er med udenlandsk statsborgerskabs ud- og indvandring Danske ph.d.ers internationale mobilitet DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Hvor mange ph.d.-grader har SUND udstedt i ? Inden for hvilke brancher bliver SUNDs ph.d.er ansat? Hvilke jobfunktioner varetager SUNDs ph.d.er? Ledighed blandt SUNDs ph.d.-dimittender Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? International mobilitet for SUNDs ph.d.er DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET Hvor mange ph.d.-grader har SCIENCE udstedt i ? Inden for hvilke brancher bliver SCIENCEs ph.d.er ansat? Hvilke jobfunktioner varetager SCIENCEs ph.d.er? Ledigheden blandt SCIENCEs ph.d.-dimittender Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? International mobilitet for SCIENCEs ph.d.-dimittender DET HUMANISTISKE FAKULTET Hvor mange ph.d.er har HUM uddannet ? Inden for hvilke brancher bliver HUMs ph.d.er ansat?

3 Hvilke jobfunktioner varetager HUMs ph.d.er? Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra HUM Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? International mobilitet for HUMs ph.d.-dimittender DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Hvor mange ph.d.er har SAMF uddannet ? Inden for hvilke brancher bliver SAMFs ph.d.er ansat? Hvilke jobfunktioner varetager SAMFs ph.d.er? Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra SAMF Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? International mobilitet for SAMFs ph.d.-dimittender DET JURIDISKE FAKULTET Hvor mange ph.d.er har JUR uddannet ? Inden for hvilke brancher bliver JURs ph.d.er ansat? Hvilke jobfunktioner varetager JURs ph.d.er? Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra JUR Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? International mobilitet for JURs ph.d.-dimittender DET TEOLOGISKE FAKULTET Hvor mange ph.d.er har TEO uddannet ? Inden for hvilke brancher bliver TEOs ph.d.er ansat? Hvilke jobfunktioner varetager TEOs ph.d.er? Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra TEO Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? International mobilitet for TEOs ph.d.-dimittender

4 Københavns Universitet overordnede tal Med globaliseringsaftalen fra 2006 indgik universiteterne aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet om at fordoble ph.d.-optaget i 2010, og som det fremgår af nedenstående diagram, har KU nået dette mål: Figur 1: Udvikling i antal indskrevne ph.d.er på KU År Total Kilde: Københavns Universitets Studiestatistikker. NB: er opgjort pr. kalenderår, hvor de tidligere år er opgjort pr. studieår. LIFE og FARMA fusionerede med KU og tælles med i populationen fra Væksten i indskrivninger er således særligt tydelig i 2009 og 2010, hvilket forventeligt giver udslag i dimissionerne i 2013 og Hovedtallene bag Figur SUND LIFE SCIENCE HUM FARMA SAMF JUR TEO KU total

5 Formålet med nærvende registerundersøgelse er at undersøge 1 : Hvor bliver KU s ph.d.er ansat? Hvilke brancher bliver de ansat i og i hvilke typer af job? Hvor lang tid gik der fra endt ph.d. til første ansættelse? Hvilken løn har de fået? Hvor mange internationale ph.d.er uddannet på KU er blevet i Danmark, og hvor mange er rejst tilbage til udlandet? Hvor mange danske ph.d.er uddannet på KU er rejst til udlandet, og hvor mange er kommet tilbage til Danmark igen? Undersøgelsen er baseret på træk fra Danmarks Statistiks registre i årene Data fra før 2008 er ikke af en sammenlignelig kvalitet, og data fra 2013 forventes at være tilgængelige i registret primo maj Data er diskretioneret for at sikre den enkelte dimittends anonymitet. Der skal være mindst 3 personer i en gruppe, før denne oplyses på hhv. institut, år og fakultet. Da der er forskel på populationernes størrelser på de enkelte fakulteter, vil der også være forskelle i detaljeringsniveauet i rapportens kapitler. Der er tilstræbt det højst mulige detaljeringsniveau. Institutter er sammenlagt med henblik på at afspejle KU s nuværende organisationsstruktur. Hvor mange ph.d.-grader har KU udstedt fra ? Globaliseringsmidlernes fokus på de sundhedsvidenskabelige og tekniske videnskaber ses afspejlet i stigningen af dimittender fra SUND og SCIENCE i perioden: Figur 2: Antal udstedte ph.d.-grader fordelt på fakultet pr. år År: Total: Bemærk: Der er en lille nedgang i antallet af uddelte grader i 2012 dette er ikke et udtryk for en tendens. Inden for hvilke brancher bliver KU s ph.d.er ansat? Den samlede population af ph.d.er fra hele perioden (n=2431) fordeler sig som vist på nedenstående diagram inden for brancheklassifikationen Dansk Branchekode Det er institutionerne selv, 1 Spørgsmålene blev formuleret af ph.d.-kufir på deres halvdagsseminar d

6 som indberetter til Danmarks Statistik, hvilke brancher de hører hjemme i såvel som hvilke funktioner deres medarbejdere har. Figur 3: Branchefordeling for dimittendernes første ansættelse Bemærk: Andre brancher skønnes primært at tilhøre den private sektor. Som det ses af diagrammet, finder 36% deres første ansættelse ved et universitet og 25% ved et hospital eller lign. Dette er ikke er overraskende, da ca. halvdelen af ph.d.erne er dimitteret fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Baseret på branchekoden skønnes, at ca. 28% af dimittenderne har fundet deres første ansættelse i den private sektor. 2 Hvilke jobfunktioner varetager KU s ph.d.er? Nedenstående diagram viser, hvilke funktioner ph.d.erne varetager i deres første ansættelse, fordelt på kategorierne i den danske version af International Standard Classification of Occupations (DISCO-08): 2 Dansk Branchekode 2007 baserer sig på EU's nomenklatur (NACE), der ikke direkte er opdelt i sektorer. Der er 21 overordnede branchekategorier, hvoraf den offentlige sektor skønnes primært at fordele sig over tre af kategorierne: Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring, Undervisning samt Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. De restende 18 branchekategorier regnes derfor i den private sektor. Branchekoderne er opgjort på det højst mulige detaljeringsniveau i trækket. 6

7 Figur 4: Jobfunktioner i dimittendernes første ansættelse n=2431 Det er en begrænset gruppe (2%), der i deres første ansættelse varetager jobfunktioner, der ikke forudsætter viden på højeste niveau, dvs. hvor en ph.d.-grad skønnes at være irrelevant. Klassifikationerne, som begynder med Arbejde inden for : medicin, farmaci og naturvidenskab eller jura, samfundsvidenskab og humaniora er alle underkategorier til kategorien Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område. Denne kategori bruges også til at beskrive kandidaternes arbejdsfunktioner, og er derfor ikke eksklusiv for ph.d.er. Ledigheden blandt KU s ph.d.-dimittender % af KU s ph.d.er har ansættelse inden de første 4 uger efter dimission heraf 50% inden for de 2 første uger hvilket formentlig betyder, at de har fået tilbudt deres første ansættelse inden de afsluttede ph.d.-forløbet. Antal uger fra dimission til første ansættelse fordelt på fakulteter, opgjort i procent af fakultetets samlede antal ph.d.-dimittender i hele perioden: 7

8 Figur 5: Ledighedsperiode for KU's dimittender % af KU s ph.d.er i den målte periode er ikke i arbejde inden for det første år efter dimission. Den procentvise ledighed er højest på SCIENCE, hvor 13% af dimittenderne er ledige et år efter dimissionen og lavest på JUR, hvor ledigheden er 0%. Kigger man på ledighedstallenes udvikling i perioden, er der ingen signifikante udsving, hverken i en positiv eller negativ retning for årene I nærværende undersøgelse er der ikke trukket data på nyuddannede kandidater, men til sammenligning kan meddeles, at Akademikerne 3 oplyser, at ledighedsprocenten for nyuddannede akademikere med en kandidatalder på 1-2 år i gennemsnit ligger på 13,7% i februar Ansættelsestype for KU s ph.d.-dimittender Datasættet kan ikke svare på, om der er tale om tidsbegrænsede eller faste ansættelser, men det kan fortælle, hvor mange timer om ugen dimittenden er ansat til. 64% af KU s ph.d.-dimittender arbejder fuld tid i deres første ansættelse, mens 13% arbejder under 20 timer om ugen. Det skal holdes in mente, at der er tale om den første ansættelse, og at deltidsstillingerne kan skyldes tilknytning til universitetet som eksempelvis forsknings- eller undervisningsassistent indtil en mere permanent ansættelsesmulighed opstår. Det bemærkes videre, at denne tendens også kan have en påvirkning på det relativt høje antal dimittender, som har fundet deres første ansættelse ved et universitet, jf. figur aspx 8

9 Figur 6: Ansættelsestype - fuld tid eller deltid Bemærk: SUNDs diagram følger KU total, og er derfor ikke så synlig Hvor meget tjener KU s ph.d.er inden for det første år efter dimissionen? Hvis man fokuserer på de fuldtidsansatte dimittender fra hele perioden (n=1544) fordeler de sig på følgende løngrupper i deres første ansættelse: Figur 7: Løngrupper i dimittendernes første ansættelse Der er ikke i nærværende undersøgelse trukket løndata på kandidater, så en sammenligning er ikke mulig. DEA har derimod sammenlignet lønninger blandt våde ph.d.er på det private arbejdsmarked og konkluderer, at dimittenderne indenfor det første år efter dimission ligger ca. 6% under kandidater med en tilsvarende erhvervserfaring; men at de 5 år senere ligger 7% over kandidaterne 4. 4 DEA, Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er, Dec

10 Ph.d.er med udenlandsk statsborgerskabs ud- og indvandring 18% af den samlede population i perioden har et udenlandsk statsborgerskab (n=373). Ifølge tal fra KU s Uddannelsesservice ligger andelen omkring 30% i Figur 8: Udenlandske ph.d.er har statsborgerskaber fra følgende lande: Bemærkning: Til ovenstående tilføjes ca. en tredjedel af de udenlandske ph.d.er med et ukendt statsborgerskab. 36% af dimittenderne med et udenlandsk statsborgerskab udvandrer inden for det første år efter dimissionen: Figur 9: Antal udenlandske ph.d.-dimittenders vandringer fordelt på fakulteter i : Bemærkning: Grundet diskretionshensyn har det ikke været muligt at opdele TEOs dimittender i danske og udenlandske. 10

11 Ud af de udvandrede 36% kommer 18% tilbage til Danmark igen indenfor det første år efter dimissionen. De fordeler sig på følgende fakulteter: Figur 10: Antal udvandrede udenlandske ph.d.er, som returnerer inden for det første år Danske ph.d.ers internationale mobilitet 9% af de danske ph.d.er er udvandret inden for det første år efter dimission. Af disse 9% er 48% returneret til Danmark inden for det første år efter dimission. De rejsende fordeler sig på følgende fakulteter: Figur 11: De danske dimittenders vandringer inden for første år efter dimission 11

12 De udrejsende, danske ph.d.-dimittender tager overvejende til engelsksprogede lande og Europa: Figur 12: De danske dimittender udvandrer til følgende lande 12

13 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det følgende kapitel omhandler data trukket på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). For SUNDs data gælder, at de farmaceutiske og veterinære institutter er medregnet i hele perioden, til trods for, at de først fusionerede med det øvrige sundhedsvidenskabelige fakultet pr Hvor mange ph.d.-grader har SUND udstedt i ? Som det fremgår, er der en overvægt af ph.d.-dimittender fra Institut for Klinisk Medicin, ligesom det også er her, den største vækst i produktionen er at finde. Fakultetets antal af udstedte grader er steget fra 195 i 2008 til 259 i 2012, svarende til en vækst på 33%. Figur 13: Ph.d.-grader udstedt ved SUND i År: Total: 13

14 Inden for hvilke brancher bliver SUNDs ph.d.er ansat? 45% oplyses ansat på hospitaler mv. og 22% på et universitet o.lign, men her skal holdes in mente, at de to brancher kan overlappe i forbindelse med delte ansættelser mellem universiteterne og regionerne. Baseret på branchekoderne skønnes det at ca % af SUNDs ph.d.-dimittender opnår ansættelse i den private sektor, primært i den farmaceutiske industri og inden for sundheds- og bioteknologi. Figur 14: Branchefordeling for SUNDs dimittenders første ansættelse n=1253 Hvilke jobfunktioner varetager SUNDs ph.d.er? Figur 15: Funktioner varetaget af SUNDs dimittender i deres første ansættelse n=

15 Som det fremgår af ovenstående diagram, arbejder en tredjedel af SUND s ph.d.er som læger og 26% med forskning og undervisning ved et universitet. Som nævnt i forbindelse med figur 16 er det sandsynligt, at der er overlap mellem de to kategorier i forbindelse med delte ansættelser mellem universitetet og hospitalssektoren. Ledighed blandt SUNDs ph.d.-dimittender Ligesom det er kendetegnende for KU s samlede billede, så er ledighedsperioden for SUNDs ph.d.- studerende kort. Således er 85% af SUNDs samlede population i arbejde inden for de første 4 uger efter dimissionen. Nedenstående diagram viser antal uger fra dimission til første ansættelse fordelt på institutter, opgjort som procent af instituttets samlede produktion af ph.d.er i hele perioden: Figur 16: Ledighedsperiode for SUNDs dimittender % af SUNDs samlede population af dimittender er ikke i arbejde inden for det første år. SUND ligger således en smule under KU s gennemsnit på 7%. 4 institutters ph.d.er har en 15

16 dimittendledighed på over 10%, nemlig IVS, ISIM, IKVH og INF, mens 3 institutter har en dimittendledighed på 0%, nemlig IFSV, IPH og RI. Den korte dimittendledighed måles indtil første ansættelse, og det hører derfor med til fortællingen, at 65% af SUNDs dimittender arbejder fuld tid i deres første ansættelse, 17% arbejder mellem 20 og 37 timer, og endelig arbejder 13% mindre end 20 timer i deres første ansættelse (resten er uoplyst). Figur 17: Ansættelsestyper - dimittendernes første job n=1253 Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? Som nævnt ansættes 65% af SUNDs dimittender på fuld tid i deres første job. SUNDs fuldtidsansatte ph.d.er fordeler sig over flere af de højere lønningskategorier i deres første ansættelse end KU s øvrige ph.d.-dimittender til sammenligning. Figur 18 Lønkategorier for SUNDs dimittenders første job Det ligger ikke inden for undersøgelsens datagrundlag, at sammenligne løngrupperne med kandidater fra SUND med en tilsvarende anciennitet på arbejdsmarkedet, men DEA har lavet en undersøgelse, som viser, at dimittender fra de våde fag indenfor det første år efter dimission ligger ca. 6% under kandidater med en tilsvarende erhvervserfaring; men at de 5 år senere ligger 7% over kandidaterne. 5 5 DEA, Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er, Dec

17 International mobilitet for SUNDs ph.d.er Der er 119 udenlandske dimittender i hele perioden, svarende til 9,5% af SUNDs samlede antal ph.d.-dimittender. Figur 19: SUNDs ph.d.-dimittender med et udenlandsk statsborgerskab fordeler sig over følgende lande Af SUNDs danske dimittender er 100 udvandret inden for det første år efter dimission i hele perioden, svarende til 8% af SUNDs samlede population. Figur 20: De danske dimittender er rejst til følgende lande 17

18 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Det følgende kapitel omhandler data trukket på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). For SCIENCEs data gælder, at institutstrukturen er ordnet, så den afspejler den nuværende organisering, til trods for, at fusionen af de våde fakulteter først trådte i kraft pr Hvor mange ph.d.-grader har SCIENCE udstedt i ? På flere institutter er der mærkbare udsving i produktionen af ph.d.er fra år til år, men samlet set, har fakultet oplevet en gradvis vækst af ph.d.-grader udstedt i perioden på 38 ph.d.er, svarende til en stigning på 29% i perioden. Figur 21: Antal ph.d.-grader udstedt fra SCIENCE i Inden for hvilke brancher bliver SCIENCEs ph.d.er ansat? 46% af SCIENCEs ph.d.er bliver ansat ved et universitet og baseret på branchekoderne skønnes, at 35-40% bliver ansat i den private sektor. 18

19 Figur 22: Branchefordeling for SCIENCEs dimittenders første ansættelse n=762 Hvilke jobfunktioner varetager SCIENCEs ph.d.er? Figur 23: Funktioner varetaget af SCIENCEs dimittender i deres første ansættelse n=762 19

20 Det er bemærkelsesværdigt, at 58% oplyses at varetage jobfunktioner, som vedrører forskning og undervisning ved et universitet og lign., mens kun 46% branchekategoriseres ved et universitet eller lign. En forklaring kan være, at der findes en gruppe ansat i delte ansættelser, som både varetager opgaver på universiteter og i en anden organisation. Ledigheden blandt SCIENCEs ph.d.-dimittender % af SCIENCEs ph.d.-dimittender i hele perioden finder deres første ansættelse inden for de første 4 uger efter dimissionen. Nedenstående diagram viser antal uger fra dimission til første ansættelse fordelt på institutter, opgjort som procent af instituttets samlede produktion af ph.d.er: Figur 24: Ledighedsperiode for SCIENCEs dimittender Ledigheden er højst blandt ph.d.-dimittender fra NBI og DIKU, hvor hhv. 25% og 21% er ledige et år efter dimission, men ledighedsprocenten er lavest hos NEXS (2%) og IND (0%). Den gennemsnitlige ledighed for SCIENCEs ph.d.-dimittender ligger på 13% efter et år, hvilket er over KU s gennemsnitlige ledighed på 7% efter et år. 20

21 Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? 63% af SCIENCEs 762 ph.d.-dimittender opnår ansættelse på fuld tid i deres første job efter dimission: Figur 25: Ansættelsestype for SCIENCEs dimittenders første job Ud af de fuldtidsansatte tjener 59% , hvilket er den mest almindelige løngruppe at befinde sig i, som nyuddannet ph.d. fra KU. Der er 20% af gruppen, som arbejder timer, som tjener over kr. og for den gruppe må det antages, at de har fået ansættelse som højtspecialiserede konsulenter. Figur 26: Lønkategorier for SCIENCEs dimittenders første job International mobilitet for SCIENCEs ph.d.-dimittender Der er 188 udenlandske dimittender i hele perioden, svarende til 25% af SCIENCEs samlede antal ph.d.-dimittender i

22 Figur 27: SCIENCEs udenlandske ph.d.er opgjort på statsborgerskab Af SCIENCEs danske dimittender er 102 udvandret inden for det første år efter dimission i hele perioden, svarende til 13% af SCIENCEs samlede population i perioden. Figur 28: SCIENCEs danske dimittender er rejst til følgende lande inden for det første år efter dimission 22

23 Det Humanistiske Fakultet Det følgende kapitel omhandler data trukket på Det Humanistiske Fakultet (HUM) i perioden Hvor mange ph.d.er har HUM uddannet ? Figur 29: Antallet af ph.d.-grader udstedt fra HUM fordelt på institutter i perioden Inden for hvilke brancher bliver HUMs ph.d.er ansat? 69% af HUMs ph.d.er bliver ansat ved et universitet i deres første ansættelse og baseret på branchekoderne skønnes, at 12-17% bliver ansat i den private sektor. Figur 30: Branchefordeling for HUMs dimittenders første ansættelse n=180 23

24 Hvilke jobfunktioner varetager HUMs ph.d.er? Figur 31: Funktioner varetaget af HUMs dimittender i deres første ansættelse n=180 Det er bemærkelsesværdigt, at 75% oplyses at varetage jobfunktioner som vedrører forskning og undervisning ved et universitet og lign., mens kun 69% branchekategoriseres ved et universitet eller lign. En forklaring kan være, at der findes en gruppe ansat i delte ansættelser, som både varetager opgaver på universiteter og i en anden organisation. Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra HUM % af HUMs samlede population af dimittender har fundet deres første job inden for de første 4 uger efter dimissionen. Nedenstående diagram viser antal uger fra dimission til første ansættelse fordelt på institutter, opgjort som procent af instituttets samlede produktion af ph.d.er: 24

25 Figur 32: Ledighedsperiode for HUMs dimittender Ledigheden blandt dimittender fra HUM ligger på 5% og er således lidt lavere end KUs samlede ledighed blandt ph.d.-dimittender på 7%. Ledigheden er højest blandt dimittender fra IKK (10%), mens 3 institutter har en ledighed på 0%: NFI, INSS og ENGEROM. Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? Ud af de 180 ph.d.er, der er dimitteret fra HUM i , er 54% ansat på fuld i deres første ansættelse: Figur 33: Ansættelsestype for HUMs dimittenders første job Ud af de fuldtidsansatte tjener 68% , hvilket er den mest almindelige løngruppe at befinde sig i, som nyuddannet ph.d. fra KU. 10% af de fuldtidsansatte tjener over kr. om måneden i deres første job. Der er tilsvarende 10% af gruppen, som arbejder timer og tjener over kr. For begge grupper må antages, at de har fået ansættelse som højtspecialiserede konsulenter, eller i en stilling med ledelsesansvar. I den anden ende af spektret finder vi de 29% af dimittenderne, som arbejder under 20 timer om ugen i deres første ansættelse og har en tilsvarende lav lønindkomst. Det kan formodes, at en del af disse i deres første ansættelse er fortsat i deltidsstillinger ved universitetet fx som undervisningsassistent. 25

26 Figur 34: Lønkategorier for HUMs dimittenders første job International mobilitet for HUMs ph.d.-dimittender Der er 15 udenlandske dimittender i hele perioden, svarende til 8% af HUMs samlede antal ph.d.- dimittender i De udenlandske ph.d.ers statsborgerskaber er uoplyste. Der er 10 ud af HUMs 165 danske dimittender, som er rejst til udlandet inden for det første år efter endt ph.d., svarende til 6%. Figur 35: HUMs danske dimittender er rejst til følgende lande inden for det første år efter dimission 26

27 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det følgende kapitel omhandler data trukket på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) i perioden Hvor mange ph.d.er har SAMF uddannet ? Figur 36: Antallet af ph.d.-dimittender fra SAMF fordelt på institutter i perioden Inden for hvilke brancher bliver SAMFs ph.d.er ansat? 50% af SAMFs ph.d.er bliver ansat ved et universitet i deres første ansættelse og baseret på branchekoderne skønnes, at 27-29% bliver ansat i den private sektor. Figur 37: Branchefordeling for SAMFs dimittenders første ansættelse n=162 27

28 Hvilke jobfunktioner varetager SAMFs ph.d.er? Figur 38: Funktioner varetaget af SAMFs dimittender i deres første ansættelse n=162 Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra SAMF Ligesom er kendetegnende for KU s samlede billede, kommer størstedelen af SAMFs ph.d.- dimittender hurtigt i arbejde. Således er 85% af SAMFs dimittender fra perioden i arbejde inden for de første 4 uger efter dimissionen. Nedenstående diagram viser antal uger fra dimission til første ansættelse fordelt på institutter, opgjort som procent af instituttets samlede produktion af ph.d.er: Figur 39: Ledighedsperiode for SAMFs dimittender

29 Ledigheden blandt SAMFs ph.d.-studerende efter 1 år er markant lavere end KU s gennemsnit på 7% og ligger på kun 2%. Desuden er ledigheden på 0% for både Psykologi, Økonomi og Sociologi. Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? Ud af de 162 ph.d.er, der er dimitteret fra SAMF i , bliver 106 ansat på fuld tid i deres først job, svarende til 65%: Figur 40: Ansættelsestype for SAMFs dimittenders første job Ud af de fuldtidsansatte tjener 56% , hvilket er den mest almindelige løngruppe at befinde sig i, som nyuddannet ph.d. fra KU. 8% af de fuldtidsansatte tjener over kr. om måneden i deres første job. De 17% af dimittenderne, som arbejder under 20 timer om ugen i deres første ansættelse, som har en tilsvarende lav lønindkomst. Det kan formodes, at en del af disse i deres første ansættelse er fortsat i deltidsstillinger ved universitetet fx som undervisningsassistent. Figur 41: Lønkategorier for SAMFs fuldtidsansatte dimittenders første job International mobilitet for SAMFs ph.d.-dimittender Der er 9 udenlandske dimittender i hele perioden, svarende til 6% af SAMFs samlede antal ph.d.- dimittender i af disse er fra Norge, resten er uoplyste. Der er 9 ud af SAMFs 153 danske dimittender, som er rejst til udlandet inden for det første år efter endt ph.d., svarende til 6%. 29

30 Figur 42: SAMFs danske dimittender er rejst til følgende lande inden for det første år 30

31 Det Juridiske Fakultet Det følgende kapitel omhandler data trukket på Det Juridiske Fakultet (JUR) i perioden Hvor mange ph.d.er har JUR uddannet ? Antallet af ph.d.-dimittender fra JUR fordelt på institutter i perioden : Figur 43: Antal ph.d.-grader udstedt fra JUR i Inden for hvilke brancher bliver JURs ph.d.er ansat? 64% bliver ansat ved et universitet og ca. 18% kan formodes at opnå ansættelse i den private sektor: Figur 44: Branchefordeling for JURs dimittenders første ansættelse n=22 31

32 Hvilke jobfunktioner varetager JURs ph.d.er? 64% af ph.d.erne fortsætter i forskerstillinger ved et universitet og den resterende del kan formodes at arbejde inden for deres fagområde. Figur 45: Funktioner varetaget af JURs dimittender i deres første ansættelse n=22 Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra JUR 82% af JURs ph.d.er finder deres første job inden for de første 4 uger, og der er ingen ledighed blandt ph.d.erne 26 uger efter dimission. Figur 46: Ledighedsperiode for JURs dimittender

33 Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? 73% af JURs dimittender ansættes i fuldtidsstillinger i deres første job efter dimission. Figur 47: Ansættelsestyper for JURs dimittenders første job De fuldtidsansatte ph.d.-dimittender fra JUR fordeler sig over nedenstående lønkategorier i deres første ansættelse: Figur 48: Lønkategorier for JURs dimittenders første job International mobilitet for JURs ph.d.-dimittender Der er 4 udenlandske dimittender i hele perioden, svarende til 18% af JURs samlede antal ph.d.- dimittender i Det er uoplyst, hvilket statsborgerskab dimittenderne har. Der er 1 af de 18 danske dimittender, som er udvandret i perioden. Dimittenden er rejst til Libanon. 33

34 Det Teologiske Fakultet Det følgende kapitel omhandler data trukket på Det Teologiske Fakultet (TEO) i perioden Hvor mange ph.d.er har TEO uddannet ? Antallet af ph.d.-dimittender fra TEO fordelt på institutter i perioden : Figur 49: Antal ph.d.-grader udstedt fra TEO i Inden for hvilke brancher bliver TEOs ph.d.er ansat? 56% bliver ansat ved et universitet og 33-39% kan formodes at opnå ansættelse i den private sektor: Figur 50: Branchefordeling for TEOs dimittenders første ansættelse n=18 34

35 Hvilke jobfunktioner varetager TEOs ph.d.er? Det oplyses, at 61% laver forskning og undervisning ved et universitet. Der er flere af de øvrige funktionskategorier, som ikke umiddelbart kræver en ph.d.-grad, men her skal holdes in mente, at der er tale om den første ansættelse, som kan være midlertidig. Figur 51: Funktioner varetaget af TEOs dimittender i deres første ansættelse n=18 Ledigheden blandt ph.d.-dimittender fra TEO % af TEOs ph.d.er finder deres første job inden for de første 4 uger, og ledigheden blandt dimittenderne er 6% et år efter dimission. Figur 52: Ledighedsperiode for TEOs dimittender

36 Hvordan er vilkårene i dimittendernes første ansættelse? Når man ser nærmere på vilkårene for den første ansættelse TEOs 18 ph.d.-dimittender fra har opnået efter de er dimitterede, er de 10 blevet ansat på fuld tid, mens 3 er ansat i en stilling mellem 20 og 37 timer og 4 er ansat i en stilling under 20 timer: Figur 53: Ansættelsestyper for TEOs dimittenders første job De fuldtidsansatte ph.d.-dimittender fra TEO fordeler sig over nedenstående lønkategorier i deres første ansættelse: Figur 54: Lønkategorier for TEOs fuldtidsansatte dimittenders første job International mobilitet for TEOs ph.d.-dimittender Grundet diskretionshensyn er det ikke muligt at opdele TEOs dimittender på dansk og udenlandsk statsborgerskab. Der er dog 1 af de 18 dimittender, som er udvandret i perioden. Dimittenden er rejst til USA. 36

Beskæftigelsesanalyse af ph.d.- dimittender fra Københavns Universitet

Beskæftigelsesanalyse af ph.d.- dimittender fra Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Beskæftigelsesanalyse af ph.d.- dimittender fra Københavns Universitet 2008-2014 Et registertræk over 7 år fra Danmarks Statistik 22. september 2016 Forskning & Innovation, Københavns

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2013

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2013 Et registertræk over 6 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? 16. december 2015 Københavns Universitet

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 56, 26. oktober 2011 Pkt. 8A. Bilag 3. Bestyrelsen. Vedr.: Aktivitetsindberetningen Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Bestyrelsesmøde nr. 56, 26. oktober 2011 Pkt. 8A. Bilag 3. Bestyrelsen. Vedr.: Aktivitetsindberetningen Sagsbehandler: Uddannelsesservice KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 56, 26. oktober 2011 Pkt. 8A. Bilag 3. Bestyrelsen SAGSNOTAT 14. OKTOBER 2011 Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2011 Sagsbehandler: Uddannelsesservice UDDANNELSESSERVICE

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 15. OKTOBER 2009 Vedr.: Aktivitetsindberetningen

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Ledighed, branchefordeling og arbejdsfunktion for dimittender fra bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Københavns Universitet.

Ledighed, branchefordeling og arbejdsfunktion for dimittender fra bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Københavns Universitet. Ledighed, branchefordeling og arbejdsfunktion for dimittender fra bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Københavns Universitet. 1. Antal dimittender fra bachelor- og kandidatuddannelsen i jura på Københavns

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

Akademikeres værdi for samfundet

Akademikeres værdi for samfundet Den 14. april 2016 ks/bv/nh/ Akademikeres værdi for samfundet Produktivitet Figur 1 Uddannelse er en god forretning for den enkelte og samfundet Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 9. NOVEMBER 2012 Vedr.: Aktivitetsindberetning

Læs mere

1. Baggrund for analysen

1. Baggrund for analysen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 89 d. 6. juni 2017 Punkt 11, bilag 1. Sagsnotat Bestyrelsesmøde 6. juni 2017 S A G S N O T A T 24. MAJ 2017 Vedr. UFM s ph.d.analyse 2017 Sagsbehandler

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Ledighedsstatistik, februar 2015

Ledighedsstatistik, februar 2015 221 224 227 221 231 234 237 231 241 244 247 241 251 254 257 251 261 264 267 261 271 274 277 271 281 284 287 281 291 294 297 291 211 214 217 211 2111 2114 2117 2111 2121 2124 2127 2121 2131 2134 2137 2131

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling

Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling December 2013 Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling Dette faktaark samler og analyserer data om de universitetsuddannede bachelorer sammenlignet med universiteternes kandidater. Fokus for dette

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDERENDE PÅ SDU

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDERENDE PÅ SDU SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDERENDE PÅ SDU De studerendes baggrund og hvordan de klarer sig efter endt uddannelse Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Indhold Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2 Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4 Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Afsnit 2 - Ledighedsberørte og gennemsnitligt antal bruttoledige 6 Tabel 2 - Ledighedsberørte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne Forskerrekruttering på universiteterne 15-17 1. Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden midten af 199 erne indsamlet statistik om universiteternes videnskabelige personale. Som del af

Læs mere

Notat. Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne - Iværksætteri med vækst-, produktivitet- og innovationspotentiale

Notat. Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne - Iværksætteri med vækst-, produktivitet- og innovationspotentiale Notat Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne - Iværksætteri med vækst-, produktivitet- og innovationspotentiale (FI) har fået foretaget en særkørsel på Danmarks Statistiks registerbaserede iværksætterdatabase,

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

Figur 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, gennemsnitlig ledighed, kvartal, kandidatuddannelser 2013/ /15.

Figur 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, gennemsnitlig ledighed, kvartal, kandidatuddannelser 2013/ /15. Ledighedsnotat 2018 Kvalitetsenheden Fibigerstræde 10 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Lone Hougaard Telefon: 9940 3945 Email: loho@adm.aau.dk Dato: 04-06-2018 Sagsnr.: xxxx-xxx-xxxxx Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Side 1 af 7 Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Hovedkonklusioner 1. Blandt de privatansatte akademikere uden ledelsesansvar indenfor DM s område er den uforklarede lønforskel mellem mænd

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1 14. oktober 25 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om studievalg - universitetsuddannelser

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb. En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb. En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne 1 UDDANNELSE ARBEJDSMARKED Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

4. Udbud og efterspørgsel

4. Udbud og efterspørgsel 4. Udbud og efterspørgsel Afsnittet omhandler de studerendes indskrivninger og fordelinger på henholdsvis uddannelsestyper og hovedområder. 4.1 Uddannelsestyper To tredjedele af de studerende er indskrevet

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere