INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003"

Transkript

1 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes output fordelt på egenproduktion dvs. værditilvækst samt leverancer fra danske underleverandører, serviceleverancer og importerede leverancer. Notatet finder: Det var især i 1980 erne, at egenproduktionens betydning var vigende. Der er tendens til, at faldet i egenproduktionens betydning er kraftigere i de gamle erhverv end i de nye erhverv. Over de sidste 30 år modsvares 2/3 af faldet i egenproduktionens betydning af en stigning i serviceleverancernes andel. Indenlandske underleverancer af varer spiller i dag en mindre rolle, end de gjorde for 10, 20 og 30 år siden. Faldet kan især henføres til udviklingen igennem de seneste 10 år. Udenlandske underleverandører spiller i dag en noget større rolle end for 30 år siden. Og denne tendens har været tiltagende igennem perioden. Vurderet ud fra industrierhvervenes importleverancer har der således været højere globaliseringshastighed i 1990 erne end i 1980 erne og specielt i forhold til 1970 erne. Der er dog samtidig tendens til, at globaliseringshastigheden af industriproduktionen er fladet ud i de sidste tre til fire år. Ca. 70 procent af stigningen i udenlandske underleverandørers betydning er sket på bekostning af indenlandske underleverandører. Ca. ¼ af stigningen er sket på bekostning af egenproduktion. Sluttelig findes det når man sammenholder ovenstående med udviklingen på outputsiden at industrivirksomhedernes eksportandel er vokset betydeligt hurtigere end deres importandel. Og det gælder også i 1990 erne, hvor importandelen steg hurtigst. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2004\outsourcing-globalisering.doc

2 2 INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING Det statistiske grundlag til at bedømme tendenser i og omfang af udflytningen af danske arbejdspladser er mildt sagt mangelfuld specielt hvis man ønsker at se på udviklingen i et lidt længere perspektiv. Og dermed er der en tendens til, at den aktuelle globaliseringsdebat føres på baggrund af generaliseringer ud fra enkelteksempler. Via detaljerede data over erhvervenes input- og outputforhold er det imidlertid muligt at se nærmere på udviklingen i erhvervenes produktionsstruktur igennem de seneste godt 35 år. Disse data tillader således over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af virksomhedernes output fordelt på egenproduktion dvs. værditilvækst leverancer fra underleverandører, serviceleverancer og importerede leverancer. 1 Egenproduktionen Tabel 1 viser udviklingen i værditilvækstens andel af den samlede produktionsværdi (i mængder). Tabel 1 viser således udviklingen i hvor meget af industrierhvervenes produktion, der produceres in-house. Tabel 1. Værditilvækstens andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 54,2 50,5 37,8 29,5-3,7-12,7-8,4-24,8 Fødevareindustri 21,9 22,4 21,0 23,1 0,5-1,5 2,1 1,1 Bygningsindustri 45,8 44,5 39,4 39,7-1,3-5,1 0,3-6,2 Jern og metalindustri 43,9 47,0 43,6 39,1 3,1-3,3-4,6-4,8 Kemisk industri 39,7 44,4 41,6 40,2 4,6-2,8-1,4 0,5 Transportmiddelindu. 40,0 37,4 25,3 27,9-2,7-12,1 2,6-12,2 Anden industri 48,3 47,4 41,1 35,8-0,8-6,4-5,3-12,5 Gnms., faste vægte 39,6 40,3 35,7 33,6 0,7-4,6-2,1-6,0 Gnms., løb. vægte 39,6 39,6 35,7 34,5 0,0-3,9-1,2-5,1 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Generelt ses værditilvækstens andel af industriproduktionen at have været faldende i både 1980 erne og 1990 erne, mens der ikke ses nogen generel tendens til fald i 1970 erne. Størst har faldet været i nydelsesmiddelindustri- 1 Herudover bidrager energileverancer og ikke varefordelte indirekte skatter til erhvervenes samlede produktionsværdi. Disse forholdsvis begrænsede og konstante bidrag er udeladt af indeværende papir.

3 3 en med et fald på hele 25 procentpoint igennem de sidste 30 år. Også transportmiddelindustrien og anden industri (indeholder bl.a. tekstil- og beklædningsindustri) har med et fald på ca. 12½ procentpoint oplevet et relativt markant fald i egenproduktionens betydning igennem de sidste 30 år. Disse erhverv har således i særlig grad outsourcet 2 igennem den betragtede periode. Omvendt spores ikke nogen overordnede tendens til outsourcing indenfor fødevareindustrien og den kemiske industri (indeholder bl.a. medicinalindustrien) over de sidste 30 år. Til tallene i tabel 1 er det værd at bemærke, at det her anvendte detaljeringsniveau er forholdsvist grovkornet, hvorfor udviklingen i de enkelte industribrancher både dækker over udviklingen i de enkelte virksomheder og eventuelle forskydninger i sammensætningen af underbrancherne indenfor de viste hovedbrancher. Som det fremgår af de to nederste rækker i tabel 1, falder det udregnede gennemsnit mere, når der anvendes faste vægte, end når der anvendes løbende vægte. Populært sagt betyder dette, at faldet i egenproduktionens betydning er kraftigere i de gamle erhverv end i de nye erhverv. Denne tendens illustrerer vigtigheden af et omstillingsparat arbejdsmarked og erhvervsliv for den danske velstandsudvikling. En for kraftig fokusering på de eksisterende virksomheders behov risikerer at dæmpe den fremtidige velstandsudvikling. Ser man nærmere på udviklingen i de enkelte delperioder ses, at det især var i 1980 erne, at egenproduktionens betydning var vigende. Denne tendens genfindes i alle industribrancher på nær jern- og metalindustrien, hvor det især var i 1990 erne, at egenproduktionens andel var vigende. I de følgende afsnit ses der nærmere på hvilke typer af leverancer, der er spejlbilledet på disse tendenser. 2 Begrebet outsourcing anvendes i dette notat i en bred betydning dvs. ikke bare, at virksomhederne lægger hidtil egenproducerede opgaver ud til underleverandører, men også at de køber nye produkter/opgaver af underleverandører.

4 4 Serviceleverancer Traditionelt har der været en tendens til, at outsourcing er blevet ligestillet med industriens øgede køb af leverancer fra serviceerhvervene. Tabel 2 viser udviklingen i serviceleverancernes andel af industrierhvervenes produktionsværdi. Tabel 2. Serviceleverancernes andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 13,4 13,2 24,4 27,6-0,2 11,3 3,1 14,2 Fødevareindustri 8,7 8,0 9,5 10,6-0,8 1,5 1,1 1,9 Bygningsindustri 19,3 17,9 21,7 20,7-1,4 3,8-1,0 1,4 Jern og metalindustri 14,6 14,4 14,6 14,7-0,2 0,3 0,1 0,1 Kemisk industri 14,0 13,3 15,1 18,4-0,7 1,8 3,3 4,4 Transportmiddelindu. 7,5 7,6 11,4 11,5 0,1 3,7 0,1 4,0 Anden industri 11,1 13,4 17,7 20,0 2,3 4,2 2,3 8,9 Gnms., faste vægte 12,3 12,4 15,0 16,2 0,1 2,6 1,2 3,9 Gnms., løb. Vægte 12,3 12,2 14,5 15,7-0,1 2,4 1,2 3,4 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Serviceleverancerne spiller i dag en klart større rolle for industriproduktionen end for 30 år siden. Denne tendens kan især henføres til 1980 erne og (i mindre grad) til 1990 erne. Over hele perioden er serviceleverancernes andel steget med 3,4 procentpoint. Denne stigning modsvarer således 2/3 af det fald, der har været i værditilvækstens andel på 5,1 procentpoint. Det er især indenfor nydelsesindustrien og anden industri, at der er sket en stigning i serviceleverancernes andel af produktionen. Jern- og metalindustrien har derimod praktisk taget ikke øget serviceleverancernes andel af produktionsværdien igennem de sidste 30 år. Over hele perioden er der endvidere tendens til, at de gamle industrierhverv har outsourcet mere til serviceerhvervene end de nye industrierhverv. Indenfor de seneste ti år spores der dog ingen forskel imellem gamle og nye erhverv.

5 5 Indenlandske underleverandører En betydelig del af faldet i egenproduktionens andel af industrierhvervenes samlede produktionsværdi kan således henføres til øget træk på serviceerhvervene. I dette afsnit ses der nærmere på udviklingen i betydningen af indenlandske underleverandører af varer (ekskl. energi). Tabel 3 viser udviklingen i produktionsandelen af underleverancer fra indenlandske vareproducerende erhverv. Tabel 3. Indenlandske vareleverancers andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 19,2 25,1 25,0 27,2 5,9-0,1 2,1 8,0 Fødevareindustri 61,8 60,9 57,9 49,2-0,9-3,1-8,7-12,6 Bygningsindustri 16,7 18,0 16,5 14,7 1,3-1,5-1,8-2,0 Jern og metalindustri 18,1 14,6 16,5 16,6-3,5 1,9 0,1-1,5 Kemisk industri 16,3 14,5 14,6 14,3-1,7 0,1-0,3-2,0 Transportmiddelindu. 19,9 23,3 28,0 26,5 3,4 4,7-1,5 6,6 Anden industri 21,8 20,5 20,1 18,8-1,3-0,3-1,3-2,9 Gnms., faste vægte 29,3 28,3 28,1 25,5-1,0-0,2-2,6-3,8 Gnms., løb. vægte 29,3 29,4 28,5 24,4 0,1-0,9-4,1-4,8 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Tabellen er ekskl. energi-leverancer. Vareleverancer fra indenlandske producenter udgør i dag knap 5 procentpoint mindre af industrierhvervenes produktion end for 30 år siden. Dette fald kan især henføres til udviklingen igennem de seneste ti år. Indenlandske underleverancer spiller altså i dag en mindre rolle, end de gjorde for 10, 20 og 30 år siden. Det er især indenfor fødevareindustrien, at indenlandske underleverandører i dag spiller en mindre rolle. Og denne tendens er accelereret igennem perioden. Ca. halvdelen af fødevareindustriens produktion kan dog fortsat henføres til indenlandske underleverandører, hvilket er mellem knap 2 og knap 3½ gange andelen i andre industrierhverv. I det største industrierhverv, jern- og metalindustrien, der står for ca. 1/3 af den samlede industriproduktion, har de indenlandske underleverandører udvidet deres andel af produktionen svagt igennem de sidste 20 år. En lig-

6 6 nende tendens ses i det forholdsvis lille industrierhverv, nydelsesmiddelindustrien. Det er modsat den generelle tendens i industrien. Endvidere ses af tabel 3, at det især er blandt de nye industrierhverv, at indenlandske underleverandører udgør en faldende andel af produktionen. Importerede leverancer Globaliseringen bl.a. som følge af udflytning af danske industriarbejdspladser vil isoleret set trække i retning af, at importerede leverancer udgør en stadig større andel af industriens produktion. Herudover vil importandelen også være påvirket af det generelle konjunkturbillede. Således er der tendens til, at importerede leverancer udgør en stigende andel under en højkonjunktur og omvendt. Tabel 4 viser udviklingen i produktionsandelen af leverancer fra udenlandske vareproducerende erhverv. Tabel 4. Udenlandske vareleverancers andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 10,2 8,4 9,1 13,5-1,8 0,6 4,4 3,3 Fødevareindustri 6,3 7,3 10,2 15,8 1,0 3,0 5,6 9,5 Bygningsindustri 13,3 14,8 18,3 20,8 1,6 3,5 2,5 7,6 Jern og metalindustri 22,0 22,6 23,7 28,4 0,7 1,1 4,7 6,5 Kemisk industri 25,9 25,4 26,1 24,8-0,5 0,8-1,3-1,0 Transportmiddelindu. 31,5 30,5 34,0 33,2-1,0 3,5-0,9 1,7 Anden industri 17,6 17,4 19,6 24,4-0,2 2,1 4,8 6,8 Gnms., faste vægte 16,8 17,2 19,3 23,1 0,3 2,1 3,8 6,3 Gnms., løb. vægte 16,8 17,1 19,3 23,7 0,2 2,3 4,4 6,9 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Tabellen er ekskl. energi-leverancer. Generelt ses udenlandske underleverandører i dag at have noget større betydning end for 30 år siden. Og denne tendens til, at udenlandske underleverandører fylder mere og mere, har været tiltagende igennem perioden. Vurderet ud fra industrierhvervenes importleverancer har der således været højere globaliseringshastighed i 1990 erne end i 1980 erne og specielt i forhold til 1970 erne.

7 7 De sidste to rækker af tabel 4 viser, at der er en tendens til, at de nye erhverv i højere grad anvender udenlandske underleverandører end de gamle erhverv. (Importandelen stiger mere, når gennemsnittet udregnes med løbende vægte end med faste vægte). Sammenholdes den samlede stigning i udenlandske underleverandørers andel af produktionen med tallene i tabel 1 til 3 fås, at ca. 70 procent af stigningen er sket på bekostning af indenlandske underleverandører. Ca. ¼ af stigningen i udenlandske underleverandørers andel er sket på bekostning af egenproduktion. 3 Igennem 1990 erne har tre ud af de fire betydende industrierhverv, nemlig fødevareindustrien, jern og metal samt anden industri, oplevet stigende andel af leverancer fra udenlandske underleverandører. Det sidste betydende industrierhverv, kemisk industri, har oplevet faldende andel af udenlandske underleverancer i den seneste periode. Det sidste forhold skal sandsynligvis ses i forbindelse med, at medicinalindustrien udgør en stadig større andel af kemisk industri. Og medicinalindustrien er meget forskningstung, hvilket populært sagt betyder, at der i højere grad konkurreres på innovationer end på billige underleverandører. Figur 1 viser den årlige udvikling i udenlandske underleverandørers andel for de fire betydende industrierhverv. 3 Dette er beregnet som det fald, der har været i egenproduktionen udover, hvad stigende serviceleverancer kan forklare. Udover det her nævnte der modsvarer 95 procent af stigningen i udenlandske underleverandørers andel er der mindre bidrag fra energi og ikkevarefordelte skatter.

8 8 Figur 1. Udenlandske vareleverancers andel af industrierhvervenes produktion Procent Procent Fødevareindustri Anden industri Procent Procent Jern- og metalindustri Kemisk industri Den stigende andel for udenlandske underleverancer i tre af de fire betydende industrierhverv igennem 1990 erne ses forholdsvist klart af figur 1. Det ses endvidere, at denne stigende tendens er fladet ud de sidste tre til fire år. I kemisk industri der ikke har oplevet stigende andel af udenlandske underleverancer i 1990 erne er der omvendt tendens til stigende andel de sidste tre til fire år. Vurderet ud fra figur 1 har der overordnet set været kraftigere tendens til globalisering af industriproduktionen i 1990 erne end i de allerseneste år.

9 9 I dette lys er det bemærkelsesværdigt, at globaliseringsdiskussionen fylder betydeligt mere i mediebilledet nu, end den gjorde i løbet af 1990 erne. Industrierhvervenes eksportandele Isoleret set betyder de stigende importleverancer tab af danske arbejdspladser. Hvad der ofte overses i den offentlige debat er imidlertid, at den stigende globalisering jo også har givet danske industrivirksomheder øgede muligheder for at afsætte deres produkter i udlandet. Hvor ovenstående tabel 1 til 4 omhandlede input-strukturen, viser tabel 5 udviklingen i den andel af den danske industriproduktion, der afsættes på eksportmarkederne. Tabel 5. Danske industrierhvervs eksportandel 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 21,7 20,5 24,5 40,0-1,2 4,0 15,5 18,3 Fødevareindustri 35,9 43,6 51,2 59,2 7,7 7,6 8,1 23,3 Bygningsindustri 11,0 25,1 29,5 25,5 14,1 4,3-3,9 14,5 Jern og metalindustri 35,2 48,7 47,7 53,3 13,5-1,0 5,5 18,0 Kemisk industri 37,9 53,4 58,9 70,7 15,5 5,5 11,8 32,8 Transportmiddelindu. 44,1 45,5 45,6 40,7 1,4 0,1-4,9-3,4 Anden industri 17,4 25,9 32,2 36,4 8,5 6,2 4,3 19,0 Gnms., faste vægte 29,1 39,0 43,2 48,5 9,9 4,2 5,3 19,4 Gnms., løb. vægte 29,1 40,2 45,2 52,9 11,1 5,0 7,7 23,8 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Tabellen er ekskl. energi-erhverv. Der har været en kraftig stigning i industrivirksomhedernes eksportkvote. Igennem de sidste 30 år er eksportens andel af industriens samlede afsætning steget med knap 24 procentpoint. Inden for det sidste tiår har stigningen været på 7¾ procentpoint. Som det fremgår af de to sidste rækker i tabel 5, så er det især de nye industrierhverv, der har øget deres eksportandel. Sammenholdes udviklingen i de to sidste rækker i tabel 4 og 5 ses for det første, at industrivirksomhedernes eksportandel er vokset betydeligt hurtigere end deres importandel. Og det gælder også i 1990 erne, hvor importandelen steg hurtigst. For det andet ses større international orientering for de nye industrierhverv end for de gamle industrierhverv både på input- og outputsiden. Og mervæksten i

10 10 eksportandelen for de nye erhverv er større end mervæksten i importandelen. Det er især den kemiske industri, der har øget sin eksportandel igennem perioden. Der er igennem de sidste 30 år sket noget nær en fordobling af den kemiske industris eksportandel, således at godt 70 procent af produktionen afsættes på eksportmarkederne i dag. Og sammenholdes dette med udviklingen i tabel 4 ses, at dette er sket uden, at importindholdet er øget. Nu kunne man selvfølgelig hævde, at udviklingen afspejler, at danske industrivarer er blevet udkonkurreret på det danske marked. Dette argument virker dog ikke særligt robust, da sandsynligheden for at blive udkonkurreret på sit hjemmemarked er klart mindre end sandsynligheden for at blive udkonkurreret på eksportmarkederne. Det er således vigtigt for forståelsen af effekterne på dansk økonomi og beskæftigelse af øget international arbejdsdeling globalisering at der ikke alene tages udgangspunkt i beskrivelser af inputsammensætningen for danske industrivirksomheder.

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Danmark i den globale økonomi 1

Danmark i den globale økonomi 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget 17. maj 2005 Danmark i den globale økonomi 1 1. Globaliseringsprocessen Globalisering er en proces, der indebærer øget samarbejde, samhandel

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157 Kapitel 9. Løn og priser 157 9. Løn og priser Løn- og prisdannelsen indtager en central rolle i ADAM. Løn- og prisniveauet er således afgørende for udviklingen i konkurrenceevnen og derigennem for bestemmelsen

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere