INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003"

Transkript

1 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes output fordelt på egenproduktion dvs. værditilvækst samt leverancer fra danske underleverandører, serviceleverancer og importerede leverancer. Notatet finder: Det var især i 1980 erne, at egenproduktionens betydning var vigende. Der er tendens til, at faldet i egenproduktionens betydning er kraftigere i de gamle erhverv end i de nye erhverv. Over de sidste 30 år modsvares 2/3 af faldet i egenproduktionens betydning af en stigning i serviceleverancernes andel. Indenlandske underleverancer af varer spiller i dag en mindre rolle, end de gjorde for 10, 20 og 30 år siden. Faldet kan især henføres til udviklingen igennem de seneste 10 år. Udenlandske underleverandører spiller i dag en noget større rolle end for 30 år siden. Og denne tendens har været tiltagende igennem perioden. Vurderet ud fra industrierhvervenes importleverancer har der således været højere globaliseringshastighed i 1990 erne end i 1980 erne og specielt i forhold til 1970 erne. Der er dog samtidig tendens til, at globaliseringshastigheden af industriproduktionen er fladet ud i de sidste tre til fire år. Ca. 70 procent af stigningen i udenlandske underleverandørers betydning er sket på bekostning af indenlandske underleverandører. Ca. ¼ af stigningen er sket på bekostning af egenproduktion. Sluttelig findes det når man sammenholder ovenstående med udviklingen på outputsiden at industrivirksomhedernes eksportandel er vokset betydeligt hurtigere end deres importandel. Og det gælder også i 1990 erne, hvor importandelen steg hurtigst. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2004\outsourcing-globalisering.doc

2 2 INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING Det statistiske grundlag til at bedømme tendenser i og omfang af udflytningen af danske arbejdspladser er mildt sagt mangelfuld specielt hvis man ønsker at se på udviklingen i et lidt længere perspektiv. Og dermed er der en tendens til, at den aktuelle globaliseringsdebat føres på baggrund af generaliseringer ud fra enkelteksempler. Via detaljerede data over erhvervenes input- og outputforhold er det imidlertid muligt at se nærmere på udviklingen i erhvervenes produktionsstruktur igennem de seneste godt 35 år. Disse data tillader således over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af virksomhedernes output fordelt på egenproduktion dvs. værditilvækst leverancer fra underleverandører, serviceleverancer og importerede leverancer. 1 Egenproduktionen Tabel 1 viser udviklingen i værditilvækstens andel af den samlede produktionsværdi (i mængder). Tabel 1 viser således udviklingen i hvor meget af industrierhvervenes produktion, der produceres in-house. Tabel 1. Værditilvækstens andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 54,2 50,5 37,8 29,5-3,7-12,7-8,4-24,8 Fødevareindustri 21,9 22,4 21,0 23,1 0,5-1,5 2,1 1,1 Bygningsindustri 45,8 44,5 39,4 39,7-1,3-5,1 0,3-6,2 Jern og metalindustri 43,9 47,0 43,6 39,1 3,1-3,3-4,6-4,8 Kemisk industri 39,7 44,4 41,6 40,2 4,6-2,8-1,4 0,5 Transportmiddelindu. 40,0 37,4 25,3 27,9-2,7-12,1 2,6-12,2 Anden industri 48,3 47,4 41,1 35,8-0,8-6,4-5,3-12,5 Gnms., faste vægte 39,6 40,3 35,7 33,6 0,7-4,6-2,1-6,0 Gnms., løb. vægte 39,6 39,6 35,7 34,5 0,0-3,9-1,2-5,1 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Generelt ses værditilvækstens andel af industriproduktionen at have været faldende i både 1980 erne og 1990 erne, mens der ikke ses nogen generel tendens til fald i 1970 erne. Størst har faldet været i nydelsesmiddelindustri- 1 Herudover bidrager energileverancer og ikke varefordelte indirekte skatter til erhvervenes samlede produktionsværdi. Disse forholdsvis begrænsede og konstante bidrag er udeladt af indeværende papir.

3 3 en med et fald på hele 25 procentpoint igennem de sidste 30 år. Også transportmiddelindustrien og anden industri (indeholder bl.a. tekstil- og beklædningsindustri) har med et fald på ca. 12½ procentpoint oplevet et relativt markant fald i egenproduktionens betydning igennem de sidste 30 år. Disse erhverv har således i særlig grad outsourcet 2 igennem den betragtede periode. Omvendt spores ikke nogen overordnede tendens til outsourcing indenfor fødevareindustrien og den kemiske industri (indeholder bl.a. medicinalindustrien) over de sidste 30 år. Til tallene i tabel 1 er det værd at bemærke, at det her anvendte detaljeringsniveau er forholdsvist grovkornet, hvorfor udviklingen i de enkelte industribrancher både dækker over udviklingen i de enkelte virksomheder og eventuelle forskydninger i sammensætningen af underbrancherne indenfor de viste hovedbrancher. Som det fremgår af de to nederste rækker i tabel 1, falder det udregnede gennemsnit mere, når der anvendes faste vægte, end når der anvendes løbende vægte. Populært sagt betyder dette, at faldet i egenproduktionens betydning er kraftigere i de gamle erhverv end i de nye erhverv. Denne tendens illustrerer vigtigheden af et omstillingsparat arbejdsmarked og erhvervsliv for den danske velstandsudvikling. En for kraftig fokusering på de eksisterende virksomheders behov risikerer at dæmpe den fremtidige velstandsudvikling. Ser man nærmere på udviklingen i de enkelte delperioder ses, at det især var i 1980 erne, at egenproduktionens betydning var vigende. Denne tendens genfindes i alle industribrancher på nær jern- og metalindustrien, hvor det især var i 1990 erne, at egenproduktionens andel var vigende. I de følgende afsnit ses der nærmere på hvilke typer af leverancer, der er spejlbilledet på disse tendenser. 2 Begrebet outsourcing anvendes i dette notat i en bred betydning dvs. ikke bare, at virksomhederne lægger hidtil egenproducerede opgaver ud til underleverandører, men også at de køber nye produkter/opgaver af underleverandører.

4 4 Serviceleverancer Traditionelt har der været en tendens til, at outsourcing er blevet ligestillet med industriens øgede køb af leverancer fra serviceerhvervene. Tabel 2 viser udviklingen i serviceleverancernes andel af industrierhvervenes produktionsværdi. Tabel 2. Serviceleverancernes andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 13,4 13,2 24,4 27,6-0,2 11,3 3,1 14,2 Fødevareindustri 8,7 8,0 9,5 10,6-0,8 1,5 1,1 1,9 Bygningsindustri 19,3 17,9 21,7 20,7-1,4 3,8-1,0 1,4 Jern og metalindustri 14,6 14,4 14,6 14,7-0,2 0,3 0,1 0,1 Kemisk industri 14,0 13,3 15,1 18,4-0,7 1,8 3,3 4,4 Transportmiddelindu. 7,5 7,6 11,4 11,5 0,1 3,7 0,1 4,0 Anden industri 11,1 13,4 17,7 20,0 2,3 4,2 2,3 8,9 Gnms., faste vægte 12,3 12,4 15,0 16,2 0,1 2,6 1,2 3,9 Gnms., løb. Vægte 12,3 12,2 14,5 15,7-0,1 2,4 1,2 3,4 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Serviceleverancerne spiller i dag en klart større rolle for industriproduktionen end for 30 år siden. Denne tendens kan især henføres til 1980 erne og (i mindre grad) til 1990 erne. Over hele perioden er serviceleverancernes andel steget med 3,4 procentpoint. Denne stigning modsvarer således 2/3 af det fald, der har været i værditilvækstens andel på 5,1 procentpoint. Det er især indenfor nydelsesindustrien og anden industri, at der er sket en stigning i serviceleverancernes andel af produktionen. Jern- og metalindustrien har derimod praktisk taget ikke øget serviceleverancernes andel af produktionsværdien igennem de sidste 30 år. Over hele perioden er der endvidere tendens til, at de gamle industrierhverv har outsourcet mere til serviceerhvervene end de nye industrierhverv. Indenfor de seneste ti år spores der dog ingen forskel imellem gamle og nye erhverv.

5 5 Indenlandske underleverandører En betydelig del af faldet i egenproduktionens andel af industrierhvervenes samlede produktionsværdi kan således henføres til øget træk på serviceerhvervene. I dette afsnit ses der nærmere på udviklingen i betydningen af indenlandske underleverandører af varer (ekskl. energi). Tabel 3 viser udviklingen i produktionsandelen af underleverancer fra indenlandske vareproducerende erhverv. Tabel 3. Indenlandske vareleverancers andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 19,2 25,1 25,0 27,2 5,9-0,1 2,1 8,0 Fødevareindustri 61,8 60,9 57,9 49,2-0,9-3,1-8,7-12,6 Bygningsindustri 16,7 18,0 16,5 14,7 1,3-1,5-1,8-2,0 Jern og metalindustri 18,1 14,6 16,5 16,6-3,5 1,9 0,1-1,5 Kemisk industri 16,3 14,5 14,6 14,3-1,7 0,1-0,3-2,0 Transportmiddelindu. 19,9 23,3 28,0 26,5 3,4 4,7-1,5 6,6 Anden industri 21,8 20,5 20,1 18,8-1,3-0,3-1,3-2,9 Gnms., faste vægte 29,3 28,3 28,1 25,5-1,0-0,2-2,6-3,8 Gnms., løb. vægte 29,3 29,4 28,5 24,4 0,1-0,9-4,1-4,8 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Tabellen er ekskl. energi-leverancer. Vareleverancer fra indenlandske producenter udgør i dag knap 5 procentpoint mindre af industrierhvervenes produktion end for 30 år siden. Dette fald kan især henføres til udviklingen igennem de seneste ti år. Indenlandske underleverancer spiller altså i dag en mindre rolle, end de gjorde for 10, 20 og 30 år siden. Det er især indenfor fødevareindustrien, at indenlandske underleverandører i dag spiller en mindre rolle. Og denne tendens er accelereret igennem perioden. Ca. halvdelen af fødevareindustriens produktion kan dog fortsat henføres til indenlandske underleverandører, hvilket er mellem knap 2 og knap 3½ gange andelen i andre industrierhverv. I det største industrierhverv, jern- og metalindustrien, der står for ca. 1/3 af den samlede industriproduktion, har de indenlandske underleverandører udvidet deres andel af produktionen svagt igennem de sidste 20 år. En lig-

6 6 nende tendens ses i det forholdsvis lille industrierhverv, nydelsesmiddelindustrien. Det er modsat den generelle tendens i industrien. Endvidere ses af tabel 3, at det især er blandt de nye industrierhverv, at indenlandske underleverandører udgør en faldende andel af produktionen. Importerede leverancer Globaliseringen bl.a. som følge af udflytning af danske industriarbejdspladser vil isoleret set trække i retning af, at importerede leverancer udgør en stadig større andel af industriens produktion. Herudover vil importandelen også være påvirket af det generelle konjunkturbillede. Således er der tendens til, at importerede leverancer udgør en stigende andel under en højkonjunktur og omvendt. Tabel 4 viser udviklingen i produktionsandelen af leverancer fra udenlandske vareproducerende erhverv. Tabel 4. Udenlandske vareleverancers andel af industrierhvervenes produktion 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 10,2 8,4 9,1 13,5-1,8 0,6 4,4 3,3 Fødevareindustri 6,3 7,3 10,2 15,8 1,0 3,0 5,6 9,5 Bygningsindustri 13,3 14,8 18,3 20,8 1,6 3,5 2,5 7,6 Jern og metalindustri 22,0 22,6 23,7 28,4 0,7 1,1 4,7 6,5 Kemisk industri 25,9 25,4 26,1 24,8-0,5 0,8-1,3-1,0 Transportmiddelindu. 31,5 30,5 34,0 33,2-1,0 3,5-0,9 1,7 Anden industri 17,6 17,4 19,6 24,4-0,2 2,1 4,8 6,8 Gnms., faste vægte 16,8 17,2 19,3 23,1 0,3 2,1 3,8 6,3 Gnms., løb. vægte 16,8 17,1 19,3 23,7 0,2 2,3 4,4 6,9 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Tabellen er ekskl. energi-leverancer. Generelt ses udenlandske underleverandører i dag at have noget større betydning end for 30 år siden. Og denne tendens til, at udenlandske underleverandører fylder mere og mere, har været tiltagende igennem perioden. Vurderet ud fra industrierhvervenes importleverancer har der således været højere globaliseringshastighed i 1990 erne end i 1980 erne og specielt i forhold til 1970 erne.

7 7 De sidste to rækker af tabel 4 viser, at der er en tendens til, at de nye erhverv i højere grad anvender udenlandske underleverandører end de gamle erhverv. (Importandelen stiger mere, når gennemsnittet udregnes med løbende vægte end med faste vægte). Sammenholdes den samlede stigning i udenlandske underleverandørers andel af produktionen med tallene i tabel 1 til 3 fås, at ca. 70 procent af stigningen er sket på bekostning af indenlandske underleverandører. Ca. ¼ af stigningen i udenlandske underleverandørers andel er sket på bekostning af egenproduktion. 3 Igennem 1990 erne har tre ud af de fire betydende industrierhverv, nemlig fødevareindustrien, jern og metal samt anden industri, oplevet stigende andel af leverancer fra udenlandske underleverandører. Det sidste betydende industrierhverv, kemisk industri, har oplevet faldende andel af udenlandske underleverancer i den seneste periode. Det sidste forhold skal sandsynligvis ses i forbindelse med, at medicinalindustrien udgør en stadig større andel af kemisk industri. Og medicinalindustrien er meget forskningstung, hvilket populært sagt betyder, at der i højere grad konkurreres på innovationer end på billige underleverandører. Figur 1 viser den årlige udvikling i udenlandske underleverandørers andel for de fire betydende industrierhverv. 3 Dette er beregnet som det fald, der har været i egenproduktionen udover, hvad stigende serviceleverancer kan forklare. Udover det her nævnte der modsvarer 95 procent af stigningen i udenlandske underleverandørers andel er der mindre bidrag fra energi og ikkevarefordelte skatter.

8 8 Figur 1. Udenlandske vareleverancers andel af industrierhvervenes produktion Procent Procent Fødevareindustri Anden industri Procent Procent Jern- og metalindustri Kemisk industri Den stigende andel for udenlandske underleverancer i tre af de fire betydende industrierhverv igennem 1990 erne ses forholdsvist klart af figur 1. Det ses endvidere, at denne stigende tendens er fladet ud de sidste tre til fire år. I kemisk industri der ikke har oplevet stigende andel af udenlandske underleverancer i 1990 erne er der omvendt tendens til stigende andel de sidste tre til fire år. Vurderet ud fra figur 1 har der overordnet set været kraftigere tendens til globalisering af industriproduktionen i 1990 erne end i de allerseneste år.

9 9 I dette lys er det bemærkelsesværdigt, at globaliseringsdiskussionen fylder betydeligt mere i mediebilledet nu, end den gjorde i løbet af 1990 erne. Industrierhvervenes eksportandele Isoleret set betyder de stigende importleverancer tab af danske arbejdspladser. Hvad der ofte overses i den offentlige debat er imidlertid, at den stigende globalisering jo også har givet danske industrivirksomheder øgede muligheder for at afsætte deres produkter i udlandet. Hvor ovenstående tabel 1 til 4 omhandlede input-strukturen, viser tabel 5 udviklingen i den andel af den danske industriproduktion, der afsættes på eksportmarkederne. Tabel 5. Danske industrierhvervs eksportandel 'erne 80'erne 90'erne Hele perioden Procent Procentpoint Nydelsesindustri 21,7 20,5 24,5 40,0-1,2 4,0 15,5 18,3 Fødevareindustri 35,9 43,6 51,2 59,2 7,7 7,6 8,1 23,3 Bygningsindustri 11,0 25,1 29,5 25,5 14,1 4,3-3,9 14,5 Jern og metalindustri 35,2 48,7 47,7 53,3 13,5-1,0 5,5 18,0 Kemisk industri 37,9 53,4 58,9 70,7 15,5 5,5 11,8 32,8 Transportmiddelindu. 44,1 45,5 45,6 40,7 1,4 0,1-4,9-3,4 Anden industri 17,4 25,9 32,2 36,4 8,5 6,2 4,3 19,0 Gnms., faste vægte 29,1 39,0 43,2 48,5 9,9 4,2 5,3 19,4 Gnms., løb. vægte 29,1 40,2 45,2 52,9 11,1 5,0 7,7 23,8 Anm.: Faste vægte fastholder erhvervssammensætningen fra perioden i hele perioden. Tabellen er ekskl. energi-erhverv. Der har været en kraftig stigning i industrivirksomhedernes eksportkvote. Igennem de sidste 30 år er eksportens andel af industriens samlede afsætning steget med knap 24 procentpoint. Inden for det sidste tiår har stigningen været på 7¾ procentpoint. Som det fremgår af de to sidste rækker i tabel 5, så er det især de nye industrierhverv, der har øget deres eksportandel. Sammenholdes udviklingen i de to sidste rækker i tabel 4 og 5 ses for det første, at industrivirksomhedernes eksportandel er vokset betydeligt hurtigere end deres importandel. Og det gælder også i 1990 erne, hvor importandelen steg hurtigst. For det andet ses større international orientering for de nye industrierhverv end for de gamle industrierhverv både på input- og outputsiden. Og mervæksten i

10 10 eksportandelen for de nye erhverv er større end mervæksten i importandelen. Det er især den kemiske industri, der har øget sin eksportandel igennem perioden. Der er igennem de sidste 30 år sket noget nær en fordobling af den kemiske industris eksportandel, således at godt 70 procent af produktionen afsættes på eksportmarkederne i dag. Og sammenholdes dette med udviklingen i tabel 4 ses, at dette er sket uden, at importindholdet er øget. Nu kunne man selvfølgelig hævde, at udviklingen afspejler, at danske industrivarer er blevet udkonkurreret på det danske marked. Dette argument virker dog ikke særligt robust, da sandsynligheden for at blive udkonkurreret på sit hjemmemarked er klart mindre end sandsynligheden for at blive udkonkurreret på eksportmarkederne. Det er således vigtigt for forståelsen af effekterne på dansk økonomi og beskæftigelse af øget international arbejdsdeling globalisering at der ikke alene tages udgangspunkt i beskrivelser af inputsammensætningen for danske industrivirksomheder.

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights:

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights: Økonomisk analyse 14. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud Highlights:

Læs mere

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU ØKONOMISK ANALYSE Produktionen i Danmark er på før-krise-niveau Dansk industrivirksomheder nyder godt af en stærk konkurrenceevne. Både kapacitetsudnyttelsen

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Det fremstår ofte i den økonomiske debat, at årsagen til, at Danmark stadig sidder fast i krisen, er, at vi har et stort konkurrenceevne- og

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION 24. februar 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION Inflationen er stigende og ligger over udlandets. Ifølge de seneste pristal var inflationen i januar 2,6 procent (årsniveau),

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 1 år Danmarks Statistik har lavet en større data- og metoderevision af det danske nationalregnskab. Sammenholdt med det gamle nationalregnskab

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION MARTS

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION MARTS i:\marts-2001\ervh-a-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen 19. marts 2001 DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION MARTS 2001 En analyse af udviklingen i værditilvæksten på detaljeret brancheniveau illustrerer først

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Import fra Kina løfter dansk. 23 mia. kr. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Import fra Kina løfter dansk. 23 mia. kr. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Import fra Kina løfter dansk købekraft med 23 mia. kr. Open for Business Import fra Kina løfter dansk købekraft med 23 mia. kr. Dansk økonomi er afhængig af import

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Internationale virksomheder

Internationale virksomheder Internationale virksomheder Februar 2011 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, februar 2011-02-09 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Input-output analyser for byggeriet

Input-output analyser for byggeriet Input-output analyser for byggeriet Erhvervs- og Byggestyrelsen 2008 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Resumé...4 Kapitel 1 - Byggeriet i det økonomiske kredsløb...5 Kapitel 2 - Hvem bygger?...8 Kapitel

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst.

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Notat Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere