MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS"

Transkript

1 HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health, Quality of Life, and Social Functioning in Adults. Campbell Collaboration, 2012 Artiklen er skrevet af Katrine Strøjer Madsen, SFI Campbell og godkendt af forskningsoversigtens forfatter. Se desuden MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS Stress er blevet en folkesygdom, og kan have store negative konsekvenser, hvis man er meget stresset, eller hvis det står på over en længere periode. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programmer giver træning i mindfulness som en selvledelsesstrategi til at reducere stress og til bedre at kunne håndtere følelser. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR programmer kan være med til at afhjælpe stress og give folk redskaber til bedre at kunne håndtere en travl hverdag. Derudover dokumenterer forskningsoversigten andre positive effekter ved MBSR programmerne såsom forøget livskvalitet, udvikling af empati og et bedre helbred. Det er en vigtig information at vide, at MBSR har en dokumenteret effekt samt at denne effekt ikke blot ses i form af symptomreduktion, men også ses på mål for personlig udvikling og andre positive parametre siger psykolog Antonia Sumbundu. HVAD ER MINDFULNESS? Mindfulness er blevet en udbredt og populær behandlingsform herhjemme og udbydes på et større antal kurser. Der er blandt andet flere kommuner, som henviser ledige og sygedagpengemodtagere til kurser i mindfulness. Mindfulness defineres i forskningsoversigten som evnen til at være sig bevidst om indtryk, tanker, følelser og omgivelser uden at være fordømmende, men derimod forholde sig åben, nysgerrigt og accepterende overfor dem. Tanken bag mindfulness er, at denne træning i at opøve ens bevidsthed kan være med til at afhjælpe stress og stress-relaterede lidelser. Denne forskningsoversigt er afgrænset ved kun at medtage studier, der undersøger en bestemt form for mindfulness træning kaldet MBSR programmer. MBSR er et velbeskrevet træningsprogram udviklet af den amerikanske stress-ekspert Jon Kabat- Zinn sidst i 1970 erne. Gennem simple mentale og fysiske øvelser søger det 8 uger lange program at optræne deltagernes evne til større nærvær og fokuseret opmærksomhed. Målet er, at deltagerne gennem arbejdet med krop og åndedræt skal opnå en større bevidsthed omkring, hvad der sker indeni dem og omkring dem, og

2 hvordan de kan bruge denne øgede bevidsthed til bedre at tackle udfordringerne i deres hverdag. STOR VIRKNING I FORHOLD TIL PSYKISKE LIDELSER MBSR programmer kan være et attraktivt tilbud, hvis man er interesseret i at forbedre hvordan, man tackler stress. Forskningsoversigten viser, at MBSR programmer har positive effekter på deltagernes mentale helbred, og dette gælder både deltagere med fysiske og psykiske problemer. Programmerne har dog størst effekt i forhold til de psykiske lidelser, mens den for de fysiske er mindre udtalt. Psykiske problemer dækker her over angst, depression og stress, og kan variere fra mildere former til at være af mere moderat karakter, men omfatter ikke sværere psykiske lidelser. Derudover er der bevis for, at MBSR programmerne har en positiv indvirkning på deltagernes personlige udvikling, såsom evnen til at overkomme ting, udvikling af empati samt livskvalitet. Virkningen i forhold til den personlige udvikling baserer sig dog på forskning af svagere karakter. Det er dog stadig uvist, hvor længe programmerne skal vare for at opnå en effekt. FAKTA OM FORSKNINGSOVERSIGTEN Forskningsoversigtens resultater bygger på en metaanalyse af 26 internationale effektstudier, hvori der samlet set har deltaget forsøgspersoner. Dette vil sige, at forskerne har sammenholdt 26 studier for at afdække hvilke effekter MBSR-kurset har haft for de medvirkende på tværs af de inkluderede studier. Alle de medtagne studier er randomiserede kontrollerede forsøg, hvilket betyder, at en patientgruppe har modtaget MBSR, mens en anden patientgruppe har modtaget en anden eller slet ingen behandling. Herved kan effekten af MBSR-programmet isoleres. Studier fra flere forskellige lande, nemlig USA, Norge, Sverige, Tyskland, Schweiz og Holland indgår i forskningsoversigten. De inkluderede studier i forskningsoversigten beskæftiger sig med forskellige variationer af MBSR programmet. Mængden af den ugentlige træning varierer, og programmerne strækker sig fra 4 til 8 ugers varighed. En tredjedel af studierne inkluderer deltagere med milde til moderate psykiske problemer, en tredjedel af studierne inkluderer deltagere med forskellige somatiske lidelser, og den sidste tredjedel af studierne inkluderer folk fra den almene befolkning. Studierne målte heller ikke på de samme faktorer hos deltagerne. Trods den store variation studierne imellem er resultaterne på tværs af studierne dog meget ens, hvilket indikerer, at programmet er relevant og kan gøre en forskel. MANGLENDE FORSKNING PÅ OMRÅDET Folk der lider af stress søger i højere og højere grad mod MBSR for at få hjælp. Forfatterne pointerer derfor vigtigheden af at undersøge, om MBSR programmerne virker, for hvem de virker og under hvilke omstændigheder de virker. Det kunne være interessant i fremtidige studier at afdække programmets effekt i forhold til deltagernes sociale trivsel og arbejdsevner, hvilket forskningen endnu ikke kan sige meget om. Derudover rummer eksisterende forskning heller ikke endeligt svar på, hvor længe det er nødvendigt at følge programmet for at opnå en effekt, samt hvilken effekt det har at følge MBSR-kurset på længere sigt.

3 METODEN BAG RESULTATET Forskningsoversigten baserer sig på 31 studier, hvor deltagere var randomiseret til et MBSR-forløb eller anden behandling (oftest en venteliste). 26 studier bidrog til metaanalysen (1.456 deltagere). Studier fra flere forskellige lande er medtaget; USA, Norge, Sverige, Tyskland, Schweiz og Holland. En tredjedel af studierne inkluderer personer med milde til moderate psykiske problemer, en tredjedel beskæftiger sig med folk med varierende somatiske lidelser og en tredjedel af studierne beskæftiger sig med deltagere fra den almindelige befolkning. Deltagerne inkluderede ikke børn og personer med kognitive lidelser eller svære mentale sygdomme. STRESS I DANMARK Stress er ikke en sygdom men som udgangspunkt en helt naturlig og hensigtsmæssig psykofysiologisk reaktion (alarmtilstand). Men vedvarende langvarig stress kan være en risikofaktor for at udvikle helbredstruende problemer, herunder fysiske og/eller psykiske sygdomme. Stress har ikke bare en, men flere definitioner. Stress kan defineres som en belastningstilstand, som afhænger dels af belastningen (der kan komme fra omgivelserne eller fra individet selv), dels af den individuelle følsomhed og reaktionstilbøjelighed. Statens Institut for Folkesundhed fastslår, at stress er et stigende folkesundhedsproblem. Cirka danskere, svarende til % af befolkningen, har symptomer på alvorlig stress hver dag. Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. REFERENCER

4 PRAKSIS I DANMARK Bidrag fra Antonia Sumbundu, cand.psych med erfaring indenfor behandling med MBSR. Denne Campbell forskningsoversigt kan få betydning for de anbefalinger, vi som rådgivende og henvisende instanser giver personer med stressrelaterede belastninger eller som potentielt er i risiko derfor. Det drejer sig om en meget stor gruppe mennesker i dagens Danmark. MBSR i forhold til alternative tilbud På baggrund af fundene i forskningsoversigten bliver jeg som kliniker nysgerrig omkring, hvordan effekten af MBSR ser ud i sammenligning med interventioner, der enten tidligere er fundet virksomme, eller som man formoder er virksomme. Det er naturligvis vigtigt at vide, at MBSR har en effekt bredt set, når man sammenligner med ventelister eller sædvanlig behandling, som er omdrejningspunktet for Campbell forskningsoversigten, men vi vil også gerne vide, hvordan det ser ud, når man sammenligner MBSR med en aktiv kontrol intervention, og her er der noget, som tyder på, at billedet ikke er så entydigt. Har alle lige meget glæde af MBSR? Som vi ser i forskningsoversigten, tilbydes MBSR både til kliniske og ikke-kliniske populationer, fordi der er fokus på nogle almene processer, som antages at være af afgørende betydning for fysisk og psykisk sundhed og udvikling. Med andre ord antages det, at alle kan have gavn af en højere grad af bevidsthed og nærvær. Men når det så er sagt, så påviser forskningsoversigten også en generelt større effekt blandt personer med højere niveauer af psykiske symptomer. Så på den ene side ser vi en generel effekt på tværs af kliniske og ikke-kliniske grupper og grupper med forskellig belastningsgrad. På den anden side ser vi, at effekten af MBSR er størst blandt personer, der som udgangspunkt er mere symptombelastede. Det synes således vigtigt at få belyst spørgsmålet om, hvem der har mest gavn af MBSR interventioner, ikke blot eventuelt forskellige diagnostiske grupper, men også mulige forskelle inden for den samme gruppe og blandt ikke-kliniske populationer. Udbredelsen af evidens-baseret behandling Fra forskningen i psykoterapi har det vist sig, at der kan være forskellige udfordringer forbundet med at få udbredt relevante evidensbaserede psykologiske behandlingstilbud. Jeg vil mene, at de evidensbaserede mindfulness interventioner potentielt står med nogle af de samme udfordringer i fremtiden. Forskningen indenfor psykoterapi viser en kløft mellem de evidensbaserede interventioner, de behandlingstilbud som findes, og det behandlere gør i praksis. Derfor er der stor forskel på vores viden om behandlinger med dokumenteret effekt, og de behandlingsforløb patienter faktisk har adgang til. Det er heller ikke ualmindeligt, at behandlere antager, at det er bedre at udvælge delelementer fra forskellige protokoller, snarere end at følge standardiserede interventioner eller manualer også selvom der ikke er evidens for, at det giver en bedre effekt.

5 Indenfor psykoterapien viser det sig, at terapeutens kompetence har betydning for effekten af terapien og der er grund til at antage, at det samme gør sig gældende for MBSR. Derfor er det vigtigt at overveje hvordan vi kan sikre kompetente mindfulness undervisere. MBSR i fremtiden Hvis vi i forhold til MBSR og andre mindfulness interventioner skal undgå nogle af de beskrevne udfordringer i forbindelse med evidensbaseret psykoterapi, kræver det stor åbenhed på området, samt at de forskellige parter er interesserede i en dialog. På den måde kan forskningen være vejledende for praksis, samtidig med at der er plads til nye tiltag. Samtidig med at vi glæder os over de positive forskningsresultater, der viser at MBSR kan være til gavn for mange, så bør vi være opmærksomme på følgende: 1. Sikre, at der er tilstrækkelige undervisning- og træningstilbud for mulige undervisere og tilbud om efteruddannelse og supervision for nuværende undervisere. 2. Sikre, at potentielle MBSR deltagere får adgang til information om metoden, så den kan indgå i deres overvejelser mellem forskellige valgmuligheder. 3. Opfordre til en løbende evaluering af effekten af MBSR programmer. Dette skal sikre, at såvel frafaldsrater som niveauer på både symptomreduktion og mål for positive parametre er på linje med det, man kan forvente ifølge forskningen på området. Indholdet i boksen er et udtryk for Antonia Sumbundus holdning. Indholdet er et uddrag af mere fyldestgørende kommentarer fra Antonia Sumbundu. Læs hele bidraget på SFI Campbell s hjemmeside.

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Redaktion og korrektur: Cand.mag. Iben Stephensen & cand.psych. Søren Møller

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere