STRATEGI FOR SUNDHED.DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015"

Transkript

1 STRATEGI FOR SUNDHED.DK

2 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og vedligehold 8 Leveranceorganisation der giver værdi 9 Opsummering af mål 11

3 Forord Hvad er det særlige ved sundhed.dk, og hvilken rolle skal portalen og organisationen bag spille i de kommende år? En del af svarene findes i denne strategi, som giver parternes samarbejde om sundhed.dk en fælles retning. Der samarbejdes meget om sundheds-it, og det er også et område med store gensidige afhængigheder. Der er med andre ord brug for fælles retning! Den fælles retning skal hjælpe til at borgere i eller på vej ind i et sundhedsforløb oplever øget involvering, bedre kvalitet, og at sundhedsområdets kommunikation bliver mere digital. Inden denne strategi er udløbet, skal op mod 80 % af al det offentliges kommunikation med borgerne foregå via digitale kanaler. Strategien er vedtaget af parterne bag sundhed.dk, nemlig: Regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL. Undervejs i forberedelserne har der været holdt møder i relation til parallelle strategier, hvor sundhed og digitalisering krydses herunder fx Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Bent Hansen Formand for sundhed.dk s bestyrelse Denne strategi svarer ikke selvstændigt på, hvor hurtigt gamle kommunikationsformer forsvinder og nye, digitale dukker op, men den sikrer, at sundhed.dk kan tjene som fundament, når nye digitale løsninger opstår, og beskriver hvilken helhed, nye løsninger kan spille sammen med. Formål med Strategi for sundhed.dk Strategi for sundhed.dk skal fungere som parternes sammenhængende plan for, hvordan brugerne skal finde og møde tilbud fra sundhed.dk i de kommende år og hvordan tilbuddene udbygges og videreudvikles. Strategien bygger videre på det strategiske grundlag, der blev fastsat med vedtagelsen af Strategi og Handleplan for sundhed.dk Strategien skal være styrende for prioritering af den videre udvikling af portalen. Strategien skal medvirke til at sikre, at sundhed.dk konsolideres yderligere som knudepunkt for digitalisering, og at løsninger udbredes i højere grad. En formuleret og accepteret strategi skal desuden sikre en generel forventningsafstemning i forhold til sundhed.dk s parter og omverden. Målet er at skabe et troværdigt og forudsigeligt grundlag for portalens videre udvikling, som er bredt forankret i partnerskabskredsen. Således skal strategien give retning uden at have karakter af en definitiv opgaveliste. 3

4 Hvad skal sundhed.dk? Behovet, som oprindeligt samlede sundhedsvæsenets parter om at etablere en fælles digital platform, findes stadig. Derfor videreføres også vision og mission: Sundhed.dk s mission er: At være samlingspunkt for den internetbaserede sundhedsinformation og bindeled for den elektroniske kommunikation mellem hhv. brugere og aktører i det danske sundhedsvæsen. Sundhed.dk s vision tager afsæt i sundhed.dk s mission som IT-mæssigt bindeled mellem patienter og de sundhedsfaglige parter, der er involveret i patientbehandlingen. Sundhed.dk s vision er på den baggrund formuleret som: Den bedste indgang til et sammenhængende og effektivt e-sundhedsvæsen. I 2011 udviklede Styregruppen et præciseret fokus, som gav yderligere retning til prioritering af projekter og indsatser fremadrettet: Sundhed.dk skal primært understøtte kommunikationen mellem sundhedsvæsenet og borgere i de situationer, hvor der er tale om et konkret sundhedsforløb (af enhver type), eller hvor patienten er på vej ind i et sundhedsforløb. Det præciserede fokus er en skærpelse af sundhed.dk s strategiske mål. Dette fokus støtter idégenerering og prioritering af projekter, så de mest relevante projekter udvælges af sundhed.dk s Styregruppe. Det præciserede fokus knytter an til de mål, som er formuleret for portalens to primære målgrupper, borgerne og de sundhedsprofessionelle. Således har visionen for sundhed.dk sigte på slutbrugerne af portalens indhold og tjenester. Fakta: Hvad er et sundhedsforløb? Det er desuden en vigtig opgave at udvikle tjenester og indhold lanceret på sundhed.dk til supplerende fremvisning på partnerkredsens øvrige platforme. Hvem skal sundhed.dk have som brugere? Borgere er målgruppe som brugere eller patienter i sundhedsvæsenet. Den primære målgruppe for sundhed.dk blandt borgere er borgere, som er i et sundhedsforløb eller er på vej ind i et sundhedsforløb. Borgeren er også målgruppe som pårørende og primært når den pårørendes brug af sundhed.dk sker for at støtte et konkret patientforløb. Sundhedsfaglige er målgruppe som behandlere i sundhedsvæsenet. Den primære målgruppe for sundhed.dk blandt sundhedsfaglige er sundhedsfaglige med bruger-/patientkontakt, som kan lade sundhed.dk indgå som støtteværktøj i mødet med patienten. Borgere og sundhedsfaglige er ligeværdige målgrupper for sundhed.dk. Ligeværdigheden afspejles i, at målsætningerne i forhold til de to målgrupper griber ind i hinanden. Data og information fra sundhedsvæsenet skal således præsenteres, så det kan gøre en forskel for borgeren i sundhedsforløbet. Samtidig skal data fra borgeren indsamles i en form, så sundhedsfaglige kan inddrage data optimalt i sundhedsforløbet. De opsamlede data vil for det sundhedsfaglige personale være et supplement til de lokale it-systemer, hvor sundhed.dk for borgeren vil den primære indgang til egne data og information om sundhedsvæsnet. Ud over at betjene grupperne hver især, skal sundhed.dk dermed samtidig understøtte dialogen og samarbejdet mellem dem. Ordet sundhedsforløb dækker over, at fokus for sundhed.dk s parter er bredere end det, man normalt forbinder med behandlingsforløb eller patientforløb Ordet sundhedsforløb dækker forebyggelse, undersøgelser, behandling, genoptræning, hjælpemidler og rehabilitering. 4

5 Borgerne som målgruppe For borgeren som målgruppe er det fortsat formålet: at involvere brugere af sundhedsydelser som aktive, engagerede og oplyste medspillere i et åbent og tilgængeligt sundhedsvæsen. Sundhed.dk skal således: medvirke til at sikre fri og lige adgang til sundhedsvæsenet ved at informere borgeren og yde hjælp til at navigere i sundhedsvæsenet. skabe sammenhæng i fremviste data og informationer, så borgeren får et optimalt udgangspunkt for handling i sin aktuelle situation og kan tage kvalificeret medansvar for sundhedsforløbet. støtte borgeren i at være ligeværdig part i et behandlingsforløb og samtidig styrke patientens egne ressourcer i forbindelse med den konkrete sygdomsbehandling (patient empowerment). Borgerens adgang til egne data via sundhed.dk skal løbende udbygges med indhold og funktioner, så flest borgere involveres og finder egenomsorg relevant og vedkommende. Findes relevante behandlingsrelaterede informationer eller data i elektronisk form, skal sundhed.dk være borgerens foretrukne indgang. Sundhed.dk er samtidig et elektronisk dialogredskab i borgerens kontakt til sundhedsvæsenets professionelle parter, herunder den praktiserende læge. Der skal i stigende grad være fokus på løsninger, der sætter borgerne i stand til at betjene sig selv på tværs af de ansvarlige sundhedsmyndigheder og uafhængigt af sundhedsvæsenets normale åbningstider. Tilbuddet til borgeren skal styrkes, hvad angår personaliserede data og interaktion med særligt fokus på konkrete patientforløb og øget mulighed for, at borgeren kan bidrage til overvågning og behandling af egen sygdomstilstand via internettet. Frem mod udgangen af 2015 skal der forstærket fokus på at: understøtte patient empowerment herunder udvikle sundhed.dk som platformen, hvor egen-indtastede værdier fra spørgeskemaer ved indkaldelser, i telemedicinske løsninger eller målinger fra hjemmeudstyr vises (og eventuelt opsamles). udvide de personlige data, så det samlede tilbud bedst muligt understøtter patientens handlinger i den nuværende situation. Konkret betyder det, at overblik over aktuelle og historiske forløb suppleres med data over kommende aftaler, muligheder for booking mv. Udfoldelsen af dette mål afhænger af udviklingen af fælles løsninger i partnerkredsen. Sundhed.dk skal desuden indirekte gavne patienten ved at forbedre den interne udveksling af data og viden mellem sundhedsvæsenets aktører. Borgeren i rollen som pårørende: Den primære målgruppe for sundhed.dk er borgere, som er i et sundhedsforløb eller er på vej ind i et sundhedsforløb. Borgeren er også målgruppe som pårørende og primært når den pårørendes brug af sundhed.dk sker for at støtte et konkret patientforløb. Borgeren skal have mulighed for som pårørende at støtte et alvorligt sygt familiemedlem ved at der gives samtykke til, at den pårørende involveres og får adgang til patientens personlige sundhedsdata samt får mulighed for at indgå i datafællesskabet mellem patient og sundhedsprofessionelle. For forældre bør deres adgang til egne data suppleres med en adgang, der støtter forældre/værger i at tage ansvar for deres mindre børns sundhed via Barnets bog/journal e.l. Dette arbejde afhænger af tæt samarbejde med parterne. 5

6 De sundhedsprofessionelle som målgruppe For de sundhedsprofessionelle som målgruppe er det formålet: at sikre øget kvalitet, effektivitet og sammenhæng i patientbehandlingen gennem optimering af det kliniske beslutningsgrundlag på tværs af de sundhedsprofessionelle aktører Overblik, videndeling, tilgængelighed, kommunikation og hurtig adgang er nøgleordene for den sundhedsprofessionelle anvendelse af sundhed.dk. Portalen skal levere viden og data som kvalificerer den kliniske arbejdsgang samt medvirke til øget tværfagligt samarbejde og koordinering på tværs af sektorer. På den baggrund formuleres målet for denne målgruppe som: For de sundhedsprofessionelle skal sundhed.dk på den ene side være det tværgående sundhedsfaglige extranet, der som en integreret del af den kliniske IT-arbejdsplads tilbyder synkron udveksling af data og på den anden side være serviceudbyderen, der - evt. uafhængigt af portalløsningen - udbyder IT-løsninger direkte til de sundhedsprofessionelle. For de sundhedsprofessionelle skal sundhed.dk: medvirke til, at alle relevante data om patientens sygdomstilstand er tilgængelige, når det er relevant, give online adgang til oplysninger om aktuelle og historiske behandlingsforløb og understøtte den tværgående kommunikation mellem behandlere og patienten hjælpe til at give adgang til supplerende data fra patienter, som fx besvarer spørgeskemaer ved indkaldelser, kommenterer egne data, monitorerer egen sundhedstilstand eller har hjemmeudstyr, som løbende måler værdier. minimere informationstab i overleveringssituationer, når patienten flytter fra et behandlingsled til et andet og på den måde medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb. sikre synlighed om henvisning til sundheds- og forebyggelsestilbud uanset udbyder samt tilbyde overblik over ydelser i det nære sundhedsvæsen, efterhånden som kommuners indhold finder en ensartet form For de sundhedsprofessionelle brugere vil elektroniske patientjournaler være det primære redskab i den kliniske ITarbejdsplads. Her vil der typisk være tale om meget store og komplekse systemer, som er specielt designet til at løse specialiserede og behandlingskritiske opgaver tæt på den kliniske dagligdag. Sundhed.dk er derfor fortrinsvis et støttesystem, der kan supplere de lokale systemer med information, som ikke er født, lagret eller på anden vis tilgængelige via de lokale systemer. Sundhed.dk kan på denne vis supplere kliniske it-systemer ved at understøtte telemedicinske projekter gennem fremvisning (og eventuelt opsamling) af data fra borgernes egen-indtastning og fra målinger via udstyr i eget hjem mv. Sundhed.dk kan desuden for sundhedsfaglige være en nødopslagsmulighed og en overgangsordning. I tillæg til de kliniske data skal sundhed.dk tilbyde beslutningsstøtte i form af relevante opslagsværker og oversigter samt viden, som den sundhedsprofessionelle kan bruge til hurtigt at informere sin patient. Sundhed.dk s infrastruktur skal desuden udbygges til i højere grad at fungere som en udbyder af integrerede elektroniske services. Sundhed.dk skal således fungere som udbyder af services og data, som kan anvendes af lokale kliniske systemer med henblik på at understøtte en sømløs udveksling og brug af relevante data i konkrete patientforløb. Fakta: Hvad menes med sømløs sammenhæng mellem systemer? Hvis en sundhedsfaglig arbejder i et andet system, kan det lette arbejdsgange, at der er nem adgang til information og data på sundhed.dk. Det kan fx være, at der på hospitalet er en knap i journalsystemet, så lægen hurtigt kan finde de data om samme patient, som ikke findes i det lokale system. Det kan også være løsninger som Linkportalen, hvor den praktiserende læge har en diagnosekode i eget system og hurtigt kan finde sundhed.dk-indhold relevant i forhold til denne diagnose. Der skal inden sommer 2013 udarbejdes en analyse af, hvordan data fra patienten bedst muligt indsamles og hvordan det sikres, at data stilles til rådighed for behandlerne på den mest hensigtsmæssige måde. 6

7 Tilpasninger til brug af mobile enheder Både borgerne og sundhedsvæsenets medarbejdere får løbende ny adfærd i forbindelse med brug af internettet. Mens it-udviklere for blot år tilbage kunne nøjes med at optimere internetsider til bestemte skærmopløsninger anvender brugerne ved indgangen af 2013 over 200 forskellige skærmopløsninger ikke mindst fordi flere bruger internettet via forskellige mobile enheder som smartphones og tablets. De mobile enheders andel af brugen af sundhed.dk skønnes i sidste del af strategiperioden at komme til at udgøre mellem en fjerdedel og halvdelen af den samlede brug. For at komme overordnede mønstre i medievanerne i møde, må sundhed.dk følge med brugernes adfærd og tilpasse sine tilbud, så brugeren får mest muligt udbytte af sundhed.dk også når brugeren ikke er på internettet via en traditionel computer. Skiftet i brugeradfærd betyder, at sundhed.dk skal optimere portalens visning og navigation til parallel brug via smartphones og tablets. Sundhed.dk skal derfor have et responsivt design, der kan tilpasse sig forskellige skærmstørrelser mv. Desuden skal sundhed.dk hurtigst muligt understøtte login via NemID (eller alternativer), når en national sikkerhedsløsning er udviklet til mobile enheder. Der skal inden sommer 2013 udarbejdes en konkret strategi for præsentation af sundhed.dk s indhold eller dele af det i et mobilt site eller via apps e.l. 7

8 Tilgængelighed og vedligehold For sundhedsprofessionelle brugere kan data og information fra sundhed.dk opleves som missionskritisk. Det betyder, at sundhed.dk s tjenester skal være tilgængelige og at planlagt nedetid placeres, så generne for sundhedsprofessionelle brugere minimeres. Sundhed.dk skal i den kommende tid fortsat sikre portalens oppetid og indgå i dialog om forbedring af eksterne systemers oppetid i en grad så sundhedsvæsenet i øget grad kan gøre digitale løsninger obligatoriske via sundhed.dk Det skal også sikres, at der gennemføres vedligehold og videreudvikling af sundhed.dk og af de tjenester, som bygges på sundhed.dk Fakta: Hvad kan være årsag til manglende tilgængelighed? Driftsproblemer på sundhed.dk Planlagt nedetid på sundhed.dk i forbindelse med test af ny funktionalitet. Driftsproblemer på sundhedsdatanettet Driftsproblemer/lange svartider hos ekstern datakilde Driftsproblemer med NemID Manglende kapacitet på brugerens lokale pc eller netværk. 8

9 Leveranceorganisation der giver værdi Afhængig af brugerens situation og behov kan sundhed.dk levere en eller flere af følgende til parterne: Øget inddragelse, øget kvalitet i opgaveløsningen eller betjening af borgeren på lavest effektive omkostningsniveau. Ved udvikling af nye tilbud skal parterne bag portalen opleve en dokumenteret merværdi ved at anvende sundhed.dk til konkrete løsninger. Udgangspunktet er, at der med sundhed.dk er etableret et fælles IT-koncept og et organisatorisk set-up, som samlet set skal understøtte parternes forretningsmæssige og sundhedspolitiske målsætninger. De konkrete fordele skal i den forbindelse enten kunne realiseres i form af økonomiske og tidsmæssige besparelser, øget synlighed og anvendelse af konkrete tjenester eller forbedret kvalitet og sammenhæng i de etablerede løsninger. For at understøtte den sammenhængende brugeroplevelse skal sundhed.dk frem mod udgangen af 2015 opprioritere visning af data via bedre integrationsmodeller. Dette skal i sidste ende give merværdi til parterne i form af forbedring af brugeroplevelsen og synergi mellem forskelligt indhold på sundhed.dk. Sundhed.dk bør tænkes ind i parternes egne sundheds-, ITog kommunikationsstrategier, og sundhed.dk kan med fordel indgå som leveranceorganisation, der leverer det ønskede, når blot sundhed.dk s Styregruppe prioriterer den pågældende leverance. I sundhed.dk s Styregruppe sidder repræsentanter for de forskellige parter. Sundhed.dk-samarbejdet tilfører parterne værdi ved at: fremvise indhold og understøtte, at indhold udarbejdes i overensstemmelse med brugernes behov. hjælpe til at beskrive og udvikle løsninger, som har høj kvalitet gennem sammenhæng til øvrige løsninger, samt udvikles hurtigere og billigere ved brug af etablerede og velafprøvede arkitekturer, integrationsmodeller og fælles funktionalitet. overvåge brugernes og offentlighedens behov, kendskab og brug, samt arbejde for øget kendskab til tilbud Frem mod udgangen af 2015 skal sundhed.dk-sekretariatet i øget grad arbejde for at: udvikle tjenester og indhold (fx opslagsværker), der bygges og udgives på sundhed.dk, til parallel fremvisning på partnerkredsens øvrige platforme (IT-arbejdsplads og hjemmesider) som supplement til sundhed.dk overvåge og løbende forbedre prioriteret sundhed.dk-indholds placering i søgemaskiner ved at anvende viden om løbende tilpasning af disse søgemaskiners algoritmer mv. Fakta: Hvad er en god integrationsmodel? Af hensyn til sundhed.dk s brugere og indpasning i sammenhængen, er det bedst at data, som leveres fra sundhed.dk s kilder, ikke på forhånd er låst fast i en præsentation, der vises i en rude på sundhed.dk. Det er derimod bedre, at der er fleksibilitet til at omorganisere elementer og design til den logik, som passer bedst til brugssituationerne. I teknisk sprog kan det udtrykkes ved, at visning af data via webservice skal opprioriteres af parterne, så fremstilling via framinger samtidig kan minimeres. Med hensyn til arbejdsform og råderum har sundhed.dk-organisationen har i en periode koncentreret sig om at være en leveranceorganisation, der reagerer på bestillinger fra stat, regioner og kommuner. I den kommende periode ønsker parterne at sundhed.dk-sekretariatet agerer mere proaktivt i sundhedsvæsenet og hjælper parterne til at definere de bestillinger, som tilfører sundhedsvæsenet mest værdi og synergi. Sundhed.dk-sekretariatet skal trods ønsker fra nogle parter ikke arbejde med at: engagere sig i implementeringsfasen, når IT-udviklingen i traditionel forstand er tilendebragt. 9

10 Fakta: Oplevelse af medejerskab Den fortsatte forankring af sundhed.dk skal konstant være i fokus. Det er bl.a. centralt, at medejerskabet til sundhed.dk udfoldes på alle relevante niveauer hos parterne bag portalen. Målet er at sikre en maksimal udnyttelse af samarbejdets synergi-potentiale. Et væsentligt element i den fortsatte udbygning af samarbejdet er således også, at sundhed.dk indplaceres i den løbende strategiske og operationelle planlægning på tværs af nationale, regionale og lokale myndigheder på sundhedsområdet. Det er en afgørende forudsætning for indfrielsen af sundhed.dk s mission og vision, at sundhed.dk s parter aktivt støtter op om sundhed.dk-samarbejdet ved at: deltage aktivt og vedvarende i sundhed.dk s beslutningsfora og netværk opdatere og vedligeholde indhold på sundhed.dk, så det altid er aktuelt deltage aktivt og vedvarende i afklaring af projektideer og konkrete projekter vedligeholde tjenester aktivt og proaktivt, herunder medvirke til at framede løsninger afløses af løsninger, der kan integreres bedre på sundhed.dk som web-services. engagere sig i udviklingen af nye tjenester 10

11 Opsummering af mål Her opsummeres konkrete opgaver på baggrund af strategiens formuleringer. I perioden skal sundhed.dk udvikles som platformen, hvor egen-indtastede værdier fra spørgeskemaer ved indkaldelser, i telemedicinske løsninger eller målinger fra hjemmeudstyr vises (og eventuelt opsamles). udvide de personlige data, så det samlede tilbud bedst muligt understøtter patientens handlinger i den nuværende situation. Konkret betyder det, at overblik over aktuelle og historiske forløb suppleres med data over kommende aftaler, muligheder for booking mv. Udfoldelsen af dette mål afhænger af udviklingen af fælles løsninger i partnerkredsen. give pårørende mulighed for at støtte et alvorligt sygt familiemedlem ved at der gives samtykke til, at den pårørende involveres og får adgang til patientens personlige sundhedsdata samt får mulighed for at indgå i datafællesskabet mellem patient og sundhedsprofessionelle. støtte forældre/værger i at tage ansvar for deres mindre børns sundhed via Barnets bog/journal e.l. Dette arbejde afhænger af tæt samarbejde med parterne. udarbejde en analyse af, hvordan data fra patienten bedst muligt indsamles og hvordan det sikres, at data stilles til rådighed for behandlerne på den mest hensigtsmæssige måde. hjælpe til at give sundhedsfaglige adgang til supplerende data fra patienter, som fx besvarer spørgeskemaer ved indkaldelser, kommenterer egne data, monitorerer egen sundhedstilstand eller har hjemmeudstyr, som løbende måler værdier. udarbejde en konkret strategi for præsentation af sundhed.dk s indhold eller dele af det i et mobilt site eller via apps e.l. optimere portalens visning og navigation til parallel brug via smartphones og tablets. Sundhed.dk skal have et responsivt design, der kan tilpasse sig forskellige skærmstørrelser mv. hurtigst muligt understøtte login via NemID (eller alternativer), når en national sikkerhedsløsning er udviklet til mobile enheder. sikre portalens oppetid og indgå i dialog om forbedring af eksterne systemers oppetid i en grad så sundhedsvæsenet i øget grad kan gøre digitale løsninger obligatoriske via sundhed.dk sikre, at der gennemføres vedligehold og videreudvikling af sundhed.dk og af de tjenester, som bygges på sundhed.dk opprioritere visning af data via bedre integrationsmodeller. udvikle tjenester og indhold (fx opslagsværker), der bygges og udgives på sundhed.dk, til parallel fremvisning på partnerkredsens øvrige platforme (IT-arbejdsplads og hjemmesider) som supplement til sundhed.dk overvåge og løbende forbedre prioriteret sundhed.dk-indholds placering i søgemaskiner ved at anvende viden om løbende tilpasning af disse søgemaskiners algoritmer mv. 11

12 Vedtaget af sundhed.dk s bestyrelse på mødet d

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere