Naturlig og kompliceret sorg hos voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturlig og kompliceret sorg hos voksne"

Transkript

1 EPOS ENHED FOR PSYKOONKOLOGI OG SUNDHEDSPSYKOLOGI PSYKOLOGISK INSTITUT AAHUS UNIVERSITET 1 Naturlig og kompliceret sorg hos voksne V. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.)

2 Program, 1. dag. 2 Akutte reaktioner. Naturlig og kompliceret sorg. Sorg ved andre typer af tab end dødsfald. Moderne sorgforskning metode, fund og anvendelse Et besøg i klinikken mindfulnesstræning med ældre efterladte Manualiseret sorgterapi En vej til et patientcentreret sundhedsvæsen

3 Mål med kursusdagen 4 At tilegne sig den nyeste teoretiske og empiriske viden om naturlige og komplicerede sorgreaktioner på dødsfald og andre typer af tab med henblik på identificering af komplicerede sorgreaktioner og på efterfølgende intervention.

4 Den akutte reaktion 5

5 6

6 Den akutte reaktion er ofte karakteriseret af: 7 - Chok og kaos - En følelse af uvirkelighed - Ændret tidsopfattelse (lang/står stille) - Fysiske reaktioner (rysten, hjertebanken, kvalme, svimmelhed) Mennesker i den akutte situation har ofte brug for : - Containing af følelser vær til stede - Praktisk hjælp - Vær opmærksom på evt. behov for ritualer (at se den døde, at sige farvel etc.) I flg. Dyregrov

7 Akutte behov i.flg. Atle Dyregrov Aarhus, Fysisk omsorg Faktuelle informationer Sov ikke med det samme Ritualer

8 Bryant, Giv umiddelbar omsorg og støtte, men vent med psykologisk intervention til vi ved om der er et problem. Naturlig sorg tager tid og kan virke ekstrem. Efterladte skal have tid til selv at finde deres vej gennem sorgen før vi griber ind med intervention.

9 Andre akutte reaktioner BROKEN HEART SYNDROME: REAL, POTENTIALLY DEADLY BUT RECOVERY QUICK Derrick, D., 2009

10 11 Symptomer inkluderer brystsmerter, åndenød, elektrokardiografiske forandringer, og forhøjet niveau af kardiologiske biomarkører Derrick, D., 2009, s. 49 Venstre ventrikel trækker sig sammen tilstanden er reversibel mest kvinder efter klimakteriet, uden særlig risiko for andre hjertesygdomme. Behandles som ordinært hjerteanfald.

11 Emotionelle stressorer Derrick, D., 2009, s. 50 Uventet dødsfald blandt ens nærmeste Hustruvold Konfronterende skænderi Alvorlig medicinsk diagnose Væbnet røveri Spillegæld (pludselig) Surprise party Bilulykke Kvælningsangst Retssag Offentlig fremtræden

12 Fysiske stressorer 13 Kirurgisk indgreb Svær fysisk belastning Astmaanfald Lungebetændelse Ventrikelflimmer Kuldeeksponering...

13 14 27% havde en emotionel stressor, 39% havde en fysisk stressor, 34% kunne ikke identificere en stressor.

14 A) Angiogram af normal venstre ventrikel, som trækker sig jævnt sammen i hele muskulaturen. B) Angiogram af venstre ventrikel med broken heart syndrome (takotsubo defect) viser manglende sammentrækning af den nedre del af ventriklen (kalabassyndrom). A. B.

15 16 Endvidere markant forhøjet risiko for regulært hjerteanfald cirka 20 gange højere end normalt i de første dage efter dødsfaldet, og stadig 4 gange højere 1 mdr. efter dødsfaldet. Mostofsky et al., 2011

16 Sorg kan føre til hjerteanfald 17 Grieving people are not getting enough sleep and are walking around with elevated levels of adrenaline and stress-related hormones, says Dr. Thomas Lee, a cardiologist and a professor at Harvard Medical School. These tendencies can lead to increased clamping down of one s arteries, a faster heart rate and elevated blood pressure, all of which can increase the chance of a rupture of atherosclerotic plaques, causing a heart attack. "But everyone can be proactive about their health, even in difficult times. Dr. Lee recommends that you consider it your job to care for yourself when a loved one is lost. After all, that s what the loved one would want. That means you should take medications and see your doctor to make sure your blood pressure is under control June 2012 Harvard Health Letter 3

17 Med andre ord.. 18 Hvis en efterladt er krisepræget (meget belastet af tabet og ikke i stand til at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov), bør denne støttes i at få tilstrækkelig hjælp, til at opretholde tilfredsstillende funktion. Evt. korttidsplan + psykoedukation om almindelige tabsreaktioner og evt. støtte i møde med eksistentielle grundvilkår.

18 19 Sorgteorier - fra katharsis til coping

19 Modeller i forståelsen af sorg Fasemodel (Freud; Bowlby,1980) Chok Opgavemodel (Worden, 1983) Accept af tabets virkelighed Traume-fasemodel (Horowitz, 1991) Intens emotionel reaktion Ny opgavemodel (Davidsen-Nielsen og Leick, 1987) Tabet erkendes Længsel/protest Oplevelse af sorgens smerte Undgåelse og genoplevelse Forløsning af sorgens følelser Fortvivlelse Genindsættelse Tilpasning til livet uden afdøde Følelsesmæssig omlægning af forholdet til afdøde og at gå videre i livet Tilpasning via gennemarbejning af traumerelateret informationsoverload. Vende tilbage til oprindeligt funktionsniveau Udvikling af nye færdigheder Reinvestering af den følelsesmæssige energi

20 21 Både Den nødvendige smerte, Worden og også Cullbergs modeller er velovervejet teori, men kan ikke opfattes som en terapeutisk håndbog, da metoderne ikke er empirisk underbygget/ er normative, men hvordan passer disse modeller på jeres praksis? Hvordan udfordres disse teorier i forhold til komplicerede sorgreaktioner?

21 Tosporsmodellen (Stroebe & Schut, 1999) Tabsorienteret fokus på tabet Sorgarbejde Genoplevelse af sorg At give slip på, fortsætte eller omforme bånd til afdøde Genindførelsesorienteret fokus på det liv der er tilbage at leve Forholde sig til livsændringer Gøre nye ting Frikvarter fra sorgen Benægtelse/undgåelse af det liv der er tilbage at leve Nye roller/identiteter/forhold Benægtelse/undgåelse af sorgens følelser

22 23 Dual Process Model (Stroebe & Schut, 1999) Accept af tabets virkelighed. og accept af realitet af en ændret verden Oplevelse af sorgens smerte. og holde at pauser fra sorgens smerte Tilpasning til livet uden afdøde. og mestring af det ændrede (subjektive) livsforhold. Følelsesmæssig omlægning af forholdet til afdøde og at gå videre i livet og udvikling af nye roller, identiteter, forhold.

23 Naturlig og kompliceret sorg 24 Naturlig sorg en proces (ebbe og flod). Cirka 80%.

24

25

26 27 Bonanno og Kaltman, 1999: 15% er komplicerede, resten naturlig sorg (a la Tosporsmodelle eller deres egen integrative model for sorg ).

27

28 Sorgens udviklingsspor, 205 ældre efterladte. (frit efter Bonannos Trajectories of grief 2008) 29

29 Kompliceret sorg; Et syndrom? 30 - Depression - PTSD - Vedvarende Sorg (PG 13) - Angst - Fysiske sygdomme og somatisering -..

30 Kompliceret sorg i.flg. Stroebe 31

31 The Dual Process Model of Coping with Bereavement Stroebe & Schut (Death Studies, 1999) 32www. psykoon ko.dk Chronic grief Lossoriented Grief work Intrusion of grief breaking-continuingrelocating bonds / ties Denial/avoidance of restoration changes Everyday life experience Disturbed oscillation: Traumatic grief Restorationoriented Attending to life changes Doing new things Distraction from grief Denial/avoidance of grief New roles/ identities/ relationships Absent or inhibited grief

32 Sorg ved andre tab end dødsfald 33 Skilsmisse, kritisk/kronisk sygdom, jobtab, ufrivillig barnløshed, spontan abort - Få, primært ikke-kontrollerede studier som konsistent peger i retning af, at andre typer tab end død også giver sorg også af den mere komplicerede art. Machin, 2009

33 Tab af syn Bergeron, Bruger Kübler-Ross stadie-model i tværsnitsundersøgelse, n=700. Benægtelse-vrede-forhandle-depression-accept Undersøger (måske ikke direkte mål for accept, benægtelse sorg) benægtelse og accept, og finder som forudsagt : - Høj benægtelse i starten lavere benægtelse på sigt - Lav accept i starten højere accept på sigt - Ingen ændring i depression og well-being på tværs af tid Konklusion: Reaktion på tab af syn ligner en typisk sorgproces i flg. Kübler-Ross

34 Job tab og sorg Papa & Maitoza, Tværsnitsstudie af 73 personer (interbetbaseret, frivillig), der havde mistet job for nyligt. Undersøger bla. angst, depression, self-esteem og sorg (PG-13). 5% opfyldte de diagnostiske kriterier for Vedvarende Sorg (samme niveau som hos efterladte 6 mdr. efter tab). Ufrivillig job tab hang sammen med højere sorgsymptomniveau end frivilligt jobtab.

35 Tab under graviditet øger dødfødsel. Laszlo et al Registerstudie, deltagere. Fandt at risikoen for dødfødsel (sker i 0.38 % af fødsler ca. 4 ud af 1000) var 18% højere hos mødre der havde mistet en nærtstående særligt sin egen søster/bror - under graviditeten. Ingen forskel i risiko mellem pludselig og forventet død af nærtstående.

36 37..mere uklart om der kan identificeres sorgreaktioner hos patienten ved personlighedsforandrende problematikker som hjerneskade, skizofreni, demens.

37 Sorgreaktioner dokumenteret hos pårørende til Mennesker med hjerneskade - Kronisk syge børn - Psykisk syge - Mennesker med (alzheimers) demens

38 39 Sorg hos pårørende: Kronisk sygdom hos børn Forældre til kronisk syge børn viser tegn på kronisk sorg. Sorgen synes at blive forværret at manglende anerkendelse hos personalet af de pårørendes stemme som mor eller far manglende selvsikkerhed i og tiltro til systemet. Konklusion: Sorgreaktioner er almindelige og sundhedspersonalet må anerkende pårørende forældres stemme som forældre George et al., 2006

39 Sorg hos pårørende til demente Silverberg, Elanor (2007) Disenfranchised grief = en sorg hvis eksistens ikke anerkendes, og derfor en sorg uden rettigheder

40 Sorg hos pårørende til demente: Tvetydig, fordi den demente på den ene side stadig er fysisk til stede, og på den anden side ikke længere er (fuldt ud) mentalt til stede i den pårørendes liv. Familien lider to typer af tab. Et er når den personlighed man kender og elsker langsomt opløses og forsvinder, et andet er selve dødsfaldet frit efter Silverberg, E., 2007, side 220

41 42 Samme typer af reaktioner ses hos pårørende til senhjerneskadede. Marwit & Kaye, 2006

42 AVA-Modellen (3A-modellen) Anerkend (Acknowledge) Vurder (Assess) Assister (Assist)

43 44 Prigerson Ser sorg som en tilknytningsrelateret reaktion. Vedvarende Sorg udspringer af tilknytningsrelaterede temaer så som omsorgssvigt, usikker tilknytningsstil (specielt af den klyngende eller frygtsomme type), stor fysisk og psykisk afhængighed af afdøde, utilstrækkeligt socialt netværk. Læner sig op ad Bowlby, Parkes og Kübler-Ross, men har ingen selvstændig teori om sorg.

44 Vedvarende Sorg = 45 At længes ubærligt (yearning) + At gruble over sin situation. hvorfor skete dette dog for mig?

45 Ubærlig længsel

46 Sorg vs. depression 47 In grief, painful feelings come in waves, often mixed with positive memories of the deceased; in major depressive episodes, mood and ideation are almost constantly negative In grief, self-esteem is usually preserved; in major depressive episodes, feelings of worthlessness and self-loathing are common Zisook, 2012

47 Vedvarende Sorg/Prolonged Grief 48 Disorder (PGD)Prigerson, Horowitz, Jacobs etc. (2009) Hændelseskriterium Separationsangst (1 af 2) Kogntive, emotionelle og adfærdsmæssige symptomer (5 af 9) Varighedskriterium (mindst 6 mdr.) Funktionskriterium (klart nedsat funktion)

48 PG og 2 Find en case fra jeres arbejdsliv en tester, en klient. Scor klienten på en skala fra 1-5 på hvert spørgsmål og tæl den samlede score sammen. 30+ indikerer kompliceret sorg (ICG-r cut off cirka 36).

49 Sekundære tab 50 Hvad mistede jeg også? - En hjælper, en elsker, en sikker base, en energisluger, en identitetsgiver, en Ofte ved den efterladte det ikke selv finder ud af det i løbet af sorgprocessen.

50 Jeg har mistet mine hænder 51 Gigtplaget 79-årig kvinde 1 år efter tabet. Han var så god til at hjælpe mig, at jeg slet ikke opdagede at han gjorde det. Jeg troede jeg kunne meget mere, men da han var væk, opdagede jeg alt det jeg ikke kunne. Han fik mig til at føle, at jeg kunne det hele, og uden ham mærker jeg mine egne begrænsninger. Jeg har det godt og er glad for mit liv, men jeg føler det som om, at jeg har mistet mine hænder

51 52

52 53 Moderne sorgforskning metoder, fund og anvendelse

53 Stroebe og Schut, 1999 Metode Systematisk litteraturreview + teoridannelse Fund Sorg er en tosporet coping proces. De fleste sørgende har brug for at håndtere både konfrontation (sorgorienteret) og undgåelse (det liv der er tilbage at leve) Anvendelse Forstå naturlig og kompliceret sorg på en fleksibel måde. Sorg=coping med interpersonelt tab. Mange veje fører til Rom

54 Prigerson, CG diagnose. Metode Kvantitativ forskning (primært spørgeskema og strukturerede interviews) Faktoranalyser (på CG symp. og i.fht. andre lidelser) Fund Der findes en specifik CG - diagnose = 2 faktorer: adskildelsesangst og kogni., emo., og adfærdssymp. Sorg = tilknytnings reaktion. Anvendelse Diagnose for Vedvarende Sorg (PG 13). CG forskellig fra depression, angts og PTSD Screening og efterfølgende behandling

55 Myths of coping with loss, Worthman og Silver, Metode Systematisk review af kvantitative studier Fund Mange af de myter vi har haft om sorg (sorgarb. er nødvendigt, manglende sorg er sygeligt, det hjælper altid at tale om det,.) holder ikke i empiriske studier Anvendelse Pas på med at basere intervention på alment kendte antagelser om coping with loss Inspirere ny teori og forskning

56 Myter der afvises af Worthman og Silver, Intens psykisk smerte eller depression er uundgåeligt efter tab. Psykisk smerte og udtryk der for er nødvendig for sund sorg Sorgarbejde er nødvendigt for sund sorg Man kan forvente at vende tilbage til normaltilstand efter en given tid (Cullberg, Horowitz m.fl.) Alle skal nå til accept/mening med tabet (resolution) for sund sorg Man skal frigøres fra båndet til afdøde

57 % har depression i de første mdr. 40% slet ingen tegn på depression Ved pludselig, voldsom død = 70-80% med depression i den første måned. Negative beskrivelser lige efter tab = dårlige funktion på sigt, positive beskrivelser = bedre. Grief work / terapi kan gøre ting værre (38% fik det værre) s.414 evidensbaseret intervention nødvendig! Undgåelse kan være lige så godt som konfrontation. 50% stadig tæt knyttet til afdøde -At søge trøst i minder hænger sammen med bedre funktion mens at søge trøst i afdødes ting = dårligere Mange vender ikke tilbage til tidligere funktionsniveau

58 Individuelle forskelle 59

59 Forskellig tilknytningsstil.. Høj evne til nærvær/intimitet I m OK you re OK SIKKER TILKNYTNING I m not OK you re OK KLYNGENDE TILKNYTNING Lav ængstelighed I m OK you re not OK I m not OK you re UNDGÅENDE TILKNYTNING not OK FRYGTSOM TILKNYTNING Høj ængstelighed Lav evne til nærvær/intimitet

60 Modsætninger mødes? 61

61 Forskellige typer af parforhold.. 62

62

63 Effektstudier 64 Hvor godt virker behandling af komplicerede sorgreaktioner?

64 Shear et al., 2005 Metode RCT Randomized, controlled trial Sammenligner interpersonel terapi med behandling af kompliceret sorg (CGT) Fund Højere responsrate og hurtigere bedring hos CGT Signifikant større fremgang på depression, CG, funtionsniveau for CGT Anvendelse Specifik CG behandling virker godt. Anbefalinger til behandlingsprotokol. CG = traume

65 Zhang, El-Jawahri og Prigerson, 2006 Metode Systematisk review af empiriske studier Ifht normal vs. CG og effektiv behandling af CG Fund Specifik behandling rettet mod CG identificeret via screening (ICGr/PG 13) virker bedre end treatment as usual Anvendelse Brug CG screening til at idenficere behandlingskrævende. Anvend specifik CG behandlingspro tokol/ strategi.

66 Bryant, 2011 Metode Fund Anvendelse RCT Sammenligner specifik CG behandling med venteliste Studiet er stadig i gang foreløbige resultater tyder på god effekt (cirka 20 timer fordelt på 12 sessioner) Behandlingsprotokol til CG identificeret med ICGr/PG13. CG som traume

67 Et besøg i klinikken 68

68 69 Mindfuldness træning med særlig udsatte ældre efterladte

69 70 12 deltagere (25% mænd, 77 år i gn.snit) Vi undersøger bl.a. effekten på: - PTSD, depression og kompliceret sorg - Tendensen til rumination - Arbejdshukommelse - Indhold og hyppighed af mind-wandering

70 Mindfulness er træning af opmærksomhed: 71 Accept af det som er At være frem for at gøre Opdage rumination og vende fokus til nu og her Tanker er ikke sandhed Tanker og følelser kommer og går

71 I mindfulness bliver man mere opmærksom på.. 72 Når man kører på automat pilot Hvornår man desperat ønsker at slippe af med ubehagelige følelser og efterstræber en følelse af lykke og velbehag. Når man konstant overvåger og sammenligner aktuel og ønsket tilstand At ikke-dømme og acceptere det der er

72 Hvordan mindfulness (MBCT)? Segal, Williams og Teasdale, 2002 for protokol 73 8x2-2½ timer 1 gang pr uge i 8 uger, med op til 16 deltager og 1-2 trænere 1 formøde hvor klientens fortid, nutidige bekymringer og forventninger til forløbet beskrives og forløbet forklares Det er stressende at lære afstresning 1 times hjemmerarbejde dagligt. Practise what you preach hav egen daglig træning

73 Forskel fra CT 74 Alment/generisk niveau vs. Specifikke skemaer Accepter, men ikke fjerne ubehag Byd følelser og tanker velkommen og giv slip (accept, ikke-dømme frem for problemløsning) Formål er empowerment frem for lindring af ubehag.

74 Resultater 75

75 Effekt på arbejdshukommelse 76

76 Effekt på PTSD symptomer 77

77 78

78 En effekt af Jul? 79

79 Effekt på depression 80

80 Forskel i effekt ml. deltagere 81 med og uden depression

81 Hvad gør mindfulness? 82 Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen Reinhold Niebuhr ( ), Amerikansk teolog. Første version af bønnen er cirka 1500 år gl.

82 83www. psykoon ko.dk

83 Sorg og psykologisk intervention 84

84 85 Hvordan kan man arbejde terapeutisk med CG? Træn refleksion aktiv, abstrakt problemløsning (kognitiv adfærdsterapi) Håndtering af sorgens betydninger og følelser (tilknytningsteori, psykodynamisk og interpersonel terapi) Træn at give slip på negative følelser at være såvel som at gøre (mindfulness)

85 86 Jo mere psykopatologi jo større chance for stort udbytte af behandling (ind til en hvis grænse) Flere forskellige tilgange er afprøvet.

86 Andre interessante fund 87 Undgåelse fører ofte til dissociation som betyder at positive følelser også undgås (jvf. Bonanno og Niemeyer) tilstedeværelse af positive snarere end fraværet af negative følelser/narrativer forudsiger god mestring af sorgens udfordringer. Disclosure af positive aspekter af tab, smil og latter bedre tilpasning til tab. (Niemeyer i.flg. Strobe og Schut, 2001)

87 Hvad karakteriserer undersøgelser af sørgende? (Stroebe et al., 2005) 88 Sørgende søger ofte mening (bla. via disclosure) ca. 25%, men det at finde mening er ikke nødvendigvis helbredende (halvdelen finder mening, den anden halvdel gør ikke og er i højere distress). At tale/skrive om følelsesmæssige aspekter af tabet på opfordring fremmer sjældent i sig selv sorgprocessen. Primær forebyggelse (alle efterladte tilbydes hjælp) og psykologisk sorgintervention med voksne efterladte har ofte ingen effekt samlet set! Sekundær forebyggelse (baseret på risikofaktorer) har nogen effekt, mens tertiær forebyggelse (baseret på psykiske symptomer) har god effekt.

88 Tid til en pause 89

89 Hvad forudsiger kompliceret sorg? 90 Vigtigste fund: Høj psykologisk belastning i starten senere emotionelle problemer i længden (Bonanno og Kaltman, 1999, Worthman og Silver, 2001, Zhang et al, 2005; Shear, 2005, O Connor, 2010 )

90 Mange andre faktorer spiller ind 91 Personlighedstype Copingstil og attributionsstil Social og emotionel ensomhed Social støtte Tidligere tab og traumer

91 Jf. Ask Elklit Shattered assumptions Demografi Personlighed Kropslig tilstand Sociale tilhørsforhold Andre livsbegivenheder Traumatisk begivenhed (situationsfaktorer) Oprindelig chok-/forsvarsrefleks (dissociation) Social støtte (sekundær viktimisering) Mestring (handlemuligheder) Attributioner Fortolkning (kognitiv-følelsesmæssig) Forsvar Forhøjet vagtsomhed Invaderende erindringer Tilbagetrækning 92www. psykoon ko.dk Personlighedsforstyrrelser/ dysfunktionelle træk Psykiatriske syndromer (ASD, PTSD m.fl.) Sociale ændringer Psykofysiologiske forstyrrelser

92 Kendte risikofaktorere 93 - Voldelig eller uventet død, mangel på forudanelse(forvarsel) (Parkes, 1996) - Helplessness (Elklit & O Connor, 2005) - Personlighed (coping, neuroticisme, tilknytningsstil, attributionsstil) (e.g. Weintraub & Ruskin, 1999) - Social støtte (e.g. Cook & Niederehe, 2007) - Dog især tidlige psykopatologiske symptomer

93 Yderligere risikofaktorer Ægtefællen som eneste følelsesmæssige partner (mest for mænd). Et lille socialt netværk. Mindre involveret i sociale aktiviteter. Udtrykker ønske om at deltage i flere sociale aktiviteter uden mulighed for at gøre det. Oplevelse af hjælpeløshed eller ensomhed i forbindelse med tabet Tegn på depression, PTSD, angst eller selvmordstanker. Dårligere fysisk funktion Økonomiske problemer Tendens til rumination (grublen) Et meget lille socialt netværk Akkumulerede tab 94www. psykoon ko.dk

94 Sikreste screening 95..tidlige mål for psykopatologi (PG, depression, PTSD ). + de der selv beder om hjælp har ofte brug for det.

95 Hvem har brug for hjælp? 96 Intet enkelt svar! Dog er tidlige psykiske symptomer kort efter, men også før tabet (Bonanno, 2008) særligt alvorlige risikofaktorer for senere psykopatologi.

96 Negativ effekt af sorgterapi? 97 I et review viste det sig at 38% af de der var blevet tilbudt sorgintervention havde det værre efter interventionen (Worthman & Silver, 2001)

97 98 Rumination og disclosure af negative, tabsrelaterede følelser øget forpinthed og flere somatiske klager. Kan iflg Nolen-Hoeksema føre til en ond cirkel af øger depressiv tænkning hæmmer handlingsevne/motivation så kontrol ikke opleves, hæmmer effektiv problemløsning, hæmmer social støtte.

98 99 Efterladte, specielt de uden distress (psykiske symptomer) efter tabet, kan få det værre af traditionel sorgintervention (grief work/meninigssøgning) (Niemeyer, 2000; Worthman og Silver, 2001)

99 De ca. 20 % med CG Psykologisk behandling De cirka 20% som er i gråzonen Selvhjælps/støtte grupper De cirka 60% der oplever naturlig sorg Ikke behandlings -krævende

100 Opsamling 101 Der findes manualer for evidensbaseret terapi ved CG har i mod på at i afprøve en af dem? Behandlingen virker på CG ved klienter screenet for vedvarende sorg, PTSD, depression. CG terapi virker ikke på det normale, sunde sorgforløb måske tværtimod.

101 102 Tidlig distress (depression, PTSD, Vedvarende Sorg) er stærkeste risikofaktor for senere CG. Faktorer relateret til fleksibilitet/emotions-regulering er også risikofaktorer. Der findes forskellige, typiske spor i sorg, men ikke forudsigelige faser Der er identificeret en række almindeligt fremkommende trajectories /sorgspor

102 Beskyttende faktorer 103 Personlighedsmæssige faktorer personlig fleksibilitet - lav ængstelighed, høj evne til nærhed, rationel og problemløsende coping, udadvendthed, oplevelse af mening. At have et arbejde eller en socialt relateret hobby At være tilfreds med det liv man har levet

103 104 At blive gift igen! Enten skal jeg hænge mig, eller også skal jeg finde en ny kone - 5 gange så mange enkemænd gifter sig igen (Agger, 2006).

104 Kollegial supervision for læger et værktøj til træning af færdigheder i patientcentreret kommunikation for medicinstuderende og yngre læger

105 Patient-centreret kommunikation 106 Interaktioner, hvor personalet aktivt udforsker patientens oplevelser, tanker, holdninger og følelser, og hvor personalet udviser en adfærd, der fremmer patientens mulighed for at udtrykke sig, tale frit og stille de spørgsmål, som er vigtige for patienten. Stewart & Roter 1989

106 Patient-centreret kommunikation er: 107 At frembringe og forstå patientens perspektiv ved at undersøge patientens bekymringer, ideer, forventninger, behov, følelser og funktioner i forhold til sygdomssituationen. At forstå patienten inden for den psykosociale ramme, der er til stede for patienten. i.flg. Epstein et al., 2005.

107 108 At opnå en fælles forståelse mellem læge og patient af det pågældende problem/sygdomssituationen og den behandling der iværksættes, som er i overensstemmelse med patientens personlige værdier. At støtte patienten i, at tage del i ansvaret for og kontrollen over egen sygdomssituation, ved at involvere patienten i den grad denne ønsker. i.flg. Epstein et al., 2005.

108 Mødet mellem læge og patient 109www.ps ykoonko.dk - To modeller af verden (iflg. Zachariae) DISEASE Logik fornuft videnskabelig SICKNESS ILLNESS Mening Ikke-rationel Ikke-konventionel FORTOLKNING FILTRERING

109 To sygdomsmodeller (iflg. Zachariae) 110www.ps ykoonko.dk Lægen: Du har en sygdom Symptomer Diagnose Behandling Prognose Hvad er sygdom? Patienten: Jeg er syg Livsbegrænsninger Følelser Behov for viden Fremtid FORTOLKNING FILTRERING Hvad kendetegner sygdommen? Hvad betyder sygdommen for mig?

110 111 Sygdomscentreret Patientcentreret

111 112www.psykoon ko.dk

112 Citater fra portfolioopgaverne 113www.ps ykoonko.dk Jeg synes det er vigtigt at fornemme, hvor stor sygdomsindsigt patienten har, hvilket man kan gøre ved at spørge ind, og samtidig fornemme hvor meget patienten har lyst til at vide, og om de kan bære en masse detaljeret viden om deres sygdom, eller måske helst vil være foruden denne. Det er en vurderingssag hver eneste gang, og til tider en stor udfordring for mig. Under supervisionens dybdeinterview blev jeg opmærksom på, at jeg ofte tænker, at jeg ikke kan klare opgaver, som jeg ikke har prøvet før. Jeg er blevet bevidst om, at jeg ikke kan vide, hvordan jeg vil håndtere og kapere en sådan situation, før jeg har kastet mig ud i det. Ved at superviseren stillede uddybende spørgsmål, så jeg situationen fra nye sider. Der blev i samtalen åbnet op for refleksion omkring, hvordan jeg tacklede situationen på det tidspunkt, og hvordan jeg senere vil kunne tackle en lignende situation. I situationen virkede det på mig som om, at patienten modarbejde mig, og at jeg samtidig ikke fik anerkendt det arbejde jeg gjorde. Jeg kan sagtens se, at mine følelser påvirkede kommunikationen med patienten negativt. Et nyttigt hjælpemiddel til en lignende situation kunne være metakommunikation, hvor man kan genstarte samtalen

113 Evaluering og afslutning 114

114 115 Tak til

115 Tak for i dag til jer 116www.psykoon ko.dk

116 Treatment of Complicated Grief Shear et al., Randomiceret, konreolleret studie (RCT) af interpersonel/støttende vs. metode rettet specifikt mod kompliceret sorg (Complicated Grief Treatment, CGT). To grupper af ca. 35 personer gennemførte (ret god power) Individuel terapi i gennemsnitligt 16 sessioner pr. deltager

117 Behandlingsprotokol, kort version Shear et al faser i behandlingen: 1) Introduktion 2) Mellemfase 3) Afslutningsfase

118 1) Introduktion 119 Primært psykoedukation om normale og komplicerede sorgreaktioner Introduktion til Tosporsmodellen med fokus på adaptiv coping i.fht. både genindførelse i et tilfredsstillende liv og tilpasning til tabet og sorgens følelser samt behovet for vekselvirkning for at opnå integration af tabet. Identificere fremtidige, personlige mål.

119 2. Mellemfase 120 Direkte adressering af personlige udfordringer i både det tabsorienterede og det genindførelsesorienterede spor. Begge processer arbejdes med samtidigt/sideløbende Det tabsorienterede spor: Imaginær eksponering (genfortælling af historien og konfrontation med undgåede situationer). Kaldes her at genbesøge/revisiting (kognitiv, traumeterapeutisk teknik)

120 Mellemfase, fortsat 121 Genbesøget foregår med lukkede øjne mens historien fortælles. Samtalen optages på bånd, og klienten får som hjemmearbejde at høre båndet (CBT teknik). Tabsrelateret distress (yearning, længsel, dagdrømmeri, frygt for at miste den afdøde for altid) bliver brugt til at fremme fornemmelse af kontakt med afdøde.

121 Mellemfase, fortsat Kontakt opnås bla. ved imaginær samtale med afdøde (gestaltterapeutisk teknik), hvor klient både taler for sig selv og afdøde. Samtalen (10-20 minutter) guides af terapeuten. Spørgeskema om især positive erindringer udfyldes, men klienten inviteres også til at fortælle om negative erindringer (narrativ teknik, a la Niemeyer).

122 Mellemfase, fortsat Genindførelsesorienterede teknikker: Definering af personlige mål vis motivationsøgnings teknik (hvad kunne klienten ønske sig af sit liv, hvis sorgen ikke var så intens). Terapeuten hjælper med at identificere når klienten nærmer sig sit mål, komkrete planer diskuteres og patienten opfordres til at iværksætte handlinger for at nå målene (handlingshierarki? CBT metode).

123 3. Afslutningsfase 124 Evaluering af det terapeutiske forløb og arbejde Der sættes mål for fremtiden og det planlægges hvordan de opnås Afslutning af terapien følelser omkring ophør Uklart om dette hører til i genindførelse (mellemfase) eller i afslutningen.

124 Forslag 125 Palliative/lindrende strategier kan bruges i det liv der er tilbage at leve (både aktiv og passiv): Består i at fjerne fokus fra det smertefulde. Har ikke indflydelse på belastningens karakter eller betydning, men flytter fokus for en tid. (Stroebe og Shut, 2001, Se også Jan Henrik Winsløvs kapitel Mestring og livslede )

125 126 Beskrivelsen af denne fremgangsmåde fortæller ikke hvordan man helt konkret kan arbejde med udfordringer i genindførelses sporet/ det liv der er tilbage at leve i terapien. Hvis der er tid: I grupper på 4 Brainstorm på hvordan man kan tænke dette arbejde kan gøres. Tag udgangspunkt i en konkret case fra praksis.

126 Evt.: Protokoller i terapien 127 Grupper a 6 personer i 15 min. 15 min opsamling. Kan man anvende disse manualer i virkelig psykoterapi og med hvilke fordele/ulemper? (vælg en at gå i dybden med) Er du villig til at anvende manualiseret sorg terapi? Hvorfor/hvorfor ikke?

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10 DETTE NUMMERS TEMA: Sorg Konference om sorg og krise Stjernen 3/2010 side 10 TEMA: Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød afholdt den 14. og 15. juni en konference om sorg og krise for fagpersoner og andre

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Sorgteorier kan ikke altid stå alene

Sorgteorier kan ikke altid stå alene Sorgteorier kan ikke altid stå alene UNGE OG SORG AF PREBEN ENGELBREKT OG MARIANNE BACHE Blandt andet kræftpatienter lever i dag længere med deres sygdom på grund af bedre behandlingsmuligheder. Det er

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST Speciale af Lea Tønning Johansen December 2013 Eksistentiel psykoterapi

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest Del 3 Beboerne 15 måneder efter Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract...

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere