Udbudspolitik for Kursuscenter SOSU Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland"

Transkript

1 Udbudspolitik for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter SOSU Sjællands strategi Politik for afdækning af de regionale og lokale uddannelsesbehov 5. Politik for at imødekomme behovene inden for rammerne af aftalemodellen Udliciteringspolitik 7. Udlægningspolitik 8. Kvalitetssikring 1. Udbudsgodkendelser til AMU: Kursuscenter SOSU Sjælland er godkendt til at udbyde AMU-uddannelser og enkeltfag inden for følgende Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB er): 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2688 Patientrelateret service på sygehusene 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet FKB er og uddannelser er uddybende beskrevet på 2. Geografi og dækningsområde Geografisk gælder SOSU Sjællands udbudsgodkendelser i Region Sjælland. Kursuscenter SOSU Sjælland henvender sig primært til offentlige arbejdspladser i såvel kommuner som i regionen. I takt med kommunernes udlicitering til private leverandører indenfor velfærdsområdet arbejder Kursuscentret desuden med opsøgning og tilbud til små og mellemstore private leverandører (praktisk hjælp til ældre, dagplejere, bo- og opholdssteder etc.). 3. Kursuscenter SOSU Sjællands strategi Mission, vision og strategi er et udtryk for bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes arbejdsgrundlag. Det betyder, at den udbudspolitik som Kursuscentret arbejder efter bl.a. bygger på den vedtagne strategi og de underliggende handlemål. Kursuscenter SOSU Sjællands mission er at dække arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling for at styrke kvaliteten inden for velfærdsområdet. Den overordnede vision er: Kursuscenter SOSU Sjælland er et attraktivt, kraftfuldt og innovativt center for kompetenceudvikling, efteruddannelse og voksenvejledning for nuværende og kommende ansatte i private og offentlige virksomheder. I overensstemmelse med missionen arbejdes i med følgende mål, der samtidig understøtter visionen: Mål 1: Kursuscentret sikrer kompetenceudvikling af høj kvalitet for nuværende og kommende ansatte i velfærdsområdet inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet samt andre målgrupper, som centerets kursusudbud er relevant for. 1

2 Mål 2: Mål 3: Der skal sikres udbud og gennemførelse af uddannelse på et videregående niveau (KVU) til alle relevante målgrupper. ErhvervsAkademi Sjælland (EASJ) har indgået en samarbejdsaftale med SOSU Sjælland om varetagelsen af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Vi vil være kendt for vores professionelle måde at håndtere projekter på og have dette som et konkurrenceparameter. Mål 4: Kursuscentret arbejder strategisk og praktisk med at udvikle, etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer og netværk. Mål 5: Mål 6: Mål 7: Opsøgende salg og markedsføring understøtter kursuscentrets aktiviteter. Kompetenceudvikling af kursuscentrets ansatte. Kursuscentret arbejder strategisk og praktisk med at udvikle, etablere og vedligeholde bæredygtige driftsaktiviteter. Desuden er kursuscentret koordinator af Grundlæggende Voksen Uddannelse (GVU) for SOSU Sjælland. 4. Politik for afdækning af de regionale og lokale uddannelsesbehov SOSU Sjælland har en aktiv bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter for vores interessenter i samfundet. Kursuscentret har et aktivt, rådgivende og partssammensat lokalt uddannelsesudvalg (LUU-AMU), som i repræsenterer det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Udvalgets opgave er at sikre et udbud af AMU uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov samt medvirke til analyse af behov og nyudvikling af uddannelser. Udvalget mødes 4 gange årligt. Kursuscentret driver desuden et lokalt uddannelsesudvalg for EASJ (LUU AU), som mødes 2 gange årligt (AU: Akademiuddannelse i sundhedspraksis). Kursuscentret indgår i forpligtende partnerskab med regionens øvrige erhvervsskoler og VUC er i VEUcenter (Voksen EfterUddannelse) Øst og Øerne, og som tilforordnet / samarbejdspart i VEUcenter Vestsjælland 1 : Dels udmøntet i et fælles programansvar over for de politiske målsætninger, hvor opgaven bl.a. er at opnå forsyningssikkerhed, undgå aflysninger (bl.a. i form af garanti-kurser ) og sikre nærhedsprincippet Dels i form af lokale samarbejder hvor virksomheder, faglige organisationer, andre skoler og vi er i god konstruktiv dialog om efteruddannelsesbehov. Dels i kraft af deltagelse i større fælles projekter, og i form af udlægning af undervisning og code of conduct (skolernes aftale om fælles holdning til adfærd omkring markedsføring og kursusafholdelse i forhold til hinanden). Dels i samarbejde om afklaringsforløb / IKV Individuel Kompetence Vurdering / RKV RealkompetenceVurdering. Dels i samarbejde om åben voksenvejledning i jobcentre, A-kasser og i SOSU Sjælland Kursuscenter SOSU Sjælland afdækker behovet og gennemfører forløb for opkvalificering af fyringstruede, opsagte og ledige i samarbejde med jobcentrene, a-kasserne og de private aktører. Kursuscenter SOSU Sjælland har siden 2012 deltaget i projekt Nye veje nye job, hvis hovedformål er at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse på såvel skole- som jobcenterside. Målet er at skærpe indsatsen for de ledige i regionen via tættere samarbejde mellem uddannelses- og beskæftigelsessiden. Dette projekt kobler på eksemplarisk vis beskæftigelsespolitikken med såvel uddannelses- som erhvervspolitikken. Projektet afsluttes i Skolerne i VEU-center Øst og Øerne og VEU-center Vestsjælland har formuleret fælles udbudspolitik i

3 Projektcenter SOSU Sjælland SOSU Sjælland deltager i en lang række projekter, enten som projektdeltagere men i stigende grad også som projektejere. For at professionalisere vores tilgang til projekter er der i 2014 etableret et projektcenter, som dels kan varetage projektsparring, -ansøgning,-gennemførelse og -evaluering. Kursuscenter SOSU Sjælland har projektansvaret på et landsdækkende, TUP-projekt (TUP: Tværgående Udviklingspulje) med fokus på digitalisering i AMU-undervisningen. Kursuscenter SOSU Sjælland har projektledelsen i projektet, hvor 16 SOSU-skoler og UCC, UC Syd og UC Via deltager. Projektet strækker sig over 1½ år og starter nov og afsluttes i Kursuscenter SOSU Sjælland deltager desuden i tre TUP-projekter på tværs af flere VEUcentre. 1. TUP-Førfasen til IKV i AMU 2. TUP-Systematisk Uddannelsesløft med AMU 3. TUP-Tosprogede AMU deltageres motivation og læringsudbytte. Kursuscenter SOSU Sjælland er med i projektet InMente (velfærdsteknologi ift. demensramte). Kursuscenter SOSU Sjælland står for undervisningen i Projekt KODIF, hvor Slagelse Kommune deltager som dansk partner i EU-projektet Kompetent Demensbehandling i Fehmernbelt regionen (KoDiF). Projektets formål er at sikre en optimal pleje af demente ved at kompetenceudvikle egne medarbejdere, i forhold til de udfordringer de har i deres daglige arbejde. SPIR - Kursuscenter SOSU Sjælland deltager som uddannelsesaktør i det fælles forum, som Udviklingsenheden SPIR ønsker at iværksætte et tværsektorielt uddannelses- og forskningssamarbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger om at skabe verdens bedste psykiatrisygehus og et kraftcenter for psykiatrisk viden i Slagelse Kommune. SPIR: Slagelse Kommune og Psykiatrien I Region Sjælland. Kursuscenter SOSU Sjælland var med i et netop afsluttet projekt Gratin (ældre og kost), et internationalt Leonardo-projekt. 5. Politik for at imødekomme behovene inden for rammerne af aftalemodellen 2011 Aftalemodellen er et styringsredskab på EVE-området (Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse) og bygger på Undervisningsministeriets taksameterstyring, dvs. udbetaling af tilskud til skolen pr. kursusdeltager i en given kursusperiode. Der er med enkelte undtagelser ikke deltagerbetaling på de uddannelser, som kursuscentret kan udbyde og afholde. Kursuscentret vil bruge de muligheder for tilkøb (supplerende betaling for fleksibel afholdelse mm.) og afmeldegebyr samt betaling for uopfyldte hold, sådan som Finansloven lægger op til. EVE-området er en samlet fast bevilling for et finansår ad gangen til samtlige udbydere af AMU / GVU. I 2013 var midlerne i kursuscentret prioriteret med 3/4 til AMU og 1/4 til GVU. I 2014 forventes GVU imidlertid kun at optage 15-20% af EVE-rammen. Der var ikke behov for at prioritere midlerne i Der forventes en stigning i aktiviteten i 2014, især indenfor AMU. Kursuscentret vil i 2014 prioritere at imødekomme behovet for uddannelser på følgende måde: De uddannelser, der er behov for og efterspørgsel efter gennemføres. Der er fem typer aktiviteter inden for udbud af uddannelser/kurser. 1) Kurser, der udbydes på hjemmesiden; vi har fokus på holdopfyldelse for at undgå aflysninger og har løbende evaluering af initiativer til minimering heraf, har etableret gennemførelsesgaranti på bestemte kurser, der skønnes at have høje beskæftigelsesmuligheder. 3

4 2) Kurser, som planlægges i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder, men som også er åbne for ikke ansatte i virksomheden. 3) Rotationsprojekter, forløb for ledige, koblet til opkvalificering af medarbejdere. 4) Kurser og temadage, tilrettelagt for og betalt af målgrupper udenfor AMU 5) GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse er et tilbud til medarbejdere over 25 år, som har arbejdet som ufaglærte indenfor social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område i minimum 2 år. GVU tilbuddet er en moduliseret uddannelse, hvor den enkelte efter en realkompetenceafklaring og efterfølgende GVU plan kan gennemføre de dele af en uddannelse, som vedkommende mangler. Ad 1) Kurser udbydes i oversigtsform både på det social- og sundhedsfaglige og det pædagogiske område (begge inkl. psykiatri). Kursusudbuddet tilrettelægges ud fra behov og erfaringer. Oversigten over de udbudte uddannelser sendes pr. mail til samarbejdspartnere, nærmere beskrivelse findes på hjemmesiden samt på facebook. Opsøgende salg, relationssalg og markedsføring har såvel det åbne udbud samt kursuspaletten med i kontakten til eksterne samarbejdspartnere. Vores opsøgende konsulenter rådgiver og vejleder om IKV (Individuel KompetenceVurdering)/RKV (Real KompetenceVurdering) og VLV (Vejledende Læsetest for Voksne). Ved et tilstrækkeligt antal deltagere gennemføres uddannelsen / kurset. Normalt vil et tilstrækkeligt antal deltagere være minimum 22 deltagere, men enkelte kurser gennemføres ved særlige begrundelser med færre deltagere, f.eks. garantikurser. Senest 4 uger før uddannelsens / kursets starttidspunkt tager kursuscentret stilling til, om uddannelsen kan gennemføres. Den helt afgørende faktor i gennemførsel eller aflysning, er antallet af deltagere. Når det er en afgørende faktor skyldes det, at AMU-udbyderen modtager betaling fra Undervisningsministeriet for hver deltager, der er på uddannelse (taksameter). Hvis der er for få deltagere til at uddannelsen / kurset kan gennemføres kontaktes deltagerne og henvises til andre skoler, der har tilsvarende uddannelse / kursus - eller der henvises til næste gang kursuscentret gennemfører uddannelsen. Desuden er en del kurser garantikurser, dvs. gennemføres med et færre antal deltagere. Tilmeldinger til AMU kurser foregår på portalen EfterUddannelse.dk. Når virksomheden tilmelder deres medarbejdere bruges digital signatur. Virksomheden skal søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis medarbejderne får udbetalt løn under uddannelsen. Dette gøres digitalt via EfterUddannelse.dk med digital signatur. Inden kurset udsender kursuscentret et velkomstbrev til deltagerne med angivelse af dato, tidspunkt, sted og kursusbeskrivelse. I velkomstbrevet opfordres deltageren til at give Kursuscentret besked om behov for IT-rygsæk i undervisningen. Ad 2) Ofte henvender en virksomhed / institution sig med en særlig problemstilling, som ikke kan løses ved at sende enkelte medarbejdere på kursus. Virksomheden / institutionen ønsker f.eks. et kompetenceløft af en tværfaglig medarbejdergruppe og evt. at undervisningen lægges på virksomheden / institutionen. De kan også have særlige ønsker til tilrettelæggelse (f.eks. at uddannelsen / kurset ligger med 1-2 dage pr. mdr. eller med en enkelt dag om ugen), tidspunkt på dagen mm. En mulighed er, at der efter samtale med lederne af virksomheden / institutionen yderligere bliver lavet fokusgruppeinterview med en gruppe medarbejdere (tilkøbsydelse) for at afdække, hvilke behov fra praksisuddannelse / kurset (-erne) skal løfte. Derefter undersøger uddannelseskonsulenten, hvilket kursus / hvilken kursusrække inden for AMU, som vil kunne matche et sådant kompetenceløft. Ved særlig tilrettelæggelse kan der opkræves tillæg til normpris. Dette kan dække konsulentbesøg forud for afholdelse, særlig tilrettelæggelse ift. sammenkobling af flere AMU-mål, dobbeltlærerdækning, mm. Ved virksomhedsforlagte kurser er deltagerantallet minimum 22. Ad 1 & 2) Undervisningen tilrettelægges af den eller de fagundervisere, der har den konkrete kompetence på området. Undervisningen tilrettelægges med teori, cases, gruppearbejde og individuelle opgaver, jf. Kursuscenter SOSU Sjællands voksenpædagogiske målsætning. Der anvendes relevant udstyr i forhold til det konkrete uddannelsesmål, og der vil i en del undervisning foregå IT-baseret læring. Ved afslutningen af undervisningen på den konkrete uddannelse / kursus tager underviseren stilling til om deltagerne har nået uddannelsens mål, så de kan modtage et uddannelsesbevis. Uddannelsen / kurset afsluttes med en evaluering. Det samlede resultat af skolens AMU evalueringer fremgår dels af skolens hjemmeside, og indgår i den landsdækkende evaluering, som kan ses på 4

5 På alle AMU-kurser tilbydes screening i læsning, skrivning og matematik (VLV-screening). Der vejledes efterfølgende om mulighed for FVU (Forberedende voksenundervisning) - og ordblindeundervisning internt på den nærmeste afdeling i SOSU Sjælland eller på VUC. Behovet for afholdelse af uddannelse prioriteres som følgende: Uddannelsestilbud til alle målgrupper, også de, der ikke tidligere har brugt AMU Gennem kontakt med offentlige og private virksomheder få kontakt til relevante målgrupper med henblik på efteruddannelse. Aktiv indsats for at afholde så mange af kurserne i kursuskalenderen som muligt, dvs. intensivt opsøgende salg og markedsføring samt samarbejde skolerne imellem for at få fyldt de enkelte kurser. En stor del af kurserne er garantikurser. På de særligt små målgrupper er der et landsdækkende samarbejde på tværs af SOSU-skoler for at kunne dække behovet. Fokus på kernemålsaktiviteten. Ad 3) Uddannelsesbehov, som ikke kan dækkes af AMU-mål, kan tilfredsstilles ved at Kursuscenter SOSU Sjælland afholder kurser eller temadage, som økonomisk dækkes af opdragsgiveren (indtægtsdækket virksomhed IDV). Ad 4) GVU udbydes af Kursuscenter SOSU Sjælland som moduliseret undervisning. Efter afklaring af den enkeltes kompetencer lægges en GVU plan (gældende i 6 år). Af planen fremgår hvilke fag den enkelte skal tage for at få et fuldgyldigt uddannelsesbevis. Afklaring finder sted månedligt. De moduliserede forløb fremgår af hjemmesiden. Der udbydes moduliseret uddannelse til Pædagogisk Assistent og Social- og Sundhedshjælper i Udliciteringspolitik SOSU Sjælland tager i forhold til udlicitering af uddannelser stilling fra sag til sag. Kursuscenter SOSU Sjællands udliciteringspolitik for 2014 er følgende: For at få udliciteringsaftale skal der mellem Kursuscenter SOSU Sjælland og den private aktør være et tæt samarbejde for at sikre, at såvel administration som indhold af kurset stemmer overens med målene for uddannelsen. For at få licitationen skal den private aktør godtgøre at kunne varetage uddannelsen med minimum samme kvalitet som Kursuscentret Den private aktør skal have en god forståelse for, hvad AMU står for Den private aktør skal afholde uddannelse inden for skolernes målgrupper Den private aktør skal være et supplement til at nå de målgrupper, som skolerne ikke selv umiddelbart kan dække pga. opgavens art og/eller størrelse Den private aktør skal opfylde de betingelser, der er anført i standardkontrakten fra Undervisningsministeriet (UVM) AMU uddannelser til flygtninge- og indvandrere kan ikke udliciteres Markedsføring af AMU uddannelsen skal altid ske hos den godkendte institution (SOSU Sjælland) og på den private kursusudbyders hjemmeside Det er en betingelse for udlicitering, at skolen har budgetramme til at afholde aktiviteten 7. Udlægningspolitik Kursuscenter SOSU Sjælland har efter aftale i skolesamarbejdet i Region Sjælland forpligtet sig til at samarbejde om udlægning af hele / dele af AMU uddannelser eller enkeltfag optaget i en FKB (Fælles kompetencebeskrivelse) til godkendte AMU-udbydere i Region Sjælland. Samarbejdet skal ske inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for udbud, markedsføring og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante love og regler på området. Aftalen i skolesamarbejdet bygger på Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser. 5

6 Kursuscentret ønsker med udlægning at sikre kursisterne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så AMU er optimalt tilgængelig for medarbejdere og virksomheder. Endvidere ønsker kursuscentret at udlægge undervisning, hvis centret ikke selv har de specifikke faglige forudsætninger for at gennemføre kurset. SOSU Sjælland ønsker, at den afholdende skole inddrager SOSU Sjælland i en vurdering af det relevante i, at netop den ønskede AMU uddannelse er hensigtsmæssig i forhold til kursisterne samt at de handlingsorienterede mål kan opfyldes, så de er landsdækkende. Kursuscenter SOSU Sjællands udlægningspolitik for 2014 er følgende: Udlægningen forudsætter en skriftlig aftale. Inden udlægningen indgås Aftale om udlagt undervisning for skolesamarbejdet i Region Sjælland med den afholdende skole. Den afholdende skole skal opfylde de betingelser, der står i aftalen. Udlagt undervisning gennemføres altid på Kursuscenter SOSU Sjællands vegne med ansvar, opsyn og tilsyn. Kursuscenter SOSU Sjælland forpligtes til at anmelde (sende en mail) om udlægningen til UVM. Udlægning skal være synlig på såvel SOSU Sjællands hjemmeside, som på den afholdende udbyders hjemmeside. For både udlicitering og udlægning gælder: Kursuscenter SOSU Sjælland ønsker ved enhver udlægning og udlicitering dokumentation for relevante kompetencer for underviserne, lokaler og udstyr relevant markedsføring og visitation undervisningsmaterialer, opgaver, cases m.m. og bedømmelsesgrundlag og uddannelsesbeviser 8. Kvalitetssikring Kursuscenter SOSU Sjælland arbejder med kvalitetssikring og udvikling på flere fronter. Der planlægges kvartårlige kvalitetsindsatser med udgangspunkt i kvalitetshjulet på SOSU Sjællands hjemmeside, som en metode der sikrer opfølgning og handling på de igangsatte initiativer. Alle AMU uddannelsesmål evalueres i det fælles evalueringsredskab VisKvalitet og resultaterne anvendes systematisk for at sikre fortsat stor deltagertilfredshed. Resultaterne kan ses på skolens hjemmeside henviser til disse resultater. Kursuscenter SOSU Sjælland laver løbende kvalitetstjek på alle vores AMU-kurser ved hjælp af stikprøver og tilsyn for fortsat at sikre udviklingen af kvaliteten i undervisningen, markedsføring, tilrettelæggelse af IKV, udlægning, udlicitering, tilrettelæggelse af undervisning og udstedelse af beviser, samt optag, deltagerbetaling og prisfastsættelse. Kvaliteten i undervisningen sikres yderligere af de krav, som kursuscentret stiller til: undervisernes såvel uddannelsesbaggrund som voksenpædagogiske erfaring undervisningens tilrettelæggelse undervisningens sammenhæng til praksis kursisternes aktive deltagelse på kurset / uddannelsen På det enkelte kursus arbejder underviseren med forskellige evalueringsformer. Ovenstående krav til undervisere og undervisningens tilrettelæggelse gælder også GVU og AU i sundhedspraksis. Derudover arbejdes med kvaliteten i GVU på samme måde som på det øvrige EUDområde og fremgår af skolens hjemmeside. Sikring af kvaliteten i AU i Sundhedspraksis følger desuden EASJs kvalitetsarbejde. 6

7 Forelagt LUU AMU Vedtages i bestyrelsen december -14 7

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere