Udbudspolitik for Kursuscenter SOSU Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland"

Transkript

1 Udbudspolitik for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter SOSU Sjællands strategi Politik for afdækning af de regionale og lokale uddannelsesbehov 5. Politik for at imødekomme behovene inden for rammerne af aftalemodellen Udliciteringspolitik 7. Udlægningspolitik 8. Kvalitetssikring 1. Udbudsgodkendelser til AMU: Kursuscenter SOSU Sjælland er godkendt til at udbyde AMU-uddannelser og enkeltfag inden for følgende Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB er): 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2688 Patientrelateret service på sygehusene 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet FKB er og uddannelser er uddybende beskrevet på 2. Geografi og dækningsområde Geografisk gælder SOSU Sjællands udbudsgodkendelser i Region Sjælland. Kursuscenter SOSU Sjælland henvender sig primært til offentlige arbejdspladser i såvel kommuner som i regionen. I takt med kommunernes udlicitering til private leverandører indenfor velfærdsområdet arbejder Kursuscentret desuden med opsøgning og tilbud til små og mellemstore private leverandører (praktisk hjælp til ældre, dagplejere, bo- og opholdssteder etc.). 3. Kursuscenter SOSU Sjællands strategi Mission, vision og strategi er et udtryk for bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes arbejdsgrundlag. Det betyder, at den udbudspolitik som Kursuscentret arbejder efter bl.a. bygger på den vedtagne strategi og de underliggende handlemål. Kursuscenter SOSU Sjællands mission er at dække arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling for at styrke kvaliteten inden for velfærdsområdet. Den overordnede vision er: Kursuscenter SOSU Sjælland er et attraktivt, kraftfuldt og innovativt center for kompetenceudvikling, efteruddannelse og voksenvejledning for nuværende og kommende ansatte i private og offentlige virksomheder. I overensstemmelse med missionen arbejdes i med følgende mål, der samtidig understøtter visionen: Mål 1: Kursuscentret sikrer kompetenceudvikling af høj kvalitet for nuværende og kommende ansatte i velfærdsområdet inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet samt andre målgrupper, som centerets kursusudbud er relevant for. 1

2 Mål 2: Mål 3: Der skal sikres udbud og gennemførelse af uddannelse på et videregående niveau (KVU) til alle relevante målgrupper. ErhvervsAkademi Sjælland (EASJ) har indgået en samarbejdsaftale med SOSU Sjælland om varetagelsen af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Vi vil være kendt for vores professionelle måde at håndtere projekter på og have dette som et konkurrenceparameter. Mål 4: Kursuscentret arbejder strategisk og praktisk med at udvikle, etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer og netværk. Mål 5: Mål 6: Mål 7: Opsøgende salg og markedsføring understøtter kursuscentrets aktiviteter. Kompetenceudvikling af kursuscentrets ansatte. Kursuscentret arbejder strategisk og praktisk med at udvikle, etablere og vedligeholde bæredygtige driftsaktiviteter. Desuden er kursuscentret koordinator af Grundlæggende Voksen Uddannelse (GVU) for SOSU Sjælland. 4. Politik for afdækning af de regionale og lokale uddannelsesbehov SOSU Sjælland har en aktiv bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter for vores interessenter i samfundet. Kursuscentret har et aktivt, rådgivende og partssammensat lokalt uddannelsesudvalg (LUU-AMU), som i repræsenterer det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Udvalgets opgave er at sikre et udbud af AMU uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov samt medvirke til analyse af behov og nyudvikling af uddannelser. Udvalget mødes 4 gange årligt. Kursuscentret driver desuden et lokalt uddannelsesudvalg for EASJ (LUU AU), som mødes 2 gange årligt (AU: Akademiuddannelse i sundhedspraksis). Kursuscentret indgår i forpligtende partnerskab med regionens øvrige erhvervsskoler og VUC er i VEUcenter (Voksen EfterUddannelse) Øst og Øerne, og som tilforordnet / samarbejdspart i VEUcenter Vestsjælland 1 : Dels udmøntet i et fælles programansvar over for de politiske målsætninger, hvor opgaven bl.a. er at opnå forsyningssikkerhed, undgå aflysninger (bl.a. i form af garanti-kurser ) og sikre nærhedsprincippet Dels i form af lokale samarbejder hvor virksomheder, faglige organisationer, andre skoler og vi er i god konstruktiv dialog om efteruddannelsesbehov. Dels i kraft af deltagelse i større fælles projekter, og i form af udlægning af undervisning og code of conduct (skolernes aftale om fælles holdning til adfærd omkring markedsføring og kursusafholdelse i forhold til hinanden). Dels i samarbejde om afklaringsforløb / IKV Individuel Kompetence Vurdering / RKV RealkompetenceVurdering. Dels i samarbejde om åben voksenvejledning i jobcentre, A-kasser og i SOSU Sjælland Kursuscenter SOSU Sjælland afdækker behovet og gennemfører forløb for opkvalificering af fyringstruede, opsagte og ledige i samarbejde med jobcentrene, a-kasserne og de private aktører. Kursuscenter SOSU Sjælland har siden 2012 deltaget i projekt Nye veje nye job, hvis hovedformål er at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse på såvel skole- som jobcenterside. Målet er at skærpe indsatsen for de ledige i regionen via tættere samarbejde mellem uddannelses- og beskæftigelsessiden. Dette projekt kobler på eksemplarisk vis beskæftigelsespolitikken med såvel uddannelses- som erhvervspolitikken. Projektet afsluttes i Skolerne i VEU-center Øst og Øerne og VEU-center Vestsjælland har formuleret fælles udbudspolitik i

3 Projektcenter SOSU Sjælland SOSU Sjælland deltager i en lang række projekter, enten som projektdeltagere men i stigende grad også som projektejere. For at professionalisere vores tilgang til projekter er der i 2014 etableret et projektcenter, som dels kan varetage projektsparring, -ansøgning,-gennemførelse og -evaluering. Kursuscenter SOSU Sjælland har projektansvaret på et landsdækkende, TUP-projekt (TUP: Tværgående Udviklingspulje) med fokus på digitalisering i AMU-undervisningen. Kursuscenter SOSU Sjælland har projektledelsen i projektet, hvor 16 SOSU-skoler og UCC, UC Syd og UC Via deltager. Projektet strækker sig over 1½ år og starter nov og afsluttes i Kursuscenter SOSU Sjælland deltager desuden i tre TUP-projekter på tværs af flere VEUcentre. 1. TUP-Førfasen til IKV i AMU 2. TUP-Systematisk Uddannelsesløft med AMU 3. TUP-Tosprogede AMU deltageres motivation og læringsudbytte. Kursuscenter SOSU Sjælland er med i projektet InMente (velfærdsteknologi ift. demensramte). Kursuscenter SOSU Sjælland står for undervisningen i Projekt KODIF, hvor Slagelse Kommune deltager som dansk partner i EU-projektet Kompetent Demensbehandling i Fehmernbelt regionen (KoDiF). Projektets formål er at sikre en optimal pleje af demente ved at kompetenceudvikle egne medarbejdere, i forhold til de udfordringer de har i deres daglige arbejde. SPIR - Kursuscenter SOSU Sjælland deltager som uddannelsesaktør i det fælles forum, som Udviklingsenheden SPIR ønsker at iværksætte et tværsektorielt uddannelses- og forskningssamarbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger om at skabe verdens bedste psykiatrisygehus og et kraftcenter for psykiatrisk viden i Slagelse Kommune. SPIR: Slagelse Kommune og Psykiatrien I Region Sjælland. Kursuscenter SOSU Sjælland var med i et netop afsluttet projekt Gratin (ældre og kost), et internationalt Leonardo-projekt. 5. Politik for at imødekomme behovene inden for rammerne af aftalemodellen 2011 Aftalemodellen er et styringsredskab på EVE-området (Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse) og bygger på Undervisningsministeriets taksameterstyring, dvs. udbetaling af tilskud til skolen pr. kursusdeltager i en given kursusperiode. Der er med enkelte undtagelser ikke deltagerbetaling på de uddannelser, som kursuscentret kan udbyde og afholde. Kursuscentret vil bruge de muligheder for tilkøb (supplerende betaling for fleksibel afholdelse mm.) og afmeldegebyr samt betaling for uopfyldte hold, sådan som Finansloven lægger op til. EVE-området er en samlet fast bevilling for et finansår ad gangen til samtlige udbydere af AMU / GVU. I 2013 var midlerne i kursuscentret prioriteret med 3/4 til AMU og 1/4 til GVU. I 2014 forventes GVU imidlertid kun at optage 15-20% af EVE-rammen. Der var ikke behov for at prioritere midlerne i Der forventes en stigning i aktiviteten i 2014, især indenfor AMU. Kursuscentret vil i 2014 prioritere at imødekomme behovet for uddannelser på følgende måde: De uddannelser, der er behov for og efterspørgsel efter gennemføres. Der er fem typer aktiviteter inden for udbud af uddannelser/kurser. 1) Kurser, der udbydes på hjemmesiden; vi har fokus på holdopfyldelse for at undgå aflysninger og har løbende evaluering af initiativer til minimering heraf, har etableret gennemførelsesgaranti på bestemte kurser, der skønnes at have høje beskæftigelsesmuligheder. 3

4 2) Kurser, som planlægges i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder, men som også er åbne for ikke ansatte i virksomheden. 3) Rotationsprojekter, forløb for ledige, koblet til opkvalificering af medarbejdere. 4) Kurser og temadage, tilrettelagt for og betalt af målgrupper udenfor AMU 5) GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse er et tilbud til medarbejdere over 25 år, som har arbejdet som ufaglærte indenfor social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område i minimum 2 år. GVU tilbuddet er en moduliseret uddannelse, hvor den enkelte efter en realkompetenceafklaring og efterfølgende GVU plan kan gennemføre de dele af en uddannelse, som vedkommende mangler. Ad 1) Kurser udbydes i oversigtsform både på det social- og sundhedsfaglige og det pædagogiske område (begge inkl. psykiatri). Kursusudbuddet tilrettelægges ud fra behov og erfaringer. Oversigten over de udbudte uddannelser sendes pr. mail til samarbejdspartnere, nærmere beskrivelse findes på hjemmesiden samt på facebook. Opsøgende salg, relationssalg og markedsføring har såvel det åbne udbud samt kursuspaletten med i kontakten til eksterne samarbejdspartnere. Vores opsøgende konsulenter rådgiver og vejleder om IKV (Individuel KompetenceVurdering)/RKV (Real KompetenceVurdering) og VLV (Vejledende Læsetest for Voksne). Ved et tilstrækkeligt antal deltagere gennemføres uddannelsen / kurset. Normalt vil et tilstrækkeligt antal deltagere være minimum 22 deltagere, men enkelte kurser gennemføres ved særlige begrundelser med færre deltagere, f.eks. garantikurser. Senest 4 uger før uddannelsens / kursets starttidspunkt tager kursuscentret stilling til, om uddannelsen kan gennemføres. Den helt afgørende faktor i gennemførsel eller aflysning, er antallet af deltagere. Når det er en afgørende faktor skyldes det, at AMU-udbyderen modtager betaling fra Undervisningsministeriet for hver deltager, der er på uddannelse (taksameter). Hvis der er for få deltagere til at uddannelsen / kurset kan gennemføres kontaktes deltagerne og henvises til andre skoler, der har tilsvarende uddannelse / kursus - eller der henvises til næste gang kursuscentret gennemfører uddannelsen. Desuden er en del kurser garantikurser, dvs. gennemføres med et færre antal deltagere. Tilmeldinger til AMU kurser foregår på portalen EfterUddannelse.dk. Når virksomheden tilmelder deres medarbejdere bruges digital signatur. Virksomheden skal søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis medarbejderne får udbetalt løn under uddannelsen. Dette gøres digitalt via EfterUddannelse.dk med digital signatur. Inden kurset udsender kursuscentret et velkomstbrev til deltagerne med angivelse af dato, tidspunkt, sted og kursusbeskrivelse. I velkomstbrevet opfordres deltageren til at give Kursuscentret besked om behov for IT-rygsæk i undervisningen. Ad 2) Ofte henvender en virksomhed / institution sig med en særlig problemstilling, som ikke kan løses ved at sende enkelte medarbejdere på kursus. Virksomheden / institutionen ønsker f.eks. et kompetenceløft af en tværfaglig medarbejdergruppe og evt. at undervisningen lægges på virksomheden / institutionen. De kan også have særlige ønsker til tilrettelæggelse (f.eks. at uddannelsen / kurset ligger med 1-2 dage pr. mdr. eller med en enkelt dag om ugen), tidspunkt på dagen mm. En mulighed er, at der efter samtale med lederne af virksomheden / institutionen yderligere bliver lavet fokusgruppeinterview med en gruppe medarbejdere (tilkøbsydelse) for at afdække, hvilke behov fra praksisuddannelse / kurset (-erne) skal løfte. Derefter undersøger uddannelseskonsulenten, hvilket kursus / hvilken kursusrække inden for AMU, som vil kunne matche et sådant kompetenceløft. Ved særlig tilrettelæggelse kan der opkræves tillæg til normpris. Dette kan dække konsulentbesøg forud for afholdelse, særlig tilrettelæggelse ift. sammenkobling af flere AMU-mål, dobbeltlærerdækning, mm. Ved virksomhedsforlagte kurser er deltagerantallet minimum 22. Ad 1 & 2) Undervisningen tilrettelægges af den eller de fagundervisere, der har den konkrete kompetence på området. Undervisningen tilrettelægges med teori, cases, gruppearbejde og individuelle opgaver, jf. Kursuscenter SOSU Sjællands voksenpædagogiske målsætning. Der anvendes relevant udstyr i forhold til det konkrete uddannelsesmål, og der vil i en del undervisning foregå IT-baseret læring. Ved afslutningen af undervisningen på den konkrete uddannelse / kursus tager underviseren stilling til om deltagerne har nået uddannelsens mål, så de kan modtage et uddannelsesbevis. Uddannelsen / kurset afsluttes med en evaluering. Det samlede resultat af skolens AMU evalueringer fremgår dels af skolens hjemmeside, og indgår i den landsdækkende evaluering, som kan ses på 4

5 På alle AMU-kurser tilbydes screening i læsning, skrivning og matematik (VLV-screening). Der vejledes efterfølgende om mulighed for FVU (Forberedende voksenundervisning) - og ordblindeundervisning internt på den nærmeste afdeling i SOSU Sjælland eller på VUC. Behovet for afholdelse af uddannelse prioriteres som følgende: Uddannelsestilbud til alle målgrupper, også de, der ikke tidligere har brugt AMU Gennem kontakt med offentlige og private virksomheder få kontakt til relevante målgrupper med henblik på efteruddannelse. Aktiv indsats for at afholde så mange af kurserne i kursuskalenderen som muligt, dvs. intensivt opsøgende salg og markedsføring samt samarbejde skolerne imellem for at få fyldt de enkelte kurser. En stor del af kurserne er garantikurser. På de særligt små målgrupper er der et landsdækkende samarbejde på tværs af SOSU-skoler for at kunne dække behovet. Fokus på kernemålsaktiviteten. Ad 3) Uddannelsesbehov, som ikke kan dækkes af AMU-mål, kan tilfredsstilles ved at Kursuscenter SOSU Sjælland afholder kurser eller temadage, som økonomisk dækkes af opdragsgiveren (indtægtsdækket virksomhed IDV). Ad 4) GVU udbydes af Kursuscenter SOSU Sjælland som moduliseret undervisning. Efter afklaring af den enkeltes kompetencer lægges en GVU plan (gældende i 6 år). Af planen fremgår hvilke fag den enkelte skal tage for at få et fuldgyldigt uddannelsesbevis. Afklaring finder sted månedligt. De moduliserede forløb fremgår af hjemmesiden. Der udbydes moduliseret uddannelse til Pædagogisk Assistent og Social- og Sundhedshjælper i Udliciteringspolitik SOSU Sjælland tager i forhold til udlicitering af uddannelser stilling fra sag til sag. Kursuscenter SOSU Sjællands udliciteringspolitik for 2014 er følgende: For at få udliciteringsaftale skal der mellem Kursuscenter SOSU Sjælland og den private aktør være et tæt samarbejde for at sikre, at såvel administration som indhold af kurset stemmer overens med målene for uddannelsen. For at få licitationen skal den private aktør godtgøre at kunne varetage uddannelsen med minimum samme kvalitet som Kursuscentret Den private aktør skal have en god forståelse for, hvad AMU står for Den private aktør skal afholde uddannelse inden for skolernes målgrupper Den private aktør skal være et supplement til at nå de målgrupper, som skolerne ikke selv umiddelbart kan dække pga. opgavens art og/eller størrelse Den private aktør skal opfylde de betingelser, der er anført i standardkontrakten fra Undervisningsministeriet (UVM) AMU uddannelser til flygtninge- og indvandrere kan ikke udliciteres Markedsføring af AMU uddannelsen skal altid ske hos den godkendte institution (SOSU Sjælland) og på den private kursusudbyders hjemmeside Det er en betingelse for udlicitering, at skolen har budgetramme til at afholde aktiviteten 7. Udlægningspolitik Kursuscenter SOSU Sjælland har efter aftale i skolesamarbejdet i Region Sjælland forpligtet sig til at samarbejde om udlægning af hele / dele af AMU uddannelser eller enkeltfag optaget i en FKB (Fælles kompetencebeskrivelse) til godkendte AMU-udbydere i Region Sjælland. Samarbejdet skal ske inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for udbud, markedsføring og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante love og regler på området. Aftalen i skolesamarbejdet bygger på Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser. 5

6 Kursuscentret ønsker med udlægning at sikre kursisterne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så AMU er optimalt tilgængelig for medarbejdere og virksomheder. Endvidere ønsker kursuscentret at udlægge undervisning, hvis centret ikke selv har de specifikke faglige forudsætninger for at gennemføre kurset. SOSU Sjælland ønsker, at den afholdende skole inddrager SOSU Sjælland i en vurdering af det relevante i, at netop den ønskede AMU uddannelse er hensigtsmæssig i forhold til kursisterne samt at de handlingsorienterede mål kan opfyldes, så de er landsdækkende. Kursuscenter SOSU Sjællands udlægningspolitik for 2014 er følgende: Udlægningen forudsætter en skriftlig aftale. Inden udlægningen indgås Aftale om udlagt undervisning for skolesamarbejdet i Region Sjælland med den afholdende skole. Den afholdende skole skal opfylde de betingelser, der står i aftalen. Udlagt undervisning gennemføres altid på Kursuscenter SOSU Sjællands vegne med ansvar, opsyn og tilsyn. Kursuscenter SOSU Sjælland forpligtes til at anmelde (sende en mail) om udlægningen til UVM. Udlægning skal være synlig på såvel SOSU Sjællands hjemmeside, som på den afholdende udbyders hjemmeside. For både udlicitering og udlægning gælder: Kursuscenter SOSU Sjælland ønsker ved enhver udlægning og udlicitering dokumentation for relevante kompetencer for underviserne, lokaler og udstyr relevant markedsføring og visitation undervisningsmaterialer, opgaver, cases m.m. og bedømmelsesgrundlag og uddannelsesbeviser 8. Kvalitetssikring Kursuscenter SOSU Sjælland arbejder med kvalitetssikring og udvikling på flere fronter. Der planlægges kvartårlige kvalitetsindsatser med udgangspunkt i kvalitetshjulet på SOSU Sjællands hjemmeside, som en metode der sikrer opfølgning og handling på de igangsatte initiativer. Alle AMU uddannelsesmål evalueres i det fælles evalueringsredskab VisKvalitet og resultaterne anvendes systematisk for at sikre fortsat stor deltagertilfredshed. Resultaterne kan ses på skolens hjemmeside henviser til disse resultater. Kursuscenter SOSU Sjælland laver løbende kvalitetstjek på alle vores AMU-kurser ved hjælp af stikprøver og tilsyn for fortsat at sikre udviklingen af kvaliteten i undervisningen, markedsføring, tilrettelæggelse af IKV, udlægning, udlicitering, tilrettelæggelse af undervisning og udstedelse af beviser, samt optag, deltagerbetaling og prisfastsættelse. Kvaliteten i undervisningen sikres yderligere af de krav, som kursuscentret stiller til: undervisernes såvel uddannelsesbaggrund som voksenpædagogiske erfaring undervisningens tilrettelæggelse undervisningens sammenhæng til praksis kursisternes aktive deltagelse på kurset / uddannelsen På det enkelte kursus arbejder underviseren med forskellige evalueringsformer. Ovenstående krav til undervisere og undervisningens tilrettelæggelse gælder også GVU og AU i sundhedspraksis. Derudover arbejdes med kvaliteten i GVU på samme måde som på det øvrige EUDområde og fremgår af skolens hjemmeside. Sikring af kvaliteten i AU i Sundhedspraksis følger desuden EASJs kvalitetsarbejde. 6

7 Forelagt LUU AMU Vedtages i bestyrelsen december -14 7

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Kursusafdelingen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kursusafdelingens mål 4 Politik for afdækning af lokale og regionale uddannelsesbehov

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2015 1

UDBUDSPOLITIK 2015 1 UDBUDSPOLITIK 2015 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Skolens strategi for kurser og efteruddannelser 2015... 4 Behovsafdækning... 5 Prioritering af

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING SOSU Østjylland er en fusion af SOSU Aarhus og Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Der er således tale om en ny institution, der overtager AMU-skolegodkendelserne fra SOSU

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser 10. marts 2010 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Afbud fra: Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Helle Rommedahl og Pia Scheuer.

Afbud fra: Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Helle Rommedahl og Pia Scheuer. Til LUU AMU 10. oktober 2014 Referat fra møde i LUU AMU, den 24. september 2014 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Lars Thaarbøl, Rikke Hansen, Birgit

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN Bilag nr. 51.5.1. Bestyrelsesmødet 15.12.15. UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- POLITIKKEN Formålet med udbudspolitikken er at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

VEU- center Øst og Øerne

VEU- center Øst og Øerne VEU- center Øst og Øerne Indhold VEU- center Øst og Øerne... 1 1. Indledning... 2 2. Uddannelser indenfor VEU-center Øst og Øerne... 2 3. Udbud... 3 4. Fokusområder i 2014... 4 5. Bevillingsmæssige prioriteringer...

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Skolens

Læs mere

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i Videre nu udbyder erhvervsrettet

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2010 Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning Indhold: 1. Indledning 2. Skolens vision og idégrundlag 3. Målsætning 3.a Behovsafdækning 3.b Udbudsprincipper 3.c

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Dalum Landbrugsskole Adresse Skamlingsvejen

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Udviklingscenter Syd Adresse Post nr.

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Baggrund Bestyrelsen for HANSENBERG har i henhold til vilkårene for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) fastlagt udbudspolitikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE).

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om, hvilke overvejelser

Læs mere

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 2012 [Indledning] På voksen- og efteruddannelsesområdet tilrettelægger Syddansk Erhvervsskole sit udbud i tæt

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Kl. 09.30 14.30, Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 Kbh. K. Deltagere Lene Kvist, Social- og Sundhedsskolen Nord Lis Fibæk Laursen,

Læs mere

Referat af møde i. Kursusudvalget under (LUU) Mandag den 8. oktober 2012

Referat af møde i. Kursusudvalget under (LUU) Mandag den 8. oktober 2012 Referat af møde i Kursusudvalget under (LUU) Mandag den Tilstede: Jonna Thuesen, Birte Schlüter, Christian Jørgensen, Birgitte Christensen, Bente Brun Jørgensen, Agnethe Haahr, Lene Mackenhauer, Jette

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2014 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 2013 [Indledning] På voksen- og efteruddannelsesområdet tilrettelægger Syddansk Erhvervsskole sit udbud i tæt

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere