Udbudspolitik for Kursuscenter SOSU Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland"

Transkript

1 Udbudspolitik for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter SOSU Sjællands strategi Politik for afdækning af de regionale og lokale uddannelsesbehov 5. Politik for at imødekomme behovene inden for rammerne af aftalemodellen Udliciteringspolitik 7. Udlægningspolitik 8. Kvalitetssikring 1. Udbudsgodkendelser til AMU: Kursuscenter SOSU Sjælland er godkendt til at udbyde AMU-uddannelser og enkeltfag inden for følgende Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB er): 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2688 Patientrelateret service på sygehusene 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet FKB er og uddannelser er uddybende beskrevet på 2. Geografi og dækningsområde Geografisk gælder SOSU Sjællands udbudsgodkendelser i Region Sjælland. Kursuscenter SOSU Sjælland henvender sig primært til offentlige arbejdspladser i såvel kommuner som i regionen. I takt med kommunernes udlicitering til private leverandører indenfor velfærdsområdet arbejder Kursuscentret desuden med opsøgning og tilbud til små og mellemstore private leverandører (praktisk hjælp til ældre, dagplejere, bo- og opholdssteder etc.). 3. Kursuscenter SOSU Sjællands strategi Mission, vision og strategi er et udtryk for bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes arbejdsgrundlag. Det betyder, at den udbudspolitik som Kursuscentret arbejder efter bl.a. bygger på den vedtagne strategi og de underliggende handlemål. Kursuscenter SOSU Sjællands mission er at dække arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling for at styrke kvaliteten inden for velfærdsområdet. Den overordnede vision er: Kursuscenter SOSU Sjælland er et attraktivt, kraftfuldt og innovativt center for kompetenceudvikling, efteruddannelse og voksenvejledning for nuværende og kommende ansatte i private og offentlige virksomheder. I overensstemmelse med missionen arbejdes i med følgende mål, der samtidig understøtter visionen: Mål 1: Kursuscentret sikrer kompetenceudvikling af høj kvalitet for nuværende og kommende ansatte i velfærdsområdet inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet samt andre målgrupper, som centerets kursusudbud er relevant for. 1

2 Mål 2: Mål 3: Der skal sikres udbud og gennemførelse af uddannelse på et videregående niveau (KVU) til alle relevante målgrupper. ErhvervsAkademi Sjælland (EASJ) har indgået en samarbejdsaftale med SOSU Sjælland om varetagelsen af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Vi vil være kendt for vores professionelle måde at håndtere projekter på og have dette som et konkurrenceparameter. Mål 4: Kursuscentret arbejder strategisk og praktisk med at udvikle, etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer og netværk. Mål 5: Mål 6: Mål 7: Opsøgende salg og markedsføring understøtter kursuscentrets aktiviteter. Kompetenceudvikling af kursuscentrets ansatte. Kursuscentret arbejder strategisk og praktisk med at udvikle, etablere og vedligeholde bæredygtige driftsaktiviteter. Desuden er kursuscentret koordinator af Grundlæggende Voksen Uddannelse (GVU) for SOSU Sjælland. 4. Politik for afdækning af de regionale og lokale uddannelsesbehov SOSU Sjælland har en aktiv bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter for vores interessenter i samfundet. Kursuscentret har et aktivt, rådgivende og partssammensat lokalt uddannelsesudvalg (LUU-AMU), som i repræsenterer det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Udvalgets opgave er at sikre et udbud af AMU uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov samt medvirke til analyse af behov og nyudvikling af uddannelser. Udvalget mødes 4 gange årligt. Kursuscentret driver desuden et lokalt uddannelsesudvalg for EASJ (LUU AU), som mødes 2 gange årligt (AU: Akademiuddannelse i sundhedspraksis). Kursuscentret indgår i forpligtende partnerskab med regionens øvrige erhvervsskoler og VUC er i VEUcenter (Voksen EfterUddannelse) Øst og Øerne, og som tilforordnet / samarbejdspart i VEUcenter Vestsjælland 1 : Dels udmøntet i et fælles programansvar over for de politiske målsætninger, hvor opgaven bl.a. er at opnå forsyningssikkerhed, undgå aflysninger (bl.a. i form af garanti-kurser ) og sikre nærhedsprincippet Dels i form af lokale samarbejder hvor virksomheder, faglige organisationer, andre skoler og vi er i god konstruktiv dialog om efteruddannelsesbehov. Dels i kraft af deltagelse i større fælles projekter, og i form af udlægning af undervisning og code of conduct (skolernes aftale om fælles holdning til adfærd omkring markedsføring og kursusafholdelse i forhold til hinanden). Dels i samarbejde om afklaringsforløb / IKV Individuel Kompetence Vurdering / RKV RealkompetenceVurdering. Dels i samarbejde om åben voksenvejledning i jobcentre, A-kasser og i SOSU Sjælland Kursuscenter SOSU Sjælland afdækker behovet og gennemfører forløb for opkvalificering af fyringstruede, opsagte og ledige i samarbejde med jobcentrene, a-kasserne og de private aktører. Kursuscenter SOSU Sjælland har siden 2012 deltaget i projekt Nye veje nye job, hvis hovedformål er at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse på såvel skole- som jobcenterside. Målet er at skærpe indsatsen for de ledige i regionen via tættere samarbejde mellem uddannelses- og beskæftigelsessiden. Dette projekt kobler på eksemplarisk vis beskæftigelsespolitikken med såvel uddannelses- som erhvervspolitikken. Projektet afsluttes i Skolerne i VEU-center Øst og Øerne og VEU-center Vestsjælland har formuleret fælles udbudspolitik i

3 Projektcenter SOSU Sjælland SOSU Sjælland deltager i en lang række projekter, enten som projektdeltagere men i stigende grad også som projektejere. For at professionalisere vores tilgang til projekter er der i 2014 etableret et projektcenter, som dels kan varetage projektsparring, -ansøgning,-gennemførelse og -evaluering. Kursuscenter SOSU Sjælland har projektansvaret på et landsdækkende, TUP-projekt (TUP: Tværgående Udviklingspulje) med fokus på digitalisering i AMU-undervisningen. Kursuscenter SOSU Sjælland har projektledelsen i projektet, hvor 16 SOSU-skoler og UCC, UC Syd og UC Via deltager. Projektet strækker sig over 1½ år og starter nov og afsluttes i Kursuscenter SOSU Sjælland deltager desuden i tre TUP-projekter på tværs af flere VEUcentre. 1. TUP-Førfasen til IKV i AMU 2. TUP-Systematisk Uddannelsesløft med AMU 3. TUP-Tosprogede AMU deltageres motivation og læringsudbytte. Kursuscenter SOSU Sjælland er med i projektet InMente (velfærdsteknologi ift. demensramte). Kursuscenter SOSU Sjælland står for undervisningen i Projekt KODIF, hvor Slagelse Kommune deltager som dansk partner i EU-projektet Kompetent Demensbehandling i Fehmernbelt regionen (KoDiF). Projektets formål er at sikre en optimal pleje af demente ved at kompetenceudvikle egne medarbejdere, i forhold til de udfordringer de har i deres daglige arbejde. SPIR - Kursuscenter SOSU Sjælland deltager som uddannelsesaktør i det fælles forum, som Udviklingsenheden SPIR ønsker at iværksætte et tværsektorielt uddannelses- og forskningssamarbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger om at skabe verdens bedste psykiatrisygehus og et kraftcenter for psykiatrisk viden i Slagelse Kommune. SPIR: Slagelse Kommune og Psykiatrien I Region Sjælland. Kursuscenter SOSU Sjælland var med i et netop afsluttet projekt Gratin (ældre og kost), et internationalt Leonardo-projekt. 5. Politik for at imødekomme behovene inden for rammerne af aftalemodellen 2011 Aftalemodellen er et styringsredskab på EVE-området (Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse) og bygger på Undervisningsministeriets taksameterstyring, dvs. udbetaling af tilskud til skolen pr. kursusdeltager i en given kursusperiode. Der er med enkelte undtagelser ikke deltagerbetaling på de uddannelser, som kursuscentret kan udbyde og afholde. Kursuscentret vil bruge de muligheder for tilkøb (supplerende betaling for fleksibel afholdelse mm.) og afmeldegebyr samt betaling for uopfyldte hold, sådan som Finansloven lægger op til. EVE-området er en samlet fast bevilling for et finansår ad gangen til samtlige udbydere af AMU / GVU. I 2013 var midlerne i kursuscentret prioriteret med 3/4 til AMU og 1/4 til GVU. I 2014 forventes GVU imidlertid kun at optage 15-20% af EVE-rammen. Der var ikke behov for at prioritere midlerne i Der forventes en stigning i aktiviteten i 2014, især indenfor AMU. Kursuscentret vil i 2014 prioritere at imødekomme behovet for uddannelser på følgende måde: De uddannelser, der er behov for og efterspørgsel efter gennemføres. Der er fem typer aktiviteter inden for udbud af uddannelser/kurser. 1) Kurser, der udbydes på hjemmesiden; vi har fokus på holdopfyldelse for at undgå aflysninger og har løbende evaluering af initiativer til minimering heraf, har etableret gennemførelsesgaranti på bestemte kurser, der skønnes at have høje beskæftigelsesmuligheder. 3

4 2) Kurser, som planlægges i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder, men som også er åbne for ikke ansatte i virksomheden. 3) Rotationsprojekter, forløb for ledige, koblet til opkvalificering af medarbejdere. 4) Kurser og temadage, tilrettelagt for og betalt af målgrupper udenfor AMU 5) GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse er et tilbud til medarbejdere over 25 år, som har arbejdet som ufaglærte indenfor social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område i minimum 2 år. GVU tilbuddet er en moduliseret uddannelse, hvor den enkelte efter en realkompetenceafklaring og efterfølgende GVU plan kan gennemføre de dele af en uddannelse, som vedkommende mangler. Ad 1) Kurser udbydes i oversigtsform både på det social- og sundhedsfaglige og det pædagogiske område (begge inkl. psykiatri). Kursusudbuddet tilrettelægges ud fra behov og erfaringer. Oversigten over de udbudte uddannelser sendes pr. mail til samarbejdspartnere, nærmere beskrivelse findes på hjemmesiden samt på facebook. Opsøgende salg, relationssalg og markedsføring har såvel det åbne udbud samt kursuspaletten med i kontakten til eksterne samarbejdspartnere. Vores opsøgende konsulenter rådgiver og vejleder om IKV (Individuel KompetenceVurdering)/RKV (Real KompetenceVurdering) og VLV (Vejledende Læsetest for Voksne). Ved et tilstrækkeligt antal deltagere gennemføres uddannelsen / kurset. Normalt vil et tilstrækkeligt antal deltagere være minimum 22 deltagere, men enkelte kurser gennemføres ved særlige begrundelser med færre deltagere, f.eks. garantikurser. Senest 4 uger før uddannelsens / kursets starttidspunkt tager kursuscentret stilling til, om uddannelsen kan gennemføres. Den helt afgørende faktor i gennemførsel eller aflysning, er antallet af deltagere. Når det er en afgørende faktor skyldes det, at AMU-udbyderen modtager betaling fra Undervisningsministeriet for hver deltager, der er på uddannelse (taksameter). Hvis der er for få deltagere til at uddannelsen / kurset kan gennemføres kontaktes deltagerne og henvises til andre skoler, der har tilsvarende uddannelse / kursus - eller der henvises til næste gang kursuscentret gennemfører uddannelsen. Desuden er en del kurser garantikurser, dvs. gennemføres med et færre antal deltagere. Tilmeldinger til AMU kurser foregår på portalen EfterUddannelse.dk. Når virksomheden tilmelder deres medarbejdere bruges digital signatur. Virksomheden skal søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis medarbejderne får udbetalt løn under uddannelsen. Dette gøres digitalt via EfterUddannelse.dk med digital signatur. Inden kurset udsender kursuscentret et velkomstbrev til deltagerne med angivelse af dato, tidspunkt, sted og kursusbeskrivelse. I velkomstbrevet opfordres deltageren til at give Kursuscentret besked om behov for IT-rygsæk i undervisningen. Ad 2) Ofte henvender en virksomhed / institution sig med en særlig problemstilling, som ikke kan løses ved at sende enkelte medarbejdere på kursus. Virksomheden / institutionen ønsker f.eks. et kompetenceløft af en tværfaglig medarbejdergruppe og evt. at undervisningen lægges på virksomheden / institutionen. De kan også have særlige ønsker til tilrettelæggelse (f.eks. at uddannelsen / kurset ligger med 1-2 dage pr. mdr. eller med en enkelt dag om ugen), tidspunkt på dagen mm. En mulighed er, at der efter samtale med lederne af virksomheden / institutionen yderligere bliver lavet fokusgruppeinterview med en gruppe medarbejdere (tilkøbsydelse) for at afdække, hvilke behov fra praksisuddannelse / kurset (-erne) skal løfte. Derefter undersøger uddannelseskonsulenten, hvilket kursus / hvilken kursusrække inden for AMU, som vil kunne matche et sådant kompetenceløft. Ved særlig tilrettelæggelse kan der opkræves tillæg til normpris. Dette kan dække konsulentbesøg forud for afholdelse, særlig tilrettelæggelse ift. sammenkobling af flere AMU-mål, dobbeltlærerdækning, mm. Ved virksomhedsforlagte kurser er deltagerantallet minimum 22. Ad 1 & 2) Undervisningen tilrettelægges af den eller de fagundervisere, der har den konkrete kompetence på området. Undervisningen tilrettelægges med teori, cases, gruppearbejde og individuelle opgaver, jf. Kursuscenter SOSU Sjællands voksenpædagogiske målsætning. Der anvendes relevant udstyr i forhold til det konkrete uddannelsesmål, og der vil i en del undervisning foregå IT-baseret læring. Ved afslutningen af undervisningen på den konkrete uddannelse / kursus tager underviseren stilling til om deltagerne har nået uddannelsens mål, så de kan modtage et uddannelsesbevis. Uddannelsen / kurset afsluttes med en evaluering. Det samlede resultat af skolens AMU evalueringer fremgår dels af skolens hjemmeside, og indgår i den landsdækkende evaluering, som kan ses på 4

5 På alle AMU-kurser tilbydes screening i læsning, skrivning og matematik (VLV-screening). Der vejledes efterfølgende om mulighed for FVU (Forberedende voksenundervisning) - og ordblindeundervisning internt på den nærmeste afdeling i SOSU Sjælland eller på VUC. Behovet for afholdelse af uddannelse prioriteres som følgende: Uddannelsestilbud til alle målgrupper, også de, der ikke tidligere har brugt AMU Gennem kontakt med offentlige og private virksomheder få kontakt til relevante målgrupper med henblik på efteruddannelse. Aktiv indsats for at afholde så mange af kurserne i kursuskalenderen som muligt, dvs. intensivt opsøgende salg og markedsføring samt samarbejde skolerne imellem for at få fyldt de enkelte kurser. En stor del af kurserne er garantikurser. På de særligt små målgrupper er der et landsdækkende samarbejde på tværs af SOSU-skoler for at kunne dække behovet. Fokus på kernemålsaktiviteten. Ad 3) Uddannelsesbehov, som ikke kan dækkes af AMU-mål, kan tilfredsstilles ved at Kursuscenter SOSU Sjælland afholder kurser eller temadage, som økonomisk dækkes af opdragsgiveren (indtægtsdækket virksomhed IDV). Ad 4) GVU udbydes af Kursuscenter SOSU Sjælland som moduliseret undervisning. Efter afklaring af den enkeltes kompetencer lægges en GVU plan (gældende i 6 år). Af planen fremgår hvilke fag den enkelte skal tage for at få et fuldgyldigt uddannelsesbevis. Afklaring finder sted månedligt. De moduliserede forløb fremgår af hjemmesiden. Der udbydes moduliseret uddannelse til Pædagogisk Assistent og Social- og Sundhedshjælper i Udliciteringspolitik SOSU Sjælland tager i forhold til udlicitering af uddannelser stilling fra sag til sag. Kursuscenter SOSU Sjællands udliciteringspolitik for 2014 er følgende: For at få udliciteringsaftale skal der mellem Kursuscenter SOSU Sjælland og den private aktør være et tæt samarbejde for at sikre, at såvel administration som indhold af kurset stemmer overens med målene for uddannelsen. For at få licitationen skal den private aktør godtgøre at kunne varetage uddannelsen med minimum samme kvalitet som Kursuscentret Den private aktør skal have en god forståelse for, hvad AMU står for Den private aktør skal afholde uddannelse inden for skolernes målgrupper Den private aktør skal være et supplement til at nå de målgrupper, som skolerne ikke selv umiddelbart kan dække pga. opgavens art og/eller størrelse Den private aktør skal opfylde de betingelser, der er anført i standardkontrakten fra Undervisningsministeriet (UVM) AMU uddannelser til flygtninge- og indvandrere kan ikke udliciteres Markedsføring af AMU uddannelsen skal altid ske hos den godkendte institution (SOSU Sjælland) og på den private kursusudbyders hjemmeside Det er en betingelse for udlicitering, at skolen har budgetramme til at afholde aktiviteten 7. Udlægningspolitik Kursuscenter SOSU Sjælland har efter aftale i skolesamarbejdet i Region Sjælland forpligtet sig til at samarbejde om udlægning af hele / dele af AMU uddannelser eller enkeltfag optaget i en FKB (Fælles kompetencebeskrivelse) til godkendte AMU-udbydere i Region Sjælland. Samarbejdet skal ske inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for udbud, markedsføring og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante love og regler på området. Aftalen i skolesamarbejdet bygger på Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser. 5

6 Kursuscentret ønsker med udlægning at sikre kursisterne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så AMU er optimalt tilgængelig for medarbejdere og virksomheder. Endvidere ønsker kursuscentret at udlægge undervisning, hvis centret ikke selv har de specifikke faglige forudsætninger for at gennemføre kurset. SOSU Sjælland ønsker, at den afholdende skole inddrager SOSU Sjælland i en vurdering af det relevante i, at netop den ønskede AMU uddannelse er hensigtsmæssig i forhold til kursisterne samt at de handlingsorienterede mål kan opfyldes, så de er landsdækkende. Kursuscenter SOSU Sjællands udlægningspolitik for 2014 er følgende: Udlægningen forudsætter en skriftlig aftale. Inden udlægningen indgås Aftale om udlagt undervisning for skolesamarbejdet i Region Sjælland med den afholdende skole. Den afholdende skole skal opfylde de betingelser, der står i aftalen. Udlagt undervisning gennemføres altid på Kursuscenter SOSU Sjællands vegne med ansvar, opsyn og tilsyn. Kursuscenter SOSU Sjælland forpligtes til at anmelde (sende en mail) om udlægningen til UVM. Udlægning skal være synlig på såvel SOSU Sjællands hjemmeside, som på den afholdende udbyders hjemmeside. For både udlicitering og udlægning gælder: Kursuscenter SOSU Sjælland ønsker ved enhver udlægning og udlicitering dokumentation for relevante kompetencer for underviserne, lokaler og udstyr relevant markedsføring og visitation undervisningsmaterialer, opgaver, cases m.m. og bedømmelsesgrundlag og uddannelsesbeviser 8. Kvalitetssikring Kursuscenter SOSU Sjælland arbejder med kvalitetssikring og udvikling på flere fronter. Der planlægges kvartårlige kvalitetsindsatser med udgangspunkt i kvalitetshjulet på SOSU Sjællands hjemmeside, som en metode der sikrer opfølgning og handling på de igangsatte initiativer. Alle AMU uddannelsesmål evalueres i det fælles evalueringsredskab VisKvalitet og resultaterne anvendes systematisk for at sikre fortsat stor deltagertilfredshed. Resultaterne kan ses på skolens hjemmeside henviser til disse resultater. Kursuscenter SOSU Sjælland laver løbende kvalitetstjek på alle vores AMU-kurser ved hjælp af stikprøver og tilsyn for fortsat at sikre udviklingen af kvaliteten i undervisningen, markedsføring, tilrettelæggelse af IKV, udlægning, udlicitering, tilrettelæggelse af undervisning og udstedelse af beviser, samt optag, deltagerbetaling og prisfastsættelse. Kvaliteten i undervisningen sikres yderligere af de krav, som kursuscentret stiller til: undervisernes såvel uddannelsesbaggrund som voksenpædagogiske erfaring undervisningens tilrettelæggelse undervisningens sammenhæng til praksis kursisternes aktive deltagelse på kurset / uddannelsen På det enkelte kursus arbejder underviseren med forskellige evalueringsformer. Ovenstående krav til undervisere og undervisningens tilrettelæggelse gælder også GVU og AU i sundhedspraksis. Derudover arbejdes med kvaliteten i GVU på samme måde som på det øvrige EUDområde og fremgår af skolens hjemmeside. Sikring af kvaliteten i AU i Sundhedspraksis følger desuden EASJs kvalitetsarbejde. 6

7 Forelagt LUU AMU Vedtages i bestyrelsen december -14 7

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst

Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst Udbudsstrategi og -politik 2015 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for VEU-Center MidtØst 21-08-2014 / BOCH - Endelig Side 1 af 14 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2012

VUC Vest, FVU-plan 2012 VUC Vest, FVU-plan 2012 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere