Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter"

Transkript

1 Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget. Baggrunden for etablering af udvalget er, at lederparret har opsagt deres stillinger, desuden har der over længere tid været et stigende pres på økonomien og gælden er steget. Virksund Kursuscenter er derfor i en aktuel krisesituation som der må reageres på. Samtidig er der brug for at baglandet forholder sig til hvordan man fremadrettet ønsker at drive VK. Det er et mål for udvalget at hver sten skal vendes, fordele og ulemper skal overvejes, sådan at baglandet er beviste om og har medejerskab for udviklingen på VK. Udvalget forsøger at orientere baglandet i løbet af processen, samt give mulighed for respons og tilkendegivelser fra vennerne. Der er modtaget flere relevante tilkendegivelser og disse er taget med i nedenstående overvejelser. Det er udvalgets håb at Virksund Kursuscenter også fremadrettet kan forblive til velsignelse for LM. Desuden er det væsentligt at de medarbejdere som er ansat på stedet, at de kan trives i opgaven, samt at der er en forsvarlig økonomi Kommissorium: Udvalgets opgave er at analysere nuværende struktur, er den er optimal i forhold til bestyrelse og lederpar i forhold til de forskellige typer af arrangementer som afholdes. Det er endvidere opgaven at vurdere nuværende økonomi, hvad er realistisk indtægtsniveau og hvad er den forventede omkostningsniveau og kapitalbehov Hvordan sikres at LM baglandet får opfyldt behovet for arrangementer Swotanalyse: Der er opsat 6 forskellige scenarier for Virksund Kursuscenters fremtid. (se bilag ) 1 VK drevet kommercielt 2 VK udlejes til forpagter 3 VK udelukkende som lejrsted, uden ansatte 4 VK drives som både lejr og kursuscenter, men i moderat tempo, hvor der ikke må forekomme gældssætning, dvs at der kun må investeres når der er penge til det på forhånd. 5 VK som primær lejrsted, kun ekstern udlejning i mindre omfang 6 VK sælges Udvalget har vurderet at pkt 3 ikke skal indgå i de videre drøftelser. Begrundelsen for dette er at der vil være stort behov for frivillig arbejdskraft, det er ikke realistisk at det kan skaffes, da der er stor afstand til LM kredse og frimenigheder. 1

2 Udvalget har ligeledes besluttet at pkt 6 ikke skal indgå i de videre drøftelser. Begrundelsen for dette er at der vil blive for lidt udbytte ved at sælge nu, samt at Østjyllands Afdeling har brug for et lejrsted og der er brug for et sted til afholdelse af bibelcamping, det vil samlet set give flere udgifter end indtægter. Punkt 2 og punkt 1 lægges sammen, idet en kommerciel drift kan gennemføres både ved en ansat leder og ved en forpagter. Det har også været overvejet at gøre VK til en selvejende institution, det vil i så fald kun være muligt med den fremtidige model 1, da der skal være udsigt til overskud hvis denne model skal kunne gennemføres. Men udvalget har set bort fra denne mulighed da risikoen er alt for stor, da afdelingerne vil miste VK hvis den går konkurs, derfor er der ikke arbejdet videre med denne overvejelse. Der er således 3 mulige modeller tilbage til fortsat overvejelse Model 1 VK drevet kommercielt Model 2 (tidligere pkt 4) VK som både lejr og kursuscenter, men drevet i et moderat tempo, uden gæld Model 3 ( tidligere pkt 5) VK som primær lejrsted, kun ekstern udlejning i mindre omfang Økonomi: Aktuel status på økonomi: Den aktuelle økonomiske status er blevet gennemgået og vurderet sammen med revisor Karl Erik Storbjerg. Der er udarbejdet nøgletal for de senere år og resultatet viser entydigt, at selv med det øgede aktivitets niveau der har fundet sted ikke mindst i 2013, så ændrer det ikke ved, at der ikke har været overskud på driften og med udsigt til bl. a store vedligeholdelsesomkostninger og nuværende omsætningsniveau, er der heller ikke udsigt til at driften kan give overskud de kommende år. Den øgede aktivitet har blot øget omkostningerne tilsvarende. Der er oparbejdet en samlet gæld på kr og det er ikke mindst på den baggrund at der er grund til at stoppe op og vurdere hvordan driften skal være på VK, idet det er uholdbart både for ansat leder, bestyrelse og LMs venner, at konstatere, at gælden vokser der må foreligge en plan for at få økonomien til at hænge sammen. Det hører med til billedet, at der hvert år er givet en del gaver til VK, typisk kr. En del af gaverne har været øremærket til specifikke investeringer og har dermed ikke understøttet driftsbudgettet. Det skal bemærkes at bestyrelsen har valgt regnskabsprincippet om at alle investeringer udgiftsføres i anskaffelsesåret. Hermed påvirkes resultatet med samme beløb, som der skal betales og der kommer ingen afskrivninger i årene efter at investeringen er afholdt. Det skal også bemærkes at der er et efterslæb af vedligeholdelsesarbejder, selvom der løbende er foretaget vedligeholdelsesarbejder, så har det ikke været tilstrækkelig, det betyder at budgettet i de kommende år vil være præget af en større post til vedligehold. Fremtidig budget: Der er udarbejdet budget for de tre driftsmodeller som udvalget har arbejdet videre med, disse er vedhæftet som bilag. Budgetter er opdelt i LM udlejninger, udlejning til andre kirkelige organisationer og lignende, samt udlejning til private og momspligtige udlejninger. Ved denne opgørelse ses det hvordan de variable omkostninger stiger kraftigt og dermed udhuler det dækningsbidrag som den eksterne udlejning skulle medføre. 2

3 Udvalget anbefaler at lade revisionen udføre af et revisionsfirma fremover. Nye investeringer: Ca halvdelen af den gamle værelsesfløj er renoveret, de resterende værelser har også behov for en renovering. Det har hidtil været planen at de snarest skulle renoveres, men pengene har ikke været tilstede. Renovering af de resterende værelser i samme stand som øvrige vurderes til en omkostning på kr. Der kan også være tale om en overfladerenovering, det er aktuelt hvis model 3 vælges. En overfladerenovering vurderes at ville koste kr. Ved model 1 og gerne ved model 2 er der behov for udskiftning af nogle indvendige døre mv for at forbedre lydisoleringen mellem rummene, væg i kælder, genvex/varmepumpe i køkken, samt maling. Omkostningen for dette vurderes at kunne indeholdes i driftsbudgettet idet der hele tiden har været afsat beløb til mindre investeringer, samt at arbejdet kan udføres af flere omgange fordelt på flere år. Disse nye investeringer bør gennemføres samtidig med beslutningen om den fremtidige strategi for VK, idet der næppe vil være forståelse og engagement i baglandet, hvis VKs bestyrelse kommer kort tid efter den igangværende reorganisering af VK, for at bede om bidrag til dette. Der er behov for at gennemføre denne ombygning nu, sådan at VK får et samlet løft for sit fremtidige virke. Derfor skal beslutningen og planen vedtages nu, men udførelsen behøver ikke nødvendigvis at gennemføres nu, det kan udskydes til pengene er kommet ind, eller der kan evt skaffes opbakning til frivillig arbejdskraft, eller ændring i projektet. Vedligehold: VK er løbende blevet vedligeholdt, men der er alligevel et efterslæb, idet der ikke har været plads i budgetterne til det hele. Der er udarbejdet en tilstandsrapport, denne viser at især vinduer mod syd og vinduesbånd på nordsiden, sternbrædder og lysplader trænger til udskiftning hurtigst mulig. Derudover er der en række andre mindre vedligeholdelsesopgaver, disse vil formentlig kunne udføres med frivillig arbejdskraft. Omkostning til de mest påkrævede udskiftninger vurderes til i alt kr incl moms, dette bør udføres i 2014/2015. omfugning af murværk, udskiftning af ovenlysplader og sternbrædder, samt malerarbejde bør kunne udføres ved frivillig arbejdskraft, så arbejdslønnen til dette er ikke medregnet. På lidt længere sigt vil der være behov for udskiftning af en del af taget, tagrender og nedløb, samt fyr. Det kan ikke siges med sikkerhed hvornår disse udskiftninger er nødvendige, men formentlig inden for de næste 3-6 år, og med Guds velsignelse efter længere tid. Den samlede omkostning til dette vurderes til i alt kr incl moms. Det vil derfor være nødvendig at afsætte kr om året i budgettet til vedligehold, gældende fra Vurdering og lånemulighed: For at få en realistisk vurdering af hvad VK er værd i handel og vandel, så er der udarbejdet et salgsoplæg fra Nybolig. I oplægget er prisen sat til i alt 6 mill. Kr, men Nybolig har gjort det klart at det er en høj pris og at den må forventes at skulle sælges for max 5 mill. Kr 3

4 Det er en pris som nok er et godt stykke under hvad mange med kærlighed til VK finder rimeligt, og prisen er også et udtryk for tidernes tilstand, en beliggenhed langt fra større byer og den generel hårdt pressede branche for kursusvirksomhed. Men det er nødvendig at kende den aktuelle pris for at kunne vurdere den samlede bæredygtighed for økonomien. Der har været spurgt tre kreditforeninger om et lån, de to har staks afvist at låne til VK, den sidste har givet et foreløbig tilsagn om lån, men et egentlig lånetilbud koster 6.000kr, derfor er der ikke hjemtaget et lånetilbud. Vi har fået en bank til at foretage en lånesimulering, simuleringen viser hvordan omkostningen vil være ved forskellige lånetyper. Samtidig understreges det, at det ikke er et tilsagn om lån, idet der er behov for at vise et budget som viser overskud til at betale renter og afdrag. Lånesituationen understøtter det prisniveau som Nybolig har vurderet. Gavebehov hvis der ikke hjemtages et lån: Nedenstående regnestykke gælder ikke for driftsregnskabet, kun for de punkter der står i regnestykket nedenunder, det er en forudsætning for driftsregnskabet. Hvis det bliver vedtaget at foretage et lån, så skal låneomkostninger lægges oveni driftsbudgettet. Som daværende afdelingsformand i Vestjylland Eli Myhre engang udtalte, så er der ikke meget mission i at betale renter, på det tidspunkt var VK i en endnu mere presset økonomisk situation og renterne var høje. Det er stadig dyrt at mangle penge og som ovenstående lånetilbud viser, så er det ikke muligt at låne til hele det behov som er på VK. Derfor er der behov for at vennerne viser i handling at man også fremover ønsker at bevare VK i LM. Det optimale vil være at der kunne samles penge nok ind, til at foretage ny-investeringer, det aktuelle vedligeholdelses behov, samt afvikle kassekreditten uden at låne til det. Vi vil derfor opfordre til at vennerne spørges om at give tilsagn om gavebidrag Vi vil desuden opfordre de af vennerne som har virksomhed, at de vil overveje at blive sponsorer for VK Samtidig vil vi gerne opfordre til at vennerne spørges om at låne penge ud til VK, rentefrit og med en tilbagebetalingstid i rater over en længere periode. Aktuel gavebehov: model 3: Ny-investeringer i 2014/2015 kr kr Vedligehold i 2014/2015 kr kr Indfrielse af lån kr kr I alt kr kr Beløbene er excl moms, idet momskompensationen stadig gælder Hvad gør vi hvis pengene ikke kommer ind? Vi lægger op til at pengene skal indsamles i en periode på ca 1½ år, altså frem til midt i 2015, hvis der ikke på det tidspunkt er kommet tilstrækkelig ind, eller givet tilsagn om at ville give, så må der foretages en prioritering. Den første prioritering må være at få udført de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, det næste vil være at få gælden afviklet og sidste prioritering er at få de sidste værelser renoveret. Hvis der kun kommer ganske få penge ind, og nuværende lån ikke kan indfries, så kan der spares på renteudgifterne ved at omlægge lånet, til et kreditforeningslån (hvis det er muligt). 4

5 Det er dog værd at bemærke, at hvis model 1 og 2 skal være forsvarlige, så skal værelsesrenoveringen gennemføres. Modeller: Model 1, VK drevet kommercielt: Denne model vil i store træk, følge den beskrivelse der er i rapporten fra GP Rådgivning og det kan udføres enten med en ansat leder, eller ved en forpagter. Hvis denne model iværksættes, så stiles der mod en gradvis optrapning, frem til Formålet med denne model er at VK skal drives forretningsmæssig optimal, sådan at driften kan hænge sammen, forrente lån, betale for nødvendig vedligehold og give overskud. LM aktiviteter skal dog fortsat have fortrinsret hvad angår priser og tidspunkter for arrangementer. Det er også afgørende at VK fremstår med en åndelig profil som svarer til det vi står for i LM og vedkender os. Den væsentlige forskel fra denne model og til de øvrige er, at der vil blive udlejet mere til eksterne kunder, også kunder som ikke har deres baggrund i kristne organisationer, det betyder at vi skal acceptere og tåle, at indholdet i kurser og arrangementer foregår i en anden ånd er vi normalt finder ved vore egne arrangementer, men dog i overensstemmelse med ordensregler og vedtægter. Det betyder også at VK vil blive eksponeret mere end tilfældet har været hidtil. Ved denne model vil vi gå efter det forretningsmæssige optimale, for at skaffe størst mulig omsætning. Den øgede aktivitet vil tillige medføre at der er større krav om tilpasning til tidens krav mht udstyr o.lign. Det må også bemærkes at den øgede aktivitet vil medføre større vedligehold af bygninger og driftsmateriel, samt mere ansat personale. Ved denne model er der potentiale til en bæredygtig økonomi, men der er samtidig en risiko for at omkostninger og gæld vil accelerere til et uacceptabelt niveau. Potentialet ligger i at der er uudnyttede ressourcer særlig i midten af ugerne, hvor VK ikke er ret meget udlejet pt. Selvom økonomien på sigt vil vise sig at være bæredygtig, så forudsætter det et større kapitalbehov her og nu, dels for at afvikle gæld og dels for at foretage ny-investeringer og vedligehold. Der kan ikke lånes til det hele, så derfor forudsætter det ligeledes at baglandet er villig til at bidrage med denne kapitaltilførsel. Visionerne for model 1 kan læses i rapporten fra GP Rådgivning. Der kan ikke ved denne model forventes at være den samme ejerskabsfølelse fra baglandet, og dermed vil det være vanskeligere at forudsætte, at der kan gøres brug af frivillig arbejdskraft. Lederens profil og kvalifikationer skal svare til modellen. Organisationen bag den ansatte leder vil i store træk blive som i forslaget til generel organisering, men dog med større beføjelser til den ansatte leder. Bestyrelsen kan nedsættes så den udelukkende ansvaret for forretningsdelen/driften. Afdelingerne kan så nedsætte et udvalg til at arrangere egne kurser og Bibelcamping, dette udvalg har dermed det åndelige ansvar. Ansatte: Der skal ansættes en centerleder, en køkkenleder, samt 1 øvrig fastansat i køkkenet, en pedel, altså 4 fastansatte, derudover skal der regnes med løs medhjælp efter behov. 5

6 Nøgletal for model 1: (år 2015 ) ( 2018 ) indtægter kr vareforbrug kr lønninger kr Vedligehold kr Øvrige omkostninger kr Gavebehov kr Resultat kr Model 2, VK som både lejrsted og kursuscenter, men i moderat tempo hvor der kun investeres når der er midler til det, der må ikke forekomme gældssætning: Denne model svarer nogenlunde til den måde som VK drives på i dag. Formålet er at der udlejes en del til eksterne arrangementer, for at forbedre økonomien, men dog hovedsagelig til intern brug, samt andre kristne organisationer og private arrangementer. Det er dog den interne brug som præger stedet. Der er en holdning til at der ikke skal ske gældssætning, alligevel fremgår det af regnskabet at den kortfristede gæld er vokset. Problemstillingen ved denne model er tilsyneladende at det er som at sætte sig mellem to stole, det er ikke muligt at udnytte potentialet for optimal udnyttelse fordi der er behov for kapitaltilførsel og strategien og organiseringen er ikke tilpasset det aktuelle behov. Personalebehovet vi variere en del da den skal følge aktivitetsniveauet, dermed vil der ofte være et stort pres på den ansatte leder. Hvis denne model skal kunne fungere og være bæredygtig på længere sigt, så forudsætter det at der sker en kapitaltilførsel for at afvikle nuværende gæld, aktuelle ny-investeringer og vedligehold, det forudsætter ligeledes at der til stadighed er et gavebehov både til drift og ny-investeringer. Baglandet må være parate til at løfte dette kapitalbehov samt det vedvarende gavebehov, afdelingsstyrelserne har i den sidste ende ansvaret for at dette krav til økonomi kan opfyldes. En del af de eksterne udlejninger vil være momspligtige. Organisationen for denne model vil med fordel kunne følge det beskrevne forslag. Bestyrelsen har det åndelige ansvar og afdelingerne har tilsynsansvaret. Lederens profil og kvalifikationer skal svare til modellen. Det kan forventes at der fortsat vil være stor medejerskab fra baglandet, derfor bør man også søge at udnytte dette ved at spørge efter frivillig arbejdskraft til forskellige opgaver. Ansatte: Der skal ansættes en centerleder, en køkkenleder og en pedel, i alt 3 fastansatte medarbejdere. Nøgletal for model 2: ( 2015 ) indtægter kr vareforbrug kr lønninger kr Vedligehold kr Øvrige omkostninger kr Gavebehov kr Resultat kr 0 6

7 Model 3, VK som primær lejrsted, kun ekstern udlejning i mindre omfang: Denne model svarer nogenlunde til den måde som VK blev drevet på for flere år siden, nemlig som primær lejrsted og kun ekstern udlejning i et så lille omfang at der ikke er momspligt. Formålet med denne model er at LM i Vest og Østjylland har et lejrsted, samt at der kan arrangeres egne kurser. Der udlejes også til andre kristne organisationer, samt skoler og private sammenkomster og i enkelte tilfælde til eksterne lejere. Der er en ansat leder på stedet, til at varetage lederskabet, værtsrollen, pedelfunktionen og evt planlægning af egne arrangementer. Denne model giver et lavere aktivitetsniveau end de øvrige modeller og forudsætter derfor ikke så meget øvrig personale. Lederens profil og kvalifikationer skal svare til modellen. Ved denne model er vægtlægningen i højere grad på indholdet, end det er på en bæredygtig økonomi. Baglandet har ved denne model valgt at investere i lejre, interne kurser BC osv, derfor har afdelingerne også valgt at det er mission og at det må koste penge. Der vil være et behov for aktuel kapitaltilførsel til afvikling af gæld, ny-investeringer og vedligehold. Det forudsætter ligeledes at der til stadighed er et gavebehov til drift, ny-investeringer og vedligehold. Det er afdelingernes ansvar at det er muligt at VK kan drives på de vilkår for økonomien, afdelingerne må med andre ord tage det økonomiske ansvar. Organiseringen kan med fordel følge det beskrevne forslag. Bestyrelsen har det åndelige ansvar. Det kan forventes at der fortsat vil være stor medejerskab fra afdelingernes medlemmer, dette bør udnyttes ved at gøre brug af frivillig arbejdskraft i så stor udstrækning som muligt. Ansatte: Der skal ansættes en leder som samtidig fungerer som pedel, desuden en køkkenleder, i alt 2 fastansatte, dertil kommer evt løs medhjælp Nøgletal for model 3: indtægter kr Vareforbrug kr Lønninger kr Vedligehold kr Øvrige omkostninger kr Gavebehov kr Resultat kr 0 Organisation: Den nuværende organisering er sådan at LM Vestjylland og LM Østjylland hver ejer 50% af VK. LM Vestjylland vælger 3 personer til bestyrelsen og LM Østjylland vælger 2 til bestyrelsen. Valg af bestyrelse sker på afdelingernes afdelingsmøder, bestyrelsen står derfor til ansvar direkte overfor afdelingernes medlemmer, men det er afdelingerne og dermed afdelingsstyrelserne, som har det økonomiske ansvar for VK. Udvalget har haft dialog med flere af de tidligere lederpar og spurgt ind til hvordan disse har oplevet forholdet til baglandet og den organisering der er gældende for VK. 7

8 Fælles for dem er det, at der har været frustrationer i forhold til bagland/bestyrelse. Det har også været en problemstilling at mange gæster føler stor ejerskab for VK, det er i sig selv en god ting og en nødvendighed og det er meget vigtigt at disse føler sig godt tilpas på VK, men samtidig er det en udfordring når denne ejerskab medfører at disse gæster udtrykker bestemte holdninger til den daglige drift af VK, her må den ansatte leder søge at svare på spørgsmålene og gøre det klart at han/hun leder VK efter den målsætning som er aftalt med bestyrelsen og den strategi som er gældende, lederen kan også i særlige tilfælde vælge at henvise til bestyrelsen. Det er et gennemgående tema, at der har manglet lederskab fra afdelingerne/bestyrelse. Bestyrelsen og lederpar er løbende blevet udskiftet, men der er ikke nedskrevet en strategi for VK, ej heller er der udarbejdet en forretningsorden hvor lederparret, bestyrelsens og afdelingsstyrelsernes rolle er beskrevet, derfor har man i store træk gjort som man plejer og så justeret og tilpasset undervejs, sådan som man har fundet det tjenligt. Det er ikke formålet med dette afsnit at underkende det store arbejde som de skiftende bestyrelser og lederpar har udført på VK, for der er gjort en stor indsats, men det er mere et udtryk for at man ikke tidligere har undersøgt og haft fokus på at tydeliggøre ledelsesrollerne. Udvalget lægger derfor op til at der fokuseres på følgende punkter: - Afdelingernes valg af bestyrelse - Strategi for VK - Forretningsorden for afdelingsstyrelse, bestyrelse og lederpar - BCU Valg af bestyrelse: Ved fremtidig bestyrelsessammensætning må det sikres at de nødvendige kompetencer er tilstede, dvs at der skal være personer med forretningsmæssig og med ledelses erfaring, hvis det er muligt også gerne nogen med kendskab til kursusvirksomhed. Desuden skal der være personer der har god åndelig dømmekraft og som kan være beviste om, at stedet ledes efter den åndelige linje som er kendetegnet for LM. Bestyrelsens kompetencer skal passe til driftsmodellen, men bestyrelsen har altid det åndelige ansvar. Ved model 1 hvor der i største grad er behov for folk der er fortrolige med virksomhedsdrift og ledelse, må disse kompetencer veje tungest. Her kan afdelingsstyrelserne udarbejde en anden ordning for hvordan ansvaret for den åndelige linje skal varetages, det er afdelingsstyrelsernes ansvar. Det nuværende bestyrelses-valg er underlagt det direkte demokrati s lidt tilfældige vilkår og fastlåst i, at det skal være 3 repræsentanter for den ene afdeling og 2 for den anden afdeling, derfor er det udvalgets opfattelse at bestyrelsen fremover skal vælges af de to afdelingsstyrelser. Det har ganske vist den ulempe at afdelingernes medlemmer ikke kan kræve VK bestyrelsen direkte til regnskab for sine gerninger, men må gøre det indirekte gennem afdelingsstyrelserne og verbalt på afdelingsmøderne, samt at medlemmerne ikke har indflydelse på hvem der sidder i VKs bestyrelse. Disse ulemper opvejes dog fuldt ud ved de fordele som opnås. Bestyrelsen kan i så fald vælges frit, uden at geografien er afgørende, bestyrelsesmedlemmerne vælges på grundlag af deres kompetencer og kan således også være bosat i andre afdelinger, eller være medlemmer af en anden kristen organisation end LM. Der bør dog sekundært skeles til at der er en vis geografisk spredning. 8

9 Der bør være både mænd og kvinder i bestyrelsen. Afdelingsstyrelserne har den fordel at de ved denne model kan arbejde mere langsigtet med at finde bestyrelsesmedlemmer, flere kandidater kan overvejes og drøftes, og deadline behøver ikke at være helt så skarp som når et kandidatfelt skal være på plads inden et afdelingsmøde. Der skal dog stadig være valgperioder som hidtil. I LM er denne model kendt i forvejen, idet LMs landsstyrelse vælger flere bestyrelser, som tidligere var valgt af det daværende delegeretmøde. Det opleves som en mere smidig ordning og giver et tættere tilhørsforhold mellem de valgte og dem som vælger. Der bør afholdes et årligt møde mellem repræsentanter for afdelingsstyrelserne og VKs bestyrelse. Strategi for Virksund Kursuscenter: Det er afgørende for al virksomhed at der foreligger en klar strategi, et mål som der styres efter. På VK har det været et gennemgående men nok samtidig et u- udtalt mål, at der aldrig måtte stiftes gæld, at gæsternes tilkendegivelser har haft stor vægt og bevågenhed, at stedet skal fremstå på en bestemt måde, at udlejning til vores eget bagland skal tilgodeses på en bestemt måde osv. Der har så at sige været en fornemmelse af at baglandet nok ønskede noget bestemt, uden at dette er debatteret, vedtaget og nedskrevet. Dette er i sig selv en stor hæmsko for en aktiv og handlende bestyrelse, det giver altid en usikkerhed for, om vi nu gør det rigtige, vil baglandet bakke op, det er en begrænsende og u- udviklende faktor for bestyrelsesarbejdet. Det skal dog tilføjes at bestyrelsen i de seneste år har forsøgt at gøre op med denne tænkning, dog uden at baglandet har forholdt sig til det. I LM og i særdeleshed omkring VK er det ofte et modstridende forhold når vi på den ene side ønsker at lade os lede af Guds Ord og Ånd og på den anden side har brug for at tænke strategisk, tænke forretningsmæssigt, vurdere de økonomiske muligheder og tænke organisatorisk, hvad skal have forkørselsret? Vi vil altid være forpligtet på Guds Ord og hans ledelse, derfor vil selv en dygtig leder nogen gange fremstå som en amatør, fordi han har en anden dagsorden end bare den forretningsmæssige. På den anden side har Gud også givet os forstand og indsigt og det skal vi gøre brug af. Derfor kommer vi aldrig udenom denne problemstilling og derfor må vi forholde os til det. Så et af de spørgsmål som efterfølgende skal besvares, lyder: er VK et kursuscenter der drives forretningsmæssigt og hviler på et kristent grundlag, eller er VK som et missionshus hvor det ikke er forretningen og økonomien der er det afgørende, det er indholdet og forkyndelse af Guds Ord som er det afgørende. Det er måske den bedste løsning hvis bestyrelsen overvejende har sine kompetencer i det forretningsmæssige og så et tilsyn med ansvar for den åndelige linje og bagved det hele to afdelingsstyrelser som godkender målet. Hvilke kompetencer der ønskes i bestyrelsen, og hvordan det åndelige tilsyn skal foregå i detaljer, vil dog i høj grad afhænge af hvilken model der vælges. Det er ikke udvalgets opgave at lave en strategi for VK, men med baggrund i denne rapport og en efterfølgende debat og beslutning i de to afdelinger, så er der et godt grundlag for bestyrelsen, til at lave en strategi for VK. En strategi bør revurderes hver femte år og den bør hver gang godkendes af de to afdelingsstyrelser. Forretningsorden: 9

10 Der bør foreligge en forretningsorden hvor kompetence og ansvarsfordeling er klarlagt for såvel, ansat leder, bestyrelse og afdelingsstyrelse. Der har ikke tidligere været en sådan og det har gennem årene givet anledning til usikkerhed og frustration ikke mindst hos den ansatte leder. Ansat leder: Den ansatte leder kan være e n person (M/K) eller det kan være et par, det afhænger af hvilken model der vælges og hvilke opgaver der lægges over på lederen. Hvis der ansættes et par som ledere, så skal det tydelig fremgå af arbejdsbeskrivelse og organisationsplan hvem der har ansvaret for de forskellige typer arbejde der skal gøres, sådan at de øvrige ansatte er bekendt med ansvarsfordelingen og kommandovejene. Hvis der ansættes en kvinde som leder, så forudsætter det, at der ved de arrangementer som VK selv står for, at der er en mand som varetager det åndelige ansvar jvf LMs vejleding om tjenestedeling. Lederen varetager den daglige ledelse af VK, det omfatter det forretningsmæssige, det økonomiske ansvar, ledelsesopgave i forhold til øvrige ansatte, at den åndelige linje som er gældende, at den leves ud i hverdagen, samt at strategien og vedtægter følges. Leder og bestyrelse bestræber sig på at fremstå som en samlet og enig ledelse af VK. Lederen ansætter og afskediger øvrig personale og er ansvarlig for arbejdsmarkedets forhold. Lederen tegner VK udadtil. (i det offentlige rum, samarbejdspartnere, kunder osv) Lederen tegner VK indadtil (baglandet) i løbende og tæt dialog med formanden. Det påhviler lederen at lede VK på en forsvarlig måde i forhold til gældende lovgivning og VKs vedtægter. Det er ligeledes lederens ansvar at drage omsorg for de øvrige ansatte og indgå aktivt i deres åndelige, menneskelige og faglige udvikling. Lederen er ansvarlig for overholdelse af budgetter, overholdelse af det maxbeløb som der må disponeres over uden at spørge bestyrelsen, oplæg til årsregnskab og beretning, samt løbende vedligehold at centret, så det ikke nedslides. Det påhviler også lederen at holde bestyrelsen løbende opdateret på budgettet, dette skal ske mindst 4 gange årligt. Lederen skal på eget initiativ orientere bestyrelsen om væsentlige eller usædvanlige dispositioner og hændelser vedr den daglige ledelse og drift. Lederen må respektere at bibelcamping, repræsenteret ved BCU, har særlige beføjelser. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, bestyrelsen bør ved hvert møde have et lukket møde uden deltagelse af lederen. Lederen har tavshedspligt i fortrolige oplysninger og i personsager. Ved lederens fratrædelse påhviler det denne at medvirke ved en god overdragelsesforretning til den næste leder, herunder opgørelse vedr økonomi og forbrug. Igangværende sager, lejeaftaler, forhold vedr myndigheder, personale og almindelig drift. Bestyrelsen: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for VK og skal drage omsorg for at VK ledes efter den vedtagne strategi, vedtægter, samt den åndelige linje som er kendetegnet for LM. Bestyrelsen er ansvarlig overfor de to afdelingsstyrelser og repræsentanter for bestyrelsen deltager i møder med afdelingsstyrelser efter aftalt interval, bestyrelsen skal være repræsenteret ved afdelingsmøderne. 10

11 Det er bestyrelsens ansvar at informere afdelingsstyrelserne i god tid, hvorvidt man fortsat er villig til at deltage i bestyrelsen, samt orientere om de kompetencer der er brug for i bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestræbe sig på, sammen med lederen at fremstå som en samlet og enig ledelse. Bestyrelsen vælges af LMs afdelingsstyrelser i Vest og Østjylland og konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige ordinære møder, derudover afholdes møder efter behov. Bestyrelsen har den fulde bemyndigelse til at optræde og handle på vegne af LMs afdelinger i Vest og Østjylland iht de retningslinjer som er gældende. Bestyrelsen har ansvar for dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder, samt sikrer at referat tilgår de to afdelingsstyrelser. Formanden indkalder og udsender dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer deltager. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formanden tegner bestyrelsen og sikrer at mødet afvikles på en god og ordentlig måde. Dagorden bør indeholde følgende punkter: Opfølgning fra forrige møde, økonomi - herunder budgetopfølgning, regnskab, likviditet mv, personale, vedligeholdelse af VK, bibelcamping, overholdelse og revurdering af strategi, udlejning og udlejningspolitik, møder med afdelingsstyrelser og evt tilsynsråd, årsberetning, egne arrangementer, samt lukket møde. Bestyrelsen fastsætter et årshjul for punkter på dagsorden. Bestyrelsen kan tilknytte eksterne rådgivere til bestyrelsesarbejdet, såfremt disse deltager i bestyrelsesmøderne er det uden stemmeret. Bestyrelsen har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, herunder personsager. Såfremt et bestyrelsesmedlem skønnes at have væsentlig personlig interesse på særlige områder, det kan være personaleforhold, byggeri og vedligehold eller andre økonomiske interesser, må vedkommende ikke deltage i behandlingen eller beslutning af dette punkt. Bestyrelsen giver prokura til den ansatte leder og fastsætter det maxbeløb som denne må disponere over. Bestyrelsen i hovedreglen formanden varetager i tæt samarbejde med den ansatte leder, kommunikationen indadtil i LM baglandet. Kommunikation og beslutning om evt gavebehov og frivillig arbejdskraft er bestyrelsens ansvar. Det er bestyrelsens ansvar at lederen og de øvrige medarbejdere sikres gode arbejdsvilkår i forhold til egne arrangementer og gæster/udlejning til vores eget bagland i LM. Herunder ikke mindst at bibelcamping og forberedelse af dette, foregår iht til det aftaler der er indgået, dette omfatter endvidere at kommunikation mellem bibelcampingudvalg (BCU) og diverse underudvalg til lederen, at det sker via BCU, sådan at den ansatte leder ikke skal forholde sig til diverse underudvalg, men alene til BCU og den aftale der foreligger omkring deres arbejde. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Bestyrelsen bør som hovedregel gøre brug af eksperthjælp fra LMs sekretariat i Hillerød ved ansættelse af leder samt arbejdsforhold, som skal være i overensstemmelse med ansatte i LM i Danmark. Som det første ved ansættelse og afskedigelse af leder, skal bestyrelsen underrette de to afdelingsformænd. Det er bestyrelsens ansvar at der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse, at der afholdes MU samtaler med lederen og at denne i det hele taget har mulighed for at trives i jobbet. 11

12 Det er bestyrelsens opgave at sikre, at lederen varetager opgaven iht de retningslinjer der er gældende for VK og i lederens arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen godkender organisationsplan. Ved ansættelse af en ny leder er det bestyrelsens opgave at sikre en god overdragelse, dvs at informere grundig om arbejdsforholdene, snitfladerne i forhold til styrelser, gæster osv som det er beskrevet ovenfor, samt i den første tid at følge tæt op på dette. Bestyrelsen vedtager det årlige budget og sikrer at regnskabet tilgår de to afdelinger for godkendelse. Det er bestyrelsens ansvar et strategien følges, samt at den løbende evalueres og senest hvert femte år forelægges for afdelingsstyrelserne til justering og vedtagelse. Bestyrelsen vælger BCU iht de retningslinjer der er aftalt. Det er desuden bestyrelsens ansvar at der hvert år afholdes bibelcamping på VK. Der udbetales ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet, men der udbetales kørselsgodtgørelse iht almindelig praksis i LM, desuden sørger VK for forplejning ved de møder der afholdes på VK. Afdelingsstyrelserne: Afdelingsstyrelserne repræsenterer de to afdelinger og har som sådan det øverste ansvar for VK, ansvaret omfatter valg af bestyrelse, varetagelse af det åndelige ansvar, godkendelse af strategi, ejerskab af VK, samt opbakning til bestyrelse og leder. Afdelingsstyrelserne varetager alene det overordnede ansvar og indgår derfor ikke i den daglige drift og bestyrelsesopgaver, referater fra bestyrelsesmøderne modtages kun til orientering. Afd. St skal bestræbe sig på sammen med VKs bestyrelse og ansat leder at fremstå enig og samlende og afd. St. skal både i ord og handling bakke op om de aftaler der er indgået med VKs bestyrelse. Afd. St. sikrer at der informeres om VK på afdelingsmøderne, herunder fremlæggelse af regnskab, fremlæggelsen på afdelingsmøderne er alene af orienterende karakter, afdelingsmøderne skal ikke beslutte noget. Afd. St. inviterer repræsentanter for VK bestyrelsen til et årligt møde. På dette møde informerer VK bestyrelsen om økonomi, fremtidige investeringer, den åndelige linje og personaleforhold. Senest hvert femte år fremlægger VK bestyrelsen et justeret forslag til fremtidig strategi, dette forslag udsendes senest to uger før mødet til afdelingsstyrelsernes medlemmer. Afd st kommenterer forslaget og godkender eller forkaster forslaget senest på det næstfølgende møde. Afdelingsstyrelserne kan i samråd med VK bestyrelsen nedsætte et udvalg som har særlig fokus på den åndelige linje på VK. Afd. St. fastsætter sammen med VKs bestyrelse omfanget og betingelserne for dette arbejde, der skal som minimum fremsendes en årlig rapport fra dette udvalg til afd. St og VKs bestyrelse og leder. Afdelingsstyrelserne vælger VKs bestyrelse iht vedtægterne og ovennævnte beskrivelse. Det er afd. St. ansvar at der vælges en kompetent bestyrelse og at den fungerer efter hensigten. Afd. St. skal i god tid forberede disse valg og tage den nødvendige tid til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis afd. St. har specielle emner som man ønsker at drøfte med VKs bestyrelse på det årlige møde, så skal disse fremsendes senest 4 uger før mødet. Afd. St. kan afsætte VKs bestyrelse hvis denne handler uansvarligt eller i direkte modstrid mod formål og strategi. 12

13 Afd. St. skal godkende større ny - investeringer, herunder evt låneoptagning eller indsamling blandt LMs medlemmer. Afd. St skal sikre at VKs bestyrelse har mulighed for at kommunikere med afdelingernes medlemmer, enten via besøg i kredse og frimenigheder, breve eller mails, eller indlæg på afdelingsmøderne. Bibelcamping udvalget, BCU: Der afholdes hvert år bibelcamping (BC) i 3 uger på VK. BC hører under VK bestyrelsens ansvar og det er ikke mindst her at det åndelige ansvar kommer til udtryk. Selvom BC hører direkte under VKs bestyrelse, så har arrangementet karakter af et landsdækkende arrangement, idet indbydelser tilgår LMerne generelt og ikke kun for medlemmerne i de to afdelinger. Der har også gennem årene været stillet forkyndere fra landsforeningen til rådighed for forkyndelsen på BC. Derfor betragter mange LMer generelt BC som et arrangement som hele LM står bag, denne linje ønskes fortsat at være gældende. BC er et stort arrangement og involverer mange mennesker, f. eks ung uge udvalg og familieudvalg, og BC lægger beslag på hele VK i den periode hvor der er BC. Derfor kan leder, personale og bestyrelse let komme til at føle sig fremmed i deres egen virksomhed mens BC står på, det kan også være vanskeligt at skelne mellem kommandoveje og beslutningsprocesser, så derfor har BC er særstatus og selvstændig afsnit i denne rapport. Lederens og bestyrelsens ansvarsområder og kompetencer er fortsat gældende selvom der afholdes BC. BCU og dermed BC gæster på VK, men de har selv ansvaret for indholdet i BC, dog har bestyrelsen en særlig rolle i forbindelse med det åndelige ansvar, det kan være valg af forkyndere, og programmets indhold, hvor bestyrelsen ikke er fritaget for deres ansvar, men det er BCU der kalder forkyndere og udarbejder programindhold, bestyrelsen har tilsynsansvaret. Det betyder at BCU bør rådføre sig med VK bestyrelsen omkring indholdet, ligesom de også har et fællesansvar for at aftale økonomi og praktiske forhold. Både BCU og VKs bestyrelse har mulighed for at orientere og søge råd hos de to afdelingsstyrelser vedr forkyndelsen, på samme vilkår som kredse og frimenigheder har det. VKs bestyrelse vælger bibelcampingudvalget BCU. BCU har arbejdsgiveransvaret overfor den ansatte (20% stilling) (lønnen betales af de to afdelinger) BCU har ansvaret for at sammensætte et ung uge udvalg og et familieuge udvalg, disse underudvalg står selv for den primære planlægning af de to uger. BCU og den ansatte koordinerer den overordnede plan for de to uger, de varetager i praksis ansvaret for den åndelige linje på BC. Med så bred en gruppe af instanser der har andel i ansvaret og hjerte for BC, så ender BCU ofte i en konfliktlignende situation, både omkring det praktiske og det åndelige, hvem gør egentlig hvad? Men BCU står med ansvaret for at det hele fungerer. Denne problemstilling må gøres mere tydelig fremover, sådan at der er klare retningslinjer for hvem der gør hvad, og kommandovejene må være mere tydelige. 13

14 Konklusion og udvalgets anbefaling: Formålet med Virksund Kursuscenter er, på Ordets grund, at virke til evangeliets fremme, i overensstemmelse med LMs generelle formål. Dette formål skal fortsat forblive gældende Når de to afdelinger har taget stilling til fremtidig udvikling af Virksund Kursuscenter, så er det væsentligt at virksundstyrelsen får udarbejdet en egentlig strategi og forretningsplan for centret. Det er væsentligt at styrelsen får ansat et lederpar som deler visionen og har de nødvendige kompetencer til at udvikle centret efter denne plan. Udvalget er ikke enige om at anbefale en bestemt model, halvdelen ønsker model 2 og de øvrige er fordelt på model 1 og 3 Udvalget er enige om indholdet i denne rapport. Det er udvalgets anbefaling at de to afdelinger tilpasser organisationen som beskrevet i ovenstående rapport Bilag: Swotanalyse Rapport fra GP Rådgivning Vedligeholdelsesrapport Salgsoplæg fra Nybolig Lånesimulering Budget for 2015 og 2018 Regnskabsoversigt Udvalget: Tomas Hansen Østjyllands afdeling Kjeld Tychsen Vestjyllands afdeling Asger Mogensen Vestjyllands afdeling, tovholder Hans Pedersen formand for Virksundstyrelsen Jacob Muldbjerg næstformand for Virksundstyrelsen Lars Brosbøl formand for bibelcampingudvalget 14

Virksund som kommerciel kursuscenter

Virksund som kommerciel kursuscenter Virksund som kommerciel kursuscenter Stort potentiale til god økonomi Det vil sikre centrets overlevelse på lang sigt Et modernecenter som vi kan være stolte af Det vil appellere til den yngre generation

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart Vedtægter for Børnehuset Stribonitten.. I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19-20 og 36 40, eller svarende til senere lovgivning,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk Vedtægter for Luthersk Mission Bornholms afdeling www.lm-bornholm.dk 1 Love for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme (LM) er at betragte som love for Luthersk Mission, Bornholms afdeling med

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden Version 0.6 Dato 17.01.16 Status Udkast Forfatter Interimledelsen Distribution Foreningens medlemmer Formål Nærværende dokument beskriver forretningsordenen for Den Kommunale Digitaliseringsforening (Digitaliseringsforeningen).

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere