Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter"

Transkript

1 Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget. Baggrunden for etablering af udvalget er, at lederparret har opsagt deres stillinger, desuden har der over længere tid været et stigende pres på økonomien og gælden er steget. Virksund Kursuscenter er derfor i en aktuel krisesituation som der må reageres på. Samtidig er der brug for at baglandet forholder sig til hvordan man fremadrettet ønsker at drive VK. Det er et mål for udvalget at hver sten skal vendes, fordele og ulemper skal overvejes, sådan at baglandet er beviste om og har medejerskab for udviklingen på VK. Udvalget forsøger at orientere baglandet i løbet af processen, samt give mulighed for respons og tilkendegivelser fra vennerne. Der er modtaget flere relevante tilkendegivelser og disse er taget med i nedenstående overvejelser. Det er udvalgets håb at Virksund Kursuscenter også fremadrettet kan forblive til velsignelse for LM. Desuden er det væsentligt at de medarbejdere som er ansat på stedet, at de kan trives i opgaven, samt at der er en forsvarlig økonomi Kommissorium: Udvalgets opgave er at analysere nuværende struktur, er den er optimal i forhold til bestyrelse og lederpar i forhold til de forskellige typer af arrangementer som afholdes. Det er endvidere opgaven at vurdere nuværende økonomi, hvad er realistisk indtægtsniveau og hvad er den forventede omkostningsniveau og kapitalbehov Hvordan sikres at LM baglandet får opfyldt behovet for arrangementer Swotanalyse: Der er opsat 6 forskellige scenarier for Virksund Kursuscenters fremtid. (se bilag ) 1 VK drevet kommercielt 2 VK udlejes til forpagter 3 VK udelukkende som lejrsted, uden ansatte 4 VK drives som både lejr og kursuscenter, men i moderat tempo, hvor der ikke må forekomme gældssætning, dvs at der kun må investeres når der er penge til det på forhånd. 5 VK som primær lejrsted, kun ekstern udlejning i mindre omfang 6 VK sælges Udvalget har vurderet at pkt 3 ikke skal indgå i de videre drøftelser. Begrundelsen for dette er at der vil være stort behov for frivillig arbejdskraft, det er ikke realistisk at det kan skaffes, da der er stor afstand til LM kredse og frimenigheder. 1

2 Udvalget har ligeledes besluttet at pkt 6 ikke skal indgå i de videre drøftelser. Begrundelsen for dette er at der vil blive for lidt udbytte ved at sælge nu, samt at Østjyllands Afdeling har brug for et lejrsted og der er brug for et sted til afholdelse af bibelcamping, det vil samlet set give flere udgifter end indtægter. Punkt 2 og punkt 1 lægges sammen, idet en kommerciel drift kan gennemføres både ved en ansat leder og ved en forpagter. Det har også været overvejet at gøre VK til en selvejende institution, det vil i så fald kun være muligt med den fremtidige model 1, da der skal være udsigt til overskud hvis denne model skal kunne gennemføres. Men udvalget har set bort fra denne mulighed da risikoen er alt for stor, da afdelingerne vil miste VK hvis den går konkurs, derfor er der ikke arbejdet videre med denne overvejelse. Der er således 3 mulige modeller tilbage til fortsat overvejelse Model 1 VK drevet kommercielt Model 2 (tidligere pkt 4) VK som både lejr og kursuscenter, men drevet i et moderat tempo, uden gæld Model 3 ( tidligere pkt 5) VK som primær lejrsted, kun ekstern udlejning i mindre omfang Økonomi: Aktuel status på økonomi: Den aktuelle økonomiske status er blevet gennemgået og vurderet sammen med revisor Karl Erik Storbjerg. Der er udarbejdet nøgletal for de senere år og resultatet viser entydigt, at selv med det øgede aktivitets niveau der har fundet sted ikke mindst i 2013, så ændrer det ikke ved, at der ikke har været overskud på driften og med udsigt til bl. a store vedligeholdelsesomkostninger og nuværende omsætningsniveau, er der heller ikke udsigt til at driften kan give overskud de kommende år. Den øgede aktivitet har blot øget omkostningerne tilsvarende. Der er oparbejdet en samlet gæld på kr og det er ikke mindst på den baggrund at der er grund til at stoppe op og vurdere hvordan driften skal være på VK, idet det er uholdbart både for ansat leder, bestyrelse og LMs venner, at konstatere, at gælden vokser der må foreligge en plan for at få økonomien til at hænge sammen. Det hører med til billedet, at der hvert år er givet en del gaver til VK, typisk kr. En del af gaverne har været øremærket til specifikke investeringer og har dermed ikke understøttet driftsbudgettet. Det skal bemærkes at bestyrelsen har valgt regnskabsprincippet om at alle investeringer udgiftsføres i anskaffelsesåret. Hermed påvirkes resultatet med samme beløb, som der skal betales og der kommer ingen afskrivninger i årene efter at investeringen er afholdt. Det skal også bemærkes at der er et efterslæb af vedligeholdelsesarbejder, selvom der løbende er foretaget vedligeholdelsesarbejder, så har det ikke været tilstrækkelig, det betyder at budgettet i de kommende år vil være præget af en større post til vedligehold. Fremtidig budget: Der er udarbejdet budget for de tre driftsmodeller som udvalget har arbejdet videre med, disse er vedhæftet som bilag. Budgetter er opdelt i LM udlejninger, udlejning til andre kirkelige organisationer og lignende, samt udlejning til private og momspligtige udlejninger. Ved denne opgørelse ses det hvordan de variable omkostninger stiger kraftigt og dermed udhuler det dækningsbidrag som den eksterne udlejning skulle medføre. 2

3 Udvalget anbefaler at lade revisionen udføre af et revisionsfirma fremover. Nye investeringer: Ca halvdelen af den gamle værelsesfløj er renoveret, de resterende værelser har også behov for en renovering. Det har hidtil været planen at de snarest skulle renoveres, men pengene har ikke været tilstede. Renovering af de resterende værelser i samme stand som øvrige vurderes til en omkostning på kr. Der kan også være tale om en overfladerenovering, det er aktuelt hvis model 3 vælges. En overfladerenovering vurderes at ville koste kr. Ved model 1 og gerne ved model 2 er der behov for udskiftning af nogle indvendige døre mv for at forbedre lydisoleringen mellem rummene, væg i kælder, genvex/varmepumpe i køkken, samt maling. Omkostningen for dette vurderes at kunne indeholdes i driftsbudgettet idet der hele tiden har været afsat beløb til mindre investeringer, samt at arbejdet kan udføres af flere omgange fordelt på flere år. Disse nye investeringer bør gennemføres samtidig med beslutningen om den fremtidige strategi for VK, idet der næppe vil være forståelse og engagement i baglandet, hvis VKs bestyrelse kommer kort tid efter den igangværende reorganisering af VK, for at bede om bidrag til dette. Der er behov for at gennemføre denne ombygning nu, sådan at VK får et samlet løft for sit fremtidige virke. Derfor skal beslutningen og planen vedtages nu, men udførelsen behøver ikke nødvendigvis at gennemføres nu, det kan udskydes til pengene er kommet ind, eller der kan evt skaffes opbakning til frivillig arbejdskraft, eller ændring i projektet. Vedligehold: VK er løbende blevet vedligeholdt, men der er alligevel et efterslæb, idet der ikke har været plads i budgetterne til det hele. Der er udarbejdet en tilstandsrapport, denne viser at især vinduer mod syd og vinduesbånd på nordsiden, sternbrædder og lysplader trænger til udskiftning hurtigst mulig. Derudover er der en række andre mindre vedligeholdelsesopgaver, disse vil formentlig kunne udføres med frivillig arbejdskraft. Omkostning til de mest påkrævede udskiftninger vurderes til i alt kr incl moms, dette bør udføres i 2014/2015. omfugning af murværk, udskiftning af ovenlysplader og sternbrædder, samt malerarbejde bør kunne udføres ved frivillig arbejdskraft, så arbejdslønnen til dette er ikke medregnet. På lidt længere sigt vil der være behov for udskiftning af en del af taget, tagrender og nedløb, samt fyr. Det kan ikke siges med sikkerhed hvornår disse udskiftninger er nødvendige, men formentlig inden for de næste 3-6 år, og med Guds velsignelse efter længere tid. Den samlede omkostning til dette vurderes til i alt kr incl moms. Det vil derfor være nødvendig at afsætte kr om året i budgettet til vedligehold, gældende fra Vurdering og lånemulighed: For at få en realistisk vurdering af hvad VK er værd i handel og vandel, så er der udarbejdet et salgsoplæg fra Nybolig. I oplægget er prisen sat til i alt 6 mill. Kr, men Nybolig har gjort det klart at det er en høj pris og at den må forventes at skulle sælges for max 5 mill. Kr 3

4 Det er en pris som nok er et godt stykke under hvad mange med kærlighed til VK finder rimeligt, og prisen er også et udtryk for tidernes tilstand, en beliggenhed langt fra større byer og den generel hårdt pressede branche for kursusvirksomhed. Men det er nødvendig at kende den aktuelle pris for at kunne vurdere den samlede bæredygtighed for økonomien. Der har været spurgt tre kreditforeninger om et lån, de to har staks afvist at låne til VK, den sidste har givet et foreløbig tilsagn om lån, men et egentlig lånetilbud koster 6.000kr, derfor er der ikke hjemtaget et lånetilbud. Vi har fået en bank til at foretage en lånesimulering, simuleringen viser hvordan omkostningen vil være ved forskellige lånetyper. Samtidig understreges det, at det ikke er et tilsagn om lån, idet der er behov for at vise et budget som viser overskud til at betale renter og afdrag. Lånesituationen understøtter det prisniveau som Nybolig har vurderet. Gavebehov hvis der ikke hjemtages et lån: Nedenstående regnestykke gælder ikke for driftsregnskabet, kun for de punkter der står i regnestykket nedenunder, det er en forudsætning for driftsregnskabet. Hvis det bliver vedtaget at foretage et lån, så skal låneomkostninger lægges oveni driftsbudgettet. Som daværende afdelingsformand i Vestjylland Eli Myhre engang udtalte, så er der ikke meget mission i at betale renter, på det tidspunkt var VK i en endnu mere presset økonomisk situation og renterne var høje. Det er stadig dyrt at mangle penge og som ovenstående lånetilbud viser, så er det ikke muligt at låne til hele det behov som er på VK. Derfor er der behov for at vennerne viser i handling at man også fremover ønsker at bevare VK i LM. Det optimale vil være at der kunne samles penge nok ind, til at foretage ny-investeringer, det aktuelle vedligeholdelses behov, samt afvikle kassekreditten uden at låne til det. Vi vil derfor opfordre til at vennerne spørges om at give tilsagn om gavebidrag Vi vil desuden opfordre de af vennerne som har virksomhed, at de vil overveje at blive sponsorer for VK Samtidig vil vi gerne opfordre til at vennerne spørges om at låne penge ud til VK, rentefrit og med en tilbagebetalingstid i rater over en længere periode. Aktuel gavebehov: model 3: Ny-investeringer i 2014/2015 kr kr Vedligehold i 2014/2015 kr kr Indfrielse af lån kr kr I alt kr kr Beløbene er excl moms, idet momskompensationen stadig gælder Hvad gør vi hvis pengene ikke kommer ind? Vi lægger op til at pengene skal indsamles i en periode på ca 1½ år, altså frem til midt i 2015, hvis der ikke på det tidspunkt er kommet tilstrækkelig ind, eller givet tilsagn om at ville give, så må der foretages en prioritering. Den første prioritering må være at få udført de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, det næste vil være at få gælden afviklet og sidste prioritering er at få de sidste værelser renoveret. Hvis der kun kommer ganske få penge ind, og nuværende lån ikke kan indfries, så kan der spares på renteudgifterne ved at omlægge lånet, til et kreditforeningslån (hvis det er muligt). 4

5 Det er dog værd at bemærke, at hvis model 1 og 2 skal være forsvarlige, så skal værelsesrenoveringen gennemføres. Modeller: Model 1, VK drevet kommercielt: Denne model vil i store træk, følge den beskrivelse der er i rapporten fra GP Rådgivning og det kan udføres enten med en ansat leder, eller ved en forpagter. Hvis denne model iværksættes, så stiles der mod en gradvis optrapning, frem til Formålet med denne model er at VK skal drives forretningsmæssig optimal, sådan at driften kan hænge sammen, forrente lån, betale for nødvendig vedligehold og give overskud. LM aktiviteter skal dog fortsat have fortrinsret hvad angår priser og tidspunkter for arrangementer. Det er også afgørende at VK fremstår med en åndelig profil som svarer til det vi står for i LM og vedkender os. Den væsentlige forskel fra denne model og til de øvrige er, at der vil blive udlejet mere til eksterne kunder, også kunder som ikke har deres baggrund i kristne organisationer, det betyder at vi skal acceptere og tåle, at indholdet i kurser og arrangementer foregår i en anden ånd er vi normalt finder ved vore egne arrangementer, men dog i overensstemmelse med ordensregler og vedtægter. Det betyder også at VK vil blive eksponeret mere end tilfældet har været hidtil. Ved denne model vil vi gå efter det forretningsmæssige optimale, for at skaffe størst mulig omsætning. Den øgede aktivitet vil tillige medføre at der er større krav om tilpasning til tidens krav mht udstyr o.lign. Det må også bemærkes at den øgede aktivitet vil medføre større vedligehold af bygninger og driftsmateriel, samt mere ansat personale. Ved denne model er der potentiale til en bæredygtig økonomi, men der er samtidig en risiko for at omkostninger og gæld vil accelerere til et uacceptabelt niveau. Potentialet ligger i at der er uudnyttede ressourcer særlig i midten af ugerne, hvor VK ikke er ret meget udlejet pt. Selvom økonomien på sigt vil vise sig at være bæredygtig, så forudsætter det et større kapitalbehov her og nu, dels for at afvikle gæld og dels for at foretage ny-investeringer og vedligehold. Der kan ikke lånes til det hele, så derfor forudsætter det ligeledes at baglandet er villig til at bidrage med denne kapitaltilførsel. Visionerne for model 1 kan læses i rapporten fra GP Rådgivning. Der kan ikke ved denne model forventes at være den samme ejerskabsfølelse fra baglandet, og dermed vil det være vanskeligere at forudsætte, at der kan gøres brug af frivillig arbejdskraft. Lederens profil og kvalifikationer skal svare til modellen. Organisationen bag den ansatte leder vil i store træk blive som i forslaget til generel organisering, men dog med større beføjelser til den ansatte leder. Bestyrelsen kan nedsættes så den udelukkende ansvaret for forretningsdelen/driften. Afdelingerne kan så nedsætte et udvalg til at arrangere egne kurser og Bibelcamping, dette udvalg har dermed det åndelige ansvar. Ansatte: Der skal ansættes en centerleder, en køkkenleder, samt 1 øvrig fastansat i køkkenet, en pedel, altså 4 fastansatte, derudover skal der regnes med løs medhjælp efter behov. 5

6 Nøgletal for model 1: (år 2015 ) ( 2018 ) indtægter kr vareforbrug kr lønninger kr Vedligehold kr Øvrige omkostninger kr Gavebehov kr Resultat kr Model 2, VK som både lejrsted og kursuscenter, men i moderat tempo hvor der kun investeres når der er midler til det, der må ikke forekomme gældssætning: Denne model svarer nogenlunde til den måde som VK drives på i dag. Formålet er at der udlejes en del til eksterne arrangementer, for at forbedre økonomien, men dog hovedsagelig til intern brug, samt andre kristne organisationer og private arrangementer. Det er dog den interne brug som præger stedet. Der er en holdning til at der ikke skal ske gældssætning, alligevel fremgår det af regnskabet at den kortfristede gæld er vokset. Problemstillingen ved denne model er tilsyneladende at det er som at sætte sig mellem to stole, det er ikke muligt at udnytte potentialet for optimal udnyttelse fordi der er behov for kapitaltilførsel og strategien og organiseringen er ikke tilpasset det aktuelle behov. Personalebehovet vi variere en del da den skal følge aktivitetsniveauet, dermed vil der ofte være et stort pres på den ansatte leder. Hvis denne model skal kunne fungere og være bæredygtig på længere sigt, så forudsætter det at der sker en kapitaltilførsel for at afvikle nuværende gæld, aktuelle ny-investeringer og vedligehold, det forudsætter ligeledes at der til stadighed er et gavebehov både til drift og ny-investeringer. Baglandet må være parate til at løfte dette kapitalbehov samt det vedvarende gavebehov, afdelingsstyrelserne har i den sidste ende ansvaret for at dette krav til økonomi kan opfyldes. En del af de eksterne udlejninger vil være momspligtige. Organisationen for denne model vil med fordel kunne følge det beskrevne forslag. Bestyrelsen har det åndelige ansvar og afdelingerne har tilsynsansvaret. Lederens profil og kvalifikationer skal svare til modellen. Det kan forventes at der fortsat vil være stor medejerskab fra baglandet, derfor bør man også søge at udnytte dette ved at spørge efter frivillig arbejdskraft til forskellige opgaver. Ansatte: Der skal ansættes en centerleder, en køkkenleder og en pedel, i alt 3 fastansatte medarbejdere. Nøgletal for model 2: ( 2015 ) indtægter kr vareforbrug kr lønninger kr Vedligehold kr Øvrige omkostninger kr Gavebehov kr Resultat kr 0 6

7 Model 3, VK som primær lejrsted, kun ekstern udlejning i mindre omfang: Denne model svarer nogenlunde til den måde som VK blev drevet på for flere år siden, nemlig som primær lejrsted og kun ekstern udlejning i et så lille omfang at der ikke er momspligt. Formålet med denne model er at LM i Vest og Østjylland har et lejrsted, samt at der kan arrangeres egne kurser. Der udlejes også til andre kristne organisationer, samt skoler og private sammenkomster og i enkelte tilfælde til eksterne lejere. Der er en ansat leder på stedet, til at varetage lederskabet, værtsrollen, pedelfunktionen og evt planlægning af egne arrangementer. Denne model giver et lavere aktivitetsniveau end de øvrige modeller og forudsætter derfor ikke så meget øvrig personale. Lederens profil og kvalifikationer skal svare til modellen. Ved denne model er vægtlægningen i højere grad på indholdet, end det er på en bæredygtig økonomi. Baglandet har ved denne model valgt at investere i lejre, interne kurser BC osv, derfor har afdelingerne også valgt at det er mission og at det må koste penge. Der vil være et behov for aktuel kapitaltilførsel til afvikling af gæld, ny-investeringer og vedligehold. Det forudsætter ligeledes at der til stadighed er et gavebehov til drift, ny-investeringer og vedligehold. Det er afdelingernes ansvar at det er muligt at VK kan drives på de vilkår for økonomien, afdelingerne må med andre ord tage det økonomiske ansvar. Organiseringen kan med fordel følge det beskrevne forslag. Bestyrelsen har det åndelige ansvar. Det kan forventes at der fortsat vil være stor medejerskab fra afdelingernes medlemmer, dette bør udnyttes ved at gøre brug af frivillig arbejdskraft i så stor udstrækning som muligt. Ansatte: Der skal ansættes en leder som samtidig fungerer som pedel, desuden en køkkenleder, i alt 2 fastansatte, dertil kommer evt løs medhjælp Nøgletal for model 3: indtægter kr Vareforbrug kr Lønninger kr Vedligehold kr Øvrige omkostninger kr Gavebehov kr Resultat kr 0 Organisation: Den nuværende organisering er sådan at LM Vestjylland og LM Østjylland hver ejer 50% af VK. LM Vestjylland vælger 3 personer til bestyrelsen og LM Østjylland vælger 2 til bestyrelsen. Valg af bestyrelse sker på afdelingernes afdelingsmøder, bestyrelsen står derfor til ansvar direkte overfor afdelingernes medlemmer, men det er afdelingerne og dermed afdelingsstyrelserne, som har det økonomiske ansvar for VK. Udvalget har haft dialog med flere af de tidligere lederpar og spurgt ind til hvordan disse har oplevet forholdet til baglandet og den organisering der er gældende for VK. 7

8 Fælles for dem er det, at der har været frustrationer i forhold til bagland/bestyrelse. Det har også været en problemstilling at mange gæster føler stor ejerskab for VK, det er i sig selv en god ting og en nødvendighed og det er meget vigtigt at disse føler sig godt tilpas på VK, men samtidig er det en udfordring når denne ejerskab medfører at disse gæster udtrykker bestemte holdninger til den daglige drift af VK, her må den ansatte leder søge at svare på spørgsmålene og gøre det klart at han/hun leder VK efter den målsætning som er aftalt med bestyrelsen og den strategi som er gældende, lederen kan også i særlige tilfælde vælge at henvise til bestyrelsen. Det er et gennemgående tema, at der har manglet lederskab fra afdelingerne/bestyrelse. Bestyrelsen og lederpar er løbende blevet udskiftet, men der er ikke nedskrevet en strategi for VK, ej heller er der udarbejdet en forretningsorden hvor lederparret, bestyrelsens og afdelingsstyrelsernes rolle er beskrevet, derfor har man i store træk gjort som man plejer og så justeret og tilpasset undervejs, sådan som man har fundet det tjenligt. Det er ikke formålet med dette afsnit at underkende det store arbejde som de skiftende bestyrelser og lederpar har udført på VK, for der er gjort en stor indsats, men det er mere et udtryk for at man ikke tidligere har undersøgt og haft fokus på at tydeliggøre ledelsesrollerne. Udvalget lægger derfor op til at der fokuseres på følgende punkter: - Afdelingernes valg af bestyrelse - Strategi for VK - Forretningsorden for afdelingsstyrelse, bestyrelse og lederpar - BCU Valg af bestyrelse: Ved fremtidig bestyrelsessammensætning må det sikres at de nødvendige kompetencer er tilstede, dvs at der skal være personer med forretningsmæssig og med ledelses erfaring, hvis det er muligt også gerne nogen med kendskab til kursusvirksomhed. Desuden skal der være personer der har god åndelig dømmekraft og som kan være beviste om, at stedet ledes efter den åndelige linje som er kendetegnet for LM. Bestyrelsens kompetencer skal passe til driftsmodellen, men bestyrelsen har altid det åndelige ansvar. Ved model 1 hvor der i største grad er behov for folk der er fortrolige med virksomhedsdrift og ledelse, må disse kompetencer veje tungest. Her kan afdelingsstyrelserne udarbejde en anden ordning for hvordan ansvaret for den åndelige linje skal varetages, det er afdelingsstyrelsernes ansvar. Det nuværende bestyrelses-valg er underlagt det direkte demokrati s lidt tilfældige vilkår og fastlåst i, at det skal være 3 repræsentanter for den ene afdeling og 2 for den anden afdeling, derfor er det udvalgets opfattelse at bestyrelsen fremover skal vælges af de to afdelingsstyrelser. Det har ganske vist den ulempe at afdelingernes medlemmer ikke kan kræve VK bestyrelsen direkte til regnskab for sine gerninger, men må gøre det indirekte gennem afdelingsstyrelserne og verbalt på afdelingsmøderne, samt at medlemmerne ikke har indflydelse på hvem der sidder i VKs bestyrelse. Disse ulemper opvejes dog fuldt ud ved de fordele som opnås. Bestyrelsen kan i så fald vælges frit, uden at geografien er afgørende, bestyrelsesmedlemmerne vælges på grundlag af deres kompetencer og kan således også være bosat i andre afdelinger, eller være medlemmer af en anden kristen organisation end LM. Der bør dog sekundært skeles til at der er en vis geografisk spredning. 8

9 Der bør være både mænd og kvinder i bestyrelsen. Afdelingsstyrelserne har den fordel at de ved denne model kan arbejde mere langsigtet med at finde bestyrelsesmedlemmer, flere kandidater kan overvejes og drøftes, og deadline behøver ikke at være helt så skarp som når et kandidatfelt skal være på plads inden et afdelingsmøde. Der skal dog stadig være valgperioder som hidtil. I LM er denne model kendt i forvejen, idet LMs landsstyrelse vælger flere bestyrelser, som tidligere var valgt af det daværende delegeretmøde. Det opleves som en mere smidig ordning og giver et tættere tilhørsforhold mellem de valgte og dem som vælger. Der bør afholdes et årligt møde mellem repræsentanter for afdelingsstyrelserne og VKs bestyrelse. Strategi for Virksund Kursuscenter: Det er afgørende for al virksomhed at der foreligger en klar strategi, et mål som der styres efter. På VK har det været et gennemgående men nok samtidig et u- udtalt mål, at der aldrig måtte stiftes gæld, at gæsternes tilkendegivelser har haft stor vægt og bevågenhed, at stedet skal fremstå på en bestemt måde, at udlejning til vores eget bagland skal tilgodeses på en bestemt måde osv. Der har så at sige været en fornemmelse af at baglandet nok ønskede noget bestemt, uden at dette er debatteret, vedtaget og nedskrevet. Dette er i sig selv en stor hæmsko for en aktiv og handlende bestyrelse, det giver altid en usikkerhed for, om vi nu gør det rigtige, vil baglandet bakke op, det er en begrænsende og u- udviklende faktor for bestyrelsesarbejdet. Det skal dog tilføjes at bestyrelsen i de seneste år har forsøgt at gøre op med denne tænkning, dog uden at baglandet har forholdt sig til det. I LM og i særdeleshed omkring VK er det ofte et modstridende forhold når vi på den ene side ønsker at lade os lede af Guds Ord og Ånd og på den anden side har brug for at tænke strategisk, tænke forretningsmæssigt, vurdere de økonomiske muligheder og tænke organisatorisk, hvad skal have forkørselsret? Vi vil altid være forpligtet på Guds Ord og hans ledelse, derfor vil selv en dygtig leder nogen gange fremstå som en amatør, fordi han har en anden dagsorden end bare den forretningsmæssige. På den anden side har Gud også givet os forstand og indsigt og det skal vi gøre brug af. Derfor kommer vi aldrig udenom denne problemstilling og derfor må vi forholde os til det. Så et af de spørgsmål som efterfølgende skal besvares, lyder: er VK et kursuscenter der drives forretningsmæssigt og hviler på et kristent grundlag, eller er VK som et missionshus hvor det ikke er forretningen og økonomien der er det afgørende, det er indholdet og forkyndelse af Guds Ord som er det afgørende. Det er måske den bedste løsning hvis bestyrelsen overvejende har sine kompetencer i det forretningsmæssige og så et tilsyn med ansvar for den åndelige linje og bagved det hele to afdelingsstyrelser som godkender målet. Hvilke kompetencer der ønskes i bestyrelsen, og hvordan det åndelige tilsyn skal foregå i detaljer, vil dog i høj grad afhænge af hvilken model der vælges. Det er ikke udvalgets opgave at lave en strategi for VK, men med baggrund i denne rapport og en efterfølgende debat og beslutning i de to afdelinger, så er der et godt grundlag for bestyrelsen, til at lave en strategi for VK. En strategi bør revurderes hver femte år og den bør hver gang godkendes af de to afdelingsstyrelser. Forretningsorden: 9

10 Der bør foreligge en forretningsorden hvor kompetence og ansvarsfordeling er klarlagt for såvel, ansat leder, bestyrelse og afdelingsstyrelse. Der har ikke tidligere været en sådan og det har gennem årene givet anledning til usikkerhed og frustration ikke mindst hos den ansatte leder. Ansat leder: Den ansatte leder kan være e n person (M/K) eller det kan være et par, det afhænger af hvilken model der vælges og hvilke opgaver der lægges over på lederen. Hvis der ansættes et par som ledere, så skal det tydelig fremgå af arbejdsbeskrivelse og organisationsplan hvem der har ansvaret for de forskellige typer arbejde der skal gøres, sådan at de øvrige ansatte er bekendt med ansvarsfordelingen og kommandovejene. Hvis der ansættes en kvinde som leder, så forudsætter det, at der ved de arrangementer som VK selv står for, at der er en mand som varetager det åndelige ansvar jvf LMs vejleding om tjenestedeling. Lederen varetager den daglige ledelse af VK, det omfatter det forretningsmæssige, det økonomiske ansvar, ledelsesopgave i forhold til øvrige ansatte, at den åndelige linje som er gældende, at den leves ud i hverdagen, samt at strategien og vedtægter følges. Leder og bestyrelse bestræber sig på at fremstå som en samlet og enig ledelse af VK. Lederen ansætter og afskediger øvrig personale og er ansvarlig for arbejdsmarkedets forhold. Lederen tegner VK udadtil. (i det offentlige rum, samarbejdspartnere, kunder osv) Lederen tegner VK indadtil (baglandet) i løbende og tæt dialog med formanden. Det påhviler lederen at lede VK på en forsvarlig måde i forhold til gældende lovgivning og VKs vedtægter. Det er ligeledes lederens ansvar at drage omsorg for de øvrige ansatte og indgå aktivt i deres åndelige, menneskelige og faglige udvikling. Lederen er ansvarlig for overholdelse af budgetter, overholdelse af det maxbeløb som der må disponeres over uden at spørge bestyrelsen, oplæg til årsregnskab og beretning, samt løbende vedligehold at centret, så det ikke nedslides. Det påhviler også lederen at holde bestyrelsen løbende opdateret på budgettet, dette skal ske mindst 4 gange årligt. Lederen skal på eget initiativ orientere bestyrelsen om væsentlige eller usædvanlige dispositioner og hændelser vedr den daglige ledelse og drift. Lederen må respektere at bibelcamping, repræsenteret ved BCU, har særlige beføjelser. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, bestyrelsen bør ved hvert møde have et lukket møde uden deltagelse af lederen. Lederen har tavshedspligt i fortrolige oplysninger og i personsager. Ved lederens fratrædelse påhviler det denne at medvirke ved en god overdragelsesforretning til den næste leder, herunder opgørelse vedr økonomi og forbrug. Igangværende sager, lejeaftaler, forhold vedr myndigheder, personale og almindelig drift. Bestyrelsen: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for VK og skal drage omsorg for at VK ledes efter den vedtagne strategi, vedtægter, samt den åndelige linje som er kendetegnet for LM. Bestyrelsen er ansvarlig overfor de to afdelingsstyrelser og repræsentanter for bestyrelsen deltager i møder med afdelingsstyrelser efter aftalt interval, bestyrelsen skal være repræsenteret ved afdelingsmøderne. 10

11 Det er bestyrelsens ansvar at informere afdelingsstyrelserne i god tid, hvorvidt man fortsat er villig til at deltage i bestyrelsen, samt orientere om de kompetencer der er brug for i bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestræbe sig på, sammen med lederen at fremstå som en samlet og enig ledelse. Bestyrelsen vælges af LMs afdelingsstyrelser i Vest og Østjylland og konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige ordinære møder, derudover afholdes møder efter behov. Bestyrelsen har den fulde bemyndigelse til at optræde og handle på vegne af LMs afdelinger i Vest og Østjylland iht de retningslinjer som er gældende. Bestyrelsen har ansvar for dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder, samt sikrer at referat tilgår de to afdelingsstyrelser. Formanden indkalder og udsender dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer deltager. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formanden tegner bestyrelsen og sikrer at mødet afvikles på en god og ordentlig måde. Dagorden bør indeholde følgende punkter: Opfølgning fra forrige møde, økonomi - herunder budgetopfølgning, regnskab, likviditet mv, personale, vedligeholdelse af VK, bibelcamping, overholdelse og revurdering af strategi, udlejning og udlejningspolitik, møder med afdelingsstyrelser og evt tilsynsråd, årsberetning, egne arrangementer, samt lukket møde. Bestyrelsen fastsætter et årshjul for punkter på dagsorden. Bestyrelsen kan tilknytte eksterne rådgivere til bestyrelsesarbejdet, såfremt disse deltager i bestyrelsesmøderne er det uden stemmeret. Bestyrelsen har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, herunder personsager. Såfremt et bestyrelsesmedlem skønnes at have væsentlig personlig interesse på særlige områder, det kan være personaleforhold, byggeri og vedligehold eller andre økonomiske interesser, må vedkommende ikke deltage i behandlingen eller beslutning af dette punkt. Bestyrelsen giver prokura til den ansatte leder og fastsætter det maxbeløb som denne må disponere over. Bestyrelsen i hovedreglen formanden varetager i tæt samarbejde med den ansatte leder, kommunikationen indadtil i LM baglandet. Kommunikation og beslutning om evt gavebehov og frivillig arbejdskraft er bestyrelsens ansvar. Det er bestyrelsens ansvar at lederen og de øvrige medarbejdere sikres gode arbejdsvilkår i forhold til egne arrangementer og gæster/udlejning til vores eget bagland i LM. Herunder ikke mindst at bibelcamping og forberedelse af dette, foregår iht til det aftaler der er indgået, dette omfatter endvidere at kommunikation mellem bibelcampingudvalg (BCU) og diverse underudvalg til lederen, at det sker via BCU, sådan at den ansatte leder ikke skal forholde sig til diverse underudvalg, men alene til BCU og den aftale der foreligger omkring deres arbejde. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Bestyrelsen bør som hovedregel gøre brug af eksperthjælp fra LMs sekretariat i Hillerød ved ansættelse af leder samt arbejdsforhold, som skal være i overensstemmelse med ansatte i LM i Danmark. Som det første ved ansættelse og afskedigelse af leder, skal bestyrelsen underrette de to afdelingsformænd. Det er bestyrelsens ansvar at der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse, at der afholdes MU samtaler med lederen og at denne i det hele taget har mulighed for at trives i jobbet. 11

12 Det er bestyrelsens opgave at sikre, at lederen varetager opgaven iht de retningslinjer der er gældende for VK og i lederens arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen godkender organisationsplan. Ved ansættelse af en ny leder er det bestyrelsens opgave at sikre en god overdragelse, dvs at informere grundig om arbejdsforholdene, snitfladerne i forhold til styrelser, gæster osv som det er beskrevet ovenfor, samt i den første tid at følge tæt op på dette. Bestyrelsen vedtager det årlige budget og sikrer at regnskabet tilgår de to afdelinger for godkendelse. Det er bestyrelsens ansvar et strategien følges, samt at den løbende evalueres og senest hvert femte år forelægges for afdelingsstyrelserne til justering og vedtagelse. Bestyrelsen vælger BCU iht de retningslinjer der er aftalt. Det er desuden bestyrelsens ansvar at der hvert år afholdes bibelcamping på VK. Der udbetales ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet, men der udbetales kørselsgodtgørelse iht almindelig praksis i LM, desuden sørger VK for forplejning ved de møder der afholdes på VK. Afdelingsstyrelserne: Afdelingsstyrelserne repræsenterer de to afdelinger og har som sådan det øverste ansvar for VK, ansvaret omfatter valg af bestyrelse, varetagelse af det åndelige ansvar, godkendelse af strategi, ejerskab af VK, samt opbakning til bestyrelse og leder. Afdelingsstyrelserne varetager alene det overordnede ansvar og indgår derfor ikke i den daglige drift og bestyrelsesopgaver, referater fra bestyrelsesmøderne modtages kun til orientering. Afd. St skal bestræbe sig på sammen med VKs bestyrelse og ansat leder at fremstå enig og samlende og afd. St. skal både i ord og handling bakke op om de aftaler der er indgået med VKs bestyrelse. Afd. St. sikrer at der informeres om VK på afdelingsmøderne, herunder fremlæggelse af regnskab, fremlæggelsen på afdelingsmøderne er alene af orienterende karakter, afdelingsmøderne skal ikke beslutte noget. Afd. St. inviterer repræsentanter for VK bestyrelsen til et årligt møde. På dette møde informerer VK bestyrelsen om økonomi, fremtidige investeringer, den åndelige linje og personaleforhold. Senest hvert femte år fremlægger VK bestyrelsen et justeret forslag til fremtidig strategi, dette forslag udsendes senest to uger før mødet til afdelingsstyrelsernes medlemmer. Afd st kommenterer forslaget og godkender eller forkaster forslaget senest på det næstfølgende møde. Afdelingsstyrelserne kan i samråd med VK bestyrelsen nedsætte et udvalg som har særlig fokus på den åndelige linje på VK. Afd. St. fastsætter sammen med VKs bestyrelse omfanget og betingelserne for dette arbejde, der skal som minimum fremsendes en årlig rapport fra dette udvalg til afd. St og VKs bestyrelse og leder. Afdelingsstyrelserne vælger VKs bestyrelse iht vedtægterne og ovennævnte beskrivelse. Det er afd. St. ansvar at der vælges en kompetent bestyrelse og at den fungerer efter hensigten. Afd. St. skal i god tid forberede disse valg og tage den nødvendige tid til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis afd. St. har specielle emner som man ønsker at drøfte med VKs bestyrelse på det årlige møde, så skal disse fremsendes senest 4 uger før mødet. Afd. St. kan afsætte VKs bestyrelse hvis denne handler uansvarligt eller i direkte modstrid mod formål og strategi. 12

13 Afd. St. skal godkende større ny - investeringer, herunder evt låneoptagning eller indsamling blandt LMs medlemmer. Afd. St skal sikre at VKs bestyrelse har mulighed for at kommunikere med afdelingernes medlemmer, enten via besøg i kredse og frimenigheder, breve eller mails, eller indlæg på afdelingsmøderne. Bibelcamping udvalget, BCU: Der afholdes hvert år bibelcamping (BC) i 3 uger på VK. BC hører under VK bestyrelsens ansvar og det er ikke mindst her at det åndelige ansvar kommer til udtryk. Selvom BC hører direkte under VKs bestyrelse, så har arrangementet karakter af et landsdækkende arrangement, idet indbydelser tilgår LMerne generelt og ikke kun for medlemmerne i de to afdelinger. Der har også gennem årene været stillet forkyndere fra landsforeningen til rådighed for forkyndelsen på BC. Derfor betragter mange LMer generelt BC som et arrangement som hele LM står bag, denne linje ønskes fortsat at være gældende. BC er et stort arrangement og involverer mange mennesker, f. eks ung uge udvalg og familieudvalg, og BC lægger beslag på hele VK i den periode hvor der er BC. Derfor kan leder, personale og bestyrelse let komme til at føle sig fremmed i deres egen virksomhed mens BC står på, det kan også være vanskeligt at skelne mellem kommandoveje og beslutningsprocesser, så derfor har BC er særstatus og selvstændig afsnit i denne rapport. Lederens og bestyrelsens ansvarsområder og kompetencer er fortsat gældende selvom der afholdes BC. BCU og dermed BC gæster på VK, men de har selv ansvaret for indholdet i BC, dog har bestyrelsen en særlig rolle i forbindelse med det åndelige ansvar, det kan være valg af forkyndere, og programmets indhold, hvor bestyrelsen ikke er fritaget for deres ansvar, men det er BCU der kalder forkyndere og udarbejder programindhold, bestyrelsen har tilsynsansvaret. Det betyder at BCU bør rådføre sig med VK bestyrelsen omkring indholdet, ligesom de også har et fællesansvar for at aftale økonomi og praktiske forhold. Både BCU og VKs bestyrelse har mulighed for at orientere og søge råd hos de to afdelingsstyrelser vedr forkyndelsen, på samme vilkår som kredse og frimenigheder har det. VKs bestyrelse vælger bibelcampingudvalget BCU. BCU har arbejdsgiveransvaret overfor den ansatte (20% stilling) (lønnen betales af de to afdelinger) BCU har ansvaret for at sammensætte et ung uge udvalg og et familieuge udvalg, disse underudvalg står selv for den primære planlægning af de to uger. BCU og den ansatte koordinerer den overordnede plan for de to uger, de varetager i praksis ansvaret for den åndelige linje på BC. Med så bred en gruppe af instanser der har andel i ansvaret og hjerte for BC, så ender BCU ofte i en konfliktlignende situation, både omkring det praktiske og det åndelige, hvem gør egentlig hvad? Men BCU står med ansvaret for at det hele fungerer. Denne problemstilling må gøres mere tydelig fremover, sådan at der er klare retningslinjer for hvem der gør hvad, og kommandovejene må være mere tydelige. 13

14 Konklusion og udvalgets anbefaling: Formålet med Virksund Kursuscenter er, på Ordets grund, at virke til evangeliets fremme, i overensstemmelse med LMs generelle formål. Dette formål skal fortsat forblive gældende Når de to afdelinger har taget stilling til fremtidig udvikling af Virksund Kursuscenter, så er det væsentligt at virksundstyrelsen får udarbejdet en egentlig strategi og forretningsplan for centret. Det er væsentligt at styrelsen får ansat et lederpar som deler visionen og har de nødvendige kompetencer til at udvikle centret efter denne plan. Udvalget er ikke enige om at anbefale en bestemt model, halvdelen ønsker model 2 og de øvrige er fordelt på model 1 og 3 Udvalget er enige om indholdet i denne rapport. Det er udvalgets anbefaling at de to afdelinger tilpasser organisationen som beskrevet i ovenstående rapport Bilag: Swotanalyse Rapport fra GP Rådgivning Vedligeholdelsesrapport Salgsoplæg fra Nybolig Lånesimulering Budget for 2015 og 2018 Regnskabsoversigt Udvalget: Tomas Hansen Østjyllands afdeling Kjeld Tychsen Vestjyllands afdeling Asger Mogensen Vestjyllands afdeling, tovholder Hans Pedersen formand for Virksundstyrelsen Jacob Muldbjerg næstformand for Virksundstyrelsen Lars Brosbøl formand for bibelcampingudvalget 14

Virksund som kommerciel kursuscenter

Virksund som kommerciel kursuscenter Virksund som kommerciel kursuscenter Stort potentiale til god økonomi Det vil sikre centrets overlevelse på lang sigt Et modernecenter som vi kan være stolte af Det vil appellere til den yngre generation

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere