VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Selskabets navn er Sanden Bjerggård Hotel & Kursuscenter A/S. Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune og forretningsadressen er Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev. Selskabets basisformål er at drive hotel-, restaurations- og kursus virksomhed. Selskabet har herudover til formål at tilbyde gæsterne ophold der i ndeholder uddannelse, rekreation og aktiviteter der fremmer kristen domsforståelse, kristen tro og kristen kulturarv. Tilbuddene knyttes primært til den danske folkekirke. AKTIERNE: 2. Selskabets aktiekapital er kr ,00, skriver kroner enmillionfemh undredesyvtiottetusinde, fordelt i aktier á 1.000,00 kr., eller mult ipla heraf. Hele aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ingen aktier har særlige ret tigheder, bortset fra de nedenfor anførte, og ingen aktionær er forpl igtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis Aktierne udstedes på navn og noteres i selskabets bøger. Aktiebreven e forsynes ikke med udbyttekupons, men umiddelbart efter at udbytt et er deklareret af generalforsamlingen, udbetales dette til de i se lskabets aktieprotokol indtegnede aktionærer. Ved overdragelse af aktier, det være sig ved salg eller anden besiddelses overgang arv dog undtaget - har de øvrige aktionærer forkøbsret i forhold til deres besiddelse af aktier i selskabet til den kurs, der dokumenteret kan opnås fra trediemand. De nne kurs kan dog maximalt andrage aktiernes indre værdi, der i tilfæl de af uenighed afgøres endeligt af selskabets registrerede eller stat - 1 -

2 sautoriserede revisor. Ønske om overdragelse/salg af aktier skal fremsendes til selskabets bestyrelse bilagt fornøden dokumentation for det aktuelle købstilbud. Bestyrelsen viderebefordrer salgsønsket til øvrige aktionærer. Underretning til øvrige aktionærer sker på hotellets hjemmeside. Ønske om køb af aktier skal være fremsat overfor bestyrelsen skriftl igt ved brev eller mail senest 14 dage efter offentliggørelsen på hje mmesiden. I modsat fald bortfalder øvrige aktionærers forkøbsret. Byder flere aktionærer samme beløb for den udbudte aktiepost afgør b estyrelsen ved lodtrækning, hvem der får ret til at købe aktieposte n. For at en aktieafhændelse kan opnå gyldighed, kræves endvidere at d enne noteres i selskabets aktieprotokol, og aktierne kan overhovede t ikke med gyldighed for selskabet overdrages til ihændehaveren. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Skulle lovlig beslutning om udvidelse af aktiekapitalen blive truff et, skal de nye aktier forlods tilbydes aktionærerne indbyrdes i for hold til antallet af de dem tilhørende ældre aktier. Alle aktier skal navnenoteres, og af hensyn hertil skal enhver over dragelse godkendes af bestyrelsen for at være gyldig. MORTIFIKATION: 3 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapire r til enhver tid gældende lovregler. GENERALFORSAMLING: 4 Generalforsamlingen har indenfor de ved nærværende vedtægter givne g rænser den højeste myndighed i selskabets anliggender

3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj må ned, første gang inden udgangen af maj måned Forslag, som aktionærerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsaml ing, skal indsendes til bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabs årets afslutning. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter generalforsamling sbeslutning eller efter beslutning af bestyrelsen og ekstraordinær g eneralforsamling kan afholdes når een eller flere aktionærer, som tilsammen ejer mindst en tiendedel af aktieka pitalen, derom til bestyrelsens formand indgiver begæring bilagt forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlin gen afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse. 5 Alle generalforsamlinger afholdes i Jammerbugt kommune. Indvarsling t il ordinær generalforsamling sker ved: 1. Brev/mail med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel til de i sel skabets aktieprotokol indtegnede aktionærer, samt revisor, samt 2. Ved annoncering på hotellets hjemmeside. Indvarsling til gener alforsamling skal indeholde angivelse af tid, sted og dagsorden for denne. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling og andre meddelelse r til aktionærerne og revisor sker som ovenfor angivet ved den ordi nære generalforsamling. Senest 14 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalfor samlings vedkommende tillige årsregnskabet forsynet med revisionspåt egning og underskrift af bestyrelsen. 6 Enhver generalforsamling ledes af en på generalforsamlingen ved s - 3 -

4 impel stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionæ r, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemme afgivningen og dennes resultat. 7 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter: a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. b. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. c. Valg af medlemmer til bestyrelsen. d. Valg af revisor. e. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. f. Eventuelt. 8. Ethvert aktiebeløb på kr ,00 giver een stemme, idet dog ingen aktionær kan afgive mere end 10 stemmer, uanset aktiebesiddelse ej heller i henhold til fuldmagt og ej heller, hvis denne aktionæ rs indflydelse/ejerskab på/til andre aktionær kan sammenlignes med egen besiddelse af aktierne, og ingen aktionær kan udelukkes fra ge neralforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved en dertil befuldmægtige t person, der ikke behøver at være aktionær. 9 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel s temmeflerhed for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværend e vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Til vedtagelse af forslag om selskabets frivillige opløsning elle r forening med andre selskaber samt forandring i vedtægterne kræves, a t mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret ved generalforsamlingen, - 4 -

5 og at forslaget vedtages med 2/3 stemmer af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede k apital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitale n, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer so m af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes sn arest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedta ges medd 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede ak tiekapitals størrelse. Fuldmagter til at møde på en ikke beslutningsdygtig generalforsamlin g anses også for gyldige til at møde ved den påfølgende generalforsamling, hvis de ikke udtrykkeligt er tilbagekaldt forinden. 10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten og et me dlem af bestyrelsen. BESTYRELSEN: 11 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt aktionærerne ell er uden for disses kreds valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Besty relsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og væl ger selv sin formand, der sammenkalder og leder bestyrelsens møder Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af dens medl emmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemme flerhed. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden skønner dette fornøden, samt når et bestyrelsesmedlem fremsætter begæring herom til forma nden, som inden 3 dage efter begæringens modtagelse indkalder til et møde med højst 8 dages varsel

6 I øvrigt træffer bestyrelsen nærmere bestemmelse om udførelsen af s it hverv ved en forretningsorden. De af bestyrelsen trufne beslutnin ger skal indføres i en dertil bestemt protokol, der underskrives af s amtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. I tilfælde af ekstraordinær afgang fra bestyrelsen, således at denne i antal kommer under 3, s kal der snarest ske indkaldelse til en ekstraordinær generalforsaml ing med henblik på valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, sål edes at bestyrelsen atter består af mindst 3 medlemmer Honorarer til bestyrelsen samt eventuelt tantieme fastsættes af generalfor samlingen. 12 Bestyrelsen skal antage en eller to direktører, der leder den dagl ige drift og som antager og afskediger det øvrige fornødne personal e, medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde måtte træffe anden bestem melse herom. 13 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en di rektør alene. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt. REGNSKAB M.V.: 14 Selskabets regnskabsår løber fra 1/ /12., således at første reg nskabsår løber fra stiftelsen den 21/ til den 31/ Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværend e værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskri vninger. Af det fremkomne overskud dækkes først eventuelt underskud fra fore gående år, ligesom der foretages de i aktieselskabsloven foreskrevne - 6 -

7 henlæggelser til ekstra reservefond. REVISION: 15 Revision af selskabets årsregnskab m.v. foretages af en af den ordinæ re generalforsamling hvert år valgt registreret eller statsautoriser et revisor. SELSKABETS OPLØSNING: 16 Når generalforsamlingen lovligt måtte vedtage selskabets opløsning, i værksættes likvidationen i overensstemmelse med de i lov om aktiesel skaber indeholdte regler af likvidatorer valgt eller udnævnt på den i loven foreskrevne måde. Ved likvidationens afslutning afholdes generalforsamling, hvor endeli g opgørelse m.v. forelægges og eventuel decharge gives. Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 og den ekstraord inære generalforsamling den 16. maj

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere