REFERAT AF HBM 4/2015 DEN maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF HBM 4/2015 DEN 29.-30. maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve"

Transkript

1 REFERAT AF HBM 4/2015 DEN maj 2015 Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve TIL STEDE Nina Monrad Boel Fatima Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Sophie Jo Rytter Oliver de Mylius Louise Bonnevie Ole Ankjær Madsen AFBUD Martin Isenbecker Lars Normann Jørgensen GÆSTER Trine Christensen, sekretariatet (referent) Henrik Nørgaard Egelind Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 8-12) Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 1-7) Sune Buch Segal, sekretariatet DAGSORDEN 1. Fastlæggelse af dagsordenen 2. Godkendelse af referat fra HBM 3 a og b 3. Eventuelle meddelelser 4. Det nye HB / runde om forventninger / konstituering / arbejdsgrupper / arbejdsplan for HB Valg af den sidste repræsentant til ICM delegationen 5. Rapportering om investeringen i Amnesty Lifeline 6. Økonomi og fundraising, inkl. kvartalsrapportering på KPI'er 7. Organisation - Udpegning af FØU medlemmer - Tegningsret 8. Hvad kan HB lære af landsmødet? 9. ICM Orientering og gennemgang af resolutioner - Herunder tilbagemelding fra svensk landsmøde vedr. ICM diskussionerne 10. Præsentation af hvordan strategien kan se ud for dansk afdeling og HB's involvering. Herunder den internationale strategiproces. 11. Det internationale arbejde - Global Management Team - FMT: præsentation af nye internationale strategi - Global Transition Process 12. Evaluering af HBM 4 og eventuelt

2 1. Endelig fastlæggelse af dagsordenen Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor. 2. Eventuelle meddelelser Der var ingen meddelelser. 3. Godkendelse af referat fra HBM 3a og 3b 2015 Ingen bemærkninger. 4. Det nye HB Runde om forventninger: nye og gamle bestyrelsesmedlemmer delte tanker og forventninger til arbejdet. HB konstituerede sig ift. forskellige poster: Udvalget for økonomisk støtte: Louise Dansk Flygtningehjælp: Oliver Instituttet for Menneskerettigheder: Nina Youth repræsentant (kontaktperson ift. Youth koordinator, deltager i youth arrangementer og sikrer integration af youth i organisationens arbejde): Fatima Arbejdsplan for HB: arbejdsplanen for 2015/6 blev gennemgået og vedtaget. Arbejdsplanen er lagt i Dropbox Arbejdsgrupper: Fatima præsenterede sit oplæg om arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper og deltagere, samt tovholdere er som følger: - ICM Deltagere: Nina, Dan, Trine, Kristoffer, Fatima, Sophie, Louise, Oliver, Ole. Nordic Plus møde juni: HB medlemmer er inviteret til at deltage. Delegationen diskuterer muligheden for at lave et side event på ICM om andre sektioners praksis ved afholdelse af landsmøder - Landsmøder, medlemsdemokrati og repræsentativitet Deltagere: Sophie, Fatima, Nina, Ole Sekretariat: Dan, Anita Amnesty medlemmer: udpeges senere Første møde afholdes til september - Aktivisme Deltagere: Ole, Fatima, Kristoffer Sekretariat: Erik - Kompetenceudvikling og evaluering Deltagere: Fatima, Louise Sekretariat: Erik

3 - Reservepolitik og risikostyring Deltagere: Kristoffer, Louise Sekretariat: Poul Valg af den sidste repræsentant til ICM delegationen: Sophie Jo Rytter var indstillet af FU, hun tog imod indstillingen og blev udpeget af HB. 5. Rapportering om investeringen i Amnesty Lifeline Henrik præsenterede oplæg om udviklingen i investeringen i Amnesty Lifeline. I 2014 blev der sat 3,2 mio. af til investering i Lifeline, hvorefter hvervning til Lifeline blev igangsat ad forskellige kanaler. Breakeven (hvor udgifterne er hentet ind igen) på investeringen blev estimeret til 33 måneder. - Hvervning: gik over forventning, undtagen "outdoor" kanalen, der slet ikke stod mål med investeringen - Responsrate: forventet at responsraten er lavere på hvervede Lifelinemedlemmer end dem, der bliver medlem af sig selv (organisk vækst). Dette holder stik. - Konvertering: fra Lifeline til medlemmer via telemarketing gik også som forventet. - Loyalitet/ livstidsværdi: følges løbende - forventningen er at det har en positiv effekt på medlemskabet at være medlem af Lifeline. Det ser positivt ud indtil videre, forventet endnu bedre end oprindeligt. - Breakeven er derfor rykket 6 måneder frem investering: 2,3 mio. Forventet indkomst over 5 år: 4 mio. Målet er Lifeline aktivister ved udgangen af Hvervning: Inkluderer ny indsats ift. hvervning af LL i Århus. Dette går godt. - Konvertering: indtil videre foran budget - 1 og 5 års forventninger er opjusterede Underskrifterne igennem Lifeline skaber vigtig impact for menneskerettighederne - senest i går blev Moses, den 16 årige dreng fra Nigeria, der var blevet tortureret og idømt dødsstraf for tyveri af 3 mobil telefoner, frigivet. 6. Økonomi og fundraising, inkl. kvartalsrapportering på KPI'er Henrik præsenterede P1, der er prognosen for årets resultat, baseret på de første 3 måneders resultater - For første gang i en årrække er indtægtstallene opjusterede - Der er højere udgifter til acquisition, der er bevilliget fordi F2F særligt er gået over forventning - Der er mindre udsving, men alt i alt ligger det overordnede resultat meget tæt på det budgetterede, på kun ift. samlet omsætning på 80 mio. Henrik gennemgik herefter indtægtstallene for hver budgetline. - Rekruttering af F2F medarbejdere gik rigtig godt i starten af året, det er afgørende parameter, som vi skal have fortsat fokus på: når vi er i gaden, hverver vi mennesker. - TM: den nye struktur med funktionærprogram i stedet for 8-timers medarbejdere giver mange muligheder, og tager også tid og ressourcer at få helt på plads. Samtidigt testes nye segmenter af, med fokus på at introducere Amnesty og vores arbejde over tid. - Continuing: Eksisterende PBS: opjusteret med

4 Special Appeal: nedjusteret lidt Opgradering af eksisterende medlemmer går efter planen, det er opjusteret en lille smule ift. budget Henrik fortalte om medlemstaskforcens arbejde: gruppen er nedsat for at undersøge og teste antagelser om, hvad der driver loyalitet og frafald, og igangsætte tiltag til at øge loyalitet. Gennemgang af statusrapport for 1. kvartal på KPI tallene KPI 6. Antal besøgende på amnesty.dk: Denne KPI ændres fremover sådan, at besøgende på Lifeline sitet tælles separat fra øvrige hjemmeside besøgende Kristoffer, i samråd med formanden for FØU, Claus Høxbro, ser de foreløbige resultater som tilfredsstillende. HB erklærede sig enige. 7. Organisation Udpegning af FØU medlemmer 4 medlemmer er valgt på Landsmødet: Jacob Diness (til 2017), Carsten Fenger (til 2017), samt Martin Stabel, Ib Ketelsen (begge udpeget for 2 år frem til 2016) Vivi Basballe blev udpeget af HB sidste år (siddende til 2016) HB vedtog enstemmigt at udpege Claus Høxbro for de næste 2 år Tegningsret/ prokura For at sikre en mere smidig håndtering af jævnlige behov for HB's påtegning af dokumenter i relation til økonomiafdelingens varetagelse af bankforretninger, dødsboer og lignende foreslås det, at der meddeles prokura til, at et medlem af Forretningsudvalget (efter aftale med de to øvrige medlemmer i FU) i forening med generalsekretær eller vicegeneralsekretær kan tegne foreningen ved følgende dispositioner: 1. Udstedelse af nye betalingskort 2. Tildele medarbejdere adgang til at foretage bankoverførsler 3. Tildele fuldmagter i forbindelse med behandling af dødsboer 4. Underskrive ansøgninger mv. vedrørende indsamlinger Forslag fra FU er, at man ændrer HB's forretningsorden sådan, at dette muliggøres. HB vedtog forslaget efter indstillingen, og HB's forretningsorden revideres herefter. Ændring af HB's forretningsorden ift. evaluering Opdatering af beslutning, der er truffet på HBM2, hvor det blev vedtaget at gå bort fra evalueringshjulet og i stedet holde en årlig evalueringsdag suppleret af løbende evaluering på hvert møde Indstilling om vedtagelse af følgende ændringer til hovedbestyrelsens forretningsorden ved at 2 litra g erstattes af følgende ordlyd: "litra g: Det er næstformandens særlige opgave at fungere som sparringspartner for formanden samt at sikre afholdelsen af den årlige evalueringsdag."

5 8 litra j og k udgår og erstattes af ny litra j med følgende ordlyd: "Evaluering j: Der afholdes en årlig evalueringsdag, hvor alle områder af evalueringshjulet kort behandles, hvorefter et eller flere temaer vælges til en uddybende diskussion.. I forbindelse med hvert HBM foretager HB en fri evaluering, som formanden er ansvarlig for." Hovedbestyrelsen vedtog ændringen. 8. Hvad kan HB lære af landsmødet? Stor ros: det er et af højdepunkterne på året. At møde amnestyfolk fra alle dele af landet, oplægsholderne er gode og spændende. HB diskuterede hvordan de nye kandidater kan præsenteres på en bedre måde? - tid og sted er vigtig - på svensk møde interviewes kandidater på scenen - overvejelser ift. at få flere med og komme bredere ud Hvor mange timer trækkes ud fra sekretariatet for at skabe Landsmødet Hvad skal mødet kunne? Denne evaluering fortsætter i samarbejde med Anita og Dan. HB udtrykte ønske om at høre hvordan temaer for Landsmødet udvælges, og i hvor høj grad det indtænkes som en relationsopbyggende og sagsfremmende systematisk. 9. Det internationale rådsmøde, ICM 2015 Orientering og gennemgang af resolutioner AIDa har indsendt høringssvar til 3. udgave af Strategic Goals i sidste uge. Dette vil delegationen bruge som udgangspunkt for indstillinger og arbejde på ICM ICM delegationen præsenterede tre af resolutionerne til yderligere diskussion: Kristoffer gav oplæg om assessment reformen, der er blevet udarbejdet på basis af komplicerede udregninger på hvordan vi som bevægelse bedst opstiller et bidragssystem, der både er fleksibelt og giver de rette incitamenter. Den nye model har dansk afdeling været med til at tage initiativ til og udarbejde i arbejdsgruppen. HB udtrykte tilfredshed med den nye model og bad delegationen arbejde for at få den igennem på ICM. Trine præsenterede Resolution 2.2 fra Grækenland der beder den Internationale Bestyrelse udvikle en politik på narkotika til vedtagelse på ICM 2017 HB diskuterede dansk afdelings holdning til resolutionen: - Prioritering - er dette nødvendigt for Amnesty at have en holdning til? HB overvejede dette punkt længe, da det er centralt for om der overhovedet skal udarbejdes en position. HB nåede til enighed om, at det er nødvendigt især for lande, hvor krænkelser ifm. narkokrigen er signifikante, som i Mexico, Thailand, Iran, USA og Grækenland. Hvis Amnesty ikke kan tale om roden til problemerne, bliver det svært at få den nødvendige impact. - Proportionalitet HB ser gerne at princippet om at straffen (dødsstraf, lange fængselsstraffe) bør være et af de bærende i Amnesty s overvejelser: dette ligger tæt op ad vores kerne emner om retssikkerhed.. - Personlig autonomi der var enighed blandt HB om at denne del af problematikken bør nedtones, da den er længst fra Amnesty s klassiske arbejde om tortur, fængsel og dødsstraf. Det kan være svært at formidle, og fordrejer hurtigt diskussionens kerne.

6 - Kristoffer påpegede at Danmark har gjort sig vigtige erfaringer med dette emne, og foreslog at pointer fra den nyligt udkomne Fixerum rapport blev oversat og delt med bevægelsen. - HB besluttede, at AIDa vil støtte denne resolution, og søge at styrke dens fokus på basale menneskerettigheder, samt evidensen den er baseret på. Trine skriver udkast til svar til AI Grækenland Resolution 2.3 Afkriminalisering af sex-arbejde Ole rapporterede fra svensk landsmøde, vdr. ICM diskussionerne om sex-arbejde Svenskerne ønsker at køb ikke skal inkluderes i policy, de vil gerne nedtone autonomi-delen af policyen dvs retten til at agere uden indblanding fra staten. Dansk landsmøde i 2014 bakkede stærkt op om afkriminalisering af salg af sex, men var splittet ift. om køb af sex skulle afkriminaliseres Rapporten udarbejdet af IS mangler at inkludere perspektivet fra individer der har forladt sex arbejde. Afkriminalisering af køb er stadig problematisk i dansk kontekst. Fokus på menneskerettigheds elementerne er meget vigtigt. Den lokale kontekst og dermed hvordan man bedst sikrer MR - kan være meget forskellig i Oslo ift. Bangkok. Det er derfor et svært emne at have en global position. HB diskuterede om det er muligt for Amnesty at holde os til en position på salg, og ikke på køb. - Erfaringerne med forbud af køb er ikke klare. - Bedre ikke at have en holdning til køb nogen steder, for at undgå splittet bevægelse. - Mere research nødvendigt HB vurderede, at AIDa kan acceptere den fleksible position foreslået af AI Sverige: hvis der er flertal for dette. Det er vigtigt at AI når til enighed og bakker hinanden op. Afstemning til at vejlede delegationen. I prioriteret orden: 1. Ingen position 2. Fleksible 3. Total afkriminalisering 10. Præsentation af hvordan strategien kan se ud for dansk afdeling og HB's involvering. Den internationale strategiproces er nu i sin sidste fase. Høringssvar fra dansk afdeling sendt ind inden deadline d Endeligt udkast sendes ud om 3 uger. Dette udkast skal diskuteres og vedtages på ICM. Dansk afdeling skal nu arbejde med at implementere den internationale strategi. HB aftalte at de inddrages efter interesse i omverdensanalyser samt øvrige strategimøder for hele huset. En dansk strategi skal vedtages af HB på HBM7 og Landsmødet skal orienteres om denne. Den danske strategi bliver et af emnerne på Aktivismedagen i november. Herudover, vil HB se på yderligere inddragelse af medlemmer. Udvidet møde med HB om strategi fredag d kl 16:30.

7 11. Blad og presseindsats Sune præsenterede status på investeringen i bladet og presseteamet, der har haft en ekstra medarbejder tilknyttet siden foråret 2014 som led i en ekstraordinær investering i at øge medlemsfastholdelsen. Analyseinstituttet Megafon lavede en læserundersøgelse på Amnesty-bladet i december De vurderede på denne basis at AMNESTY ligger i toppen af toppen af medlemsblad kategorien. Megafon mente der var et udviklingspotentiale i at løfte flere læsere over i "meget godt" grupperingen, ved bl.a. at satse på flere danske historier (der skaber større identifikation, skaber flere citathistorier, og kan bidrage til MR impact) Investeringen i dette betyder at vi skal vurdere om indsatsen giver den ønskede effekt Der kommer en læserundersøgelse i forbindelse med det kommende blad. Indtil videre er der en række resultater der er målbare: - pressearbejdet er styrket: 1. kvartal 2015 er der 1700 pressehits, en 40% stigning ift. sidste år - 41 citathistorier på 3 blade i.f.t. 1 citat historier i de foregående 3 blade - omfanget af freelance indkøb er reduceret med 50% - danske historier er steget fra 2,5 sider til 28 sider i de sidste 3 blade, sammenlignet med foregående 3 blade - styrkelse af sparring, coaching og research ift. talspersoner - stigende synergi i emnerne i bladet ift. arbejdet i resten af huset - kampagne arbejdet styrkes ligeledes væsentligt fordi der er flere ressourcer til dette arbejde Om disse omsætter sig til en større læsertilfredshed og fastholdelse vil vi arbejde med at måle. Der udarbejdes en formel evaluering inden HBM7. HB tog dette til efterretning, og lagde især vægt på, at omdisponeringen ikke udvider normeringen og dermed heller ikke foregriber evalueringen af den ekstraordinære investering i at forbedre medlemsfastholdelsen. 12.Det internationale arbejde Dan orienterede om arbejdet med at skabe en ny struktur for det regionale kontor i Europa. Lars har ledet arbejdsgruppen der har udarbejdet et oplæg der blev vedtaget ved European Director's Forum i Rom d maj. Oplægget blev til ved forhandlinger mellem de europæiske afdelinger, EIO i Bruxelles, og IS Europe Central Asia kontoret. Der bliver en regional director, med vice-directors i Bruxelles, Moskva (uklart i hvor høj grad der skal skabes et regionalt udskydes p.g.a. den politiske situation) og London. De europæiske afdelinger fortsætter med at betale særligt indskud ud over assessment til dette arbejde, indtil videre i 3 år, forventeligt fortsættes dette. Indskuddet ses som et frivilligt bidrag. De europæiske afdelinger afgiver deres deltagelse i en samlet bestyrelse af EIO - i stedet udpeges 4 generalsekretærer til en Regional Oversight Group, hvor der også sidder folk fra IS. De europæiske afdelinger mødes herefter kun en gang om året Det er meget positivt at der er kommet en afklaring og en løsning på det Europæiske regionale kontor, som er fornuftigt og hænger udmærket sammen med det globale transition program.

8 13. Evaluering af HBM 4 og eventuelt Nye HB medlemmer blev bedt om at reflektere over form og indhold af HBM4 - positive tilbagemeldinger om mødet, interessant, - svært ind i mellem at diskutere vægtige emner og have nok tid til de substantielle diskussioner - forkortelser og indforståethed kan være svære - tidsstrukturering: selvfølge at dokumenterne er sendt ud i tide, og at alle har læst alle dokumenter, kan spare tid på introduktionen. Kan dog være nyttigt at bruge tid på at give en intro, der giver rammen for diskussionen og orienterer diskussionen - Dropbox: ikke helt let at finde rundt i det. Generelt er det en hjælp, hvis vi fastholder den etablerede gode praksis med at dele op i forberedende dokumenter og dokumenter til brug under mødet - Godt møde - både strategi, planlægning, - Der blev spurgt til udlevering af Ipads: hvornår sker dette? Erik følger op.

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere