Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku."

Transkript

1 Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed

2 Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed 3. Forskningsfelt 4. Sprogvalg på et institut 5. Universitetet som arbejdsplads 6. Sprogvalg i undervisningen 7. Konsekvenser for læring?

3 Om CIP: Center for internationalisering og parallelsproglighed Oprettet i 2008 på Københavns Universitet for at understøtte universitetets satsning på parallelsproglighed Forankret på Det Humanistiske Fakultet, men fungerer som et forsknings- resurse- og sprogligt kompetenceudviklingscenter for hele universitetet. Personale 1 professor, 2 lektorer 5 undervisere/videnskabelige assistenter 1 administrativ leder og 2 fuldmægtige 5 ph.d. studerende + 1 post. doc. En faglig gruppe fra ENGEROM (engelsk) og INSS (dansk) En styregruppe

4 Centre for Internationalisation and Parallel Language Use Universitetets motivation for at etablere CIP Internationalisering af universitetet Universitetets demokratiske forpligtelse Universitetets parallelsprogspolitik Igangsættelse af COME programmerne (Copenhagen masters of excellence) Ansattes og studerendes behov for sproglig kompetenceudvikling

5 KUs sprogpolitik (destination 2012) Udgangspunktet for sprogpolitikken er princippet om parallelsprog. Engelsk skal i stigende grad anvendes som undervisningsog især lærebogssprog, hvor det er relevant i undervisningen, og som forskningens fremvoksende lingua franca. Det bør også sikres, at dansk opretholdes som et komplet funktionsdueligt sprog, også inden for videregående uddannelse og formidling af forskningens resultater.

6 CIPs praktiske definition Parallelsproglighed er når to sprog opleves som ligeværdige inden for en bestemt sproglig praksis, og at valg af sprog er bestemt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i en given situation

7 Er brug af sprog nogensinde parallel? Praktiske hensyn Tradition Innovation Sprogbrugernes kompetencer på pågældende sprog Magtfrit rum? Sociale hierarkier, sortering, karriereveje

8 Forskningsfelter Lingvistik = sprogvidenskab generelt og knyttet til specifikke sprog Psykolingvistik Sociolingvistik Sprogtilegnelse Sprogpædagogik Sprogteknologi

9 CIP Center for Internationalisering og parallelsproglighed Forskning med fokus på underviserne og de studerende Forskningsspørgsmål Hvad sker der rent faktisk i selve undervisningen? Faktisk brug af de forskellige sprog? Materialerne? Eksamen? Faglige udbytte af undervisningen? Holdninger? for det specifikke fag? for studiet som helhed? for den studerendes senere erhverv? Erfaringer? Kulturelt baserede forventninger? Det multikulturelle undervisningsrum? Selvvurderede (subjektive) og faktiske (objektive) faglige, sproglige og pædagogiske kompetencer? Studiekompetencer? Samspillet mellem disse kompetencer? Kompenseringsstrategier?

10 Lund & Bertelsen 2008 Til enhver uddannelses- eller arbejdssammenhæng hører der et særligt sprog der er karakteristisk for det faglige domæne, fx i form af et særligt fagsprog og særlige teksttyper, og hertil hører også den særlige omgangstone der måtte være på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution. Ved ethvert arbejdseller uddannelsesskift er der således ny sprogbrug der skal læres. derfor starter enhver nyankommet som perifer men forhåbentlig legitim deltager og arbejder sig gradvis ind mod en mere central position (p. 49)

11 Universitetspædagogik Forelæsninger Holdundervisning Gruppevejledning Individuel vejledning ved opgaver Feedback på studenteroplæg o.l., skriftligt eller mundtligt Vejledning ved laboratorieøvelser Eksamen

12 Sprogvalg på et institut (Kemi, Oslo) Forskning: Administration: Undervisning BA: KA: Engelsk Norsk Norsk (+ Engelsk på 3. år) Engelsk Forelæsninger på engelsk Holdundervisning på norsk eller engelsk Vejledning på norsk eller engelsk Feedback på norsk eller engelsk Opgaver og specialer skrives oftest på norsk Formidling af forskning: Innovation: Norsk Engelsk

13 Sprogvalg i undervisningen Model på natur- og biovidenskab samt fx økonomi: BA dansk KA engelsk HUMANIORAs model: BA + KA på dansk Bortset fra særlige kurser undervist af internationale medarbejdere eller kurser der er åbne for udvekslingsstudenter eller kurser på sprogfagene (fransk, kinesisk ) Hvis en studerende ønsker engelsk, skiftes fra dansk

14 Sociolingvistisk miniundersøgelse Modtagne mails 4/2 23/4 2010: ca. 950 i alt Heraf optalt Engelsksprogede: 85 Norsksprogede: 69 Svensksprogede: 62 (heraf 3 fra Finland) Fransksprogede: 3 Tysksproget: 1 Dansksprogede: 220 (heraf 2 fra Island, 3 fra Grønland, 1 fra Færøerne)

15 Sprogvalg i forhold til forskning Kontakt med kolleger på universitetet: dansk (engelsk) Forskningssamarbejde: dansk, nordisk, engelsk Netværk: dansk, nordisk, engelsk Europæiske kontakter: engelsk Redaktion af tidsskrift: dansk, nordisk Fagfællebedømmelser: dansk, nordisk, engelsk Konferencedeltagelse og -arrangør: dansk (2), nordisk (2), engelsk (1)

16 Sprogvalg i forhold til bedømmelse, undervisning og vejledning Bedømmelse af ph.d.-afhandlinger: tysk, dansk, engelsk Bedømmelse af forskningsansøgninger: dansk og engelsk (i DK og Sverige) Vejledning af ph.d.-studerende: dansk, nordisk, engelsk Kontakt med studerende: dansk (engelsk) Kontakt om dansk, fransk, tysk, grønlandsk, hindi, færøsk, tyrkisk, arabisk, norsk, svensk, tegnsprog Myndighedsopgaver/medier: dansk

17 Anne Leth Pedersen (2006) Hvad vil det sige at være fagligt hæmmet på grund af sit sproglige niveau? Det vil sige at man ikke får fuldt udbytte af en forelæsning. Det sprog der tales ved forelæsningen er et andet end det man taler på gaden. Men det vil også sige at man har svært ved at få sig en læsegruppe. Og dermed er alt svært. Sidder man og løser opgaver tør man ikke gå op til tavlen. Det er kommunikationen der er problemet. De tosprogede er mere passive. Og så er der en risiko for at man bliver hjemme og er mindre engageret

18 El-Mohbi (2002): Jeg virker nok bare dum Hvis gymnasielæreren spørger en etsproget elev, hvad han/hun mener om et læst Tove Ditlevsen-digt, kan svaret fx være: Tove Ditlevsens digt fokuserer på identitetskonflikter på en fængslende måde, og jeg kunne umiddelbart relatere mig følelsesmæssigt til det. Når man som tosproget hører det og sammenligner det med, hvad man selv ville have sagt, lader man langsomt sin oprakte hånd synke.

19 El-Mohbi Diskussionerne i timerne og i grupperne kan virke meget afskrækkende på os tosprogede elever. Hvis man går i en klasse, hvor formuleringsniveauet blandt eleverne er højt, så forholder de fleste tosprogede sig helt tavse under diskussionerne... Jeg synes, at læreren skal gribe ind. Men hvordan? Jeg mener, at det er vigtigt, at læreren tager hensyn til de sproglige forskelle, at læreren støtter og ikke kun kommenterer negativt.

20 Forelæsning 2 Hvilke sprog er der brug for i fremtiden? 1. Skal alle universitetsstuderende læse et fremmedsprog? 2. Hvilke sprog bliver relevante i fremtiden? 3. Europæisk sprogpolitik 4. Nordisk sprogpolitik 5. Synet på flersprogethed 6. Europarådet

21 Destination 2012 Som noget særligt for Københavns Universitet skal vi udnytte den mulighed, der ligger i, at vi allerede forsker og underviser i en lang række sprog. De studerende skal have let tilgængelige muligheder for at kvalificere sig i endnu et fremmedsprog og en anden kultur ved siden af den angelsaksiske

22 Top ten languages used in the web ( ) (internetworldstats.com) Engelsk 536 mill. (281%) Kinesisk 444 mill. (1277%) Spansk 153 mill. (743%) Japansk 99 mill. (110%) Portugisisk 82 mill. (989%) Tysk 75 mill. (173%) Arabisk 65 mill. (2501%) Fransk 59 mill. (398%) Russisk 59 mill. (1825%) Koreansk 39 mill. (107%)

23 EU s rammestrategi for flersprogethed 2005 Flersprogethed et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse (samfundsniveau) Mangesprogethed individniveau Styrke sprogtilegnelse og sproglig mangfoldighed Fremme en sund flersproget økonomi Give adgang til EU på eget sprog

24 Den mangesprogede tilgang lægger vægt på, at efterhånden som den enkeltes erfaringer med et sprog i dets kulturelle sammenhæng breder sig fra hjemmets sprog til sproget i samfundet som sådan og derefter til andre folkeslags sprog (enten de er lært i skolen eller på universitetet eller gennem direkte erfaring), holder han eller hun ikke disse sprog og kulturer strengt adskilt fra hinanden i forskellige mentale rum, men opbygger snarere en kommunikativ kompetence. Som al viden om og erfaring med sprog bidrager til, og hvori de forskellige sprog er indbyrdes forbundne og interagerer med hinanden (Common European Framework, p. 19)

25 EU s sprogpolitik Barcelona-målet: Kommunikationsfærdigheder på modersmålet og to fremmedsprog Alle sprog tæller : 23 officielle sprog ca. 60 regionale sprog ca. 175 migrantsprog

26 Hvordan håndteres mangfoldighed? Gruppen af intellektuelle for interkulturel dialog (2008): En nyttig udfordring(leonard Orbans hjemmeside) Personligt adoptivsprog Med dette begreb forstår vi, at hver enkelt borger i Europa opfordres til frit at vælge et særskilt sprog, som ikke er den pågældendes identitetsbærende sprog, og som heller ikke er det sprog, den pågældende benytter sig af i internationale sammenhænge (p. 10)

27 Nordisk sprogpolitik Nordisk sprogdeklaration, 2006 Et demokratisk sprogpolitik for det mangesprogede Norden Mangesprogetheden giver forudsætninger for kundskaber, skaberkraft, perspektiver og internationale kontakter i en udstrækning, som ikke er mulig i ensprogede samfund

28 Nordisk sprogdeklaration Nordboeres sproglige rettigheder: At tilegne sig et samfundsbærende sprog i tale og skrift, således at de kan deltage i samfundslivet At tilegne sig forståelse af og kundskaber i et skandinavisk sprog og forståelse af de øvrige skandinaviske sprog, således at de kan tage del i det nordiske sprogfællesskab At tilegne sig sprog med international rækkevidde, således at de kan deltage i udviklingen af det internationale samfund At bevare og udvikle deres modersmål og deres nationale minoritetssprog

29 Europarådets fokus på flersproget og interkulturel pædagogik Vi er alle flersprogede fordi vi Taler flere varianter af samme sprog og ofte flere forskellige sprog Behersker disse sprog på forskellige niveauer på forskellige tidspunkter gennem livet Bruger forskellige sprog og typer af sprog til forskellige mennesker i forskellige situationer om forskellige emner Taler nogle sprog, skriver andre, læser og forstår i forskelligt omfang Kan videreudvikle vores sprogtilegnelse og bruge kontakt mellem sprogene til mere sprogtilegnelse

30 Flersproget og interkulturel pædagogik Udvikler alle de sprog og typer af sprog, som elever har brug for i deres liv: nationale sprog, fremmede sprog, modersmål, regionale og minoritetssprog Analyserer og udvikler de typer sprog, der er nødvendige for læring i alle skolefag Sætter eleverne i stand til at videreudvikle deres flersprogethed på egen hånd gennem livslang læring Udvikler interkulturel kompetence

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Anbefalinger til Arbejdsgruppen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd National

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Profession sproglærer

Profession sproglærer sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 42, juni 2008 tema Profession sproglærer Offentligt ansatte, herunder sproglærere, udsættes i disse år for professions oprustning som modsvar

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet De nordiska universiteten har med ett The omhuldat aim of this ord text is to report on the status Denne of research så träffande about the

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis Marianne Søgaard Sørensen Anne Holmen Institut for Pædagogisk Antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet 1 Forord LO tog i sommeren 2001

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Hvad vil vi med japanskstudiet?

Hvad vil vi med japanskstudiet? Hvad vil vi med japanskstudiet? Integreret speciale Noriko Takeuchi Thirstrup Kultur- og Sprogmødestudier/ Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejledere: Karen Risager/ Michael Svendsen Pedersen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5

CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5 CLIL Guidebog CLIL GUIDEBOG Terminologi...4 Guidebogens struktur...5 Kapitel 1 En introduktion til CLIL...6 1.1. Udviklingen af CLIL...6 1.2. Så hvad er CLIL rent faktisk?...6 1.3. Træk ved CLIL...7 Kapitel

Læs mere

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen.

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Læs s. 26 Nr. 4 - December 2008 Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Interaktive whiteboards øger motivation og opmærksomhed Fremmedsprog er musiske fag En

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere