Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Anne Holmen. Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Anne Holmen. Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik."

Transkript

1 Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Anne Holmen Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik Dias 1

2 Minoritetselever i grundskolens dansk- og engelskfag Oprindelig dansk og dansk som andetsprog, men dsa fremstod hurtigt som rent kompensatorisk projekt (Holmen 2011) Derfor de to centrale fag: dansk og engelsk Det ene er født nationalt, det andet er blevet internationalt Dokumentanalyse og interview med lærere i læreruddannelsen

3 Baggrund Meget få undersøgelser af minoritetselever i dansk og engelsk Særlige vanskeligheder i danskfaget: El Mohbi (2002), Hansen (2002), Nielsen (2002), Seeberg (2003), Allerup (2004), Witzke (2006), Danmarks Evalueringsinstitut (2006, 2007), Elsborg (2009), Holmen (2011) PISA Særlige vanskeligheder i engelskfaget: Danmarks Evalueringsinstitut (2003, 2005), Undervisningsministeriet (2006), Holmen (2006, 2009) Udviklingsarbejder: Bjorholm m.fl. og Flemmer m.fl. i Laursen (2003), Laursen (2006), Lundquist i Laursen (2008)

4 Særlige vanskeligheder forbundet med minoritetsbaggrund? Er de sproglige krav større end i andre fag? Slår usikre læsefærdigheder stærkere igennem? Er den kulturelle indforståethed for stor? Er kravene for implicitte? Udelukker pædagogikken andre sproglige og kulturelle forudsætninger end majoritetens? Er der forskel på dansk og engelsk?

5 Dokumentanalyse Fælles Mål (bindende og vejledende tekster) plus fagdidaktiske tekster til læreruddannelsen Hvad er fagets kerne? Hvordan defineres sprog, kultur og læring? Hvad er relationen mellem disse? Hvilke elevkategorier og forudsætninger kommer til syne?

6 Fælles Mål 2009: Formål med danskfaget Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

7 Fagformål dansk 2009 Stk. 2: Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3: Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

8 Ændring af formål i danskfaget Sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet ( ) Sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet (2009)

9 Elevcentreret pædagogik Der bygges på elevernes erfaringer med hverdagssprog og med børnelitteraturens sprog i arbejdet med forståelse af, at tekster er sprog bestående af udtryk og indhold (undervisningsvejledning til faget dansk)

10 Lisbeth Hastrup Clausen (2006:45): Danskfagets kerne er samspillet mellem sprog og tekster med litteraturen som særligt forpligtende tekster. det er gennem det tætte arbejde med sprog og tekster, der jo handler om noget, at man bliver klogere på verden, de andre og i sidste instans også sig selv

11 Gimbel 1996: 66 Forudsætningen for, at skolens sprog og kultur kan blive en del af børnenes tilværelse, er imidlertid, at børnenes sprog og kultur bliver en legal del af livet i skolen

12 Den forbindende fællesnævner for faget er sprog. Når vi underviser i dansk, handler det ikke bare om modersmåls- eller andetsprogstilegnelse, for sprog er kulturbærende og som sådan kommunikerer tekster langt mere, end de på overfladen siger (Johannes Fibiger 2006: 97-98)

13 Åbenhed og bredde i kulturopfattelsen kan være bindeleddet til forståelsen af andre kulturer, således som folkeskoleloven også formulerer et krav om. Det danske samfund er i sig selv et samfund med mange kulturer, men det tilskud den danske kultur får gennem de fremmede kulturer, der er blevet en del af den danske hverdag, nødvendiggør en forståelse for de muligheder, det multikulturelle rummer, når det vurderes som en realitet og en kulturel udfordring i stedet for en trussel. Måske er det sådan, at det menneske, der er rodløst, og som ikke forsøger at forstå sin egen danske baggrund på en kritisk konstruktiv måde, netop på en langt mere tilfældig og næsten bevidstløs måde vil værne om dansk identitet, der kan risikere at få en pseudokarakter. Det kan være i form af en sentimentalitet i forhold til danske sportspræstationer, kongehus og hjemlig hygge. Derfor må skolen gå ind og arbejde med elevernes forståelse af, hvad kultur er. Kun på den måde vil eleverne opdage det universelle, det relative og det mangfoldige i dansk kultur uden at miste deres egen kulturelle identitet (Henningsen & Sørensen 2002: 82)

14 Fælles Mål 2009/vejledning Så at sige alle mennesker vokser op med et sprog, der får særlig status som modersmål, og som knytter sig til erfaringer, erindringer og sansninger gennem opvæksten. Dette sprog har i højere grad end senere erhvervede sprog mulighed for at skabe helhed i børnenes udvikling, idet det både tilbyder en æstetisk og en intellektuel dybde, en følelsesmæssig, mental klangbund for de mange funktioner, ethvert sprog kan varetage.

15 Fælles Mål 2009/vejledning Alle sprog sætter ord på verden, modersmålet knytter verden til individet. Faget dansk har det sprog, der er modersmålet for de fleste elever, som sin kerne. For de elever, der ikke har det som modersmål, er det andetsproget, sproget i det samfund, de lever og skal udfolde sig i. Derfor angår fagets grundlæggende færdigheder og kundskaber alle elevernes personlige, sociale og kulturelle liv.

16 Natural approaches in the classroom claim to allow individual learning processes to take place, but evaluate the productions against selected fixed norms. In shifting the focus from product to process, they naturalize the target language and locate the process internally in the individual. By biologizing language development, they place responsibility for what is perceived as success/failure firmly within the student. In no society do members simply develop languages. We all enter into relations with a pre-given system. However, where a standard language has been evolved, we enter into relations with an explicit pre-existent system that we might have more or less access to, depending on our position in society ( Jill Bourne 1988: 92-93).

17 Maja Bissenbakker Frederiksen (2008): analyse af subjektpositioneringer vedr. køn og etnicitet i danskfagets curriculum Belyst gennem styrende dokumenter Faglig debat udgivet af uvm Kalder faget et danskerfag og taler om, at de andre er på tålt ophold

18 A nurturing classroom which naturalizes development as a place of covert evaluation, which produces learners at different levels of competence (efter Bourne 1988, Bernstein 1973/1981). jf. Holmen (2010): Den gode gartner og ukrudtet

19 Og engelskfaget? Formålsparagraf Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

20 Vejledning om begynderundervisning Eleverne er ikke sproglige begyndere. Udgangspunktet må tages i elevernes sproglige forudsætninger, elevernes generelle omverdensforståelse samt deres allerede indarbejdede arbejdsvaner og arbejdsmetoder. Fra faget dansk kender eleverne de færdigheder, der også er centrale i fremmedsprogsundervisningen: lytte, tale, samtale, læse og skrive. Eleverne tilegner sig sprog forskelligt og med forskellig hastighed. Nogle får mest ud af at høre sproget, nogle af at imitere, nogle skal se det skrevet, nogle skal skrive det, og nogle skal bevæge sig, bruge kroppen osv. Man kan således bedst tilgodese alle elever i klassen ved at sørge for, at aktiviteter og materialer er varierede og alsidige.

21 Trinmål efter 9. klasse: Kultur og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

22 Hvorfor lære om kultur- og samfundsforhold? Sprog hænger uløseligt sammen med kultur. Man kan ikke være sprogligt kompetent uden at være socio-kulturelt kompetent, eftersom både sociale og kulturelle forhold indvirker på sproget. Dette fænomen kender eleverne fra dansk: Man taler forskelligt til forskellige mennesker i forskellige sammenhænge, og denne viden skal der bygges videre på. Eleverne skal også blive opmærksomme på, at høflighed fx markeres forskelligt på forskellige sprog. På dansk kan vi ofte nøjes med et hej, hvor man på andre sprog skal være mere høflig og udtrykke sig med lange hilsener. Eleverne skal desuden lære om kultur- og samfundsforhold, fordi det er nødvendigt i en globaliseret verden, hvor man kommer i kontakt med mange mennesker fra andre kulturer i mange sammenhænge. Kommunikationen kan kun lykkes, hvis man også har en vis grad af interkulturel kompetence. Det gælder uanset, om man fx lytter til amerikansk rap, læser romaner og aviser på engelsk, chatter med japanere på engelsk over internettet, fremlægger en holdning på en international ungdomskonference eller skriver en ansøgning om at komme på udveksling til Australien.

23 Kultur- og samfundsforhold Eleverne møder med et forhåndskendskab om kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande. De er nysgerrige, og dette skal opmuntres og føre til, at de fortsat er nysgerrige og får lyst til at lære om andre menneskers anderledes levevis. Herigennem lærer de også meget om sig selv, og denne perspektivering til egne forhold er væsentlig. Eleverne skal opleve, at et samfund består af mange etnisk og socialt forskellige befolkningsgrupper med hver sin kultur. Man kan ikke tale om en typisk englænder eller en typisk amerikansk hverdag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle bevidsthed om, at alle lande, også Danmark, har ikke én, men mange kulturer.

24 Karen Risager (2003): Det nationale dilemma i sprog- og kulturpædagogikken Metodisk ligner fremmed- og andetsprogspædagogik hinanden, fx ved måden, man trækker verden ind i klasserummet (fx gennem gæstelærere, udvekslinger, virtuel kontakt, autentiske tekster), og ved fokus på kommunikation Men: Lære sprog for at komme ud i verden - fremmedsprog Lære sprog for at komme op i verden - andetsprog

25 Tosprogede elever (vejledning om engelsk) Det er vigtigt, at undervisningen giver de tosprogede elever mulighed for at trække på de sprogligt og kulturelt funderede erfaringer, de har inden for et givent område. Det er ligeledes vigtigt, at læreren hjælper eleverne med at aktivere og udvikle strategier til at trække på disse resurser, for det sker ikke automatisk. Tosprogede elever har gennem deres kendskab til flere sprog et stort potentiale for at udvikle sproglig bevidsthed, men for at potentialet skal udfoldes, er det væsentligt, at den sproglige bevidsthed stimuleres, og at elevernes erfaring med sprog bruges til noget i undervisningen. Det kan man fx gøre ved at arbejde med kontrastiv analyse, hvor man sammenligner sprogs ligheder og forskelle. Dette kan alle elever i klassen tilmed have stor gavn og glæde af. behov for fx intensiv lyttetræning kombineret med ordforrådsarbejde således at egentlig specialundervisning ikke er påkrævet. Det er helt afgørende for disse elever, at undervisningen foregår på engelsk, da det forsinker læringsprocessen at arbejde via et andet fremmedsprog.

26 Interview med danskundervisere i læreruddannelsen et første overblik Fokus på dannelsesmæssig og skriftsproglig udvikling, elevcentreret pædagogik, implicit nationalt curriculum Frustrerede over opgavetrængsel, ydre krav, læseforskere, en helhed omkring sproget (æstetikken/literaturhistorien/det personlige skriftlige udtryk), som er gået i opløsning. Håndterer Kanon ved forskellige strategier, optaget af læsning og skrivning, nogle af medier Underviser i Fælles Mål, men problematiserer ikke elevkategorien eller læringsbegrebet Den gode gartner og ukrudtet : Intet fokus på minoritetselever

27 Interview med engelskundervisere i læreruddannelsen et første overblik Engelskfaget: Fokus på sprogtilegnelse og/eller kulturforståelse, expliciteret Optimistiske, et fag i udvidelse, med nye, gode opgaver Ingen Kanon. Mere proces- end indholdsorienterede Underviser i Fælles Mål, men problematiserer ikke elevkategorien og ikke eksplicit fokus på fx andre typer komparative analyser Uddannes rejseførere snarere end gode gartnere?

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv.

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Kandidat uddannelsen i Didaktik mshp Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet Læsning eller literacy? En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Reading

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR?

Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR? Sprog og kultur i engelskundervisningen MEN HVILKET SPROG OG HVILKEN KULTUR? Af Annemette Heine Wullum, lektor 6 Det engelske sprog har for længst bevæget sig ud over de traditionelle engelsktalende nationers

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Teaching writing to beginners

Teaching writing to beginners Teaching writing to beginners teaching genres to begin with Artiklen handler om, hvordan man kan gribe arbejdet med skriftlighed an i begynderundervisningen i et genreperspektiv. På det grundlag henvender

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Hvad vil vi med japanskstudiet?

Hvad vil vi med japanskstudiet? Hvad vil vi med japanskstudiet? Integreret speciale Noriko Takeuchi Thirstrup Kultur- og Sprogmødestudier/ Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejledere: Karen Risager/ Michael Svendsen Pedersen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profession sproglærer

Profession sproglærer sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 42, juni 2008 tema Profession sproglærer Offentligt ansatte, herunder sproglærere, udsættes i disse år for professions oprustning som modsvar

Læs mere

REVIEW I FAGET FRANSK

REVIEW I FAGET FRANSK REVIEW I FAGET FRANSK 2015 Udarbejdet af Annette Søndergaard Gregersen i et samarbejde med Lene Bønding Ditlevsen, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag 2 Indledning Dette review er en

Læs mere

Vil du med til Amerika?

Vil du med til Amerika? Vil du med til Amerika? Som skoleledere deltager Povl Erik Wolff, Bakkeskolen, Kolding Kommune og Lars Eriksen, Sct. Hans Skole, Odense Kommune, i et partnerskabsprojekt med skoler i North Carolina, USA.

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere