Lokalplan nr for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Lokalplan nr for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til anden planlægning...8 Kommuneplantillæggets retsvirkninger...9 Tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan LOKALPLANEN Områdets afgrænsning Lokalplanens formål Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti- og parkeringsforholdnote Ubebyggede arealernote Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Aflysning af servitutter Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger....16

2 REDEGØRELSE Denne lokalplan indeholder retningslinier for ombygning af Solhavegård Kursuscenter i Espergærde til ejerlejligheder. Solhavegård, matr. nr. 10 k, Mørdrup by, Egebæksvang, er beliggende mellem Strandvejen og Gylfesvej. Det åbne strandareal der ligger umiddelbart over for grunden hører ikke til matriklen. Lokalplanens område er vist på nedenstående tegning. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Solhavegård har over en lang årrække fungeret som kursuscenter, drevet af en investorgruppe. Da det ikke længere er rentabelt at drive kursuscenter på stedet, har investorgruppen ønsket at afvikle eller videresælge det nuværende kursuscenter. Helsingør Kommune og områdets beboere har givet udtryk for, at man helst så, at kursuscentret blev ombygget til boliger. EKSISTERENDE FORHOLD Solhavegård Kursuscenter består i dag af 4 bygninger, hvoraf den største af bygningerne er opført til formålet, mens de øvrige bygninger er ombyggede villaer. Herudover omfatter bebyggelsen flere forbindelsesgange og en udendørs svimmingpool. Hovedbygningen direkte mod Øresund der primært indeholder værelser, er delvist opført i 1907, totalombygget i 1978 og 1985 og udvidet med opholdsstue og restaurant i

3 Mod Øresund ligger der en stor terrasse. Bygningen er opført i hvidmalede mursten, med en let overetage og build-up tag med tagpap. Altanerne mod Øresund er udført som en beton- og stålkonstruktion. Med forbindelsesgang til hovedbygningen er der opført en bygning i forskudte planer der strækker sig langs nordskellet og slutter midt på skråningen. Denne bygning der indeholder reception, auditorie og værelser, er opført i flere tempi. Den forreste del bag hovedbygningen er opført i 1963, mens den bagerste del er opført i perioden fra 1977 til Denne bygning er ligeledes opført i hvidmalede mursten med build-up tag med tagpap. I forbindelse med den udendørs svimmingpool er der opført en bygning i 1986, indeholdende en række undervisningslokaler, værelser og baderum. Bygningen er opført i pudset og hvidmalet gasbeton med build-up tag med tagpap. Perspektiv fra parkeringspladsen mod bebyggelsen 4

4 Primær adgang til Solhavegård sker fra Gylfesvej, hvorfra der er ad- gang til parkeringspladsen og hovedindgangen. Adgangsforhold og parkering, eksisterende forhold Parkering Grundarealer Den sidste bygning er en mindre bygning mod parkeringspladsen der indeholder en funktionærbolig og administration. Bygningen er opført i 1967 i pudset og hvidmalet gasbeton med sadeltag beklædt med bølgeeternit. Stedets største kvalitet er landskabet, med den meget smukke beliggenhed på det skrånende terræn mod Øresund, med udsigt over vandet og de mange gamle træer. Desuden er der adgang til hovedbygningen og restaurantens vareindgang fra Strandvejen. Der er ca. 30 parkeringspladser på parkeringspladsen mod Gylfesvej, og mulighed for ca. 5 parkeringspladser på tilkørselsarealet fra strandvejen. Grundarealet på Solhavegård er m 2, og det eksisterende etageareal er på ca m 2 jvf. BBR, hvoraf ca. 270 m 2 er kælder hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 36%. LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for en ombygning af det eksisterende Solhavegård Kursuscenter til ejerlejligheder. Planen fastlægger bebyggelsesmuligheder samt trafik- og parkeringsforhold. 5

5 LOKALPLANENS INDHOLD Områdets anvendelse Bebyggelsen Byggefelter Højder og afstandsforhold Arkitektur, materialer Ubebyggede arealer Området er udlagt til boligformål. Det meste af det eksisterende bygningskomplekset bevares. Herudover er der udlagt byggefelter der muliggør en forøgelse af den hidtidige udnyttelsesprocent på ca. 36% til de 40%, som lokalplanforslaget fremlægger. Nybyggeriet vil blive placeret i forlængelse af den eksisterende fløj der ligger i skellet til Strandhøj og det vil være muligt at bygge en ekstra etage på en del af den gamle 1-etages gasbeton villa. Mod Gylfesvej vil ankomstareal og parkeringsplads omgivet af hække og levende hegn skabe distance til bygningerne. Lokalplanforslagets arealmuligheder excl. kælderarealer, og øvrige anlæg under terræn, vil således omfatte: 40% af m² = ca m² (samlede bebyggelse). Til ovennævnte arealer kan lægges kælderarealer (arealer hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet). Den nye bebyggelse skal overholde bestemmelserne i BR95 kap. 3 om højde og afstandsforhold. De eksisterende bygninger og forlængelsen af disse langs nordskellet mod Strandhøj overskrider flere steder afstandsforholdene, da det kan være vanskeligt at fastsætte rationelle og logiske niveauplaner i henhold til BR95, 3.1 stk. 2, i det kuperede terræn. Der gives derfor dispensation til: I mindre omfang at udføre og ændre vinduesåbninger i bygningernes nordfacader mod skel (mod Strandhøj), selv om afstandsforholdene er overskredet. Der er blevet lagt vægt på at arkitekturen i proportioner, materialer, detaljer, farver m.v. er tilpasset lokalområdet og den eksisterende bebyggelse samtidig med at arkitekturen gerne må udtrykke den tid vi lever i. Bygningernes ydervægge vil fremtræde i hvidt pudset/filtset murværk med træpartier i lærketræ. Altaner og adgangstrapper er tænkt udført som skiferfarvede/galvaniserede stålkonstruktioner. Tagbelægning kan være skifer, tagpap, zink el. lign. gråt tagmateriale. Friarealerne skal principielt henligge som de gør i dag. Dog bearbejdes stiforløbet som vist på illustrationsplanen, således at der opnås det viste varierede forløb med mindre pladser og udsigtspunkter undervejs i forløbet mod Strandvejen. Endvidere er det planen at skabe kørestolsadgang fra Strandvejen til Hovedbygningen og fra Gylfesvej til de boliger der ligger i stueplan. Eksisterende bevoksning på grunden bevares så vidt muligt, og mod Gylfesvej suppleres træ- og hækbeplantning. Stier og terrasser belægges med fliser, til ophold og færdsel for kørestolsbrugere efter de herom gældende bestemmelser og anvisninger. 6

6 7

7 Adgang og parkering Museumslovens 26 Kørende og gående trafik til Solhavegård har adgang fra Gylfesvej til parkeringspladsen hvorfra der er adgang til boligerne i hele bebyggelsen. Desuden er der adgang til et mindre parkeringsareal og adgangsstien fra Strandvejen. Det vil ikke blive muligt at færdes i kørestol fra Gylfesvej til Strandvejen på grund af niveauforskellen. Der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, svarende til 46 parkeringspladser. Der kan ved realisering af anlægsarbejder fremkomme hidtil ukendte jordfaste fortidsminder, som vil være omfattet af Museumslovens 26. Der gøres derfor opmærksom på, at bygherren i henhold til nævnte lov er forpligtet til øjeblikkelig at indberette eventuelle fund eller anlæg der måtte fremkomme til Nordsjællandsk Folkemuseum, samt i det omfang det berører anlæg eller fund, midlertidigt at indstille anlægsarbejde. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Helsingør Kommuneplan Ifølge Helsingør kommuneplan er lokalplanområdet en del af område 3.D7 (Strandhøj). Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: Tillæg nr. 4 til Helsingør Kommuneplan En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til offentlig og privat service (plejecenter med tilhørende ældreboliger, kursusformål o.lign.). b. at bebyggelsesprocenten på Strandhøj ikke overstiger 43, og at bebyggelsesprocenten på Solhavegård ikke overstiger 40. c. at bebyggelse ikke opføres med mere end to etager. d. at ny bebyggelse og anlæg gives en ydre udformning, der tager hensyn til områdets beliggenhed i et ældre villaområde. Note: En del af område 3.D7 er pr omfattet af lokalplan nr Note: En del af område 3.D7 er omfattet af lokalplan nr Da dette lokalplanforslag ikke er i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen, er kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet og vedhæftet lokalplanen. Varmeplan Lokalplanområdet er ifølge Kommunens varmeplan udlagt som naturgasområde. Spildevandplan Miljøforhold Området er fælleskloakeret i overensstemmelse med Helsingør Kommunes spildevandsplan. Der er foretaget en overslagsmæssig beregning af trafikstøjbelastningen af dels de udendørs opholdsarealer og dels de støjbelastede facader. Beregningerne er foretaget på baggrund af følgende oplysninger: Årsdøgntrafik på Strandvejen: 6500 køretøjer Andel af tung trafik: 3 % Hastighed på Strandvejen: 50 km/h 8

8 Kystnærhedszonen Afstand fra vejmidte til nærmeste bygningsdel er 12 m Akustisk hårdt terræn mellem Strandvejen og facaden Modtagehøjde over lokalt terræn for udendørs opholdsarealer: 2 m Modtagehøjde over lokalt terræn for facadestøj: 2m og 8 m Nabobebyggelser giver ingen skærmvirkning. Bestemt med den nordiske beregningsmodel for trafikstøj version 5.4 fås følgende støjbelastninger: På udendørs opholdsareal mellem Strandvejen og nærmeste facade: 61 db(a). Foran facaden ud mod Strandvejen i 1. sals plan: 58 db(a) Foran den nordøstlige facade (vinkelret på Strandvejen) vil støjbelastningen i op til 30 meters afstand fra vejmidten overstige 55 db(a) med op til 4 db(a). For den øvrige del af bebyggelsen vil trafikstøjniveauet være under 55 db(a). Det indendørs støjniveau i den del af bebyggelsen som ligger tættere på vejmidten end 30 m vil kunne tilgodeses ved at vælge vinduestyper med tilsvarende større lydreduktion. Da bebyggelsen ligger i et udbygget boligområde hvor boliger langs Strandvejen med udsigt til Øresund er en stor attraktion, er det ikke muligt at støjdæmpe udearealerne på en tilfredsstillende måde. Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen jvf. 16 i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 ). Det område der er omfattet af lokalplanen er allerede næsten fuldt bebygget. Den eksisterende bebyggelse bibeholdes. I området neden for - og på havskrænten, vil den planlagte bebyggelse kun i mindre omfang afvige fra den nuværende, og der bygges ikke tættere på kystlinien. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER Byrådet kan jf. Lov om planlægning 12, stk. 3 modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål eller omfattet af en lokalplan. 9

9 10

10 Tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 3.D7 I henhold til 22 i Lov om planlægning (Lovkekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 med senere ændringer) fastsættes herved følgende nye bestemmelser for de arealer, der er afgrænset på nedenstående tegning og benævnes som herunder angivet: En lokalplan, der træffer bestemmelser for område 3.D7 skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til offentlig og privat service (plejecenter med tilhørende ældreboliger, kursusformål og lign) samt til helårsboligformål på Solhavegård matr.nr. 10 k. at bebyggelsesprocenten på Strandhøj, matr. nr. 10 l ikke overstiger 43 og at bebyggelsesprocenten på Solhavegård matr.nr. 10 k ikke overstiger 40. at ny bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager. at ny bebyggelse og anlæg gives en ydre udformning, der tager hensyn til områdets beliggenhed i et ældre villaområde. Således vedtaget af Helsingør Byråd d p.b.v. Per Tærsbøl borgmester / Flemming Jensen kommunaldirektør 11

11 12

12 HELSINGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde Kortbilag nr. 1: Matrikelkort mål 1:1000 Kortbilag nr. 2: Byggefelter mål 1:1000 Kortbilag nr. 3: Illustrationskort mål 1:500 Teknisk Forvaltning, Espergærde d MGA/aha/gje 13

13 I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 med evt. senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - OMRÅDETS AFGRÆNSNING stk. 2 Områdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og 2 med kraftig punkteret linie. Lokalplanen omfatter pr matr. nr. 10 k, Mørdrup by, Egebæksvang, samt alle parceller der efter denne dato udstykkes i lokalplanområdet. 2 - LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til helårsboligformål, at fastlægge byggefelter for udbygningsmuligheder og disses maksimale højde. at fastlægge den motoriserede trafiks adgangsvej til området samt parkeringskrav. 3 - OMRÅDETS ANVENDELSE Området udlægges til helårsboligformål med henblik på indretning af ejerlejligheder i det eksisterende byggeri samt i nybyggeriet. 4 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING stk. 2 stk. 3 Bebyggelsesprocenten må være 40 for området svarende til m² bruttoetageareal. Herudover kan der etableres kældre og anlæg under terræn. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Dog kan mindre bygninger som garager og skure, samt adgangstrapper og altaner placeres udenfor, såfremt de efter kommunens vurdering tilpasses helheden. Byrådet vil være sindet udfra en konkret vurdering at give dispensation i fornødent omfang i forbindelse med brand, anden ødelæggelse eller modernisering, således at den eksisterende bebyggelse i 3 etager, mod Strandvejen, kan opretholdes. stk. 4 Højden af ny bebyggelse må ikke overstige de inden for byggefeltet viste tagkoter på kortbilag 2. stk. 5 stk. 6 Eventuelle skure/udhuse og lignende skal have niveaufri adgang. Der dispenseres fra Bygningsreglementets bestemmelse om bebyggelsens afstand i forhold til naboskel, BR-95 kap. 3.3 (langs nordskel, mod Strandhøj), således at der kan ske de nødvendige justeringer af vinduesplaceringer. 14

14 5 - BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN stk. 2 Bygningerne skal i hovedsagen fremstå som murede bygninger, med en hvid overfladebehandling som pudset eller filset med kompletterende bygningsdele af træ/stål og glas. Ydervægge må i det væsentligste ikke dækkes med træbeklædning, plader af diverse materialer eller farvet glas. Nye tage skal fremstå som flade tage (Build-up tage) med tagbelægning af tagpap eller zink. Skilte og reklamer må ikke sættes oven på bygningen. stk. 3 Ved ombygning eller nybygning skal det sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum, f.eks. ved isætning af termolydruder. 6 - VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD NOTE 1 stk. 2 Hovedadgangen til ejendommen med kørende trafik skal være fra Gylfesvej. Herudover er der adgang fra Strandvejen via eksisterende indkørsel. Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. Heraf skal der være 2 handicap-p-pladser ved Gylfesvej og 1 handicap-p-plads ved Strandvejen. stk. 3 Veje og stier skal i videst muligt omfang udføres i overensstemmelse med SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle og DS-håndbog 105 Udearealer for alle, anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden, med eventuelle senere ændringer. 7 - UBEBYGGEDE AREALER NOTE 2 stk. 2 stk. 3 stk. 4 Friarealer skal belægges, tilsås, beplantes og møbleres i henhold til arealernes funktioner som have- og opholdsarealer eller ankomst- og parkeringsarealer for bebyggelsens beboere, i princippet som vist på tegningsbilag 3. De ældre træer og plantehegn der findes på grunden skal så vidt muligt søges bevaret. Hegning mod Gylfesvej skal udføres som hække evt. suppleret med trådhegn. Der må ikke udføres hegning langs Strandvejen, arealets åbne karakter skal bevares, bortset fra eksisterende terrasseanlæg der kan tilpasses den nye funktion. Friarealer skal i videst muligt omfang udføres i overensstemmelse med SBI-anvisning 98 Boligbebyggelse for alle og DS-håndbog Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden, med evt. senere ændringer. 1 Opmærksomheden henledes på, at der eksisterer tinglyste byggelinier langs Strandvejen, Landevej 501 (Smidstrup-Helsingør) på 12 m fra vejmidte.ved ombygning af den eksisterende bygning mod Strandvejen skal der gives dispensation fra vejbyggelinien p.g.a. højdeforskel. 2 Opmærksomheden henledes på, at der eksisterer tinglyste forsyningsledninger og transformatorstation. 15

15 8 - FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etableret: vej- og parkeringsanlæg belægning, beplantning og møblering af ubebyggede arealer 9 - AFLYSNING AF SERVITUTTER Dokument om bebyggelse og benyttelse mv. tinglyst den aflyses på matr. nr. 10k, Mørdrup by, Egebæksvang. stk. 2 Dokument om forsyningsafløbsledninger mv. tinglyst den aflyses på matr. nr. 10k, Mørdrup by, Egebæksvang. stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 Dokument om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den aflyses på matr. nr. 10k, Mørdrup by, Egebæksvang. Dokument om hegn, hegnsmur mv. tinglyst den aflyses på matr. nr. 10k, Mørdrup by, Egebæksvang. Dokument om færdselsret m.v. tinglyst den aflyses på matr. nr. 10k, Mørdrup by, Egebæksvang. Dokument om færdselsret m.v. tinglyst den aflyses på matr. nr. 10k, Mørdrup by, Egebæksvang. Lokalplan nr for Solhavegård kursuscenter tinglyst d aflyses GRUNDEJERFORENING stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 Alle ejere af husstande indenfor lokalplanområdet er pligtig til at være medlem af en samlet grundejerforening for lokalplanområdet. Grundejerforening skal oprettes og vedtægterne skal godkendes af byrådet. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på fællesarealer, veje og stier indenfor lokalplanens område, samt overtage fællesanlæg der ikke af kommunen overtages som offentlige. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier, parkeringsarealer og øvrige fællesanlæg. Stemmeretten og omkostninger i foreningen følger antallet af boliger på hvert enkelt matr.nr. Hvis området udbygges etapevis, kan der oprettes selvstændige grundejerforeninger for de enkelte delområder. Der skal dog stadig oprettes en grundejerforening for hele området LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 16

16 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Per Tærsbøl borgmester / Flemming Jensen kommunaldirektør I henhold til 27, i Lov om planlægning vedtages lokalplanen endeligt. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Per Tærsbøl borgmester / Flemming Jensen kommunaldirektør 17

17

18

19

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere