Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh Madsen (L) Peter Hjulmand Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Helle Plougmann (uden for partierne) Rikke Albæk Jørgensen (V) Fraværende: Alice Brask Helle Plougmann (uden for partierne) Norddjurs Kommune

2 Handicaprådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. november SSP arbejdet i Norddjurs Kommune Forslag til fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter Kommunalt tilsyn på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer Orientering Handicaprådets arbejdsplan...15 Bilagsoversigt...16 Norddjurs Kommune

3 Handicaprådet Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2014 Sagsgang: HR Åben sag Sagsfremstilling Referat fra mødet den 12. november 2014 sættes til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 1

4 Handicaprådet SSP arbejdet i Norddjurs Kommune G01 14/18560 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU Sagsfremstilling Den nuværende organisering af SSP arbejdet i Norddjurs Kommune blev vedtaget på børneog ungdomsudvalgets møde den 10. november 2009, og har siden dannet rammen for SSP arbejdet i kommunen. En oversigt over den nuværende organisering af SSP arbejdet i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag. Hvad er SSP samarbejdet? SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdsfladerne er udvidet betydeligt gennem de senere år. Det netværk, der er opbygget gennem SSP samarbejdet, bidrager i høj grad til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge. Det udbyggede og velfungerende SSP samarbejde bidrager til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og bidrager herudover til, at uhensigtsmæssige tendenser i børn og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats, før problemerne bliver for store. Lovgivningen giver mulighed for, at der udveksles specifikke oplysninger indenfor SSP regi, hvis det er til gavn for det kriminalpræventive arbejde. Kredsrådet I hver af landets 12 politikredse er der et kredsråd. Kredsrådet består af politidirektøren og samtlige borgmestre i politikredsen. De udgør det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Politidirektøren er formand for kredsrådet. I kredsrådet har borgmestrene udstrakt mulighed for at påvirke politiets virksomhed, ligesom politiet har mulighed for at påvirke den kommunale indsats. 2

5 Handicaprådet SSP organiseringen i Norddjurs Kommune SSP samarbejdet i Norddjurs er forankret i UngNorddjurs, som desuden varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Hos UngNorddjurs er det en af ungdomskonsulenterne, som varetager den koordinerende del af SSP samarbejdet. Ungdomskonsulenten sidder også med i SSP Lokalrådet, i SSP grupperne og SSP+ udvalget og er dermed den røde tråd igennem langt den største del af SSP indsatsen. Ungdomskonsulenten deltager desuden i det samarbejde, der er i SSP Østjylland, som er en del af SSP samrådet. I dette regi udvikles nye ideer og tiltag til bl.a. kompetenceudvikling af SSP medarbejdere i SSP Østjylland. I Norddjurs kommune er det SSP lokalrådet, som udstikker de overordnede rammer for SSP samarbejdet. Herudover er der 3 SSP distriktsgrupper, der beskæftiger sig med de mere lokale udfordringer, og et SSP+ udvalg der beskæftiger sig med indsatsen for de årige. Desuden er der mini SSP møder på hver skole, der beskæftiger sig med de helt lokale problematikker. SSP handleplanen SSP lokalrådet udarbejder hvert år en handleplan, der beskriver hvilke indsatser, der er fokus på og hvilke konkrete tiltag, der arbejdes med. SSP handleplanen for 2014 er vedlagt som bilag. SSP forebyggelsesplan og SSP læseplan SSP lokalrådet har udarbejdet et forslag til en forebyggelsesplan og en SSP læseplan. SSP forebyggelsesplanen skal understøtte, dels SSP lokalrådets handleplan, og dels den sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminalitet. 3

6 Handicaprådet SSP læseplanen lægger op til indsatser, som skolen selv tager sig af, men også indsatser der varetages af andre aktører som f.eks. UngNorddjurs, sundhedsplejen, politiet m.fl. i et tæt samarbejde med skolerne. Et forslag til forebyggelsesplan og læseplan er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 26. november 2014 at sende forslaget til forebyggelsesplan og læseplan til høring i bestyrelser, handicaprådet og integrationsrådet. Høringsfristen fastsættes til den 20. januar Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til SSP forebyggelsesplanen og SSP læseplanen. Bilag: 1 Åben SSP organisation /14 2 Åben Handleplan - Lokalrådet Norddjurs Kommune /14 3 Åben SSP Forebyggelsesplan /14 4 Åben SSP Læseplan /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet finder materialet positivt og ser SSP-samarbejdet som et vigtigt element i inklusionsarbejdet. Handicaprådet bemærker, at det i forbindelse med arbejdet med elevmægling er vigtigt, at der er særligt fokus på den målgruppe, som handicaprådet repræsenterer. Anvendelsen af elevmægling og et øget inklusionsarbejde skal således tænkes tæt sammen. 4

7 Handicaprådet Forslag til fremtidig samarbejde med arbejdsmarkedets interessenter G01 14/115 Åben sag Sagsgang: AU, høring, AU, KB Sagsfremstilling I den kommende beskæftigelsesreform er der lagt op til, at der skal ske en gennemgribende ændring i den regionale organisering pr. 1. januar De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) i kommunerne og 4 beskæftigelsesregioner nedlægges. Der oprettes et antal regionale beskæftigelsesråd, hvor styringen samles under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der etableres 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde under STAR. Arbejdsmarkedskontorerne betjener de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Det præcise antal af Regionale Arbejdsmarkedsråd og den geografisk opdeling drøftes med arbejdsmarkedets parter og forligskredsen. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Foreløbigt er det planen, at der oprettes 2 regionale arbejdsmarkedsråd i region midtjylland et i øst og et i vest. I Norddjurs Kommune har både det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og arbejdsmarkedsudvalget tidligere tilkendegivet, at der ønskes et fortsat tæt samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkeds partnere og andre organisationer. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag om oprettelse af et nyt lokalt beskæftigelsesråd, Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR), hvor der bliver mulighed for drøftelser omkring de lokale arbejdsmarkedsforhold. Formålet med Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver overordnet at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen. 5

8 Handicaprådet De overordnede opgaver for Norddjurs Beskæftigelsesråd bliver: Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked Sammensætningen af medlemmer i Norddjurs Beskæftigelsesråd foreslås at være følgende: Formand og næstformand for arbejdsmarkedsudvalget To lokale repræsentanter for relevante arbejdsgiverorganisationer To lokale repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark (LO) En repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) En repræsentant for Handicaprådet To repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner En repræsentant for lægerne i Norddjurs En repræsentant for Integrationsrådet Formanden for arbejdsmarkedsudvalget er formand for NBR. Beskæftigelsesrådet vælger selv to næstformænd, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. Arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen er sekretær for beskæftigelsesrådet og er ansvarlig for dagsorden og referat fra møderne. 6

9 Handicaprådet NBR afholder som udgangspunkt to årlige møder. Derudover skal der afholdes minimum et årligt dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget. Beskæftigelsesrådets virke evalueres i december Udover dette vil Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der årligt afholdes en temadag, hvor alle interessenterne på arbejdsmarkedsområdet inviteres til en drøftelse af det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, der skal prioriteres i det kommende år. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 19. november 2014 at sende forslaget til høring i det nuværende LBR, de lokale uddannelsesinstitutioner og andre lokale interessenter. Høringsfristen er den 12. januar Økonomiske konsekvenser Der gives ikke vederlag til medlemmer af kontaktudvalget, og udvalget har ikke et budget til at igangsætte egne initiativer. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget om oprettelse af Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR). Indstilling LBR formanden indstiller, at forslaget drøftes med henblik på et evt. høringssvar. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet finder det positivt, at der oprettes et Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) og udtrykker tilfredshed med, at handicaprådet er repræsenteret i NBR. 7

10 Handicaprådet Kommunalt tilsyn på plejecentre K09 14/575 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har aflagt henholdsvis et uanmeldt og et anmeldt tilsyn på følgende plejecentre: Møllehjemmet henholdsvis den 24. september og den 22. oktober 2014 Violskrænten henholdsvis den 29. september og den 27. oktober 2014 Glesborg henholdsvis den 3. oktober og den 27. oktober 2014 Fuglsanggården henholdsvis den 6. oktober og den 23. oktober 2014 Farsøhthus henholdsvis den 13. oktober og den 4. november Tilsynsrapporterne inklusiv høringssvar fra bruger- og pårørenderåd er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar. Bilag: 1 Åben Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Møllehjemmet /14 2 Åben Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Violskrænten /14 3 Åben Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Glesborg /14 4 Åben Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården /14 5 Åben Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Farsøhthus /14 8

11 Handicaprådet Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet finder tilsynsrapporterne positive og tager materialet til efterretning 9

12 Handicaprådet Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt K09 14/18088 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Det nye Socialtilsyn Midt har fremsendt de første tilsynsrapporter fra besøg på følgende institutioner: Bofællesskaberne på Centervej i Auning Bofællesskabet Dolmer Have i Grenaa Bofællesskabet i Glesborg Bofællesskaberne i Stationparken og på Broagervej i Allingåbro Bofællesskabet Ålunden i Grenaa Rusmiddelcenter Norddjurs. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport - Bofællesskaberne Auning /14 2 Åben Tilsynsrapport - Dolmer Have /14 3 Åben Tilsynsrapport - Glesborg /14 4 Åben Tilsynsrapport - Stadionparken og Broagervej /14 5 Åben Tilsynsrapport - Ålunden /14 10

13 Handicaprådet Åben Tilsynsrapport - Rusmiddelcenter Norddjurs /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet konstaterer, at SocialtilsynMidts tilsynsrapporter har en anden form og et andet fokus end de tidligere tilsynsrapporter udarbejdet i myndighedsafdelingen. Handicaprådet finder afsnittet om økonomi mindre anvendeligt, da dette tema ikke har en reel værdi i den nuværende anvendelse. Handicaprådet bemærker på den baggrund, at det er vigtigt, at der til trods for, at det ikke er indeholdt i tilsynsrapporterne, stadig er fokus på udmøntningen af individuelle handlingsplaner, medicinhåndtering, opfyldelse af kvalitetsstandarder og magtanvendelser, da dette var fokusområderne i de tidligere rapporter. Handicaprådet finder det beklageligt, at der først kommer tilsynsrapporter til høring i december for et helt år i stedet for, at de kommer løbende hen over året. 11

14 Handicaprådet Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer I00 14/19311 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Danske Handicaporganisationer har rettet henvendelse til Norddjurs Kommune med et ønske om dialog om bl.a. forholdene i kommunens botilbud. Henvendelsen vedrører en række punkter, der alle ligger inden for handicaprådets interesseområde: 1. Opfølgning af diverse tilsynsrapporter for bosteder for udviklingshæmmede i Norddjurs Kommune, herunder også AT-rapport fra Skovstjernen. 2. Personaleresurser på bosteder i Norddjurs Kommune for de svageste målgrupper. 3. Drøftelse af ledsagerordninger. 4. Forslag til kommende kommunale tiltag med det mål at fremme samarbejdet mellem kommune, familier og pårørende til handicappede. Korrespondancen med Danske Handicaporganisationer er vedlagt som bilag. Der er i svaret på henvendelsen lagt vægt på, at der er tale om emner, som det set i relation til handicaprådets opgaver, beføjelser og sammensætning med både repræsentanter for Danske Handicaporganisationer og kommunalbestyrelsesmedlemmer er helt naturligt at behandle på handicaprådets møder. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at henvendelsen fra Danske Handicaporganisationer drøftes. 12

15 Handicaprådet Bilag: 1 Åben Korrespondance med Danske Handicaporganisationer /14 Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet drøftede sagen og foreslår, at dialogen med bruger- og pårørenderådene styrkes med henblik på at løse problemerne, hvor de opstår, og hvor de bedst kan løses. 13

16 Handicaprådet Orientering G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling På handicaprådets møde vil der blive orienteret om følgende: Stop op dag i handicaprådet tirsdag den 27. januar 2014 Udvidet åbningstider i hjælpemiddelafdelingen Samarbejde mellem skoler/børnebyer og PPR Orientering vedr. parkeringspladser i Grenaa midtby samt bybusser til og fra Sundhedscentret i Grenaa. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. Handicaprådet afholder stop op dag tirsdag den 27. januar kl på Kystvejens Hotel og Konferencecenter. 14

17 Handicaprådet Handicaprådets arbejdsplan G01 13/1840 Åben sag Sagsgang: HR Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til arbejdsplan for handicaprådet i Arbejdsplanen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Handicaprådets arbejdsplan /14 Beslutning i Handicaprådet den Godkendt. 15

18 Handicaprådet Bilagsoversigt 2. SSP arbejdet i Norddjurs Kommune 1. SSP organisation 2014 (152423/14) 2. Handleplan - Lokalrådet Norddjurs Kommune 2014 (152425/14) 3. SSP Forebyggelsesplan 2015 (153173/14) 4. SSP Læseplan 2015 (153174/14) 4. Kommunalt tilsyn på plejecentre 1. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Møllehjemmet (150248/14) 2. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Violskrænten (150246/14) 3. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Glesborg (150243/14) 4. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården (150236/14) 5. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Farsøhthus (150240/14) 5. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt 1. Tilsynsrapport - Bofællesskaberne Auning (149946/14) 2. Tilsynsrapport - Dolmer Have (149968/14) 3. Tilsynsrapport - Glesborg (149965/14) 4. Tilsynsrapport - Stadionparken og Broagervej (149967/14) 5. Tilsynsrapport - Ålunden (149964/14) 6. Tilsynsrapport - Rusmiddelcenter Norddjurs (149949/14) 6. Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer 1. Korrespondance med Danske Handicaporganisationer (161872/14) 8. Handicaprådets arbejdsplan 1. Handicaprådets arbejdsplan 2015 (161922/14) 16

19 Handicaprådet Underskriftsside Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh Madsen (L) Peter Hjulmand Lars Møller (A) Niels Basballe (A) Helle Plougmann (uden for partierne) Rikke Albæk Jørgensen (V) 17

20 Bilag: 2.2. Handleplan - Lokalrådet Norddjurs Kommune 2014 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 10. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

21 HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

22 Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand for Kredsrådet, hvor også borgmestrene i politikredsens 7 kommuner indgår. Handleplanen for 2014 i Norddjurs Kommune er fastlagt i Lokalrådet, hvor handleplanen er rammen for samarbejdet mellem Østjyllands Politi og Norddjurs kommune i Handleplanen er vedtaget juni 2014 og handleplanen kan i løbet af året suppleres og justeres, når Lokalrådet ud fra udviklingen i bl.a. kriminalitetsbilledet i kommunen finder dette relevant. 1. Lokalrådet i Norddjurs Kommune De faste medlemmer i Lokalrådet er lederen af lokalpolitiet i Grenaa, der er formand for rådet, repræsentanter fra den kommunale ledelsesgruppe og SSP. Lederen af SSP i Norddjurs Kommune og SSP koordinatoren deltager i møderne i Lokalrådet. De faste medlemmer kan suppleres ad hoc med yderligere repræsentanter fra lokalsamfundet, politiet eller kommunen. Sekretær for Lokalrådet er SSP-koordinatoren i Norddjurs kommune. Lokalrådet i Norddjurs Kommune vil i 2014 afholde 4 møder, og ud over de ordinære møder kan der efter behov afholdes møder til drøftelse af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder redegør Østjyllands Politi bl.a. med udgangspunkt i information fra politikredsens analyseafdeling (OPA) og den kriminalpræventive sektion for status i kommunen i forhold til kriminalitetsbilledet, misbrugsproblemer samt utilpassede unge m.v. Suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger drøfter Lokalrådet på den baggrund løbende behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger og tilpasning af de foranstaltninger, som allerede er iværksat. 2. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Østjyllands Politi skal samarbejde med lokalsamfundet om en fremadrettet, koordineret og bredspektret kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i forhold til de unge er SSP-samarbejdet. Den forebyggende indsats skal imidlertid strække sig fra vugge til grav, og alle aktører, der har indflydelse på kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages, herunder bl.a. pårørende, jobcenteret, psykiatrien (PSPsamarbejdet), bolig- og grundejerforeninger samt fritids- og sportsklubber. 2

23 2.1 Den kriminalpræventive sektion i Østjylland For at fastholde en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Østjyllands Politi og kommunerne, deltager den kriminalpræventive sektion, så vidt det er muligt i alle Lokalrådsmøder. 2.2 SSP-organisering i Norddjurs Kommune LOKALRÅDET: Sten Bro Sørensen (formand), Lokalpolitileder, Grenaa Henrik Stougaard Larsen, Ungdomsskoleleder Hanne Nielsen, Socialchef Helle Støve, Myndighedschef Bo Lindballe, Områdeleder Keld Kristensen, SSP-koordinator (sekretær) Finn Mikkelsen, Undervisningschef Allan Aarslev, Den kriminalpræventive sektion. Kent Soelberg, SSP, Lokalpolitiet Grenaa Kredsrådet, som er det overordnede politiske organ i det kriminalpræventive arbejde i politikredsen, har besluttet at Lokalrådet kunne sammenlægges med Norddjurs Kommunes etablerede SSP udvalg, idet der i kommuner af Norddjurs Kommunes størrelse vil være såvel deltagersammenfald, som opgavesammenfald. Sammenlægningen af SSP Udvalget og Lokalrådet er herefter kaldet Lokalrådet. Referaterne på kommunens hjemmeside står under SSP Lokalrådet, da der er flere forskellige Lokalråd i kommunen, samt på ungdomsskolens hjemmeside. Lokalrådet i Norddjurs Kommune indeholder således både politiets og kommunens myndighed, i den udstrækning dette findes hensigtsmæssigt og lovligt. I Norddjurs kommune er kommunens SSP indsats forankret i Ungdomsskolen. Det betyder at ungdomsskolelederen er ansvarlig for kommunens SSP indsats og SSP koordinatoren har koordineringsansvaret for kommunens SSP indsats. Norddjurs kommune er inddelt i 3 SSP distrikter, der hvert har sin egen SSP-gruppe. 3

24 De 3 SSP-grupper i Norddjurs Kommune er inddelt i skoledistrikter og dækker henholdsvis: Midt: Glesborg- og Ørum skole Øst: Mølle- Toubro Vestre- og Kattegatskolen Vest: Auning- Langhøj- Allingåbro- og Rougsø skole En SSP gruppe består af lokale repræsentanter fra folkeskolerne, ungdomsskolen, politiet, familieafdelingen, SSP koordinatoren samt evt. ad hoc medlemmer fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), foreningerne m.m., og har til opgave at se mere lokalt på SSP indsatsen. Primært på den generelle indsats og specifikke indsats, men også på en individbaseret indsats hvor dette skønnes nødvendigt: Sidste skoledag Alkohol forebyggelse Social Pejling Forebyggelse af tidlig rygestart SMS og chat problematikker Mobning Ad hoc opgaver SSP grupperne mødes lokalt 2 gange om året. Der afholdes desuden mini-ssp møder på de enkelte skoler efter behov. Der afvikles desuden 1-2 fælles temadage om året. Der arbejdes i Norddjurs kommune hen imod at etablere et forebyggende samarbejde, der også fokuserer på unge over 18 år. Desuden et tværfagligt samarbejde som også har fokus på de årige, der hører til på ungdomsuddannelser, produktionsskoler m.m.. Et sådant ad hoc udvalg kunne bestå af repræsentanter fra politiet, ungdomsskolen, UU, jobcenteret, familieafdelingen, VUC, Misbrugscentret, Kriminalforsorgen, 10. klasser, og samtlige ungdomsuddannelsessteder og kunne blandt andet arbejde med: Alkoholpolitikker Rusmiddel politikker/problematikker Udvidelse af det tværfaglige samarbejde Tværfagligt samarbejde om unge der falder udenfor systemet eller ud af ungdomsuddannelserne Tværfaglig indsats relevante tilbud i overgangen fra ung til voksen Andre relevante Ad hoc opgaver 4

25 3. Udmøntning af indsatsen mod fokusområder 3.1 Fokusområder for Østjyllands Politi 2014 Østjyllands Politi har med udgangspunkt i den nationale strategiplan følgende fokusområder i forhold til kommunerne og det øvrige lokalsamfund: Indsats mod rockere og bander og disses kriminalitet Indsats mod indbrud i privat beboelse, hæleri, hjemmerøverier og udenlandske tilrejsende kriminelle Utryghed og kriminalitet i de særligt udsatte boligområder, som er mest belastet af kriminalitet. Øget færdselssikkerhed ved styrket politiindsats. Beredskabsområdet Indsats mod økonomisk kriminalitet Social dumping Konfliktråd Samarbejdet på disse fælles fokusområder kan ikke alene omfatte den præventive indsats, men også politiets efterforskning og strafforfølgning, hvor dette er relevant. For hvert af disse fokusområder er der ved Østjyllands Politi udarbejdet operationsplaner, hvori der er beskrevet omfang og mål for de enkelte indsatser. Disse operationsplaner tilpasses lokalt med inddragelse af relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger mv. Der er ikke i Norddjurs kommune udpeget særligt udsatte boligområder. Østjyllands politi har herudover valgt følgende lokale indsatsområder: Indbrud i erhvervsejendom Vold i det offentlige rum Hærværk Derudover har Østjyllands Politi fået tilført puljemidler for at styrke det kriminalpræventive arbejde, hvilket konkret omhandler: Ekstraordinært forebyggende arbejde SMS hjemkaldelse (etablering af en SMS gruppe mellem tilmeldte forældre og politiet) Projekt 360 grader helhedsorienteret indsats mod de socialt og kriminalitetsmæssige mest belastede familier. 5

26 3.2 Udpegning af lokale indsatsområder i Norddjurs Kommune Vold og vold i familie- og parforhold Indbrud i privat beboelse, sommerhuse og virksomheder Organiseret kriminalitet (bander og utilpassede unge) Færdsel, herunder knallertkørsel til ulempe. Konflikt-/elevmægling Tryghed i nattelivet: Lokalrådet ønsker at etablere et samarbejde med restauratører og dørmænd for at opnå fælles retningslinjer for at hindre voldelige elementers tilgang til nattelivet, ligesom et samarbejde med Natteravne og kommunalt ansatte SSP medarbejdere skal give information om, hvad der foregår i nattelivet, hvor den uprovokerede gadevold typisk finder sted. Lokalrådet har den opfattelse, at unge under 18 år enten ikke bør have adgang, eller have overvåget og kontrolleret adgang til restaurationer og diskoteker efter kl for at sikre, at forebyggelse i brugen af narkotika og spiritus også kan gennemføres i nattelivet. Personfarlig kriminalitet: Politiet skal i alle tilfælde af husspektakler og vold i par- og familieforhold, hvor der er børn under 18 år i hjemmet, underrette kommunen om forholdet via en socialrapport. Kommunen forpligter sig til at gennemføre et efterfølgende og opfølgende arbejde senest 5 dage efter, at socialrapporten er modtaget i kommunen. Kommunen forpligter sig til at føre statistik over antal sager, samt beskrive hvorledes der er gennemført opfølgende initiativer i sagerne. Kommunen redegør for indsatsen på første årlige møde i Lokalrådet. Herudover deltager Østjyllands politi i et projekt under Socialstyrelsen, hvor politiet skal forsøge at skaffe samtykke til, at et Interventionscenter kan mægle og rådgive familien. Underretning til PSP I forbindelse med det etablerede PSP-samarbejde (Politi-Socialforvaltning- Psykiatri) forpligtes deltagerne og herunder særligt politiet til i forbindelse med tvangsindlæggelser og voldssager at sikre, at relevante personer medtages til drøftelse og vurdering i samarbejdet. Indbrud: I forbindelse med alle ordinære møder redegør Østjyllands Politis kriminalpræventive sektion for udviklingen i indbrudsstatistikken, ligesom Lokalpolitiet redegør for politiets operative indsats. 6

27 Organiseret kriminalitet: Kriminelle bander samt utilpassede individer og grupper, hvor Lokalrådets koordinering af en mål- og fremadrettet indsats skal medvirke til at nedbringe de lovovertrædelser og den utryghedsskabende adfærd, der nat og dag forøves af utilpassede individer og grupper. Der skal herunder fokuseres på forebyggelse af rekruttering af unge til bandemiljøet, hvilket drøftes særskilt i de lokale Banderåd i forbindelse med 115 møder. Indsatsen skal ske i samspil mellem lokalpolitiet, beredskabet, efterforskningsafdelingerne, relevante samarbejdspartnere i kommunerne og repræsentanter for de erhvervsdrivende i Norddjurs Kommune. Med Lokalrådet som omdrejningspunkt etableres et tæt 115 samarbejde mellem politiet og de personer, som er beskæftiget med de unge. Det skal herved sikres, at der er samhørighed i myndighedernes opgavevaretagelse, ligesom der skal ydes rådgivning til de erhvervsdrivende om, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan forholde sig til disse unge og de problemer, de kan give anledning til. SSP-samarbejdet vil være centralt i forbindelse med denne indsats via de lokale banderåd. Færdsel: Politiet foretager løbende færdselsindsats og afvikler i SSP-samarbejdet cyklistprøver i skolens mindste klasser. Der foretages særskilt færdselskontrol ved skolerne i kommunen i forbindelse med skolestart. Den færdselsmæssige indsats afrapporteres løbende til Lokalrådet. Forebyggelsesplan: I henhold til styrkelsen af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er der i lovændringen stillet krav til kommunerne om at få udarbejdet en plan for bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Denne plan er udarbejdet og revideres løbende. Konfliktforståelse og mægling: Det er påvist at mægling er en kriminalitetsforebyggende og trivselsfremmende initiativ. Lokalrådet bør sætte fokus på, at mægling i videst muligt omfang anvendes, når det er relevant. SSP Østjylland. I forbindelse med politireformen blev projekt Fælles kompetenceudvikling sat i gang af Kredsrådet. Kredsrådet besluttede i, at projektet fortsætter som en driftsopgave med navnet SSP Østjylland. SSP Østjylland vil fortsætte med initiativer, som kan styrke kompetencerne blandt medarbejdere hos kommuner og politiet, der arbejder med kriminalitet og forebyggelse. 7

28 SSP Østjylland har prioriteret følgende indsatsområder: A. Unge og alkohol Social Norms Marketing. Bl.a. unges holdninger til alkohol på ungdomsuddannelserne. B. Social pejling. Der arbejdes på et oplæg for udvikling af indsatsen indenfor den evidensbaserede konceptramme. C. Projekt Forebyggelse af ungdomskriminalitet. SSP Østjylland vil sætte emnerne på dagsordenen til Lokalrådsmøderne og i samarbejde med Lokalrådene sætte initiativer i gang vedrørende de nævnte indsatsområder. Norddjurs Kommune d. 28. maj 2014 SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune 8

29 Bilag: 2.1. SSP organisation 2014 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 10. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

30 SSP organisation Norddjurs kommune Skole og dagtilbudsafdelingen Myndighedsafdelingen Socialområdet Politiet Øvrige SSP Lokalrådet Skole- og dagtilbudschef Myndighedschef Socialchef Ungdomsskoleleder Ungdomskonsulent / koordinator(sekretær) Områdeleder Lokalpolitileder Leder af lokalpolitiets forebyggelsessektion Leder af det kriminalpræventive sekretariat Kriminalforsorgen (Ad hoc) SSP Grupper 3 distrikter Repræsentanter fra skolerne 10 klasse centret Repræsentant fra Ungeteam Repræsentant fra Børnefamilieteam Ungdomskonsulenter / Koordinator Sundhedsplejen Klubberne Lokalpolitiet Landbetjent Ungdommens uddannelsesvejledning SSP+ 10 klasse centret Repræsentant fra Ungeteam Repræsentant fra Børnefamilieteam Områdeleder - socialområdet Ungdomskonsulenter / koordinator Rusmiddelcentret Ungnorddjurs Lokalpolitiet Ungdommens uddannelsesvejledning Kriminalforsorgen Jobcentret Viden Djurs Gymnasiet Produktionsskolen VUC SOSU skolen Mini SSP Skoledistrikter Repræsentanter fra skolerne, bl.a. leder, SSP medarbejder, AKT medarbejder m.fl. Repræsentant fra Børnefamilieteam Ungdomskonsulent Sundhedsplejen Lokalpolitiet Landbetjent Ungdommens uddannelsesvejledning

31 Bilag: 2.4. SSP Læseplan 2015 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 10. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

32 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

33 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse

34 FORORD: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs Kommune udarbejdet en ny sammenhængende børnepolitik, en politik for inklusion og tidlig indsats, en sundhedspolitik, en kultur- og fritidspolitik, en ungdomspolitik, samt en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune. Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug og kriminalitet er helt i tråd med tankerne i disse nye politikker. F.eks. understreger børnepolitikken vigtigheden af, at alle børn og unge i Norddjurs Kommune har en tryg opvækst, der understøtter deres trivsel, samt deres personlige, sociale, og faglige udvikling. Dette understøttes bl.a. med forebyggelse af kriminalitet og misbrug, men også med opbakning fra forældrene og solide forældrenetværk. Netop trivsel er et nøgleord i denne læseplan. I rammerne for den forebyggende undervisning lægger den mere vægt på god trivsel i den enkelte klasse end på emnet misbrug. Vi tror nemlig på, at børn og unge, der trives godt og har sunde livsvaner, ikke bliver misbrugere og heller ikke ender i kriminalitet. I kommunerne har der i de senere år været stærkt stigende udgifter til de specialiserede opgaver indenfor bl.a. børn og unge området. Det har betydet, at der har været færre ressourcer til det, vi kalder almenområdet. Det er helt afgørende, at vi får vendt denne udvikling. En styrkelse af det forebyggende arbejde for bl.a. mindre misbrug og mindre kriminalitet er en af de veje, vi skal. Derfor indeholder denne læseplan bl.a. en opdatering med de nyeste initiativer inden for forebyggelse, og den lægger frem for alt vægt på tidlig forebyggelse. BAGGRUND: Norddjurs Kommune har tidligere haft et SSP idekatalog, men det har ikke været brugt kontinuerligt af skolerne, og tiden til en mere sammenhængende SSP læseplan er nu inde. Vi har i Norddjurs ladet os inspirere af Holstebro, Frederikshavn og Frederiksberg kommuner, der har lavet lignende planer eller guider. Ifølge folkeskolens 7 indgår følgende obligatoriske emner i den undervisning, der ikke er tildelt et selvstændigt timetal, men er integreret i de øvrige fag: 1. Færdselslære 2. Sundheds-, seksual- og familieundervisning 3. Uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering Som et supplement til ovenstående er denne læseplan udarbejdet, og samtidig ønsker vi i Norddjurs Kommune at gøre den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning obligatorisk. Denne udgave af læseplanen er udarbejdet april Den koordinerende ungdomskonsulent vil løbende tage imod nye ideer, materialer, emner m.m., og en gang om året tage op med SSP grupperne om noget skal tilpasses i denne læseplan. 3

35 Formålet med den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning i folkeskolen er: At synliggøre og skabe forståelse for børne- og ungdomskulturen, så voksne omkring dem bedre kan handle. At give børn og unge kompetencer til, at kunne klare sig i livet og finde den livskvalitet, der passer den enkelte. At gøre en særlig indsats for børn og unge oplever et godt og socialt skolemiljø. At styrke børn og unges selvværd. At skabe et netværk af voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne, som børn og unge møder i dagligdagen. At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsvaner, herunder brug og misbrug/afhængighed af rusmidler. ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN: LÆSEPLANEN HAR TIL FORMÅL: At understøtte ovenstående. At sikre at alle elever i Norddjurs Kommunes skoler modtager forebyggende undervisning hvert år. At der opnås ensartethed i gennemgang af arbejdsemner ved kommunens skoler. MATERIALER: Af læseplanen fremgår en del forebyggende materiale, som er tænkt som praktisk håndsrækning til klasselærere fra Bh. kl.-9. kl og forældre. Det fremgår, så vidt muligt af læseplanen, hvor det forskellige materiale kan rekvireres. UDGANGSPUNKT FOR UNDERVISNINGEN: Indhold og organisering af undervisningsforløb vil selvfølgelig være afhængig af, hvilken klasse der er tale om. På alle klassetrin arbejder klassen ud fra årets motto, som fremgår af følgende oversigt. Skoleledelse og klasselærere er ansvarlige for, at det forebyggende arbejde indgår i klassens årsplan. FORÆLDREMØDER: Et tidligt og inkluderende forældrenetværk i den enkelte klasse er en meget vigtig faktor i forhold til den kriminalitets og misbrugsforebyggende indsats i folkeskolen. Ved at involvere sig i børnegruppens trivsel kan forældrene være med til at forebygge, at nogle børn udstødes og kommer ud på et skråplan. Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med samarbejdet er, at alle børn og deres forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab. Samarbejdet mellem forældrene kan udvikles, så forældregruppen danner egentlig netværk. Jo tidligere netværket starter, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå, når man kender hinanden godt. Forældremødet er et oplagt sted at starte samarbejdet, da møderne er formaliserede og der er en lærer, ungdomskonsulent eller andre, der kan igangsætte dialogen og støtte processen. Forældrenes næste skridt er at blive enige om konkrete aftaler og handlinger. Det kan være aftaler om at kontakte hinanden, hvis man ser noget bekymrende, aftaler om fødselsdage, lommepenge, alkohol m.m. Forældrene tager initiativ til og organiserer det, som aftales på mødet. Arbejdet slutter først, når klassen forlader skolen, og det betyder meget, at revision af indgåede aftaler er et fast punkt på forældremøder. Klasselæreren er garant for, at dette sker. På de skoler, der modtager elever fra grundskoler er det afgørende, at der samarbejdes og koordineres, så den røde tråd i indsatsens bevares. Skoleledelsen kan med deres erfaring og eksempler trække linjer i det store perspektiv og er rollemodeller mht. åbenhed og tillid. 4

36 ERFARINGSUDVEKSLING: Hvis du har ideer og metoder i forhold til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning i folkeskolen, som denne læseplan ikke dækker, er du velkommen til at rette henvendelse til kommunens koordinerende ungdomskonsulent. Eventuelle ideer og metoder kan lægges ind på UngNorddjurs hjemmeside, så andre kan få glæde af dem. HOVEDEMNER: Tryghed og trivsel Medier Alkohol Fritidsliv Der er brug for alle Familiens / forældrenes rolle Social pejling positivitet Det gode skoleliv Konflikthåndtering / elevmægling TRYGHED OG TRIVSEL KONFLIKTHÅNDTERING FAMILIENS ROLLE SOCIAL PEJLING - POSITIVITET BARNET DET GODE SKOLELIV ALKOHOL MEDIER FRITIDSLIV BRUG FOR ALLE DER ER 5 GENNEMGÅENDE EMNER, HVOR DER ER FORSKELLIGE UNDER EMNER I HVER ÅRGANG: Tryghed og trivsel Det gode skoleliv Familie/Forældre Fritiden / Sund og sikker Social Kapital / Identitet og gruppe 5

37 BH. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: At blive en klasse I klassen taler vi med hinanden Tryghed og trivsel: Trivsel og identitet, familien, kroppen Det gode skoleliv: Ro, vente på hinanden, pligter i klassen, madpakker, spisepauser, lille i en stor verden Familie/Forældre: Fødselsdage Fritiden / Sund og sikker: Trafik og færdsel Social Kapital / Identitet og gruppe: Plads til alle forskelligheder, Kammeratskab, legekammerater, makkerskab Holdning og handling (Social og emotionel læring) Trin for trin Fri for mobberi Er du med mod mobning Faghæfte Sundhedsplejersken sundhedspædagogisk aktivitet, individuelle undersøgelser og samtaler med forældre efter behov FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Start på opbygning af et forældrenetværk facebookgruppe?? Fødselsdage Legetøj i skolen Forældre til forældre - aftaler Gensidige forventninger skolen og forældrene imellem Klar til skole Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Forebyggelsesplanen / SSP læseplanen - præsenteres Aftaleskema fra SSP (Det skal vi have lavet) Samspillet indskoling (Dialogspil for forældre) Forældrenetværk fra DKR 3 sider + hjemmeside Forældrefolder om SSP (Den skal vi have lavet) Ungdomskonsulent eller SSP medarbejder (Her har vi brug for ledelsens opbakning) 6

38 1. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: At være en klasse I klassen hjælper vi hinanden Tryghed og trivsel: Trivsel, Følelser, Krop Det gode skoleliv: Drilleri, sladder, mobning, kommunikation, omgangstone, samværsregler, hjælpsomhed, slik i klassen Familie/Forældre: Fødselsdage, de voksne taler sammen, familieforhold Fritiden / Sund og sikker: Fritidsliv Social Kapital / Identitet og gruppe: Hjælpe ikke konkurrere, ansvar, plads til alle, plads til forskellighed, påklædning, størrelse, køn, nationalitet m.m. Holdning og handling (Social og emotionel læring) Trin for trin Faghæfte Fritidsvejleder FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Legetøj Plads til forskellighed Slik Fritidsliv Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet indskoling (Dialogspil for forældre DKR) Forældrenetværk fra DKR Forældrefolder om SSP Fritidsvejleder 7

39 2. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Den gode kammerat Vi taler pænt til, om og med hinanden Tryghed og trivsel: Trivsel Det gode skoleliv: Omgangstone, kommunikation Familie/Forældre: Fritiden / Sund og sikker: Trafik og færdsel Social Kapital / Identitet og gruppe: Samværsregler, identitet, køn Holdning og handling (Social og emotionel læring) Trin for trin Faghæfte FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon Trivsel og omgangstone Påklædning SMS og Chat Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet indskoling (Dialogspil for forældre) Forældrenetværk fra DKR Forældrefolder om SSP Ved du nok om SMS og Chat folder (Medie folder generelt) 8

40 3. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Trivsel Vi er gode ved hinanden Tryghed og trivsel: Trivsel, følelser Det gode skoleliv: Kommunikation, omgangstone, sprogbrug Familie/Forældre: Familien Fritiden / Sund og sikker: Køn Social Kapital / Identitet og gruppe: At være udenfor, den gode kammerat, at gøre nar Holdning og handling (Social og emotionel læring) Trin for trin Faghæfte 21 (Medie folder generelt) evt. Sundhedsplejen sundhedspædagogisk aktivitet og individuelle undersøgelser og samtaler FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon Trivsel og omgangstone Påklædning SMS og Chat Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet indskoling (Dialogspil for forældre) Forældrenetværk fra DKR Forældrefolder om SSP Ved du nok om SMS og Chat folder (Medie folder generelt) Sundhedsplejen?? 9

41 4. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Kammeratskab I klassen er vi gode kammerater Tryghed og trivsel: Trivsel, selvværd og ligeværd Det gode skoleliv: Sprogbrug, Omgangstone, kommunikation Familie/Forældre: Krop, Køn og familien Fritiden / Sund og sikker: SMS og Chat, sociale medier Social Kapital / Identitet og gruppe: Den gode kammerat, vi passer godt på hinandens ting Holdning og handling (Social og emotionel læring) Trin for trin Faghæfte Ungdomskonsulent (Hvis der er ressourcer er det et godt tidspunkt at snakke medier) FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon Trivsel Påklædning SMS og Chat Lommepenge Mærkevarer Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet mellemtrinnet (Dialogspil for forældre) Forældrenetværk fra DKR Forældrefolder om SSP Ved du nok om SMS og Chat - folder Ungdomskonsulent (Hvis der er ressourcer er det et godt tidspunkt at snakke medier) 10

42 5. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Dit og mit Hvad er dit og hvad er mit Tryghed og trivsel: Trivsel, identitet, følelser og krop Det gode skoleliv: Omgangstone, kommunikation, sprogbrug Familie/Forældre: Tøjvalg, lan parties Fritiden / Sund og sikker: SMS og Chat, pubertet og sundhed (Mad, sodavand (Syreskader), motion, rygning) Social Kapital / Identitet og gruppe: Gruppe klikedannelse, hvad er dit og mit Holdning og handling (Social og emotionel læring) Trin for trin Faghæfte Sundhedsplejerske pubertets undervisning og individuelle undersøgelser og samtaler FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon Trivsel Påklædning og mærkevarer SMS og Chat Lommepenge Fritid Komme hjem tidspunkter Forældreansvar generelt Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet mellemtrinnet (Dialogspil for forældre) Forældrenetværk fra DKR Forældrefolder om SSP Ved du nok om SMS og Chat - folder

43 6. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Fra barn til ung Vi er en klasse, selvom vi er forskellige Tryghed og trivsel: Trivsel, Det gode skoleliv: Konflikthåndtering elevmægling (Taget ekstra med fra temadag) Familie/Forældre: Hjemkomsttider, grænsesøgning, familien Fritiden / Sund og sikker: Fritidsinteresser, kriminalitet, Trafik og færdsel (Cyklistprøve), medier og sexualitet, Krop, og seksuel sundhed, pubertet, kærester Social Kapital / Identitet og gruppe: Flertalsmisforståelser - Hvad tror vi om de andre social pejling(flertalsmisforståelse), Identitet Dit liv dit valg (DKR) Faghæfte Team til Uddannelse til elevmægler (Taget ekstra med fra temadag) Lokalpolitiet Ungdomskonsulent Social pejling Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Alkohol og Fester Social pejling(flertalsmisforståelse) Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet mellemtrinnet (Dialogspil for forældre) Ved du nok om SMS og Chat - folder Ungdomskonsulent 12

44 7. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Det gode liv Sjov uden alkohol Tryghed og trivsel: Trivsel Det gode skoleliv: Kropssprog og signaler Familie/Forældre: Til og fra fester Fritiden / Sund og sikker: seksualitet, sex og lyst og seksuel sundhed, seksualoplysning (Aktørerne), Fester og alkohol Social Kapital / Identitet og gruppe: Identitet, at sige nej, ensomhed Takling 7. klasse (SST) Faghæfte 21 Blå mandag (DKR) Ungdomskonsulent og sundhedsplejerske FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Information om alkohol og stoffer og det at være forældre til en teenager Rusmidler Blå mandag Alkohol og fester (Vi skal have fundet vores koncept) Fælles holdning til alkohol m.m. Mobning Fælles ansvar for børnene i fritiden Lommepenge Hjemmearbejde Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet udskolingen (Dialogspil for forældre) Blå mandag Til forældre med teenagere (Goda) Børn, unge og alkohol (SST) Fester for og med de unge (SSP Østjylland) Ved du nok om SMS og Chat - folder Ungdomskonsulent og sundhedsplejerske 13

45 8. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Kriminalitet et spørgsmål om valg 15 år - og hvad så? Tryghed og trivsel: Trivsel Det gode skoleliv: Skolefravær / pjæk Familie/Forældre: Følelser Fritiden / Sund og sikker: Alkohol, den kriminelle lavalder / straffeattest, seksualitet, sex og lyst og seksuel sundhed Social Kapital / Identitet og gruppe: Kropssprog og signaler, loyal mod hvem? Grupperinger Takling 8. klasse (SST) Faghæfte 21 Undgå vold og overfald (DKR) Børn, unge og alkohol (SST) klasses dage Sundhedsplejerske individuelle undersøgelser og samtaler Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Forældreansvar Unges problemer Unge i job / lektier Alkohol og stoffer / sunde fritidsinteresser Kammeratskab Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet udskolingen (Dialogspil for forældre) Fester for og med de unge (SSP Østjylland) Ved du nok om SMS og Chat - folder

46 9. KLASSE: ELEVER: Tema: Motto: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Selvstændig og stillingtagen Mit valg Tryghed og trivsel: Trivsel Det gode skoleliv: Uddannelsesvalg Familie/Forældre: Sidste skoledag Fritiden / Sund og sikker: Køn, sex og seksuel sundhed, misbrug og rusmidler, Kriminalitet, knallertkultur, fyrværkeri, handel hæleri dokumentfalsk, sundhed Social Kapital / Identitet og gruppe: Gruppepres Takling 9. klasse (SST) Sidste skoledag (DKR) Faghæfte klasses dage FORÆLDRE: Emner: Materialer: Webadresser: Gæster: Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Unge i job Lektier Rusmidler Ændret adfærd Uddannelsesvalg Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for børn og forældre Aftaleskema fra SSP Samspillet udskolingen (Dialogspil for forældre) Stoffer (SST) Fester for og med de unge (SSP Østjylland) Hashkassen (SST) Ved du nok om SMS og Chat - folder Oplæg udefra om det der venter overgang til. Hvad med UU?? 15

47 KONTAKT: UngNorddjurs Åboulevarden Grenå Tlf Østjyllands politi Vestre skovvej Grenå Tlf SSP samarbejdet Koordinerende ungdomskonsulent Keld Kristensen Tlf Formand for SSP Leder af UngNorddjurs Henrik Larsen Tlf Lokalpolitiet Forebyggelse Kent Solberg Tlf

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder + Helle

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd

Referat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 4/2013 Sted : Østjyllands politi, Vestre skovvej 1, 8500 Grenå Dato : 27. november 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Beslutningsreferat Møde nr. : 2/2010 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 01. juni 2010. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Per Bennekov,

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse...

1. Godkendelse af referat... 1. 2. Sidste nyt. Herunder meddelelser, referater m.m... 2. 3. Handleplan... 4. 4. Projekt god løsladelse... SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2015 Sted : Norddjurs kommune, Glesborg bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 25. februar 2015. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Bro, Lokalpolitileder

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. august 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2008/2009 Forord Holstebro Kommune har altid lagt meget vægt på arbejdet med at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge. Det er derfor meget tilfredsstillende,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser Bilag 3. Center for Børn Unge og Familier Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. - Mob. 25313350 ksk07@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Kristine Skyhøj SSPK overblik over organisering og forebyggende

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

FORBYGGELSE VEJLEDNING

FORBYGGELSE VEJLEDNING FORBYGGELSE VEJLEDNING Målgruppen for Forebyggelsesvejledningen er lærere og pædagoger der arbejder i Køge kommunes folkeskoler. SSP Køge, Sundhedstjenesten, Sekretariat for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Årsplan 2014 Ungdomsskolen

Årsplan 2014 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2014 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10. klassen Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Junior- og ungdomsklubberne 1.

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Referat fra møde i Bande- og Lokalrådet for Roskilde Kommune, onsdag den 14. sep. 2011 kl. 1330 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

Referat fra møde i Bande- og Lokalrådet for Roskilde Kommune, onsdag den 14. sep. 2011 kl. 1330 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Til medlemmerne af Lokalrådet i Roskilde kommune 14.september 2011 LOKALPOLITIET VICEPOLITIINSPEKTØREN Skovbogade 3 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5001 Mobil: 41 999 777 E-mail:

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 10. februar 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 24. marts 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 8. april 2014 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af Lokalrådsmøde

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere