Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014"

Transkript

1 Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Evaluering af Impuls 1. leveår... 3 Metode og læsevejledning... 3 Valg af SPOT evaluering... 3 Tematisering af spørgeskema... 3 Sammenskrivning af gruppearbejdet fra Minikonferencen... 4 Evalueringsgruppen... 4 Efterskrift... 4 Læsevejledning af gensvar fra ledelsen... 5 Bilag 1: Gensvar fra ledelsen og tematisering af udsagn fra Minikonferencen... 6 Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor?... 6 PR... 8 Kultur Kurser Åbnings-tider Liv i huset Brug af kompe- tencer Oversigt over tidsrummet for tiltagene i gensvaret til Spotevalueringen på Impuls Svar på Metatema Bilag 2: Tematisering af fortællinger fra spørgeskemaet Oversigt over betydningsfulde temaer fra Spørgeskemaer Socialt samvær mangel på liv Meningsfuldhed Ressourcespild Imødekommenhed manglende imødekommenhed Følelsen af at være værdsat afmagt og mangel på ligeværd Tilgængelighed mangel på tilgængelighed Fysiske rammer ombygning Metatema stuen/hjem og udviklingssted Bilag 3: udsnit af gode og mindre gode fortællinger Bilag 4: Invitation til Minikonferencen Bilag 5: Spørgeskema

3 Evaluering af Impuls 1. leveår I forsommeren 2012 besluttede ledelsen i Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune, at aktivitets- og værestedet Holbølls Minde Centret skulle forandres, og det resulterede i, at Impuls Kursuscenter og Mødested 1. januar 2013 slog dørene op. Kursuscentret skulle drives af driftsgrupper med borgere som medarbejdere, og kurser skulle udbydes af både det interne personale på Impuls, kollegaerne i de andre tilbud i Socialpsykiatrien samt de borgere, som måtte have lyst til det. Mødestedet skulle drives af personalet på Impuls med ugentlig tilførsel af eksterne timer fra Støtte og Kontakt person-ordningen. Tanken var på denne måde at skabe trædesten ind i huset for nye borgere. Kursuscenter og Mødested blev fra start adskilt via visitation til det ene tilbud med drift og kurser og uvisiteret til Mødestedet, samt gennem adskilte åbningstider. Det har i 1. kvartal 2014 ændret sig til, at der d.d. kun er visitation til deltagelse i driftsgrupper. For at igangsætte udviklingsarbejdet blev en styregruppe med brugere, ansatte og ledelse nedsat, og der blev dannet 4 arbejdsgrupper bestående af brugere og internt og eksternt personale. En implementeringsgruppe tog over, da styregruppen havde udført sit arbejde. En del af implementeringsgruppens kommissorium var at forestå en evaluering. Evalueringen er gennemført i 1. kvartal 2014, hvor Impuls Kursuscenter og Mødested har været i gang i godt et år. Deltagerkredsen for evalueringen har været borgere, som har været eller fortsat er tilknyttet Impuls Kursuscenter eller Mødested gennem 2013, ansatte på Impuls, 2 Støtte og kantaktpersoner, eksterne ansatte som har deltaget i arbejdsgrupperne samt ledergruppen i Socialpsykiatrien. I Minikonferencen blev et repræsentativt udsnit fra deltagerkredsen inviteret. Metode og læsevejledning Valg af SPOT evaluering SPOT evaluering 1, som metode, blev valgt, da den vægter fortællingen og en handlingsorienteret dialog på en Minikonference. Denne metode skaber et godt afsæt for at kunne bruge evalueringens resultater med det samme. Se bilag 5: Spørgeskema og bilag 4: invitation til Minikonference. Fokus er på 3 eksempler på oplevelser, der er gode og 3 eksempler på oplevelser, der kunne have været bedre. Hypotesen er, at de enkelte respondenter udvælger de udsagn, som ligger dem mest på sinde, og at man gennem mængden af fortællinger får indkredset de væsentligste temaer. Disse temaer ligger til grund for dialogen på Minikonferencen. Den samme logik gentages på Minikonferencen - dvs. at grupperne vælger at tale om det, der er vigtigst her og nu, og som derfor vil være de vigtigste områder at tænke ind i den fortsatte udvikling. Evalueringsgruppen vurderer, at 70 personer har modtaget et spørgeskema, hvoraf 56 spørgeskemaer kom retur indeholdende 256 fortællinger og udsagn. Heraf omhandlede 139 det gode, og 91 det, som kunne have været bedre. Muligheden for at skrive Andet gav 26 udsagn. Alle fortællingerne er overgivet til ledelsen og andre kan rekvirere dem på Impuls Kursuscenter og Mødested eller tryk her, hvis det er en elektronisk udgave af rapporten, som du sidder med i hånden. Tematisering af spørgeskema Temaerne fra spørgeskemaerne fremkom ved grundig gennemgang af fortællingerne og indgående drøftelse af, hvad fortællingerne indeholdt. Det var en tidskrævende og frugtbar proces, hvor fokus var på at lade data fortælle. 1 Metoden er udviklet af Knud Ramian og er en af metoderne under Research Light tilgangen: 3

4 Ekstra-arket i Spotevalueringen gav respondenterne mulighed for at anføre Andet som lå dem på sinde. Materialet indgår som bekendtgjort ikke i selve evalueringen. Evalueringsgruppen vurderer, at udsagnene er repræsenteret i de medtagne temaer og i dialogen på Minikonferencen. Sammenskrivning af gruppearbejdet fra Minikonferencen På Minikonferencen blev temaerne fra evalueringen præsenteret. Dagen forløb herefter med et gruppearbejde, som omhandlede Hvad jeg selv kan gøre og et andet gruppearbejde med fokus på Hvad Impuls Kursuscenter og Mødested kan gøre. Det gav gode drøftelser i grupperne og det resulterede i 110 udsagn på post-it. Til fælles vidensdeling blev dagen afrundet i plenum med resumé fra hver gruppe. Evalueringsgruppen har efterfølgende indsat alle de uredigerede udsagn under overskrifterne Huset Impuls overordnet ramme eller under Jeg Individuelt ansvar jf. gruppearbejdets 2 dele se bilag 1. Udsagnene giver bud på, hvad der kan arbejdes med af udviklingsrettede tiltag. Evalueringsgruppen har samtidig ønsket at trække tråde tilbage til tematiseringen af spørgeskemaerne (bilag 2) under overskriften i venstre kolonne Det handler om for at bevare den røde tråd. Her har evalueringsgruppen samtidig tilføjet enkelte nye overskrifter, som fremkom i bearbejdningen. Til sidst har evalueringsgruppen rubriceret udsagnene i overordnede temaer, som står med blåt i øverste venstre hjørne mhp. at opnå et større overblik: 1. Retning/pejling hvad vil vi og hvorfor 2. PR 3. Kultur 4. Kurser 5. Åbningstider 6. Liv i huset 7. Brug af kompetencer De 110 udsagn indeholdt også mange ønsker for fremtiden. De er samlet i kolonnen Ideer i højre side som inspirationsmateriale. Ledelsens gensvar præsenteres på et møde d. 10. juni 2014 hvor borgere og ansatte på Impuls er inviteret. Gensvaret indsættes i rapporten efterfølgende med henblik på at sikre den røde tråd og gøre rapporten læsbar. Evalueringsgruppen SPOT evalueringen og denne rapport er udarbejdet af: Iben Utoft, Poul Martin Poulsen, Helle Bødker Hansen, Mette Christensen & Mette Dubert Efterskrift Evalueringsgruppen medgiver ledelsen følgende kommentarer, som er opstået i processen med sammenskrivning: Vi læser, at det kan være svært at ændre noget, man kender og er glad for, til noget helt nyt. Det nye er eller kan virke ubrugeligt for nogle og for andre, er det straks det rigtige. Det fremkomne Metatema IMPULS...stue/hjem overfor udviklingssted (bilag 2 s. 19)synes at understrege behovet for tydelighed af, hvad Impuls er sat i verden for. Det sætter fokus på spændingsfeltet mellem, hvordan det plejer at være og ledelsens ønske om forandring til et center med driftsgrupper, kurser og tydeligt adskilt Mødested. Vi opfordrer ledelsen til at forholde sig til alle evalueringens temaer i bilag 1 og til at lade sig inspirere af temaerne, der sprang ud af spørgeskemaerne i bilag 2 herunder læsning af alle fortællingerne. 4

5 Det er vigtigt at understrege, at denne evalueringsform har fokus på toppene dvs. tematiseringen, som er kommet ud fra spørgeskemaerne og fra Minikonferencen. Det kan for nogle være enkelt at gå til og for andre kan mellemregningerne mangle her kan læsning af alle fortællingerne måske være en fordel. Vi håber på, at SPOT evalueringens resultater kan danne et frugtbart fundament for fortsat udvikling af Impuls Kursuscenter og Mødested i et samarbejde mellem borgere, personale og ledelse. Læsevejledning af gensvar fra ledelsen Hele SPOT-evalueringen har det formål, at vi sammen får fokus på, hvad der fremadrettet er vigtigt for udviklingen af tilbuddet IMPULS. På de følgende sider og før hver beskrivelse af de 7 temaer fra minikonferencen kan du læse ledelsens gensvar på de enkelte temaer og den overordnede ramme. Udover gensvaret indeholder hvert tema/emne også svar på handling og tidsperspektiv. Jeg har til sidst i gensvaret tilladt mig at komme med et muligt gensvar på meta-temaet den kan være med til at komme i dialog om, hvorfor netop DU benytter Impuls, og hvor er du på vej hen i DIT liv? Hvad skal Impuls understøtte for at skabe håb i din proces, at få et liv med meningsfuldt indhold og samvær med andre din recovery proces. Ledelsens gensvar blev præsenteret for alle på Impuls Kursuscenter og Mødested tirsdag 10. juni Der er udarbejdet en samlet oversigt over tidsplan for hvert tema. Endnu engang tak til alle for input/bidrag til evalueringen og dermed denne rapport. Tine Lund. 5

6 Bilag 1: Gensvar fra ledelsen og tematisering af udsagn fra Minikonferencen 1A Gensvar fra ledelsen Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor? Tydelighed på Kursuscentrets ramme + indhold Værdsættelse og forståelse Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Tydelighed skabes ved Attraktive kursustilbud, attraktive jobs i driftsgrupper og attraktivt mødested som overordnet forudsætning for liv i huset Udarbejde ramme for fælles fagligt ståsted vedr. driftsgrupper og kurser med interesse- og udviklings baseret indhold. Fokus på Kulturen i huset Ejerskab og fælles forståelse for den overordnede ramme danner udgangspunkt for værdsættelse og gensidighed mellem borgere, personale og ledelse Individuelt ansvar Inddragelse og ejerskab Inddragelse og ejerskab Alle er ansvarlige medspillere Dvs. at bringe overvejelser, kritikpunkter og input i spil i de rette fora Handlinger Udarbejde Vision og mission for Impuls - Kursuscenter og Mødested Se gensvar på Metatema s. 22. Nedsætte arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og borgere TL udarbejder oplæg Beskrives af personalet i samarbejde med Annette Nygaard SU input via høringssvar Løbende refleksion over den overordnede ramme Åben italesættelse af handlinger og nysgerrighed på praksis Inddragelse af borger fora Ex. SU, driftsgrupper i løbende udvikling af overordnede rammer og indhold Ansvarlige Tidsperspe ktiv TL og arbejdsgruppe TL og personalet TL er ansvarlig for at sikre overordnede rammer for dialog Medio august afholdes første møde i gruppen. Gruppen arbejder til medio december. TL holder indledende møde med Anette Nygaard d. 24 juni her afklares forløbet. 6

7 1B Tematisering fra minikonferencen Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor? Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Tydelighed på Kursuscentrets ramme + indhold Værdsættelse og forståelse Afklaring af: Passer visioner til virkeligheden og Borgeres respektive behov Få lavet en virksomhedsbeskrivelse (fagligt ståsted) Mere fokus på kurser frem for drift. Ikke yderligere besparelser, hvis vi skal køre kurser. Kan vi tjene penge på folk i jobprøvninger Ønsket effekt: Metodiske overvejelser ang. kurser, f.eks. længde, indhold, overskuelighed, interesse Kulturændringer fra: noget personalet finder på til: inddragelse i processen ved ændringer/ forandringer. Proaktivitet tilbud om kurser eller kurser oprettet efter forespørgsler/behov Færdiggøre, optimere, gøre indbydende de fysiske rammer Bedre information på alle niveauer, når der bliver lavet ændringer. Diskutere metatema - skal der være et parallelunivers? Dem som har lyst til/behov for at sidde i en sofa hvordan får vi plads til dem? Kunne vi åbne Cafe Impuls for alle? Informationsmulighed, gæste-snak, samvær uden personale. Hvordan får vi kurser, der er direkte psykisk rettet i gang Åbne Impuls op, så raske også kan komme på kurser her.medføre afstigmatisering, aftabuisering, flere kursister. Det er vigtigt, at her også kommer unge. En base for de unge, som det tidligere Vindstyrke 11. 7

8 2A Gensvar fra ledelsen PR Liv i huset Tilgængelighed Imødekommenhed Se senere Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Kursuskatalog og synlig kursusplanlægning Der udsendes 2 kataloger årligt: Forårskatalog udsendes primo december og efterårskatalog udsendes primo juni Katalogerne skal tilnærmelsesvis være fyldestgørende PR vedr. IMPULS Formidle uvisiterede tilbud Individuelt ansvar At alle inkl. Socialpsykiatriens øvrige medarbejdere reklamerer for Impuls i relevante sammenhænge Søge viden på Impuls og på hjemmesiden Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Gennemgang og tilpasning af Kontor- og Kulturteamets årshjul og driftsramme i detaljer Det sikres at alle relevante samarbejdspartnere modtager kursuskataloger rettidig og i passende mængder og løbende orienteres om opdateringer på hjemmesiden. Plan udarbejdes for PR tiltag, der ligger i forlængelse af at kursuscenter og Mødested begge er uvisiterede tilbud. Planen præsenteres for Kontor- og Kulturteamet som har ansvaret for de administrative opgaver forbundet med PR TL, Kontor- og Kultur og MD TL TL indkalder til møde i juni Fra Juni til ultimo september 8

9 2B Tematisering fra minikonferencen PR Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Tilgængelighed Imødekommenhed Liv i Huset Afklaring af: - Langtidsplanlægning af kurser ½ til 1 år frem - årsplan - Intern PR - Ekstern PR Rammer for: - print af kataloger - økonomi? - distribution? - generelt hvem der gør hvad hvornår? Hvordan flere unge tiltrækkes? Ønsket Effekt: Forudsigelighed for borgerne: hvornår næste kursus/kurser starter At man kan få besked ved forespørgsler ex. Den der tager telefon skal være velinformeret om kurser, ventetider, ønsker m.m. Fokus på gentagelse af kurser - efterspørgsel = kursus der virker Synlighed/plan for, hvornår og hvordan man som borger kan komme med ideer til kurser - Hvem griber dem? Samle og videregive viden om kursusønsker Udvikling af PR vedr. kurser - lokale medier, aviser ex. Svendborg Nyt, månedlig annonce i avisen PR: brochurer/opslag om Impuls på/i Kontakt mellem mennesker, pensionistforeninger, evt. annoncer.. Kontakte SIND-bladet for deri at bringe info om Impuls. Hvordan knytter vi an til ungekontakten - som minimum præsentere os 9

10 3A Gensvar fra ledelsen Kultur Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Individuelt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Imødekommenhed Værdsættelse Tænkning og handlemåde Alle arbejder konstruktiv på at skabe en kultur, der er imødekommende og åben Ledelsen understøtter forslagene fra Minikonference som elementer til at skabe en fælles kultur: Det starter ved mig vi har et fælles ansvar for at tage imod både nye borgere og hinanden i hverdagen. At være positiv og smilende. Forslag til procedure ved rundvisning af nye borgere SU ALTID! Vigtigt at der indimellem sættes fokus på emnet derved sker forandringer gennem vores fortælling og måden, vi er sammen på. META temaet! Positiv tænkning om Impuls som: som et udviklingssted, og ikke som det var. Dagsordensættes ved p-møder og SU TL Fokus på en afstigmatiserende tilgang fokus på ressourcer og ikke sygdom Dagsordensættes ved teammøder Personalet Flytte fokus fra en personalekultur til en medarbejderkultur Ligeværdigt samvær og fælles ansvarlighed som forudsætning for den enkeltes følelse af værdifuldhed. Status over og forslag til ny mødekultur og mødekadence SU Mødestedets nuværende praksis At bryde rutiner og tænke kreativt om indhold Ledelsen foreslår at brugere og personale har dialog og justerer indholdet i Mødestedet halvårligt Personalet 10

11 3B Tematisering fra minikonferencen Kultur Huset Impuls JEG Overordnet ramme Individuelt ansvar Idéer Handler om: Imødekommenhed Værdsættelse Tænkning og handlemåde Afklaring af: Ønsket Effekt: At vide, man har Impuls, selvom man ikke benytter det Fælles ansvar at tage imod nye eller husk at hilse på (blive set) Tænk positivt, være positiv og at smile Tænke nyt: udviklingssted og ikke som det var (positiv tænkning) Fokus på mig og dig som personer ikke som sygdom. Eksempelvis jeg er ikke psykisk syg, jeg er X og har periodevis angst. Bryde rutiner fx i Mødestedet nogle laver mad, andre spiller krolf, spiller kort. Tænke på, at lave nem mad, måske få maden ude fra giver tid til andet. Rundvisninger på tidspunkter med liv i huset Sørge for, at man bliver budt velkommen, gerne af bruger og personale i kombination (gode erfaringer fra Tolbodhus) Være bedre til at servere sund mad Fælles ansvarlighed.starter ved mig.giver værdi som menneske, der er brug for mig. Medarbejdermøde for alle i drift handler om kultur. At have betydning for andre. Fælles ansvarlighed.starter ved mig.giver værdi som menneske, der er brug for mig. 11

12 4A Gensvar fra ledelsen Kurser Imødekommenhed Tilgængelighed Huset Impuls Overordnet ramme Den ønskede effekt er at borgere støttes til individuel udvikling JEG Individuelt ansvar Blive ved med at bringe idéer, viden m.m. ind i huset Handlinger Tids- og handleplan Der nedsættes en kursusplanlægningsgruppe, der har til opgave: Samle op på aktuelle input/ idéer fra minikonference og oprindelige forslag fra arbejdsgruppe i Aktuelt vurdere hvilke idéer, der skal udbydes i efterårskataloget Ansvarlige Tidsperspektiv TL Udarbejder forslag til kommissorium, tids- og handleplan samt gruppesammensæt ning Gruppen nedsættes i juni og arbejder fra august til primo december. Udarbejde et årshjul for kursusplanlægning Opsamling på kompetenceudviklingsbehov Overveje muligheder for kursusafholdelse aften/weekend Udvikle samarbejde med eksterne kursusudbydere; borgere, frivillige, sundhedsafdeling m.m. Udvikling af styringsredskab til kursusplanlægning; nye inputs fra borgere, samarbejdspartnere, indhente viden og inspiration fra lignende tilbud og nationale videnscentre Videreudvikle evalueringskoncept og anvendelse af denne i samarbejde med nuværende arbejdsgruppe Fokus på samarbejdssnitflader til Kontor og kulturgruppen i relation til PR og praktisk planlægning 12

13 4B Tematisering fra minikonferencen Kurser Huset Impuls JEG Overordnet ramme Individuelt ansvar Handler om: Tilgængelighed Imødekommenhed Plan: Fokus på gentagelse af kurser efterspørgsel = kurser der virker Mindre/ingen evalueringer på kurser især de kortvarige Opmærksomhed på, hvor motivationsarbejde t til kurser skal ligge Tidspunkt for kurser - Kun om dagen eller? Ønsket Effekt: Støtte til udvikling Nye og gamle borgere mod på at være tovholdere på kurser Bringe idéer op til nye kurser Jeg vil lave flere af de kurser, jeg har, som hurtigt bliver overtegnede Få input på Impuls, og dermed ha mere at gi af Der skal ske noget på Impuls (aktiviteter) Gentagelse af kursus m. Annemette Nygård Idéer Vigtigt, at gentage succes-emner som fx Personlig medicin, BAT, mindfullnes, NemId og man skal vide, hvornår de kommer. Krolf eftermiddag makeup-kursus, billiard/pool-turnering Bredere udbud af kurser, der gør godt for sindet (psykiatrirelevante) fx social fobi, melankoli positiv psykologi, sang/kor, mere mindfullnes, drama. Fx til etnisk madlavning (frivillige) Flere aktiviteter, hvor man skal dyrke motion, og motivere hinanden til det Flere aktiviteter for de unge Foredrag i huset. Fx på mødestedsaften Psykinfo-arrangementer på Impuls, evt. med servicering fra driftteams. - kan være med til at mindske afstanden. - kunne indgå i kursuskataloget Tydelige TRÆDESTEN. Evt. kurser, hvor jobcenter medarbejdere fortæller om mulighederne som pensionist. Foredrag: Kost og motion, Diætist. 13

14 5A Gensvar fra ledelsen Åbningstider Liv i huset Tryghed/socialt samvær Tilgængelighed Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Vi anerkender det, af borgere påpegede, store behov for et lettilgængeligt tilbud. Vi anerkender desuden det sociale samværs store betydning i understøttelsen af den enkeltes recoveryproces. Derfor er følgende ændringer besluttet: Al deltagelse i Mødested og kursusaktivitet er uvisiteret. Det betyder at alle interesserede borgere i Svendborg Kommune har adgang til Kurser og Mødestedet. Individuelt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Ajourføring af hjemmeside og pjecer. Udsendes bredt og tages med i PR planlægningen TL og Kontor- og Kulturteam Juni-august Café Impuls er åben for alle i dennes åbningstid. Afklaring af åbningstider på Café Impuls Cafe Team og TL Juni-august Mødestedet er åbent for alle i de nuværende åbningstider og der tilstræbes få aflysninger. Interesserede borger, der efterspørger kurser, kan henvende sig i skranken ved Kontor og Kulturteamet. Afklaring af åbningstider og betjening Kontor- og Kulturteam og TL Juni-august Medarbejdere i driftsgrupper er visiteret fra Social Fagligt Center. Medarbejdere har særlige medarbejdergoder i forhold til anvendelse af faciliteter på Impuls. 14

15 5B Tematisering fra minikonferencen Åbningstider Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Liv i huset Tryghed/socialt samvær Plan: Tydelig udmelding på, hvad der er tilladt ift. brug af Impuls Ønsket Effekt: Nada-café (tages ud af mødestedstiden) Vigtigt, at der er åbent (ikke for mange lukkedage) Åbenhed: 8-20 adgang Tilgængelighed Værestedet skal være der hele dagen - Ønske om, at alle brugere kan komme hele dagen. Flere timer i værestedet Mødestedet har samme åbningstid som nu, med to personaler tilknyttet Café åben for alle, som vil benytte den (måske med åbningstid på, hvornår man kan købe noget) Ønske om, at alle brugere kan komme hele dagen 15

16 6A Gensvar fra ledelsen Liv i huset Åbningstider Socialt samvær Deltagelse Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Den helt overordnede forudsætning for Liv i huset er eksistensen af attraktive og udviklende kursustilbud, arbejdspladser og muligheden for socialt samvær. Vi understøtter minikonferencens mange idéer omkring styrkelse af fællesskab og liv i huset. Individuelt ansvar Alle har et medansvar for at skabe synligt liv og god stemning i Cafe Impuls. Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv SU gennemgår Minikonferencens idéer mhp. fælles handlinger/holdninger og iværksættelse af tiltag. TL dagsordensætter På de kommende SU møder. Første møde d. 26. juni 16

17 6B Tematisering fra minikonferencen Liv i huset Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Åbningstider Socialt samvær Deltagelse Afklaring af: Hvem må komme hvornår, til hvad og hvordan? Skal være tydeligt for alle Afklaring af forskellige måder at blive visiteret på hurtigere forløb bevarer motivationen Ønsket Effekt: Afstigmatisering, aftabuisering, flere kursister. Den onde cirkel mangel på liv i dagtimerne medføre så gider jeg ikke komme. Handling: Jeg kommer, andre kommer, vi mødes Forbud mod lokale kaffemaskiner!! At nyde sin kaffe i cafeen skaber liv i cafeen og meningsfyldt arbejde. Vi kunne være en gruppe mennesker, der på skift er i stuen udenfor mødestedstiden, for at skabe liv Åbne Impuls op så raske også kan komme Spise sammen med personalet Borgere som værter/værtinder - formiddag for mødesteds folk Cafémedarbejdere (fx) Kom op og brug muligheder for at træne motionsfaciliteter/krolf. Alle ansatte/brugere/pårørende kan spise eller drikke kaffe i Cafe Impuls fx myndighed, Skovsbovej, Bostøtte. Det skaber liv. Jeg skal sparke mig selv i røven Være med til at gøre café-området hyggeligt Leje lokaler ud til arrangementer eller møder. Servicering fra bl.a. køkken/cafe gruppen medfører at der skabes liv og medfører arbejdsopgaver og dermed arbejdsglæde Hjælpe med at udbringe budskabet om, hvornår man må være i huset, så der kommer flere Manglende tilbud om kørsel gør, at nogle borgere har svært ved at komme til kurser samt i Mødestedet. Evt. oprette endnu en 103 stilling som chauffør Net-café > netværk Åbne Impuls op for fysisk handicappede. Det ville skabe noget liv i huset. Brugerstyret Cafe, der har åbent hver dag for alle! Kan også bruges af samarbejdsparter. Større åbenhed overfor ikke psykisk syge kan benytte tilbudet fremme afstigmatisering og fremme inklusion 17

18 7A Gensvar fra ledelsen Brug af kompetencer Personale Borgere Frivillige Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Vi anerkender at der er sket en vækst i antallet af borgere visiteret til driftsgrupperne og at dette er en nødvendig forudsætning for at Impuls kan drives. Vi anerkender, at der har været anvendt en del personaleressourcer og borgerressourcer i udviklingen af kurser, som endnu ikke har været gennemført pga. manglende tilmeldinger. Individue lt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Skærpet fokus på hvilke arbejdsopgaver, der med fordel kan løses i 103 regi. Dette øger ligeværd og styrker følelsen af at man er værdsat. Fortsat fokus på udvikling af kurser og genopslag af allerede udbudte kurser, hvor det er relevant for målgr. Ting tager tid. TL, personalet, borgere i driften Juni 2014, drøftelser vedr. efterårets kurser og den forslåede prøvehandling sættes på dagsorden. Processen med tydeliggørelsen køre frem til november. Meningsfuldhed Værdsættelse Vi anerkender behovet for en tydeliggørelse mellem ressourceforbrug i kursuscentret og driftsgrupper. I driftsgrupperne fungerer teamlederne som kontaktpersoner. Tydeliggørelsen sker via: - ledelsesmæssige vurderinger - hvor ser personalet selv mulighederne for afholdelse af relevante kurser - hvad ser andre af muligheder Eksempel på prøvehandling: Personalet afholder kurser med hensyntagende til driftsdelen, og at der som minimum løbende afholdes 1-2 kurser pr. ansatte. Dette er i samarbejde med kursusudvalget Personaleressourceforbruget i Mødestedet er uændret. Vi foreslår, at der frigøres ressourcer fra Mødestedet ved brug af frivillige. 18

19 TL og personalet Vi anerkender også kompetenceslip, da personalet er overgået til helt nye typer af opgaver som teamleder og kursusafholdere. Der er ønsket om en overordnet ramme med tydelig fordeling af ressourcer i forhold til drift, kurser og mødested Kompetenceudviklingen på Impuls vil spille sammen med Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi Fokus på det fremadrettede behov hos målgruppen Vi vil på sigt have mere fokus på fleksible arbejdstider ift. afholdelse af kurser og som teamleder i driften. Eksempelvis vil brugen af frivillige i mødestedet skabe muligheder for afholdelse af kurser på andre tidspunkter Medio august, TL kontakt og samarbejde med frivillige Arbejdstidsplanen revurderes i september og løbende. 19

20 7B Tematisering fra minikonferencen Brug af kompetencer Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Personale Borgere Frivillige Netværk Meningsfuldhed Værdsættelse Plan: Definition af personalets rolle: - Hvad kan vi? - Fordeling mellem kurser, drift & mødested - fagligt fokus Mange borgere med forskellige kompetencer, Mange ansatte med forskellige kompetencer sættes i spil Brug frivillige - men det kræver ressourcer (tid, økonomi) - hvad må de? Ønsket Effekt: Tydelighed i opgaveløsningen og faglig pejling Mere støtte til borgere som gerne vil være med til at udbyde kurser eller selv udbyde kurser Brug af frivillige! Det ville give nogle flere muligheder Lægge opgaver fra mig, som passer med kunnen, kompetencer og behov hos borgeren (afgivelse af magt og tage magten) Bruge mine ressourcer i driften af Impuls Vil øge ligeværd og styrke følelsen af, at man er værdsat Finde kursusledere blandt studerende, pensionister, psykologstuderende Mødestedet: Gæstekok, brugerne laver maden uden personale. Kun fantasien sætter grænser. Netværksskabende aktiviteter for unge ikke arbejdsrelaterede Hvad betyder manglende kontaktpersonfunktion? 20

21 Oversigt over tidsrummet for tiltagene i gensvaret til Spotevalueringen på Impuls Indsats Retning pejling Tid Juni Juli august september oktober november december Januar 15 Februar 15 F Kultur Liv i huset Åbningstider PR Kurser F Brug af kompetencer F F = forberedende møde 21

22 Svar på Metatema Ro og liv som forudsætning for recovery Trædesten 22

23 Bilag 2: Tematisering af fortællinger fra spørgeskemaet Oversigt over betydningsfulde temaer fra Spørgeskemaer 23

24 Socialt samvær mangel på liv 24

25 Meningsfuldhed Ressourcespild 25

26 Imødekommenhed manglende imødekommenhed 26

27 Følelsen af at være værdsat afmagt og mangel på ligeværd 27

28 Tilgængelighed mangel på tilgængelighed 28

29 Fysiske rammer ombygning 29

30 Metatema stuen/hjem og udviklingssted 30

31 Bilag 3: udsnit af gode og mindre gode fortællinger 31

32 32

33 33

34 34

35 Bilag 4: Invitation til Minikonferencen 35

36 Bilag 5: Spørgeskema SPOT-evaluering af IMPULS for perioden Kære deltager i SPOT- evalueringen. Dette er en vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet i forbindelse med evaluering af IMPULS Kursuscenter og Mødested år 1. Vi takker på forhånd for dit bidrag. Hvad er SPOT evaluering? SPOT evaluering undersøger en konkret praksis, og resultaterne egner sig til hurtige kvalitetsforbedringer. (Konceptet er udarbejdet af Senior Konsulent Knud Ramian.) Vi ønsker at samle eksempler på god og mindre god kvalitet, så vi kan se: Hvor er vi gode? Hvor kan vi blive bedre? Eksemplerne anonymiseres, tematiseres og drøftes på en minikonference d. 26. marts 2014 kl på IMPULS. Ud fra temaerne finder vi mulige tiltag til kvalitetsforbedringer, som kan iværksættes af borger, kursist, medarbejder, ansat, ledelse på Impuls eller andre steder i Socialpsykiatrien - fx. indenforen måned. Vi ønsker at undersøge: Hvordan er det (har det været) for dig at komme / være / bruge / deltage / arbejde / samarbejde på/med IMPULS? Hvordan gør du? Du modtager et spørgeskema, som kan besvares frem til Under hvert spørgsmål kan du komme med 1-3 eksempler på god kvalitet og 1-3 eksempler på mindre god kvalitet, som lægger op til forbedring. Du har herudover mulighed for at skrive andre tanker på siden: Andet, du gerne vil fortælle?. Denne del indgår ikke i SPOT evalueringen, men vil blive sammenfattet til en anderledes fortælling af evalueringsgruppen og overbragt ledelsen. Undlad at angive navne på personer i dine fortællinger. Dine fortællinger skal referere til erfaringer og ikke til meninger. Det, der virker, er de konkrete eksempler på, hvad man har oplevet. Alle fortællinger er nyttige for os i det videre arbejde. Det tager formodentlig min. at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, du vil afsætte den tid, som du har behov for. En delvis besvarelse er også velkommen. Har du brug for hjælp? Henvend dig enten til nogle i dit netværk eller din kontaktperson på Impuls, Bostøtten, Skovsbovej m.fl. Kontor & Kulturgruppen på Impuls vil også være behjælpelige med at vejlede dig. Hvem deltager i SPOT evalueringen? Alle borgere, der har eller har haft tilknytning til kursuscenter, driftsgrupper og mødested i 2013 til dags dato, ansatte på Impuls Kursuscenter og Mødested, SKP er, alle medlemmer af arbejdsgrupperne i efteråret 2012 samt afdelingsledere i socialpsykiatrien. Hvem deltager i Minikonferencen? Fra IMPULS deltager 3 medarbejdere fra hvert driftsteam, 6 kursister, 6 borgere fra mødestedet, personalegruppen og daglig leder. Desuden deltager 2 SKP er, daglig leder af Bostøtten, leder af Skovsbovej/Høje Bøgevej, Centerleder, Konsulent samt 6 eksternt ansatte fra arbejdsgrupperne. Aflevering af besvaret spørgeskema. Send din besvarelse til IMPULS eller aflever den i postkassen i entreen på IMPULS. Du kan også på vores hjemmeside finde det elektroniske spørgeskema og maile besvarelsen til som er en lukket evalueringspostkasse. Alle besvarelser anonymiseres. Deadline er den 7. marts 2014 Med venlig hilsen Evalueringsgruppen Poul Martin Poulsen, Iben Utoft, Mette Christensen, Mette Dubert, Helle Bødker IMPULS Kursuscenter og Mødested, Skovbrynet 1C, 5700 Svendborg, Tlf.:

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere