Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014"

Transkript

1 Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Evaluering af Impuls 1. leveår... 3 Metode og læsevejledning... 3 Valg af SPOT evaluering... 3 Tematisering af spørgeskema... 3 Sammenskrivning af gruppearbejdet fra Minikonferencen... 4 Evalueringsgruppen... 4 Efterskrift... 4 Læsevejledning af gensvar fra ledelsen... 5 Bilag 1: Gensvar fra ledelsen og tematisering af udsagn fra Minikonferencen... 6 Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor?... 6 PR... 8 Kultur Kurser Åbnings-tider Liv i huset Brug af kompe- tencer Oversigt over tidsrummet for tiltagene i gensvaret til Spotevalueringen på Impuls Svar på Metatema Bilag 2: Tematisering af fortællinger fra spørgeskemaet Oversigt over betydningsfulde temaer fra Spørgeskemaer Socialt samvær mangel på liv Meningsfuldhed Ressourcespild Imødekommenhed manglende imødekommenhed Følelsen af at være værdsat afmagt og mangel på ligeværd Tilgængelighed mangel på tilgængelighed Fysiske rammer ombygning Metatema stuen/hjem og udviklingssted Bilag 3: udsnit af gode og mindre gode fortællinger Bilag 4: Invitation til Minikonferencen Bilag 5: Spørgeskema

3 Evaluering af Impuls 1. leveår I forsommeren 2012 besluttede ledelsen i Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune, at aktivitets- og værestedet Holbølls Minde Centret skulle forandres, og det resulterede i, at Impuls Kursuscenter og Mødested 1. januar 2013 slog dørene op. Kursuscentret skulle drives af driftsgrupper med borgere som medarbejdere, og kurser skulle udbydes af både det interne personale på Impuls, kollegaerne i de andre tilbud i Socialpsykiatrien samt de borgere, som måtte have lyst til det. Mødestedet skulle drives af personalet på Impuls med ugentlig tilførsel af eksterne timer fra Støtte og Kontakt person-ordningen. Tanken var på denne måde at skabe trædesten ind i huset for nye borgere. Kursuscenter og Mødested blev fra start adskilt via visitation til det ene tilbud med drift og kurser og uvisiteret til Mødestedet, samt gennem adskilte åbningstider. Det har i 1. kvartal 2014 ændret sig til, at der d.d. kun er visitation til deltagelse i driftsgrupper. For at igangsætte udviklingsarbejdet blev en styregruppe med brugere, ansatte og ledelse nedsat, og der blev dannet 4 arbejdsgrupper bestående af brugere og internt og eksternt personale. En implementeringsgruppe tog over, da styregruppen havde udført sit arbejde. En del af implementeringsgruppens kommissorium var at forestå en evaluering. Evalueringen er gennemført i 1. kvartal 2014, hvor Impuls Kursuscenter og Mødested har været i gang i godt et år. Deltagerkredsen for evalueringen har været borgere, som har været eller fortsat er tilknyttet Impuls Kursuscenter eller Mødested gennem 2013, ansatte på Impuls, 2 Støtte og kantaktpersoner, eksterne ansatte som har deltaget i arbejdsgrupperne samt ledergruppen i Socialpsykiatrien. I Minikonferencen blev et repræsentativt udsnit fra deltagerkredsen inviteret. Metode og læsevejledning Valg af SPOT evaluering SPOT evaluering 1, som metode, blev valgt, da den vægter fortællingen og en handlingsorienteret dialog på en Minikonference. Denne metode skaber et godt afsæt for at kunne bruge evalueringens resultater med det samme. Se bilag 5: Spørgeskema og bilag 4: invitation til Minikonference. Fokus er på 3 eksempler på oplevelser, der er gode og 3 eksempler på oplevelser, der kunne have været bedre. Hypotesen er, at de enkelte respondenter udvælger de udsagn, som ligger dem mest på sinde, og at man gennem mængden af fortællinger får indkredset de væsentligste temaer. Disse temaer ligger til grund for dialogen på Minikonferencen. Den samme logik gentages på Minikonferencen - dvs. at grupperne vælger at tale om det, der er vigtigst her og nu, og som derfor vil være de vigtigste områder at tænke ind i den fortsatte udvikling. Evalueringsgruppen vurderer, at 70 personer har modtaget et spørgeskema, hvoraf 56 spørgeskemaer kom retur indeholdende 256 fortællinger og udsagn. Heraf omhandlede 139 det gode, og 91 det, som kunne have været bedre. Muligheden for at skrive Andet gav 26 udsagn. Alle fortællingerne er overgivet til ledelsen og andre kan rekvirere dem på Impuls Kursuscenter og Mødested eller tryk her, hvis det er en elektronisk udgave af rapporten, som du sidder med i hånden. Tematisering af spørgeskema Temaerne fra spørgeskemaerne fremkom ved grundig gennemgang af fortællingerne og indgående drøftelse af, hvad fortællingerne indeholdt. Det var en tidskrævende og frugtbar proces, hvor fokus var på at lade data fortælle. 1 Metoden er udviklet af Knud Ramian og er en af metoderne under Research Light tilgangen: 3

4 Ekstra-arket i Spotevalueringen gav respondenterne mulighed for at anføre Andet som lå dem på sinde. Materialet indgår som bekendtgjort ikke i selve evalueringen. Evalueringsgruppen vurderer, at udsagnene er repræsenteret i de medtagne temaer og i dialogen på Minikonferencen. Sammenskrivning af gruppearbejdet fra Minikonferencen På Minikonferencen blev temaerne fra evalueringen præsenteret. Dagen forløb herefter med et gruppearbejde, som omhandlede Hvad jeg selv kan gøre og et andet gruppearbejde med fokus på Hvad Impuls Kursuscenter og Mødested kan gøre. Det gav gode drøftelser i grupperne og det resulterede i 110 udsagn på post-it. Til fælles vidensdeling blev dagen afrundet i plenum med resumé fra hver gruppe. Evalueringsgruppen har efterfølgende indsat alle de uredigerede udsagn under overskrifterne Huset Impuls overordnet ramme eller under Jeg Individuelt ansvar jf. gruppearbejdets 2 dele se bilag 1. Udsagnene giver bud på, hvad der kan arbejdes med af udviklingsrettede tiltag. Evalueringsgruppen har samtidig ønsket at trække tråde tilbage til tematiseringen af spørgeskemaerne (bilag 2) under overskriften i venstre kolonne Det handler om for at bevare den røde tråd. Her har evalueringsgruppen samtidig tilføjet enkelte nye overskrifter, som fremkom i bearbejdningen. Til sidst har evalueringsgruppen rubriceret udsagnene i overordnede temaer, som står med blåt i øverste venstre hjørne mhp. at opnå et større overblik: 1. Retning/pejling hvad vil vi og hvorfor 2. PR 3. Kultur 4. Kurser 5. Åbningstider 6. Liv i huset 7. Brug af kompetencer De 110 udsagn indeholdt også mange ønsker for fremtiden. De er samlet i kolonnen Ideer i højre side som inspirationsmateriale. Ledelsens gensvar præsenteres på et møde d. 10. juni 2014 hvor borgere og ansatte på Impuls er inviteret. Gensvaret indsættes i rapporten efterfølgende med henblik på at sikre den røde tråd og gøre rapporten læsbar. Evalueringsgruppen SPOT evalueringen og denne rapport er udarbejdet af: Iben Utoft, Poul Martin Poulsen, Helle Bødker Hansen, Mette Christensen & Mette Dubert Efterskrift Evalueringsgruppen medgiver ledelsen følgende kommentarer, som er opstået i processen med sammenskrivning: Vi læser, at det kan være svært at ændre noget, man kender og er glad for, til noget helt nyt. Det nye er eller kan virke ubrugeligt for nogle og for andre, er det straks det rigtige. Det fremkomne Metatema IMPULS...stue/hjem overfor udviklingssted (bilag 2 s. 19)synes at understrege behovet for tydelighed af, hvad Impuls er sat i verden for. Det sætter fokus på spændingsfeltet mellem, hvordan det plejer at være og ledelsens ønske om forandring til et center med driftsgrupper, kurser og tydeligt adskilt Mødested. Vi opfordrer ledelsen til at forholde sig til alle evalueringens temaer i bilag 1 og til at lade sig inspirere af temaerne, der sprang ud af spørgeskemaerne i bilag 2 herunder læsning af alle fortællingerne. 4

5 Det er vigtigt at understrege, at denne evalueringsform har fokus på toppene dvs. tematiseringen, som er kommet ud fra spørgeskemaerne og fra Minikonferencen. Det kan for nogle være enkelt at gå til og for andre kan mellemregningerne mangle her kan læsning af alle fortællingerne måske være en fordel. Vi håber på, at SPOT evalueringens resultater kan danne et frugtbart fundament for fortsat udvikling af Impuls Kursuscenter og Mødested i et samarbejde mellem borgere, personale og ledelse. Læsevejledning af gensvar fra ledelsen Hele SPOT-evalueringen har det formål, at vi sammen får fokus på, hvad der fremadrettet er vigtigt for udviklingen af tilbuddet IMPULS. På de følgende sider og før hver beskrivelse af de 7 temaer fra minikonferencen kan du læse ledelsens gensvar på de enkelte temaer og den overordnede ramme. Udover gensvaret indeholder hvert tema/emne også svar på handling og tidsperspektiv. Jeg har til sidst i gensvaret tilladt mig at komme med et muligt gensvar på meta-temaet den kan være med til at komme i dialog om, hvorfor netop DU benytter Impuls, og hvor er du på vej hen i DIT liv? Hvad skal Impuls understøtte for at skabe håb i din proces, at få et liv med meningsfuldt indhold og samvær med andre din recovery proces. Ledelsens gensvar blev præsenteret for alle på Impuls Kursuscenter og Mødested tirsdag 10. juni Der er udarbejdet en samlet oversigt over tidsplan for hvert tema. Endnu engang tak til alle for input/bidrag til evalueringen og dermed denne rapport. Tine Lund. 5

6 Bilag 1: Gensvar fra ledelsen og tematisering af udsagn fra Minikonferencen 1A Gensvar fra ledelsen Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor? Tydelighed på Kursuscentrets ramme + indhold Værdsættelse og forståelse Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Tydelighed skabes ved Attraktive kursustilbud, attraktive jobs i driftsgrupper og attraktivt mødested som overordnet forudsætning for liv i huset Udarbejde ramme for fælles fagligt ståsted vedr. driftsgrupper og kurser med interesse- og udviklings baseret indhold. Fokus på Kulturen i huset Ejerskab og fælles forståelse for den overordnede ramme danner udgangspunkt for værdsættelse og gensidighed mellem borgere, personale og ledelse Individuelt ansvar Inddragelse og ejerskab Inddragelse og ejerskab Alle er ansvarlige medspillere Dvs. at bringe overvejelser, kritikpunkter og input i spil i de rette fora Handlinger Udarbejde Vision og mission for Impuls - Kursuscenter og Mødested Se gensvar på Metatema s. 22. Nedsætte arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og borgere TL udarbejder oplæg Beskrives af personalet i samarbejde med Annette Nygaard SU input via høringssvar Løbende refleksion over den overordnede ramme Åben italesættelse af handlinger og nysgerrighed på praksis Inddragelse af borger fora Ex. SU, driftsgrupper i løbende udvikling af overordnede rammer og indhold Ansvarlige Tidsperspe ktiv TL og arbejdsgruppe TL og personalet TL er ansvarlig for at sikre overordnede rammer for dialog Medio august afholdes første møde i gruppen. Gruppen arbejder til medio december. TL holder indledende møde med Anette Nygaard d. 24 juni her afklares forløbet. 6

7 1B Tematisering fra minikonferencen Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor? Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Tydelighed på Kursuscentrets ramme + indhold Værdsættelse og forståelse Afklaring af: Passer visioner til virkeligheden og Borgeres respektive behov Få lavet en virksomhedsbeskrivelse (fagligt ståsted) Mere fokus på kurser frem for drift. Ikke yderligere besparelser, hvis vi skal køre kurser. Kan vi tjene penge på folk i jobprøvninger Ønsket effekt: Metodiske overvejelser ang. kurser, f.eks. længde, indhold, overskuelighed, interesse Kulturændringer fra: noget personalet finder på til: inddragelse i processen ved ændringer/ forandringer. Proaktivitet tilbud om kurser eller kurser oprettet efter forespørgsler/behov Færdiggøre, optimere, gøre indbydende de fysiske rammer Bedre information på alle niveauer, når der bliver lavet ændringer. Diskutere metatema - skal der være et parallelunivers? Dem som har lyst til/behov for at sidde i en sofa hvordan får vi plads til dem? Kunne vi åbne Cafe Impuls for alle? Informationsmulighed, gæste-snak, samvær uden personale. Hvordan får vi kurser, der er direkte psykisk rettet i gang Åbne Impuls op, så raske også kan komme på kurser her.medføre afstigmatisering, aftabuisering, flere kursister. Det er vigtigt, at her også kommer unge. En base for de unge, som det tidligere Vindstyrke 11. 7

8 2A Gensvar fra ledelsen PR Liv i huset Tilgængelighed Imødekommenhed Se senere Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Kursuskatalog og synlig kursusplanlægning Der udsendes 2 kataloger årligt: Forårskatalog udsendes primo december og efterårskatalog udsendes primo juni Katalogerne skal tilnærmelsesvis være fyldestgørende PR vedr. IMPULS Formidle uvisiterede tilbud Individuelt ansvar At alle inkl. Socialpsykiatriens øvrige medarbejdere reklamerer for Impuls i relevante sammenhænge Søge viden på Impuls og på hjemmesiden Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Gennemgang og tilpasning af Kontor- og Kulturteamets årshjul og driftsramme i detaljer Det sikres at alle relevante samarbejdspartnere modtager kursuskataloger rettidig og i passende mængder og løbende orienteres om opdateringer på hjemmesiden. Plan udarbejdes for PR tiltag, der ligger i forlængelse af at kursuscenter og Mødested begge er uvisiterede tilbud. Planen præsenteres for Kontor- og Kulturteamet som har ansvaret for de administrative opgaver forbundet med PR TL, Kontor- og Kultur og MD TL TL indkalder til møde i juni Fra Juni til ultimo september 8

9 2B Tematisering fra minikonferencen PR Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Tilgængelighed Imødekommenhed Liv i Huset Afklaring af: - Langtidsplanlægning af kurser ½ til 1 år frem - årsplan - Intern PR - Ekstern PR Rammer for: - print af kataloger - økonomi? - distribution? - generelt hvem der gør hvad hvornår? Hvordan flere unge tiltrækkes? Ønsket Effekt: Forudsigelighed for borgerne: hvornår næste kursus/kurser starter At man kan få besked ved forespørgsler ex. Den der tager telefon skal være velinformeret om kurser, ventetider, ønsker m.m. Fokus på gentagelse af kurser - efterspørgsel = kursus der virker Synlighed/plan for, hvornår og hvordan man som borger kan komme med ideer til kurser - Hvem griber dem? Samle og videregive viden om kursusønsker Udvikling af PR vedr. kurser - lokale medier, aviser ex. Svendborg Nyt, månedlig annonce i avisen PR: brochurer/opslag om Impuls på/i Kontakt mellem mennesker, pensionistforeninger, evt. annoncer.. Kontakte SIND-bladet for deri at bringe info om Impuls. Hvordan knytter vi an til ungekontakten - som minimum præsentere os 9

10 3A Gensvar fra ledelsen Kultur Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Individuelt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Imødekommenhed Værdsættelse Tænkning og handlemåde Alle arbejder konstruktiv på at skabe en kultur, der er imødekommende og åben Ledelsen understøtter forslagene fra Minikonference som elementer til at skabe en fælles kultur: Det starter ved mig vi har et fælles ansvar for at tage imod både nye borgere og hinanden i hverdagen. At være positiv og smilende. Forslag til procedure ved rundvisning af nye borgere SU ALTID! Vigtigt at der indimellem sættes fokus på emnet derved sker forandringer gennem vores fortælling og måden, vi er sammen på. META temaet! Positiv tænkning om Impuls som: som et udviklingssted, og ikke som det var. Dagsordensættes ved p-møder og SU TL Fokus på en afstigmatiserende tilgang fokus på ressourcer og ikke sygdom Dagsordensættes ved teammøder Personalet Flytte fokus fra en personalekultur til en medarbejderkultur Ligeværdigt samvær og fælles ansvarlighed som forudsætning for den enkeltes følelse af værdifuldhed. Status over og forslag til ny mødekultur og mødekadence SU Mødestedets nuværende praksis At bryde rutiner og tænke kreativt om indhold Ledelsen foreslår at brugere og personale har dialog og justerer indholdet i Mødestedet halvårligt Personalet 10

11 3B Tematisering fra minikonferencen Kultur Huset Impuls JEG Overordnet ramme Individuelt ansvar Idéer Handler om: Imødekommenhed Værdsættelse Tænkning og handlemåde Afklaring af: Ønsket Effekt: At vide, man har Impuls, selvom man ikke benytter det Fælles ansvar at tage imod nye eller husk at hilse på (blive set) Tænk positivt, være positiv og at smile Tænke nyt: udviklingssted og ikke som det var (positiv tænkning) Fokus på mig og dig som personer ikke som sygdom. Eksempelvis jeg er ikke psykisk syg, jeg er X og har periodevis angst. Bryde rutiner fx i Mødestedet nogle laver mad, andre spiller krolf, spiller kort. Tænke på, at lave nem mad, måske få maden ude fra giver tid til andet. Rundvisninger på tidspunkter med liv i huset Sørge for, at man bliver budt velkommen, gerne af bruger og personale i kombination (gode erfaringer fra Tolbodhus) Være bedre til at servere sund mad Fælles ansvarlighed.starter ved mig.giver værdi som menneske, der er brug for mig. Medarbejdermøde for alle i drift handler om kultur. At have betydning for andre. Fælles ansvarlighed.starter ved mig.giver værdi som menneske, der er brug for mig. 11

12 4A Gensvar fra ledelsen Kurser Imødekommenhed Tilgængelighed Huset Impuls Overordnet ramme Den ønskede effekt er at borgere støttes til individuel udvikling JEG Individuelt ansvar Blive ved med at bringe idéer, viden m.m. ind i huset Handlinger Tids- og handleplan Der nedsættes en kursusplanlægningsgruppe, der har til opgave: Samle op på aktuelle input/ idéer fra minikonference og oprindelige forslag fra arbejdsgruppe i Aktuelt vurdere hvilke idéer, der skal udbydes i efterårskataloget Ansvarlige Tidsperspektiv TL Udarbejder forslag til kommissorium, tids- og handleplan samt gruppesammensæt ning Gruppen nedsættes i juni og arbejder fra august til primo december. Udarbejde et årshjul for kursusplanlægning Opsamling på kompetenceudviklingsbehov Overveje muligheder for kursusafholdelse aften/weekend Udvikle samarbejde med eksterne kursusudbydere; borgere, frivillige, sundhedsafdeling m.m. Udvikling af styringsredskab til kursusplanlægning; nye inputs fra borgere, samarbejdspartnere, indhente viden og inspiration fra lignende tilbud og nationale videnscentre Videreudvikle evalueringskoncept og anvendelse af denne i samarbejde med nuværende arbejdsgruppe Fokus på samarbejdssnitflader til Kontor og kulturgruppen i relation til PR og praktisk planlægning 12

13 4B Tematisering fra minikonferencen Kurser Huset Impuls JEG Overordnet ramme Individuelt ansvar Handler om: Tilgængelighed Imødekommenhed Plan: Fokus på gentagelse af kurser efterspørgsel = kurser der virker Mindre/ingen evalueringer på kurser især de kortvarige Opmærksomhed på, hvor motivationsarbejde t til kurser skal ligge Tidspunkt for kurser - Kun om dagen eller? Ønsket Effekt: Støtte til udvikling Nye og gamle borgere mod på at være tovholdere på kurser Bringe idéer op til nye kurser Jeg vil lave flere af de kurser, jeg har, som hurtigt bliver overtegnede Få input på Impuls, og dermed ha mere at gi af Der skal ske noget på Impuls (aktiviteter) Gentagelse af kursus m. Annemette Nygård Idéer Vigtigt, at gentage succes-emner som fx Personlig medicin, BAT, mindfullnes, NemId og man skal vide, hvornår de kommer. Krolf eftermiddag makeup-kursus, billiard/pool-turnering Bredere udbud af kurser, der gør godt for sindet (psykiatrirelevante) fx social fobi, melankoli positiv psykologi, sang/kor, mere mindfullnes, drama. Fx til etnisk madlavning (frivillige) Flere aktiviteter, hvor man skal dyrke motion, og motivere hinanden til det Flere aktiviteter for de unge Foredrag i huset. Fx på mødestedsaften Psykinfo-arrangementer på Impuls, evt. med servicering fra driftteams. - kan være med til at mindske afstanden. - kunne indgå i kursuskataloget Tydelige TRÆDESTEN. Evt. kurser, hvor jobcenter medarbejdere fortæller om mulighederne som pensionist. Foredrag: Kost og motion, Diætist. 13

14 5A Gensvar fra ledelsen Åbningstider Liv i huset Tryghed/socialt samvær Tilgængelighed Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Vi anerkender det, af borgere påpegede, store behov for et lettilgængeligt tilbud. Vi anerkender desuden det sociale samværs store betydning i understøttelsen af den enkeltes recoveryproces. Derfor er følgende ændringer besluttet: Al deltagelse i Mødested og kursusaktivitet er uvisiteret. Det betyder at alle interesserede borgere i Svendborg Kommune har adgang til Kurser og Mødestedet. Individuelt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Ajourføring af hjemmeside og pjecer. Udsendes bredt og tages med i PR planlægningen TL og Kontor- og Kulturteam Juni-august Café Impuls er åben for alle i dennes åbningstid. Afklaring af åbningstider på Café Impuls Cafe Team og TL Juni-august Mødestedet er åbent for alle i de nuværende åbningstider og der tilstræbes få aflysninger. Interesserede borger, der efterspørger kurser, kan henvende sig i skranken ved Kontor og Kulturteamet. Afklaring af åbningstider og betjening Kontor- og Kulturteam og TL Juni-august Medarbejdere i driftsgrupper er visiteret fra Social Fagligt Center. Medarbejdere har særlige medarbejdergoder i forhold til anvendelse af faciliteter på Impuls. 14

15 5B Tematisering fra minikonferencen Åbningstider Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Liv i huset Tryghed/socialt samvær Plan: Tydelig udmelding på, hvad der er tilladt ift. brug af Impuls Ønsket Effekt: Nada-café (tages ud af mødestedstiden) Vigtigt, at der er åbent (ikke for mange lukkedage) Åbenhed: 8-20 adgang Tilgængelighed Værestedet skal være der hele dagen - Ønske om, at alle brugere kan komme hele dagen. Flere timer i værestedet Mødestedet har samme åbningstid som nu, med to personaler tilknyttet Café åben for alle, som vil benytte den (måske med åbningstid på, hvornår man kan købe noget) Ønske om, at alle brugere kan komme hele dagen 15

16 6A Gensvar fra ledelsen Liv i huset Åbningstider Socialt samvær Deltagelse Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Den helt overordnede forudsætning for Liv i huset er eksistensen af attraktive og udviklende kursustilbud, arbejdspladser og muligheden for socialt samvær. Vi understøtter minikonferencens mange idéer omkring styrkelse af fællesskab og liv i huset. Individuelt ansvar Alle har et medansvar for at skabe synligt liv og god stemning i Cafe Impuls. Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv SU gennemgår Minikonferencens idéer mhp. fælles handlinger/holdninger og iværksættelse af tiltag. TL dagsordensætter På de kommende SU møder. Første møde d. 26. juni 16

17 6B Tematisering fra minikonferencen Liv i huset Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Åbningstider Socialt samvær Deltagelse Afklaring af: Hvem må komme hvornår, til hvad og hvordan? Skal være tydeligt for alle Afklaring af forskellige måder at blive visiteret på hurtigere forløb bevarer motivationen Ønsket Effekt: Afstigmatisering, aftabuisering, flere kursister. Den onde cirkel mangel på liv i dagtimerne medføre så gider jeg ikke komme. Handling: Jeg kommer, andre kommer, vi mødes Forbud mod lokale kaffemaskiner!! At nyde sin kaffe i cafeen skaber liv i cafeen og meningsfyldt arbejde. Vi kunne være en gruppe mennesker, der på skift er i stuen udenfor mødestedstiden, for at skabe liv Åbne Impuls op så raske også kan komme Spise sammen med personalet Borgere som værter/værtinder - formiddag for mødesteds folk Cafémedarbejdere (fx) Kom op og brug muligheder for at træne motionsfaciliteter/krolf. Alle ansatte/brugere/pårørende kan spise eller drikke kaffe i Cafe Impuls fx myndighed, Skovsbovej, Bostøtte. Det skaber liv. Jeg skal sparke mig selv i røven Være med til at gøre café-området hyggeligt Leje lokaler ud til arrangementer eller møder. Servicering fra bl.a. køkken/cafe gruppen medfører at der skabes liv og medfører arbejdsopgaver og dermed arbejdsglæde Hjælpe med at udbringe budskabet om, hvornår man må være i huset, så der kommer flere Manglende tilbud om kørsel gør, at nogle borgere har svært ved at komme til kurser samt i Mødestedet. Evt. oprette endnu en 103 stilling som chauffør Net-café > netværk Åbne Impuls op for fysisk handicappede. Det ville skabe noget liv i huset. Brugerstyret Cafe, der har åbent hver dag for alle! Kan også bruges af samarbejdsparter. Større åbenhed overfor ikke psykisk syge kan benytte tilbudet fremme afstigmatisering og fremme inklusion 17

18 7A Gensvar fra ledelsen Brug af kompetencer Personale Borgere Frivillige Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Vi anerkender at der er sket en vækst i antallet af borgere visiteret til driftsgrupperne og at dette er en nødvendig forudsætning for at Impuls kan drives. Vi anerkender, at der har været anvendt en del personaleressourcer og borgerressourcer i udviklingen af kurser, som endnu ikke har været gennemført pga. manglende tilmeldinger. Individue lt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Skærpet fokus på hvilke arbejdsopgaver, der med fordel kan løses i 103 regi. Dette øger ligeværd og styrker følelsen af at man er værdsat. Fortsat fokus på udvikling af kurser og genopslag af allerede udbudte kurser, hvor det er relevant for målgr. Ting tager tid. TL, personalet, borgere i driften Juni 2014, drøftelser vedr. efterårets kurser og den forslåede prøvehandling sættes på dagsorden. Processen med tydeliggørelsen køre frem til november. Meningsfuldhed Værdsættelse Vi anerkender behovet for en tydeliggørelse mellem ressourceforbrug i kursuscentret og driftsgrupper. I driftsgrupperne fungerer teamlederne som kontaktpersoner. Tydeliggørelsen sker via: - ledelsesmæssige vurderinger - hvor ser personalet selv mulighederne for afholdelse af relevante kurser - hvad ser andre af muligheder Eksempel på prøvehandling: Personalet afholder kurser med hensyntagende til driftsdelen, og at der som minimum løbende afholdes 1-2 kurser pr. ansatte. Dette er i samarbejde med kursusudvalget Personaleressourceforbruget i Mødestedet er uændret. Vi foreslår, at der frigøres ressourcer fra Mødestedet ved brug af frivillige. 18

19 TL og personalet Vi anerkender også kompetenceslip, da personalet er overgået til helt nye typer af opgaver som teamleder og kursusafholdere. Der er ønsket om en overordnet ramme med tydelig fordeling af ressourcer i forhold til drift, kurser og mødested Kompetenceudviklingen på Impuls vil spille sammen med Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi Fokus på det fremadrettede behov hos målgruppen Vi vil på sigt have mere fokus på fleksible arbejdstider ift. afholdelse af kurser og som teamleder i driften. Eksempelvis vil brugen af frivillige i mødestedet skabe muligheder for afholdelse af kurser på andre tidspunkter Medio august, TL kontakt og samarbejde med frivillige Arbejdstidsplanen revurderes i september og løbende. 19

20 7B Tematisering fra minikonferencen Brug af kompetencer Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Personale Borgere Frivillige Netværk Meningsfuldhed Værdsættelse Plan: Definition af personalets rolle: - Hvad kan vi? - Fordeling mellem kurser, drift & mødested - fagligt fokus Mange borgere med forskellige kompetencer, Mange ansatte med forskellige kompetencer sættes i spil Brug frivillige - men det kræver ressourcer (tid, økonomi) - hvad må de? Ønsket Effekt: Tydelighed i opgaveløsningen og faglig pejling Mere støtte til borgere som gerne vil være med til at udbyde kurser eller selv udbyde kurser Brug af frivillige! Det ville give nogle flere muligheder Lægge opgaver fra mig, som passer med kunnen, kompetencer og behov hos borgeren (afgivelse af magt og tage magten) Bruge mine ressourcer i driften af Impuls Vil øge ligeværd og styrke følelsen af, at man er værdsat Finde kursusledere blandt studerende, pensionister, psykologstuderende Mødestedet: Gæstekok, brugerne laver maden uden personale. Kun fantasien sætter grænser. Netværksskabende aktiviteter for unge ikke arbejdsrelaterede Hvad betyder manglende kontaktpersonfunktion? 20

21 Oversigt over tidsrummet for tiltagene i gensvaret til Spotevalueringen på Impuls Indsats Retning pejling Tid Juni Juli august september oktober november december Januar 15 Februar 15 F Kultur Liv i huset Åbningstider PR Kurser F Brug af kompetencer F F = forberedende møde 21

22 Svar på Metatema Ro og liv som forudsætning for recovery Trædesten 22

23 Bilag 2: Tematisering af fortællinger fra spørgeskemaet Oversigt over betydningsfulde temaer fra Spørgeskemaer 23

24 Socialt samvær mangel på liv 24

25 Meningsfuldhed Ressourcespild 25

26 Imødekommenhed manglende imødekommenhed 26

27 Følelsen af at være værdsat afmagt og mangel på ligeværd 27

28 Tilgængelighed mangel på tilgængelighed 28

29 Fysiske rammer ombygning 29

30 Metatema stuen/hjem og udviklingssted 30

31 Bilag 3: udsnit af gode og mindre gode fortællinger 31

32 32

33 33

34 34

35 Bilag 4: Invitation til Minikonferencen 35

36 Bilag 5: Spørgeskema SPOT-evaluering af IMPULS for perioden Kære deltager i SPOT- evalueringen. Dette er en vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet i forbindelse med evaluering af IMPULS Kursuscenter og Mødested år 1. Vi takker på forhånd for dit bidrag. Hvad er SPOT evaluering? SPOT evaluering undersøger en konkret praksis, og resultaterne egner sig til hurtige kvalitetsforbedringer. (Konceptet er udarbejdet af Senior Konsulent Knud Ramian.) Vi ønsker at samle eksempler på god og mindre god kvalitet, så vi kan se: Hvor er vi gode? Hvor kan vi blive bedre? Eksemplerne anonymiseres, tematiseres og drøftes på en minikonference d. 26. marts 2014 kl på IMPULS. Ud fra temaerne finder vi mulige tiltag til kvalitetsforbedringer, som kan iværksættes af borger, kursist, medarbejder, ansat, ledelse på Impuls eller andre steder i Socialpsykiatrien - fx. indenforen måned. Vi ønsker at undersøge: Hvordan er det (har det været) for dig at komme / være / bruge / deltage / arbejde / samarbejde på/med IMPULS? Hvordan gør du? Du modtager et spørgeskema, som kan besvares frem til Under hvert spørgsmål kan du komme med 1-3 eksempler på god kvalitet og 1-3 eksempler på mindre god kvalitet, som lægger op til forbedring. Du har herudover mulighed for at skrive andre tanker på siden: Andet, du gerne vil fortælle?. Denne del indgår ikke i SPOT evalueringen, men vil blive sammenfattet til en anderledes fortælling af evalueringsgruppen og overbragt ledelsen. Undlad at angive navne på personer i dine fortællinger. Dine fortællinger skal referere til erfaringer og ikke til meninger. Det, der virker, er de konkrete eksempler på, hvad man har oplevet. Alle fortællinger er nyttige for os i det videre arbejde. Det tager formodentlig min. at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, du vil afsætte den tid, som du har behov for. En delvis besvarelse er også velkommen. Har du brug for hjælp? Henvend dig enten til nogle i dit netværk eller din kontaktperson på Impuls, Bostøtten, Skovsbovej m.fl. Kontor & Kulturgruppen på Impuls vil også være behjælpelige med at vejlede dig. Hvem deltager i SPOT evalueringen? Alle borgere, der har eller har haft tilknytning til kursuscenter, driftsgrupper og mødested i 2013 til dags dato, ansatte på Impuls Kursuscenter og Mødested, SKP er, alle medlemmer af arbejdsgrupperne i efteråret 2012 samt afdelingsledere i socialpsykiatrien. Hvem deltager i Minikonferencen? Fra IMPULS deltager 3 medarbejdere fra hvert driftsteam, 6 kursister, 6 borgere fra mødestedet, personalegruppen og daglig leder. Desuden deltager 2 SKP er, daglig leder af Bostøtten, leder af Skovsbovej/Høje Bøgevej, Centerleder, Konsulent samt 6 eksternt ansatte fra arbejdsgrupperne. Aflevering af besvaret spørgeskema. Send din besvarelse til IMPULS eller aflever den i postkassen i entreen på IMPULS. Du kan også på vores hjemmeside finde det elektroniske spørgeskema og maile besvarelsen til som er en lukket evalueringspostkasse. Alle besvarelser anonymiseres. Deadline er den 7. marts 2014 Med venlig hilsen Evalueringsgruppen Poul Martin Poulsen, Iben Utoft, Mette Christensen, Mette Dubert, Helle Bødker IMPULS Kursuscenter og Mødested, Skovbrynet 1C, 5700 Svendborg, Tlf.:

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Værktøj 5 personalemøder Evaluering Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere