Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014"

Transkript

1 Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Evaluering af Impuls 1. leveår... 3 Metode og læsevejledning... 3 Valg af SPOT evaluering... 3 Tematisering af spørgeskema... 3 Sammenskrivning af gruppearbejdet fra Minikonferencen... 4 Evalueringsgruppen... 4 Efterskrift... 4 Læsevejledning af gensvar fra ledelsen... 5 Bilag 1: Gensvar fra ledelsen og tematisering af udsagn fra Minikonferencen... 6 Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor?... 6 PR... 8 Kultur Kurser Åbnings-tider Liv i huset Brug af kompe- tencer Oversigt over tidsrummet for tiltagene i gensvaret til Spotevalueringen på Impuls Svar på Metatema Bilag 2: Tematisering af fortællinger fra spørgeskemaet Oversigt over betydningsfulde temaer fra Spørgeskemaer Socialt samvær mangel på liv Meningsfuldhed Ressourcespild Imødekommenhed manglende imødekommenhed Følelsen af at være værdsat afmagt og mangel på ligeværd Tilgængelighed mangel på tilgængelighed Fysiske rammer ombygning Metatema stuen/hjem og udviklingssted Bilag 3: udsnit af gode og mindre gode fortællinger Bilag 4: Invitation til Minikonferencen Bilag 5: Spørgeskema

3 Evaluering af Impuls 1. leveår I forsommeren 2012 besluttede ledelsen i Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune, at aktivitets- og værestedet Holbølls Minde Centret skulle forandres, og det resulterede i, at Impuls Kursuscenter og Mødested 1. januar 2013 slog dørene op. Kursuscentret skulle drives af driftsgrupper med borgere som medarbejdere, og kurser skulle udbydes af både det interne personale på Impuls, kollegaerne i de andre tilbud i Socialpsykiatrien samt de borgere, som måtte have lyst til det. Mødestedet skulle drives af personalet på Impuls med ugentlig tilførsel af eksterne timer fra Støtte og Kontakt person-ordningen. Tanken var på denne måde at skabe trædesten ind i huset for nye borgere. Kursuscenter og Mødested blev fra start adskilt via visitation til det ene tilbud med drift og kurser og uvisiteret til Mødestedet, samt gennem adskilte åbningstider. Det har i 1. kvartal 2014 ændret sig til, at der d.d. kun er visitation til deltagelse i driftsgrupper. For at igangsætte udviklingsarbejdet blev en styregruppe med brugere, ansatte og ledelse nedsat, og der blev dannet 4 arbejdsgrupper bestående af brugere og internt og eksternt personale. En implementeringsgruppe tog over, da styregruppen havde udført sit arbejde. En del af implementeringsgruppens kommissorium var at forestå en evaluering. Evalueringen er gennemført i 1. kvartal 2014, hvor Impuls Kursuscenter og Mødested har været i gang i godt et år. Deltagerkredsen for evalueringen har været borgere, som har været eller fortsat er tilknyttet Impuls Kursuscenter eller Mødested gennem 2013, ansatte på Impuls, 2 Støtte og kantaktpersoner, eksterne ansatte som har deltaget i arbejdsgrupperne samt ledergruppen i Socialpsykiatrien. I Minikonferencen blev et repræsentativt udsnit fra deltagerkredsen inviteret. Metode og læsevejledning Valg af SPOT evaluering SPOT evaluering 1, som metode, blev valgt, da den vægter fortællingen og en handlingsorienteret dialog på en Minikonference. Denne metode skaber et godt afsæt for at kunne bruge evalueringens resultater med det samme. Se bilag 5: Spørgeskema og bilag 4: invitation til Minikonference. Fokus er på 3 eksempler på oplevelser, der er gode og 3 eksempler på oplevelser, der kunne have været bedre. Hypotesen er, at de enkelte respondenter udvælger de udsagn, som ligger dem mest på sinde, og at man gennem mængden af fortællinger får indkredset de væsentligste temaer. Disse temaer ligger til grund for dialogen på Minikonferencen. Den samme logik gentages på Minikonferencen - dvs. at grupperne vælger at tale om det, der er vigtigst her og nu, og som derfor vil være de vigtigste områder at tænke ind i den fortsatte udvikling. Evalueringsgruppen vurderer, at 70 personer har modtaget et spørgeskema, hvoraf 56 spørgeskemaer kom retur indeholdende 256 fortællinger og udsagn. Heraf omhandlede 139 det gode, og 91 det, som kunne have været bedre. Muligheden for at skrive Andet gav 26 udsagn. Alle fortællingerne er overgivet til ledelsen og andre kan rekvirere dem på Impuls Kursuscenter og Mødested eller tryk her, hvis det er en elektronisk udgave af rapporten, som du sidder med i hånden. Tematisering af spørgeskema Temaerne fra spørgeskemaerne fremkom ved grundig gennemgang af fortællingerne og indgående drøftelse af, hvad fortællingerne indeholdt. Det var en tidskrævende og frugtbar proces, hvor fokus var på at lade data fortælle. 1 Metoden er udviklet af Knud Ramian og er en af metoderne under Research Light tilgangen: 3

4 Ekstra-arket i Spotevalueringen gav respondenterne mulighed for at anføre Andet som lå dem på sinde. Materialet indgår som bekendtgjort ikke i selve evalueringen. Evalueringsgruppen vurderer, at udsagnene er repræsenteret i de medtagne temaer og i dialogen på Minikonferencen. Sammenskrivning af gruppearbejdet fra Minikonferencen På Minikonferencen blev temaerne fra evalueringen præsenteret. Dagen forløb herefter med et gruppearbejde, som omhandlede Hvad jeg selv kan gøre og et andet gruppearbejde med fokus på Hvad Impuls Kursuscenter og Mødested kan gøre. Det gav gode drøftelser i grupperne og det resulterede i 110 udsagn på post-it. Til fælles vidensdeling blev dagen afrundet i plenum med resumé fra hver gruppe. Evalueringsgruppen har efterfølgende indsat alle de uredigerede udsagn under overskrifterne Huset Impuls overordnet ramme eller under Jeg Individuelt ansvar jf. gruppearbejdets 2 dele se bilag 1. Udsagnene giver bud på, hvad der kan arbejdes med af udviklingsrettede tiltag. Evalueringsgruppen har samtidig ønsket at trække tråde tilbage til tematiseringen af spørgeskemaerne (bilag 2) under overskriften i venstre kolonne Det handler om for at bevare den røde tråd. Her har evalueringsgruppen samtidig tilføjet enkelte nye overskrifter, som fremkom i bearbejdningen. Til sidst har evalueringsgruppen rubriceret udsagnene i overordnede temaer, som står med blåt i øverste venstre hjørne mhp. at opnå et større overblik: 1. Retning/pejling hvad vil vi og hvorfor 2. PR 3. Kultur 4. Kurser 5. Åbningstider 6. Liv i huset 7. Brug af kompetencer De 110 udsagn indeholdt også mange ønsker for fremtiden. De er samlet i kolonnen Ideer i højre side som inspirationsmateriale. Ledelsens gensvar præsenteres på et møde d. 10. juni 2014 hvor borgere og ansatte på Impuls er inviteret. Gensvaret indsættes i rapporten efterfølgende med henblik på at sikre den røde tråd og gøre rapporten læsbar. Evalueringsgruppen SPOT evalueringen og denne rapport er udarbejdet af: Iben Utoft, Poul Martin Poulsen, Helle Bødker Hansen, Mette Christensen & Mette Dubert Efterskrift Evalueringsgruppen medgiver ledelsen følgende kommentarer, som er opstået i processen med sammenskrivning: Vi læser, at det kan være svært at ændre noget, man kender og er glad for, til noget helt nyt. Det nye er eller kan virke ubrugeligt for nogle og for andre, er det straks det rigtige. Det fremkomne Metatema IMPULS...stue/hjem overfor udviklingssted (bilag 2 s. 19)synes at understrege behovet for tydelighed af, hvad Impuls er sat i verden for. Det sætter fokus på spændingsfeltet mellem, hvordan det plejer at være og ledelsens ønske om forandring til et center med driftsgrupper, kurser og tydeligt adskilt Mødested. Vi opfordrer ledelsen til at forholde sig til alle evalueringens temaer i bilag 1 og til at lade sig inspirere af temaerne, der sprang ud af spørgeskemaerne i bilag 2 herunder læsning af alle fortællingerne. 4

5 Det er vigtigt at understrege, at denne evalueringsform har fokus på toppene dvs. tematiseringen, som er kommet ud fra spørgeskemaerne og fra Minikonferencen. Det kan for nogle være enkelt at gå til og for andre kan mellemregningerne mangle her kan læsning af alle fortællingerne måske være en fordel. Vi håber på, at SPOT evalueringens resultater kan danne et frugtbart fundament for fortsat udvikling af Impuls Kursuscenter og Mødested i et samarbejde mellem borgere, personale og ledelse. Læsevejledning af gensvar fra ledelsen Hele SPOT-evalueringen har det formål, at vi sammen får fokus på, hvad der fremadrettet er vigtigt for udviklingen af tilbuddet IMPULS. På de følgende sider og før hver beskrivelse af de 7 temaer fra minikonferencen kan du læse ledelsens gensvar på de enkelte temaer og den overordnede ramme. Udover gensvaret indeholder hvert tema/emne også svar på handling og tidsperspektiv. Jeg har til sidst i gensvaret tilladt mig at komme med et muligt gensvar på meta-temaet den kan være med til at komme i dialog om, hvorfor netop DU benytter Impuls, og hvor er du på vej hen i DIT liv? Hvad skal Impuls understøtte for at skabe håb i din proces, at få et liv med meningsfuldt indhold og samvær med andre din recovery proces. Ledelsens gensvar blev præsenteret for alle på Impuls Kursuscenter og Mødested tirsdag 10. juni Der er udarbejdet en samlet oversigt over tidsplan for hvert tema. Endnu engang tak til alle for input/bidrag til evalueringen og dermed denne rapport. Tine Lund. 5

6 Bilag 1: Gensvar fra ledelsen og tematisering af udsagn fra Minikonferencen 1A Gensvar fra ledelsen Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor? Tydelighed på Kursuscentrets ramme + indhold Værdsættelse og forståelse Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Tydelighed skabes ved Attraktive kursustilbud, attraktive jobs i driftsgrupper og attraktivt mødested som overordnet forudsætning for liv i huset Udarbejde ramme for fælles fagligt ståsted vedr. driftsgrupper og kurser med interesse- og udviklings baseret indhold. Fokus på Kulturen i huset Ejerskab og fælles forståelse for den overordnede ramme danner udgangspunkt for værdsættelse og gensidighed mellem borgere, personale og ledelse Individuelt ansvar Inddragelse og ejerskab Inddragelse og ejerskab Alle er ansvarlige medspillere Dvs. at bringe overvejelser, kritikpunkter og input i spil i de rette fora Handlinger Udarbejde Vision og mission for Impuls - Kursuscenter og Mødested Se gensvar på Metatema s. 22. Nedsætte arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og borgere TL udarbejder oplæg Beskrives af personalet i samarbejde med Annette Nygaard SU input via høringssvar Løbende refleksion over den overordnede ramme Åben italesættelse af handlinger og nysgerrighed på praksis Inddragelse af borger fora Ex. SU, driftsgrupper i løbende udvikling af overordnede rammer og indhold Ansvarlige Tidsperspe ktiv TL og arbejdsgruppe TL og personalet TL er ansvarlig for at sikre overordnede rammer for dialog Medio august afholdes første møde i gruppen. Gruppen arbejder til medio december. TL holder indledende møde med Anette Nygaard d. 24 juni her afklares forløbet. 6

7 1B Tematisering fra minikonferencen Retning/ pejling hvad vil vi og hvorfor? Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Tydelighed på Kursuscentrets ramme + indhold Værdsættelse og forståelse Afklaring af: Passer visioner til virkeligheden og Borgeres respektive behov Få lavet en virksomhedsbeskrivelse (fagligt ståsted) Mere fokus på kurser frem for drift. Ikke yderligere besparelser, hvis vi skal køre kurser. Kan vi tjene penge på folk i jobprøvninger Ønsket effekt: Metodiske overvejelser ang. kurser, f.eks. længde, indhold, overskuelighed, interesse Kulturændringer fra: noget personalet finder på til: inddragelse i processen ved ændringer/ forandringer. Proaktivitet tilbud om kurser eller kurser oprettet efter forespørgsler/behov Færdiggøre, optimere, gøre indbydende de fysiske rammer Bedre information på alle niveauer, når der bliver lavet ændringer. Diskutere metatema - skal der være et parallelunivers? Dem som har lyst til/behov for at sidde i en sofa hvordan får vi plads til dem? Kunne vi åbne Cafe Impuls for alle? Informationsmulighed, gæste-snak, samvær uden personale. Hvordan får vi kurser, der er direkte psykisk rettet i gang Åbne Impuls op, så raske også kan komme på kurser her.medføre afstigmatisering, aftabuisering, flere kursister. Det er vigtigt, at her også kommer unge. En base for de unge, som det tidligere Vindstyrke 11. 7

8 2A Gensvar fra ledelsen PR Liv i huset Tilgængelighed Imødekommenhed Se senere Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Kursuskatalog og synlig kursusplanlægning Der udsendes 2 kataloger årligt: Forårskatalog udsendes primo december og efterårskatalog udsendes primo juni Katalogerne skal tilnærmelsesvis være fyldestgørende PR vedr. IMPULS Formidle uvisiterede tilbud Individuelt ansvar At alle inkl. Socialpsykiatriens øvrige medarbejdere reklamerer for Impuls i relevante sammenhænge Søge viden på Impuls og på hjemmesiden Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Gennemgang og tilpasning af Kontor- og Kulturteamets årshjul og driftsramme i detaljer Det sikres at alle relevante samarbejdspartnere modtager kursuskataloger rettidig og i passende mængder og løbende orienteres om opdateringer på hjemmesiden. Plan udarbejdes for PR tiltag, der ligger i forlængelse af at kursuscenter og Mødested begge er uvisiterede tilbud. Planen præsenteres for Kontor- og Kulturteamet som har ansvaret for de administrative opgaver forbundet med PR TL, Kontor- og Kultur og MD TL TL indkalder til møde i juni Fra Juni til ultimo september 8

9 2B Tematisering fra minikonferencen PR Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Tilgængelighed Imødekommenhed Liv i Huset Afklaring af: - Langtidsplanlægning af kurser ½ til 1 år frem - årsplan - Intern PR - Ekstern PR Rammer for: - print af kataloger - økonomi? - distribution? - generelt hvem der gør hvad hvornår? Hvordan flere unge tiltrækkes? Ønsket Effekt: Forudsigelighed for borgerne: hvornår næste kursus/kurser starter At man kan få besked ved forespørgsler ex. Den der tager telefon skal være velinformeret om kurser, ventetider, ønsker m.m. Fokus på gentagelse af kurser - efterspørgsel = kursus der virker Synlighed/plan for, hvornår og hvordan man som borger kan komme med ideer til kurser - Hvem griber dem? Samle og videregive viden om kursusønsker Udvikling af PR vedr. kurser - lokale medier, aviser ex. Svendborg Nyt, månedlig annonce i avisen PR: brochurer/opslag om Impuls på/i Kontakt mellem mennesker, pensionistforeninger, evt. annoncer.. Kontakte SIND-bladet for deri at bringe info om Impuls. Hvordan knytter vi an til ungekontakten - som minimum præsentere os 9

10 3A Gensvar fra ledelsen Kultur Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Individuelt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Imødekommenhed Værdsættelse Tænkning og handlemåde Alle arbejder konstruktiv på at skabe en kultur, der er imødekommende og åben Ledelsen understøtter forslagene fra Minikonference som elementer til at skabe en fælles kultur: Det starter ved mig vi har et fælles ansvar for at tage imod både nye borgere og hinanden i hverdagen. At være positiv og smilende. Forslag til procedure ved rundvisning af nye borgere SU ALTID! Vigtigt at der indimellem sættes fokus på emnet derved sker forandringer gennem vores fortælling og måden, vi er sammen på. META temaet! Positiv tænkning om Impuls som: som et udviklingssted, og ikke som det var. Dagsordensættes ved p-møder og SU TL Fokus på en afstigmatiserende tilgang fokus på ressourcer og ikke sygdom Dagsordensættes ved teammøder Personalet Flytte fokus fra en personalekultur til en medarbejderkultur Ligeværdigt samvær og fælles ansvarlighed som forudsætning for den enkeltes følelse af værdifuldhed. Status over og forslag til ny mødekultur og mødekadence SU Mødestedets nuværende praksis At bryde rutiner og tænke kreativt om indhold Ledelsen foreslår at brugere og personale har dialog og justerer indholdet i Mødestedet halvårligt Personalet 10

11 3B Tematisering fra minikonferencen Kultur Huset Impuls JEG Overordnet ramme Individuelt ansvar Idéer Handler om: Imødekommenhed Værdsættelse Tænkning og handlemåde Afklaring af: Ønsket Effekt: At vide, man har Impuls, selvom man ikke benytter det Fælles ansvar at tage imod nye eller husk at hilse på (blive set) Tænk positivt, være positiv og at smile Tænke nyt: udviklingssted og ikke som det var (positiv tænkning) Fokus på mig og dig som personer ikke som sygdom. Eksempelvis jeg er ikke psykisk syg, jeg er X og har periodevis angst. Bryde rutiner fx i Mødestedet nogle laver mad, andre spiller krolf, spiller kort. Tænke på, at lave nem mad, måske få maden ude fra giver tid til andet. Rundvisninger på tidspunkter med liv i huset Sørge for, at man bliver budt velkommen, gerne af bruger og personale i kombination (gode erfaringer fra Tolbodhus) Være bedre til at servere sund mad Fælles ansvarlighed.starter ved mig.giver værdi som menneske, der er brug for mig. Medarbejdermøde for alle i drift handler om kultur. At have betydning for andre. Fælles ansvarlighed.starter ved mig.giver værdi som menneske, der er brug for mig. 11

12 4A Gensvar fra ledelsen Kurser Imødekommenhed Tilgængelighed Huset Impuls Overordnet ramme Den ønskede effekt er at borgere støttes til individuel udvikling JEG Individuelt ansvar Blive ved med at bringe idéer, viden m.m. ind i huset Handlinger Tids- og handleplan Der nedsættes en kursusplanlægningsgruppe, der har til opgave: Samle op på aktuelle input/ idéer fra minikonference og oprindelige forslag fra arbejdsgruppe i Aktuelt vurdere hvilke idéer, der skal udbydes i efterårskataloget Ansvarlige Tidsperspektiv TL Udarbejder forslag til kommissorium, tids- og handleplan samt gruppesammensæt ning Gruppen nedsættes i juni og arbejder fra august til primo december. Udarbejde et årshjul for kursusplanlægning Opsamling på kompetenceudviklingsbehov Overveje muligheder for kursusafholdelse aften/weekend Udvikle samarbejde med eksterne kursusudbydere; borgere, frivillige, sundhedsafdeling m.m. Udvikling af styringsredskab til kursusplanlægning; nye inputs fra borgere, samarbejdspartnere, indhente viden og inspiration fra lignende tilbud og nationale videnscentre Videreudvikle evalueringskoncept og anvendelse af denne i samarbejde med nuværende arbejdsgruppe Fokus på samarbejdssnitflader til Kontor og kulturgruppen i relation til PR og praktisk planlægning 12

13 4B Tematisering fra minikonferencen Kurser Huset Impuls JEG Overordnet ramme Individuelt ansvar Handler om: Tilgængelighed Imødekommenhed Plan: Fokus på gentagelse af kurser efterspørgsel = kurser der virker Mindre/ingen evalueringer på kurser især de kortvarige Opmærksomhed på, hvor motivationsarbejde t til kurser skal ligge Tidspunkt for kurser - Kun om dagen eller? Ønsket Effekt: Støtte til udvikling Nye og gamle borgere mod på at være tovholdere på kurser Bringe idéer op til nye kurser Jeg vil lave flere af de kurser, jeg har, som hurtigt bliver overtegnede Få input på Impuls, og dermed ha mere at gi af Der skal ske noget på Impuls (aktiviteter) Gentagelse af kursus m. Annemette Nygård Idéer Vigtigt, at gentage succes-emner som fx Personlig medicin, BAT, mindfullnes, NemId og man skal vide, hvornår de kommer. Krolf eftermiddag makeup-kursus, billiard/pool-turnering Bredere udbud af kurser, der gør godt for sindet (psykiatrirelevante) fx social fobi, melankoli positiv psykologi, sang/kor, mere mindfullnes, drama. Fx til etnisk madlavning (frivillige) Flere aktiviteter, hvor man skal dyrke motion, og motivere hinanden til det Flere aktiviteter for de unge Foredrag i huset. Fx på mødestedsaften Psykinfo-arrangementer på Impuls, evt. med servicering fra driftteams. - kan være med til at mindske afstanden. - kunne indgå i kursuskataloget Tydelige TRÆDESTEN. Evt. kurser, hvor jobcenter medarbejdere fortæller om mulighederne som pensionist. Foredrag: Kost og motion, Diætist. 13

14 5A Gensvar fra ledelsen Åbningstider Liv i huset Tryghed/socialt samvær Tilgængelighed Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Vi anerkender det, af borgere påpegede, store behov for et lettilgængeligt tilbud. Vi anerkender desuden det sociale samværs store betydning i understøttelsen af den enkeltes recoveryproces. Derfor er følgende ændringer besluttet: Al deltagelse i Mødested og kursusaktivitet er uvisiteret. Det betyder at alle interesserede borgere i Svendborg Kommune har adgang til Kurser og Mødestedet. Individuelt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Ajourføring af hjemmeside og pjecer. Udsendes bredt og tages med i PR planlægningen TL og Kontor- og Kulturteam Juni-august Café Impuls er åben for alle i dennes åbningstid. Afklaring af åbningstider på Café Impuls Cafe Team og TL Juni-august Mødestedet er åbent for alle i de nuværende åbningstider og der tilstræbes få aflysninger. Interesserede borger, der efterspørger kurser, kan henvende sig i skranken ved Kontor og Kulturteamet. Afklaring af åbningstider og betjening Kontor- og Kulturteam og TL Juni-august Medarbejdere i driftsgrupper er visiteret fra Social Fagligt Center. Medarbejdere har særlige medarbejdergoder i forhold til anvendelse af faciliteter på Impuls. 14

15 5B Tematisering fra minikonferencen Åbningstider Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Liv i huset Tryghed/socialt samvær Plan: Tydelig udmelding på, hvad der er tilladt ift. brug af Impuls Ønsket Effekt: Nada-café (tages ud af mødestedstiden) Vigtigt, at der er åbent (ikke for mange lukkedage) Åbenhed: 8-20 adgang Tilgængelighed Værestedet skal være der hele dagen - Ønske om, at alle brugere kan komme hele dagen. Flere timer i værestedet Mødestedet har samme åbningstid som nu, med to personaler tilknyttet Café åben for alle, som vil benytte den (måske med åbningstid på, hvornår man kan købe noget) Ønske om, at alle brugere kan komme hele dagen 15

16 6A Gensvar fra ledelsen Liv i huset Åbningstider Socialt samvær Deltagelse Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Den helt overordnede forudsætning for Liv i huset er eksistensen af attraktive og udviklende kursustilbud, arbejdspladser og muligheden for socialt samvær. Vi understøtter minikonferencens mange idéer omkring styrkelse af fællesskab og liv i huset. Individuelt ansvar Alle har et medansvar for at skabe synligt liv og god stemning i Cafe Impuls. Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv SU gennemgår Minikonferencens idéer mhp. fælles handlinger/holdninger og iværksættelse af tiltag. TL dagsordensætter På de kommende SU møder. Første møde d. 26. juni 16

17 6B Tematisering fra minikonferencen Liv i huset Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Åbningstider Socialt samvær Deltagelse Afklaring af: Hvem må komme hvornår, til hvad og hvordan? Skal være tydeligt for alle Afklaring af forskellige måder at blive visiteret på hurtigere forløb bevarer motivationen Ønsket Effekt: Afstigmatisering, aftabuisering, flere kursister. Den onde cirkel mangel på liv i dagtimerne medføre så gider jeg ikke komme. Handling: Jeg kommer, andre kommer, vi mødes Forbud mod lokale kaffemaskiner!! At nyde sin kaffe i cafeen skaber liv i cafeen og meningsfyldt arbejde. Vi kunne være en gruppe mennesker, der på skift er i stuen udenfor mødestedstiden, for at skabe liv Åbne Impuls op så raske også kan komme Spise sammen med personalet Borgere som værter/værtinder - formiddag for mødesteds folk Cafémedarbejdere (fx) Kom op og brug muligheder for at træne motionsfaciliteter/krolf. Alle ansatte/brugere/pårørende kan spise eller drikke kaffe i Cafe Impuls fx myndighed, Skovsbovej, Bostøtte. Det skaber liv. Jeg skal sparke mig selv i røven Være med til at gøre café-området hyggeligt Leje lokaler ud til arrangementer eller møder. Servicering fra bl.a. køkken/cafe gruppen medfører at der skabes liv og medfører arbejdsopgaver og dermed arbejdsglæde Hjælpe med at udbringe budskabet om, hvornår man må være i huset, så der kommer flere Manglende tilbud om kørsel gør, at nogle borgere har svært ved at komme til kurser samt i Mødestedet. Evt. oprette endnu en 103 stilling som chauffør Net-café > netværk Åbne Impuls op for fysisk handicappede. Det ville skabe noget liv i huset. Brugerstyret Cafe, der har åbent hver dag for alle! Kan også bruges af samarbejdsparter. Større åbenhed overfor ikke psykisk syge kan benytte tilbudet fremme afstigmatisering og fremme inklusion 17

18 7A Gensvar fra ledelsen Brug af kompetencer Personale Borgere Frivillige Huset Impuls JEG Tids- og handleplan Overordnet ramme Vi anerkender at der er sket en vækst i antallet af borgere visiteret til driftsgrupperne og at dette er en nødvendig forudsætning for at Impuls kan drives. Vi anerkender, at der har været anvendt en del personaleressourcer og borgerressourcer i udviklingen af kurser, som endnu ikke har været gennemført pga. manglende tilmeldinger. Individue lt ansvar Handlinger Ansvarlige Tidsperspektiv Skærpet fokus på hvilke arbejdsopgaver, der med fordel kan løses i 103 regi. Dette øger ligeværd og styrker følelsen af at man er værdsat. Fortsat fokus på udvikling af kurser og genopslag af allerede udbudte kurser, hvor det er relevant for målgr. Ting tager tid. TL, personalet, borgere i driften Juni 2014, drøftelser vedr. efterårets kurser og den forslåede prøvehandling sættes på dagsorden. Processen med tydeliggørelsen køre frem til november. Meningsfuldhed Værdsættelse Vi anerkender behovet for en tydeliggørelse mellem ressourceforbrug i kursuscentret og driftsgrupper. I driftsgrupperne fungerer teamlederne som kontaktpersoner. Tydeliggørelsen sker via: - ledelsesmæssige vurderinger - hvor ser personalet selv mulighederne for afholdelse af relevante kurser - hvad ser andre af muligheder Eksempel på prøvehandling: Personalet afholder kurser med hensyntagende til driftsdelen, og at der som minimum løbende afholdes 1-2 kurser pr. ansatte. Dette er i samarbejde med kursusudvalget Personaleressourceforbruget i Mødestedet er uændret. Vi foreslår, at der frigøres ressourcer fra Mødestedet ved brug af frivillige. 18

19 TL og personalet Vi anerkender også kompetenceslip, da personalet er overgået til helt nye typer af opgaver som teamleder og kursusafholdere. Der er ønsket om en overordnet ramme med tydelig fordeling af ressourcer i forhold til drift, kurser og mødested Kompetenceudviklingen på Impuls vil spille sammen med Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi Fokus på det fremadrettede behov hos målgruppen Vi vil på sigt have mere fokus på fleksible arbejdstider ift. afholdelse af kurser og som teamleder i driften. Eksempelvis vil brugen af frivillige i mødestedet skabe muligheder for afholdelse af kurser på andre tidspunkter Medio august, TL kontakt og samarbejde med frivillige Arbejdstidsplanen revurderes i september og løbende. 19

20 7B Tematisering fra minikonferencen Brug af kompetencer Huset Impuls Overordnet ramme JEG Individuelt ansvar Idéer Handler om: Personale Borgere Frivillige Netværk Meningsfuldhed Værdsættelse Plan: Definition af personalets rolle: - Hvad kan vi? - Fordeling mellem kurser, drift & mødested - fagligt fokus Mange borgere med forskellige kompetencer, Mange ansatte med forskellige kompetencer sættes i spil Brug frivillige - men det kræver ressourcer (tid, økonomi) - hvad må de? Ønsket Effekt: Tydelighed i opgaveløsningen og faglig pejling Mere støtte til borgere som gerne vil være med til at udbyde kurser eller selv udbyde kurser Brug af frivillige! Det ville give nogle flere muligheder Lægge opgaver fra mig, som passer med kunnen, kompetencer og behov hos borgeren (afgivelse af magt og tage magten) Bruge mine ressourcer i driften af Impuls Vil øge ligeværd og styrke følelsen af, at man er værdsat Finde kursusledere blandt studerende, pensionister, psykologstuderende Mødestedet: Gæstekok, brugerne laver maden uden personale. Kun fantasien sætter grænser. Netværksskabende aktiviteter for unge ikke arbejdsrelaterede Hvad betyder manglende kontaktpersonfunktion? 20

21 Oversigt over tidsrummet for tiltagene i gensvaret til Spotevalueringen på Impuls Indsats Retning pejling Tid Juni Juli august september oktober november december Januar 15 Februar 15 F Kultur Liv i huset Åbningstider PR Kurser F Brug af kompetencer F F = forberedende møde 21

22 Svar på Metatema Ro og liv som forudsætning for recovery Trædesten 22

23 Bilag 2: Tematisering af fortællinger fra spørgeskemaet Oversigt over betydningsfulde temaer fra Spørgeskemaer 23

24 Socialt samvær mangel på liv 24

25 Meningsfuldhed Ressourcespild 25

26 Imødekommenhed manglende imødekommenhed 26

27 Følelsen af at være værdsat afmagt og mangel på ligeværd 27

28 Tilgængelighed mangel på tilgængelighed 28

29 Fysiske rammer ombygning 29

30 Metatema stuen/hjem og udviklingssted 30

31 Bilag 3: udsnit af gode og mindre gode fortællinger 31

32 32

33 33

34 34

35 Bilag 4: Invitation til Minikonferencen 35

36 Bilag 5: Spørgeskema SPOT-evaluering af IMPULS for perioden Kære deltager i SPOT- evalueringen. Dette er en vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet i forbindelse med evaluering af IMPULS Kursuscenter og Mødested år 1. Vi takker på forhånd for dit bidrag. Hvad er SPOT evaluering? SPOT evaluering undersøger en konkret praksis, og resultaterne egner sig til hurtige kvalitetsforbedringer. (Konceptet er udarbejdet af Senior Konsulent Knud Ramian.) Vi ønsker at samle eksempler på god og mindre god kvalitet, så vi kan se: Hvor er vi gode? Hvor kan vi blive bedre? Eksemplerne anonymiseres, tematiseres og drøftes på en minikonference d. 26. marts 2014 kl på IMPULS. Ud fra temaerne finder vi mulige tiltag til kvalitetsforbedringer, som kan iværksættes af borger, kursist, medarbejder, ansat, ledelse på Impuls eller andre steder i Socialpsykiatrien - fx. indenforen måned. Vi ønsker at undersøge: Hvordan er det (har det været) for dig at komme / være / bruge / deltage / arbejde / samarbejde på/med IMPULS? Hvordan gør du? Du modtager et spørgeskema, som kan besvares frem til Under hvert spørgsmål kan du komme med 1-3 eksempler på god kvalitet og 1-3 eksempler på mindre god kvalitet, som lægger op til forbedring. Du har herudover mulighed for at skrive andre tanker på siden: Andet, du gerne vil fortælle?. Denne del indgår ikke i SPOT evalueringen, men vil blive sammenfattet til en anderledes fortælling af evalueringsgruppen og overbragt ledelsen. Undlad at angive navne på personer i dine fortællinger. Dine fortællinger skal referere til erfaringer og ikke til meninger. Det, der virker, er de konkrete eksempler på, hvad man har oplevet. Alle fortællinger er nyttige for os i det videre arbejde. Det tager formodentlig min. at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, du vil afsætte den tid, som du har behov for. En delvis besvarelse er også velkommen. Har du brug for hjælp? Henvend dig enten til nogle i dit netværk eller din kontaktperson på Impuls, Bostøtten, Skovsbovej m.fl. Kontor & Kulturgruppen på Impuls vil også være behjælpelige med at vejlede dig. Hvem deltager i SPOT evalueringen? Alle borgere, der har eller har haft tilknytning til kursuscenter, driftsgrupper og mødested i 2013 til dags dato, ansatte på Impuls Kursuscenter og Mødested, SKP er, alle medlemmer af arbejdsgrupperne i efteråret 2012 samt afdelingsledere i socialpsykiatrien. Hvem deltager i Minikonferencen? Fra IMPULS deltager 3 medarbejdere fra hvert driftsteam, 6 kursister, 6 borgere fra mødestedet, personalegruppen og daglig leder. Desuden deltager 2 SKP er, daglig leder af Bostøtten, leder af Skovsbovej/Høje Bøgevej, Centerleder, Konsulent samt 6 eksternt ansatte fra arbejdsgrupperne. Aflevering af besvaret spørgeskema. Send din besvarelse til IMPULS eller aflever den i postkassen i entreen på IMPULS. Du kan også på vores hjemmeside finde det elektroniske spørgeskema og maile besvarelsen til som er en lukket evalueringspostkasse. Alle besvarelser anonymiseres. Deadline er den 7. marts 2014 Med venlig hilsen Evalueringsgruppen Poul Martin Poulsen, Iben Utoft, Mette Christensen, Mette Dubert, Helle Bødker IMPULS Kursuscenter og Mødested, Skovbrynet 1C, 5700 Svendborg, Tlf.:

Arbejdsgruppen Værested

Arbejdsgruppen Værested Arbejdsgruppen Værested - Beskriv indholdet i værestedet- / mødestedstilbud. Følgende punkter er vi i arbejdsgruppen enige om er en vigtig del af værestedet: * ligeværd, gensidig respekt og fælles ansvar

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Torsdag den 20. april kl. 19.00-22.00 på Asylvej 61, Hornslet Ordstyrer: Louise H. Brok (DGI) Referent: Louise H. Brok og Christian Christensen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Udviklingssamtalen er: Den værdsættende samtale, hvor medarbejderen er den primære. Samtalen er baseret på dialog. Samtalen skal belyse og evt. justere: Medarbejderens

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Referat fra møde i interessegruppen DSPR D

Referat fra møde i interessegruppen DSPR D Referat fra møde i interessegruppen DSPR D. 25.08.2016 Kl. 10.00 15.00 Tangkær, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Deltagere: Lea Pedersen, Knud Ramian, Lars Bording, Rikke Vorre og Theresa Lyngdahl Afbud fra:

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Tilsynet i Lundehaven og i Rosenhaven fandt sted februar 2016 Handleplan er udarbejdet d. 13.04.2016

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal September 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 3... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Visionen og målsætning Når dette projekt er afsluttet har unge og ældre ildsjæles allerede eksisterende aktiviteter og interessesfære

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget midler til etablering,

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere