Formandsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 1999-2001"

Transkript

1 Formandsberetning Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse sig som følger: Formand Tim Jensen, næstformand Marianne Q. Fibiger, sekretær Mikael Aktor, kasserer Ingrid Müller, Mikael Rothstein og Oluf Schönbeck. Bestyrelsen har i perioden afholdt 2 ordinære bestyrelsesmøder, og den har i "Nyt fra bestyrelsen" i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000 og nr. 26, efterår 2001 løbende redegjort for dens arbejde i indeværende periode, et arbejde, der skal ses i forlængelse af den forrige 2-års periode med den samme bestyrelse og i forlængelse af formandsberetning og debat om denne på forrige generalforsamling i november Det nationale arbejde 1. DAHRs Nyhedsbrev og hjemmeside Bestyrelsen, med sekretæren Mikael Aktor som hovedansvarlig for en redaktion bestående M. Aktor, M. Rothstein og O. Schönbeck, har i perioden forsøgt at yderligere forbedre indhold og lay-out af Nyhedsbrev, og senest har vi desuden foretaget en ganske omfattende revision af vores hjemmeside samt forsøgsvis udsendt Nyhedsbrevet elektronisk til den del af vores medlemmer, der via adresser har kunnet modtage besked om det elektronisk udsendte Nyhedsbrev nr. 26. Bestyrelsen har ikke sat spørgsmålet om, hvorvidt vi fremover udelukkende skal udsende Nyhedsbrevet elektronisk eller ej, på som et punkt på dagsordenen for dette års generalforsamling. Vi indstiller imidlertid til generalforsamlingen at den i forbindelse med diskussionen af denne formandsberetning fremkommer med en tilkendegivelse desangående. Det er især den økonomiske situation, der kan friste til også fremover udelukkende at udsende Nyhedsbrevet elektronisk, men også et ønske om at rationalisere og minimere bestyrelsens arbejde med kopiering, trykning og udsendelse af papirversion spiller ind. Heroverfor står de argumenter, der knytter sig til de mange fordele ved at få tilsendt en handy og også æstetisk set ganske behagelig tryksag, og det kan i den forbindelse nævnes, at bl.a. vores nordiske kolleger har udtrykt deres misundelse og beundring for netop vores Nyhedsbrev. I forbindelse med især Mikael Aktors arbejde med hjemmesiden skal der rettes en stor tak til samme Aktor, der har taget sig tid til at dyrke den og forbedre den, men også Filosofisk Institut og Center for Religionsstudier, SDU skal have tak for hjælp til arbejdet. Samtidig skal Institut for Religionshistorie KUA endnu en gang have tak for den gode vilje, der blev udvist også i forbindelse med udsendelsen af nr. 25. Hjemmesiden har fået delvist nyt design, og vi mener den også på indholdssiden er blevet væsentligt forbedret, så den i højere grad end tidligere kan fungere som det letteste og hurtigste kommunikationsmiddel mellem bestyrelse og medlemmer. Kravene til hurtig og effektiv kommunikation er steget siden vi oprettede hjemmesiden, også fordi vi nu ikke kun er forpligtet på at kommunikere meddelelser fra IAHR, men også fra EASR. 2. Ekspertregister I 1999, Nyhedsbrev nr. 23, opfordrede vi medlemmerne til at tilmelde sig et register over religionsforskere i Danmark. Det var vores intention, at et sådant lagt ud på hjemmesiden kunne bruges af undervisningsinstitutioner, foreninger, journalister m.fl., når man ønskede ekspertkommentarer, foredrag el. lign.

2 Som tidligere meddelt var der så godt som ingen, der tilmeldte sig. Da formanden i maj måned 2000 skulle til Krakow og havde brug for en hurtig oversigt over kollegernes arbejde og derfor henvendte sig per mail, kom der lidt flere tilbagemeldinger, men stadig ikke tilstrækkeligt til at det ville være passende at lægge dem ud på nettet. Senest har vi på baggrund af begivenhederne den 11.september 2001 og mediernes stigende fokus på religion endnu engang opfordret medlemmerne til at tilmelde sig et "ekspert-register". Denne gang har vi modtaget lidt flere svar, måske fordi det har været lettere at returnere svaret elektronisk, og vi vil nu se, om vi har så mange, at vi - med de impliceredes velsignelse - kan lægge oplysningerne ud på nettet og sende dem til medierne. Vi overvejer samtidig at supplere listen med henvisninger til andre forskere, der også arbejder med religion på en måde, der måtte være relevant for medierne. I samme forbindelse kan det nævnes, at vi løbende har drøftet om DAHR kunne/skulle påtage sig en mere udfarende rolle i forhold til de offentlige debatter, der involverer religion og ikke sjældent også diverse opfattelser af og holdninger til religion. Vi har som bekendt været tilbageholdende, også i Lindtner-sagen, fordi vi ikke mener at have mandat og opbakning til sligt. Ikke desto mindre har vi i kølvandet på de seneste begivenheder drøftet muligheden af nok så beskeden samlet henvendelse til medlemmer og medier. Den kunne have været i stil med den, som AAR udsendte den til medlemmer. Her opfordres medlemmer til at medvirke til kritisk reflektion og analyse og påtage sig et ansvar for modarbejdelse af religiøs og etnisk diskrimination, gennem undervisning og ved at stille sig til rådighed for medierne, som samtidig henvises til AAR mhp ekspertbistand. 3. Faglige aktiviteter, møder, publikationer m.v. Den siddende bestyrelse prioriterede som tidligere berettet ved sin tiltræden i 1997 arbejdet på hjemmefronten, men som det er fremgået af både Nyt fra bestyrelsen og formandens beretning til generalforsamlingen i 1999, har vi ikke været helt tilfredse med indsatsen netop på dette område, også selv om både arbejdet med Nyhedsbrev og hjemmeside naturligvis udgør to sider af denne samme sag. Samtidig har vi i dialogen med medlemmerne, dels på generalforsamling i 1999 og dels på medlemsmøde i Århus i december 2000, fået en ganske klar melding: Vores, dvs. bestyrelsens og DAHR's aktivitetsniveau var passende. Der var næppe plads til mange flere konferencer, symposier m.v. i et miljø, hvor manglende opslutning til fx et årsmøde, ikke skal ses som tegn på manglende interesse eller et visnende religionsfagligt miljø, men tværtimod som et tegn på at religionsforskningen blomstrer takket være levende miljøer blandt både studerende og ansatte på de tre universiteter. Mens der altså på generalforsamlingen i 1997 på Molslaboratoriet blev givet udtryk for et ønske om, at bestyrelsen vitterlig og i henhold til vedtægterne afholdt årsmøde hvert år, så blev det på den næste generalforsamling klart, at der var flertal for, at vi ikke tog dette helt bogstaveligt, og vedtægterne blev da også ændret netop på dette punkt, således at 4 nu blot siger at vi "så vidt muligt skal afholde mindst eet årligt symposuium eller anden mødevirksomhed", en passus, der også dækker over støtte til afholdelse af møder i andet regi end DAHR i snæver forstand. Medlemmerne vil fortsat gerne have lejligjed til at mødes i DAHR-regi, men de fleste mener, at fx årsmøde i DAHR-regi mest passende afholdes ikke hvert år, men hvert andet år, dvs. gerne samtidig med vores ge neralforsamling hvert andet år. Dette har bestyrelsen taget ad notam, og derfor har vi ikke forsøgt at arrangere årsmøde i fjor, men i stedet valgt at støtte andre arrangementer, i dette tilfælde et symposium om "Religionsvidenskabelige tabuer" - arrangeret af de studerende ved Inst. f. Rel. videnskab i Århus 30. november-1. december (hvor vi afholdt medlemsmøde), samt et arrangement "Faglighed og/eller dannelse", arr. af Religionshistorisk Forening, DAHR og Institut for Religionshistorie i København 9.nove mber 2000.

3 Når dertil lægges de mange andre arrangementer, inkl. de 3 religionsvidenskabelige foredragsforeningers kontinuerlige foredrag, samt arrangementer i udlandet, taler meget for rigtigheden af formandens afsluttende bemærkninger i 1999: "Vore kolle ger og medlemmer er ganske enkelt konstant så optaget af både den daglige undervisning, administration og forskning (...) samt et væld af andre arrangementer i ind- og udland, at DAHR må og skal glide i baggrunden. Den ene konference efter den anden, nye publikationer, publikationsserier og tidsskrifter ser dagens lys, og antallet studerende er ikke ligefrem voldsomt faldende. Hvis DAHR har problemer, skyldes det måske, at dansk religionshistorisk forskning blomstrer som aldrig før og på flere forskellige måder, og at nogle af de aktiviteter DAHR i sin tid var udset til at stå for og igangsætte arrangeres bedre af mange andre og sker helt "af sig selv"." Når det gælder publikationer, så er det klart, at DAHR gerne spillede en aktiv rolle også på dette område, men igen gælder at meget har ændret sig siden DAHRs tilblivelse i Vi har foruden de 2 tidsskrifter numere en eller rettere 2 skriftserier, der ganske vist udgives i Århus, men i et samarbejde med de andre religionsvidenskabelige institutter og cent re, og publikationer fra symposier, helt eller delvist støttet af DAHR, har da også set dagens lys de senere år. Som det fremgår af det seneste Nyhedsbrev, har bestyrelsen besluttet at fejre selskabets 20-år ikke med et symposium, men med en udgivelse, nærmere bestemt en bog i 2 bind om religionsvidenskabens forskningshistorie, som formanden tidligere havde drøftet med Tove Tybjerg og Armin Geertz. ifølge de foreløbige planer, skulle denne publikations første bind omfatte den ældre forskningshistorie (begyndelses- afslutningsdato for denne periode er ikke endeligt fastlagt, men den strækker sig sagtens frem mod 1950), mens det andet bind skulle omfatte den nyere og nyeste tids mange forskellige bidrag til religionsvidenskabelig forskning. Efter planen skulle bind 1 forfattes af een forfatter (Tove Tybjerg har erklæret sig rede), mens bind 2 skulle forfattes af et team af danske religionsforskere, hver med deres kapitel om et eller flere væsentlige bidrag. Hvis indeværende generalforsamling kan bifalde dette, vil formanden snarest mødes med Tove Tybjerg og Armin Geertz mhp at komme videre med sagen, og der vil derefter hurtigst blive rettet henvendelse til kolleger, der kunne tænkes at ville bidrage til denne publikation, som vi mener der er behov for, ikke mindst i den daglige undervisning på de 3 universiteter. Bogen vil ganske vist ikke kunne udkomme i jubilæumsåret, men bestyrelsen finder ikke dette afgørende. Det afgørende er at arbejdet kommer igang og publikationen bliver en realitet i løbet af de nærmeste 2 år. Der er tidligere blevet forhandlet med Gyldendals undervisningsafdeling om sagen, men vi er ikke bundet af nogen aftale, og vi modtager gerne tilbud fra anden side. Denne plan behøver selvsagt ikke forhindre os i at fejre jubilæet på anden vis, fx gennem et årsmøde, hvor vi overnatter og spiser sammen, men vi mener ikke det samlede program og DAHRs økonomi kan bære et værtskab for fx en international konference. Det skal i den forbindelse nævnes, at der i juliaugust afholdes ritual-konference i NORREL-regi i Åbo samt september konference i Paris i EASR-regi, og vi har også fået indtryk af, at man i Århus planlægger en konference om ritualer, ligesom vi ved at der er mange andre konferencer, gæsteforelæsninger etc. som vi løbende forsøger at orientere om på hjemmesiden. 4. Det faglige milø og samarbejde - og DAHR. Som sagt er bestyrelsen af den overbevisning, at det religionsvidenskabelige miljø fortsat trives godt. Vi har siden begyndelsen af 80'erne, altså samtidig med DAHRs tilblivelse, oplevet en støt stigende, på grænsen til eksplosiv, offentlig interesse for vores emneområde og ikke kun det stigende studentertal, men også mediernes brug af eksperter hentet fra religionsvidenskaben, vidner om at interessen for

4 religion også har medført en stigende interesse for vores fag og dets tilgange til religion. Vi har ikke det eksakte tal på, hvor mange VIP'er og DVIP'er der ansat på de tre religionsvidenskabelige institutter og det samlede antal studerende på grunduddannelse, sidefag og kandidatuddannelse kender vi heller ikke. Eet er sikkert: Der er mange, mange flere af både ansatte og studerende end i begyndelsen af 80'erne, og det skyldes som sagt ikke kun generelle tendenser til at søge mod Humaniora og universitetet. Den sociale, politiske, kulturelle og religiøse udvikling de seneste år (globalisering, indvandrere og flygtninge, udviklingen frem mod et mere flerreligiøst samfund) har bidraget til den positive udvikling i studentertal og antal ansatte, men også til faglig nytænkning, der har sat sig spor i både forskning og undervisning. Kravet om at vi skal tilbyde vores viden til et bredere udsnit af befolkningen har virket ikke kun pædagogisk men også fagligt berigende. Selv om det seneste år har budt på et svagt faldende antal ansøgere til vores uddannelser og en opbremsning i ansættelser, forhold, der foruden meget andet kan skyldes en opbremsning i den voksende interesse for vores emne eller den faglige tilgang til det, så ser bestyrelsen ikke desto mindre optimistisk på udviklingen de næste år. Samtidig er det vores fornemmelse, at de religionsfaglige miljøer ikke desto mindre kunne tabe pusten, hvis studenteroptaget fortsatte med at stige samtidig med at de økonomiske vilkår ikke just ser ud til at forbedres. Øget administration, øget undervisningsbyrde og stærkt stigende krav til at vi finder på noget nyt, på noget der sælger, ud af huset kurser etc kan være meget inspirerende og befordre faglig nytænkning, men det kan også blive en hindring for forskning og forskningsbaseret undervisning. Kravet om stå-produktion og en stærkt stigende stå-produktion er kun af det gode. Een af de farer, som vi i bestyrelsen har ment at kunne ane, ligger i kravet til vores faglige miljøer og instittutter om profilering og indtjening - krav som kan komme på tværs af andre bestræbelser på samarbejde universiteterne imellem. Derfor fremgik det også af det seneste nyhedsbrev, at bestyrelsen havde drøftet DAHRs mulige rolle, når det gælder samarbejde insitutterne imellem. Kan og skal DAHR, der også skal og må respektere institutternes autonomi, spille en mere aktiv rolle mhp samarbejde, hvad enten det gælder samarbejde om forskerskole, nye masteruddannelser el. lign.? Endvidere: Kan og skal DAHR forsøge at spille en rolle, når det gælder udviklkingen af også det religionsfaglige miljø uden for universiteterne, fx gennem deltagelse i debatter om folkeskolens og seminariernes religionsfag, forslag om alternativer til gymnasiets religionsfag, kernefaglighed etc. Har DAHR en stemme i disse sammenhænge, ønsker medlemmerne at DAHR taler eller tier? Hvor langt kan, skal og må vi strække definitionen af "varetage fagets interesser på nationalt plan", dvs. selskabets formål? Det internationale arbejde 1. IAHR Meddelelser fra IAHR blev bragt i Nyhedsbrev nr. 25, hvor Nyt fra bestyrelsen også omghandlede IAHRs verdenskongres i Durban august 2000, hvor flere danske forskere og DAHr-medlemmer deltog aktivt både i de fagpolitiske og faglige forhandlinger og fora. Derfor skal der her ikke gøres meget mere ud af dette. Dog skal det nævnes, at IAHR har fået ny hjemmeside (www. iahr. dk) og at det er IAHRs generalsekretær, Armin Geertz, der bestyrer siden. Medlemmertne opfrodres til med jævne mellemrum at klikke sig ind på siden. Samtidig kan det også nævnes, at IAHRs næste møde i den internationale kommitte, hvor alle medlemslande er repræsenteret med to personer, er bestemt til at finde sted i Bergen i Norge i Den næste verdenskongres finder som tidligere nævnt sted i Tokyo i

5 EASR Også når det gælder EASR er medlemmerne blevet løbende orienteret i Nyt fra bestyrelsen. Derfor kan også dette punkt gøres relativt kort: EASR har i løbet af det første år siden stiftelsen i Krakow i maj 2000 etableret sig som det eneste religionsvidenskabelige selskab i Europa, dvs. at prof. Ternes' EuroAss er så godt som stendød, om ikke officielt, så realiter. EASR har nu 14 medlemmer (DVRG, den tyske forening har sidst i september bekræftet sit fulde medlemskab og det belgiskluxemborgensiske selskab har netop her den meldt sig ind), og det forventes at Rumænien og Ukraine slutter sig til snarest, således at den østeuropæiske opbakning bliver endnu større. EASR afholdt sin første konference og generalforsamling i Cambridge i september d.å. og begge parter, dvs. både de ikke-brittiske deltagere (heraf flere fra Danmark og DAHR) og de brittiske gav udtryk for tilfredshed med mødet, der ikke lod sig afbryde af begivenhederne den 11.september, på konferencens 2. dag, på dagen og tidspunktet for EASRs første generalforsamling. Som et kuriosum kan det i den forbindelse nævnes, at ingen fra nogen talerstol, hverken i forbindelse med foredrag, generalforsamling eller afsluttende debat, nævnte begivenhederne og reflekterede over de tilstedeværende selskabers og medlemmers mulige roller og forpligtelser i denne situation. Rapporterne fra præsidenten, Giulia Gasparro og fra generalsekretæren, Tim Jensen, kan læses i deres fulde ordlyd på EASRs hjemmeside (www.easr.de), og sammested finder man også referat fra generalforsamlingen, skrevet af Marianne Q. Fibiger, der af bestyrelsen er udpeget til at være DAHRs repræsentant i EASR bestyrelse, der jo består af såkaldte designated officers samt en repræsentant fra hvert af de nationale selskaber. EASRs økonomi er ikke den bedste, men det aktuelle underskud forventes snart vent til et beskedent overskud, bl.a. fordi Donnerska Instituttet har stillet et støttebidrag i udsigt. Planen for de næste års konferencer og tilhørende generalforsamlinger er som følger: September 2002 Paris, 2003 Bergen (samtidig med IAHRs møde og konference), Spanien (Santander) På et møde som EASRs generalsekretær Tim Jensen holdt med sekretæren i det franske selskab (Societe Ernest Renan) i Paris for nylig blev det klart, at franskmændene gerne ser et tema om monoteistisk religion, men også at temaet skal bredes ud så det ikke kun har interesse for forskere, der arbejder historiskfilologisk med dette emne. Temaerne for de efterfølægende konferencer er ikke fastsat, men nordmændene har luftet et forslag til tema: Religion og religionsforskning set på baggrund af globalisering og lokalisering. 3. NORREL Også vedrørende NORREL blev der orienteret grundigt i seneste Nyhedsbrev. NORREL fik nye vedtægter på et møde i Århus i december 2000, og styrelsen fik lejlighed til at mødes igen i Åbo i august 2001, hvor man enedes om i samarbejde med Donnerska Instituttet at arrangere konference om ritualer og rutualstudier i Åbo i august Formanden, der også p.t. er ordførende i NORREL, kontaktede forud for beslutningen om denne konference DAHRs næstformand, Marianne Q, Fibiger mhp at undgå at NORREL-konferencen kollidere med planer om et ritualseminar i Århus. I øvrigt kan det nævnes, at svenskerne er på vej med en publikation om ritualstudier, at Tim Jensen drøftede muligheder for et fællesnordisk komparativt projekt om flygtninges og indvandreres religioner i de nordiske lande, at Temenos forhåbentlig snart udkommer med et dobbeltnummer, at Donnerska lovede at støtte NORREL økonomisk og at NORREL ikke for nærværende vil påtage sig arrangement af ph.d.- kurser med mindre man får henvendelser desangående fra ph.d.-ansvarlige i et eller flere af de nordiske

6 lande. 4. Medlemstal og økonomi Rekrutteringen af nye medlemmer er heller ikke i denne periode forløbet helt, som vi kunne have ønsket. Bestyrelsen må atter engang indrømme, at den kunne have gjort mere i denne sag og kan kun opfordre den kommende bestyrelse til at få gjort noget effektivt for at udvide medlemskaben i henhold til de nye vedtægter. Vi har p.t. ca. 74 medlemmer, og de nye der er kommet til skal hermed hilses velkommen. Bestyrelsen håber vi kan få gavn af hinanden. Selskabets økonomi er næste punkt på dagsordenen, men som det vil blive klart, så kører den kun lige akkurat rundt, hvilket jo har været medvirkende til vores disposition vedr. det elektroniske nyhedsbrevet. Samtidig har vi accepteret medlemskab af EASR, et medlemsskab, der er ensbetydende med at vi skal betale 2 Euro per medlem til EASR årligt, ligesom vi skal stå for og bekoste udsendelse af meddelelser, evt. valgmateriale etc. på vegne af EASR. Bestyrelsen vil derfor foreslå en kontingentforhøjelse, så kontingentet for den næste 2-årsperiode er på kr. 300,- pr. år for alle medlemmer, der er enten VIP'er eller DVIP'er, mens det for studerende er på kr. 150,-. Dette vil give os mulighed for at sende det nødvendigste ud per post, ligesom det forhåbentlig vil give det nok så beskedne overskud, der sikrer bestyrelsen og DAHR en smule større råderum. 5. Andet I forrige formandsberetning kunne vi konstatere, at dansk og nordisk religionsforskning havde mistet flere prominente forskere, Arild Hvidtfeldt og Jan Bergman, og i indeværende periode har vi så mistet Halfdan Siiger. På trods af en noget mere anstrengt økonomi på universiteterne og institutterne er der imidlertid blevet plads til at ansætte nye folk, både som adjunkter og lektorer, ligesom man både i Århus og Købehavn har produceret et antal ph.d.-kandidater. Landets nr. 2 professorat skulle efter planen have været besat ved SDU, Odense, Center for Religionsstudier, men af forskellige grunde, senest økonomiske, er det blevet udskudt. Det forventes dog besat pr Til gengæld kan vi så glæde os over, at lektor Per Bilde er blevet kaldet til professor i Århus. Dansk religionsforskning er fortsat stærkt repræsenteret i det kirkeministerielle rådgivende udvalg vedr. vielsesbemyndigelse/godkendte trossamfund, og at Margit Warburg er indtrådt i udvalget i stedet for Ole Riis. Endelig kan det nævnes, at København fejrede 100 års jubilæet for E.Lehmanns tiltrædelse som docent ved Københavns Universitet og dermed for faget religionshistorie i Danmark ved en konference i oktober I 2002 fejrer Center for Religionsstudier, SDU, Odense sin 20-års fødseldag med en konference om Menneskerettigheder, demokrati og religion 4.-5.april - og så kan også DAHR altså fejre sit 20-års jubliæum i Dansk religionshistorisk og - videnskabelig forskning er således både nationalt og lokalt ved at nå op i alderen. Forhåbentlig kan DAHR medvirke til at dansk religionshistorisk forskning "may stay forever young" samtidig med at de vundne erfaringer hjælper med at undgå alt for mange af de fejltrin, der også hører ungdommen til. Bestyrelsen er - i højere grad end for 2 år siden - overbeviste om, at DAHR fortsat har en rolle at spille som een af flere platforme til fremme af dansk religionsvidenskabelig forskning. Tim Jensen

7 pbv Oktober 2001

Formandsberetning 2001-2003

Formandsberetning 2001-2003 Formandsberetning 2001-2003 Efter selskabets generalforsamling fredag d.26. oktober 2001 på Syddansk Universitet, Odense, konstituerede den valgte bestyrelse sig den 31.1.02 i København som følger: Formand

Læs mere

2. Vi har fået fået oprettet en hjemmeside, p.t. på adressen www.hum.dk/dahr/index.htm på Odense

2. Vi har fået fået oprettet en hjemmeside, p.t. på adressen www.hum.dk/dahr/index.htm på Odense Formandsberetning 1997-1999 På et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter selskabets ge neralforsamling på Molslaboratoriet den 11.10.97 konstituterede den valgte bestyrelse sig som følger: Formand

Læs mere

Formandsberetning

Formandsberetning Formandsberetning 2003-2005 Bestyrelsens arbejde Siden selskabets generalforsamling den 7. november 2003 i Odense (jf. referat på www.dahr.dk) har bestyrelsen afholdt fem bestyrelsesmøder (13.2.04 i København,

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 25

D A H R NYHEDSBREV NR. 25 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 25 Efterår 2000 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 28

D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen Danish Marine & Offshore Group

Foreningen Danish Marine & Offshore Group VEDTÆGTER for Foreningen "Danish Marine & Offshore Group" 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Danish Marine & Offshore Group". Foreningens navn forkortet er DMOG 1.2 Foreningens hjemsted er sekretariatsadressen:

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Vedtægter for Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Præambel Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening er udsprunget af Dansk Canadisk Venskabsforening grundlagt i 1962. I 1964 ændredes navnet til

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde d. 21. januar 2016 således, at Kirstine Fabricius blev nyvalgt formand, Henning

Læs mere

Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening

Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening Vegtægter for: Yngre Psykologer af Dansk Psykologforening lørdag den 30. april 2016 Vedtægterne er vedtaget ved den stiftende generalforsamling lørdag d. 30. april 2016. Navn og afgrænsning 1. Netværkets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere