Formandsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 1999-2001"

Transkript

1 Formandsberetning Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse sig som følger: Formand Tim Jensen, næstformand Marianne Q. Fibiger, sekretær Mikael Aktor, kasserer Ingrid Müller, Mikael Rothstein og Oluf Schönbeck. Bestyrelsen har i perioden afholdt 2 ordinære bestyrelsesmøder, og den har i "Nyt fra bestyrelsen" i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000 og nr. 26, efterår 2001 løbende redegjort for dens arbejde i indeværende periode, et arbejde, der skal ses i forlængelse af den forrige 2-års periode med den samme bestyrelse og i forlængelse af formandsberetning og debat om denne på forrige generalforsamling i november Det nationale arbejde 1. DAHRs Nyhedsbrev og hjemmeside Bestyrelsen, med sekretæren Mikael Aktor som hovedansvarlig for en redaktion bestående M. Aktor, M. Rothstein og O. Schönbeck, har i perioden forsøgt at yderligere forbedre indhold og lay-out af Nyhedsbrev, og senest har vi desuden foretaget en ganske omfattende revision af vores hjemmeside samt forsøgsvis udsendt Nyhedsbrevet elektronisk til den del af vores medlemmer, der via adresser har kunnet modtage besked om det elektronisk udsendte Nyhedsbrev nr. 26. Bestyrelsen har ikke sat spørgsmålet om, hvorvidt vi fremover udelukkende skal udsende Nyhedsbrevet elektronisk eller ej, på som et punkt på dagsordenen for dette års generalforsamling. Vi indstiller imidlertid til generalforsamlingen at den i forbindelse med diskussionen af denne formandsberetning fremkommer med en tilkendegivelse desangående. Det er især den økonomiske situation, der kan friste til også fremover udelukkende at udsende Nyhedsbrevet elektronisk, men også et ønske om at rationalisere og minimere bestyrelsens arbejde med kopiering, trykning og udsendelse af papirversion spiller ind. Heroverfor står de argumenter, der knytter sig til de mange fordele ved at få tilsendt en handy og også æstetisk set ganske behagelig tryksag, og det kan i den forbindelse nævnes, at bl.a. vores nordiske kolleger har udtrykt deres misundelse og beundring for netop vores Nyhedsbrev. I forbindelse med især Mikael Aktors arbejde med hjemmesiden skal der rettes en stor tak til samme Aktor, der har taget sig tid til at dyrke den og forbedre den, men også Filosofisk Institut og Center for Religionsstudier, SDU skal have tak for hjælp til arbejdet. Samtidig skal Institut for Religionshistorie KUA endnu en gang have tak for den gode vilje, der blev udvist også i forbindelse med udsendelsen af nr. 25. Hjemmesiden har fået delvist nyt design, og vi mener den også på indholdssiden er blevet væsentligt forbedret, så den i højere grad end tidligere kan fungere som det letteste og hurtigste kommunikationsmiddel mellem bestyrelse og medlemmer. Kravene til hurtig og effektiv kommunikation er steget siden vi oprettede hjemmesiden, også fordi vi nu ikke kun er forpligtet på at kommunikere meddelelser fra IAHR, men også fra EASR. 2. Ekspertregister I 1999, Nyhedsbrev nr. 23, opfordrede vi medlemmerne til at tilmelde sig et register over religionsforskere i Danmark. Det var vores intention, at et sådant lagt ud på hjemmesiden kunne bruges af undervisningsinstitutioner, foreninger, journalister m.fl., når man ønskede ekspertkommentarer, foredrag el. lign.

2 Som tidligere meddelt var der så godt som ingen, der tilmeldte sig. Da formanden i maj måned 2000 skulle til Krakow og havde brug for en hurtig oversigt over kollegernes arbejde og derfor henvendte sig per mail, kom der lidt flere tilbagemeldinger, men stadig ikke tilstrækkeligt til at det ville være passende at lægge dem ud på nettet. Senest har vi på baggrund af begivenhederne den 11.september 2001 og mediernes stigende fokus på religion endnu engang opfordret medlemmerne til at tilmelde sig et "ekspert-register". Denne gang har vi modtaget lidt flere svar, måske fordi det har været lettere at returnere svaret elektronisk, og vi vil nu se, om vi har så mange, at vi - med de impliceredes velsignelse - kan lægge oplysningerne ud på nettet og sende dem til medierne. Vi overvejer samtidig at supplere listen med henvisninger til andre forskere, der også arbejder med religion på en måde, der måtte være relevant for medierne. I samme forbindelse kan det nævnes, at vi løbende har drøftet om DAHR kunne/skulle påtage sig en mere udfarende rolle i forhold til de offentlige debatter, der involverer religion og ikke sjældent også diverse opfattelser af og holdninger til religion. Vi har som bekendt været tilbageholdende, også i Lindtner-sagen, fordi vi ikke mener at have mandat og opbakning til sligt. Ikke desto mindre har vi i kølvandet på de seneste begivenheder drøftet muligheden af nok så beskeden samlet henvendelse til medlemmer og medier. Den kunne have været i stil med den, som AAR udsendte den til medlemmer. Her opfordres medlemmer til at medvirke til kritisk reflektion og analyse og påtage sig et ansvar for modarbejdelse af religiøs og etnisk diskrimination, gennem undervisning og ved at stille sig til rådighed for medierne, som samtidig henvises til AAR mhp ekspertbistand. 3. Faglige aktiviteter, møder, publikationer m.v. Den siddende bestyrelse prioriterede som tidligere berettet ved sin tiltræden i 1997 arbejdet på hjemmefronten, men som det er fremgået af både Nyt fra bestyrelsen og formandens beretning til generalforsamlingen i 1999, har vi ikke været helt tilfredse med indsatsen netop på dette område, også selv om både arbejdet med Nyhedsbrev og hjemmeside naturligvis udgør to sider af denne samme sag. Samtidig har vi i dialogen med medlemmerne, dels på generalforsamling i 1999 og dels på medlemsmøde i Århus i december 2000, fået en ganske klar melding: Vores, dvs. bestyrelsens og DAHR's aktivitetsniveau var passende. Der var næppe plads til mange flere konferencer, symposier m.v. i et miljø, hvor manglende opslutning til fx et årsmøde, ikke skal ses som tegn på manglende interesse eller et visnende religionsfagligt miljø, men tværtimod som et tegn på at religionsforskningen blomstrer takket være levende miljøer blandt både studerende og ansatte på de tre universiteter. Mens der altså på generalforsamlingen i 1997 på Molslaboratoriet blev givet udtryk for et ønske om, at bestyrelsen vitterlig og i henhold til vedtægterne afholdt årsmøde hvert år, så blev det på den næste generalforsamling klart, at der var flertal for, at vi ikke tog dette helt bogstaveligt, og vedtægterne blev da også ændret netop på dette punkt, således at 4 nu blot siger at vi "så vidt muligt skal afholde mindst eet årligt symposuium eller anden mødevirksomhed", en passus, der også dækker over støtte til afholdelse af møder i andet regi end DAHR i snæver forstand. Medlemmerne vil fortsat gerne have lejligjed til at mødes i DAHR-regi, men de fleste mener, at fx årsmøde i DAHR-regi mest passende afholdes ikke hvert år, men hvert andet år, dvs. gerne samtidig med vores ge neralforsamling hvert andet år. Dette har bestyrelsen taget ad notam, og derfor har vi ikke forsøgt at arrangere årsmøde i fjor, men i stedet valgt at støtte andre arrangementer, i dette tilfælde et symposium om "Religionsvidenskabelige tabuer" - arrangeret af de studerende ved Inst. f. Rel. videnskab i Århus 30. november-1. december (hvor vi afholdt medlemsmøde), samt et arrangement "Faglighed og/eller dannelse", arr. af Religionshistorisk Forening, DAHR og Institut for Religionshistorie i København 9.nove mber 2000.

3 Når dertil lægges de mange andre arrangementer, inkl. de 3 religionsvidenskabelige foredragsforeningers kontinuerlige foredrag, samt arrangementer i udlandet, taler meget for rigtigheden af formandens afsluttende bemærkninger i 1999: "Vore kolle ger og medlemmer er ganske enkelt konstant så optaget af både den daglige undervisning, administration og forskning (...) samt et væld af andre arrangementer i ind- og udland, at DAHR må og skal glide i baggrunden. Den ene konference efter den anden, nye publikationer, publikationsserier og tidsskrifter ser dagens lys, og antallet studerende er ikke ligefrem voldsomt faldende. Hvis DAHR har problemer, skyldes det måske, at dansk religionshistorisk forskning blomstrer som aldrig før og på flere forskellige måder, og at nogle af de aktiviteter DAHR i sin tid var udset til at stå for og igangsætte arrangeres bedre af mange andre og sker helt "af sig selv"." Når det gælder publikationer, så er det klart, at DAHR gerne spillede en aktiv rolle også på dette område, men igen gælder at meget har ændret sig siden DAHRs tilblivelse i Vi har foruden de 2 tidsskrifter numere en eller rettere 2 skriftserier, der ganske vist udgives i Århus, men i et samarbejde med de andre religionsvidenskabelige institutter og cent re, og publikationer fra symposier, helt eller delvist støttet af DAHR, har da også set dagens lys de senere år. Som det fremgår af det seneste Nyhedsbrev, har bestyrelsen besluttet at fejre selskabets 20-år ikke med et symposium, men med en udgivelse, nærmere bestemt en bog i 2 bind om religionsvidenskabens forskningshistorie, som formanden tidligere havde drøftet med Tove Tybjerg og Armin Geertz. ifølge de foreløbige planer, skulle denne publikations første bind omfatte den ældre forskningshistorie (begyndelses- afslutningsdato for denne periode er ikke endeligt fastlagt, men den strækker sig sagtens frem mod 1950), mens det andet bind skulle omfatte den nyere og nyeste tids mange forskellige bidrag til religionsvidenskabelig forskning. Efter planen skulle bind 1 forfattes af een forfatter (Tove Tybjerg har erklæret sig rede), mens bind 2 skulle forfattes af et team af danske religionsforskere, hver med deres kapitel om et eller flere væsentlige bidrag. Hvis indeværende generalforsamling kan bifalde dette, vil formanden snarest mødes med Tove Tybjerg og Armin Geertz mhp at komme videre med sagen, og der vil derefter hurtigst blive rettet henvendelse til kolleger, der kunne tænkes at ville bidrage til denne publikation, som vi mener der er behov for, ikke mindst i den daglige undervisning på de 3 universiteter. Bogen vil ganske vist ikke kunne udkomme i jubilæumsåret, men bestyrelsen finder ikke dette afgørende. Det afgørende er at arbejdet kommer igang og publikationen bliver en realitet i løbet af de nærmeste 2 år. Der er tidligere blevet forhandlet med Gyldendals undervisningsafdeling om sagen, men vi er ikke bundet af nogen aftale, og vi modtager gerne tilbud fra anden side. Denne plan behøver selvsagt ikke forhindre os i at fejre jubilæet på anden vis, fx gennem et årsmøde, hvor vi overnatter og spiser sammen, men vi mener ikke det samlede program og DAHRs økonomi kan bære et værtskab for fx en international konference. Det skal i den forbindelse nævnes, at der i juliaugust afholdes ritual-konference i NORREL-regi i Åbo samt september konference i Paris i EASR-regi, og vi har også fået indtryk af, at man i Århus planlægger en konference om ritualer, ligesom vi ved at der er mange andre konferencer, gæsteforelæsninger etc. som vi løbende forsøger at orientere om på hjemmesiden. 4. Det faglige milø og samarbejde - og DAHR. Som sagt er bestyrelsen af den overbevisning, at det religionsvidenskabelige miljø fortsat trives godt. Vi har siden begyndelsen af 80'erne, altså samtidig med DAHRs tilblivelse, oplevet en støt stigende, på grænsen til eksplosiv, offentlig interesse for vores emneområde og ikke kun det stigende studentertal, men også mediernes brug af eksperter hentet fra religionsvidenskaben, vidner om at interessen for

4 religion også har medført en stigende interesse for vores fag og dets tilgange til religion. Vi har ikke det eksakte tal på, hvor mange VIP'er og DVIP'er der ansat på de tre religionsvidenskabelige institutter og det samlede antal studerende på grunduddannelse, sidefag og kandidatuddannelse kender vi heller ikke. Eet er sikkert: Der er mange, mange flere af både ansatte og studerende end i begyndelsen af 80'erne, og det skyldes som sagt ikke kun generelle tendenser til at søge mod Humaniora og universitetet. Den sociale, politiske, kulturelle og religiøse udvikling de seneste år (globalisering, indvandrere og flygtninge, udviklingen frem mod et mere flerreligiøst samfund) har bidraget til den positive udvikling i studentertal og antal ansatte, men også til faglig nytænkning, der har sat sig spor i både forskning og undervisning. Kravet om at vi skal tilbyde vores viden til et bredere udsnit af befolkningen har virket ikke kun pædagogisk men også fagligt berigende. Selv om det seneste år har budt på et svagt faldende antal ansøgere til vores uddannelser og en opbremsning i ansættelser, forhold, der foruden meget andet kan skyldes en opbremsning i den voksende interesse for vores emne eller den faglige tilgang til det, så ser bestyrelsen ikke desto mindre optimistisk på udviklingen de næste år. Samtidig er det vores fornemmelse, at de religionsfaglige miljøer ikke desto mindre kunne tabe pusten, hvis studenteroptaget fortsatte med at stige samtidig med at de økonomiske vilkår ikke just ser ud til at forbedres. Øget administration, øget undervisningsbyrde og stærkt stigende krav til at vi finder på noget nyt, på noget der sælger, ud af huset kurser etc kan være meget inspirerende og befordre faglig nytænkning, men det kan også blive en hindring for forskning og forskningsbaseret undervisning. Kravet om stå-produktion og en stærkt stigende stå-produktion er kun af det gode. Een af de farer, som vi i bestyrelsen har ment at kunne ane, ligger i kravet til vores faglige miljøer og instittutter om profilering og indtjening - krav som kan komme på tværs af andre bestræbelser på samarbejde universiteterne imellem. Derfor fremgik det også af det seneste nyhedsbrev, at bestyrelsen havde drøftet DAHRs mulige rolle, når det gælder samarbejde insitutterne imellem. Kan og skal DAHR, der også skal og må respektere institutternes autonomi, spille en mere aktiv rolle mhp samarbejde, hvad enten det gælder samarbejde om forskerskole, nye masteruddannelser el. lign.? Endvidere: Kan og skal DAHR forsøge at spille en rolle, når det gælder udviklkingen af også det religionsfaglige miljø uden for universiteterne, fx gennem deltagelse i debatter om folkeskolens og seminariernes religionsfag, forslag om alternativer til gymnasiets religionsfag, kernefaglighed etc. Har DAHR en stemme i disse sammenhænge, ønsker medlemmerne at DAHR taler eller tier? Hvor langt kan, skal og må vi strække definitionen af "varetage fagets interesser på nationalt plan", dvs. selskabets formål? Det internationale arbejde 1. IAHR Meddelelser fra IAHR blev bragt i Nyhedsbrev nr. 25, hvor Nyt fra bestyrelsen også omghandlede IAHRs verdenskongres i Durban august 2000, hvor flere danske forskere og DAHr-medlemmer deltog aktivt både i de fagpolitiske og faglige forhandlinger og fora. Derfor skal der her ikke gøres meget mere ud af dette. Dog skal det nævnes, at IAHR har fået ny hjemmeside (www. iahr. dk) og at det er IAHRs generalsekretær, Armin Geertz, der bestyrer siden. Medlemmertne opfrodres til med jævne mellemrum at klikke sig ind på siden. Samtidig kan det også nævnes, at IAHRs næste møde i den internationale kommitte, hvor alle medlemslande er repræsenteret med to personer, er bestemt til at finde sted i Bergen i Norge i Den næste verdenskongres finder som tidligere nævnt sted i Tokyo i

5 EASR Også når det gælder EASR er medlemmerne blevet løbende orienteret i Nyt fra bestyrelsen. Derfor kan også dette punkt gøres relativt kort: EASR har i løbet af det første år siden stiftelsen i Krakow i maj 2000 etableret sig som det eneste religionsvidenskabelige selskab i Europa, dvs. at prof. Ternes' EuroAss er så godt som stendød, om ikke officielt, så realiter. EASR har nu 14 medlemmer (DVRG, den tyske forening har sidst i september bekræftet sit fulde medlemskab og det belgiskluxemborgensiske selskab har netop her den meldt sig ind), og det forventes at Rumænien og Ukraine slutter sig til snarest, således at den østeuropæiske opbakning bliver endnu større. EASR afholdt sin første konference og generalforsamling i Cambridge i september d.å. og begge parter, dvs. både de ikke-brittiske deltagere (heraf flere fra Danmark og DAHR) og de brittiske gav udtryk for tilfredshed med mødet, der ikke lod sig afbryde af begivenhederne den 11.september, på konferencens 2. dag, på dagen og tidspunktet for EASRs første generalforsamling. Som et kuriosum kan det i den forbindelse nævnes, at ingen fra nogen talerstol, hverken i forbindelse med foredrag, generalforsamling eller afsluttende debat, nævnte begivenhederne og reflekterede over de tilstedeværende selskabers og medlemmers mulige roller og forpligtelser i denne situation. Rapporterne fra præsidenten, Giulia Gasparro og fra generalsekretæren, Tim Jensen, kan læses i deres fulde ordlyd på EASRs hjemmeside (www.easr.de), og sammested finder man også referat fra generalforsamlingen, skrevet af Marianne Q. Fibiger, der af bestyrelsen er udpeget til at være DAHRs repræsentant i EASR bestyrelse, der jo består af såkaldte designated officers samt en repræsentant fra hvert af de nationale selskaber. EASRs økonomi er ikke den bedste, men det aktuelle underskud forventes snart vent til et beskedent overskud, bl.a. fordi Donnerska Instituttet har stillet et støttebidrag i udsigt. Planen for de næste års konferencer og tilhørende generalforsamlinger er som følger: September 2002 Paris, 2003 Bergen (samtidig med IAHRs møde og konference), Spanien (Santander) På et møde som EASRs generalsekretær Tim Jensen holdt med sekretæren i det franske selskab (Societe Ernest Renan) i Paris for nylig blev det klart, at franskmændene gerne ser et tema om monoteistisk religion, men også at temaet skal bredes ud så det ikke kun har interesse for forskere, der arbejder historiskfilologisk med dette emne. Temaerne for de efterfølægende konferencer er ikke fastsat, men nordmændene har luftet et forslag til tema: Religion og religionsforskning set på baggrund af globalisering og lokalisering. 3. NORREL Også vedrørende NORREL blev der orienteret grundigt i seneste Nyhedsbrev. NORREL fik nye vedtægter på et møde i Århus i december 2000, og styrelsen fik lejlighed til at mødes igen i Åbo i august 2001, hvor man enedes om i samarbejde med Donnerska Instituttet at arrangere konference om ritualer og rutualstudier i Åbo i august Formanden, der også p.t. er ordførende i NORREL, kontaktede forud for beslutningen om denne konference DAHRs næstformand, Marianne Q, Fibiger mhp at undgå at NORREL-konferencen kollidere med planer om et ritualseminar i Århus. I øvrigt kan det nævnes, at svenskerne er på vej med en publikation om ritualstudier, at Tim Jensen drøftede muligheder for et fællesnordisk komparativt projekt om flygtninges og indvandreres religioner i de nordiske lande, at Temenos forhåbentlig snart udkommer med et dobbeltnummer, at Donnerska lovede at støtte NORREL økonomisk og at NORREL ikke for nærværende vil påtage sig arrangement af ph.d.- kurser med mindre man får henvendelser desangående fra ph.d.-ansvarlige i et eller flere af de nordiske

6 lande. 4. Medlemstal og økonomi Rekrutteringen af nye medlemmer er heller ikke i denne periode forløbet helt, som vi kunne have ønsket. Bestyrelsen må atter engang indrømme, at den kunne have gjort mere i denne sag og kan kun opfordre den kommende bestyrelse til at få gjort noget effektivt for at udvide medlemskaben i henhold til de nye vedtægter. Vi har p.t. ca. 74 medlemmer, og de nye der er kommet til skal hermed hilses velkommen. Bestyrelsen håber vi kan få gavn af hinanden. Selskabets økonomi er næste punkt på dagsordenen, men som det vil blive klart, så kører den kun lige akkurat rundt, hvilket jo har været medvirkende til vores disposition vedr. det elektroniske nyhedsbrevet. Samtidig har vi accepteret medlemskab af EASR, et medlemsskab, der er ensbetydende med at vi skal betale 2 Euro per medlem til EASR årligt, ligesom vi skal stå for og bekoste udsendelse af meddelelser, evt. valgmateriale etc. på vegne af EASR. Bestyrelsen vil derfor foreslå en kontingentforhøjelse, så kontingentet for den næste 2-årsperiode er på kr. 300,- pr. år for alle medlemmer, der er enten VIP'er eller DVIP'er, mens det for studerende er på kr. 150,-. Dette vil give os mulighed for at sende det nødvendigste ud per post, ligesom det forhåbentlig vil give det nok så beskedne overskud, der sikrer bestyrelsen og DAHR en smule større råderum. 5. Andet I forrige formandsberetning kunne vi konstatere, at dansk og nordisk religionsforskning havde mistet flere prominente forskere, Arild Hvidtfeldt og Jan Bergman, og i indeværende periode har vi så mistet Halfdan Siiger. På trods af en noget mere anstrengt økonomi på universiteterne og institutterne er der imidlertid blevet plads til at ansætte nye folk, både som adjunkter og lektorer, ligesom man både i Århus og Købehavn har produceret et antal ph.d.-kandidater. Landets nr. 2 professorat skulle efter planen have været besat ved SDU, Odense, Center for Religionsstudier, men af forskellige grunde, senest økonomiske, er det blevet udskudt. Det forventes dog besat pr Til gengæld kan vi så glæde os over, at lektor Per Bilde er blevet kaldet til professor i Århus. Dansk religionsforskning er fortsat stærkt repræsenteret i det kirkeministerielle rådgivende udvalg vedr. vielsesbemyndigelse/godkendte trossamfund, og at Margit Warburg er indtrådt i udvalget i stedet for Ole Riis. Endelig kan det nævnes, at København fejrede 100 års jubilæet for E.Lehmanns tiltrædelse som docent ved Københavns Universitet og dermed for faget religionshistorie i Danmark ved en konference i oktober I 2002 fejrer Center for Religionsstudier, SDU, Odense sin 20-års fødseldag med en konference om Menneskerettigheder, demokrati og religion 4.-5.april - og så kan også DAHR altså fejre sit 20-års jubliæum i Dansk religionshistorisk og - videnskabelig forskning er således både nationalt og lokalt ved at nå op i alderen. Forhåbentlig kan DAHR medvirke til at dansk religionshistorisk forskning "may stay forever young" samtidig med at de vundne erfaringer hjælper med at undgå alt for mange af de fejltrin, der også hører ungdommen til. Bestyrelsen er - i højere grad end for 2 år siden - overbeviste om, at DAHR fortsat har en rolle at spille som een af flere platforme til fremme af dansk religionsvidenskabelig forskning. Tim Jensen

7 pbv Oktober 2001

D A H R NYHEDSBREV NR. 28

D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere