Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse. Formanden præsenterede de enkelte medlemmer i bestyrelsen og gjorde rede for, hvilke roller de enkelte medlemmer har haft i det forløbne år i bestyrelsen. Herefter gik Formanden over til dagsordenen. 1. valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede, at Stig Rasmussen, Strandvejen 93, blev valgt som dirigent. Stig har tidligere været dirigent og har fra sit virke som formand for en afdelingsbestyrelse i et boligselskab stor erfaring indenfor foreningsområdet. Forsamlingen havde ikke andre forslag, og Stig Rasmussen blev valgt med akklamation. Formanden gav herefter ordet til dirigenten. Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt via bladet med mindst 14 dages varsel. Der var ikke fra forsamlingen nogen indsigelser. Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 46 stemmeberettigede, og at alle medlemmer havde fået stemmesedler. Det forelå fuldmagt fra et medlem. 2. Valg af referent: Grundejerforeningens sekretær Suzan Lenz blev valgt som referent. Dirigenten oplyste, at mødet ville blive optaget på bånd af hensyn til referatet. Dagsordenen blev godkendt uden rettelser eller tilføjelser. 3. Nedsættelse af stemmeudvalg: Bord 1: Erik Thornsen, Strandvejen 58 Bord 2: Liselotte Bering, Bellisvej 12 Bord 3: Susanne Drøhse, Markstien 2 bord 4: Lykke Holm, Valmuevej 7 Bord 5: Jørgen Ekelund, Bakkevej Bestyrelsens beretning herunder beretninger fra nedsatte udvalg: Formandens beretning ved Iver Juhl: Bestyrelsens beretning består også i år af delberetninger, der er skrevet og aflægges af formænd og kassereren. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsesarbejdet omfattet opgaver jf. foreningens formål dvs. vedligehold af veje og hoveddræn, samt behandling af modtagne sager, hvor grundejerne har anmodet bistand. Yderligere pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at arbejde for vejbump. Som formand vil jeg indlede med den generelle del, og formændene vælg efterfølgende aflægge delberetning. Bestyrelsen er ikke en myndighed, og kan derfor ikke i tilfælde, hvor henstilling ikke hjælper afgøre sagerne og pålægge en sanktion. Det kan kun myndighederne som f.eks. politi, domstole eller kommunen. Vi oplever, at politireform og kommunalreform nu er fuldt ud slået igennem, dvs. at myndighederne er blevet færre til at løse opgaverne. Myndighederne foretager derfor en prioritering, der ikke er til vores fordel. De af bestyrelsen anlagte sager er ikke taget op. Bestyrelsen har erfaret, at i mange tilfælde opleves sagerne helt anderledes af den part, der klages over. For at bestyrelsen kan behandle klager skal klager fremsendes i skriftlig form, hvor det tydeligt fremgår, hvem der klager, hvem der klages over, og hvad problemet er. Det er ofte vanskeligt for bestyrelsen at udrede bare disse forhold, når vi modtager opringninger. Når vi modtager en klage vil bestyrelsen høre hvilke bemærkninger den påklagede har. Vi kan ikke længere håndtere sagerne anonymt, idet kommunen fremsender alle oplysninger i sagen også til påklagede. 1

2 Tager myndighederne de rejste sager op og pålægger påklagede at udbedre nogle forhold, kan myndighederne såfremt der intet sker, også iværksætte en sanktion. Tager myndighederne ikke sagen op, må parterne herefter selv tage sagen op til domstolene. Bestyrelsen kan ikke tage disse sager op. Det vil kræve, dels at der på en generalforsamling vedtages, at bestyrelsen skal rejse sagen, dels at der hensættes midler til at udrede sagens omkostninger. Sker dette ikke, kan retten pålægge de enkelte bestyrelsesmedlemmer, at hæfte personligt for omkostningerne, jf. en dom afsagt i Østre Landsret. Der er en undtagelse, nemlig kontingentrestance. Her er der i foreningens vedtægter beskrevet, at sagerne skal rejses, og der afsættes hvert år midler til tab hvor parcellerne sælges på tvangsaktion uden mulighed for at dække foreningens tilgodehavende. Kassereren vil nærmere i sin beretning komme ind på disse beløb. Vedligehold af vej og dræn andrager årlige udgifter på 1 mio. kr. Selvom bestyrelsen har indgået kontrakter og har indhentet flere tilbud, oplever vi, at det er vanskeligt at sikre alle forhold i forbindelse med kontrakt og valg af entreprenør. Bestyrelsen undersøger derfor muligheden for at ansætte en rådgiver. Fra byggemarkederne STARK og SILVAN i Frederikssund har vi rettet henvendelse om fordele for vores medlemmer. Begge byggemarkeder tilbyder at give vores medlemmer fordele. Fordelene bygger på eksisterende platforme. Hos STARK er der tale om byg selv. Omretter man sig som byg selv, vil STARK give mindst 10% på IKKE tilbudsvare. En anden fordel STARK giver er rådgivningsmøder hos byg selv herren. SILVAN tilbyder at blive fordelskunde. Her vil man kunne opnå at kvitteringer gemmes elektronisk, farvekoder registreres, og usamlede ting vil bliver samlet, f.eks. græsslåmaskiner. Endelig giver fordelskortet prioritet til SILVANS gør det selv skole, hvor man lærer alt inden for byg selv. Det er klart jo mere vi som forening bruger byggemarkederne STARK og SILVAN jo bedre mulighed giver det for at opnå tilbud. Bestyrelsen deltager fortsat i møder med Frederikssund kommune ikke mindst i kontaktudvalget, hvor vi kan orientere gensidigt. På det sidste møde er vi blevet gjort opmærksomme på, at dæksler til septiktanke ikke må overstige 50 kg. Bestyrelsen rejste igen flere forhold, hvor der intet er sket fra kommunens side. Yderligere tilkendegav kommunen, at man arbejder for en forbedret busdrift. Det er derfor min opfattelse, at dialogen med kommunen fortsat giver resultater til grundejernes fordel. Bestyrelsen er også repræsenteret i grønt forum hvor sekretæren, Suzan Lenz, deltager. Her har kommunen informeret om nye tiltag vedr. vådområder, hvor der vil kunne ske en udvanding (optagning) af næringssalte, før vandet løber ud i havet. Området ved Stinkelsø er et eksempel herpå. Det betyder, at alle parceller under 1,5 meter under daglig vande, som ikke er omfattet af dræn, som udgangspunkt skal forvandles til vådområder. Informationsudvalget ved Iver Juhl Bestyrelsen søger at orientere medlemmerne om forhold af betydning. Vi bruger hertil foreningens hjemmeside og hornsved bladet. Siden afskaffelse af portostøtten, er omkostningerne til trykning og forsendelse af bladet steget. Sidst, men ikke mindst, steg portoen pr. 1 april i år. Dermed er omkostninger til fordeling af bladet steget 3000 kr. Bestyrelsen vil derfor begrænse indholdet i de 2 trykte blade, der fremover anvendes til hhv. at varsle (indkalde) og afrapportere (referat) fra generalforsamlingen. Bladet vil derfor fremadrettet ikke blive anvendt som et debatforum, f.eks. ved at bringe indlæg fra grundejerne og bestyrelsens bevarelse. Den i bladet angivne deadline er alene at betragte som den dag, hvor redaktionen har afsluttet sit arbejde. Foreningens hjemmeside på er et langt bedre kommunikationsmiddel. Information vil kunne bringes hurtigt, og formidles også når det er aktuelt. Drænudvalget ved Iver Juhl på Gert Bædkels vegne Det tørre forår har ikke givet de store problemer med drænene. Et par grundejere har rettet henvendelser og gjort opmærksom på, at drænet ikke trækker tilstrækkeligt. På den baggrund er drænet blevet spulet. Foreningens hoveddræn er ved at være forældede og er ikke i stand til at tage de langt støre mængder af nedbør, som der kommer nu. Som eksempel valgte bestyrelsen at lægge et helt nyt drænrør på 2

3 strækningen mellem Gransangervej og Bellisvej. Processen tog længere tid end forventet, dels skulle vi indhente tilladelser fra kommunen og grundejerne, dels hindrede vejret arbejdet. Først var det hård frost, efterfølgende meget regn. De foreløbige meldinger vi har fået er meget positive. Det viser sig, at drænet var faldet helt sammen og ikke trak. Bestyrelsen forventer at parcellerne i dette område ikke længere skal henstå våde, og at grundejerne igen får den fulde fornøjelse af deres parceller. Jeg er også klar over, at selv den mest skånsomme adfærd af reparatøren giver grimme ar, hvor drænet skal lægges. Bestyrelsen erfarede gennem anmodning om tilladelse til det arbejde dette arbejde, at der ikke kunne anlægges et dræn med en større vandledningsevne. Dette ville kræve at sagen blev behandlet som en vandløbsregulerings sag, og vil tage omkring et år. Yderligere er det usikkert, om tilladelse vil blive givet, under henvisning til at der bør være vådområder! Det er på denne baggrund bestyrelsens opfattelse, at der ikke vil blive tilladelse til anlæg af nye dræn i området. Vi skal være glade for den mere lempelige lovgivning, der var gældende, da man fik tilladelser til at dræne. I den forbindelse skal jeg minde om, at området ved Skolevej og Digevej er moser, der med den nuværende lovgivning aldrig var blevet tilladt at dræne og udstykke. Formanden for Hegn og Hæk s beretning ved Dennis Møller-Andersen Nogle vil måske undre sig over, at det gamle Servitutudvalg nu hedder Hegn & Hæk. Det har imidlertid sin naturlige forklaring, idet bestyrelsen efter sidste generalforsamling besluttede, at nogle udvalg skulle splittes op på flere hænder, hvilket dog ikke skete for Servitutudvalget, dette udvalg fik blot et nyt navn Hæk & Hegn, men opgaverne er de samme som for det gamle Servitutudvalg. Det blev samtidig i bestyrelsen besluttet, at der kun skulle køres én servitutkørsel årligt med udsendelse af breve til grundejere, hvor Hæk & Hegn mente, at der skulle rettes op på nogle forhold, det være sig lavthængende grene fra træer, der kunne genere f.eks. renovationsvognene, det var for høje og brede hække på hjørnegrunde, der kunne genere oversigtsforholdene ved vejkryds, vi har jo højre vigepligt i hele området, rabatter der trængte til en tur med plæneklipperen o.s.v. De fleste af disse henvendelser blev efterlevet af grundejerne, hvilket er opløftende og vidner om, at de fleste grundejere gerne vil holde området pænt og højne herlighedsværdien, men der er desværre også grundejere, der ikke retter sig efter udvalgets henvendelser. Der var dog også en del grunde, hvor det var nødvendigt at påtale rod på grundene. Dette begreb, rod på grundene er vel nok et af de mest subjektive begreber der findes, da det jo er afhængig af øjnene der ser, men når rodet er af et sådant omfang, at det generer naboer og andre brugere af området, er det udvalgets opgave, at gøre grundens ejer opmærksom på forholdet og henstille, at der bliver ryddet op. I forbindelse med rod på grunden bliver Hegn & Hæk/Servitutudvalget jævnligt kontaktet af andre grundejere, der synes, at deres naboer/genboer har lige lovlig meget roderi på grunden, så de føler, at deres herlighedsværdi forringes, og at det skæmmer området. Når udvalget bliver kontaktet af flere uafhængige grundejere omkring rod på grundene, besigtiger udvalget stedet, og hvis det findes påkrævet, bliver der sendt en skrivelse til grundejeren. Disse skrivelser giver ofte anledning til, at grundejerne føler sig forurettede over det fremsendte brev, hvilket kan være ubehageligt nok for udvalget, når udvalget kun efterlever vedtægtens 12, stk. 1, hvoraf det fremgår, at såvel bygninger som ubebyggede dele af enhver parcel skal holdes i ordentlig stand, hvilket af bestyrelsen tolkes på den måde, at grunden skal holdes ryddelig, altså uden gamle uindregistrerede biler, både der aldrig kommer i vandet, udrangerede campingvogne, gamle komfurer og køleskabe og andet kasseret inventar. Det er bemærket, at der mange steder i området er meget høje træer. Det er selvfølgelig pænt, også med høje flotte træer, men grundejerne bør være opmærksomme på de skader, et stort træ kan forvolde på naboens hus, hvis det vælter i en storm. Grundejerne opfordres derfor til kritisk at se på træerne i haven, er de blevet for store eller omfangsrige, så de trænger til at blive fældet eller beskåret. 3

4 Hæk & Hegn vil også i år fokusere på oversigtsforholdene i vejkryds, lavthængende grene og misligholdte rabatter. Det har på tidligere generalforsamlinger været diskuteret, hvad der kan gøres for at få hastigheden nedsat på foreningens veje. Der har bl.a. været diskuteret vejbump m.v., men i øjeblikket er denne diskussion strandet, fordi det vil være for kostbart at etablere f.eks. vejbump, idet reglerne siger, at disse hastighedsdæmpende foranstaltninger bl.a. skal være belyste og opsat skilte m.v. Det er konstateret, at der i Kulhuseområdet er flere steder, hvor der er chikaner, der skal nedsætte hastigheden, uden at disse chikaner er belyste. I den anledning skrev jeg den 19. oktober 2010 til Frederikssund Kommune og forespurgte, hvorfor der i nogle tilfælde kunne være hastighedsdæmpende foranstaltninger i Kulhuseområdet, uden at disse var belyste, idet reglerne vel må gælde for hele kommunen. Da jeg den 12. januar 2011 endnu ikke havde fået svar fra kommunen, rykkede jeg for et svar, der kom den 13. januar 2011, hvor de lovede at svare hurtigst muligt. Jeg har endnu ikke fået svar, hvorfor det må konstateres, at Frederikssund Kommune har en anden opfattelse af begrebet hurtigst muligt end de fleste mennesker. Som et forsøg på at dæmpe hastighederne i foreningens område, har jeg aftalt med Frederikssund Kommune, at de i en periode af op til 14 dages varighed i juli måned, vil opsætte mobile hastighedsmålere Vis din fart på henholdsvis Hjortevej og Isefjordvej, så man kan se, hvor hurtigt man egentlig kører. Med disse ord vil jeg afslutte Hegn & Hæks beretning med ønsket om, at i alle må få en god sommer her i Kulhuse. Formanden for Veje ved Finn Sørensen På bestyrelsesmødet i August 2010 blev det besluttet at årets aktiviteter på vejområdet skulle fokusere på reparationer af vejene og at deciderede større renoveringsopgaver ikke skulle igangsættes i Det besluttedes endvidere at der skulle indhentes tilbud fra andre leverandører end Pankas for at sikre prisniveauet. Der blev derfor indhentet tilbud fra Munck asfalt, dels på reparationsopgaven og på deciderede langsigtede større renovationsopgaver. Baggrunden for valg af Munck asfalt var en reference vi havde på et større projekt i en grundejerforening i Stenløse hvor Munck havde vist sig at være langt billigere end andre leverandører og udførte et meget godt arbejde. Endvidere blev der indhentet nyt og opdateret tilbud fra Pankas, både på reparationsopgaven og også forhandlet rabatter i forhold til Pankas s tilbud fra sidste år på deciderede renovationsopgaver.. Pankas tilbuddet viste sig at være ca. 5% billigere end tilbuddet fra Munch. Sammenholdt med tidligere tilbud indhentet fra Colas, som var langt dyrere end Pankas tilbuddet, og tillige vores reference på Munch, må vi konstatere at Pankas som leverandør, både prismæssigt og kvalitetsmæssigt, matcher markedsniveauet, hvorfor vi har valgt at fortsætte med Pankas som leverandør på området. I 2011 vil følgende veje blive asfalterede: Bellisvej/Issefj. Skolevej, Engblommevej, Digevej, Elmevej, Tjørnevej, Solsortevej, Drosselvej og Vagtelvej. Set i årene fremover er vejbudgettet et problematisk område for Grundejerforeningen. Den samlede pris for renovation af veje, der ikke er blevet renoveret i løbet af de sidste par år,beløber sig til ca kr. De seneste års hårde vintre har også sat sine spor på vejene generelt, og det må også forventes at der også i årene fremover skal bruges en del midler til deciderede reperationsopgaver. I forhold til det nuværende budget er det urealistisk at holde alle veje i god stand, hvorfor det kræver en prioritering og fortsatte kontigentforhøjelser til brug på vejområdet for at holde vejene i en fornuftig stand. Formanden for Fællesarealerne ved Bjarne Steenstrup 4

5 Fællesarealer. De to nordlige arealer fremtræder slåede og klippede, medens det sydlige henligger bevokset med selvsåede fyrretræer og krat samt højt græs. De nordlige blev ved Naturstyrelsens inspektion og mellemkomst ændrede således, at det nuværende udseende blev etableret. Det sydlige blev ikke inspiceret. Der har i tidens løb været stedvist større bevoksning end i dag. For at imødegå et evt. nyt påbud har der fundet en skånsom beskæring sted i den forgangne vinter, iøvrigt på egen regning. At der herved opstår en bedre udsigt for husene i første, anden- og tredie række er en naturlig følge heraf og har så vidt vides ingen skadelig virkning for resten af grundejerforeningens medlemmer. Skraldespandene er sparet væk og hundejerne og andre gæster opfordres til at tage deres affald med hjem til egne skraldespande. Det var ordene. Kommentarer og debat: Niels Christian Ingemannssøn(NCI), Isefjordvej 21, havde tre kommentarer. 1: Der er sket en vedtægtsændring uden afstemning. Det drejer sig om afbrænding af haveaffald. NCI er klar over at lovgivningen har ændret sig på dette område 2. Vejenes reparation og tilbuddene. Forstod der var flere tilbud. NCI har selv haft fat i NCC, som ikke kan bekræfte, at de har afgivet noget tilbud. NCI vil gerne have kopi af tilbuddet. 3. NCI fik ikke optaget sit læserbrev i Hornsved bladet og finder det forkert at være blevet censureret væk. Iver Juhl (IJ) kommenterede på afbrænding af affald (1.). Forklarede, at punktet om afbrænding blev taget ud ifølge orientering på sidste GF på grund af ny lovgivning i Vil se på referatet fra sidste GF. Ad 2. Der blev sidste år lavet punktreparationer, der var ikke råd til mere. Der har nu været ny udbudsrunde og status er som det blev fremlagt af formanden for vejenes vedligehold. Husker ikke om det var NCC der afgav tilbud eller et andet firma. Ad 3. Forholdet er, at der er begrænset plads i bladet. Gerd Bøwig (GB) forklarede, at NCI blev tilbudt at få sit indlæg på hjemmesiden, men ønskede ikke dette. NCI replicerede, at han fandt det påfaldende, at der ikke skulle være plads i bladet. Mener det blev afvist, fordi det drejede sig om kritik af bestyrelsen. Med hensyn til vedtægtsændringen omkring afbrændingen, mener NCI fortsat, at emnet ikke har været behandlet på GF. IJ gentog, at der i 2010 blev vedtaget en lov, som forbød afbrænding i tønde. Punktet blev nævnt sidste år i formandsberetningen, som blev godkendt af forsamlingen. Der var flere kommentarer omkring plads i bladet, grafikerarbejde og mulighed for udvidelse af bladet. IJ uddybede loven om afbrændingen og forklaringen ved sidste GF, hvor det blev godkendt under formandens beretning. Medlem, Alholmvej: Betonede at der ikke måtte ændres i vetægterne uden vedtagelse på GF. Mange vil have haveproblemer. Har en chikane hjemme i sit helårshus. Det er ganske generende og forringer husets værdi. Chikaner giver anledning til meget støj. Mener ikke, at hastighedsskiltene i området er op til lovgivningen. Synes hastighedsskiltene skal moderniseres. Mener man skal vurdere, om problemet er stort. Anbefaler at man tænker sig godt, om inden man indfører chikanerne. Thor Hansen (TH), Rågevej 12: Skuffet over at formanden ikke nævnte noget om kommunikation. IJ havde først svaret ham efter 3 s efter 14 dage. Læste Ivers svar op. Blev henvist til at spørge kommunen; fik svar indenfor 3 dage. Svaret blev sendt til IJ. Klagede over at han skulle bruge IJ s private . Vil gerne vide, hvordan kommunikationsproblemet vil blive løst fremover. Korrespondancer er anledning til det forslag TH vil fremsætte senere. IJ svarede, at Gert Bædkel som formand for dræn skulle have svaret grundejeren. Da det blev klart for IJ, at Gert Bædkel ikke svarede, kom IJ ind i anden runde; derfor de forsinkede svar. På et bestyrelsesmøde blev mail korrespondance behandlet. Bestyrelsen ønskede, at få forbedret mailsystemerne. TH anførte at han havde brugt funktionen anmodning om kvittering på mailsystemet. Tove Dinesen (TD), Engblommevej 16 er berørt af drænomlæggelserne. Redegjorde for forløbet omkring planlægningen. Talte indledende med VVS Jens Christensen i september; fandt ham venlig og let at tale med. Fik klargjort grunden for 6000 kr. Træerne blev dog ikke fjernet fra området. Først sent efter påske blev drænene reparerede. 5

6 IJ svarede ved at henvise til beretningen. Tilladelser fra kommunen og vejret udsatte projektet. Derfor tog det tid. Beklagede at grundejeren havde været så berørt både Jul og påske. Det var især tilladelsen fra kommunen, som havde taget tid. Svend Svendsen (SS), Bogfinkevej 19, forklarede, at han går meget i området. Der fast ligger en vandslange fra en septiktank ud i en sø. Hvorfor har bestyrelsen ikke set det. Ved Jomsborgvej 20 er der ryddet et hus og meget uorden. Meget oprørt og ked af dette. Der var ingen kommentarer til dette. Poul Egbo, Strandvejen 34. Ked af at der ikke var plads til brev i bladet. Synes der er mange reklamer. Hvad vil bestyrelsen gøre ved at skraldespandene er taget ned? GB forklarede, at annoncerne betaler en væsentlig del af udgiften til bladet og der derfor skal være plads til annoncerne, ellers bliver økonomien ved udgivelse af bladet helt umulig kr per blad kommer der ind i annonceindtægter. Bo Holm (BH), Bakkevej 28 synes bladet er meget forringet. For mange annoncer. Kvaliteten er forringet i forhold til tidligere. Er bladet nødvendigt, vi har hjemmesiden? GB: Bestyrelsen vil gerne have udfaset bladet. Men der er problemerne med indkaldelse til GF og mange ønsker bladet. Punktet var oppe på sidste GF. TH: Hvad betydning har forretningsordenen til GF? Dirigenten kommenterede, at forretningsordenen er spillereglerne for afholdelse af GF og betragter godkendelse af dagsorden som indbefattende forretningsordenen. Leif Bernth (LB), Kragevej 1, revisor i foreningen: Grundejerforeningen har en webmaster. LB foreslog en fælles adresse til bestyrelsen via hjemmesiden. LB foreslog også løbende opdatering fra udvalgene på Hjemmesiden. Det vil give en bedre dialog med medlemmerne. Mente også, at Bøgevej og Hejrevej har brug for vejreparation. Ønskede kommentar omkring en årlig udgift til konsulent på kr. Finn Sørensen (FS) sagde, at de nævnte veje er med i runden for næste år, Større huller vil blive fyldt op. IJ kommenterede, at vi ved sidste GF havde forslået nedlæggelse af Bladet; det ønskede man ikke. IJ Kommenterede omkring modtagelserne og de problemer, der havde været. Med hensyn til rådgiver forklarede IJ, at dette tiltag ikke er sat i værk. Dog føler bestyrelsen at udbudsmaterialer af den givne størrelse overstiger bestyrelsens evner og det ansvar, der kan følge med. Peter Kramp, Fjordstien 16, vil gerne høre fra Hegn og Hæk omkring rod mm. Hvor mange grunde er det, som er forsømte? Dennis Møller-Andersen (DMA) svarede, at med hensyn til træer og buske sender vi et brev. Langt de fleste efterlever henstillingen. Der bliver vedlagt skitse om de gældende regler. Næste instans er kommunen. Der er dog ikke den største opbakning, som man kan forstå. Hugo Schrøder (HS), Hjortevej 74: Med hensyn til rod på grundene opfordres bestyrelsen til at fortsætte initiativerne for at bevare herlighedsværdierne. På Hjortevej er der store huller i vejene med vand. HS bor i det sidste hus. Det drejer sig om en grusvej, der er kun den ene adgangsvej. Har sendt mail med billeder til bestyrelsen. Ulyana Nielsen, Plantagevej 23 ville gerne se planen over vejreparationerne. FS fandt det var en god idé, at planerne kom på hjemmesiden. Beretningen blev sat til afstemning. Der var 2 stemmer imod og beretningen var dermed vedtaget. 5. Godkendelse af regnskab ved kasserer Gerd Bøwig: Kontingentopkrævning: 2011 er første gang kontingentopkrævning foregår på en ny måde efter Frederikssund Kommune havde opsagt aftalen om opkrævning via ejendomsskatten. 6

7 Jeg besluttede følgende 3 koder 9300 = fuldt medlemskab, 9301= 100% vejbidragsydere og 9302= 75% vejbidragsydere, efterfulgt af de 3 første bogstaver i vejnavnet og sluttelig med det nummer man bor., det er de medlemsnumrer som vil blive brugt i fremtiden. Alle 3 grupper betaler til Hornsved Bladet. Nogle få vej var det nødvendigt at bruge de 4 forbogstaver. Arbejdet med oprettelse i PBS var en meget stor og omfattende opgave, som tog sin begyndelse i september 2010 og sluttede først i januar 2011 med at jeg tjekkede om alle var lagt rigtig ind, og klar til brug i februar måned Det brugte jeg 99 timer på og har fået kr i ekstra honorar. Jeg måtte have fat i Frederikssund Kommune nogle gange, for at få opklaret hvordan dem med 2 grunde var opkrævet før. Medlemslisten fra Frederikssund Kommune har ligget til grundlag for alle oprettelserne i PBS. Systemet er enkelt og nemt at arbejde med. Der foreligger nu et medlemskort på hvert enkelt medlem. Når girokortene er dannet af PBS og udsendt af PBS, kan jeg dagligt følge med i hvem der betaler og på den måde har jeg en fin restanceliste når betalingsfristen er udløbet. Der er i alt udsendt 1094 girokort fra PBS og jeg har modtaget 4 breve retur. Det er derfor meget vigtigt at alle husker at meddele kasseren navne og adresseændringer samt salg. Hvis jeg skal indhente disse oplysninger hos folkeregistreret koster det pr. ejendom kr. 52,00 og det beløb vil blive pålagt kontingentopkrævningen. Det er der 2 grundejere som allerede har oplevet. Ved betalingsfristens udløb d. 31. marts 2011 var der ud af 1094 medlemmer 195 som ikke havde betalt, de medlemmer fik tilsendt en betalingspåmindelse og d.d. er der 55 medlemmer som stadigvæk er i restance og de vil i løbet af de næste 14 dage modtage en rykker. Driftsregnskabet: Administrationskontoen udviser et lille overskud på kr ,00. Der har været udgift til advokat på kr det er lidt mere end i 2009, da foreningen stadigvæk har tab på ejendomme som går på tvang eller medlemmer som erklærer sig insolvente. Kontoen IT, C5 og EDB udgifter dækker abonnement på IT-support på foreningen bogførings-program, hvilket jeg synes er vigtigt, da foreningens regnskab efterhånden at fået en størrelse som gør at jeg synes der er behov et sådan abonnement. Hornsved Bladet udviser et overskud på kr ,00, som skyldes at firmaet som trykker bladet ikke har lavet prisstigning i et par år. Der er allerede lovet stigning på trykning af bladet i Vedligeholdelseskontoen udviser et overskud på kr ,00 som skyldes at der ikke blev asfalteret veje, bestyrelsen valgt at en lappeløsning. Overskuddet forventes brugt i Det betyder at foreningens fik et samlet overskud i 2010 på kr ,00. Restancer: Med udgangen at 2010 have foreningen kr ,00 til gode i kontingenter som omfattede 3 grundejere fra 1. rate og 4 fra 2. rate. Nogle af restancerne er gengangere. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Forelæggelse af budget for 2012 og fastsættelse af kontingent ved kasserer Gerd Bøwig: Administration: Forventet overskud kr Der er hensat til advokatomkostninger ved kontingent tab på kr Der er hensat kr til PBS, beløbet er et skønnet beløb, da jeg ikke pt. helt ved hvor meget udgifter til kontingentopkrævning via PBS løber op på i Men det er ca. det halve af det vi betalt til Frederikssund Kommune. Hornsved Bladet: Porto steg pr. 1. april 2011 fra 6,50 til 8,50 pr. blad, derfor har jeg skønnet at udgiften for udsendelse af 2 blade i 2012 kommer til at koste ca i forhold til 2010 hvor udgiften var kr Vedligeholdelse: 7

8 Som det kan ses er der hensat kr til vedligeholdelse af veje, hvilket slet ikke dækker tilbuddet, da beløbet i tilbuddet er omkring pr. år. Honorar: Det samlet honorar i 2012 beløber sig til , det samme beløb som i Der forventes ingen honorarstigninger. Kontingentstigning i 2012: Bestyrelse indstiller at kontingentet stiger med kr. 100 som øremærkes til dræn og fællesarealerne. Der må påregnes øgede omkostninger til vedligeholdelse og/eller renovering af ældre dræn. NC spurgte, hvorfor budgettet var blevet godkendt sidst. Dirigenten kommenterede, at budgettet ikke skal vedtages, kun kontingent. SL beklagede at hun havde anført dette ukorrekt i referatet fra sidste GF. LB ønskede ikke, at kontingentet skulle stige. Fandt kontingentet dyrt allerede. Spurgte til kassebeholdningen. GB svarede, at den var 1.5 mill. Pengene skal række til marts næste år. Der er store udgiftsposter. IJ støttede GB s fremstilling. Bemærkede, at en kort oversigt over allerede besluttede eller afholdte udgifter til dræn og veje hurtigt siger, at pengene allerede er disponerede. Der vil ikke blive afholdt yderligere udgifter før end at regnskabet er konsolideret og der er midler til at dække disse. Honorarer til bestyrelsen udbetales først, når vi har sikkerhed for at der er penge i kassen. Fra salen blev foreslået andre postomdelingsmuligheder for bladet. City-mail f.x. GB kommenterede mht bladet, at aftalen omfatter at bladet også bliver lagt i kuverter. Kontingentstigningen gik til afstemning og blev vedtaget med 6 stemmer imod. 7. Indkomne forslag. A. Forslag til ændring af 9 stk1. Forslaget omhandler valg af bestyrelsessuppleanter. Per Olesen, Alholmvej 40, mente at man ikke nødvendigvis havde lyst til at være suppleant til forskellige poster. IJ medgav, at der kunne være et argument deri. Forslaget var for at sikre nok suppleanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer mod 1. B. Forslag til ændring af 9 stk. 4. Forslaget er en udbygning af forslaget 9 stk 1. Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for og ingen imod. C. Thor Hansen, Rågevej 12 fremsatte sit forslag, som også var trykt i bladet. Det drejer sig om, hvorvidt foreningen skal hjælpe med nye projekter til dræning af enkelte grundejeres vand på grundene. IJ sagde, at en enig bestyrelse henstiller, at man ikke stemmer for forslaget. Man påtager sig i grundejerforeningen kun vedligehold af hoveddræn. Bestyrelsen har ikke kompetence til at gå ind i sådanne projekter om nye anlæg. Det kan også blive dyre udgifter for medlemmerne. Bo Holm, Bakkevej 28 ville gerne høre,om der skal stemmes om dette forslag eller om det blot er en opfordring. Dirigenten forklarede, at det er en vedtægtsændring. Vil kræve 34 stemmer for. Bestyrelsen vil ved ændringen pådrage sig et juridisk ansvar. LB mente ikke man kunne stemme for forslaget. De eksisterende dræn er kommet med udstykningen. Nervøs for udgiften til vedligehold. Området øst for vejen er mere ramt end området vest for. Der kom aldrig dræn. Mente at Renden ved Bøgevej og Markstien til Roskilde Fjord er forsømt. TH fortalte at tidligere kort fra matrikelstyrelsen fra 1850 til 1900 har vist vist en grøft, som er ændret siden. Mener der er noget i vejen med Postrenden. Grundede ligger i kote 8. 8

9 IJ anbefalede, at der ikke stemtes for forslaget. Var forstående for de våde grundejeres problemer, men mente ikke grundejerforeningen kunne gå ind i disse projekter. Forslaget gik til afstemning. En stemte for; forslaget blev dermed forkastet. 8. Valg til bestyrelsen Dennis Møller-Andersen blev genvalgt med akklamation til næstformandsposten. Gerd Bøwig blev genvalgt med akklamation til kassererposten. Bjarne Steenstrup blev genvalgt med akklamation. Niels Christian Ingemannssøn stillede op og blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Svend Svendsen stillede op og blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Som bestyrelsessuppleant valgtes Hanne Kramp, Fjordstien 16, med akklamation. Til posten som kasserersuppleant stillede ingen op. Dirigenten bemærkede at vedkommende skulle være regnskabskyndig i henhold til vedtægterne. Karsten Kjeldsen blev genvalgt som revisor med akklamation. Peter Kramp syntes, GF skulle takke bestyrelsen for det store arbejde, der bliver lagt i bestyrelsesarbejdet. Dette blev fulgt op med akklamation. Hermed sluttede GF. Referent Suzan Lenz Dirigent Stig Rasmussen Kulhuse Kulhuse

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere