Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse. Formanden præsenterede de enkelte medlemmer i bestyrelsen og gjorde rede for, hvilke roller de enkelte medlemmer har haft i det forløbne år i bestyrelsen. Herefter gik Formanden over til dagsordenen. 1. valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede, at Stig Rasmussen, Strandvejen 93, blev valgt som dirigent. Stig har tidligere været dirigent og har fra sit virke som formand for en afdelingsbestyrelse i et boligselskab stor erfaring indenfor foreningsområdet. Forsamlingen havde ikke andre forslag, og Stig Rasmussen blev valgt med akklamation. Formanden gav herefter ordet til dirigenten. Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt via bladet med mindst 14 dages varsel. Der var ikke fra forsamlingen nogen indsigelser. Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 46 stemmeberettigede, og at alle medlemmer havde fået stemmesedler. Det forelå fuldmagt fra et medlem. 2. Valg af referent: Grundejerforeningens sekretær Suzan Lenz blev valgt som referent. Dirigenten oplyste, at mødet ville blive optaget på bånd af hensyn til referatet. Dagsordenen blev godkendt uden rettelser eller tilføjelser. 3. Nedsættelse af stemmeudvalg: Bord 1: Erik Thornsen, Strandvejen 58 Bord 2: Liselotte Bering, Bellisvej 12 Bord 3: Susanne Drøhse, Markstien 2 bord 4: Lykke Holm, Valmuevej 7 Bord 5: Jørgen Ekelund, Bakkevej Bestyrelsens beretning herunder beretninger fra nedsatte udvalg: Formandens beretning ved Iver Juhl: Bestyrelsens beretning består også i år af delberetninger, der er skrevet og aflægges af formænd og kassereren. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsesarbejdet omfattet opgaver jf. foreningens formål dvs. vedligehold af veje og hoveddræn, samt behandling af modtagne sager, hvor grundejerne har anmodet bistand. Yderligere pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at arbejde for vejbump. Som formand vil jeg indlede med den generelle del, og formændene vælg efterfølgende aflægge delberetning. Bestyrelsen er ikke en myndighed, og kan derfor ikke i tilfælde, hvor henstilling ikke hjælper afgøre sagerne og pålægge en sanktion. Det kan kun myndighederne som f.eks. politi, domstole eller kommunen. Vi oplever, at politireform og kommunalreform nu er fuldt ud slået igennem, dvs. at myndighederne er blevet færre til at løse opgaverne. Myndighederne foretager derfor en prioritering, der ikke er til vores fordel. De af bestyrelsen anlagte sager er ikke taget op. Bestyrelsen har erfaret, at i mange tilfælde opleves sagerne helt anderledes af den part, der klages over. For at bestyrelsen kan behandle klager skal klager fremsendes i skriftlig form, hvor det tydeligt fremgår, hvem der klager, hvem der klages over, og hvad problemet er. Det er ofte vanskeligt for bestyrelsen at udrede bare disse forhold, når vi modtager opringninger. Når vi modtager en klage vil bestyrelsen høre hvilke bemærkninger den påklagede har. Vi kan ikke længere håndtere sagerne anonymt, idet kommunen fremsender alle oplysninger i sagen også til påklagede. 1

2 Tager myndighederne de rejste sager op og pålægger påklagede at udbedre nogle forhold, kan myndighederne såfremt der intet sker, også iværksætte en sanktion. Tager myndighederne ikke sagen op, må parterne herefter selv tage sagen op til domstolene. Bestyrelsen kan ikke tage disse sager op. Det vil kræve, dels at der på en generalforsamling vedtages, at bestyrelsen skal rejse sagen, dels at der hensættes midler til at udrede sagens omkostninger. Sker dette ikke, kan retten pålægge de enkelte bestyrelsesmedlemmer, at hæfte personligt for omkostningerne, jf. en dom afsagt i Østre Landsret. Der er en undtagelse, nemlig kontingentrestance. Her er der i foreningens vedtægter beskrevet, at sagerne skal rejses, og der afsættes hvert år midler til tab hvor parcellerne sælges på tvangsaktion uden mulighed for at dække foreningens tilgodehavende. Kassereren vil nærmere i sin beretning komme ind på disse beløb. Vedligehold af vej og dræn andrager årlige udgifter på 1 mio. kr. Selvom bestyrelsen har indgået kontrakter og har indhentet flere tilbud, oplever vi, at det er vanskeligt at sikre alle forhold i forbindelse med kontrakt og valg af entreprenør. Bestyrelsen undersøger derfor muligheden for at ansætte en rådgiver. Fra byggemarkederne STARK og SILVAN i Frederikssund har vi rettet henvendelse om fordele for vores medlemmer. Begge byggemarkeder tilbyder at give vores medlemmer fordele. Fordelene bygger på eksisterende platforme. Hos STARK er der tale om byg selv. Omretter man sig som byg selv, vil STARK give mindst 10% på IKKE tilbudsvare. En anden fordel STARK giver er rådgivningsmøder hos byg selv herren. SILVAN tilbyder at blive fordelskunde. Her vil man kunne opnå at kvitteringer gemmes elektronisk, farvekoder registreres, og usamlede ting vil bliver samlet, f.eks. græsslåmaskiner. Endelig giver fordelskortet prioritet til SILVANS gør det selv skole, hvor man lærer alt inden for byg selv. Det er klart jo mere vi som forening bruger byggemarkederne STARK og SILVAN jo bedre mulighed giver det for at opnå tilbud. Bestyrelsen deltager fortsat i møder med Frederikssund kommune ikke mindst i kontaktudvalget, hvor vi kan orientere gensidigt. På det sidste møde er vi blevet gjort opmærksomme på, at dæksler til septiktanke ikke må overstige 50 kg. Bestyrelsen rejste igen flere forhold, hvor der intet er sket fra kommunens side. Yderligere tilkendegav kommunen, at man arbejder for en forbedret busdrift. Det er derfor min opfattelse, at dialogen med kommunen fortsat giver resultater til grundejernes fordel. Bestyrelsen er også repræsenteret i grønt forum hvor sekretæren, Suzan Lenz, deltager. Her har kommunen informeret om nye tiltag vedr. vådområder, hvor der vil kunne ske en udvanding (optagning) af næringssalte, før vandet løber ud i havet. Området ved Stinkelsø er et eksempel herpå. Det betyder, at alle parceller under 1,5 meter under daglig vande, som ikke er omfattet af dræn, som udgangspunkt skal forvandles til vådområder. Informationsudvalget ved Iver Juhl Bestyrelsen søger at orientere medlemmerne om forhold af betydning. Vi bruger hertil foreningens hjemmeside og hornsved bladet. Siden afskaffelse af portostøtten, er omkostningerne til trykning og forsendelse af bladet steget. Sidst, men ikke mindst, steg portoen pr. 1 april i år. Dermed er omkostninger til fordeling af bladet steget 3000 kr. Bestyrelsen vil derfor begrænse indholdet i de 2 trykte blade, der fremover anvendes til hhv. at varsle (indkalde) og afrapportere (referat) fra generalforsamlingen. Bladet vil derfor fremadrettet ikke blive anvendt som et debatforum, f.eks. ved at bringe indlæg fra grundejerne og bestyrelsens bevarelse. Den i bladet angivne deadline er alene at betragte som den dag, hvor redaktionen har afsluttet sit arbejde. Foreningens hjemmeside på er et langt bedre kommunikationsmiddel. Information vil kunne bringes hurtigt, og formidles også når det er aktuelt. Drænudvalget ved Iver Juhl på Gert Bædkels vegne Det tørre forår har ikke givet de store problemer med drænene. Et par grundejere har rettet henvendelser og gjort opmærksom på, at drænet ikke trækker tilstrækkeligt. På den baggrund er drænet blevet spulet. Foreningens hoveddræn er ved at være forældede og er ikke i stand til at tage de langt støre mængder af nedbør, som der kommer nu. Som eksempel valgte bestyrelsen at lægge et helt nyt drænrør på 2

3 strækningen mellem Gransangervej og Bellisvej. Processen tog længere tid end forventet, dels skulle vi indhente tilladelser fra kommunen og grundejerne, dels hindrede vejret arbejdet. Først var det hård frost, efterfølgende meget regn. De foreløbige meldinger vi har fået er meget positive. Det viser sig, at drænet var faldet helt sammen og ikke trak. Bestyrelsen forventer at parcellerne i dette område ikke længere skal henstå våde, og at grundejerne igen får den fulde fornøjelse af deres parceller. Jeg er også klar over, at selv den mest skånsomme adfærd af reparatøren giver grimme ar, hvor drænet skal lægges. Bestyrelsen erfarede gennem anmodning om tilladelse til det arbejde dette arbejde, at der ikke kunne anlægges et dræn med en større vandledningsevne. Dette ville kræve at sagen blev behandlet som en vandløbsregulerings sag, og vil tage omkring et år. Yderligere er det usikkert, om tilladelse vil blive givet, under henvisning til at der bør være vådområder! Det er på denne baggrund bestyrelsens opfattelse, at der ikke vil blive tilladelse til anlæg af nye dræn i området. Vi skal være glade for den mere lempelige lovgivning, der var gældende, da man fik tilladelser til at dræne. I den forbindelse skal jeg minde om, at området ved Skolevej og Digevej er moser, der med den nuværende lovgivning aldrig var blevet tilladt at dræne og udstykke. Formanden for Hegn og Hæk s beretning ved Dennis Møller-Andersen Nogle vil måske undre sig over, at det gamle Servitutudvalg nu hedder Hegn & Hæk. Det har imidlertid sin naturlige forklaring, idet bestyrelsen efter sidste generalforsamling besluttede, at nogle udvalg skulle splittes op på flere hænder, hvilket dog ikke skete for Servitutudvalget, dette udvalg fik blot et nyt navn Hæk & Hegn, men opgaverne er de samme som for det gamle Servitutudvalg. Det blev samtidig i bestyrelsen besluttet, at der kun skulle køres én servitutkørsel årligt med udsendelse af breve til grundejere, hvor Hæk & Hegn mente, at der skulle rettes op på nogle forhold, det være sig lavthængende grene fra træer, der kunne genere f.eks. renovationsvognene, det var for høje og brede hække på hjørnegrunde, der kunne genere oversigtsforholdene ved vejkryds, vi har jo højre vigepligt i hele området, rabatter der trængte til en tur med plæneklipperen o.s.v. De fleste af disse henvendelser blev efterlevet af grundejerne, hvilket er opløftende og vidner om, at de fleste grundejere gerne vil holde området pænt og højne herlighedsværdien, men der er desværre også grundejere, der ikke retter sig efter udvalgets henvendelser. Der var dog også en del grunde, hvor det var nødvendigt at påtale rod på grundene. Dette begreb, rod på grundene er vel nok et af de mest subjektive begreber der findes, da det jo er afhængig af øjnene der ser, men når rodet er af et sådant omfang, at det generer naboer og andre brugere af området, er det udvalgets opgave, at gøre grundens ejer opmærksom på forholdet og henstille, at der bliver ryddet op. I forbindelse med rod på grunden bliver Hegn & Hæk/Servitutudvalget jævnligt kontaktet af andre grundejere, der synes, at deres naboer/genboer har lige lovlig meget roderi på grunden, så de føler, at deres herlighedsværdi forringes, og at det skæmmer området. Når udvalget bliver kontaktet af flere uafhængige grundejere omkring rod på grundene, besigtiger udvalget stedet, og hvis det findes påkrævet, bliver der sendt en skrivelse til grundejeren. Disse skrivelser giver ofte anledning til, at grundejerne føler sig forurettede over det fremsendte brev, hvilket kan være ubehageligt nok for udvalget, når udvalget kun efterlever vedtægtens 12, stk. 1, hvoraf det fremgår, at såvel bygninger som ubebyggede dele af enhver parcel skal holdes i ordentlig stand, hvilket af bestyrelsen tolkes på den måde, at grunden skal holdes ryddelig, altså uden gamle uindregistrerede biler, både der aldrig kommer i vandet, udrangerede campingvogne, gamle komfurer og køleskabe og andet kasseret inventar. Det er bemærket, at der mange steder i området er meget høje træer. Det er selvfølgelig pænt, også med høje flotte træer, men grundejerne bør være opmærksomme på de skader, et stort træ kan forvolde på naboens hus, hvis det vælter i en storm. Grundejerne opfordres derfor til kritisk at se på træerne i haven, er de blevet for store eller omfangsrige, så de trænger til at blive fældet eller beskåret. 3

4 Hæk & Hegn vil også i år fokusere på oversigtsforholdene i vejkryds, lavthængende grene og misligholdte rabatter. Det har på tidligere generalforsamlinger været diskuteret, hvad der kan gøres for at få hastigheden nedsat på foreningens veje. Der har bl.a. været diskuteret vejbump m.v., men i øjeblikket er denne diskussion strandet, fordi det vil være for kostbart at etablere f.eks. vejbump, idet reglerne siger, at disse hastighedsdæmpende foranstaltninger bl.a. skal være belyste og opsat skilte m.v. Det er konstateret, at der i Kulhuseområdet er flere steder, hvor der er chikaner, der skal nedsætte hastigheden, uden at disse chikaner er belyste. I den anledning skrev jeg den 19. oktober 2010 til Frederikssund Kommune og forespurgte, hvorfor der i nogle tilfælde kunne være hastighedsdæmpende foranstaltninger i Kulhuseområdet, uden at disse var belyste, idet reglerne vel må gælde for hele kommunen. Da jeg den 12. januar 2011 endnu ikke havde fået svar fra kommunen, rykkede jeg for et svar, der kom den 13. januar 2011, hvor de lovede at svare hurtigst muligt. Jeg har endnu ikke fået svar, hvorfor det må konstateres, at Frederikssund Kommune har en anden opfattelse af begrebet hurtigst muligt end de fleste mennesker. Som et forsøg på at dæmpe hastighederne i foreningens område, har jeg aftalt med Frederikssund Kommune, at de i en periode af op til 14 dages varighed i juli måned, vil opsætte mobile hastighedsmålere Vis din fart på henholdsvis Hjortevej og Isefjordvej, så man kan se, hvor hurtigt man egentlig kører. Med disse ord vil jeg afslutte Hegn & Hæks beretning med ønsket om, at i alle må få en god sommer her i Kulhuse. Formanden for Veje ved Finn Sørensen På bestyrelsesmødet i August 2010 blev det besluttet at årets aktiviteter på vejområdet skulle fokusere på reparationer af vejene og at deciderede større renoveringsopgaver ikke skulle igangsættes i Det besluttedes endvidere at der skulle indhentes tilbud fra andre leverandører end Pankas for at sikre prisniveauet. Der blev derfor indhentet tilbud fra Munck asfalt, dels på reparationsopgaven og på deciderede langsigtede større renovationsopgaver. Baggrunden for valg af Munck asfalt var en reference vi havde på et større projekt i en grundejerforening i Stenløse hvor Munck havde vist sig at være langt billigere end andre leverandører og udførte et meget godt arbejde. Endvidere blev der indhentet nyt og opdateret tilbud fra Pankas, både på reparationsopgaven og også forhandlet rabatter i forhold til Pankas s tilbud fra sidste år på deciderede renovationsopgaver.. Pankas tilbuddet viste sig at være ca. 5% billigere end tilbuddet fra Munch. Sammenholdt med tidligere tilbud indhentet fra Colas, som var langt dyrere end Pankas tilbuddet, og tillige vores reference på Munch, må vi konstatere at Pankas som leverandør, både prismæssigt og kvalitetsmæssigt, matcher markedsniveauet, hvorfor vi har valgt at fortsætte med Pankas som leverandør på området. I 2011 vil følgende veje blive asfalterede: Bellisvej/Issefj. Skolevej, Engblommevej, Digevej, Elmevej, Tjørnevej, Solsortevej, Drosselvej og Vagtelvej. Set i årene fremover er vejbudgettet et problematisk område for Grundejerforeningen. Den samlede pris for renovation af veje, der ikke er blevet renoveret i løbet af de sidste par år,beløber sig til ca kr. De seneste års hårde vintre har også sat sine spor på vejene generelt, og det må også forventes at der også i årene fremover skal bruges en del midler til deciderede reperationsopgaver. I forhold til det nuværende budget er det urealistisk at holde alle veje i god stand, hvorfor det kræver en prioritering og fortsatte kontigentforhøjelser til brug på vejområdet for at holde vejene i en fornuftig stand. Formanden for Fællesarealerne ved Bjarne Steenstrup 4

5 Fællesarealer. De to nordlige arealer fremtræder slåede og klippede, medens det sydlige henligger bevokset med selvsåede fyrretræer og krat samt højt græs. De nordlige blev ved Naturstyrelsens inspektion og mellemkomst ændrede således, at det nuværende udseende blev etableret. Det sydlige blev ikke inspiceret. Der har i tidens løb været stedvist større bevoksning end i dag. For at imødegå et evt. nyt påbud har der fundet en skånsom beskæring sted i den forgangne vinter, iøvrigt på egen regning. At der herved opstår en bedre udsigt for husene i første, anden- og tredie række er en naturlig følge heraf og har så vidt vides ingen skadelig virkning for resten af grundejerforeningens medlemmer. Skraldespandene er sparet væk og hundejerne og andre gæster opfordres til at tage deres affald med hjem til egne skraldespande. Det var ordene. Kommentarer og debat: Niels Christian Ingemannssøn(NCI), Isefjordvej 21, havde tre kommentarer. 1: Der er sket en vedtægtsændring uden afstemning. Det drejer sig om afbrænding af haveaffald. NCI er klar over at lovgivningen har ændret sig på dette område 2. Vejenes reparation og tilbuddene. Forstod der var flere tilbud. NCI har selv haft fat i NCC, som ikke kan bekræfte, at de har afgivet noget tilbud. NCI vil gerne have kopi af tilbuddet. 3. NCI fik ikke optaget sit læserbrev i Hornsved bladet og finder det forkert at være blevet censureret væk. Iver Juhl (IJ) kommenterede på afbrænding af affald (1.). Forklarede, at punktet om afbrænding blev taget ud ifølge orientering på sidste GF på grund af ny lovgivning i Vil se på referatet fra sidste GF. Ad 2. Der blev sidste år lavet punktreparationer, der var ikke råd til mere. Der har nu været ny udbudsrunde og status er som det blev fremlagt af formanden for vejenes vedligehold. Husker ikke om det var NCC der afgav tilbud eller et andet firma. Ad 3. Forholdet er, at der er begrænset plads i bladet. Gerd Bøwig (GB) forklarede, at NCI blev tilbudt at få sit indlæg på hjemmesiden, men ønskede ikke dette. NCI replicerede, at han fandt det påfaldende, at der ikke skulle være plads i bladet. Mener det blev afvist, fordi det drejede sig om kritik af bestyrelsen. Med hensyn til vedtægtsændringen omkring afbrændingen, mener NCI fortsat, at emnet ikke har været behandlet på GF. IJ gentog, at der i 2010 blev vedtaget en lov, som forbød afbrænding i tønde. Punktet blev nævnt sidste år i formandsberetningen, som blev godkendt af forsamlingen. Der var flere kommentarer omkring plads i bladet, grafikerarbejde og mulighed for udvidelse af bladet. IJ uddybede loven om afbrændingen og forklaringen ved sidste GF, hvor det blev godkendt under formandens beretning. Medlem, Alholmvej: Betonede at der ikke måtte ændres i vetægterne uden vedtagelse på GF. Mange vil have haveproblemer. Har en chikane hjemme i sit helårshus. Det er ganske generende og forringer husets værdi. Chikaner giver anledning til meget støj. Mener ikke, at hastighedsskiltene i området er op til lovgivningen. Synes hastighedsskiltene skal moderniseres. Mener man skal vurdere, om problemet er stort. Anbefaler at man tænker sig godt, om inden man indfører chikanerne. Thor Hansen (TH), Rågevej 12: Skuffet over at formanden ikke nævnte noget om kommunikation. IJ havde først svaret ham efter 3 s efter 14 dage. Læste Ivers svar op. Blev henvist til at spørge kommunen; fik svar indenfor 3 dage. Svaret blev sendt til IJ. Klagede over at han skulle bruge IJ s private . Vil gerne vide, hvordan kommunikationsproblemet vil blive løst fremover. Korrespondancer er anledning til det forslag TH vil fremsætte senere. IJ svarede, at Gert Bædkel som formand for dræn skulle have svaret grundejeren. Da det blev klart for IJ, at Gert Bædkel ikke svarede, kom IJ ind i anden runde; derfor de forsinkede svar. På et bestyrelsesmøde blev mail korrespondance behandlet. Bestyrelsen ønskede, at få forbedret mailsystemerne. TH anførte at han havde brugt funktionen anmodning om kvittering på mailsystemet. Tove Dinesen (TD), Engblommevej 16 er berørt af drænomlæggelserne. Redegjorde for forløbet omkring planlægningen. Talte indledende med VVS Jens Christensen i september; fandt ham venlig og let at tale med. Fik klargjort grunden for 6000 kr. Træerne blev dog ikke fjernet fra området. Først sent efter påske blev drænene reparerede. 5

6 IJ svarede ved at henvise til beretningen. Tilladelser fra kommunen og vejret udsatte projektet. Derfor tog det tid. Beklagede at grundejeren havde været så berørt både Jul og påske. Det var især tilladelsen fra kommunen, som havde taget tid. Svend Svendsen (SS), Bogfinkevej 19, forklarede, at han går meget i området. Der fast ligger en vandslange fra en septiktank ud i en sø. Hvorfor har bestyrelsen ikke set det. Ved Jomsborgvej 20 er der ryddet et hus og meget uorden. Meget oprørt og ked af dette. Der var ingen kommentarer til dette. Poul Egbo, Strandvejen 34. Ked af at der ikke var plads til brev i bladet. Synes der er mange reklamer. Hvad vil bestyrelsen gøre ved at skraldespandene er taget ned? GB forklarede, at annoncerne betaler en væsentlig del af udgiften til bladet og der derfor skal være plads til annoncerne, ellers bliver økonomien ved udgivelse af bladet helt umulig kr per blad kommer der ind i annonceindtægter. Bo Holm (BH), Bakkevej 28 synes bladet er meget forringet. For mange annoncer. Kvaliteten er forringet i forhold til tidligere. Er bladet nødvendigt, vi har hjemmesiden? GB: Bestyrelsen vil gerne have udfaset bladet. Men der er problemerne med indkaldelse til GF og mange ønsker bladet. Punktet var oppe på sidste GF. TH: Hvad betydning har forretningsordenen til GF? Dirigenten kommenterede, at forretningsordenen er spillereglerne for afholdelse af GF og betragter godkendelse af dagsorden som indbefattende forretningsordenen. Leif Bernth (LB), Kragevej 1, revisor i foreningen: Grundejerforeningen har en webmaster. LB foreslog en fælles adresse til bestyrelsen via hjemmesiden. LB foreslog også løbende opdatering fra udvalgene på Hjemmesiden. Det vil give en bedre dialog med medlemmerne. Mente også, at Bøgevej og Hejrevej har brug for vejreparation. Ønskede kommentar omkring en årlig udgift til konsulent på kr. Finn Sørensen (FS) sagde, at de nævnte veje er med i runden for næste år, Større huller vil blive fyldt op. IJ kommenterede, at vi ved sidste GF havde forslået nedlæggelse af Bladet; det ønskede man ikke. IJ Kommenterede omkring modtagelserne og de problemer, der havde været. Med hensyn til rådgiver forklarede IJ, at dette tiltag ikke er sat i værk. Dog føler bestyrelsen at udbudsmaterialer af den givne størrelse overstiger bestyrelsens evner og det ansvar, der kan følge med. Peter Kramp, Fjordstien 16, vil gerne høre fra Hegn og Hæk omkring rod mm. Hvor mange grunde er det, som er forsømte? Dennis Møller-Andersen (DMA) svarede, at med hensyn til træer og buske sender vi et brev. Langt de fleste efterlever henstillingen. Der bliver vedlagt skitse om de gældende regler. Næste instans er kommunen. Der er dog ikke den største opbakning, som man kan forstå. Hugo Schrøder (HS), Hjortevej 74: Med hensyn til rod på grundene opfordres bestyrelsen til at fortsætte initiativerne for at bevare herlighedsværdierne. På Hjortevej er der store huller i vejene med vand. HS bor i det sidste hus. Det drejer sig om en grusvej, der er kun den ene adgangsvej. Har sendt mail med billeder til bestyrelsen. Ulyana Nielsen, Plantagevej 23 ville gerne se planen over vejreparationerne. FS fandt det var en god idé, at planerne kom på hjemmesiden. Beretningen blev sat til afstemning. Der var 2 stemmer imod og beretningen var dermed vedtaget. 5. Godkendelse af regnskab ved kasserer Gerd Bøwig: Kontingentopkrævning: 2011 er første gang kontingentopkrævning foregår på en ny måde efter Frederikssund Kommune havde opsagt aftalen om opkrævning via ejendomsskatten. 6

7 Jeg besluttede følgende 3 koder 9300 = fuldt medlemskab, 9301= 100% vejbidragsydere og 9302= 75% vejbidragsydere, efterfulgt af de 3 første bogstaver i vejnavnet og sluttelig med det nummer man bor., det er de medlemsnumrer som vil blive brugt i fremtiden. Alle 3 grupper betaler til Hornsved Bladet. Nogle få vej var det nødvendigt at bruge de 4 forbogstaver. Arbejdet med oprettelse i PBS var en meget stor og omfattende opgave, som tog sin begyndelse i september 2010 og sluttede først i januar 2011 med at jeg tjekkede om alle var lagt rigtig ind, og klar til brug i februar måned Det brugte jeg 99 timer på og har fået kr i ekstra honorar. Jeg måtte have fat i Frederikssund Kommune nogle gange, for at få opklaret hvordan dem med 2 grunde var opkrævet før. Medlemslisten fra Frederikssund Kommune har ligget til grundlag for alle oprettelserne i PBS. Systemet er enkelt og nemt at arbejde med. Der foreligger nu et medlemskort på hvert enkelt medlem. Når girokortene er dannet af PBS og udsendt af PBS, kan jeg dagligt følge med i hvem der betaler og på den måde har jeg en fin restanceliste når betalingsfristen er udløbet. Der er i alt udsendt 1094 girokort fra PBS og jeg har modtaget 4 breve retur. Det er derfor meget vigtigt at alle husker at meddele kasseren navne og adresseændringer samt salg. Hvis jeg skal indhente disse oplysninger hos folkeregistreret koster det pr. ejendom kr. 52,00 og det beløb vil blive pålagt kontingentopkrævningen. Det er der 2 grundejere som allerede har oplevet. Ved betalingsfristens udløb d. 31. marts 2011 var der ud af 1094 medlemmer 195 som ikke havde betalt, de medlemmer fik tilsendt en betalingspåmindelse og d.d. er der 55 medlemmer som stadigvæk er i restance og de vil i løbet af de næste 14 dage modtage en rykker. Driftsregnskabet: Administrationskontoen udviser et lille overskud på kr ,00. Der har været udgift til advokat på kr det er lidt mere end i 2009, da foreningen stadigvæk har tab på ejendomme som går på tvang eller medlemmer som erklærer sig insolvente. Kontoen IT, C5 og EDB udgifter dækker abonnement på IT-support på foreningen bogførings-program, hvilket jeg synes er vigtigt, da foreningens regnskab efterhånden at fået en størrelse som gør at jeg synes der er behov et sådan abonnement. Hornsved Bladet udviser et overskud på kr ,00, som skyldes at firmaet som trykker bladet ikke har lavet prisstigning i et par år. Der er allerede lovet stigning på trykning af bladet i Vedligeholdelseskontoen udviser et overskud på kr ,00 som skyldes at der ikke blev asfalteret veje, bestyrelsen valgt at en lappeløsning. Overskuddet forventes brugt i Det betyder at foreningens fik et samlet overskud i 2010 på kr ,00. Restancer: Med udgangen at 2010 have foreningen kr ,00 til gode i kontingenter som omfattede 3 grundejere fra 1. rate og 4 fra 2. rate. Nogle af restancerne er gengangere. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Forelæggelse af budget for 2012 og fastsættelse af kontingent ved kasserer Gerd Bøwig: Administration: Forventet overskud kr Der er hensat til advokatomkostninger ved kontingent tab på kr Der er hensat kr til PBS, beløbet er et skønnet beløb, da jeg ikke pt. helt ved hvor meget udgifter til kontingentopkrævning via PBS løber op på i Men det er ca. det halve af det vi betalt til Frederikssund Kommune. Hornsved Bladet: Porto steg pr. 1. april 2011 fra 6,50 til 8,50 pr. blad, derfor har jeg skønnet at udgiften for udsendelse af 2 blade i 2012 kommer til at koste ca i forhold til 2010 hvor udgiften var kr Vedligeholdelse: 7

8 Som det kan ses er der hensat kr til vedligeholdelse af veje, hvilket slet ikke dækker tilbuddet, da beløbet i tilbuddet er omkring pr. år. Honorar: Det samlet honorar i 2012 beløber sig til , det samme beløb som i Der forventes ingen honorarstigninger. Kontingentstigning i 2012: Bestyrelse indstiller at kontingentet stiger med kr. 100 som øremærkes til dræn og fællesarealerne. Der må påregnes øgede omkostninger til vedligeholdelse og/eller renovering af ældre dræn. NC spurgte, hvorfor budgettet var blevet godkendt sidst. Dirigenten kommenterede, at budgettet ikke skal vedtages, kun kontingent. SL beklagede at hun havde anført dette ukorrekt i referatet fra sidste GF. LB ønskede ikke, at kontingentet skulle stige. Fandt kontingentet dyrt allerede. Spurgte til kassebeholdningen. GB svarede, at den var 1.5 mill. Pengene skal række til marts næste år. Der er store udgiftsposter. IJ støttede GB s fremstilling. Bemærkede, at en kort oversigt over allerede besluttede eller afholdte udgifter til dræn og veje hurtigt siger, at pengene allerede er disponerede. Der vil ikke blive afholdt yderligere udgifter før end at regnskabet er konsolideret og der er midler til at dække disse. Honorarer til bestyrelsen udbetales først, når vi har sikkerhed for at der er penge i kassen. Fra salen blev foreslået andre postomdelingsmuligheder for bladet. City-mail f.x. GB kommenterede mht bladet, at aftalen omfatter at bladet også bliver lagt i kuverter. Kontingentstigningen gik til afstemning og blev vedtaget med 6 stemmer imod. 7. Indkomne forslag. A. Forslag til ændring af 9 stk1. Forslaget omhandler valg af bestyrelsessuppleanter. Per Olesen, Alholmvej 40, mente at man ikke nødvendigvis havde lyst til at være suppleant til forskellige poster. IJ medgav, at der kunne være et argument deri. Forslaget var for at sikre nok suppleanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer mod 1. B. Forslag til ændring af 9 stk. 4. Forslaget er en udbygning af forslaget 9 stk 1. Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for og ingen imod. C. Thor Hansen, Rågevej 12 fremsatte sit forslag, som også var trykt i bladet. Det drejer sig om, hvorvidt foreningen skal hjælpe med nye projekter til dræning af enkelte grundejeres vand på grundene. IJ sagde, at en enig bestyrelse henstiller, at man ikke stemmer for forslaget. Man påtager sig i grundejerforeningen kun vedligehold af hoveddræn. Bestyrelsen har ikke kompetence til at gå ind i sådanne projekter om nye anlæg. Det kan også blive dyre udgifter for medlemmerne. Bo Holm, Bakkevej 28 ville gerne høre,om der skal stemmes om dette forslag eller om det blot er en opfordring. Dirigenten forklarede, at det er en vedtægtsændring. Vil kræve 34 stemmer for. Bestyrelsen vil ved ændringen pådrage sig et juridisk ansvar. LB mente ikke man kunne stemme for forslaget. De eksisterende dræn er kommet med udstykningen. Nervøs for udgiften til vedligehold. Området øst for vejen er mere ramt end området vest for. Der kom aldrig dræn. Mente at Renden ved Bøgevej og Markstien til Roskilde Fjord er forsømt. TH fortalte at tidligere kort fra matrikelstyrelsen fra 1850 til 1900 har vist vist en grøft, som er ændret siden. Mener der er noget i vejen med Postrenden. Grundede ligger i kote 8. 8

9 IJ anbefalede, at der ikke stemtes for forslaget. Var forstående for de våde grundejeres problemer, men mente ikke grundejerforeningen kunne gå ind i disse projekter. Forslaget gik til afstemning. En stemte for; forslaget blev dermed forkastet. 8. Valg til bestyrelsen Dennis Møller-Andersen blev genvalgt med akklamation til næstformandsposten. Gerd Bøwig blev genvalgt med akklamation til kassererposten. Bjarne Steenstrup blev genvalgt med akklamation. Niels Christian Ingemannssøn stillede op og blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Svend Svendsen stillede op og blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Som bestyrelsessuppleant valgtes Hanne Kramp, Fjordstien 16, med akklamation. Til posten som kasserersuppleant stillede ingen op. Dirigenten bemærkede at vedkommende skulle være regnskabskyndig i henhold til vedtægterne. Karsten Kjeldsen blev genvalgt som revisor med akklamation. Peter Kramp syntes, GF skulle takke bestyrelsen for det store arbejde, der bliver lagt i bestyrelsesarbejdet. Dette blev fulgt op med akklamation. Hermed sluttede GF. Referent Suzan Lenz Dirigent Stig Rasmussen Kulhuse Kulhuse

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere