Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse. Formanden præsenterede de enkelte medlemmer i bestyrelsen og gjorde rede for, hvilke roller de enkelte medlemmer har haft i det forløbne år i bestyrelsen. Herefter gik Formanden over til dagsordenen. 1. valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede, at Stig Rasmussen, Strandvejen 93, blev valgt som dirigent. Stig har tidligere været dirigent og har fra sit virke som formand for en afdelingsbestyrelse i et boligselskab stor erfaring indenfor foreningsområdet. Forsamlingen havde ikke andre forslag, og Stig Rasmussen blev valgt med akklamation. Formanden gav herefter ordet til dirigenten. Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt via bladet med mindst 14 dages varsel. Der var ikke fra forsamlingen nogen indsigelser. Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 46 stemmeberettigede, og at alle medlemmer havde fået stemmesedler. Det forelå fuldmagt fra et medlem. 2. Valg af referent: Grundejerforeningens sekretær Suzan Lenz blev valgt som referent. Dirigenten oplyste, at mødet ville blive optaget på bånd af hensyn til referatet. Dagsordenen blev godkendt uden rettelser eller tilføjelser. 3. Nedsættelse af stemmeudvalg: Bord 1: Erik Thornsen, Strandvejen 58 Bord 2: Liselotte Bering, Bellisvej 12 Bord 3: Susanne Drøhse, Markstien 2 bord 4: Lykke Holm, Valmuevej 7 Bord 5: Jørgen Ekelund, Bakkevej Bestyrelsens beretning herunder beretninger fra nedsatte udvalg: Formandens beretning ved Iver Juhl: Bestyrelsens beretning består også i år af delberetninger, der er skrevet og aflægges af formænd og kassereren. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsesarbejdet omfattet opgaver jf. foreningens formål dvs. vedligehold af veje og hoveddræn, samt behandling af modtagne sager, hvor grundejerne har anmodet bistand. Yderligere pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at arbejde for vejbump. Som formand vil jeg indlede med den generelle del, og formændene vælg efterfølgende aflægge delberetning. Bestyrelsen er ikke en myndighed, og kan derfor ikke i tilfælde, hvor henstilling ikke hjælper afgøre sagerne og pålægge en sanktion. Det kan kun myndighederne som f.eks. politi, domstole eller kommunen. Vi oplever, at politireform og kommunalreform nu er fuldt ud slået igennem, dvs. at myndighederne er blevet færre til at løse opgaverne. Myndighederne foretager derfor en prioritering, der ikke er til vores fordel. De af bestyrelsen anlagte sager er ikke taget op. Bestyrelsen har erfaret, at i mange tilfælde opleves sagerne helt anderledes af den part, der klages over. For at bestyrelsen kan behandle klager skal klager fremsendes i skriftlig form, hvor det tydeligt fremgår, hvem der klager, hvem der klages over, og hvad problemet er. Det er ofte vanskeligt for bestyrelsen at udrede bare disse forhold, når vi modtager opringninger. Når vi modtager en klage vil bestyrelsen høre hvilke bemærkninger den påklagede har. Vi kan ikke længere håndtere sagerne anonymt, idet kommunen fremsender alle oplysninger i sagen også til påklagede. 1

2 Tager myndighederne de rejste sager op og pålægger påklagede at udbedre nogle forhold, kan myndighederne såfremt der intet sker, også iværksætte en sanktion. Tager myndighederne ikke sagen op, må parterne herefter selv tage sagen op til domstolene. Bestyrelsen kan ikke tage disse sager op. Det vil kræve, dels at der på en generalforsamling vedtages, at bestyrelsen skal rejse sagen, dels at der hensættes midler til at udrede sagens omkostninger. Sker dette ikke, kan retten pålægge de enkelte bestyrelsesmedlemmer, at hæfte personligt for omkostningerne, jf. en dom afsagt i Østre Landsret. Der er en undtagelse, nemlig kontingentrestance. Her er der i foreningens vedtægter beskrevet, at sagerne skal rejses, og der afsættes hvert år midler til tab hvor parcellerne sælges på tvangsaktion uden mulighed for at dække foreningens tilgodehavende. Kassereren vil nærmere i sin beretning komme ind på disse beløb. Vedligehold af vej og dræn andrager årlige udgifter på 1 mio. kr. Selvom bestyrelsen har indgået kontrakter og har indhentet flere tilbud, oplever vi, at det er vanskeligt at sikre alle forhold i forbindelse med kontrakt og valg af entreprenør. Bestyrelsen undersøger derfor muligheden for at ansætte en rådgiver. Fra byggemarkederne STARK og SILVAN i Frederikssund har vi rettet henvendelse om fordele for vores medlemmer. Begge byggemarkeder tilbyder at give vores medlemmer fordele. Fordelene bygger på eksisterende platforme. Hos STARK er der tale om byg selv. Omretter man sig som byg selv, vil STARK give mindst 10% på IKKE tilbudsvare. En anden fordel STARK giver er rådgivningsmøder hos byg selv herren. SILVAN tilbyder at blive fordelskunde. Her vil man kunne opnå at kvitteringer gemmes elektronisk, farvekoder registreres, og usamlede ting vil bliver samlet, f.eks. græsslåmaskiner. Endelig giver fordelskortet prioritet til SILVANS gør det selv skole, hvor man lærer alt inden for byg selv. Det er klart jo mere vi som forening bruger byggemarkederne STARK og SILVAN jo bedre mulighed giver det for at opnå tilbud. Bestyrelsen deltager fortsat i møder med Frederikssund kommune ikke mindst i kontaktudvalget, hvor vi kan orientere gensidigt. På det sidste møde er vi blevet gjort opmærksomme på, at dæksler til septiktanke ikke må overstige 50 kg. Bestyrelsen rejste igen flere forhold, hvor der intet er sket fra kommunens side. Yderligere tilkendegav kommunen, at man arbejder for en forbedret busdrift. Det er derfor min opfattelse, at dialogen med kommunen fortsat giver resultater til grundejernes fordel. Bestyrelsen er også repræsenteret i grønt forum hvor sekretæren, Suzan Lenz, deltager. Her har kommunen informeret om nye tiltag vedr. vådområder, hvor der vil kunne ske en udvanding (optagning) af næringssalte, før vandet løber ud i havet. Området ved Stinkelsø er et eksempel herpå. Det betyder, at alle parceller under 1,5 meter under daglig vande, som ikke er omfattet af dræn, som udgangspunkt skal forvandles til vådområder. Informationsudvalget ved Iver Juhl Bestyrelsen søger at orientere medlemmerne om forhold af betydning. Vi bruger hertil foreningens hjemmeside og hornsved bladet. Siden afskaffelse af portostøtten, er omkostningerne til trykning og forsendelse af bladet steget. Sidst, men ikke mindst, steg portoen pr. 1 april i år. Dermed er omkostninger til fordeling af bladet steget 3000 kr. Bestyrelsen vil derfor begrænse indholdet i de 2 trykte blade, der fremover anvendes til hhv. at varsle (indkalde) og afrapportere (referat) fra generalforsamlingen. Bladet vil derfor fremadrettet ikke blive anvendt som et debatforum, f.eks. ved at bringe indlæg fra grundejerne og bestyrelsens bevarelse. Den i bladet angivne deadline er alene at betragte som den dag, hvor redaktionen har afsluttet sit arbejde. Foreningens hjemmeside på er et langt bedre kommunikationsmiddel. Information vil kunne bringes hurtigt, og formidles også når det er aktuelt. Drænudvalget ved Iver Juhl på Gert Bædkels vegne Det tørre forår har ikke givet de store problemer med drænene. Et par grundejere har rettet henvendelser og gjort opmærksom på, at drænet ikke trækker tilstrækkeligt. På den baggrund er drænet blevet spulet. Foreningens hoveddræn er ved at være forældede og er ikke i stand til at tage de langt støre mængder af nedbør, som der kommer nu. Som eksempel valgte bestyrelsen at lægge et helt nyt drænrør på 2

3 strækningen mellem Gransangervej og Bellisvej. Processen tog længere tid end forventet, dels skulle vi indhente tilladelser fra kommunen og grundejerne, dels hindrede vejret arbejdet. Først var det hård frost, efterfølgende meget regn. De foreløbige meldinger vi har fået er meget positive. Det viser sig, at drænet var faldet helt sammen og ikke trak. Bestyrelsen forventer at parcellerne i dette område ikke længere skal henstå våde, og at grundejerne igen får den fulde fornøjelse af deres parceller. Jeg er også klar over, at selv den mest skånsomme adfærd af reparatøren giver grimme ar, hvor drænet skal lægges. Bestyrelsen erfarede gennem anmodning om tilladelse til det arbejde dette arbejde, at der ikke kunne anlægges et dræn med en større vandledningsevne. Dette ville kræve at sagen blev behandlet som en vandløbsregulerings sag, og vil tage omkring et år. Yderligere er det usikkert, om tilladelse vil blive givet, under henvisning til at der bør være vådområder! Det er på denne baggrund bestyrelsens opfattelse, at der ikke vil blive tilladelse til anlæg af nye dræn i området. Vi skal være glade for den mere lempelige lovgivning, der var gældende, da man fik tilladelser til at dræne. I den forbindelse skal jeg minde om, at området ved Skolevej og Digevej er moser, der med den nuværende lovgivning aldrig var blevet tilladt at dræne og udstykke. Formanden for Hegn og Hæk s beretning ved Dennis Møller-Andersen Nogle vil måske undre sig over, at det gamle Servitutudvalg nu hedder Hegn & Hæk. Det har imidlertid sin naturlige forklaring, idet bestyrelsen efter sidste generalforsamling besluttede, at nogle udvalg skulle splittes op på flere hænder, hvilket dog ikke skete for Servitutudvalget, dette udvalg fik blot et nyt navn Hæk & Hegn, men opgaverne er de samme som for det gamle Servitutudvalg. Det blev samtidig i bestyrelsen besluttet, at der kun skulle køres én servitutkørsel årligt med udsendelse af breve til grundejere, hvor Hæk & Hegn mente, at der skulle rettes op på nogle forhold, det være sig lavthængende grene fra træer, der kunne genere f.eks. renovationsvognene, det var for høje og brede hække på hjørnegrunde, der kunne genere oversigtsforholdene ved vejkryds, vi har jo højre vigepligt i hele området, rabatter der trængte til en tur med plæneklipperen o.s.v. De fleste af disse henvendelser blev efterlevet af grundejerne, hvilket er opløftende og vidner om, at de fleste grundejere gerne vil holde området pænt og højne herlighedsværdien, men der er desværre også grundejere, der ikke retter sig efter udvalgets henvendelser. Der var dog også en del grunde, hvor det var nødvendigt at påtale rod på grundene. Dette begreb, rod på grundene er vel nok et af de mest subjektive begreber der findes, da det jo er afhængig af øjnene der ser, men når rodet er af et sådant omfang, at det generer naboer og andre brugere af området, er det udvalgets opgave, at gøre grundens ejer opmærksom på forholdet og henstille, at der bliver ryddet op. I forbindelse med rod på grunden bliver Hegn & Hæk/Servitutudvalget jævnligt kontaktet af andre grundejere, der synes, at deres naboer/genboer har lige lovlig meget roderi på grunden, så de føler, at deres herlighedsværdi forringes, og at det skæmmer området. Når udvalget bliver kontaktet af flere uafhængige grundejere omkring rod på grundene, besigtiger udvalget stedet, og hvis det findes påkrævet, bliver der sendt en skrivelse til grundejeren. Disse skrivelser giver ofte anledning til, at grundejerne føler sig forurettede over det fremsendte brev, hvilket kan være ubehageligt nok for udvalget, når udvalget kun efterlever vedtægtens 12, stk. 1, hvoraf det fremgår, at såvel bygninger som ubebyggede dele af enhver parcel skal holdes i ordentlig stand, hvilket af bestyrelsen tolkes på den måde, at grunden skal holdes ryddelig, altså uden gamle uindregistrerede biler, både der aldrig kommer i vandet, udrangerede campingvogne, gamle komfurer og køleskabe og andet kasseret inventar. Det er bemærket, at der mange steder i området er meget høje træer. Det er selvfølgelig pænt, også med høje flotte træer, men grundejerne bør være opmærksomme på de skader, et stort træ kan forvolde på naboens hus, hvis det vælter i en storm. Grundejerne opfordres derfor til kritisk at se på træerne i haven, er de blevet for store eller omfangsrige, så de trænger til at blive fældet eller beskåret. 3

4 Hæk & Hegn vil også i år fokusere på oversigtsforholdene i vejkryds, lavthængende grene og misligholdte rabatter. Det har på tidligere generalforsamlinger været diskuteret, hvad der kan gøres for at få hastigheden nedsat på foreningens veje. Der har bl.a. været diskuteret vejbump m.v., men i øjeblikket er denne diskussion strandet, fordi det vil være for kostbart at etablere f.eks. vejbump, idet reglerne siger, at disse hastighedsdæmpende foranstaltninger bl.a. skal være belyste og opsat skilte m.v. Det er konstateret, at der i Kulhuseområdet er flere steder, hvor der er chikaner, der skal nedsætte hastigheden, uden at disse chikaner er belyste. I den anledning skrev jeg den 19. oktober 2010 til Frederikssund Kommune og forespurgte, hvorfor der i nogle tilfælde kunne være hastighedsdæmpende foranstaltninger i Kulhuseområdet, uden at disse var belyste, idet reglerne vel må gælde for hele kommunen. Da jeg den 12. januar 2011 endnu ikke havde fået svar fra kommunen, rykkede jeg for et svar, der kom den 13. januar 2011, hvor de lovede at svare hurtigst muligt. Jeg har endnu ikke fået svar, hvorfor det må konstateres, at Frederikssund Kommune har en anden opfattelse af begrebet hurtigst muligt end de fleste mennesker. Som et forsøg på at dæmpe hastighederne i foreningens område, har jeg aftalt med Frederikssund Kommune, at de i en periode af op til 14 dages varighed i juli måned, vil opsætte mobile hastighedsmålere Vis din fart på henholdsvis Hjortevej og Isefjordvej, så man kan se, hvor hurtigt man egentlig kører. Med disse ord vil jeg afslutte Hegn & Hæks beretning med ønsket om, at i alle må få en god sommer her i Kulhuse. Formanden for Veje ved Finn Sørensen På bestyrelsesmødet i August 2010 blev det besluttet at årets aktiviteter på vejområdet skulle fokusere på reparationer af vejene og at deciderede større renoveringsopgaver ikke skulle igangsættes i Det besluttedes endvidere at der skulle indhentes tilbud fra andre leverandører end Pankas for at sikre prisniveauet. Der blev derfor indhentet tilbud fra Munck asfalt, dels på reparationsopgaven og på deciderede langsigtede større renovationsopgaver. Baggrunden for valg af Munck asfalt var en reference vi havde på et større projekt i en grundejerforening i Stenløse hvor Munck havde vist sig at være langt billigere end andre leverandører og udførte et meget godt arbejde. Endvidere blev der indhentet nyt og opdateret tilbud fra Pankas, både på reparationsopgaven og også forhandlet rabatter i forhold til Pankas s tilbud fra sidste år på deciderede renovationsopgaver.. Pankas tilbuddet viste sig at være ca. 5% billigere end tilbuddet fra Munch. Sammenholdt med tidligere tilbud indhentet fra Colas, som var langt dyrere end Pankas tilbuddet, og tillige vores reference på Munch, må vi konstatere at Pankas som leverandør, både prismæssigt og kvalitetsmæssigt, matcher markedsniveauet, hvorfor vi har valgt at fortsætte med Pankas som leverandør på området. I 2011 vil følgende veje blive asfalterede: Bellisvej/Issefj. Skolevej, Engblommevej, Digevej, Elmevej, Tjørnevej, Solsortevej, Drosselvej og Vagtelvej. Set i årene fremover er vejbudgettet et problematisk område for Grundejerforeningen. Den samlede pris for renovation af veje, der ikke er blevet renoveret i løbet af de sidste par år,beløber sig til ca kr. De seneste års hårde vintre har også sat sine spor på vejene generelt, og det må også forventes at der også i årene fremover skal bruges en del midler til deciderede reperationsopgaver. I forhold til det nuværende budget er det urealistisk at holde alle veje i god stand, hvorfor det kræver en prioritering og fortsatte kontigentforhøjelser til brug på vejområdet for at holde vejene i en fornuftig stand. Formanden for Fællesarealerne ved Bjarne Steenstrup 4

5 Fællesarealer. De to nordlige arealer fremtræder slåede og klippede, medens det sydlige henligger bevokset med selvsåede fyrretræer og krat samt højt græs. De nordlige blev ved Naturstyrelsens inspektion og mellemkomst ændrede således, at det nuværende udseende blev etableret. Det sydlige blev ikke inspiceret. Der har i tidens løb været stedvist større bevoksning end i dag. For at imødegå et evt. nyt påbud har der fundet en skånsom beskæring sted i den forgangne vinter, iøvrigt på egen regning. At der herved opstår en bedre udsigt for husene i første, anden- og tredie række er en naturlig følge heraf og har så vidt vides ingen skadelig virkning for resten af grundejerforeningens medlemmer. Skraldespandene er sparet væk og hundejerne og andre gæster opfordres til at tage deres affald med hjem til egne skraldespande. Det var ordene. Kommentarer og debat: Niels Christian Ingemannssøn(NCI), Isefjordvej 21, havde tre kommentarer. 1: Der er sket en vedtægtsændring uden afstemning. Det drejer sig om afbrænding af haveaffald. NCI er klar over at lovgivningen har ændret sig på dette område 2. Vejenes reparation og tilbuddene. Forstod der var flere tilbud. NCI har selv haft fat i NCC, som ikke kan bekræfte, at de har afgivet noget tilbud. NCI vil gerne have kopi af tilbuddet. 3. NCI fik ikke optaget sit læserbrev i Hornsved bladet og finder det forkert at være blevet censureret væk. Iver Juhl (IJ) kommenterede på afbrænding af affald (1.). Forklarede, at punktet om afbrænding blev taget ud ifølge orientering på sidste GF på grund af ny lovgivning i Vil se på referatet fra sidste GF. Ad 2. Der blev sidste år lavet punktreparationer, der var ikke råd til mere. Der har nu været ny udbudsrunde og status er som det blev fremlagt af formanden for vejenes vedligehold. Husker ikke om det var NCC der afgav tilbud eller et andet firma. Ad 3. Forholdet er, at der er begrænset plads i bladet. Gerd Bøwig (GB) forklarede, at NCI blev tilbudt at få sit indlæg på hjemmesiden, men ønskede ikke dette. NCI replicerede, at han fandt det påfaldende, at der ikke skulle være plads i bladet. Mener det blev afvist, fordi det drejede sig om kritik af bestyrelsen. Med hensyn til vedtægtsændringen omkring afbrændingen, mener NCI fortsat, at emnet ikke har været behandlet på GF. IJ gentog, at der i 2010 blev vedtaget en lov, som forbød afbrænding i tønde. Punktet blev nævnt sidste år i formandsberetningen, som blev godkendt af forsamlingen. Der var flere kommentarer omkring plads i bladet, grafikerarbejde og mulighed for udvidelse af bladet. IJ uddybede loven om afbrændingen og forklaringen ved sidste GF, hvor det blev godkendt under formandens beretning. Medlem, Alholmvej: Betonede at der ikke måtte ændres i vetægterne uden vedtagelse på GF. Mange vil have haveproblemer. Har en chikane hjemme i sit helårshus. Det er ganske generende og forringer husets værdi. Chikaner giver anledning til meget støj. Mener ikke, at hastighedsskiltene i området er op til lovgivningen. Synes hastighedsskiltene skal moderniseres. Mener man skal vurdere, om problemet er stort. Anbefaler at man tænker sig godt, om inden man indfører chikanerne. Thor Hansen (TH), Rågevej 12: Skuffet over at formanden ikke nævnte noget om kommunikation. IJ havde først svaret ham efter 3 s efter 14 dage. Læste Ivers svar op. Blev henvist til at spørge kommunen; fik svar indenfor 3 dage. Svaret blev sendt til IJ. Klagede over at han skulle bruge IJ s private . Vil gerne vide, hvordan kommunikationsproblemet vil blive løst fremover. Korrespondancer er anledning til det forslag TH vil fremsætte senere. IJ svarede, at Gert Bædkel som formand for dræn skulle have svaret grundejeren. Da det blev klart for IJ, at Gert Bædkel ikke svarede, kom IJ ind i anden runde; derfor de forsinkede svar. På et bestyrelsesmøde blev mail korrespondance behandlet. Bestyrelsen ønskede, at få forbedret mailsystemerne. TH anførte at han havde brugt funktionen anmodning om kvittering på mailsystemet. Tove Dinesen (TD), Engblommevej 16 er berørt af drænomlæggelserne. Redegjorde for forløbet omkring planlægningen. Talte indledende med VVS Jens Christensen i september; fandt ham venlig og let at tale med. Fik klargjort grunden for 6000 kr. Træerne blev dog ikke fjernet fra området. Først sent efter påske blev drænene reparerede. 5

6 IJ svarede ved at henvise til beretningen. Tilladelser fra kommunen og vejret udsatte projektet. Derfor tog det tid. Beklagede at grundejeren havde været så berørt både Jul og påske. Det var især tilladelsen fra kommunen, som havde taget tid. Svend Svendsen (SS), Bogfinkevej 19, forklarede, at han går meget i området. Der fast ligger en vandslange fra en septiktank ud i en sø. Hvorfor har bestyrelsen ikke set det. Ved Jomsborgvej 20 er der ryddet et hus og meget uorden. Meget oprørt og ked af dette. Der var ingen kommentarer til dette. Poul Egbo, Strandvejen 34. Ked af at der ikke var plads til brev i bladet. Synes der er mange reklamer. Hvad vil bestyrelsen gøre ved at skraldespandene er taget ned? GB forklarede, at annoncerne betaler en væsentlig del af udgiften til bladet og der derfor skal være plads til annoncerne, ellers bliver økonomien ved udgivelse af bladet helt umulig kr per blad kommer der ind i annonceindtægter. Bo Holm (BH), Bakkevej 28 synes bladet er meget forringet. For mange annoncer. Kvaliteten er forringet i forhold til tidligere. Er bladet nødvendigt, vi har hjemmesiden? GB: Bestyrelsen vil gerne have udfaset bladet. Men der er problemerne med indkaldelse til GF og mange ønsker bladet. Punktet var oppe på sidste GF. TH: Hvad betydning har forretningsordenen til GF? Dirigenten kommenterede, at forretningsordenen er spillereglerne for afholdelse af GF og betragter godkendelse af dagsorden som indbefattende forretningsordenen. Leif Bernth (LB), Kragevej 1, revisor i foreningen: Grundejerforeningen har en webmaster. LB foreslog en fælles adresse til bestyrelsen via hjemmesiden. LB foreslog også løbende opdatering fra udvalgene på Hjemmesiden. Det vil give en bedre dialog med medlemmerne. Mente også, at Bøgevej og Hejrevej har brug for vejreparation. Ønskede kommentar omkring en årlig udgift til konsulent på kr. Finn Sørensen (FS) sagde, at de nævnte veje er med i runden for næste år, Større huller vil blive fyldt op. IJ kommenterede, at vi ved sidste GF havde forslået nedlæggelse af Bladet; det ønskede man ikke. IJ Kommenterede omkring modtagelserne og de problemer, der havde været. Med hensyn til rådgiver forklarede IJ, at dette tiltag ikke er sat i værk. Dog føler bestyrelsen at udbudsmaterialer af den givne størrelse overstiger bestyrelsens evner og det ansvar, der kan følge med. Peter Kramp, Fjordstien 16, vil gerne høre fra Hegn og Hæk omkring rod mm. Hvor mange grunde er det, som er forsømte? Dennis Møller-Andersen (DMA) svarede, at med hensyn til træer og buske sender vi et brev. Langt de fleste efterlever henstillingen. Der bliver vedlagt skitse om de gældende regler. Næste instans er kommunen. Der er dog ikke den største opbakning, som man kan forstå. Hugo Schrøder (HS), Hjortevej 74: Med hensyn til rod på grundene opfordres bestyrelsen til at fortsætte initiativerne for at bevare herlighedsværdierne. På Hjortevej er der store huller i vejene med vand. HS bor i det sidste hus. Det drejer sig om en grusvej, der er kun den ene adgangsvej. Har sendt mail med billeder til bestyrelsen. Ulyana Nielsen, Plantagevej 23 ville gerne se planen over vejreparationerne. FS fandt det var en god idé, at planerne kom på hjemmesiden. Beretningen blev sat til afstemning. Der var 2 stemmer imod og beretningen var dermed vedtaget. 5. Godkendelse af regnskab ved kasserer Gerd Bøwig: Kontingentopkrævning: 2011 er første gang kontingentopkrævning foregår på en ny måde efter Frederikssund Kommune havde opsagt aftalen om opkrævning via ejendomsskatten. 6

7 Jeg besluttede følgende 3 koder 9300 = fuldt medlemskab, 9301= 100% vejbidragsydere og 9302= 75% vejbidragsydere, efterfulgt af de 3 første bogstaver i vejnavnet og sluttelig med det nummer man bor., det er de medlemsnumrer som vil blive brugt i fremtiden. Alle 3 grupper betaler til Hornsved Bladet. Nogle få vej var det nødvendigt at bruge de 4 forbogstaver. Arbejdet med oprettelse i PBS var en meget stor og omfattende opgave, som tog sin begyndelse i september 2010 og sluttede først i januar 2011 med at jeg tjekkede om alle var lagt rigtig ind, og klar til brug i februar måned Det brugte jeg 99 timer på og har fået kr i ekstra honorar. Jeg måtte have fat i Frederikssund Kommune nogle gange, for at få opklaret hvordan dem med 2 grunde var opkrævet før. Medlemslisten fra Frederikssund Kommune har ligget til grundlag for alle oprettelserne i PBS. Systemet er enkelt og nemt at arbejde med. Der foreligger nu et medlemskort på hvert enkelt medlem. Når girokortene er dannet af PBS og udsendt af PBS, kan jeg dagligt følge med i hvem der betaler og på den måde har jeg en fin restanceliste når betalingsfristen er udløbet. Der er i alt udsendt 1094 girokort fra PBS og jeg har modtaget 4 breve retur. Det er derfor meget vigtigt at alle husker at meddele kasseren navne og adresseændringer samt salg. Hvis jeg skal indhente disse oplysninger hos folkeregistreret koster det pr. ejendom kr. 52,00 og det beløb vil blive pålagt kontingentopkrævningen. Det er der 2 grundejere som allerede har oplevet. Ved betalingsfristens udløb d. 31. marts 2011 var der ud af 1094 medlemmer 195 som ikke havde betalt, de medlemmer fik tilsendt en betalingspåmindelse og d.d. er der 55 medlemmer som stadigvæk er i restance og de vil i løbet af de næste 14 dage modtage en rykker. Driftsregnskabet: Administrationskontoen udviser et lille overskud på kr ,00. Der har været udgift til advokat på kr det er lidt mere end i 2009, da foreningen stadigvæk har tab på ejendomme som går på tvang eller medlemmer som erklærer sig insolvente. Kontoen IT, C5 og EDB udgifter dækker abonnement på IT-support på foreningen bogførings-program, hvilket jeg synes er vigtigt, da foreningens regnskab efterhånden at fået en størrelse som gør at jeg synes der er behov et sådan abonnement. Hornsved Bladet udviser et overskud på kr ,00, som skyldes at firmaet som trykker bladet ikke har lavet prisstigning i et par år. Der er allerede lovet stigning på trykning af bladet i Vedligeholdelseskontoen udviser et overskud på kr ,00 som skyldes at der ikke blev asfalteret veje, bestyrelsen valgt at en lappeløsning. Overskuddet forventes brugt i Det betyder at foreningens fik et samlet overskud i 2010 på kr ,00. Restancer: Med udgangen at 2010 have foreningen kr ,00 til gode i kontingenter som omfattede 3 grundejere fra 1. rate og 4 fra 2. rate. Nogle af restancerne er gengangere. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Forelæggelse af budget for 2012 og fastsættelse af kontingent ved kasserer Gerd Bøwig: Administration: Forventet overskud kr Der er hensat til advokatomkostninger ved kontingent tab på kr Der er hensat kr til PBS, beløbet er et skønnet beløb, da jeg ikke pt. helt ved hvor meget udgifter til kontingentopkrævning via PBS løber op på i Men det er ca. det halve af det vi betalt til Frederikssund Kommune. Hornsved Bladet: Porto steg pr. 1. april 2011 fra 6,50 til 8,50 pr. blad, derfor har jeg skønnet at udgiften for udsendelse af 2 blade i 2012 kommer til at koste ca i forhold til 2010 hvor udgiften var kr Vedligeholdelse: 7

8 Som det kan ses er der hensat kr til vedligeholdelse af veje, hvilket slet ikke dækker tilbuddet, da beløbet i tilbuddet er omkring pr. år. Honorar: Det samlet honorar i 2012 beløber sig til , det samme beløb som i Der forventes ingen honorarstigninger. Kontingentstigning i 2012: Bestyrelse indstiller at kontingentet stiger med kr. 100 som øremærkes til dræn og fællesarealerne. Der må påregnes øgede omkostninger til vedligeholdelse og/eller renovering af ældre dræn. NC spurgte, hvorfor budgettet var blevet godkendt sidst. Dirigenten kommenterede, at budgettet ikke skal vedtages, kun kontingent. SL beklagede at hun havde anført dette ukorrekt i referatet fra sidste GF. LB ønskede ikke, at kontingentet skulle stige. Fandt kontingentet dyrt allerede. Spurgte til kassebeholdningen. GB svarede, at den var 1.5 mill. Pengene skal række til marts næste år. Der er store udgiftsposter. IJ støttede GB s fremstilling. Bemærkede, at en kort oversigt over allerede besluttede eller afholdte udgifter til dræn og veje hurtigt siger, at pengene allerede er disponerede. Der vil ikke blive afholdt yderligere udgifter før end at regnskabet er konsolideret og der er midler til at dække disse. Honorarer til bestyrelsen udbetales først, når vi har sikkerhed for at der er penge i kassen. Fra salen blev foreslået andre postomdelingsmuligheder for bladet. City-mail f.x. GB kommenterede mht bladet, at aftalen omfatter at bladet også bliver lagt i kuverter. Kontingentstigningen gik til afstemning og blev vedtaget med 6 stemmer imod. 7. Indkomne forslag. A. Forslag til ændring af 9 stk1. Forslaget omhandler valg af bestyrelsessuppleanter. Per Olesen, Alholmvej 40, mente at man ikke nødvendigvis havde lyst til at være suppleant til forskellige poster. IJ medgav, at der kunne være et argument deri. Forslaget var for at sikre nok suppleanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer mod 1. B. Forslag til ændring af 9 stk. 4. Forslaget er en udbygning af forslaget 9 stk 1. Forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for og ingen imod. C. Thor Hansen, Rågevej 12 fremsatte sit forslag, som også var trykt i bladet. Det drejer sig om, hvorvidt foreningen skal hjælpe med nye projekter til dræning af enkelte grundejeres vand på grundene. IJ sagde, at en enig bestyrelse henstiller, at man ikke stemmer for forslaget. Man påtager sig i grundejerforeningen kun vedligehold af hoveddræn. Bestyrelsen har ikke kompetence til at gå ind i sådanne projekter om nye anlæg. Det kan også blive dyre udgifter for medlemmerne. Bo Holm, Bakkevej 28 ville gerne høre,om der skal stemmes om dette forslag eller om det blot er en opfordring. Dirigenten forklarede, at det er en vedtægtsændring. Vil kræve 34 stemmer for. Bestyrelsen vil ved ændringen pådrage sig et juridisk ansvar. LB mente ikke man kunne stemme for forslaget. De eksisterende dræn er kommet med udstykningen. Nervøs for udgiften til vedligehold. Området øst for vejen er mere ramt end området vest for. Der kom aldrig dræn. Mente at Renden ved Bøgevej og Markstien til Roskilde Fjord er forsømt. TH fortalte at tidligere kort fra matrikelstyrelsen fra 1850 til 1900 har vist vist en grøft, som er ændret siden. Mener der er noget i vejen med Postrenden. Grundede ligger i kote 8. 8

9 IJ anbefalede, at der ikke stemtes for forslaget. Var forstående for de våde grundejeres problemer, men mente ikke grundejerforeningen kunne gå ind i disse projekter. Forslaget gik til afstemning. En stemte for; forslaget blev dermed forkastet. 8. Valg til bestyrelsen Dennis Møller-Andersen blev genvalgt med akklamation til næstformandsposten. Gerd Bøwig blev genvalgt med akklamation til kassererposten. Bjarne Steenstrup blev genvalgt med akklamation. Niels Christian Ingemannssøn stillede op og blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Svend Svendsen stillede op og blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Som bestyrelsessuppleant valgtes Hanne Kramp, Fjordstien 16, med akklamation. Til posten som kasserersuppleant stillede ingen op. Dirigenten bemærkede at vedkommende skulle være regnskabskyndig i henhold til vedtægterne. Karsten Kjeldsen blev genvalgt som revisor med akklamation. Peter Kramp syntes, GF skulle takke bestyrelsen for det store arbejde, der bliver lagt i bestyrelsesarbejdet. Dette blev fulgt op med akklamation. Hermed sluttede GF. Referent Suzan Lenz Dirigent Stig Rasmussen Kulhuse Kulhuse

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen. Iver præsenterede de enkelte medlemmer i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 25. maj i Jægerhuset Als Oddevej 82, kl. 10 12

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 25. maj i Jægerhuset Als Oddevej 82, kl. 10 12 Grundejerforeningen GRANBORG Referat fra generalforsamlingen afholdt den 25. maj i Jægerhuset Als Oddevej 82, kl. 10 12 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO  Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00 i Pilegården, lokale 5 Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Præsteloddens Grundejerforening

Præsteloddens Grundejerforening Referat: Ordinær generalforsamling Søndag den 17. juni 2012, kl. 10.00. Sognegården, Melbyvej 101 Til stede var 16 stemmeberettigede medlemmer og her udover var der en fuldmagt. bød velkommen og straks

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016)

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) 1. Foreningens navn er "Strandbjerggårdens Grundejerforening" med hjemsted Vollerup Overdrev, 4400 Kalundborg. Paragraf 1 Foreningens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere