Trafiksikkerhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2014-2017"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014

2 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 procent fra 2005 frem til Målet var fastlagt med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning. En høj prioritering af trafikanternes sikkerhed samt mange gode og vellykkede tiltag har ført til, at målet er realiseret både i Favrskov Kommune og på nationalt plan. Vi ønsker, at den positive udvikling indenfor trafiksikkerhed skal fortsætte. Derfor har Favrskov Byråd vedtaget nye mål for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Et vigtigt redskab i det arbejde er trafiksikkerhedsplanen for , der erstatter den tidligere trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af input fra kommunens borgere, en analyse af uheldsudviklingen i kommunen samt et samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter for Østjyllands Politi, Cyklistforbundet, kommunens lokalråd og LAG Favrskov. Trafiksikkerhedsplanen indeholder et mål om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2010 til Det betyder, at Favrskov Kommune bliver en endnu mere tryg og sikker kommune at færdes i. Med vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen har vi sat nye mål og er forpligtet til at følge op på disse. I forbindelse med den årlige budgetlægning vil det blive vurderet i hvilket omfang projekter fra trafiksikkerhedsplanen skal prioriteres. Trafiksikkerhedsplanen er godkendt på byrådsmødet den 27. maj Kurt Andreassen Formand for Teknik- og miljøudvalget, Favrskov Kommune 2

3 Indholdsfortegnelse Vision og mål... 4 Sådan arbejder vi med trafiksikkerhed... 6 Indsatser i trafiksikkerhedsarbejdet... 7 Skoleveje... 8 Veje i landområde Høj hastighed Uheldsbelastede lokaliteter I tillæg til trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet følgende: Handlingsplan for vej- og trafikprojekter indeholdende projektliste med prioritering og priser på trafiksikkerhedstiltag. Handlingsplanen opdateres årligt. Bilag: Uheldsanalyse. Bilag: Uheldsbelastede lokaliteter (stamblade). 3

4 Vision og mål Der er de senere år sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i Favrskov Kommune. I 2008 udarbejdede Favrskov Kommune en trafiksikkerhedsplan, hvor der blev opsat et ambitiøst mål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 % fra 2005 frem til Målet blev realiseret, hvilket blandt andet skyldes en høj prioritering af trafikanternes sikkerhed samt mange gode og vellykkede tiltag. Faldet i antallet af dræbte og tilskadekomne skyldes også den generelle udvikling i Danmark med mere sikre køretøjer og en bedre trafikkultur. Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden, sker der stadig for mange trafikulykker i kommunen til stor sorg og medmenneskelige omkostninger til følge for de involverede og for pårørende. Trafikulykker medfører desuden store økonomiske omkostninger for kommunen. Som baggrund for planen, er der udarbejdet en analyse af uheldsudviklingen i kommunen, hvor der peges på områder, hvor der med fordel kan gøres en indsats for at forbedre trafiksikkerheden. Uheld på kommunevejene, uheld i alt 8 dræbte 77 Alvorligt tilskadekomne 81 Lettere tilskadekomne Hvad koster trafikulykker samfundet? Dræbt 19,2 mio. kr. Alvorligt tilskadekommen 3,3 mio. kr. Lettere tilskadekommen 0,5 mio. kr. Cirka halvdelen af udgifterne ved trafikuheld til skadestuebehandling, efterfølgende indkomstoverførsler med mere finansieres af kommunerne. [trm.dk, 2014], [COWI, 2013] Der er også problemer med trygheden på vej- og stinettet i kommunen. Der modtages henvendelser fra kommunens borgere, som føler sig utrygge grundet høj hastighed, tung trafik, eller store trafikmængder på små veje hvor trafikken ikke hører hjemme. For at få kendskab til de lokaliteter, som kommunens borgere vurderer som utrygge og usikre, er trafiksikkerhedsplanen baseret på en borgerinddragelse. Trafiksikkerhedsplanen er desuden udarbejdet i et samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter for Østjyllands Politi, Cyklistforbundet, kommunens lokalråd, LAG Favrskov samt øvrige forvaltninger i kommunen, herunder Handicap- og Ældrerådet, Børn og Skole samt Kollektiv Trafik. Utryghed er et problem i Favrskov Kommune. For at finde de lokaliteter som flest finder utrygge, er kommunens borgerne blevet opfordret til at komme med henvendelser omkring dette samt idéer til hvordan trafiksikkerheden og trygheden kan forbedres. 4

5 Favrskov Kommunes vision for trafiksikkerhedsarbejdet er: Ingen dræbte i trafikken på Favrskov Kommunes vejnet. For at nå dette, vil Favrskov Kommune, med denne trafiksikkerhedsplan, igangsætte en række indsatser. Projekterne er prissat og prioriteret i kommunens handlingsplan for vej- og trafikprojekter, som opdateres årligt. Der søges opnået mest mulig trafiksikkerhed for de penge, der er afsat hertil. Da ressourcerne indenfor trafiksikkerhed ikke er ubegrænsede, bliver det stadig mere vigtigt, at de planlægges for indsatser, der påvirker flere fronter samtidig. De største effekter opnås, når de fysiske og adfærdsregulerende tiltag følges ad, hvorfor nye projekter gennemføres med henblik på forbedring af både uheld, utryghed og adfærd i trafikken. Nye mål for trafiksikkerheden Favrskov Kommune ønsker, at den positive udvikling med et faldende antal tilskadekomne fortsætter. Færdselssikkerhedskommissionen har en national målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til Da udviklingen i antallet af tilskadekomne i Favrskov Kommune har været særlig positiv i forhold til landsplan, er målsætningen stort set opfyldt allerede i På landsplan skete en stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne i 2013, men ud fra de foreløbige tal for Favrskov Kommune, ser det ud til, at den positive udvikling fortsætter. Det er derfor valgt at skærpe målet for trafiksikkerhedsarbejdet i Favrskov Kommune i forhold til de nationale mål. Målsætningen frem til 2020 er derfor, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken halveres fra 19 i 2012 til under 10 i Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på Favrskov Kommunes vejnet skal halveres fra Dræbte og tilskadekomne * Dræbte Alv. tilskade Let. tilskade Målsætning Favrskov National målsætning Favrskov Kommune har en målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene i *Tal for 2013 er foreløbige, udtrukket d. 18/

6 Sådan arbejder vi med trafiksikkerhed Trafik og Veje har ansvar for trafiksikkerhed i Favrskov Kommune og er tovholder for et samarbejde, der foregår bredt og på tværs af forvaltninger, skoler, institutioner, politiet og med eksterne samarbejdspartnere som lokalråd, foreninger og virksomheder. Politiet registrerer de trafikuheld i kommunen, de får kendskab til. Det betyder, at det er muligt at følge uheldsudviklingen, og hvor uheldene sker. Favrskov Kommune arbejder med trafiksikkerhed indenfor en lang række områder. Trafiksikkerhed er centralt i udviklingen af kommunens infrastruktur. Der arbejdes med at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning og anlæggelse af nye veje og stier, samt ombygning af eksisterende. Ved større nyanlæg og ombygninger af eksisterende anlæg er en gennemgang af trafiksikkerheden en fast del af planlægningen i kommunen. Dette kaldes en trafiksikkerhedsrevision. En vigtig del af arbejdet med trafiksikkerhed er desuden påvirkning af trafikanternes adfærd gennem information og kampagner. Dette sker blandt andet gennem et samarbejde med kommunens færdselssikkerhedsråd, hvor der er repræsentanter fra Østjyllands Politi, Handicap- og Ældrerådet, Børn og Skole, Midttrafik, Dansk Cyklist Forbund, Kørelærerforeningen samt Østjyllands Vognmandsforening. Følgegruppe Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra: - Østjyllands Politi - Cyklistforbundet - Kommunens lokalråd - LAG Favrskov - Øvrige forvaltninger i kommunen, herunder Handicap- og Ældrerådet, Børn og Skole samt Kollektiv Trafik. Inddragelse af borgere Borgere er blevet opfordret til at komme med idéer til hvordan trafiksikkerheden kan forbedres i kommunen, hvilket har givet oplysninger om ca. 40 lokaliteter. I kommunens handlingsplan for vej og trafikprojekter findes en uddybende beskrivelse af indsatserne ved lokaliteterne. Trafiksikkerhedsarbejdet i Favrskov Kommune har tidligere været fokuseret på ombygning af steder på vejnettet med mange trafikuheld. På grund af det succesfulde trafiksikkerhedsarbejde gennem mange år, er der i dag ikke mange uheldsbelastede lokaliteter tilbage. Det betyder med andre ord, at vejnettet er blevet mere sikkert. For at opnå en bedre viden omkring problemer med trafiksikkerheden, som normalt ikke kommer til politiets og kommunens kendskab, er der som baggrund for trafiksikkerhedsplanen, lavet en inddragelse af kommunens borgere. Borgerne er blevet opfordret til at komme med idéer til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres i kommunen, hvilket har givet oplysninger om lokaliteter, der ellers ikke ville være medtaget. 6

7 Indsatser i trafiksikkerhedsarbejdet Kommunens trafiksikkerhedsarbejde vil bestå af både fysiske- og adfærdsændrende tiltag. De fysiske foranstaltninger vil blive etableret dels som enkeltstående anlæg finansieret af anlægsbeløb, dels som forbedringer i forbindelse med udførelse af driftsarbejder på veje og stier. Der søges opnået mest mulig trafiksikkerhed for de penge, der er afsat. Kampagner om adfærd i trafikken 9 ud af 10 ulykker i trafikken sker fordi trafikanter bevidst eller ubevidst begår fejl. De største udfordringer i trafiksikkerhedsarbejdet er derfor at få trafikanterne til at ændre adfærd. Favrskov kommune vil forbedre den trafikale adfærd, bl.a. med kampagner. [Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013] Indsatsområder Der er udvalgt 4 indsatsområder på baggrund af input fra kommunens borgere, trafiksikkerhedsplanens følgegruppe, en analyse af trafikuheldene i perioden samt en udpegning af uheldsbelastede lokaliteter. Indsatsområder er valgt, hvor der er et særligt stort potentiale for at reducere uheld, forbedre trygheden og den trafikale adfærd. For at nå målsætningen om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne i 2020, vil der de kommende år være særlig fokus på indsatsområderne: Skoleveje Veje i landområde Høj hastighed Uheldsbelastede lokaliteter 0 0 Tiltag x Som beskrevet har trafiksikkerhedsarbejdet i Favrskov Kommune tidligere været fokuseret på fysiske tiltag, herunder ombygning af steder med mange trafikuheld. På grund af det succesfulde trafiksikkerhedsarbejde, er der i dag ikke mange uheldsbelastede lokaliteter tilbage. Indsatserne i trafiksikkerhedsarbejdet vil derfor i de kommende år i højere grad fokusere på adfærdsændrende tiltag, herunder kampagner, information og kontrol med henblik på forbedring af trafikkulturen. Da størstedelen af uheldene i trafikken skyldes fejl blandt trafikanterne, er der et stort potentiale i forbedring af trafiksikkerheden ved at ændre den trafikale adfærd. Planlægningen af arbejdet vil ske i et tæt samarbejde med Østjyllands Politi. Favrskov Kommune vil igangsætte og medvirke i andres initiativer indenfor hvert indsatsområde. Indsatsområderne er beskrevet uddybende i de følgende afsnit. 7

8 Skoleveje En af indsatserne i trafiksikkerhedsplanen er trafikken omkring kommunens skoler. Favrskov Kommune har i mange år haft fokus på skoleveje. I 2009 blev der gennemført en analyse af trafikmiljøet ved kommunens skoler. Denne plan er realiseret, hvilket har medført forskellige forbedringer ved skolerne. I planen blev der kun set på nærmiljøet ved skolerne, hvorfor der fortsat er et behov for forbedring af de skoleveje, som ligger længere væk fra skolerne. Desuden er der skoler, hvor elever og forældre, på trods af ombygninger, fortsat oplever en lettere besværlig trafikafvikling. Som en del af realiseringen af trafiksikkerhedsplanen vil der ske en gennemgang af de trafikale forhold ved 2 skoler. I forsøget vil der blive udarbejdet anbefalede skoleruter for alle boligområder i de 2 skoledistrikter, hvor eventuelle behov for forbedring af skolevejene vil blive synliggjort. Forbedringer af skolevejene kan Indsatser ved skoleveje - Gennemgang af de trafikale forhold ved 2 skoler. Skolerne hjælpes med udarbejdelse af trafikpolitikker - Gennemførelse af projekter fra gennemgangen af skolerne - Der arbejdes for at få medfinansiering til et forsøg med elcykler til elever, der har langt til skole, og som ikke tilbydes befordring - På sigt ønskes der en gennemgang af alle kommunens skoler og at alle skoler har en trafikpolitik - På sigt ønskes det at kunne tilbyde alle elever en sikker og tryg skolevej blandt andet bestå af nye sikre stiforbindelser, separering af lette trafikanter og biler ved skolerne, forsøg med bilfri skoler (ingen adgang for biler ved skolerne omkring mødetid) og anvendelse af variable hastighedstavler omkring skolerne (så den tilladte hastighed på vejnettet er lavere, når elever skal til og fra skole). Der er et behov for forbedring af den trafikale adfærd omkring kommunens skoler. Da det ikke er muligt at bygge sig ud af alle problemer, er det vigtigt, at der sker en adfærdsændring omkring trafikken til skolerne. Et vigtigt tiltag til ændring af elevers og forældres adfærd er, at synliggøre problemer og ønsker i en trafikpolitik for skolerne. For at hjælpe dette arbejde i gang, vil kommunen bistå 2 skoler, Lilleåskolen og Hadbjerg Skole, med at udarbejde en trafikpolitik. Trafikpolitikkerne vil derefter kunne anvendes af kommunens øvrige skoler som inspiration. For at der kan ske fysiske tiltag ved skolerne, påkræves det, at skolen har udarbejdet en trafikpolitik. Hvad er en trafikpolitik? En trafikpolitik er en plan for den enkelte skole, som skal være med til at gøre trafik og trafiksikkerhed til en del af skolens dagligdag. Trafikpolitikken beskriver, hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og omkring skolen. Den kan også beskrive aktiviteter i løbet af året og give inspiration og overblik til brug i undervisningen. Trafikpolitikken beskriver, hvordan elever, forældre og ansatte på skolerne bør færdes i trafikken til og fra skole, og hvordan trafik indarbejdes i undervisningen. Det skaber fælles forståelse af, hvordan skolen ønsker at håndtere udfordringerne omkring sikker færden i trafikken, brug af sikkerhedsudstyr og færdselsundervisning. Trafikpolitikken sender derfor et tydeligt signal, både internt og eksternt, om skolens engagement i sikker skoletrafik. 8

9 Skoleveje er et indsatsområde. Der laves en gennemgang af de trafikale forhold ved 2 forsøgsskoler, hvor der også vil blive udarbejdet trafikpolitikker. 9

10 Veje i landområde I uheldsanalysen er det fundet, at der er en særlig høj andel af eneuheld i landområder, det vil sige uheld hvor der kun er én trafikant involveret. Mange af uheldene er alvorlige, hvilket skyldes, at trafikanter, der kører af vejen, påkører faste genstande med høj hastighed. Faste genstande er typisk store træer i kanten af vejen, sten, afslutning af en dyb grøft eller lignende. Mange af uheldene er sket i kurver. Indsatser ved veje i landområde - Gennemførelse af tiltag på veje i landområde med kurver og faste genstande. Der udvælges veje som er uheldsbelastede, eller hvor der er modtaget oplysninger om problemer fra kommunens borgere. - Gennemførelse af kampagner omkring høj hastighed Problematikken omkring uheld og utryghed ved veje i landområder ses også af de henvendelser, der er modtaget fra kommunens borgere, som især påpeger problemer med høj hastighed, dårlige oversigtsforhold, skarpe sving og uønsket lastbiltrafik. Eksempler på veje i landområde med problemer er Trigevej mellem Søften og Trige, Hammelvej mellem Laurbjerg og Houlbjerg samt Hadstenvej mellem Laurbjerg og Lerbjerg. På flere af disse veje er der også et ønske om etablering af en cykelsti. Disse ønsker er behandlet i kommunens cykelstiplan og indgår ikke i trafiksikkerhedsplanen. Trafiksikkerhedsinspektion Der er fundet flere strækninger i landområder, hvor det vil være fordelagtigt at sætte ind med trafiksikkerhedstiltag. En måde at finde de tiltag, der har den største trafiksikkerhedsmæssige effekt, er ved at gennemføre en trafiksikkerhedsinspektion. Ved en trafiksikkerhedsinspektion fokuseres der på at forebygge uheld samt reducere uheldenes alvorlighed på baggrund af viden om, hvad der forårsager trafikuheld Uheld Uheld i landområde i Favrskov Kommune fordelt på uheldssituationer for perioden

11 Der er registreret mange uheld på kommunens veje i landområde hvor faste genstande påkøres, bl.a. i kurver. Her ses en kurve på Trigevej mellem Søften og Trige. Kurven er udpeget som uheldsbelastet. 11

12 Høj hastighed Favrskov Kommune gennemfører løbende hastighedsmålinger i kommunen. Størstedelen af trafikanterne i kommunen kører efter forholdene, men det fremgår af målingerne, at der stadig sker store hastighedsoverskridelser, hvilket er til gene og fare for kommunens borgere. De høje hastigheder fremgår også af de henvendelser, som er modtaget fra kommunens borgere i forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen. Et af de tiltag, som ønskes af flest, er tiltag mod for høj hastighed. Høj hastighed er også en medvirkende årsag til problemer ved de øvrige indsatsområder: skoleveje, veje i landområde samt uheldsbelastede lokaliteter. Bilisternes hastighed har stor betydning for trafiksikkerheden, da høj hastighed forøger uheldsrisikoen og uheldenes alvorlighedsgrad markant. Desuden forårsager høj hastighed også stor utryghed for særligt cyklister og fodgængere, som færdes langs veje. Det er ikke muligt at finde troværdige oplysninger i uheldsstatistikkerne omkring, hvor ofte den tilladte hastighed overskrides, når der sker et trafikuheld i Favrskov Kommune. Det er alligevel valgt at gøre en særlig indsats mod for høj hastighed, da det er en central faktor i mange uheld. De højeste hastigheder i kommunen er registreret i landområde samt i kommunens landsbyer. I flere af landsbyerne er der gennemført tiltag mod for høj hastighed, mens andre landsbyer fortsat har et behov for hastighedsdæmpning. De Indsatser mod høj hastighed - Gennemgang af de trafikale forhold i kommunens landsbyer - Gennemførelse af projekter fra gennemgangen af landsbyerne - Gennemførelse af kampagner omkring høj hastighed - Samarbejde med Østjyllands Politi omkring kontrol - Der afholdes en temadag omkring høj hastighed for unge og deres forældre på udsatte skoler Gennemgang af landsbyer Tiltag i landsbyerne gennemføres i samarbejde med kommunes afdeling for plan, byg og bolig, så der sikres sammenhæng mellem de trafikale forhold og landsbyernes udvikling. Det ønskes at inddrage borgere, landsbyråd og erhverv for at høre, hvordan de oplever trafikforholdene og hvilke ønsker, de har til forbedringer. tiltag, der er gennemført, er af forskellig standard, hvorfor forholdene i kommunens landsbyer med fordel kan gøres mere ensartede. For at gøre landsbyerne mere trafiksikre, ønskes det på sigt at gennemføre en trafiksikkerhedsinspektion af alle landsbyer og mindre bysamfund, der gennemskæres af en overordnet vej. En stor andel af uheldene i kommunen skyldes uhensigtsmæssig adfærd i trafikken, herunder for høj hastighed. Derfor bliver der yderligere fokus på et godt samarbejde med Østjyllands Politi om blandt andet information, kampagner og kontrol, herunder anvendelsen af kommunens mobile fartmålere. Derfor vil en del af de kommende års trafiksikkerhedsmidler blive anvendt til samarbejde og kampagner. Uheld med høj hastighed Havarikommissionen For Vejtrafikulykkers (HVU) dybdeanalyser af alvorlige uheld på landeveje viste, at en tredjedel af uheldene ville være undgået, hvis trafikanterne ikke havde kørt over det tilladte. [HVU, 2011] Hvis bilisterne på en vejstrækning med en hastighedsgrænse på 50 km/t generelt kører 5 km/t for hurtigt, øges risikoen for tab af menneskeliv i gennemsnit med over 50 %. [Trafikksikkerhetshåndboken, 2013] 12

13 På kortet ses målte hastigheder fra kommunens trafiktællinger. Farverne på kortet angiver lokaliteter, hvor 85 %-fraktilen af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen. En hastighedsoverskridelse på 30 % giver et klip i kørekortet. På lokaliteter, hvor 85%-fraktilen ligger mere end 30% over hastighedsgrænsen, står mindst 15% af bilisterne således til et klip i kørekortet. 13

14 Uheldsbelastede lokaliteter Der er gennemført en udpegning af uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet, også kaldet sorte pletter. Formålet med udpegningen er at finde lokaliteter, hvor der er sket særligt mange uheld, og det derfor er ekstra relevant at sætte ind med forbedringer af trafiksikkerheden. I bilaget Uheldsanalyse er det muligt, at se placeringen af de uheld, politiet har registreret i kommunen. På baggrund af trafikuheld registreret af politiet i perioden , er der udpeget 7 uheldsbelastede lokaliteter fordelt på 3 kryds og 4 strækninger. Der er foretaget en besigtigelse af lokaliteterne med deltagelse af en trafiksikkerhedsrevisor. På baggrund af besigtigelsen er der udarbejdet forslag til tiltag på lokaliteterne, som kan nedbringe antallet af uheld. Løsningsforslagene kan ses i bilaget Uheldsbelastede lokaliteter, hvor der er udarbejdet et stamblad for hver lokalitet. En analyse af uheldene viser, at uheldene er spredte på vejnettet, men at der er en ophobning af uheld på visse længere strækninger. Disse strækninger kaldes grå strækninger. Der er udpeget 6 grå strækninger. Indsatser ved uheldsbelastede lokaliteter Trafiksikkerheden forbedres ved de uheldsbelastede lokaliteter: - Hammelvej / Vester Alle (Laurbjerg) - Landevejen / Ødumvej (Ødum) - Mejlbyvej (Røved) - Søndergade / Ådalsvej (Hinnerup) - Trigevej (ml. Søften og Trige) - Vesselbjergvej (Hadsten) - Voldbyvej (Hammel) Der gennemføres en trafiksikkerhedsinspektion ved de grå strækninger. I kommunens handlingsplan for vej og trafikprojekter findes en uddybende beskrivelse af indsatserne med økonomi og prioritering. Uheldsbelastede lokaliteter Lokaliteter er udvalgt som uheldsbelastede, hvis: Kryds: Politiet har registreret mindst 4 uheld i løbet af de sidste 5 år, eller Strækning: Politiet har registreret mindst 4 uheld indenfor en afstand på maksimalt 500 meter i løbet af de sidste 5 år Der er udpeget 7 uheldsbelastede lokaliteter samt 6 grå strækninger på kommunens vejnet. Her ses krydset Hammelvej / Vesteralle i Laurbjerg. 14

15 På kortet ses de uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet for perioden Der er udpeget 3 uheldsbelastede kryds, 4 uheldsbelastede strækninger samt 6 grå strækninger. 15

16 Trafiksikkerhedsplan Favrskov Kommune 16

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018 Trafiksikre Skoleveje Handlingsplan for 2014-2018 Forslag til forelæggelse for Miljø- og Planudvalget den 4.11.2013 Forslag til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalget den 7.11.2013 FORORD Vision

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2013-2020

Trafikhandlingsplan 2013-2020 Thisted Kommune Trafikhandlingsplan 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij i Aalborg Forsidefoto:

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan Status Mål Indsatsområder Handlingsplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Formål 5 2 CYKELTRAFIKKEN I TØNDER KOMMUNE 8 2.1 Generelt om cykeltrafikken

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2016

Trafiksikkerhedsplan 2013-2016 Trafiksikkerhedsplan 2013-2016 Veje og Trafi k Forord forfattes af formanden Carsten Bech, Formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø side 2 Indhold Forord 2 Indhold 3 Indledning 5 Vision og Målsætning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere