Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde"

Transkript

1 Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde

2 NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN Redaktion: Klaus Munch Haagensen, PUB/Kommunikationsafdelingen Layout: Jette Koefoed, PUB/Kommunikationsafdelingen Fotos: Karin Beate Nøsterud Oplag: 5000 Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljømærkning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Tryksag Nordisk Ministerråd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45) Nordisk Råd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45)

3

4 4

5 Det nordiske samarbejde Den nordiske samhørighed Uddannelse, forskning og innovation Klima, miljø og energi Velfærd og kultur Nordens internationale engagement

6 fakta Det formelle samarbejde mellem de nordiske lande hører til de ældste politiske samarbejder i verden. Det bygger på en geografisk, historisk og kulturel samhørighed mellem de fem nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland. Det gør det til et af verdens mest omfattende regionale og folkeligt forankrede samarbejder. Samarbejdet finansieres af skattemidler fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det nordiske samarbejde koster ca. DKK 35 pr. nordbo pr. år. 6 Hvad enten samarbejdet foregår i Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd bygger det politiske samarbejde på fælles samfundsværdier og en fælles demokratiforståelse.

7 Den nordiske samhørighed Nordens helt unikke velfærdssamfund er båret af fælles værdisæt og en stærk kulturel samhørighed. Det forpligter. De nordiske statsministre har med fornyet kraft markeret landenes vilje til at fastholde denne samhørighed og til at udvikle den i en global verden. I dialog med parlamentarikere fra hele Norden diskuterer statsministrene løbende, hvordan de nordiske lande sammen kan møde globaliseringens udfordringer og drage nytte af de muligheder, det giver. Statsministrene har med ny politisk tyngde givet samarbejdet et markant fokus. Helt fremme i front for det nordiske samarbejde ligger nu områderne klima, miljø og energi sammen med uddannelse og forskning, velfærd og kultur. Nordiske kerneområder, der alle er grundlaget for Ministerrådets og Rådets stærke internationale engagement. Samarbejdet er ikke bare med til at sætte nordiske kerneværdier på den internationale dagsorden. Det er samtidig med til at synliggøre Norden og det nordiske samarbejde, som noget enestående. Til gavn for både borgere og brugere i Norden og uden for Norden. Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nor- disk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder og i Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejdsforum. I spidsen for det arbejde står samarbejdsministrene og valgte parlamentarikere. Hvad enten samarbejdet foregår i Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd bygger det politiske samarbejde på fælles samfundsværdier og en fælles demokratiforståelse. Værdier, der skal være med til at fastholde og videreudvikle en dynamisk udvikling i de nordiske lande, fjerne grænsehindringer og øge Nordens samlede kompetencer, konkurrenceevne og sammenhængskraft. Halldór Ásgrímsson Generalsekretær Nordisk Ministerråd Jan-Erik Enestam Direktør Nordisk Råd

8 Uddannelse, forskning og innovation Uddannelsessystemerne og erhvervs sektoren i Norden er på mange måder forskellige fra land til land. Men landene samarbejder på en lang række områder og drager ikke mindst nytte af hinandens erfaringer. Samarbejdet omfatter støtte til fælles projekter og aktiviteter, udgivelse af rapporter, og opbygning af en række netværk. Samlet set kan man sige, at målet er at skabe resultater, som de enkelte lande ikke i samme grad kan opnå alene. Fra grundskolen til universitetet Det nordiske uddannelsessamarbejde fokuserer på at fremme kreativitet, innovation og entreprenørskab og på at mindske frafaldet i uddannelsessystemet. Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg har blandt andet haft fokus på de kreative fags betydning i undervisningen og Ministerrådet arbejder med en bred vifte af tiltag fra grundskole til universitetsniveau. Nordisk Ministerråd står bag uddannelsessprogrammet Nordplus, som også omfatter de baltiske lande. Det giver hvert år tusinder af skoleelever, studerende og voksne mulighed for at lære mere om samfund, sprog og kultur i de øvrige nordiske og baltiske lande. Ministerrådet har også startet et Nordic Master Pro- gram, som kobler universitetskurser fra minimum tre lande. Det gør det muligt at skabe elitestudier, som ikke ellers ville være mulige. Et markant udtryk for samarbejdet er i det hele taget den frie adgang til studier i de nordiske lande, en ordning som skaber et fælles nordisk uddannelsesområde og fremmer den frie bevægelse af kundskab mellem landene. Forskning På forskningsområdet er der et bredt funderet samarbejde mellem de nordiske lande, blandt andet via det nordiske topforskningsinitiativ, den største forsknings- og innovationssatsning på nordisk niveau nogensinde. Ved at involvere de bedste elementer fra nordisk forskning og erhvervsliv, vil landene bidrage til at finde globale klima-, miljø- og energiløsninger. De første af en række programmer i regi af dette initiativ er startet i Ministerrådet arbejder også med e-science et konkret eksempel er optimering af computerkraft via fibernetværk. Endelig arbejder regeringerne også sammen om at øge mobiliteten blandt forskere mellem landene og styrke Nordens rolle i det europæiske forskersamarbejde. Innovation Kernen i det nordiske globaliseringsarbejde er arbejdet med at styrke landenes konkurrencekraft i international sammenhæng. I den forbindelse står Ministerrådet blandt andet for udgivelser som Nordic Innovation Monitor og Nordic Globalisation Barometer, som viser hvordan de nordiske lande klarer sig i den globale konkurrence. Generelt arbejder man både i Nordisk Råd og i Ministerrådet på at styrke vilkår og vækstgrundlag for nordiske iværksættere. Det sker især gennem indsatsen for at fjerne grænsehindringer mellem de nordiske lande. Støtten til brugerdreven innovation er også et højt prioriteret område. Samlet set arbejder de nordiske lande således i fællesskab for at sikre, at såvel uddannelses- som erhvervssektoren i Norden er rustet til fremtiden dels via erfaringsudveksling og benchmarking på tværs af landene, dels gennem fælles indsatser og aktiviteter. 8

9 fakta Nordisk Råd Nordisk Råd er de nordiske parlamentarikers officielle samarbejdsorgan. Rådet blev dannet i 1952 og har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland. Rådsmedlemmerne sidder i landenes parlamenter og udvælges af parlamenterne efter forslag fra partigrupperne. Der sker således ikke direkte valg til Nordisk Råd. Rådet ledes af et præsidium, og samles til et efterårsmøde, den såkaldte session, hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold, som man ønsker at de nordiske regeringer skal finde løsninger på. Det løbende politiske arbejde i Nordisk Råd sker i udvalg og partigrupper. det nordiske samarbejde Et markant udtryk for nordisk samarbejde er den frie adgang til studier i de nordiske lande. 9

10 fakta det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. I praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre og til Nordisk Samarbejdskomité som tager sig af den løbende koordinering. Nordisk Ministerråd, som blev grundlagt i 1971, er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd. De nordiske fagministre mødes i Ministerrådet et par gange om året. Der findes i øjeblikket 10 sammensætninger af fagministerråd samt samarbejdsministrenes ministerråd. Beslutninger i de nordiske ministerråd skal være vedtaget enstemmigt. Der bliver forberedt og fulgt op på sager af de forskellige embedsmandskomitéer, som består af nationale embedsmænd. Helsingforsaftalen grundlaget for det nordiske samarbejde Samarbejdsaftalen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kaldes Helsingfors aftalen. Aftalen blev undertegnet den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. Formålet med aftalen beskrives på følgende vis: De kontraherende parter skal bestræbe sig på at bevare og yderligere udvikle samarbejdet mellem landene på det retslige, det kulturelle, det sociale og det økonomiske område såvel som i spørgsmål vedrørende samfærdselen og miljøbeskyttelse. De kontraherende parter bør rådføre sig med hinanden i spørgsmål af fælles interesse, som behandles i europæiske og andre internationale organisationer og konferencer. 10 Målet for flere af de nordiske lande er på længere sigt at være uafhængige af fossile brændstoffer, uden at det går ud over velfærden og konkurrenceevnen.

11 Klima, miljø og energi De nordiske lande har en lang og frugtbar tradition for at samarbejde på klima-, miljø- og energiområdet. Både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd prioriterer områderne højt. Klima-, miljø- og energispørgsmål er samtidig tværsektorielle samarbejdsområder, der gennemsyrer samarbejdet inden for andre sektorer for eksempel inden for forskning og innovation Ambitiøse mål Målet for flere af de nordiske lande er på længere sigt at være uafhængige af fossile brændstoffer, uden at det går ud over velfærden og konkurrenceevnen. Grøn vækst, energieffektivitet og ambitiøse kli mamål skal derfor gå hånd i hånd og sikre regionens fortsatte ledende position inden for bæredygtig udvikling. Samarbejdet kan fremvise konkrete resultater ikke bare nationalt, men også regionalt og globalt gennem for eksempel EU og FN. Samarbejdet fokuserer blandt andet på arbejdet mod klimaforandringer og luftforurening, effektivisering af energiforsyningen og transportområdet, udvikling af nye energiformer, anvendelse og udslip af farlige kemikalier, beskyttelse af havenes økosystemer, samt bevarelse af den biologiske mangfoldighed. Af naturlige årsager har Østersøregionen og Arktis været vigtige områder at samarbejde om, men i dag rækker aktiviteterne også udover Nordens grænser. Flere af de såkaldte globaliseringsinitiativer, som er igangsat af det nordiske samarbejde, er relaterede til miljø- og energispørgsmål, samtidig med at mange af de nordiske institutioner er indrettede til netop at tage sig af disse områder. Det gælder for eksempel miljøfinansieringsselskabet NEFCO, NordForsk, Nordisk Energiforskning, Nordisk innovationscenter samt Nordisk Udviklingsfond. Den nordiske svane Et af flagskibene inden for det nordiske miljøsamarbejde er miljømærket Svanen, som har gjort det lettere for forbrugerne at vælge miljøvenlige produkter. Miljømærket blev sat i værk i 1989 og omfatter i dag op mod 70 produktgrupper og godt og vel 6000 forskellige produkter og tjenester fra papir og opvaskemidler til legetøj, hoteller og biobrændsel. Det nordiske elmarked Harmoniseringen af det nordiske elmarked er et andet konkret eksempel på et vellykket nordisk samarbejde. Arbejdet med at harmonisere er i fuld gang, men allerede i dag er det et lysende eksempel på, at der kan skabes merværdi ved at samarbejde på tværs af de nordiske landegrænser. Det nordiske elmarked anses blandt mange eksperter for at være et af verdens bedste. Klimaforandringerne De nordiske lande påtager sig et stort globalt ansvar i kampen mod klimaforandringerne, ikke mindst i sammenhæng med det igangværende arbejde, som sker i FN s regi. Samarbejdet foregår også på et mere konkret plan blandt andet gennem Nordisk Udviklingsfond (NDF). Fonden finansierer i dag grønne projekter i de fattigste lande i for eksempel Afrika og Asien. det nordiske samarbejde 11

12 Velfærd og kultur De nordiske velfærdssamfund og den kulturelle samhørighed mellem de nordiske lande er enestående i verden. En vigtig opgave for det nordiske samarbejde er derfor at videreudvikle den nordiske velfærdsmodel, så den kan klare sig i den globale konkurrence og samtidig bevare sammenhængskraften. De nordiske velfærdssamfund og kerneværdier Det nordiske samarbejde indenfor social og sundhedssektoren er baseret på de fælles værdier, som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel. Det drejer sig om principperne om, at alle statsborgere har lige muligheder og rettigheder og om social solidaritet og tryghed for alle. De nordiske lande har i årtier samarbejdet aktivt på velfærdsområdet. Dette bygger blandt andet på konventioner og formelle og uformelle samarbejdsformer hos de offentlige myndigheder og serviceydere. På grund af samarbejdet får nordiske borgere en bedre betjening, når det drejer sig om sociale ydelser en betjening som bygger på de samnordiske principper og værdier. Et godt eksempel på samarbejdet, hvor landene satser på at blive bedre til at håndtere de fælles globale udfordringer er globaliseringsinititativet på helse- og velfærdsområdet. Her fokuserer man gennem syv delprojekter på følgende to hovedtemaer: 1) Helse at fremme en sund og arbejdsdygtig befolkning samt livskvalitet, og 2) Velfærd udvidelse og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken samt inkludering. Det fællesnordiske kultursamarbejde Det nordiske kultursamarbejde er en hjørnesten i det nordiske samarbejde. Samarbejdet har gennem mange år fungeret som brobygger mellem de nordiske lande og har øget nordboernes forståelse for deres nabolande, deres befolkninger og fælles værdier. Kulturministrene har de seneste år moderniseret samarbejdsstrukturen markant. Kultursamarbejdet er i dag et mere åbent, transparent og fleksibelt samarbejde; klart til at møde globaliseringens udfordringer. For kulturministrene er visionen klar: Det nordiske kultursamarbejde skal sikre, skabe og fremvise kvalitet og kreativitet og mangfoldighed i en sund og global udvikling. I praksis betyder det, at kunsten og kulturen fremover vil være mere synlig også på den globale scene. Kulturministrenes første globaliseringssatsninger har vakt international genklang: Profileringen af nordisk film i Toronto i 2009, nordisk landskabsarkitektur på Expo i Shanghai 2010 og litteraturfremstødet i Paris 2011 er de første eksempler. De nordiske lande nyder høj international anerkendelse på områder som filmproduktion, musik, nye medier, litteratur, arkitektur og design. Områder som alle har en lang tradition i Norden og som er drevet af kreativitet, viden og talent. Norden har alle forudsætninger for at ligge forrest, når det gælder den globale udvikling af kreative erhverv. Her er projektet KreaNord det nye omdrejningspunkt i mødet med den nye oplevelsesøkonomi. Norden er også et forbillede for andre regioner i verden, når det drejer som om demokrati og dialog. Det nordiske kultursamarbejdes bidrag til at styrke den nordiske og internationale kulturdialog spiller fremover en vigtig rolle i samspillet mellem forskellige kulturer og i profileringen af fællesnordiske kerneværdier. 12

13 fakta Nordiske institutioner Udover Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd finansierer det nordiske samarbejde over tyve nordiske institutioner og cirka lige så mange, som ikke i streng forstand kan betragtes som nordiske institutioner. Nordisk innovationscenter (NICe), NordForsk, Kulturkontakt Nord, Nordisk projekteksportgruppe (NOPEF), Nordens Velfærdscenter, og Nordisk højskole for folkesundhedsvidenskab (NHV) er fuldgyldige nordiske institutioner ligesom de nordiske huse på Island og Færøerne. En af de tungeste institutioner i den anden kategori er Den Nordiske Investeringsbank (NIB), som siden 2005 har været ejet af de fem nordiske og de tre baltiske lande i fællesskab. En anden tung organisation i denne kategori er Nordisk Kulturfond, som støtter nordisk kultur i Norden eller nordiske projekter uden for Norden via projektstøtte. Miljømærket svanen Svanen er Nordens officielle miljømærkning. Formålet er at have en frivillig og fælles nordisk miljømærkning som medvirker til at reducere den byrde det daglige forbrug pålægger miljøet. Svanemærket undersøger miljøpåvirkningen fra varer og tjenester under hele deres livscyklus fra råvarer til affald. Der stilles strenge klima- og miljøkrav, men også krav til funktion og kvalitet. Svanens vision er et bæredygtigt samfund med et bæredygtigt forbrug. Det nordiske kultursamarbejde skal sikre, skabe og fremvise kvalitet og kreativitet og mangfoldighed i en sund og global udvikling. det nordiske samarbejde 13

14 Samarbejdet med enkeltlande og internationale aktører foregår både på parlamentarisk og på regeringsniveau inden for områder af fælles interesse fakta Støtteordninger I det nordiske samarbejde er der en lang række støtteordninger, hvor nordiske borgere og virksomheder kan søge om midler til mange forskellige formål. Et eksempel er Nordplus, som er et rammeprogram for livslang læring, hvor også de baltiske lande deltager. Over mennesker i Norden har nytte af programmet hvert år. Nordplus giver blandt andet støtte til at skoleklasser kan besøge hinanden i de nordiske lande, til udviklingsprojekter og til etablering af netværk. Et andet eksempel er Nordisk Ministerråds Kunst og kulturprogram, der giver støtte til blandt andet produktion og kompetenceudvikling indenfor alle kunstarter. Nordisk Råds priser Nordisk Råd uddeler hvert år en litteraturpris, en musikpris, en filmpris og en natur- og miljøpris. Formålet med Nordisk Råds priser er at øge interessen for de nordiske landes litteratur, sprog, musik og film. Natur- og miljøprisen gives til personer eller organisationer, som har vist særlig initiativ på natur- og miljøbeskyttelsesområdet. Samtlige priser er på danske kroner. 14

15 Nordens internationale engagement Fra Canada og Nord-Atlanten i vest til Østersøen og Rusland i øst Nordens internationale samarbejde favner bredt. Samarbejdet med enkeltlande og internationale aktører foregår både på parlamentarisk og på regeringsniveau inden for områder af fælles interesse. De baltiske lande og Rusland Allerede da muren faldt i 1989 indledte Nordisk råd et officielt parlamentarisk samarbejde med parlamenterne i Estland, Letland og Litauen. I 1991 åbnede Nordisk Ministerråd kontorer i hovedstæderne i de tre baltiske lande, og i dag er samarbejdet så formaliseret, at ministrene inden for forskellige fagområder fra de nordiske og baltiske lande mødes hvert andet år for at diskutere sager af fælles interesse. Menneskehandel er et eksempel på en fælles udfordring, som Norden, Estland, Letland, Litauen og Rusland samarbejder om at bekæmpe. Grundstenen blev lagt allerede i 2001, da Ministerrådet tog initiativ til den vellykkede kampagne Nordisk-Baltisk kampagne mod menneskehandel. Arbejdet for at forbedre havmiljøet i Østersøen er et andet eksempel på samarbejdet med de baltiske lande og Rusland. Dette samarbejde strækker sig også til de andre lande rundt om Østersøen og er formaliseret blandt andet gennem deltagelse i Den Parlamentariske Østersøkonference (BSPC). I samarbejdet med Rusland er et af formålene at fremme en demokratisk samfundsudvikling, åbne for pluralistiske relationer over grænserne og skabe betingelser for økonomisk samarbejde og samhandel. Også i Rusland har Nordisk Ministerråd oprettet kontorer og kontaktcentre, som spiller en vigtig rolle ved gennemførelsen af projekter med lokale og regionale russiske aktører. Hviderusland I Hviderusland har de nordiske lande engageret sig for at fremme den demokratiske udvikling. Blandt andet støtter Norden unge hviderusseres adgang til højere uddannelse gennem et samarbejde med EUkommisionen om det hviderussiske eksiluniversitet European Humanities University (EHU) som ligger i Vilnius, Litauen. På EHU får cirka 1500 unge hviderussere adgang til uddannelse inden for humaniora og samfundsvidenskab baseret på akademisk frihed. Desuden har Norden, i samarbejde med de baltiske lande, været med til at skabe en unik neutral platform for debat mellem hviderussiske oppositionspolitikere og politikere fra regeringspartiet. Arktis En stor del af de nordiske land- og havområder ligger i den arktiske region. Norden er derfor stærkt engageret i at sikre det sårbare miljø i Arktis og i at forbedre levevilkårene for befolkningerne i de nordlige områder og støtte den arktiske befolknings sociale og kulturelle udvikling. Arktis er også inden for Canadas nærområder og Norden og Canada går sammen om at fremme en bedre international forståelse for udfordringerne den arktiske befolkning står overfor. det nordiske samarbejde 15

16 Nyttige internetadresser Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Nordisk Kulturfond Hallo Norden Nordisk skatteportal NORDPLUS-familien Nordisk Investeringsbank Nordisk Genressourcecenter NordForsk Nordregio Nordisk Innovationscenter Nordisk institut for kundskab om køn Nordisk projektexportfond Nordisk Miljøfinansieringsselskab Ministerrådskontoret i Tallinn Ministerrådskontoret i Riga Ministerrådskontoret i Vilnius Ministerrådskontoret i St. Petersburg Ministerrådskontoret i Kaliningrad Nordens Hus i Reykjavík Nordens Hus på Færøarna Nordens institut i Finland Nordens institut i Grønland Nordens institut på Åland 16

17 17

18

19 19

20 Ved Stranden 18 DK-1061 København K 20 ANP 2010:760 ISBN

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Vest-Norden i det nordiske samarbejde Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

NSK/MR-SAM BESLUTNING

NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM 26-27.10.05 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år på totalt 815,894 MDKK (2005 -prisniveau). Ministerrådet

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere