Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde"

Transkript

1 Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde

2 NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN Redaktion: Klaus Munch Haagensen, PUB/Kommunikationsafdelingen Layout: Jette Koefoed, PUB/Kommunikationsafdelingen Fotos: Karin Beate Nøsterud Oplag: 5000 Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljømærkning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Tryksag Nordisk Ministerråd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45) Nordisk Råd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45)

3

4 4

5 Det nordiske samarbejde Den nordiske samhørighed Uddannelse, forskning og innovation Klima, miljø og energi Velfærd og kultur Nordens internationale engagement

6 fakta Det formelle samarbejde mellem de nordiske lande hører til de ældste politiske samarbejder i verden. Det bygger på en geografisk, historisk og kulturel samhørighed mellem de fem nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland. Det gør det til et af verdens mest omfattende regionale og folkeligt forankrede samarbejder. Samarbejdet finansieres af skattemidler fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det nordiske samarbejde koster ca. DKK 35 pr. nordbo pr. år. 6 Hvad enten samarbejdet foregår i Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd bygger det politiske samarbejde på fælles samfundsværdier og en fælles demokratiforståelse.

7 Den nordiske samhørighed Nordens helt unikke velfærdssamfund er båret af fælles værdisæt og en stærk kulturel samhørighed. Det forpligter. De nordiske statsministre har med fornyet kraft markeret landenes vilje til at fastholde denne samhørighed og til at udvikle den i en global verden. I dialog med parlamentarikere fra hele Norden diskuterer statsministrene løbende, hvordan de nordiske lande sammen kan møde globaliseringens udfordringer og drage nytte af de muligheder, det giver. Statsministrene har med ny politisk tyngde givet samarbejdet et markant fokus. Helt fremme i front for det nordiske samarbejde ligger nu områderne klima, miljø og energi sammen med uddannelse og forskning, velfærd og kultur. Nordiske kerneområder, der alle er grundlaget for Ministerrådets og Rådets stærke internationale engagement. Samarbejdet er ikke bare med til at sætte nordiske kerneværdier på den internationale dagsorden. Det er samtidig med til at synliggøre Norden og det nordiske samarbejde, som noget enestående. Til gavn for både borgere og brugere i Norden og uden for Norden. Det officielle nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nor- disk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder og i Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejdsforum. I spidsen for det arbejde står samarbejdsministrene og valgte parlamentarikere. Hvad enten samarbejdet foregår i Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd bygger det politiske samarbejde på fælles samfundsværdier og en fælles demokratiforståelse. Værdier, der skal være med til at fastholde og videreudvikle en dynamisk udvikling i de nordiske lande, fjerne grænsehindringer og øge Nordens samlede kompetencer, konkurrenceevne og sammenhængskraft. Halldór Ásgrímsson Generalsekretær Nordisk Ministerråd Jan-Erik Enestam Direktør Nordisk Råd

8 Uddannelse, forskning og innovation Uddannelsessystemerne og erhvervs sektoren i Norden er på mange måder forskellige fra land til land. Men landene samarbejder på en lang række områder og drager ikke mindst nytte af hinandens erfaringer. Samarbejdet omfatter støtte til fælles projekter og aktiviteter, udgivelse af rapporter, og opbygning af en række netværk. Samlet set kan man sige, at målet er at skabe resultater, som de enkelte lande ikke i samme grad kan opnå alene. Fra grundskolen til universitetet Det nordiske uddannelsessamarbejde fokuserer på at fremme kreativitet, innovation og entreprenørskab og på at mindske frafaldet i uddannelsessystemet. Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg har blandt andet haft fokus på de kreative fags betydning i undervisningen og Ministerrådet arbejder med en bred vifte af tiltag fra grundskole til universitetsniveau. Nordisk Ministerråd står bag uddannelsessprogrammet Nordplus, som også omfatter de baltiske lande. Det giver hvert år tusinder af skoleelever, studerende og voksne mulighed for at lære mere om samfund, sprog og kultur i de øvrige nordiske og baltiske lande. Ministerrådet har også startet et Nordic Master Pro- gram, som kobler universitetskurser fra minimum tre lande. Det gør det muligt at skabe elitestudier, som ikke ellers ville være mulige. Et markant udtryk for samarbejdet er i det hele taget den frie adgang til studier i de nordiske lande, en ordning som skaber et fælles nordisk uddannelsesområde og fremmer den frie bevægelse af kundskab mellem landene. Forskning På forskningsområdet er der et bredt funderet samarbejde mellem de nordiske lande, blandt andet via det nordiske topforskningsinitiativ, den største forsknings- og innovationssatsning på nordisk niveau nogensinde. Ved at involvere de bedste elementer fra nordisk forskning og erhvervsliv, vil landene bidrage til at finde globale klima-, miljø- og energiløsninger. De første af en række programmer i regi af dette initiativ er startet i Ministerrådet arbejder også med e-science et konkret eksempel er optimering af computerkraft via fibernetværk. Endelig arbejder regeringerne også sammen om at øge mobiliteten blandt forskere mellem landene og styrke Nordens rolle i det europæiske forskersamarbejde. Innovation Kernen i det nordiske globaliseringsarbejde er arbejdet med at styrke landenes konkurrencekraft i international sammenhæng. I den forbindelse står Ministerrådet blandt andet for udgivelser som Nordic Innovation Monitor og Nordic Globalisation Barometer, som viser hvordan de nordiske lande klarer sig i den globale konkurrence. Generelt arbejder man både i Nordisk Råd og i Ministerrådet på at styrke vilkår og vækstgrundlag for nordiske iværksættere. Det sker især gennem indsatsen for at fjerne grænsehindringer mellem de nordiske lande. Støtten til brugerdreven innovation er også et højt prioriteret område. Samlet set arbejder de nordiske lande således i fællesskab for at sikre, at såvel uddannelses- som erhvervssektoren i Norden er rustet til fremtiden dels via erfaringsudveksling og benchmarking på tværs af landene, dels gennem fælles indsatser og aktiviteter. 8

9 fakta Nordisk Råd Nordisk Råd er de nordiske parlamentarikers officielle samarbejdsorgan. Rådet blev dannet i 1952 og har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland. Rådsmedlemmerne sidder i landenes parlamenter og udvælges af parlamenterne efter forslag fra partigrupperne. Der sker således ikke direkte valg til Nordisk Råd. Rådet ledes af et præsidium, og samles til et efterårsmøde, den såkaldte session, hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold, som man ønsker at de nordiske regeringer skal finde løsninger på. Det løbende politiske arbejde i Nordisk Råd sker i udvalg og partigrupper. det nordiske samarbejde Et markant udtryk for nordisk samarbejde er den frie adgang til studier i de nordiske lande. 9

10 fakta det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. I praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre og til Nordisk Samarbejdskomité som tager sig af den løbende koordinering. Nordisk Ministerråd, som blev grundlagt i 1971, er på trods af navnet egentlig ikke ét men flere ministerråd. De nordiske fagministre mødes i Ministerrådet et par gange om året. Der findes i øjeblikket 10 sammensætninger af fagministerråd samt samarbejdsministrenes ministerråd. Beslutninger i de nordiske ministerråd skal være vedtaget enstemmigt. Der bliver forberedt og fulgt op på sager af de forskellige embedsmandskomitéer, som består af nationale embedsmænd. Helsingforsaftalen grundlaget for det nordiske samarbejde Samarbejdsaftalen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kaldes Helsingfors aftalen. Aftalen blev undertegnet den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. Formålet med aftalen beskrives på følgende vis: De kontraherende parter skal bestræbe sig på at bevare og yderligere udvikle samarbejdet mellem landene på det retslige, det kulturelle, det sociale og det økonomiske område såvel som i spørgsmål vedrørende samfærdselen og miljøbeskyttelse. De kontraherende parter bør rådføre sig med hinanden i spørgsmål af fælles interesse, som behandles i europæiske og andre internationale organisationer og konferencer. 10 Målet for flere af de nordiske lande er på længere sigt at være uafhængige af fossile brændstoffer, uden at det går ud over velfærden og konkurrenceevnen.

11 Klima, miljø og energi De nordiske lande har en lang og frugtbar tradition for at samarbejde på klima-, miljø- og energiområdet. Både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd prioriterer områderne højt. Klima-, miljø- og energispørgsmål er samtidig tværsektorielle samarbejdsområder, der gennemsyrer samarbejdet inden for andre sektorer for eksempel inden for forskning og innovation Ambitiøse mål Målet for flere af de nordiske lande er på længere sigt at være uafhængige af fossile brændstoffer, uden at det går ud over velfærden og konkurrenceevnen. Grøn vækst, energieffektivitet og ambitiøse kli mamål skal derfor gå hånd i hånd og sikre regionens fortsatte ledende position inden for bæredygtig udvikling. Samarbejdet kan fremvise konkrete resultater ikke bare nationalt, men også regionalt og globalt gennem for eksempel EU og FN. Samarbejdet fokuserer blandt andet på arbejdet mod klimaforandringer og luftforurening, effektivisering af energiforsyningen og transportområdet, udvikling af nye energiformer, anvendelse og udslip af farlige kemikalier, beskyttelse af havenes økosystemer, samt bevarelse af den biologiske mangfoldighed. Af naturlige årsager har Østersøregionen og Arktis været vigtige områder at samarbejde om, men i dag rækker aktiviteterne også udover Nordens grænser. Flere af de såkaldte globaliseringsinitiativer, som er igangsat af det nordiske samarbejde, er relaterede til miljø- og energispørgsmål, samtidig med at mange af de nordiske institutioner er indrettede til netop at tage sig af disse områder. Det gælder for eksempel miljøfinansieringsselskabet NEFCO, NordForsk, Nordisk Energiforskning, Nordisk innovationscenter samt Nordisk Udviklingsfond. Den nordiske svane Et af flagskibene inden for det nordiske miljøsamarbejde er miljømærket Svanen, som har gjort det lettere for forbrugerne at vælge miljøvenlige produkter. Miljømærket blev sat i værk i 1989 og omfatter i dag op mod 70 produktgrupper og godt og vel 6000 forskellige produkter og tjenester fra papir og opvaskemidler til legetøj, hoteller og biobrændsel. Det nordiske elmarked Harmoniseringen af det nordiske elmarked er et andet konkret eksempel på et vellykket nordisk samarbejde. Arbejdet med at harmonisere er i fuld gang, men allerede i dag er det et lysende eksempel på, at der kan skabes merværdi ved at samarbejde på tværs af de nordiske landegrænser. Det nordiske elmarked anses blandt mange eksperter for at være et af verdens bedste. Klimaforandringerne De nordiske lande påtager sig et stort globalt ansvar i kampen mod klimaforandringerne, ikke mindst i sammenhæng med det igangværende arbejde, som sker i FN s regi. Samarbejdet foregår også på et mere konkret plan blandt andet gennem Nordisk Udviklingsfond (NDF). Fonden finansierer i dag grønne projekter i de fattigste lande i for eksempel Afrika og Asien. det nordiske samarbejde 11

12 Velfærd og kultur De nordiske velfærdssamfund og den kulturelle samhørighed mellem de nordiske lande er enestående i verden. En vigtig opgave for det nordiske samarbejde er derfor at videreudvikle den nordiske velfærdsmodel, så den kan klare sig i den globale konkurrence og samtidig bevare sammenhængskraften. De nordiske velfærdssamfund og kerneværdier Det nordiske samarbejde indenfor social og sundhedssektoren er baseret på de fælles værdier, som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel. Det drejer sig om principperne om, at alle statsborgere har lige muligheder og rettigheder og om social solidaritet og tryghed for alle. De nordiske lande har i årtier samarbejdet aktivt på velfærdsområdet. Dette bygger blandt andet på konventioner og formelle og uformelle samarbejdsformer hos de offentlige myndigheder og serviceydere. På grund af samarbejdet får nordiske borgere en bedre betjening, når det drejer sig om sociale ydelser en betjening som bygger på de samnordiske principper og værdier. Et godt eksempel på samarbejdet, hvor landene satser på at blive bedre til at håndtere de fælles globale udfordringer er globaliseringsinititativet på helse- og velfærdsområdet. Her fokuserer man gennem syv delprojekter på følgende to hovedtemaer: 1) Helse at fremme en sund og arbejdsdygtig befolkning samt livskvalitet, og 2) Velfærd udvidelse og kompetenceudvikling af arbejdsstyrken samt inkludering. Det fællesnordiske kultursamarbejde Det nordiske kultursamarbejde er en hjørnesten i det nordiske samarbejde. Samarbejdet har gennem mange år fungeret som brobygger mellem de nordiske lande og har øget nordboernes forståelse for deres nabolande, deres befolkninger og fælles værdier. Kulturministrene har de seneste år moderniseret samarbejdsstrukturen markant. Kultursamarbejdet er i dag et mere åbent, transparent og fleksibelt samarbejde; klart til at møde globaliseringens udfordringer. For kulturministrene er visionen klar: Det nordiske kultursamarbejde skal sikre, skabe og fremvise kvalitet og kreativitet og mangfoldighed i en sund og global udvikling. I praksis betyder det, at kunsten og kulturen fremover vil være mere synlig også på den globale scene. Kulturministrenes første globaliseringssatsninger har vakt international genklang: Profileringen af nordisk film i Toronto i 2009, nordisk landskabsarkitektur på Expo i Shanghai 2010 og litteraturfremstødet i Paris 2011 er de første eksempler. De nordiske lande nyder høj international anerkendelse på områder som filmproduktion, musik, nye medier, litteratur, arkitektur og design. Områder som alle har en lang tradition i Norden og som er drevet af kreativitet, viden og talent. Norden har alle forudsætninger for at ligge forrest, når det gælder den globale udvikling af kreative erhverv. Her er projektet KreaNord det nye omdrejningspunkt i mødet med den nye oplevelsesøkonomi. Norden er også et forbillede for andre regioner i verden, når det drejer som om demokrati og dialog. Det nordiske kultursamarbejdes bidrag til at styrke den nordiske og internationale kulturdialog spiller fremover en vigtig rolle i samspillet mellem forskellige kulturer og i profileringen af fællesnordiske kerneværdier. 12

13 fakta Nordiske institutioner Udover Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd finansierer det nordiske samarbejde over tyve nordiske institutioner og cirka lige så mange, som ikke i streng forstand kan betragtes som nordiske institutioner. Nordisk innovationscenter (NICe), NordForsk, Kulturkontakt Nord, Nordisk projekteksportgruppe (NOPEF), Nordens Velfærdscenter, og Nordisk højskole for folkesundhedsvidenskab (NHV) er fuldgyldige nordiske institutioner ligesom de nordiske huse på Island og Færøerne. En af de tungeste institutioner i den anden kategori er Den Nordiske Investeringsbank (NIB), som siden 2005 har været ejet af de fem nordiske og de tre baltiske lande i fællesskab. En anden tung organisation i denne kategori er Nordisk Kulturfond, som støtter nordisk kultur i Norden eller nordiske projekter uden for Norden via projektstøtte. Miljømærket svanen Svanen er Nordens officielle miljømærkning. Formålet er at have en frivillig og fælles nordisk miljømærkning som medvirker til at reducere den byrde det daglige forbrug pålægger miljøet. Svanemærket undersøger miljøpåvirkningen fra varer og tjenester under hele deres livscyklus fra råvarer til affald. Der stilles strenge klima- og miljøkrav, men også krav til funktion og kvalitet. Svanens vision er et bæredygtigt samfund med et bæredygtigt forbrug. Det nordiske kultursamarbejde skal sikre, skabe og fremvise kvalitet og kreativitet og mangfoldighed i en sund og global udvikling. det nordiske samarbejde 13

14 Samarbejdet med enkeltlande og internationale aktører foregår både på parlamentarisk og på regeringsniveau inden for områder af fælles interesse fakta Støtteordninger I det nordiske samarbejde er der en lang række støtteordninger, hvor nordiske borgere og virksomheder kan søge om midler til mange forskellige formål. Et eksempel er Nordplus, som er et rammeprogram for livslang læring, hvor også de baltiske lande deltager. Over mennesker i Norden har nytte af programmet hvert år. Nordplus giver blandt andet støtte til at skoleklasser kan besøge hinanden i de nordiske lande, til udviklingsprojekter og til etablering af netværk. Et andet eksempel er Nordisk Ministerråds Kunst og kulturprogram, der giver støtte til blandt andet produktion og kompetenceudvikling indenfor alle kunstarter. Nordisk Råds priser Nordisk Råd uddeler hvert år en litteraturpris, en musikpris, en filmpris og en natur- og miljøpris. Formålet med Nordisk Råds priser er at øge interessen for de nordiske landes litteratur, sprog, musik og film. Natur- og miljøprisen gives til personer eller organisationer, som har vist særlig initiativ på natur- og miljøbeskyttelsesområdet. Samtlige priser er på danske kroner. 14

15 Nordens internationale engagement Fra Canada og Nord-Atlanten i vest til Østersøen og Rusland i øst Nordens internationale samarbejde favner bredt. Samarbejdet med enkeltlande og internationale aktører foregår både på parlamentarisk og på regeringsniveau inden for områder af fælles interesse. De baltiske lande og Rusland Allerede da muren faldt i 1989 indledte Nordisk råd et officielt parlamentarisk samarbejde med parlamenterne i Estland, Letland og Litauen. I 1991 åbnede Nordisk Ministerråd kontorer i hovedstæderne i de tre baltiske lande, og i dag er samarbejdet så formaliseret, at ministrene inden for forskellige fagområder fra de nordiske og baltiske lande mødes hvert andet år for at diskutere sager af fælles interesse. Menneskehandel er et eksempel på en fælles udfordring, som Norden, Estland, Letland, Litauen og Rusland samarbejder om at bekæmpe. Grundstenen blev lagt allerede i 2001, da Ministerrådet tog initiativ til den vellykkede kampagne Nordisk-Baltisk kampagne mod menneskehandel. Arbejdet for at forbedre havmiljøet i Østersøen er et andet eksempel på samarbejdet med de baltiske lande og Rusland. Dette samarbejde strækker sig også til de andre lande rundt om Østersøen og er formaliseret blandt andet gennem deltagelse i Den Parlamentariske Østersøkonference (BSPC). I samarbejdet med Rusland er et af formålene at fremme en demokratisk samfundsudvikling, åbne for pluralistiske relationer over grænserne og skabe betingelser for økonomisk samarbejde og samhandel. Også i Rusland har Nordisk Ministerråd oprettet kontorer og kontaktcentre, som spiller en vigtig rolle ved gennemførelsen af projekter med lokale og regionale russiske aktører. Hviderusland I Hviderusland har de nordiske lande engageret sig for at fremme den demokratiske udvikling. Blandt andet støtter Norden unge hviderusseres adgang til højere uddannelse gennem et samarbejde med EUkommisionen om det hviderussiske eksiluniversitet European Humanities University (EHU) som ligger i Vilnius, Litauen. På EHU får cirka 1500 unge hviderussere adgang til uddannelse inden for humaniora og samfundsvidenskab baseret på akademisk frihed. Desuden har Norden, i samarbejde med de baltiske lande, været med til at skabe en unik neutral platform for debat mellem hviderussiske oppositionspolitikere og politikere fra regeringspartiet. Arktis En stor del af de nordiske land- og havområder ligger i den arktiske region. Norden er derfor stærkt engageret i at sikre det sårbare miljø i Arktis og i at forbedre levevilkårene for befolkningerne i de nordlige områder og støtte den arktiske befolknings sociale og kulturelle udvikling. Arktis er også inden for Canadas nærområder og Norden og Canada går sammen om at fremme en bedre international forståelse for udfordringerne den arktiske befolkning står overfor. det nordiske samarbejde 15

16 Nyttige internetadresser Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Nordisk Kulturfond Hallo Norden Nordisk skatteportal NORDPLUS-familien Nordisk Investeringsbank Nordisk Genressourcecenter NordForsk Nordregio Nordisk Innovationscenter Nordisk institut for kundskab om køn Nordisk projektexportfond Nordisk Miljøfinansieringsselskab Ministerrådskontoret i Tallinn Ministerrådskontoret i Riga Ministerrådskontoret i Vilnius Ministerrådskontoret i St. Petersburg Ministerrådskontoret i Kaliningrad Nordens Hus i Reykjavík Nordens Hus på Færøarna Nordens institut i Finland Nordens institut i Grønland Nordens institut på Åland 16

17 17

18

19 19

20 Ved Stranden 18 DK-1061 København K 20 ANP 2010:760 ISBN

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Nordisk Ministerråds internationale samarbejde 2 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Indledning 5 Estland, Letland og Litauen 7 Rusland 9 Østersøregionen 13 Hviderusland 14 Arktis 17 Nordens

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd 2 Velkommen til Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer

Læs mere

lighed ligestilling tolerance

lighed ligestilling tolerance SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD Norden i Europa lighed ligestilling tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2015 s-norden.org 1 EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden og på de nordiske landes

Læs mere

Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012

Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012 Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012 MÅL OG VISION Det fællesnordiske kultursamarbejde udgør en stærk helhed. Samarbejdet har stor indflydelse på sin omverden og afspejler det

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

Indhold Forord... 3 VISIONER... 6 VÆRDIER... 9 MÅL... 10

Indhold Forord... 3 VISIONER... 6 VÆRDIER... 9 MÅL... 10 Indhold Forord... 3 Hvorfor nordisk samarbejde?... 4 VISIONER... 6 1. Norden som foregangsregion for samarbejde over grænserne... 6 2. Norden som foregangsregion for samarbejde i nærområdet... 6 3. Norden

Læs mere

sek torprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010

sek torprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 sektorprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING Sektorprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 ANP 2009:754 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk seminar Nuuk 9. februar 2011 Kristian Birk Afdelingschef Vækst og Klima Footer indsættes via: 'Vis' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Sektorplan Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Ministerrådet for næring, energi og regionalpolitik Islands formandskapsprogram 2009 Dagsorden for MR-NER 2009 Ministermøde og konferencer

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

sektorprogram Uddannelses- og forskningssamarbejdet

sektorprogram Uddannelses- og forskningssamarbejdet sektorprogram Uddannelses- og forskningssamarbejdet Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING Sektorprogram Uddannelses- og forskningssamarbejdet Det danske formandskab

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Sundheds- og socialsektorer med et»e«

Sundheds- og socialsektorer med et»e« Sundheds- og socialsektorer med et»e«brugen af IT i sundheds-, pleje- og socialsektoren i de nordiske lande sammenfatning Dette hæfte indholder en sammenfatning af en undersøgelsesrapport, TemaNord 2005:531,

Læs mere

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde 1 NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde Kære venner. Bedste nordiske frænder. Kære gæster. Det er en stor glæde og hæder for mig som færøsk fiskeriminister, som

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Rekommandation nr. 1/2003 Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Vestnordisk Råd har vedtaget følgende rekommandation under Rådets årsmøde 2003. 15 stemmer var for, ingen var imod og 3 var fraværende. Vestnordisk

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Connie Hedegaard var formand for mødet.

Connie Hedegaard var formand for mødet. Nordisk Ministerråd Til MR-M Kopi Fra NMRS Emne Godkendt referat fra MR-M møde i Reykjavik den 26. oktober 2005 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Velkommen til Nordisk Råd. En minihåndbog om arbejdet og arbejdsformer i Nordisk Råd

Velkommen til Nordisk Råd. En minihåndbog om arbejdet og arbejdsformer i Nordisk Råd Velkommen til Nordisk Råd En minihåndbog om arbejdet og arbejdsformer i Nordisk Råd Nordisk Råd Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon +45 3396 0400 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Nordisk Råds

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Mad - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Thursday, December 07, 2006 Præsentation nr 1 1 Norden som global vinderregion Nordisk

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd og de faglige selskaber Dansk Sygeplejeråd vil flytte grænser i organisation, fag og samfund.

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

340.000 24.000 769.065 21.398 1.765 24.000 769.065 DIT NORDEN. Penge, politik og profil 2011 340.000 1.765

340.000 24.000 769.065 21.398 1.765 24.000 769.065 DIT NORDEN. Penge, politik og profil 2011 340.000 1.765 1.554 24.000 340.000 4 769.065 15 112 21.398 1.765 38 24.000 769.065 29 DIT NORDEN 4 340.000 231 Penge, politik og profil 2011 15 1.765 2 hvad er NORDEN Norden er både et område og et samarbejde. Det nordiske

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Forretningsorden for Nordisk Råd

Forretningsorden for Nordisk Råd Forretningsorden for Nordisk Råd 2012 dansk Nordisk Råds forretningsorden fra 1971 blev erstattet af en ny forretningsorden, som blev vedtaget i henhold til Helsingforsaftalens artikel 59 under Nordisk

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Grokraft livskraft. Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014

Grokraft livskraft. Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 Grokraft livskraft Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 Grokraft livskraft Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 ISBN 978-92-893-2621-6 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-769

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

sektorprogram Næring, Energi og Regional

sektorprogram Næring, Energi og Regional sektorprogram Næring, Energi og Regional Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING Sektorprogram Næring, Energi og Regional 2010 Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Fremtidens kompetencer

Fremtidens kompetencer Fremtidens kompetencer Repræsentantskabsmøde 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd 30. april 2007,Vartov Arne Carlsen Direktør for Internationalisering Danmarks Pædagogiske Universitet OECD-metakompetencer

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

Udkast. Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen.

Udkast. Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen. Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet Jan Karnøe 27. maj 2008 Udkast Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen. Det følgende er et oplæg til politisk drøftelse af fremtiden for venskabsbysamarbejder

Læs mere

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Journal nr.: 10/1155 Dato: 5. januar 2011 Udarbejdet af: Birger Christensen E mail: Birger.Christensen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631900 Notat

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordic funding instruments Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd (MR) for de forskellige sektorer som støttes af 16 embedsmandskomitéer

Læs mere

Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser?

Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser? Hvad kan vi lære fra de andre landes læreruddannelser? Yvonne Fritze De nordiske regeringers samarbejdsorgan, oprettet i 1971. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. Samarbejdsministrene

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk 1. s forslag foreslår at rekommanderer Nordisk Ministerråd at etablere et nordisk informationskontor

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere