E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri"

Transkript

1 E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster

2 Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 5 Arbejdet som dagplejer 5 Børns leg 6 Tegn til tale - grundkursus 6 Tegn til tale - når du har erfaring 6 Børns motorik, sansning og bevægelse 7 Børns kompetenceudvikling 0-5 år 7 Arbejdet med for tidligt fødte børn 7 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 7 Børn og natur 8 Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for SFO 8 Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen 8 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 9 Måltidet i pædagogisk arbejde 9 Teater og drama i pædagogisk arbejde 9 Leg med sprog 9 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 10 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 10 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde og pædagogiske læreplaner i dagtilbud 10 Praktikvejledning af pau- og sosuelever 11 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 11 Børn og unge med specielle behov 12 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge 13 Arbejdet med børn med fysiske handicap 13 Seksualitet og handicappede 13 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 13 Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser 14 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 14 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde 14 Arbejdsmiljø 15 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 15 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 15 Familieplejer 16 Arbejdet som aflastningsfamilie 17 Arbejdet som familieplejer 17 Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre 17 PGU suppleringsforløb 18 PGU suppleringsforløb 18 Pædagogiske kurser i efteråret Psykiatri 20 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 21 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 21 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet 22 Børn og unge med psykisk syge/ misbrugende forældre 22 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm. 22 Borgere med alkoholproblemer 22 Arbejde med sindslidende med misbrug 23 Arbejdet med recovery i psykiatrien og selvstændigt arbejde med rehabilitering 23 Seksualitet og handicappede 24 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed 24 Magt og omsorg 24 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 24 Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven 25 Dokumentation og evaluering af pæd/sosuarbejde og Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven 25 Psykiatri kurser i efteråret Praktiske informationer 27 2

3 Velkommen på forårets kurser! Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster er en realitet *. Vi udbyder AMU-kurser inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område i hele Region Sjælland. Det betyder en bredere vifte af kurser og en større sikkerhed for at gennemføre de enkelte kurser, når vi arbejder sammen. Vi har prøvet os lidt frem med formatet af kursuskataloget, og vi håber, I også synes, det er blevet indbydende og overskueligt. I er altid velkomne med forslag til forbedringer. Ligeledes hvis der er kurser, I mangler i kursuskataloget her i regionen, så hører vi gerne fra jer! På EfterUddannelse.dk kan I finde alle AMU-kurser, der udbydes i Danmark og målene for kurserne! Fremover skal tilmelding til AMU-kurser foregå elektronisk på efteruddannelse.dk. Det giver jer overblik og mulighed for at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling og reservere kurser! I kan læse mere og se de kurser, vi udbyder på efteruddannelse.dk. Er der en gruppe medarbejdere på arbejdspladsen, som skal have et fælles kompetenceløft, så kontakt os! Vi laver også virksomhedsforlagte kurser, dvs. at vi afholder kurserne på jeres arbejdsplads. Kurserne er stadig gratis og kursisterne får VEU-godtgørelse, men det koster så et mindre deltagergebyr for kørsel. Vi glæder os til at se jer på forårets kurser! Helle Jensen Kursuschef * Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster bygger på en fusion mellem SOSU Greve, SOSU Næstved og Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland samt en samarbejdsaftale med SOSU Nykøbing F. 3

4 4 Pædagogisk arbejde med børn og unge

5 Pæ d a g o g m e d h j æ l p e r E i daginstitutioner Grundkursus Pædagogisk samspil mellem børn, personale og forældre Børns udvikling og behov Kommunikation og samarbejde Anerkendende relationer og aktiv lytning Børn og venskaber Læreplaner Aktiviteter med børn og unge Serviceloven Børnefamilien før og nu Greve: januar og juni 2011 Vestsjælland: 28. marts 15. april 2011 Varighed: 15 dage Målgruppe: Pædagogmedhjæpere Kursusnr Arbejdet som dagplejer Grundkursus Pædagogisk samspil mellem børn, dagplejer og forældre Børns udvikling og behov Kommunikation og samarbejde Anerkendende relationer og aktiv lytning Børn og venskaber Læreplaner Aktiviteter med børn Serviceloven Børnefamilien før og nu Vestsjælland: 17. januar 4. februar 2011 Greve: 28. marts 15. april 2011 Nykøbing F.: 28. marts 15. april 2011 Varighed: 15 dage Målgruppe: Dagplejere Kursusnr

6 Tegn til tale Grundkursus Babytegn Emneområder fra dagligdagen Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik Specifikke sproglige og evt. motoriske problemer Totalkommunikation Nykøbing F.: februar marts 2011 Greve: april 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr Børns leg Børns legeudvikling Slåskultur for piger og drenge Indsigt i de fysiske rammers betydning for børns lege Børn som har svært ved at lege Personlig refleksion over hvordan den voksne kan fremme/hæmme børns leg Etablere aktiviteter for børn, der er forudsætning for legens igangsættelse og udvikling Læreplaner Greve: februar 2011 Kursusnr Tegn til tale Når du har erfaring med tegn til tale Babytegn Emneområder fra dagligdagen Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik Specifikke sproglige og evt. motoriske problemer Totalkommunikation Greve: januar januar 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr

7 Børns motorik, sansning og bevægelse Børns motoriske udvikling og sanseintegration Krop og læring Leg og legeredskaber og fysiske rammer Igangsætte leg og bevægelse Opvækstbetingelser og -miljøers betydning Vestsjælland: januar 2011 Nykøbing F.: januar 2011 Greve: marts 2011 Kursusnr Arbejdet med for tidligt fødte børn For tidligt fødte børns særlige behov, reaktioner og oplevelser Tilrettelæggelse af arbejdet i pasningstilbuddet Pædagogiske metoder og redskaber Samspillet mellem for tidligt fødte børn og deres forældre Samarbejdet med forældrene og pasningstilbuddet Tværfagligt samarbejde og særlige støttemuligheder Nykøbing F.: februar 2011 Vestsjælland: marts 2011 Kursusnr Børns kompetenceudvikling 0-5 år Børns udvikling 0 5 år Børns livssituation Børnekultur Anerkendende relationer Iagttagelse, kommunikation og samarbejde Vestsjælland: juni 2011 Kursusnr P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l arbejde og uddannelse Faglig og personlig udvikling Redskaber til udviklingssamtaler Svære samarbejdssituationer Afklaring af dine kompetencer Roskilde: 31. januar 4. februar 2011 Kursusnr

8 Børn og natur Kend og brug din natur Skoven Vandhullet Bål og børn Fortæl en historie Vestsjælland: Tadre Mølle: maj 2011 Greve: juni 2011 Kursusnr a r b e j d e t m e d m å l - o g i n d h o l d s - beskrivelser for SFO Lovgivning om mål og indholdsbeskrivelser for SFO Hvordan omsættes målene til konkret praksis Planlægning af indsatsområder Begrunde den pædagogiske praksis, reflektere og perspektivere Greve: maj 2011 Kursusnr Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Lovgrundlag og øvrige rammer for undervisningen Undervisningsassistentens rolle i det tværfaglige samarbejde Børns udvikling Læringsstile Anerkendende kommunikation Inkluderende miljø Konflikthåndtering Observation af børn og formidling af observationerne Omsorg for sårbare børn Pædagogiske aktiviteter ud fra børnenes ressourcer Nykøbing F.: Hold A: januar 2011 Hold B: april maj 2011 Kursusnr

9 S a m s p i l o g r e l at i o n e r i pædagogisk arbejde Samarbejde og kommunikation Anerkendende relationer Børns udvikling Læreplaner Pædagogiske aktiviteter Evaluering og dokumentation Vestsjælland: 31. januar 4. februar 2011 Greve: 28. februar 4. marts 2011 Nykøbing F.: 28. februar 4. marts 2011 Kursusnr Teater og drama i pædagogisk arbejde Dramalege Nonverbale udtryksformer Improvisation Fra idé til forestilling Børns leg Børns eget teaterudtryk Dramapædagogik Roskilde: april 2011 Kursusnr Måltidet i pædagogisk arbejde Kulturelle holdninger til kost og æstetiske forholds betydning Udvikling og trivsel Sammenhængen mellem mad, hygiejne og sygdomme Gode spisevaner anlægges tidligt i livet Leg med sprog Børns sproglige udvikling Leg og læring Anerkendende kommunikation Sprogvurdering Støtte børn med sprogvanskeligheder Greve: marts 2011 Næstved: april 2011 Kursusnr Vestsjælland: marts 2011 Nykøbing F.: marts 2011 Kursusnr

10 Pæ d a g o g i s k e l æ r e p l a n e r i dagtilbud Baggrund og intentioner med lærerplanerne Børns udvikling og læring Læringsmiljøer for børn Den voksnes rolle Pædagogisk planlægning Evaluering og dokumentation Vestsjælland: 28. februar 1. marts 2011 Greve: marts 2011 Kursusnr Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Konfliktløsningsmodeller Fordomme og forsvarsmekanismer Anerkendende relationer Børns udvikling Refleksion over egne normer og holdninger Greve: januar 2011 Vestsjælland: maj 2011 Kursusnr D o k u m e n tat i o n o g e va l u e r i n g a f pæd./sosuarbejde og Pædagogiske l æ r e p l a n e r i d a gt i l b u d E learning Dokumentationsformer Hvordan kommer man i gang? Beskrivelse af egne iagttagelser Opstilling af mål Beskrivelse af metoder Retslige og etiske aspekter ved dokumentation Videreformidling til samarbejdspartnere Baggrund og intentioner med lærerplanerne Børns udvikling og læring Læringsmiljøer for børn Den voksnes rolle Pædagogisk planlægning Evaluering og dokumentation Roskilde: maj 2011 Ved computeren: maj 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr og

11 Praktikvejledning af pauog sosuelever Få større viden om læring på PAU uddannelsen Arbejde med elevens uddannelsesbog for at kunne støtte og vejlede elevens refleksionsprocesser og kompetenceudvikling Få større viden om det moderne samfund og de krav, det stiller til den enkelte medarbejder samt viden om og evaluering af elevens faglige og personlige kompetencemål Arbejde med elevens sociale, kulturelle, lærings- og udviklingsmæssige forudsætninger, så elevens udviklingspotentiale støttes fagligt og personligt i et anerkendende læringsmiljø Reflektere over egen rolle og funktion som den reflekterende praktikvejleder Roskilde: februar marts marts 2011 Den marts 2011 er netbaseret undervisning. Varighed: 10 dage Kursusnr Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Normale sorg- og kriseforløb hos børn Kommunikation med sorg- og kriseramte Empati og aktiv lytning Samarbejde med sorg- og kriseramte børn og deres familie Relevante offentlige og private tilbud Hvordan passer jeg på mig selv? Forebygge psykisk betingede arbejdsskader Greve: maj 2011 Kursusnr

12 12 Børn og unge med specielle behov

13 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Observation af barnets/den unges negative og positive handlemåde Viden om årsagssammenhænge, der påvirker det enkelte barn/den unge Anerkendende relationer Læreplaner Formidling af observationer Normalitet og afvigelse Greve: marts 2011 Nykøbing F.: juni 2011 Næstved: juni 2011 Kursusnr Seksualitet og handicappede Forståelse og viden om den enkelte handicappede borgers grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærhed Professionel dialog med borgeren om seksualitet Beskrive den hjælp og støtte, der kan gives borgere Udtryk for seksuelle frustrationer og hvordan disse kan komme til udtryk Egne grænser, forpligtelser og rettigheder Indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgere Nykøbing F.: februar 2011 Greve: april 2011 Kursusnr A r b e j d e t m e d b ø r n m e d f y s i s k e h a n d i c a p De mest almindelige former for fysisk handicap Relevant lovgivning og dens værdigrundlag Fysisk handicappede børns selvbestemmelse og relationsdannelse Holdninger og normer i barnets omgivelser Greve: 28. februar 4. marts 2011 Vestsjælland: 28. februar 4. marts 2011 Kursusnr Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Dæmpe konflikter og forebygge vold Håndtere voldssituationer, ud fra gældende regler og lovgivning Støtte og fastholde klientens udvikling under og efter en voldelig adfærd Baggrunden for klientens voldelige handlinger Yde støtte og omsorg for alle involverede parter Vestsjælland: januar 2011 Kursusnr

14 B ø r n o g u n g e m e d a d f æ r d s - og kontaktforstyrrelser Negative sociale påvirkninger hos børn og unge Den forebyggende og problemløsende indsats At kunne se udviklingsmuligheder At kunne forstå barnets eller den unges reaktions- og handlemønstre At kunne observere barnet eller den unge At videregive de observerede signaler til forældre Det respektfulde forældresamarbejde Det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger, som iværksættes for barnet eller den unge. Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Hjernens opbygning og hvordan den fungerer Hvordan kan man bruge neuropædagogik til at iværksætte målrettede aktiviteter Egen adfærds betydning for samspillet med den udviklingshæmmede Kommunikere tydeligt og respektfuldt med kollegaer, den udviklingshæmmede og de pårørende. Nykøbing F.: maj 2011 Vestsjælland: maj 2011 Kursusnr Nykøbing F.: januar 2011 Næstved: januar 2011 Greve: januar 2011 Kursusnr M e d v i r k e n v e d l æ g e m i d d e l b r u g i omsorgsarbejde Kendskab til almindeligt forekommende lægemidlers virkninger og bivirkninger Observation af afvigelser i.f.m. brugen af lægemidler Videregivelse af relevante informationer og observationer i.f.t. borgerens brug af lægemidler Vestsjælland: 31. januar 2. februar 2011 Nykøbing F.: 28. februar + 1. marts marts 2011 Varighed: 3 dage Kursusnr

15 Arbejdsmiljø E r g o n o m i i n d e n fo r fa g l æ r t e o g ufaglærte job Forebygge belastninger af din krop Viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden Forebygge arbejdsskader Sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø Opmærksomhed på egne skavanker og hvad det kan betyde for arbejdsstillinger Akutte skader og nedslidning Bevægeapparatets opbygning Forebyggelse og hindringer (holdninger, etik, adfærd) APV Belastninger i den enkeltes dagligdag Mulige løsninger, hvordan sættes det i værk? (hver deltager tager udgangspunkt i egen hverdag) Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Korrekt håndhygiejne og brugen af handsker Smitterisiko, herunder smykker og håndvask Vælge hensigtsmæssigt vedrørende brug af sæbetyper Videregivelse af viden om håndhygiejniske principper. Nykøbing F.: 18. april 2011 Kursusnr Næstved: april 2011 Deltagerpris: Kr. 348,- (2010 pris) Kursusnr

16 16 Familieplejer

17 Arbejdet som aflastningsfamilie Det professionelle arbejde med udgangspunkt i barnets/den unges behov Relationsskabelse til barnet eller den unge Baggrunde og årsager til aflastningsetablering Egen rolle, ressourcer og kompetencer Grundlæggende lovkrav Greve: marts 2011 Kursusnr Arbejdet som familieplejer Psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt Samarbejde med de kommunale myndigheder Plejebarnets handlingsplan og indsatsen i hverdagen Relationer til barnet/den unge Samarbejde med barnets forældre Grundlæggende lovkrav og rammer for plejefamiliens arbejde Konsekvenserne for egen familie Krav som stilles til plejefamiliens egne ressourcer og kompetencer Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre Respekt og rummelighed i forhold til forældrene Forståelse af forældresamarbejdets betydning Støtte relationen mellem børn og forældre via samtale og vejledning Forebyggelse af konflikter mellem forældre og anbringelsessted Greve: februar 2011 Kursusnr Greve: maj 2011 Kursusnr

18 PGU suppleringsforløb PGU suppleringsforløb Forløbet består af følgende AMU-kurser: samspil og relationer i pædagogisk arbejde Kursusnr Forebyggelse og sundhedsfremme Kursusnr konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kursusnr Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Kursusnr Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Kursusnr Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Kursusnr Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Kursusnr Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede Kursusnr Vil du vide mere? Så ring til vores afdeling i Greve eller Vestsjælland (Se bagsiden). Roskilde: Forløbet starter den 24. januar 2011 Varighed: 52 dage 18

19 Pædagogiske kurser i efteråret 2011 Brug af pc på arbejdspladsen Kursusnr Arbejdet som aflastningsfamilie Kursusnr Opsporing af selvskadende adfærd Kursusnr Arbejdet med anbragte børns livshistorie Kursusnr Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Kursusnr Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Kursusnr Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Kursusnr Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Kursusnr Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Kursusnr Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Kursusnr

20 20 Psykiatri

21 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger Etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb Rådgivning i forhold til rettigheder, information og støtte til den sindslidende borger og dennes pårørende og øvrige netværk Genkende psykoser og angsttilstande Kendskab til relevant medicinsk behandling- virkning og bivirkning Egen rolle ift. forebyggende og sundhedsfremmende indsats Relevant og gældende lovgivning på området - herunder FN s handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle indsats for sindslidende Vestsjælland: Hold A: 31. januar 11. februar 2011 Hold B: april 2011 Greve: februar februar 4. marts 2011 Næstved: marts 2011 Nykøbing F.: 4.-8 april april april 2011 Varighed: 10 dage Kursusnr Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Forståelse for borgere i socialpsykiatrien og deres mestring af hverdagslivet Støtte og vejlede borgere i socialpsykiatrien og deres pårørende Bevidst om egne reaktionsmønstre ved voldelige situationer Identificere egne og andres forsvarsmekanismer Få indblik i den nyeste udvikling inden for det socialpsykiatriske område Viden om borgere med misbrugsproblematikker Erfaringsbaserede problemstillinger fra samarbejdet med borgere og pårørende Vestsjælland: Hold A: 28. februar 11. marts 2011 Hold B: maj 2011 Greve: marts marts 1. april 2011 Næstved: maj 2011 Varighed: 10 dage Kursusnr

22 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet Sundheds- og sygdomsopfattelser i grupper med forskellig kulturel, religiøs eller social baggrund Metoder til at indsamle og formidle oplysninger om borgerens tidligere og aktuelle hverdagsliv Analyse af egen kultur, normer og værdier Sikring af kvaliteten uanset borgerens baggrund og sproglige barrierer Borgerens hverdagsliv prioriteres som et professionelt indsatsområde Vestsjælland: 28. februar 3. marts 2011 Kursusnr Børn og unge med psykisk syge/ misbrugende forældre Pædagogisk arbejde med at støtte børn og unge, med forældre der er psykisk syge eller misbrugende Identificering af forskellige reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge Kommunikationsformer der kan bryde barnets og den unges isolation Observationer til kollegaer og ledelse Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en forståelse af eget kompetenceområde, og ud fra kendskab til lov om skærpet indberetningspligt Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm. Kommunikation med sindslidende borgere Socialpsykiatriens udvikling og organisering Genkende psykoser og angsttilstande Tværfaglige samarbejdspartneres ressourcer Greve: januar 2011 Vestsjælland: marts 2011 Kursusnr Borgere med alkoholproblemer Tegn og signaler hos borgere med alkoholproblemer Samarbejde ift. relevant og forebyggende pleje Vejlede om støtte og hjælpemuligheder Behov for inddragelse af relevante samarbejdspartnere Redskaber ift. aggresiv eller voldelig adfærd Greve: marts 2011 Kursusnr Nykøbing F.: marts 2011 Kursusnr

23 Arbejdet med recovery i psykiatrien og Selvstændigt arbejde med rehabilitering Arbejde med sindslidende med misbrug Observation og analyse af den sindslidendes behov, og ud fra dette varetage kontakten samt pleje af borgeren Diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer og ud fra dette kendskab varetage pleje- og omsorgsopgaver. Viden om psykotisk- og misbrugsadfærd, kommunikere hensigtsmæssigt med den sindslidende Støtte og motivation ud fra et brugerinddragelsesperspektiv i.f.t. at benytte behandlingstilbud og hjælpesystemer Viden om dobbeltdiagnoser Viden om forskellen mellem en støttende og en terapeutisk samtale samt kender egen rolle og kompetence Samarbejdspartnere- samt at kunne indgå i det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorer Næstved: januar 2011 Vestsjælland: marts 2011 Nykøbing F.: maj 2011 Arbejdsformer og metoder, som virker fremmende på den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig Den sindslidendes selvtillid, drømme og troen på egne evner Styrke og støtte borgeren i forhold til mestringsevne Kommunikations- og samværsformer, som understøtter principperne i recoverytilgangen Egen rolle i recovery-processen samt den sindslidendes rolle Netværk og relationer ift. recoveryprocessen Rehabiliteringsprincipperne Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner Tværfagligt samarbejde Dokumentation Borgerinddragelse Samarbejde med pårørende og netværk Kognitive dysfunktioner; beskrivelse og pædagogiske redskaber Styrkelse af borgerens ressourcer Styrkelse af borgerens selvopfattelse Kurset udbydes både i Greve og Vestsjælland: marts marts april maj 2011 Varighed: 13 dage Kursusnr og Kursusnr

24 Seksualitet og handicappede Forståelse og viden om den enkelte handicappede borgers grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærhed Professionel dialog med borgeren om seksualitet Beskrive den hjælp og støtte, der kan gives borgere Udtryk for seksuelle frustrationer og hvordan disse kan komme til udtryk Egne grænser, forpligtelser og rettigheder Indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgere Nykøbing F.: februar 2011 Kursusnr Magt og omsorg Menneskesyn Værdighed og etik Dilemmaer i omsorgsarbejdet omsorgssvigt/omsorgspligt Hvad siger loven? Udgangspunkt i Serviceloven Selvbestemmelse, handleevne, samtykke Forståelse for den psykiske sygdom Socialpædagogisk refleksion og analyse Indberetningsskemaer og det formelle arbejde omkring indberetningen Greve: marts marts 2011 Varighed: 4 dage Kursusnr Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Udvikling, planlægning og evaluering af kropslige aktiviteter Indarbejdelse af aktiviteterne i det daglige pædagogiske arbejde Motivation af borgeren til at bevæge sig Samspil imellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling Vestsjælland: Hold A: april 2011 Hold B: juni 2011 Kursusnr Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Dæmpe konflikter og forebygge vold Håndtere voldssituationer, ud fra gældende regler og lovgivning Støtte og fastholde klientens udvikling under og efter en voldelig adfærd Baggrunden for klientens voldelige handlinger Yde støtte og omsorg for alle involverede parter Vestsjælland: april 2011 Kursusnr

25 D o k u m e n tat i o n o g e va l u e r i n g a f pæd/sosu-arbejde og Implementering af handleplaner ifølge serviceloven I m p l e m e n t e r i n g a f h a n d l e p l a n e r ifølge serviceloven Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven Hensigten med handleplaner ifølge Serviceloven Arbejdet med at udarbejde brugerens individuelle handleplan - og omsætte den til mål for det daglige arbejde Anvende opfølgning og at kunne indgå i evaluering af den individuelle handleplan Håndtering af de etiske aspekter Dokumentationsformer Hvordan kommer man i gang? Beskrivelse af egne iagttagelser Opstilling af mål Beskrivelse af metoder Retslige og etiske aspekter ved dokumentation Videreformidling til samarbejdspartnere Hensigten med handleplaner ifølge Serviceloven Udarbejdelse af individuelle handleplaner Hvordan omsættes handleplaner til mål for det daglige arbejde? Opfølgning og evaluering af den individuelle handleplan Forskellige former for dokumentation Inddragelse af retslige og etiske aspekter Greve: marts april 2011 Vestsjælland: juni 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr og Nykøbing F.: maj 2011 Kursusnr

26 Psykiatri kurser i efteråret 2011 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Kursusnr Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Kursusnr Arbejde med sindslidende med misbrug Kursusnr Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen Kursusnr Arbejdet med recovery i psykiatrien Kursusnr Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven Kursusnr Medicinadministration Kursusnr Opsporing af selvskadende adfærd Kursusnr Magt og omsorg Kursusnr Støtte ved selvskadende adfærd Kursusnr Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Kursusnr Brug af PC på arbejdspladsen Kursusnr Psykiatrisk suppleringsuddannelse KURSUSNR

27 Praktiske informationer Hvor finder jeg målbeskrivelse af kurset? På finder du alle AMU-kurser og beskrivelse af målene for kurserne. Du skal blot taste kursusnr. i søgefeltet. Hvem kan deltage? Kurserne er målrettet ufaglærte og faglærte, men hele personalegruppen kan deltage. Hvordan kan jeg tilmelde mig? Du kan tilmelde dig elektronisk på Er du ledig, skal du ringe til os (se bagsiden). Hvad er sidste frist for tilmelding? Fristen er 4 uger før kursusstart, men du kan komme på kurset lige indtil kursusstart, hvis vi har ledige pladser ring og spørg os! Hvornår får jeg besked om, at jeg er tilmeldt kurset? Du modtager et velkomstbrev og VEUskema ca. 4 uger før kursusstart. Økonomi hvad koster det? AMU-kurser er som udgangspunkt gratis, hvis du er i arbejde. Er du ledig eller kontanthjælpsmodtager, kan du kontakte os for at høre om deltagervilkår. Indkvartering Du har mulighed for indkvartering, hvis du har mere end 60 km. fra bopæl til kursussted. Mødetid For de fleste kurser er mødetid kl eller Varighed De fleste kurser varer 5 dage. Hvis kurset er et splitkursus (kører over flere gange) eller er på mere end 5 dage, fremgår det af kursusbeskrivelsen. Kan jeg søge tilskud til tabt arbejdsfortjeneste? Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse, hvis du er inden for målgruppen. Får du løn under kurset, får din arbejdsplads udbetalt godtgørelsen. Du kan læse mere om VEU- og befordringsgodtgørelse på Hvor mange deltagere er der på et hold? Som udgangspunkt er der højst 25 deltagere og minimum 20 deltagere pr. hold. Hvis jeg alligevel ikke kan deltage på kurset? Du skal melde fra så hurtigt som muligt. Melder du fra senere end 1 uge før kursusstart eller udebliver fra kurset, sender vi en regning til din arbejdsplads. Læs om afmeldegebyr på vores hjemmesider. Kontakt os! Har du spørgsmål til det faglige indhold eller ønsker til kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores kursuskonsulenter. Har du spørgsmål til tilmelding, afholdelsessted, VEU-skema m.m. kan du kontakte en af vores afdelinger i Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster (se bagsiden). Vi forbeholder os ret til ændringer. 27

28 Her udbydes kurserne VEST (SLAGELSE) VEST (HOLBÆK) VEST (RINGSTED) GREVE Greve Rådhusholmen Greve Tlf.: Næstved Troensevej Næstved Tlf.: Nykøbing F. Vestensborg Allé Nykøbing F. Tlf.: NÆSTVED NYKØBING FALSTER Vestsjælland (Ringsted) Bøllingsvej Ringsted Tlf.: Vestsjælland (Holbæk) Seminarieparken Holbæk Tlf.: Vestsjælland (Slagelse) Bredahlsgade 3C/ Ingemannsvej Slagelse Tlf.: Design: Tryk: HellasGrafisk A/S SOSU Sjælland SOSU Nykøbing F.

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere