E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri"

Transkript

1 E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster

2 Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 5 Arbejdet som dagplejer 5 Børns leg 6 Tegn til tale - grundkursus 6 Tegn til tale - når du har erfaring 6 Børns motorik, sansning og bevægelse 7 Børns kompetenceudvikling 0-5 år 7 Arbejdet med for tidligt fødte børn 7 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 7 Børn og natur 8 Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for SFO 8 Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen 8 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 9 Måltidet i pædagogisk arbejde 9 Teater og drama i pædagogisk arbejde 9 Leg med sprog 9 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 10 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 10 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde og pædagogiske læreplaner i dagtilbud 10 Praktikvejledning af pau- og sosuelever 11 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 11 Børn og unge med specielle behov 12 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge 13 Arbejdet med børn med fysiske handicap 13 Seksualitet og handicappede 13 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 13 Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser 14 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 14 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde 14 Arbejdsmiljø 15 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 15 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 15 Familieplejer 16 Arbejdet som aflastningsfamilie 17 Arbejdet som familieplejer 17 Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre 17 PGU suppleringsforløb 18 PGU suppleringsforløb 18 Pædagogiske kurser i efteråret Psykiatri 20 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 21 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 21 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet 22 Børn og unge med psykisk syge/ misbrugende forældre 22 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm. 22 Borgere med alkoholproblemer 22 Arbejde med sindslidende med misbrug 23 Arbejdet med recovery i psykiatrien og selvstændigt arbejde med rehabilitering 23 Seksualitet og handicappede 24 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed 24 Magt og omsorg 24 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 24 Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven 25 Dokumentation og evaluering af pæd/sosuarbejde og Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven 25 Psykiatri kurser i efteråret Praktiske informationer 27 2

3 Velkommen på forårets kurser! Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster er en realitet *. Vi udbyder AMU-kurser inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område i hele Region Sjælland. Det betyder en bredere vifte af kurser og en større sikkerhed for at gennemføre de enkelte kurser, når vi arbejder sammen. Vi har prøvet os lidt frem med formatet af kursuskataloget, og vi håber, I også synes, det er blevet indbydende og overskueligt. I er altid velkomne med forslag til forbedringer. Ligeledes hvis der er kurser, I mangler i kursuskataloget her i regionen, så hører vi gerne fra jer! På EfterUddannelse.dk kan I finde alle AMU-kurser, der udbydes i Danmark og målene for kurserne! Fremover skal tilmelding til AMU-kurser foregå elektronisk på efteruddannelse.dk. Det giver jer overblik og mulighed for at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling og reservere kurser! I kan læse mere og se de kurser, vi udbyder på efteruddannelse.dk. Er der en gruppe medarbejdere på arbejdspladsen, som skal have et fælles kompetenceløft, så kontakt os! Vi laver også virksomhedsforlagte kurser, dvs. at vi afholder kurserne på jeres arbejdsplads. Kurserne er stadig gratis og kursisterne får VEU-godtgørelse, men det koster så et mindre deltagergebyr for kørsel. Vi glæder os til at se jer på forårets kurser! Helle Jensen Kursuschef * Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster bygger på en fusion mellem SOSU Greve, SOSU Næstved og Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland samt en samarbejdsaftale med SOSU Nykøbing F. 3

4 4 Pædagogisk arbejde med børn og unge

5 Pæ d a g o g m e d h j æ l p e r E i daginstitutioner Grundkursus Pædagogisk samspil mellem børn, personale og forældre Børns udvikling og behov Kommunikation og samarbejde Anerkendende relationer og aktiv lytning Børn og venskaber Læreplaner Aktiviteter med børn og unge Serviceloven Børnefamilien før og nu Greve: januar og juni 2011 Vestsjælland: 28. marts 15. april 2011 Varighed: 15 dage Målgruppe: Pædagogmedhjæpere Kursusnr Arbejdet som dagplejer Grundkursus Pædagogisk samspil mellem børn, dagplejer og forældre Børns udvikling og behov Kommunikation og samarbejde Anerkendende relationer og aktiv lytning Børn og venskaber Læreplaner Aktiviteter med børn Serviceloven Børnefamilien før og nu Vestsjælland: 17. januar 4. februar 2011 Greve: 28. marts 15. april 2011 Nykøbing F.: 28. marts 15. april 2011 Varighed: 15 dage Målgruppe: Dagplejere Kursusnr

6 Tegn til tale Grundkursus Babytegn Emneområder fra dagligdagen Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik Specifikke sproglige og evt. motoriske problemer Totalkommunikation Nykøbing F.: februar marts 2011 Greve: april 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr Børns leg Børns legeudvikling Slåskultur for piger og drenge Indsigt i de fysiske rammers betydning for børns lege Børn som har svært ved at lege Personlig refleksion over hvordan den voksne kan fremme/hæmme børns leg Etablere aktiviteter for børn, der er forudsætning for legens igangsættelse og udvikling Læreplaner Greve: februar 2011 Kursusnr Tegn til tale Når du har erfaring med tegn til tale Babytegn Emneområder fra dagligdagen Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik Specifikke sproglige og evt. motoriske problemer Totalkommunikation Greve: januar januar 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr

7 Børns motorik, sansning og bevægelse Børns motoriske udvikling og sanseintegration Krop og læring Leg og legeredskaber og fysiske rammer Igangsætte leg og bevægelse Opvækstbetingelser og -miljøers betydning Vestsjælland: januar 2011 Nykøbing F.: januar 2011 Greve: marts 2011 Kursusnr Arbejdet med for tidligt fødte børn For tidligt fødte børns særlige behov, reaktioner og oplevelser Tilrettelæggelse af arbejdet i pasningstilbuddet Pædagogiske metoder og redskaber Samspillet mellem for tidligt fødte børn og deres forældre Samarbejdet med forældrene og pasningstilbuddet Tværfagligt samarbejde og særlige støttemuligheder Nykøbing F.: februar 2011 Vestsjælland: marts 2011 Kursusnr Børns kompetenceudvikling 0-5 år Børns udvikling 0 5 år Børns livssituation Børnekultur Anerkendende relationer Iagttagelse, kommunikation og samarbejde Vestsjælland: juni 2011 Kursusnr P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l arbejde og uddannelse Faglig og personlig udvikling Redskaber til udviklingssamtaler Svære samarbejdssituationer Afklaring af dine kompetencer Roskilde: 31. januar 4. februar 2011 Kursusnr

8 Børn og natur Kend og brug din natur Skoven Vandhullet Bål og børn Fortæl en historie Vestsjælland: Tadre Mølle: maj 2011 Greve: juni 2011 Kursusnr a r b e j d e t m e d m å l - o g i n d h o l d s - beskrivelser for SFO Lovgivning om mål og indholdsbeskrivelser for SFO Hvordan omsættes målene til konkret praksis Planlægning af indsatsområder Begrunde den pædagogiske praksis, reflektere og perspektivere Greve: maj 2011 Kursusnr Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Lovgrundlag og øvrige rammer for undervisningen Undervisningsassistentens rolle i det tværfaglige samarbejde Børns udvikling Læringsstile Anerkendende kommunikation Inkluderende miljø Konflikthåndtering Observation af børn og formidling af observationerne Omsorg for sårbare børn Pædagogiske aktiviteter ud fra børnenes ressourcer Nykøbing F.: Hold A: januar 2011 Hold B: april maj 2011 Kursusnr

9 S a m s p i l o g r e l at i o n e r i pædagogisk arbejde Samarbejde og kommunikation Anerkendende relationer Børns udvikling Læreplaner Pædagogiske aktiviteter Evaluering og dokumentation Vestsjælland: 31. januar 4. februar 2011 Greve: 28. februar 4. marts 2011 Nykøbing F.: 28. februar 4. marts 2011 Kursusnr Teater og drama i pædagogisk arbejde Dramalege Nonverbale udtryksformer Improvisation Fra idé til forestilling Børns leg Børns eget teaterudtryk Dramapædagogik Roskilde: april 2011 Kursusnr Måltidet i pædagogisk arbejde Kulturelle holdninger til kost og æstetiske forholds betydning Udvikling og trivsel Sammenhængen mellem mad, hygiejne og sygdomme Gode spisevaner anlægges tidligt i livet Leg med sprog Børns sproglige udvikling Leg og læring Anerkendende kommunikation Sprogvurdering Støtte børn med sprogvanskeligheder Greve: marts 2011 Næstved: april 2011 Kursusnr Vestsjælland: marts 2011 Nykøbing F.: marts 2011 Kursusnr

10 Pæ d a g o g i s k e l æ r e p l a n e r i dagtilbud Baggrund og intentioner med lærerplanerne Børns udvikling og læring Læringsmiljøer for børn Den voksnes rolle Pædagogisk planlægning Evaluering og dokumentation Vestsjælland: 28. februar 1. marts 2011 Greve: marts 2011 Kursusnr Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Konfliktløsningsmodeller Fordomme og forsvarsmekanismer Anerkendende relationer Børns udvikling Refleksion over egne normer og holdninger Greve: januar 2011 Vestsjælland: maj 2011 Kursusnr D o k u m e n tat i o n o g e va l u e r i n g a f pæd./sosuarbejde og Pædagogiske l æ r e p l a n e r i d a gt i l b u d E learning Dokumentationsformer Hvordan kommer man i gang? Beskrivelse af egne iagttagelser Opstilling af mål Beskrivelse af metoder Retslige og etiske aspekter ved dokumentation Videreformidling til samarbejdspartnere Baggrund og intentioner med lærerplanerne Børns udvikling og læring Læringsmiljøer for børn Den voksnes rolle Pædagogisk planlægning Evaluering og dokumentation Roskilde: maj 2011 Ved computeren: maj 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr og

11 Praktikvejledning af pauog sosuelever Få større viden om læring på PAU uddannelsen Arbejde med elevens uddannelsesbog for at kunne støtte og vejlede elevens refleksionsprocesser og kompetenceudvikling Få større viden om det moderne samfund og de krav, det stiller til den enkelte medarbejder samt viden om og evaluering af elevens faglige og personlige kompetencemål Arbejde med elevens sociale, kulturelle, lærings- og udviklingsmæssige forudsætninger, så elevens udviklingspotentiale støttes fagligt og personligt i et anerkendende læringsmiljø Reflektere over egen rolle og funktion som den reflekterende praktikvejleder Roskilde: februar marts marts 2011 Den marts 2011 er netbaseret undervisning. Varighed: 10 dage Kursusnr Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Normale sorg- og kriseforløb hos børn Kommunikation med sorg- og kriseramte Empati og aktiv lytning Samarbejde med sorg- og kriseramte børn og deres familie Relevante offentlige og private tilbud Hvordan passer jeg på mig selv? Forebygge psykisk betingede arbejdsskader Greve: maj 2011 Kursusnr

12 12 Børn og unge med specielle behov

13 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Observation af barnets/den unges negative og positive handlemåde Viden om årsagssammenhænge, der påvirker det enkelte barn/den unge Anerkendende relationer Læreplaner Formidling af observationer Normalitet og afvigelse Greve: marts 2011 Nykøbing F.: juni 2011 Næstved: juni 2011 Kursusnr Seksualitet og handicappede Forståelse og viden om den enkelte handicappede borgers grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærhed Professionel dialog med borgeren om seksualitet Beskrive den hjælp og støtte, der kan gives borgere Udtryk for seksuelle frustrationer og hvordan disse kan komme til udtryk Egne grænser, forpligtelser og rettigheder Indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgere Nykøbing F.: februar 2011 Greve: april 2011 Kursusnr A r b e j d e t m e d b ø r n m e d f y s i s k e h a n d i c a p De mest almindelige former for fysisk handicap Relevant lovgivning og dens værdigrundlag Fysisk handicappede børns selvbestemmelse og relationsdannelse Holdninger og normer i barnets omgivelser Greve: 28. februar 4. marts 2011 Vestsjælland: 28. februar 4. marts 2011 Kursusnr Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Dæmpe konflikter og forebygge vold Håndtere voldssituationer, ud fra gældende regler og lovgivning Støtte og fastholde klientens udvikling under og efter en voldelig adfærd Baggrunden for klientens voldelige handlinger Yde støtte og omsorg for alle involverede parter Vestsjælland: januar 2011 Kursusnr

14 B ø r n o g u n g e m e d a d f æ r d s - og kontaktforstyrrelser Negative sociale påvirkninger hos børn og unge Den forebyggende og problemløsende indsats At kunne se udviklingsmuligheder At kunne forstå barnets eller den unges reaktions- og handlemønstre At kunne observere barnet eller den unge At videregive de observerede signaler til forældre Det respektfulde forældresamarbejde Det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger, som iværksættes for barnet eller den unge. Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Hjernens opbygning og hvordan den fungerer Hvordan kan man bruge neuropædagogik til at iværksætte målrettede aktiviteter Egen adfærds betydning for samspillet med den udviklingshæmmede Kommunikere tydeligt og respektfuldt med kollegaer, den udviklingshæmmede og de pårørende. Nykøbing F.: maj 2011 Vestsjælland: maj 2011 Kursusnr Nykøbing F.: januar 2011 Næstved: januar 2011 Greve: januar 2011 Kursusnr M e d v i r k e n v e d l æ g e m i d d e l b r u g i omsorgsarbejde Kendskab til almindeligt forekommende lægemidlers virkninger og bivirkninger Observation af afvigelser i.f.m. brugen af lægemidler Videregivelse af relevante informationer og observationer i.f.t. borgerens brug af lægemidler Vestsjælland: 31. januar 2. februar 2011 Nykøbing F.: 28. februar + 1. marts marts 2011 Varighed: 3 dage Kursusnr

15 Arbejdsmiljø E r g o n o m i i n d e n fo r fa g l æ r t e o g ufaglærte job Forebygge belastninger af din krop Viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden Forebygge arbejdsskader Sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø Opmærksomhed på egne skavanker og hvad det kan betyde for arbejdsstillinger Akutte skader og nedslidning Bevægeapparatets opbygning Forebyggelse og hindringer (holdninger, etik, adfærd) APV Belastninger i den enkeltes dagligdag Mulige løsninger, hvordan sættes det i værk? (hver deltager tager udgangspunkt i egen hverdag) Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Korrekt håndhygiejne og brugen af handsker Smitterisiko, herunder smykker og håndvask Vælge hensigtsmæssigt vedrørende brug af sæbetyper Videregivelse af viden om håndhygiejniske principper. Nykøbing F.: 18. april 2011 Kursusnr Næstved: april 2011 Deltagerpris: Kr. 348,- (2010 pris) Kursusnr

16 16 Familieplejer

17 Arbejdet som aflastningsfamilie Det professionelle arbejde med udgangspunkt i barnets/den unges behov Relationsskabelse til barnet eller den unge Baggrunde og årsager til aflastningsetablering Egen rolle, ressourcer og kompetencer Grundlæggende lovkrav Greve: marts 2011 Kursusnr Arbejdet som familieplejer Psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt Samarbejde med de kommunale myndigheder Plejebarnets handlingsplan og indsatsen i hverdagen Relationer til barnet/den unge Samarbejde med barnets forældre Grundlæggende lovkrav og rammer for plejefamiliens arbejde Konsekvenserne for egen familie Krav som stilles til plejefamiliens egne ressourcer og kompetencer Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre Respekt og rummelighed i forhold til forældrene Forståelse af forældresamarbejdets betydning Støtte relationen mellem børn og forældre via samtale og vejledning Forebyggelse af konflikter mellem forældre og anbringelsessted Greve: februar 2011 Kursusnr Greve: maj 2011 Kursusnr

18 PGU suppleringsforløb PGU suppleringsforløb Forløbet består af følgende AMU-kurser: samspil og relationer i pædagogisk arbejde Kursusnr Forebyggelse og sundhedsfremme Kursusnr konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Kursusnr Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Kursusnr Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Kursusnr Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Kursusnr Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Kursusnr Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede Kursusnr Vil du vide mere? Så ring til vores afdeling i Greve eller Vestsjælland (Se bagsiden). Roskilde: Forløbet starter den 24. januar 2011 Varighed: 52 dage 18

19 Pædagogiske kurser i efteråret 2011 Brug af pc på arbejdspladsen Kursusnr Arbejdet som aflastningsfamilie Kursusnr Opsporing af selvskadende adfærd Kursusnr Arbejdet med anbragte børns livshistorie Kursusnr Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Kursusnr Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Kursusnr Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Kursusnr Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Kursusnr Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Kursusnr Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Kursusnr

20 20 Psykiatri

21 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med den sindslidende borger Etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb Rådgivning i forhold til rettigheder, information og støtte til den sindslidende borger og dennes pårørende og øvrige netværk Genkende psykoser og angsttilstande Kendskab til relevant medicinsk behandling- virkning og bivirkning Egen rolle ift. forebyggende og sundhedsfremmende indsats Relevant og gældende lovgivning på området - herunder FN s handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle indsats for sindslidende Vestsjælland: Hold A: 31. januar 11. februar 2011 Hold B: april 2011 Greve: februar februar 4. marts 2011 Næstved: marts 2011 Nykøbing F.: 4.-8 april april april 2011 Varighed: 10 dage Kursusnr Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Forståelse for borgere i socialpsykiatrien og deres mestring af hverdagslivet Støtte og vejlede borgere i socialpsykiatrien og deres pårørende Bevidst om egne reaktionsmønstre ved voldelige situationer Identificere egne og andres forsvarsmekanismer Få indblik i den nyeste udvikling inden for det socialpsykiatriske område Viden om borgere med misbrugsproblematikker Erfaringsbaserede problemstillinger fra samarbejdet med borgere og pårørende Vestsjælland: Hold A: 28. februar 11. marts 2011 Hold B: maj 2011 Greve: marts marts 1. april 2011 Næstved: maj 2011 Varighed: 10 dage Kursusnr

22 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet Sundheds- og sygdomsopfattelser i grupper med forskellig kulturel, religiøs eller social baggrund Metoder til at indsamle og formidle oplysninger om borgerens tidligere og aktuelle hverdagsliv Analyse af egen kultur, normer og værdier Sikring af kvaliteten uanset borgerens baggrund og sproglige barrierer Borgerens hverdagsliv prioriteres som et professionelt indsatsområde Vestsjælland: 28. februar 3. marts 2011 Kursusnr Børn og unge med psykisk syge/ misbrugende forældre Pædagogisk arbejde med at støtte børn og unge, med forældre der er psykisk syge eller misbrugende Identificering af forskellige reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge Kommunikationsformer der kan bryde barnets og den unges isolation Observationer til kollegaer og ledelse Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en forståelse af eget kompetenceområde, og ud fra kendskab til lov om skærpet indberetningspligt Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm. Kommunikation med sindslidende borgere Socialpsykiatriens udvikling og organisering Genkende psykoser og angsttilstande Tværfaglige samarbejdspartneres ressourcer Greve: januar 2011 Vestsjælland: marts 2011 Kursusnr Borgere med alkoholproblemer Tegn og signaler hos borgere med alkoholproblemer Samarbejde ift. relevant og forebyggende pleje Vejlede om støtte og hjælpemuligheder Behov for inddragelse af relevante samarbejdspartnere Redskaber ift. aggresiv eller voldelig adfærd Greve: marts 2011 Kursusnr Nykøbing F.: marts 2011 Kursusnr

23 Arbejdet med recovery i psykiatrien og Selvstændigt arbejde med rehabilitering Arbejde med sindslidende med misbrug Observation og analyse af den sindslidendes behov, og ud fra dette varetage kontakten samt pleje af borgeren Diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer og ud fra dette kendskab varetage pleje- og omsorgsopgaver. Viden om psykotisk- og misbrugsadfærd, kommunikere hensigtsmæssigt med den sindslidende Støtte og motivation ud fra et brugerinddragelsesperspektiv i.f.t. at benytte behandlingstilbud og hjælpesystemer Viden om dobbeltdiagnoser Viden om forskellen mellem en støttende og en terapeutisk samtale samt kender egen rolle og kompetence Samarbejdspartnere- samt at kunne indgå i det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorer Næstved: januar 2011 Vestsjælland: marts 2011 Nykøbing F.: maj 2011 Arbejdsformer og metoder, som virker fremmende på den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig Den sindslidendes selvtillid, drømme og troen på egne evner Styrke og støtte borgeren i forhold til mestringsevne Kommunikations- og samværsformer, som understøtter principperne i recoverytilgangen Egen rolle i recovery-processen samt den sindslidendes rolle Netværk og relationer ift. recoveryprocessen Rehabiliteringsprincipperne Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner Tværfagligt samarbejde Dokumentation Borgerinddragelse Samarbejde med pårørende og netværk Kognitive dysfunktioner; beskrivelse og pædagogiske redskaber Styrkelse af borgerens ressourcer Styrkelse af borgerens selvopfattelse Kurset udbydes både i Greve og Vestsjælland: marts marts april maj 2011 Varighed: 13 dage Kursusnr og Kursusnr

24 Seksualitet og handicappede Forståelse og viden om den enkelte handicappede borgers grundlæggende behov for seksualitet, intimitet og nærhed Professionel dialog med borgeren om seksualitet Beskrive den hjælp og støtte, der kan gives borgere Udtryk for seksuelle frustrationer og hvordan disse kan komme til udtryk Egne grænser, forpligtelser og rettigheder Indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgere Nykøbing F.: februar 2011 Kursusnr Magt og omsorg Menneskesyn Værdighed og etik Dilemmaer i omsorgsarbejdet omsorgssvigt/omsorgspligt Hvad siger loven? Udgangspunkt i Serviceloven Selvbestemmelse, handleevne, samtykke Forståelse for den psykiske sygdom Socialpædagogisk refleksion og analyse Indberetningsskemaer og det formelle arbejde omkring indberetningen Greve: marts marts 2011 Varighed: 4 dage Kursusnr Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Udvikling, planlægning og evaluering af kropslige aktiviteter Indarbejdelse af aktiviteterne i det daglige pædagogiske arbejde Motivation af borgeren til at bevæge sig Samspil imellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling Vestsjælland: Hold A: april 2011 Hold B: juni 2011 Kursusnr Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Dæmpe konflikter og forebygge vold Håndtere voldssituationer, ud fra gældende regler og lovgivning Støtte og fastholde klientens udvikling under og efter en voldelig adfærd Baggrunden for klientens voldelige handlinger Yde støtte og omsorg for alle involverede parter Vestsjælland: april 2011 Kursusnr

25 D o k u m e n tat i o n o g e va l u e r i n g a f pæd/sosu-arbejde og Implementering af handleplaner ifølge serviceloven I m p l e m e n t e r i n g a f h a n d l e p l a n e r ifølge serviceloven Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven Hensigten med handleplaner ifølge Serviceloven Arbejdet med at udarbejde brugerens individuelle handleplan - og omsætte den til mål for det daglige arbejde Anvende opfølgning og at kunne indgå i evaluering af den individuelle handleplan Håndtering af de etiske aspekter Dokumentationsformer Hvordan kommer man i gang? Beskrivelse af egne iagttagelser Opstilling af mål Beskrivelse af metoder Retslige og etiske aspekter ved dokumentation Videreformidling til samarbejdspartnere Hensigten med handleplaner ifølge Serviceloven Udarbejdelse af individuelle handleplaner Hvordan omsættes handleplaner til mål for det daglige arbejde? Opfølgning og evaluering af den individuelle handleplan Forskellige former for dokumentation Inddragelse af retslige og etiske aspekter Greve: marts april 2011 Vestsjælland: juni 2011 Varighed: 5 dage Kursusnr og Nykøbing F.: maj 2011 Kursusnr

26 Psykiatri kurser i efteråret 2011 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Kursusnr Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Kursusnr Arbejde med sindslidende med misbrug Kursusnr Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen Kursusnr Arbejdet med recovery i psykiatrien Kursusnr Implementering af handleplaner ifølge Serviceloven Kursusnr Medicinadministration Kursusnr Opsporing af selvskadende adfærd Kursusnr Magt og omsorg Kursusnr Støtte ved selvskadende adfærd Kursusnr Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Kursusnr Brug af PC på arbejdspladsen Kursusnr Psykiatrisk suppleringsuddannelse KURSUSNR

27 Praktiske informationer Hvor finder jeg målbeskrivelse af kurset? På finder du alle AMU-kurser og beskrivelse af målene for kurserne. Du skal blot taste kursusnr. i søgefeltet. Hvem kan deltage? Kurserne er målrettet ufaglærte og faglærte, men hele personalegruppen kan deltage. Hvordan kan jeg tilmelde mig? Du kan tilmelde dig elektronisk på Er du ledig, skal du ringe til os (se bagsiden). Hvad er sidste frist for tilmelding? Fristen er 4 uger før kursusstart, men du kan komme på kurset lige indtil kursusstart, hvis vi har ledige pladser ring og spørg os! Hvornår får jeg besked om, at jeg er tilmeldt kurset? Du modtager et velkomstbrev og VEUskema ca. 4 uger før kursusstart. Økonomi hvad koster det? AMU-kurser er som udgangspunkt gratis, hvis du er i arbejde. Er du ledig eller kontanthjælpsmodtager, kan du kontakte os for at høre om deltagervilkår. Indkvartering Du har mulighed for indkvartering, hvis du har mere end 60 km. fra bopæl til kursussted. Mødetid For de fleste kurser er mødetid kl eller Varighed De fleste kurser varer 5 dage. Hvis kurset er et splitkursus (kører over flere gange) eller er på mere end 5 dage, fremgår det af kursusbeskrivelsen. Kan jeg søge tilskud til tabt arbejdsfortjeneste? Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse, hvis du er inden for målgruppen. Får du løn under kurset, får din arbejdsplads udbetalt godtgørelsen. Du kan læse mere om VEU- og befordringsgodtgørelse på Hvor mange deltagere er der på et hold? Som udgangspunkt er der højst 25 deltagere og minimum 20 deltagere pr. hold. Hvis jeg alligevel ikke kan deltage på kurset? Du skal melde fra så hurtigt som muligt. Melder du fra senere end 1 uge før kursusstart eller udebliver fra kurset, sender vi en regning til din arbejdsplads. Læs om afmeldegebyr på vores hjemmesider. Kontakt os! Har du spørgsmål til det faglige indhold eller ønsker til kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores kursuskonsulenter. Har du spørgsmål til tilmelding, afholdelsessted, VEU-skema m.m. kan du kontakte en af vores afdelinger i Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster (se bagsiden). Vi forbeholder os ret til ændringer. 27

28 Her udbydes kurserne VEST (SLAGELSE) VEST (HOLBÆK) VEST (RINGSTED) GREVE Greve Rådhusholmen Greve Tlf.: Næstved Troensevej Næstved Tlf.: Nykøbing F. Vestensborg Allé Nykøbing F. Tlf.: NÆSTVED NYKØBING FALSTER Vestsjælland (Ringsted) Bøllingsvej Ringsted Tlf.: Vestsjælland (Holbæk) Seminarieparken Holbæk Tlf.: Vestsjælland (Slagelse) Bredahlsgade 3C/ Ingemannsvej Slagelse Tlf.: Design: Tryk: HellasGrafisk A/S SOSU Sjælland SOSU Nykøbing F.

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017

Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 Pædagogiske AMU-kurser forår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2012 www.sosuc.dk www.sopu.dk Velkommen til efteruddannelse 2012 Velkommen til SOPU og SOSU C som sammen præsenterer kursuskataloget

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2017 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU (Arbejds-Markeds-Uddannelse) er for dig, der drømmer om at mestre de udfordringer, der kan opstå på et arbejde. Du opnår

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Kurser 2016 Familieplejere

Kurser 2016 Familieplejere Kurser 2016 Familieplejere Kursus Dato AMU kurser Konflikthåndtering Børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser Dokumentation d. 10+11+12.05 & 30.05 2016 d. 06+07.09 & d. 20+21 september d. 01+02+03.11

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap

Kursuskalender. Forår Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Kursuskalender Forår 2018 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Antal dage Kursusnrummer

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere